Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0356/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 119kWORD 39k
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg
Bangladesh
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2008 om Bangladesh

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt resolutionerna av den 16 november 2006(1) och 6 september 2007(2),

–   med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling(3),

–   med beaktande av det undantagstillstånd som infördes av expeditionsministären i Bangladesh den 11 januari 2007,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har goda och långvariga förbindelser med Bangladesh, inbegripet genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling.

B.  Den 11 januari 2007 införde expeditionsministären undantagstillstånd i Bangladesh till följd av våldet under perioden fram till valet och kort därefter antogs undantagsbestämmelser, som gav armén och de paramilitära styrkorna samma befogenheter när det gäller gripanden som polisen. EU:s valobservatörsuppdrag avbröt sitt arbete den 22 januari 2007.

C.  I samband med införandet av undantagsbestämmelserna upphävdes en rad medborgerliga rättigheter som garanteras i Bangladeshs konstitution.

D.  Upphävandet av dessa rättigheter har under den senaste tiden lett till ett oroväckande antal avgöranden i högsta domstolens överklagandeavdelning med allvarliga konsekvenser för individuella rättigheter och legalitetsprincipen.

E.  Den 11 juni 2008 antogs utan allmänhetens involvering en ny antiterroristlag, som kränker de grundläggande friheterna och den grundläggande rätten till en rättvis rättegång och inför en bred definition av begreppet terroristhandling, som nu också omfattar allmänna egendomsbrott och angrepp på civila. Denna definition strider mot Förenta nationernas rekommendationer. Människorättsorganisationer och advokatsamfund har uttryckt sina farhågor över att lagen kommer att tillämpas för att främja politiska trakasserier.

F.  Enligt internationella människorättsorganisationer, såsom Human Rights Watch och Amnesty International, har antalet personer som gripits sedan införandet av undantagstillståndet för 18 månader sedan stigit till högt över 300 000 personer, varav de flesta dock efteråt har släppts. Rätten att ansöka om frisläppande mot borgen har med stöd av undantagsbestämmelserna begränsats och den pågående vågen av massiva fängslanden kan därför sätta stor press på fängelsesystemet.

G.  Ett stort antal av de fängslade påstådda utsatts för svår tortyr och ökade fall av utomrättsliga avrättningar har rapporterats av Odhikar, Bangladeshs nationella människorättsorganisation.

H.  Europaparlamentet har konsekvent krävt ett moratorium för dödsstraffet i alla länder och under alla omständigheter.

I.  Det är glädjande att förbudet mot politisk verksamhet nyligen lättades och att man kommit överens om att inleda förhandlingar om det nationella val som planerats till december 2008 mellan expeditionsministären och Awami League. Andra parter kommer att delta i denna process.

J.  Under den nya vågen av massiva gripanden, som har pågått sedan den 28 maj 2008, har mer än 12 000 personer gripits, bland annat lokala medlemmar av politiska partier. Expeditionsministären har avvisat påståendena om att gripanden skulle vara politiskt motiverade och hävdar i stället att de är en del av ett planerat tillslag mot kriminella.

K.  På grund av behovet av en komplett röstlista har expeditionsministären hittills ignorerat uppmaningarna från politiska partier, organisationer inom det civila samhället om att bana vägen för tidigareläggning av nationella val, och håller sig strikt till den slutliga deadlinen den tredje veckan i 2008.

L.  Den svåra situation som Bangladeshs befolkning lever i har förvärrats på grund av att priserna för baslivsmedel såsom ris har stigit med en tredjedel eller mer under de senaste månaderna. För en stor del av befolkningen uppgick livsmedelskostnaderna till 60 procent av deras budget redan före denna prisexplosion.

M.  En vald regering skulle göra det lättare att hantera effekterna av klimatförändringen. Så mycket som en fjärdedel av Bangladeshs territorium hotas att permanent översvämmas av en stigande havsnivå i Bengaliska viken. Klimatforskare varnar för att Bangladesh kan komma att ha 20 till 25 miljoner klimatflyktingar 2050.

1.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att häva undantagstillståndet. Detta är den viktigaste åtgärden för att förbereda anordnandet av landets kommande parlamentsval och för att val av lokala råd ska kunna hållas i augusti.

2.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att se till att den nya antiterroristlagen uppfyller internationellt erkända rättsliga standarder för bekämpning av terrorism, såsom de som rekommenderats av FN:s särskilde rapportör om främjandeav skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i terroristbekämpning.

3.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att avskaffa dödsstraffet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att omedelbart avbryta den senaste vågen av massiva gripanden liksom trakassering av politiska motståndare och journalister med stöd av undantagstillståndet, och uttrycker oro över rapporterna om tortyr från myndigheternas sida. Europaparlamentet uppmanar expeditionsministären att garantera alla gripna den grundläggande rätten till ett vederbörligt förfarande och alla de åtalade rättvisa rättegångar. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att antingen åtala de tusentals personer som fängslats på grundval av trovärdiga bevis eller släppa dem.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att Bangladeshs regering förbjudit före detta krigsbrottslingar från att ställa upp i valet, och uppmanar regeringen att följa upp denna positiva åtgärd genom att inrätta en oberoende undersökningskommitté för att inleda rättegången nmot krigsbrottslingarna.

6.  Europaparlamentet välkomnar expeditionsministärens framsteg i förberedelserna av parlamentsvalet och de viktiga framsteg som har gjorts för att reformera valförfarandet liksom myndigheternas sammanställning av ett valregister. Parlamentet uppmanar regeringen att se till att medlemmar av Bangladeshs etniska och religiösa minoriteter får möjlighet att fritt rösta. Parlamentet kräver fria medier under perioden fram till valet i Bangladesh.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att före detta premiärminister Sheikh Hasina släppts av humanitära skäl.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att spela en mer aktiv roll och att insistera inför Bangladeshs regering på behovet av ett snabbt och komplett upphävande av undantagstillståndet och av alla lagar som antagits i dess regi.

9.  Europaparlamentet kräver fria och rättvisa val anordnade i enlighet med internationella standarder och med deltagande av alla parter. Parlamentet uppmanar EU:s valobservatörsuppdrag att återuppta sitt arbete så snart detta är möjligt och tillrådligt. Parlamentet uppmanar EU-medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegation i Bangladesh att noga övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna och den politiska situationen i Bangladesh.

10.  Europaparlamentet uppmanar de väpnade styrkorna att dra sig tillbaka från inblandning i den politiska processen.

11.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att i största möjliga utsträckning möjliggöra en storskalig mobilisering av samhällets alla sektorer, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer, journalister och vetenskapsmän, för att förbereda landet inför de katastrofer som orsakas av klimatförändringen. Parlamentet anser att undantagsbestämmelserna är ett allvarligt hinder på vägen mot detta mål.

12.  Europaparlamentet anser att G8-toppmötet har ett enormt ansvar för att hindra en ytterligare acceleration av klimatförändringen och en ökning av katastrofer som utgör ett hot mot livet för miljoner personer i Bangladesh och på andra ställen, genom att anta effektiva och långtgående åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna i Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete och till Bangladeshs regering.

(1) EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 377.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0385.
(3) EGT L 118, 27.4.2001, s. 48.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy