Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0292/2008

Ingivna texter :

A6-0292/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0380

Antagna texter
PDF 379kWORD 173k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Det europeiska rättsliga nätverket *
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal (5620/2008),

–   med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0074/2008),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0292/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft, prioritera framtida förslag om ändring av beslutet i enlighet med förklaring nr 50 om artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser, som ska fogas som en bilaga till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

6.  Europaparlamentet är fast beslutet att granska alla sådana framtida förslag genom brådskande förfaranden i enlighet med det förfarande som avses i punkt 5 och i nära samarbete med de nationella parlamenten.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Republiken Sloveniens, Republiken Frankrikes, Republiken Tjeckiens, Konungariket Sveriges, Konungariket Spaniens, Konungariket Belgiens, Republiken Polens, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Estlands, Republiken Österrikes och Republiken Portugals regeringar parlamentets ståndpunkt.

Text som föreslås av 14 medlemsstater   Ändring
Ändring 1
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Skäl 7
(7)  Det är nödvändigt att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tillåta kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket och hos Eurojust att för detta ändamål kommunicera direkt närhelst det är nödvändigt och på ett effektivare sätt genom ett säkert telekommunikationsnät.
(7) Det är nödvändigt att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tillåta kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket och hos Eurojust att för detta ändamål kommunicera direkt närhelst det är nödvändigt och på ett effektivare sätt genom säkra telekommunikationsförbindelser.
Ändring 2
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Skäl 7a (nytt)
(7a)  När det gäller behandling av personuppgifter bör rådets rambeslut (.../.../RIF) om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete1 tillämpas, eftersom det säkerställer en lämplig nivå på uppgiftsskyddet. Medlemsstaterna bör se till att det i deras nationella lagstiftning finns ett skydd för personuppgifter som motsvarar åtminstone det skydd som fastställs i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och i tilläggsprotokollet av den 8 november 2001, och bör därvid beakta rekommendation nr R (87) 15 av den 17 september 1987 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om polisens användning av personuppgifter, även när uppgifterna inte behandlas automatiskt.
_____________
1 EUT L ...
Ändring 3
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 2 – punkt 3
3.  Varje medlemsstat ska bland kontaktpunkterna utse en nationell kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverket.
3.  Varje medlemsstat ska bland kontaktpunkterna utse en nationell kontaktperson för det europeiska rättsliga nätverket och en nationell informationskontaktpunkt.
Ändring 4
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 2 – punkt 4
4.  Varje medlemsstat ska se till att deras kontaktpunkter bedriver en verksamhet som är kopplad till rättsligt samarbete i brottmål och har adekvata kunskaper i ett av Europeiska unionens språk utöver modersmålet med tanke på att det är nödvändigt att kunna kommunicera med kontaktpunkterna i övriga medlemsstater. Innan medlemsstaten utser en ny kontaktpunkt kan den inhämta ett yttrande av den nationella kontaktpersonen.
4.  Varje medlemsstat ska se till att deras kontaktpunkter bedriver en verksamhet som är kopplad till rättsligt samarbete i brottmål och har adekvata kunskaper i ett av Europeiska unionens språk utöver modersmålet med tanke på att det är nödvändigt att kunna kommunicera med kontaktpunkterna i övriga medlemsstater. Vid urvalet av kontaktpunkter ska medlemsstaterna följa de kriterier som anges i riktlinjerna för urval av kontaktpunkter inom det europeiska rättsliga nätverket.
Ändring 5
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
4a.  Medlemsstaterna ska också se till att deras kontaktpunkter har tillräckliga resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra uppdraget som kontaktpunkt.
Ändring 6
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 2 – punkt 5
5. Om de sambandspersoner som avses i gemensam åtgärd 96/277/RIF har utsetts i en av Europeiska unionens medlemsstater och har uppgifter som motsvarar dem som enligt artikel 4 åligger kontaktpunkterna, ska de knytas till det europeiska rättsliga nätverket och till det säkra telekommunikationsnätet enligt artikel 10 av den medlemsstat som i varje enskilt fall utnämner en sambandsperson, och i enlighet med förfaranden som ska fastställas av medlemsstaten.
5.  Om de sambandspersoner som avses i gemensam åtgärd 96/277/RIF har utsetts i en av Europeiska unionens medlemsstater och har uppgifter som motsvarar dem som enligt artikel 4 åligger kontaktpunkterna, ska de knytas till det europeiska rättsliga nätverket och till de säkra telekommunikationsförbindelserna enligt artikel 10 av den medlemsstat som i varje enskilt fall utnämner en sambandsperson, och i enlighet med förfaranden som ska fastställas av medlemsstaten.
Ändring 7
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 2 – punkt 7
7.  Det europeiska rättsliga nätverket ska ha ett sekretariat med ansvar för nätverkets administration i samarbete och i samråd med rådets ordförandeskap. Sekretariatet får företräda nätverket i samråd med ordförandeskapet.
