Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0024(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0273/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0273/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 30k
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0057),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη παύλα της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0058/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0273/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013)
P6_TC1-COD(2008)0024

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη απόφαση αριθ. 1352/2008/ΕΚ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου