Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0292/2008

Pateikti tekstai :

A6-0292/2008

Debatai :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0380

Priimti tekstai
PDF 524kWORD 217k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Europos teisminis tinklas *
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Europos teisminio tinklo (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą (5620/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0074/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0292/2008),

1.   pritaria Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, pagal kuriuos siekiama iš dalies keisti sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50, susijusią su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsniu;

6.   pasiryžęs nagrinėti visus šiuos būsimus pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos vyriausybėms.

14 valstybių narių pasiūlytas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugų telekomunikacijų tinklą,
(7)  Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugias telekomunikacijas,
Pakeitimas 2
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Tvarkant asmens duomenis turėtų būti taikomas Tarybos pamatinis sprendimas (.../.../TVR) dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindu, apsaugos1, pagal kurį užtikrinama tinkama duomenų apsauga. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatinėmis priemonėmis, turėtų savo nacionaliniuose teisės aktuose užtikrinti bent tokį asmens duomenų apsaugos lygį, koks užtikrinamas pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir pagal jos 2001 m. lapkričio 8 d. papildomą protokolą.
______________
1 OL L ...
Pakeitimas 3
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 3 dalis
3.  Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą.
3.  Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą ir už informaciją atsakingą nacionalinį kontaktinį asmenį.
Pakeitimas 4
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Prieš paskirdamos naują kontaktinį asmenį valstybės narės gali paprašyti nacionalinio korespondento pateikti nuomonę.
4.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Pasirinkdamos kontaktinius asmenis, valstybės narės vadovaujasi kriterijais, išvardytais Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų atrankos gairėse.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų kontaktiniams asmenims būtų prieinama pakankamai lėšų, reikalingų jų pareigoms tinkamai atlikti.
Pakeitimas 6
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 5 dalis
5.  Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir į saugų ryšių tinklą pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.
5.  Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir užtikrina jam saugias telekomunikacijas pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.
Pakeitimas 7
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 7 dalis
7.  Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą bendradarbiaujant ir konsultuojantis su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare. Sekretoriatas gali atstovauti tinklui konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare.
7.  Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą.
Pakeitimas 8
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas
b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyta tvarka;
b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5 ir 6 straipsniuose nustatyta tvarka;
Pakeitimas 9
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas
c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis atitinkamu telekomunikacijų tinklu 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka.
c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis IT priemone 8 ir 9 straipsniuose nustatyta tvarka, taip pat užtikrina saugias telekomunikacijas 10 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pakeitimas 10
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio pavadinimas
Kontaktinių asmenų, įskaitant nacionalinį korespondentą, funkcijos
Kontaktinių asmenų, nacionalinių korespondentų ir už informaciją atsakingų kontaktinių asmenų funkcijos
Pakeitimas 11
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis
1.  Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei kitoms tos šalies kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.
1.  Kontaktiniai asmenys yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas savo šalies vietos teisminėms institucijoms bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.
Remiantis atitinkamų administracijų susitarimu kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.
Siekdami keistis naudinga patirtimi ir aptarti problemas, ypač susijusias su atitinkamų valstybių narių tinklo veikimu, kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.
Pakeitimas 12
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 2 dalis
2.  Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.
2.  Kontaktiniai asmenys savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.
Pakeitimas 13
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 dalis
3.  Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu organizuoja mokymus teisminio bendradarbiavimo srityje, naudingus jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
