Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2014(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0286/2008

Внесени текстове :

A6-0286/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0382

Приети текстове
PDF 284kWORD 57k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно рибарството и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (2008/2014(INI))

Европейският парламент,

–   като взе пред вид Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2007 г., озаглавено "Доклад до Европейския парламент и Съвета: Оценка на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) в Европа" (COM (2007)0308),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно Европейския фонд за рибарство(2),

–   като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно създаване на рамка за действието на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морската стратегия)(3) и съобщението на Комисията от 24 октомври 2005 г., озаглавено "Тематична стратегия относно защитата и опазването на морската среда"(COM (2005)0504),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2007 г., озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз"(COM(2007)0575),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2006 г.относно крайбрежния риболов и проблемите, пред които са изправени рибарските общности на крайбрежния риболов(4),

–   като взе пред вид съобщението на Комисията от 9 март 2006 г., озаглавено "Подобряване на икономическото положение в сектора на рибарството" (COM(2006)0103), както и резолюцията си от 28 септември 2006 г. по същия въпрос(5),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 септември 2002 г. относно стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (COM(2002)0511),

–  Като взе предвид извършеното за Парламента проучване относно "Зависимостта на регионите от риболова"(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0286/2008),

A.   като има предвид, че интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) представлява не само политика в областта на околната среда, а и намиращ се в развитие процес, който има за цел подобряването на икономическото и обществено равнище на крайбрежните области и устойчивото развитие на всички провеждани в тях дейности, каквито са рибарството и аквакултурата;

Б.   като има предвид, че осъществяването на ИУКЗ представлява дългосрочен процес и че повечето национални стратегии, одобрени в рамките на гореспоменатата препоръка, започнаха да се прилагат едва през 2006 г.;

В.   като има предвид, че досега управлението на крайбрежните зони се осъществяваше в средносрочен план, като беше пренебрегнат фактът, че се касае за сложни природни екосистеми, които се изменят с течение на времето;

Г.   като има предвид, че решенията и мерките, които се вземаха, се отнасяха до една изолирана дейност, без да се третира проблемът с влошаването на състоянието на крайбрежните зони като цяло;

Д.   като има предвид, че досега териториалното устройствено планиране беше насочено към територии на сушата, без да взема предвид последиците от дадени дейности в крайбрежните зони върху други дейности, провеждани в същия район;

Е.   като има предвид, че при очаквани ниски разходи по прилагането им, националните стратегии по ИУКЗ ще допринесат за значителна икономическа рентабилност;

Ж..   като има предвид неадекватната степен на участие на представители на всички отрасли при планирането и прилагането на мерките за решаване на проблемите на крайбрежните зони, в резултат на която бяха накърнени интересите на някои отрасли;

З.   като има предвид, че прилагането на политиките на интегрирано управление включва планирането в крайбрежните зони на употребите, свързани с населението, туризма, икономиката и опазването на ландшафта и на околната среда;

И.   като има предвид, че ефективното координиране на органите по управление на крайбрежните зони досега е било постигано само в изолирани случаи;

Й.   като има предвид, че в някои случаи осъществяването на политиките по ИУКЗ може да изисква мащабни разходи, които е невъзможно да бъдат поети от местните общини, като в резултат на това се прибягва до по-високо административно ниво и се стига до закъснения при осъществяването им;

К.   като има предвид, че поради трансграничното естество на множество процеси в крайбрежните зони, е необходимо да има координация и сътрудничество на регионално равнище, дори и с трети държави;

Л.   като има предвид, че рибарството и аквакултурата в две основни дейности в крайбрежните зони, които зависят от качеството на крайбрежните води;

М.   като има предвид, че аквакултурата все още не е достигнала равнище на технологично развитие, което да й позволява да развива тези дейности (които са интензивни по своя характер) далеч от крайбрежните зони;

Н.   като има предвид, че трябва да се отчита основополагащата и до настоящия момент малко призната роля на жените в регионите, които зависят от риболова;

О.   като има предвид, че риболовът в крайбрежните зони представлява 80% от риболовния флот на Общността и допринася за икономическото и социално сближаване на крайбрежните общности и за съхраняването на културните им традиции;

П.   като има предвид, че риболовът, макар и да не представлява източник на замърсяване, търпи последиците от замърсяването, предизвиквано от други дейности, извършвани в крайбрежните зони, като в резултат на това бива понижена още повече неговата жизнеспособност;

Р.   като има предвид, че рибарството и аквакултурата имат голямо икономическо и обществено значение, тъй като биват развивани предимно в крайбрежни райони с нестабилна икономика, много от които се намират в неравностойно положение и не могат да предоставят на жителите си алтернативни възможности за работа;

С.   като има предвид, че наличието на чиста и здрава морска среда ще допринесе за бъдещото увеличаване на риболовната продукция и следователно за подобряване перспективите пред този сектор;

Т.   като има предвид, че аквакултурата е твърдо основана на принципа на устойчивото развитие, а евентуални последици за околната среда се компенсират на базата на правилата на Общността;

У.   като има предвид, че в среда, където рибните ресурси намаляват, а световното търсене на риба и черупкови организми се повишава, аквакултурата придобива все по-голямо значение в Европа;

Ф.   като има предвид, че териториалното устройство, което да отговаря на принципите на интегрираното управление на крайбрежните зони с оглед балансираното развитие на извършваните там дейности, все още не е завършено във всички държави-членки;

Х.   като има предвид, че съществува ожесточена конкуренция за намирането на пространство в крайбрежните зони и че работещите в областта на аквакултурата и рибарите имат същите права и задължения, както и останалите ползватели;

Ц.   като има предвид, че най-отдалечените региони, както са определени в член 299, параграф 2 от Договора за ЕО и в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да изискват създаването на специфични интегрирани национални стратегии в областта на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ), както и подходящо приспособяване на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) на равнище ЕС;

1.  Подчертава икономическото и обществено значение на риболова и на рибовъдството за крайбрежните региони и изисква подпомагането им в рамките на ИУКЗ;

2.  Подчертава необходимостта да се гарантира, че отраслите рибно стопанство и аквакултури участват и са добре представени в транснационални морски клъстери и призовава Комисията да стимулира този процес;

3.  Подчертава, че Европейският фонд за рибарство може да допринесе за дългосрочното финансиране на мерки в рамките на ИУКЗ, като подкрепя дейности, допринасящи за устойчивото развитие на риболовните райони;

4.  Изтъква необходимостта от изясняване на правомощията на административните органи в засегнатите крайбрежни зони и от създаване на координирани стратегии, така че те да бъдат по-ефективни;

5.  Признава трудностите при координирането на органите за управление на крайбрежните зони и призовава Комисията да преразгледа, в рамките на контрола върху прилагането на ИУКЗ и след като се е консултирала с държавите-членки, дали е необходимо учредяването на координационен орган;

6.  Подчертава необходимостта от участие на представителите на сектора на рибарството и аквакултурата в дейности, свързани с планирането и развитието на ИУКЗ, като се има предвид, че тяхното участие в стратегиите за устойчиво развитие ще увеличи добавената стойност на техните продукти, и припомня, че Европейския фонд за рибарство може да оказва подкрепа на подобни колективни дейности;

7.  Признава значителната роля на жените в регионите, които зависят от риболова, и затова насърчава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат, за да гарантират насърчаването и включването на принципа на равните възможности на различни етапи от привеждане в действие на Европейския фонд за риболова (в етапите на създаване, привеждане в действие, контрол и оценка), както е предвидено в член 11 от Регламент (ЕО) № 1198/2006;

8.  Призовава за по-тясно сътрудничество между компетентните органи на регионално равнище посредством обмен на информация във връзка със състоянието на крайбрежните зони и съвместното предприемане на стратегии за подобряване екологичното състояние на местните морски екосистеми;

9.  Призовава националните и регионалните правителства в най-отдалечените региони да изготвят интегрирани стратегии за ИУКЗ, за да гарантират устойчивото развитие на крайбрежните региони;

10.  В контекста на горепосоченото подчертава значението на подходящото териториално-устройствено планиране;

11.  Използването на аквакултурата за целите на повторно заселване е съществен инструмент за постигането на екологично съхранение в определени крайбрежни райони и следователно трябва да бъде насърчавано, стимулирано и подкрепяно финансово;

12.  Подчертава значението на аквакултурата за хранителната промишленост във връзка със социалното и икономическо развитие в някои крайбрежни общности на ЕС;

13.  Счита, че отраслите рибарство и аквакултура трябва да бъдат включени в един хоризонтален подход спрямо всички морски дейности, извършвани в крайбрежните зони, с цел да се постигне устойчиво развитие, в съответствие с новите насоки на морската политика;

14.  Подчертава необходимостта от развитие и прилагане на стратегии за приспособяване към опасностите, пред които са изправени крайбрежните зони, включително изменението на климата, като изцяло се вземат предвид последиците за риболова и аквакултурата;

15.  Счита, че трябва да продължи да се полагат усилия за събирането на необходимите данни, по начин, който да способства за обмена и използването на информация за осъществяването на сравнителни изследвания, включително данни за състоянието на биоразнообразието и рибните ресурси;

16.  Счита, че следва да се повишат усилията по отношение на научните изследвания в областта на аквакултурите с оглед въвеждане на системи за интензивно производство в затворен кръг;

17.  Предлага в рамките на ИУКЗ да бъде дадено предимство на свързаните с аквакултури проекти, които използват възобновяеми източници на енергия и които не нарушават защитените територии по смисъла на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

18.  Призовава Комисията да определи, след като се консултира с държавите-членки, ясен график, на основата на който да разгледа напредъка при прилагането на ИУКЗ в Европейския съюз;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24.
(2) OВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.
(3) OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
(4) ОВ C 300 Ε, 9.12.2006 г., стр. 504.
(5) ОВ C 306 Ε, 15.12.2006 г., стр. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

Правна информация - Политика за поверителност