Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0803(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0285/2008

Ingivna texter :

A6-0285/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.13
CRE 02/09/2008 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0381

Antagna texter
PDF 663kWORD 323k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål *
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland (5598/2008),

–   med beaktande av artikel 34.2 b i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0075/2008),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0285/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft, prioritera kommande förslag till ändring av beslutet i enlighet med förklaring nr 50 om artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

6.  Parlamentet är fast beslutet att behandla alla sådana kommande förslag genom brådskande förfaranden i enlighet med det förfarande som avses i punkt 5 och i nära samarbete med de nationella parlamenten.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna i Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland parlamentets ståndpunkt.

Text som föreslås av 7 medlemsstater   Ändring
Ändring 1
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Rubriken
Rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff; rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen
Rådets rambeslut om förstärkning av medborgarnas rättigheter, främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande av ett rättsligt avgörande efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande och om ändring av rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff; rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen och rambeslut 2008/.../RIF om erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder och alternativa och villkorliga påföljder.
Ändring 2
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Det är nödvändigt att stärka det ömsesidiga förtroendet i det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa i brottmål, dels genom åtgärder på unionsnivå avsedda att garantera större harmonisering och ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar, dels genom att på samma nivå anta vissa bestämmelser och europeisk praxis i brottmål.
Ändring 3
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Tillfredsställande processrättsliga garanti är en nödvändig förutsättning för ett ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden i brottmål. Därför är det viktigt att anta rambeslutet om processuella rättigheter i brottmålsförfaranden så snart som möjligt.
Ändring 4
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Det är därför nödvändigt att tillhandahålla tydliga och gemensamma lösningar, som fastställer skälen för vägran och det utrymme för egen bedömning som lämnas den verkställande myndigheten.
(4)  Det är därför nödvändigt att tillhandahålla tydliga och gemensamma lösningar, som fastställer skälen för vägran att verkställa ett rättsligt avgörande från en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande och det utrymme för egen bedömning som lämnas den verkställande myndigheten. Avsikten med detta rambeslut är att fastställa sådana gemensamma skäl så att den verkställande myndigheten kan verkställa avgörandet trots att personen i fråga inte inställde sig vid rättegången. Det är inte avsett att reglera tillämpliga former och metoder eller formella krav som används för att uppnå de resultat som specificerats i detta rambeslut, eftersom de faller under medlemsstaternas nationella lagstiftning. Genom att fylla i det relevanta avsnittet i den europeiska arresteringsordern eller det relevanta intyget enligt de andra rambesluten, försäkrar den utfärdande myndigheten att kraven har uppfyllts eller kommer att uppfyllas, vilket bör vara tillräckligt för att verkställa avgörandet på grundval av principen om ömsesidigt erkännande.
Ändring 5
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 6
(6)  De gemensamma lösningarna avseende skäl för vägran i de berörda befintliga rambesluten bör beakta de olikartade förhållandena vid underrättelse till den tilltalade personen om hans rätt till en förnyad prövning.
(6)  Gemensamma lösningar avseende skäl för att vägra erkännande i de berörda befintliga rambesluten bör beakta de olikartade förhållandena när det gäller den berörda personens rätt till förnyad prövning eller överklagande. En sådan förnyad prövning, som syftar till att garantera rätten till försvar, karaktäriseras av följande faktorer: den berörda personen har rätt att medverka i den förnyade prövningen, själva sakfrågan, inklusive nytt bevismaterial, prövas (på nytt) och förhandlingen kan leda till att den ursprungliga domen ogillas.
Ändring 6
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Erkännande och verkställighet av ett rättsligt avgörande från en rättegång där den tilltalade inte var personligen närvarande bör inte vägras om det, på grundval av den information som den utfärdande staten lämnat, tillfredsställande kan fastställas att den tilltalade kallats personligen eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för rättegången. I detta sammanhang förutsätts det att personen underrättats "i god tid", dvs. i tillräckligt god tid för att han eller hon personligen skulle kunna medverka i rättegången och effektivt utnyttja sina rättigheter till försvar. All information bör lämnas på ett språk som den tilltalade förstår.
Ändring 7
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)
(6b)  Erkännande och verkställighet av ett rättsligt avgörande från en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande bör inte vägras personen i fråga, efter att ha fått vetskap om den planerade rättegången, vid detta tillfälle företräddes av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag, vilket garanterar att det rättsliga biståndet var ändamålsenligt och effektivt. I detta sammanhang bör det inte ha någon betydelse om ombudet valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, förutsatt att den berörda personen har valt att företrädas av ett ombud i stället för att personligen närvara vid rättegången.
Ändring 8
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Vid en förnyad prövning efter en fällande dom i en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande ska personen i fråga tilltalade befinna sig i samma ställning som någon som står inför rätta för första gången. Därför bör den berörda personen ha rätt att närvara vid en förnyad prövning, sakfrågan bör prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, den förnyade prövningen kan leda till att den ursprungliga domen ogillas och den tilltalade kan överklaga det nya beslutet.
Ändring 9
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 1 – Punkt 2
2.  Detta rambeslut ska inte påverka skyldigheten att iaktta grundläggande rättigheter och grundläggande rättsprinciper enligt artikel 6 i fördraget, och alla skyldigheter som åligger rättsliga myndigheter i detta avseende ska kvarstå oförändrade.
2.  Detta rambeslut ska inte påverka skyldigheten att iaktta grundläggande rättigheter och grundläggande rättsprinciper enligt artikel 6 i EU-fördraget, och alla skyldigheter som åligger rättsliga myndigheter i detta avseende ska kvarstå oförändrade.
Ändring 10
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3
3.  Syftet med detta rambeslut är att fastställa gemensamma regler för erkännande och/eller verkställande av rättsliga avgöranden i en medlemsstat (verkställande medlemsstat) utfärdade av en annan medlemsstat (utfärdande medlemsstat) efter förfaranden där personen inte var närvarande, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.1 i rambeslut 2002/584/RIF, artikel 7.2 g i rambeslut 2005/214/RIF, artikel 8.2 e i rambeslut 2006/783/RIF och artikel 9.1 f i rambeslut 2008/.../RIF.
3.  Syftet med detta rambeslut är att fastställa gemensamma regler för erkännande och/eller verkställande av rättsliga avgöranden i en medlemsstat (verkställande medlemsstat) utfärdade av en annan medlemsstat (utfärdande medlemsstat) efter rättegångar där personen inte var närvarande, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.1 i rambeslut 2002/584/RIF, artikel 7.2 g i rambeslut 2005/214/RIF, artikel 8.2 e i rambeslut 2006/783/RIF, artikel [9.1 f] i rambeslut 2008/.../RIF och i artikel [9.1 h] i rambeslut 2008/.../RIF.
Ändring 11
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 1 – punkt 4
I artikel 1 ska följande punkt införas:
utgår
"4. I detta rambeslut avses med utevarodom ett avgörande om fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd, där personen inte inställde sig personligen vid den förhandling som ledde fram till det avgörandet."
Ändring 12
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1 – rubriken och inledningen
Artikel 4a
Artikel 4a
Utevarodom
Rättsliga avgöranden från en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande
Den verkställande rättsliga myndigheten får även vägra att verkställa en europeisk arresteringsorder som utfärdats i syfte att verkställa ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd, om domen meddelades i personens utevaro, såvida inte den europeiska arresteringsordern anger att personen
1.  Den verkställande rättsliga myndigheten får även vägra att verkställa en europeisk arresteringsorder som utfärdats i syfte att verkställa ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd, om domen meddelades efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande, såvida inte den europeiska arresteringsordern anger att personen, i enlighet med den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning
Ändring 13
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1 – led a
a) kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
a) i rätt tid och på ett språk som han/hon förstår
i) antingen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången
och
ii) personligen underrättades om att avgörandet kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
eller
Ändring 14
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1 – led aa (nytt)
aa) efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som han eller hon uttryckligen gett detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Ändring 15
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1 – led b
b) efter att ha delgivits utevarodomen och uttryckligen underrättats om rätten till en förnyad prövning och att närvara vid den rättegången
b) efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande*, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas:
i) uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
i) uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
eller
eller
ii) inte har begärt en förnyad prövning under den tillämpliga tidsramen på minst [...] dagar,
ii) inte begärde en förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar,
(* Detta ändringsförslag gäller hela texten. Varje gång det hänvisas till "förnyad prövning" ska texten "eller överklagande" läggas till.)