7.  Det europeiska rättsliga nätverket ska ha ett sekretariat med ansvar för nätverkets administration.
Ändring 8
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 3 – led b
b)  Nätverket ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5, 6 och 7.
Nätverket ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6.
Ändring 9
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 3 – led c
c)  Nätverket ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett därför avpassat telekommunikationsnät, i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 8, 9 och 10.
c)  Nätverket ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett IT-verktyg i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 8 och 9 samt sörja för säkra telekommunikationsförbindelser i enlighet med artikel 10.
Ändring 10
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – rubriken
Uppgifter för kontaktpunkterna inklusive den nationella kontaktpersonen
Uppgifter för kontaktpunkterna, de nationella kontaktpersonerna och informationskontaktpunkterna
Ändring 11
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 1
1.  Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i åtgärder för att bekämpa olika slag av grov brottslighet. De ska vara tillgängliga för att de mest lämpliga direkta kontakterna ska kunna tas mellan lokala myndigheter och andra behöriga myndigheter i deras egna länder, kontaktpunkter i de andra länderna och lokala rättsliga och andra behöriga myndigheter i de andra länderna.
1.  Kontaktpunkterna ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i åtgärder för att bekämpa olika slag av grov brottslighet. De ska vara tillgängliga för att de mest lämpliga direkta kontakterna ska kunna tas mellan lokala myndigheter och andra behöriga myndigheter i deras egna länder, kontaktpunkter i de andra länderna och lokala rättsliga och andra behöriga myndigheter i de andra länderna.
Vid behov får de, på grundval av en överenskommelse mellan de berörda förvaltningarna, uppsöka andra medlemsstaters kontaktpunkter.
Vid behov får de uppsöka andra medlemsstaters kontaktpunkter för att utbyta användbara erfarenheter och dryfta problem, särskilt när det gäller hur nätverket fungerar i de respektive medlemsstaterna.
Ändring 12
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 2
2.  Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska tillhandahålla nödvändig rättslig och praktisk information för de lokala rättsliga myndigheterna i det egna landet, kontaktpunkterna i de andra länderna och de lokala rättsliga myndigheterna i de andra länderna så att de kan utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete, eller för att förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.
2.  Kontaktpunkterna ska tillhandahålla nödvändig rättslig och praktisk information för de lokala rättsliga myndigheterna i det egna landet, kontaktpunkterna i de andra länderna och de lokala rättsliga myndigheterna i de andra länderna så att de kan utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete, eller för att förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.
Ändring 13
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 3
3.  Kontaktpunkterna, inklusive den nationella kontaktpersonen, ska på sina respektive nivåer och i samarbete med det europiska nätverket för rättslig utbildning, organisera utbildning i rättsligt samarbete för behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
3.  Kontaktpunkterna ska på sina respektive nivåer och där så är lämpligt i samarbete med det europeiska nätverket för rättslig utbildning delta i och främja anordnandet av utbildning i rättsligt samarbete för behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
Ändring 14
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  Kontaktpunkterna ska främja samordning av det rättsliga samarbetet i fall där ett antal framställningar från de lokala rättsliga myndigheterna i en medlemsstat nödvändiggör samordnade åtgärder i en annan medlemsstat.
Ändring 15
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 3b (ny)
3b.  De nationella kontaktpersonerna har, utöver sina roller som kontaktpunkter enligt punkterna 1–3a, till uppgift att
a) i sina respektive medlemsstater ansvara för frågor som rör nätverkets inre funktion, bland annat samordningen av informationsförfrågningar och svar från de behöriga nationella myndigheterna,
b) vara ansvariga för kontakterna med det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat, inklusive deltagande i de möten som avses i artikel 6,
c) avge ett yttrande om inrättandet av nya kontaktpunkter, förutsatt att de nationella kontaktpersonernas respektive medlemsstater begär ett sådant yttrande.
Ändring 16
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 4 – punkt 3c (ny)
3c.  De nationella informationskontaktpunkterna har, utöver sina roller som kontaktpunkter enligt punkterna 1–3a, till uppgift att se till att den information som rör de berörda medlemsstaterna och som avses i artikel 8 tillhandahålls och uppdateras i enlighet med artikel 9.
Ändring 17
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 5 – rubriken
Syften med regelbundna möten med kontaktpunkterna
Plenarmöten för kontaktpunkterna
Ändring 18
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
1.  Syftena med de regelbundna mötena inom det europeiska rättsliga nätverket, till vilka minst två kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas, ska vara följande:
1. Syftena med plenarmötena inom det europeiska rättsliga nätverket, till vilka minst tre kontaktpunkter per medlemsstat ska inbjudas, ska vara följande:
Ändring 19
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  Plenarmöten ska hållas regelbundet minst tre gånger om året. En gång om året kan mötet äga rum i rådets lokaler i Bryssel i enlighet med bestämmelserna i rådets arbetsordning. Två kontaktpunkter ska inbjudas till de möten som hålls i rådets lokaler.
Ändring 20
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
2b.  Alternativt får möten emellertid hållas i medlemsstaterna, så att alla medlemsstaters kontaktpunkter kan möta andra myndigheter i värdlandet än kontaktpunkterna där och besöka sådana särskilda organ i den staten som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete eller kampen mot vissa former av grov brottslighet.
Ändring 21
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 6 – rubriken
Tidsintervall för plenarmöten
Möten mellan de nationella kontaktpersonerna
Ändring 22
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 6
Det europeiska rättsliga nätverkets plenarmöten, med de nationella kontaktpersonerna, ska sammanträda regelbundet på ad hoc-basis, minst en gång per år och när medlemmarna anser att det behövs på inbjudan av rådets ordförandeskap, som även ska beakta medlemsstaternas önskemål om att möten ska äga rum inom nätverket.
De nationella kontaktpersonerna ska sammanträda regelbundet på ad hoc-basis, minst en gång per år och när de anser att det behövs på inbjudan av rådets ordförandeskap, som även ska beakta medlemsstaternas önskemål om att möten ska äga rum inom nätverket. Vid dessa möten ska frågor som rör de nationella kontaktpersonernas uppgifter enligt artikel 4.3b diskuteras, bland annat frågan om hur alla behöriga rättsliga myndigheter kan tillförsäkras optimal tillgång till säkra telekommunikationsförbindelser.
Ändring 23
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 7
Artikel 7
utgår
Plats för möten
1. Mötena får äga rum i rådets lokaler i Bryssel i enlighet med bestämmelserna i rådets arbetsordning.
2. Alternativt får möten emellertid hållas i medlemsstaterna, så att medlemsstaters samtliga kontaktpunkter kan möta andra myndigheter i värdlandet än kontaktpunkterna där och besöka sådana särskilda organ i den staten som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete eller kampen mot vissa former av grov brottslighet.
Ändring 24
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 8 – rubriken
Innehållet i den information som sprids inom det europeiska rättsliga nätverket
Information som tillhandahålls av det europeiska rättsliga nätverket
Ändring 25
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 8 – inledningen
Det europeiska rättsliga nätverket ska göra följande information tillgänglig för kontaktpunkterna och för behöriga rättsliga myndigheter:
Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat ska göra följande information tillgänglig för kontaktpunkterna och för behöriga rättsliga myndigheter:
Ändring 26
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 8 – punkt 2
2.  Ett IT-verktyg som gör det möjligt för den utfärdande myndighet i en medlemsstat att identifiera den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, som ska ta emot och verkställa en framställning om rättsligt samarbete, inklusive europeiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.
2.  Information som via ett it-verktyg gör det möjligt för den utfärdande myndighet i en medlemsstat att identifiera den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, som ska ta emot och verkställa en framställning om rättsligt samarbete, inklusive europeiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.
Ändring 27
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 10 – punkt 1 – led b
b) att ett säkert telekommunikationsnät installeras för det operativa arbetet för kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket,
b) att säkra telekommunikationsförbindelser installeras för det operativa arbetet för det europeiska rättsliga nätverket,
Ändring 28
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 10 – punkt 1 – led c
c) att det säkra telekommunikationsnätet möjliggör utbyte av information och överföring av samtliga framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna samt mellan dem och deras nationella medlemmar, nationella kontaktpersoner för Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän.
c) att de säkra telekommunikationsförbindelserna möjliggör utbyte av information och överföring av samtliga framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna samt mellan dem och deras nationella medlemmar, nationella kontaktpersoner för Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän.
Ändring 29
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 10 – punkt 2
2.  Det säkra telekommunikationsnät som avses i punkt 1 kan också utnyttjas för den operativa verksamhet som bedrivs av nationella kontaktpersoner, nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism, nationella medlemmar av Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän. Telekommunikationsnätet kan anslutas till det ärendehanteringssystem i Eurojust som avses i artikel 16 i beslut 2002/187/RIF.
2.  De säkra telekommunikationsförbindelser som avses i punkt 1 kan också utnyttjas för den operativa verksamhet som bedrivs av nationella kontaktpersoner, nationella kontaktpersoner för frågor som rör terrorism, nationella medlemmar av Eurojust och åklagare eller domare utsedda av Eurojust med uppgift att fungera som sambandsmän. De kan anslutas till det ärendehanteringssystem i Eurojust som avses i artikel 16 i beslut 2002/187/RIF.
Ändring 30
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
2a.  Användningen av säkra telekommunikationsförbindelser utesluter inte direkta kontakter mellan kontaktpunkterna eller mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 31
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 11 – punkt 1 – led a
a)  Eurojust ska ha tillträde till centraliserad information i det europeiska rättsliga nätverket i enlighet med artikel 8 i detta beslut och till det säkra telekommunikationsnät som installeras enligt artikel 10 i detta beslut.
a)  Eurojust ska ha tillträde till centraliserad information i det europeiska rättsliga nätverket i enlighet med artikel 8 i detta beslut och till de säkra telekommunikationsförbindelser som upprättas enligt artikel 10 i detta beslut.
Ändring 32
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 11 – punkt 1 – led b
b)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i beslut 2002/187/RIF och i överensstämmelse med artikel 4.4 i det här beslutet, ska kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket lämna uppgifter till Eurojust i enskilda fall som berör två medlemsstater och som täcks av Eurojusts behörighet
b)  Kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket ska översända information till Eurojust i enlighet med artikel 13 i beslut 2002/187/RIF, och ska i varje enskilt fall lämna uppgifter till sin nationella medlem av Eurojust om alla andra fall som Eurojust kan anses vara bäst lämpat att hantera.
– när det är troligt att behörighetskonflikter kommer att uppstå,
eller
– när en framställning om rättsligt samarbete avslagits, inklusive europiska arresteringsorder, europeiska bevisinhämtningsorder, beslut om frysning av egendom och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp.
Ändring 33
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 11 – punkt 1 – led c
c)  Kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket ska också informera Eurojust i enskilda fall om alla de fall som täcks av Eurojusts behörighet och berör minst tre medlemsstater.
utgår
Ändring 34
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 11 – punkt 1 – led f
f)  Eurojusts nationella medlemmar får delta i möten inom det europeiska rättsliga nätverket på inbjudan av nätverket. Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpersoner får inbjudas till Eurojusts möten i enskilda fall.
f)  Eurojusts nationella medlemmar får delta i möten inom det europeiska rättsliga nätverket på inbjudan av nätverket. Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpersoner får också, på inbjudan av Eurojust, delta i dess möten.
Ändring 35
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 11 a (new)
Artikel 11a
Uppgiftsskydd
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kontaktpunkter ska vid utbyte av personuppgifter se till att
– den mottagande behöriga myndigheten behandlar uppgifterna endast i de syften för vilka uppgifterna har lämnats,
– åtgärder vidtas så att personuppgifter skyddas effektivt mot oavsiktlig eller otillåten utplåning, oavsiktlig förlust, obehörig tillgång, obehörig eller oavsiktlig ändring och obehörigt offentliggörande.
2.  Särskilda kategorier av uppgifter (personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, partitillhörighet eller medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller hälsa samt uppgifter om brott, straffrättsliga domar eller säkerhetsåtgärder) ska bara behandlas när det är helt nödvändigt för genomförandet av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet. I detta fall ska det finnas ytterligare skyddsmekanismer; det kan till exempel fastställas att
– tillgång till de berörda uppgifterna endast ska beviljas personal som ansvarar för att utföra den legitima uppgift som gör behandlingen motiverad,
– uppgifterna ska vara starkt krypterade,
– uppgifterna endast får lagras så länge det är nödvändigt för att de behöriga myndigheterna och kontaktpunkterna ska kunna utföra sina uppgifter.
Ändring 36
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 12
Artikel 12
utgår
Information till rådet och kommissionen
Eurojusts administrativa direktör och rådets ordförandeskap ska lämna en skriftlig rapport till rådet och kommissionen vartannat år om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och ledning inklusive budgetförvaltningen. Ordförandeskapet ska för detta ändamål utarbeta en halvårsrapport om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och om varje problem som rör unionens kriminalpolitik och som uppmärksammats som ett resultat av nätverkets verksamhet. I denna rapport får det europeiska rättsliga nätverket genom ordförandeskapet även lägga fram förslag till förbättringar av det straffrättsliga samarbetet i brottmål. Det europeiska rättsliga nätverket kan också lämna eventuella rapporter eller annan information om nätverkets verksamhet som av rådet eller ordförandeskapet kan krävas.
Ändring 37
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 15 – rubriken
Bedömning av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet
Rapportering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och bedömning av det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet
Ändring 38
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal
Artikel 15
1.  Det europeiska rättsliga nätverket ska vartannat år lämna en skriftlig rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om nätverkets verksamhet och ledning inklusive dess budgetförvaltning. Det europeiska rättsliga nätverket kan i sin rapport också ange eventuella kriminalpolitiska problem i unionen som uppmärksammats genom det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet och kan också lägga fram förslag till förbättringar av det straffrättsliga samarbetet.
2.  Det europeiska rättsliga nätverket kan också på rådets begäran lämna in rapporter eller tillhandahålla övrig information om det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet.
Rådet ska vart fjärde år göra en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetats av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.
3.  Rådet ska vart fjärde år göra en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetats av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy