Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2014(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0286/2008

Předložené texty :

A6-0286/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0382

Přijaté texty
PDF 223kWORD 53k
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o rybolovu a akvakultuře v kontextu integrované správy pobřežních zón v Evropě (2008/2014(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2002/413/ES ze dne 30. května 2002 o provádění integrované správy pobřežních zón v Evropě(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2007 nazvané Zpráva Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení integrované správy pobřežních zón (ICZM) v Evropě (KOM(2007)0308),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu(2),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(3), a sdělení Komise ze dne 24. října 2005 nazvané Tematická strategie ochrany a zachování mořského prostředí (KOM(2005)0504),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2007 nazvané Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (KOM(2007)0575),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2006 o společenstvích rybářů lovících v pobřežních vodách(4),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103) a na své usnesení ze dne 28. září 2006(5) ke stejnému tématu,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. září 2002 nazvané Strategie udržitelného rozvoje evropské akvakultury (KOM(2002)0511),

-   s ohledem na studii o regionální závislosti na rybolovu(6) vypracovanou pro Parlament,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0286/2008),

A.   vzhledem k tomu, že integrovaná správa pobřežních zón (ICZM) je nejen politikou týkající se životního prostředí, ale také neustálým procesem zaměřeným na zlepšování hospodářských a sociálních podmínek pobřežních zón a zajištění udržitelného rozvoje všech činností, které jsou v těchto regionech provozovány, jako je rybolov a akvakultura,

B.   vzhledem k tomu, že provádění integrované správy pobřežních zón je dlouhodobý proces a většina vnitrostátních strategií přijatých v rámci uvedeného doporučení začala být uskutečňována teprve v roce 2006,

C.   vzhledem k tomu, že správa pobřežních zón dosud probíhala ve střednědobém horizontu a nebrala v úvahu skutečnost, že se jedná o složité přírodní ekosystémy, které se v průběhu času mění,

D.   vzhledem k tomu, že přijatá rozhodnutí a opatření se týkala izolované činnosti a neřešila problém zhoršování stavu pobřežních zón jako celku,

E.   vzhledem k tomu, že stávající plánování bylo dosud zaměřeno na pozemní činnosti a nezohledňovalo dopad některých pobřežních činností na jiné činnosti ve stejné oblasti,

F.   vzhledem k tomu, že podle očekávání nebude uskutečňování vnitrostátních strategií integrované správy pobřežních zón finančně náročné, zato bude mít velký finanční přínos,

G.   vzhledem k tomu, že do plánovacích a prováděcích opatření řešících problémy pobřežních zón nebyli odpovídajícím způsobem zapojeni zástupci všech odvětví, a v důsledku toho jsou zájmy některých odvětví poškozovány,

H.   vzhledem k tomu, že provádění politik v oblasti integrované správy zahrnuje plánování v pobřežních zónách ohledně využití v souvislosti s obyvatelstvem, cestovním ruchem, hospodářstvím, krajinou a ochranou životního prostředí,

I.   vzhledem k tomu, že s výjimkou několika ojedinělých případů zatím není možná účinná koordinace orgánů správy pobřežních zón,

J.   vzhledem k tomu, že provádění politik podporujících integrovanou správu pobřežních zón může v některých případech vyžadovat velké výdaje, které si místní komunity nemohou dovolit, takže žádají o pomoc na vyšších administrativních úrovních a dochází ke zdržením při provádění těchto politik,

K.   vzhledem k tomu, že mnoho pobřežních procesů je přeshraniční povahy, a tudíž je nezbytná regionální koordinace a spolupráce, a to i se třetími zeměmi,

L.   vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura jsou dva velmi významné druhy pobřežní činnosti, které závisí na kvalitě pobřežních vod,

M.   vzhledem k tomu, že v akvakultuře dosud nebylo dosaženo takové úrovně technologického rozvoje, která by umožnila, aby tato činnost (jež je intenzivní povahy) byla vykonávána mimo pobřežní zóny,

N.   vzhledem k tomu, že je třeba mít na paměti zásadní, nicméně dosud nedostatečně uznávanou roli žen v oblastech závislých na rybolovu,

O.   vzhledem k tomu, že rybolov v pobřežních vodách váže 80 % rybářského loďstva Společenství a přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti pobřežních komunit a k zachování jejich kulturních tradic,

P.   vzhledem k tomu, že rybolov sám o sobě sice není zdrojem znečištění, ale nese následky znečištění způsobeného jinými činnostmi v pobřežních oblastech, což dále oslabuje jeho životaschopnost,

Q.   vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura mají velký hospodářský a sociální význam, protože se jim věnuje zejména obyvatelstvo v pobřežních regionech s nestabilními ekonomikami, které jsou často znevýhodněné a svým obyvatelům nemohou poskytnout alternativní pracovní příležitosti,

R.   vzhledem k tomu, že existence čistého a zdravého mořského prostředí přispěje k budoucímu růstu rybářské produkce, a zlepší tak vyhlídky tohoto odvětví,

S.   vzhledem k tomu, že akvakultura stojí pevně na zásadě udržitelného rozvoje a jakýkoliv dopad na životní prostředí je kompenzován podle pravidel Společenství,

T.   vzhledem k tomu, že v situaci, kdy se zmenšují rybí populace a světová poptávka po rybách, měkkýších a korýších roste, narůstá i důležitost akvakultury v Evropě,

U.   vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy už dokončily své regionální plánování v souladu se zásadami integrované správy pobřežních zón pro vyvážený rozvoj činností v těchto zónách,

V.   vzhledem k tomu, že v pobřežních zónách probíhá ostrý konkurenční boj o prostor a lidé zabývající se akvakulturou a rybolovem mají stejná práva a povinnosti jako ostatní uživatelé,

W.   vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony, vymezené ustanoveními čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES a článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou požadovat vytvoření zvláštních integrovaných národních strategií v rámci integrované správy pobřežních zón a její odpovídající přizpůsobení na úrovni EU,

1.   zdůrazňuje hospodářský a sociální význam rybolovu a akvakultury pro pobřežní regiony a žádá, aby těmto regionům byla poskytována pomoc v rámci integrované správy pobřežních zón;

2.   vyzdvihuje potřebu zajistit, aby odvětví rybolovu a akvakultury byla zapojena a dostatečně zastoupena v nadnárodních námořních seskupeních a vybízí Komisi, aby tento proces podpořila;

3.   zdůrazňuje, že Evropský rybářský fond může přispět k dlouhodobému financování opatření v rámci integrované správy pobřežních zón, neboť podporuje kroky, které přispívají k udržitelnému rozvoji rybářských regionů;

4.   poukazuje na potřebu vyjasnit rozsah pravomocí správních orgánů v pobřežních zónách a vytvořit koordinované strategie s cílem zvýšit jejich účinnost;

5.   je si vědom obtíží při koordinaci činností orgánů správy pobřežních zón a vyzývá Komisi, aby při kontrole provádění integrované správy pobřežních zón zvážila po konzultaci s členskými státy, zda je nutné vytvořit koordinační orgán;

6.   zdůrazňuje, že je nutné, aby se zástupci odvětví rybolovu a akvakultury zapojili do činností souvisejících s plánováním a rozvojem integrované správy pobřežních zón (s přihlédnutím k tomu, že jejich zapojení do strategií udržitelného rozvoje zvýší přidanou hodnotu jejich produktů) a připomíná, že Evropský rybářský fond může takové hromadné akce podpořit;

7.   uznává, že ženy mají důležitou úlohu v oblastech závislých na rybolovu, a vyzývá proto Komisi a členské státy ke spolupráci za účelem podpory a začlenění zásady rovných příležitostí v různých etapách uplatňování Evropského rybářského fondu (včetně plánovací, prováděcí, monitorovací a hodnotící fáze), jak je stanoveno v článku 11 nařízení (ES) č. 1198/2006;

8.   vyzývá k užší spolupráci mezi příslušnými orgány na regionální úrovni prostřednictvím výměny informací o stavu pobřežních zón a přijímání společných strategií, které zlepší environmentální situaci místních mořských ekosystémů;

9.   vyzývá národní vlády a regionální správu v nejvzdálenějších regionech, aby připravily integrované strategie integrované správy pobřežních zón za účelem zajištění udržitelného rozvoje pobřežních zón;

10.   v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zdůrazňuje význam řádného územního plánování;

11.   akvakultura cílená na obnovení populace je zásadním nástrojem k dosažení ekologické ochrany v určitých pobřežních zónách, a proto musí být podpořena, posílena a finančně zajištěna;

12.   zdůrazňuje význam akvakultury pro potravinářský průmysl, sociální a hospodářský rozvoj  některých pobřežních komunit EU;

13.   domnívá se, že odvětví rybolovu i akvakultury musí být zahrnuta do průřezového přístupu k veškerým námořním aktivitám, které probíhají v pobřežních zónách za účelem dosažení udržitelného rozvoje v souladu s novými pokyny pro námořní politiku;

14.   zdůrazňuje, že je třeba, aby byly rozvíjeny a uskutečňovány strategie přizpůsobení se nebezpečím, kterým čelí pobřežní zóny, jako např. změna klimatu, a přitom byl plně zohledněn dopad na rybolov a akvakulturu;

15.   domnívá se, že je třeba pokračovat ve shromažďování údajů, což přispěje k výměně a využívání informací, které umožní vypracovat srovnávací studie zahrnující i údaje o stavu biologické rozmanitosti a rybích populací;

16.   domnívá se, že by v oblasti akvakultury mělo být vyvinuto větší výzkumné úsilí cílené na zavedení kultivačních systémů založených na intenzivní produkci v rámci uzavřeného okruhu;

17.   navrhuje, aby v rámci integrované správy pobřežních zón byly v odvětví akvakultury upřednostňovány ty projekty, které využívají zdrojů obnovitelné energie a které neporušují oblasti chráněné právními předpisy EU pro životní prostředí;

18.   vyzývá Komisi, aby po konzultaci s členskými státy stanovila jasný časový harmonogram pro posouzení pokroku dosaženého v provádění integrované správy pobřežních zón v Evropské unii;

19.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 148, 6.6.2002, s. 24.
(2) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) Úř. věst. C 300E, 9.12.2006, s. 504.
(5) Úř. věst. C 306E, 15.12.2006, s. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

Právní upozornění - Ochrana soukromí