Ändring 16
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1 – led c
c) inte personligen har delgivits utevarodomen men
c) inte personligen har delgivits avgörandet men
i) kommer att delges denna senast den femte dagen efter överlämnandet och uttryckligen informeras om rätten till en förnyad prövning och att närvara vid den rättegången,
i) kommer att personligen delges denna omedelbart eller i alla händelser inom tre dagar efter överlämnandet och uttryckligen informeras, på ett språk som han/hon förstår, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon kommer att ha rätt att närvara, sakfrågan kommer att prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kan leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas,
och
och
ii) kommer att ha minst [...] dagar att begära en förnyad prövning."
ii) kommer att underrättas om tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar inom vilken vederbörande måste begära en sådan förnyad prövning eller överklaga.
Ändring 17
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – punkt 1a (ny)
1a.  Om en europeisk arresteringsorder utfärdas i syfte att verkställa ett frihetsstraff eller en frihetsberövande åtgärd enligt villkoren i punkt 1 c och den berörda personen inte dessförinnan mottagit någon officiell information om att det försiggår straffrättsliga förfaranden mot denne, får denna person när han/hon informeras om innehållet i den europeiska arresteringsordern begära en kopia av domen innan personen i fråga överlämnas. Den utfärdande myndigheten ska omedelbart efter att ha blivit informerad om denna begäran, via den verkställande myndigheten tillhandahålla den person som begärt det en kopia av domen. Om domen har avkunnats på ett språk som den berörda personen inte förstår ska den utfärdande myndigheten via den verkställande myndigheten tillhandahålla ett utdrag ur domen på ett språk som den berörda personen förstår. Denne får tillgång till domen eller ett utdrag ur den endast i informationssyfte. Det får varken betraktas som ett formellt delgivande av domen eller aktivera tidsfristerna för begäran om förnyad prövning eller överklagande.
Ändring 18
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilagan – ruta d – inledningen och punkterna 1 och 2
d)  Ange om beslutet meddelats som utevarodom:
d)  Ange om personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet:
1. ? Nej.
1. ? Ja, personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
2. ? Ja. Om svaret är ja, var vänlig bekräfta
2. ? Nej, personen var inte personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
Om svaret är "nej", var vänlig ange
Ändring 19
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilaga – ruta d – led 2 – led 2.1
2.1 att personen kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen, och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
2.1 om personen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades i rätt tid på ett språk som han/hon förstod, enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning, om tid och plats för den rättegång som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om tid och plats för rättegången, och personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
Tid när personen kallades eller på annat sätt underrättades, samt den plats där detta skedde:
Tiden när personen kallades eller på annat sätt personligen underrättades officiellt, samt den plats där detta skedde:
.....................................................................
.....................................................................
Det språk på vilket informationen lämnades:
.....................................................................
Ange hur personen underrättades:
Ange hur personen underrättades:
.....................................................................
.....................................................................
Ändring 20
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilaga – ruta d – led 2 – led 2.1a (nytt)
2.1a om personen, efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Lämna uppgifter om hur detta villkor har uppfyllts:
………………………………
Ändring 21
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilagan – ruta d – led 2 – led 2.2
2.2 att personen, efter att ha delgivits utevarodomen, uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
2.2 om personen, efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet.
Ange när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen:
Ange när personen delgavs avgörandet, hur han/hon underrättades om sin rätt till förnyad prövning eller överklagande samt när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet:
.....................................................................
.....................................................................
Ändring 22
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilaga – ruta d – led 2 – led 2.3.1 – strecksats 1
– personen underrättades uttryckligen om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången, och
– personen underrättades uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
Ändring 23
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilaga – ruta d – led 2.3.2
? 2.3.2 att personen inte delgavs utevarodomen, och att
? 2.3.2 personen inte delgavs avgörandet, och att
– personen kommer att delges utevarodomen inom ... dagar efter överlämnandet, och
– personen kommer att delges avgörandet personligen inom ... dagar efter överlämnandet, och
– personen, när han/hon delges utevarodomen, uttryckligen kommer att underrättas om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid denna rättegång, och
– personen, när han/hon delges avgörandet, uttryckligen kommer att underrättas, på ett språk som han/hon förstår, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon kommer att ha rätt att närvara, sakfrågan kommer att prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kan leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
– personen, efter att ha delgivits utevarodomen, kommer att ha ... dagar på sig för att begära förnyad prövning.
– personen, efter att ha delgivits avgörandet, kommer att ha ... dagar på sig för att begära förnyad prövning eller överklaga och inte gjorde det under denna period.
Om ruta 2.3.2 har kryssats i, var vänlig bekräfta
? att om den berörda personen, när denne i den verkställande staten informeras om innehållet i den europeiska arresteringsordern, begär att få en kopia av domen innan han/hon överlämnas får en kopia av domen eller ett utdrag ur domen på ett språk som han/hon förstår ... dagar efter att denna begäran framförs via den verkställande rättsliga myndigheten.
Ändring 24
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 1 – led e
I artikel 1 ska följande led införas:
utgår
"e) utevarodom: ett beslut enligt definitionen i led a, där personen inte inställde sig personligen vid den förhandling som ledde fram till det beslutet."
Ändring 25
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – inledningen
i) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4 meddelades genom utevarodom, såvida inte intyget anger att personen
i) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4 meddelades efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande, såvida inte intyget anger att personen, i enlighet med den utfärdande statens nationella lagstiftning,
Ändring 26
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – led i
i) i rätt tid och på ett språk som han/hon förstod
i) kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen
a) kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången
och
och
underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
b) personligen underrättades om att avgörandet kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
eller
eller
Ändring 27
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – led ia (nytt)
ia) efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Ändring 28
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – led ii
ii) uttryckligen angav till en behörig myndighet att han/hon inte motsätter sig saken, eller
utgår
Ändring 29
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – led iii
iii) efter att ha delgivits utevarodomen och uttryckligen underrättats om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången
iii) efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas:
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
eller
eller
– inte har begärt en förnyad prövning under den tillämpliga tidsramen på minst [...] dagar.
– inte begärde en förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar.
Ändring 30
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 2
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7.2 – led i – led ia (nytt)
(ia) den berörda personen, enligt det intyg som anges i artikel 4, inte var personligen närvarande, såvida inte intyget fastställer att denne, efter att uttryckligen ha blivit underrättad om förfarandet och möjligheten att personligen närvara vid rättegången, uttryckligen avsade sig rätten till muntlig domstolsförhandling och uttryckligen meddelade att han/hon inte bestred saken.
Ändring 31
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – inledningen och punkterna 1 och 2
3.  Ange om beslutet meddelats som utevarodom
3.  Ange om personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet:
1. ? Nej.
1. ? Ja, personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
2. ? Ja. Om svaret är ja, var vänlig bekräfta
2. ? Nej, personen var inte personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
Om svaret är "nej", var vänlig ange
Ändring 32
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – led 2.1
2.1 att personen kallades personligen eller underrättades, enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen, och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
2.1 om personen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades, enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning i rätt tid på ett språk som han/hon förstod, om tid och plats för den rättegång som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om tid och plats för rättegången och personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
Tid när personen kallades eller på annat sätt underrättades, samt plats där detta skedde:
Tiden när personen kallades eller på annat sätt personligen underrättades officiellt, samt den plats där detta skedde:
.................................................................
...........................................................
Det språk på vilket informationen lämnades:
............................................................
Ange hur personen underrättades:
Ange hur personen underrättades:
...............................................................
.......................................................
ELLER
ELLER
Ändring 33
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – led 2.1a (nytt)
2.1a. om personen, efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Lämna uppgifter om hur detta villkor har uppfyllts:
………………………………
ELLER
Ändring 34
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – led 2.2
? 2.2 att personen, före eller efter att ha delgivits utevarodomen, uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
? 2.2 om personen, före eller efter att personligen ha delgivits avgörandet, uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
Ange när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen:
Ange när personen delgavs avgörandet, hur han/hon underrättades om sin rätt till förnyad prövning eller överklagande samt när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet:
..................................................................
...................................................................
ELLER
ELLER
Ändring 35
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – led 2.3
? 2.3 att personen delgavs utevarodomen den ... (dag/månad/år) och hade rätt till en förnyad prövning i den utfärdande staten på följande villkor:
? 2.3 om personen personligen delgavs avgörandet från en rättegång där han/hon inte var personligen närvarande den ... (dag/månad/år) och hade rätt till förnyad prövning eller överklagande i den utfärdande staten på följande villkor:
– personen underrättades uttryckligen om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången, och
– personen underrättades uttryckligen på ett språk som han/hon förstod om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
– personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning och inte begärde det under denna period.
– personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning eller att överklaga och inte begärde det under denna period.
ELLER
Ändring 36
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Rambeslut 2005/214/RIF
Bilaga – ruta h – led 3 – led 2.3a (ny)
2.3a personen, efter att uttryckligen ha blivit underrättad om förfarandet och möjligheten att personligen närvara vid rättegången, uttryckligen avsade sig rätten till muntlig domstolsförhandling och uttryckligen meddelade att han/hon inte bestred saken.
Ange när och hur personen i fråga avsade sig rätten till muntlig domstolsförhandling och meddelade att han/hon inte bestred saken:
................................................................
Ändring 37
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 1
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 2 – led i
I artikel 2 ska följande led läggas till:
utgår
"i) utevarodom: ett beslut om förverkande enligt definitionen i led c, där personen inte inställde sig personligen vid den förhandling som ledde fram till det beslutet."
Ändring 38
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8.2 – led e – inledningen
"e) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4.2 meddelades genom utevarodom, såvida inte intyget anger att personen
"e) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4.2 meddelades efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande, såvida inte intyget anger att personen, i enlighet med den utfärdande statens nationella lagstiftning,
Ändring 39
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8.2 – led e – led i
i) i rätt tid och på ett språk som han/hon förstod
i) kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen
a) kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han/hon hade kännedom om rättegången
och
och
underrättades om att ett sådant beslut om förverkande kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
b) personligen underrättades om att ett beslut om förverkande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
eller
eller
Ändring 40
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8.2 – led e – led ia (nytt)
ia) efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången,
eller
Ändring 41
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8.2 – led e – led ii – strecksats 2
ii) efter att ha delgivits beslutet om förverkande som meddelades genom utevarodom och uttryckligen underrättats om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången
ii) efter att personligen ha delgivits beslutet om förverkande och uttryckligen underrättats, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas:
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig beslutet om förverkande,
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig beslutet om förverkande,
eller
eller
– inte har begärt en förnyad prövning under den tillämpliga tidsramen på minst [...] dagar.
– inte begärde en förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar.
Ändring 42
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Rambeslut 2006/783/RIF
Bilaga – ruta j – inledningen och punkterna 1 och 2
j)  Ange om beslutet meddelats som utevarodom:
j)  Ange om personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till beslutet om förverkande:
1. ? Nej.
1. ? Ja, personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till beslutet om förverkande.
2. ? Ja. Om svaret är ja, var vänlig bekräfta
2. ? Nej, personen var inte personligen närvarande vid den rättegång som ledde till beslutet om förverkande.
Om svaret är "nej", var vänlig ange
Ändring 43
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Rambeslut 2006/783/RIF
Bilaga – ruta j – led 2 – led 2.1
2.1 att personen kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
2.1 om personen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades i rätt tid enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning på ett språk som han/hon förstod om tid och plats för den rättegång som ledde till beslutet om förverkande, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om tid och plats för rättegången och personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången, var vänlig ange följande:
Tid när personen kallades eller på annat sätt underrättades, samt plats där detta skedde:
Tiden när personen kallades eller på annat sätt personligen underrättades officiellt, samt den plats där detta skedde:
....................................................................
.................................................................
Det språk på vilket informationen lämnades:
..................................................................
Ange hur personen underrättades:
Ange hur personen underrättades:
........................................................
...................................................