3.  Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys prireikus bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu dalyvauja mokymuose teisminio bendradarbiavimo srityje, kurie naudingi jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms, ir skatina šiuos mokymus organizuoti.
Pakeitimas 14
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kontaktiniai asmenys padeda geriau koordinuoti teisminį bendradarbiavimą tais atvejais, kai vienos valstybės narės vietos teismo institucijų prašymu reikia imtis suderintų veiksmų kitoje valstybėje narėje;
Pakeitimas 15
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Be to, kad nacionaliniai korespondentai atlieka 1–3a dalyse nurodytas kontaktinių asmenų pareigas, jie:
a) atitinkamose valstybėse narėse yra atsakingi už klausimus, susijusius su tinklo vidaus veikla, taip pat už prašymų gauti informacijos ir už kompetentingų nacionalinių institucijų atsakymų išdavimo koordinavimą;
b) yra pagrindiniai asmenys, atsakingi už kontaktus su Europos teisminio tinklo sekretoriatu, įskaitant dalyvavimą 6 straipsnyje nurodytuose posėdžiuose;
c) teikia nuomonę dėl naujų kontaktinių asmenų skyrimo, kai to pareikalauja jų atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 16
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Be to, kad nacionaliniai už informaciją atsakingi kontaktiniai asmenys atlieka 1–3a dalyse nurodytas kontaktinio asmens pareigas, jie užtikrina, kad informacija, susijusi su jų valstybėmis narėmis ir nurodyta 8 straipsnyje, būtų teikiama ir atnaujinama laikantis 9 straipsnio nuostatų.
Pakeitimas 17
atsižvelgdama į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio pavadinimas
Kontaktinių asmenų periodiškų posėdžių tikslas
Kontaktinių asmenų plenariniai posėdžiai
Pakeitimas 18
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Europos teisminio tinklo periodiškų posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent du kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:
1.  Europos teisminio tinklo plenarinių posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent trys kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:
Pakeitimas 19
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Plenariniai posėdžiai rengiami nuolat, mažiausiai tris kartus per metus. Vadovaujantis Tarybos darbo tvarkos taisyklėse išdėstytomis nuostatomis, kartą per metus posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje. Į Tarybos patalpose rengiamus posėdžius kviečiami du kontaktiniai asmenys.
Pakeitimas 20
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei apsilankyti konkrečiose, už tarptautinį teismų bendradarbiavimą arba už kovą su sunkiais tam tikrų rūšių nusikaltimais atsakingose, tos valstybės įstaigose.
Pakeitimas 21
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
6 straipsnio pavadinimas
Plenarinių posėdžių dažnumas
Nacionalinių korespondentų posėdžiai
Pakeitimas 22
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
6 straipsnis
Europos teisminio tinklo plenarinis posėdis, kuriame dalyvauja nacionaliniai korespondentai, rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jo nariai mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu.
Nacionalinių korespondentų posėdis rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jie mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu. Šių posėdžių metu aptariami klausimai, susiję su jų užduotimis, nurodytomis 4 straipsnio 3b dalyje, įskaitant prieigos prie saugių telekomunikacijų optimizavimo ir jos suteikimo visoms kompetentingoms teisminėms institucijoms klausimą.
Pakeitimas 23
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 straipsnis
7 straipsnis
Išbraukta.
Posėdžių vieta
1. Posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje, Tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.
2. Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei aplankyti konkrečias tos valstybės įstaigas, atsakingas už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą arba už kovą su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais.
Pakeitimas 24
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio pavadinimas
Per Europos teisminį tinklą platinamos informacijos turinys
Europos teisminio tinklo teikiama informacija
Pakeitimas 25
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio įžanginė dalis
Europos teisminis tinklas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:
Europos teisminio tinklo sekretoriatas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:
Pakeitimas 26
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio 2 punktas
2)  IT priemone, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos, būtų gautas ir įvykdytas;
2) informacija, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos naudojant IT priemonę, būtų gautas ir įvykdytas;
Pakeitimas 27
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 1 dalies b punktas
b) būtų sukurtas saugus telekomunikacijų tinklas, skirtas Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų veiklai;
b) būtų sukurtos saugios telekomunikacijos, skirtos Europos teisminio tinklo veiklai;
Pakeitimas 28
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 1 dalies c punktas
c) saugus telekomunikacijų tinklas sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.
c) saugios telekomunikacijos sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.
Pakeitimas 29
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 2 dalis
2)  Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytą saugų telekomunikacijų tinklą. Šis tinklas gali būti susietas su Sprendimo 2002/187/TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.
2.  Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytas saugias telekomunikacijas. Šios telekomunikacijos gali būti susietos su Sprendimo 2002/187/TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.
Pakeitimas 30
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva,
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Naudojant saugias telekomunikacijas kontaktiniai asmenys ar valstybių narių kompetentingos institucijos gali netrukdomai tiesiogiai bendrauti.
Pakeitimas 31
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiu telekomunikacijų tinklu, įsteigtu pagal šio sprendimo 10 straipsnį;
a)  Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiomis telekomunikacijomis, nustatytomis pagal šio sprendimo 10 straipsnį;
Pakeitimas 32
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies b punktas
b) nedarant poveikio Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsniui ir pagal šio sprendimo 4 straipsnio 4 dalį Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja Eurojustą apie bylas, kuriose dalyvauja dvi valstybės narės ir kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai:
b) be įsipareigojimo perduoti Eurojustui informaciją, nurodytą Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsnyje, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja savo nacionalinį narį Eurojuste apie visas bylas, kurias, kaip manoma, geriau išspręstų Eurojustas.
– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija;
arba
– tais atvejais, kai atmetamas prašymas dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos;
Pakeitimas 33
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai ir kuriose dalyvauja bent trys valstybės narės;
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali būti kviečiami kiekvienu konkrečiu atveju dalyvauti Eurojusto posėdžiuose.
f)  Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Taip pat Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali Eurojustui pakvietus dalyvauti jo posėdžiuose.
Pakeitimas 35
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Duomenų apsauga
1.  Kai asmens duomenimis keičiasi kompetentingos valstybių narių institucijos ar kontaktiniai asmenys, jie užtikrina, kad:
– duomenis gaunanti kompetentinga institucija juos tvarkytų tik tais tikslais, kuriais jie buvo pateikti;
– būtų imamasi veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neleistino sunaikinimo, nuo atsitiktinio praradimo, nuo neleistino naudojimosi, nuo neleistino ar atsitiktinio sukeitimo ir neleistino atskleidimo.
2.  Tam tikrų kategorijų duomenys (asmens duomenys, susiję su rasine ar etnine kilme, su politinėmis pažiūromis, su religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, su naryste partijoje ar profesinėje sąjungoje, su lytine orientacija ar sveikata, arba duomenys, susiję su nusikaltimais, teistumu arba saugumo priemonėmis) tvarkomi tik tada, kai tai būtina Europos teisminio tinklo veiklai vykdyti. Tokiu atveju imamasi papildomų apsaugos priemonių, pvz.:
– prieiga prie atitinkamų duomenų suteikiama tik darbuotojams, atsakingiems už teisėtos užduoties, dėl kurios ir naudojamasi duomenimis, vykdymą;
– perduodant naudojami sudėtingi šifrai;
– duomenys laikomi tik tiek, kiek būtina kompetentingai institucijai ir kontaktiniams asmenims užduočiai atlikti.
Pakeitimas 36
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
12 straipsnis
12 straipsnis
Išbraukta.
Tarybos ir Europos Komisijos informavimas
Kas dvejus metus Eurojusto administracijos direktorius ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė raštu atsiskaito Tarybai ir Komisijai dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto valdymą. Tuo tikslu pirmininkaujanti valstybė narė parengia dvimetę ataskaitą dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir visų baudžiamosios politikos problemų Sąjungoje, kurios paaiškėjo Europos teisminiam tinklui vykdant veiklą. Šioje ataskaitoje Europos teisminis tinklas per pirmininkaujančią valstybę narę gali taip pat pateikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo. Europos teisminis tinklas taip pat gali pateikti bet kokią ataskaitą ar kitą informaciją apie Europos teisminio tinklo veiklą, kurios gali prireikti Tarybai ar pirmininkaujančiai valstybei narei.
Pakeitimas 37
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
15 straipsnio pavadinimas
Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas
Ataskaitų teikimas Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas
Pakeitimas 38
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
15 straipsnis
1.  Kas dvejus metus Europos teisminis tinklas raštu praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo veiklą ir valdymą, įskaitant biudžeto valdymą. Savo ataskaitoje Europos teisminis tinklas taip pat gali išdėstyti bet kurią Europos Sąjungos baudžiamosios politikos problemą, su kuria jam teko susidurti vykdant savo veiklą, bei teikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo.
2.  Be to, Tarybos prašymu Europos teisminis tinklas gali pateikti bet kokią ataskaitą ar suteikti kitokios informacijos apie tinklo veiklą.
Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.
3.  Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.
Teisinė informacija - Privatumo politika