ELLER
ELLER
Ändring 44
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Rambeslut 2006/783/RIF
Bilaga – ruta j – led 2 – led 2.1a (nytt)
2.1a. och personen, efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Lämna uppgifter om hur detta villkor har uppfyllts:
………………………………
ELLER
Ändring 45
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Rambeslut 2006/783/RIF
Bilaga – ruta j – led 2 – led 2.2
? 2.2 att personen, efter att ha delgivits utevarodomen, uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
? 2.2 om personen, efter att personligen ha delgivits beslutet om förverkande, uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga beslutet ogillas uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig beslutet:
Ange när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen:
Ange när personen delgavs beslutet om förverkande, hur han/hon underrättades om sin rätt till förnyad prövning eller överklagande samt när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig beslutet om förverkande:
..................................................................
.............................................................
ELLER
ELLER
Ändring 46
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Rambeslut 2006/783/RIF
Bilaga – ruta j – led 2 – led 2.3
? 2.3 att personen delgavs utevarodomen den ... (dag/månad/år) och hade rätt till en förnyad prövning i den utfärdande staten på följande villkor:
? 2.3 om personen personligen delgavs beslutet om förverkande den ... (dag/månad/år) och hade rätt till förnyad prövning eller överklagande i den utfärdande staten på följande villkor:
personen underrättades uttryckligen om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången, och
personen underrättades uttryckligen på ett språk som han/hon förstod om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning och inte begärde det under denna period.
personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning eller att överklaga och inte begärde det under denna period.
Ändring 47
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 1
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 1 – led e
I artikel 1 ska följande led införas:
utgår
"e) utevarodom: en dom enligt definitionen i led a, där personen inte inställde sig personligen vid den förhandling som ledde fram till den domen."
Ändring 48
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 9.1 – led f – inledningen
f) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4 meddelades genom utevarodom, såvida inte intyget anger att personen
f) beslutet enligt det intyg som avses i artikel 4 meddelades efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande, såvida inte intyget anger att personen, i enlighet med den utfärdande statens nationella lagstiftning,
Ändring 49
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 9.1 – led f – led i
i) i rätt tid och på ett språk som han/hon förstod
i) kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen
a) kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången
och
och
underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
b) personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
eller
eller
Ändring 50
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 9.1 – led f – led ia (nytt)
ia) efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
eller
Ändring 51
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 9.1 – led f – led ii
ii) efter att ha delgivits utevarodomen och uttryckligen underrättats om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången
ii) efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas:
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
eller
eller
– inte har begärt en förnyad prövning under den tillämpliga tidsramen på minst [...] dagar.
– inte begärde förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar.
Ändring 52
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2008/.../RIF
Artikel 9.1 – ruta k – punkt 1 – inledningen och leden a och b
1.  Ange om beslutet meddelats som utevarodom:
1.  Ange om personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet:
a) ? Nej.
a) ? Ja, personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
b) ? Ja. Om svaret är ja, var vänlig bekräfta
b) ? Nej, personen var inte personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
Om svaret är "nej", var vänlig ange
Ändring 53
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2008/.../RIF
Bilaga – ruta k – led 1 – led b.1
? b.1 att personen kallades personligen eller underrättades, enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen, och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången,
? b.1 om personen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades i rätt tid och på ett språk som han/hon förstod, enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning, om tid och plats för den rättegång som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om tid och plats för rättegången och personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
Tid när personen kallades eller på annat sätt underrättades, samt plats där detta skedde:
Tiden när personen kallades eller på annat sätt personligen underrättades officiellt, samt den plats där detta skedde:
.........................................................
.........................................................
Det språk på vilket informationen lämnades:
..........................................................
Ange hur personen underrättades:
Ange hur personen underrättades:
..........................................................
...........................................................
ELLER
ELLER
Ändring 54
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2008/.../RIF
Bilaga – ruta k – led 1 – led b.1a (nytt)
? b.1a . och personen, efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Lämna uppgifter om hur detta villkor har uppfyllts:
………………………………
ELLER
Ändring 55
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2008/.../RIF
Bilaga – ruta k – led 1 – led b.2
? b.2 att personen, efter att ha delgivits utevarodomen, uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen,
? b.2 om personen, före eller efter att personligen ha delgivits avgörandet, uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
Ange när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsätter sig utevarodomen:
Ange när personen delgavs avgörandet, hur han/hon underrättades om sin rätt till förnyad prövning eller överklagande samt när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet:
.....................................................................
..............................................................
ELLER
ELLER
Ändring 56
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2008/.../RIF
Bilaga – ruta k – led 1 – led b.3
? b.3 att personen delgavs utevarodomen den ... (dag/månad/år) och hade rätt till en förnyad prövning i den utfärdande staten på följande villkor:
? b.3 om personen personligen delgavs avgörandet från en rättegång där han/hon inte var personligen närvarande den ... (dag/månad/år) och hade rätt till förnyad prövning eller överklagande i den utfärdande staten på följande villkor:
– personen underrättades uttryckligen om rätten till en förnyad prövning och till att närvara vid den rättegången, och
– personen underrättades uttryckligen på ett språk som han/hon förstod om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
– personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning och inte begärde det under denna period.
– personen, efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning eller att överklaga och inte begärde det under denna period.
Ändring 57
Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland – ändringsakt
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Ändringar i rambeslut 2008/.../RIF
Rambeslut 2008/.../RIF ska ändras på följande sätt:
"1) I artikel ... [9.1] ska led ... [h] ersättas med följande:
h) enligt det intyg som avses i artikel ... [6] meddelades avgörandet efter en rättegång där den berörda personen inte var personligen närvarande, såvida inte intyget anger att personen, enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning:
ia) i rätt tid och på ett språk som han/hon förstod
– antingen kallades personligen direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han/hon hade kännedom om rättegången
och
personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
eller
ii) efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången, eller
iii) efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats, på ett språk som han/hon förstod, om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas:
– uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet,
eller
– inte begärde en förnyad prövning eller överklagade inom den tillämpliga tidsramen på minst 10 och högst 15 dagar.
2)  I punkt [i] i bilagan ("intyg") ska led [1] ... ersättas med följande:
"1. Ange om personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet:
a. ? Ja, personen var personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
b. ? Nej, personen var inte personligen närvarande vid den rättegång som ledde till avgörandet.
Om svaret är "nej", var vänlig ange
i) om personen kallades personligen direkt eller i enlighet med den utfärdande statens nationella lagstiftning på annat sätt faktiskt officiellt underrättades, i rätt tid på ett språk som han/hon förstod, om tid och plats för den rättegång som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om tid och plats för rättegången och personligen underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han/hon inte inställde sig vid rättegången,
Tiden när personen kallades eller på annat sätt personligen underrättades officiellt, samt den plats där detta skedde:
……………………………………………
Det språk på vilket informationen lämnades:
……………………………………………
Ange hur personen underrättades:
……………………………………………
ELLER
ii) om personen, efter att personligen ha kallats direkt eller på annat sätt faktiskt officiellt ha underrättats om tid och plats för denna rättegång på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att den berörda personen hade kännedom om rättegången, lät sig företrädas av ett juridiskt ombud som uttryckligen fått detta uppdrag och som valts, utsetts och betalats av den berörda personen eller som utsetts och betalats av staten i enlighet med nationell lagstiftning om rätten till försvar, och faktiskt företräddes av detta ombud under rättegången.
Lämna uppgifter om hur detta villkor har uppfyllts:
……………………………………………
ELLER
iii) om personen, efter att personligen ha delgivits avgörandet och uttryckligen, på ett språk som han/hon förstod, underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet.
Ange när personen delgavs avgörandet, hur han/hon underrättades om sin rätt till förnyad prövning eller överklagande samt när och hur personen uttryckligen förklarade att han/hon inte motsatte sig avgörandet:
…………………………………………
ELLER
iv) om personen personligen delgavs avgörandet från en rättegång där denne inte var personligen närvarande den ... (dag/månad/år) och hade rätt till förnyad prövning eller överklagande i den utfärdande staten på följande villkor:
– personen underrättades uttryckligen på ett språk som han/hon förstod om rätten till förnyad prövning eller överklagande, dvs. en rättegång i vilken han/hon skulle ha rätt att närvara, sakfrågan skulle prövas (på nytt), inklusive nytt bevismaterial, och som kunde leda till att det ursprungliga avgörandet ogillas, och
– efter att ha underrättats om denna rättighet, hade ... dagar på sig för att begära förnyad prövning eller att överklaga och inte begärde det under denna period."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy