Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2014(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0286/2008

Esitatud tekstid :

A6-0286/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0382

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 45k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
Kalandus ja vesiviljelus seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisega
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon kalanduse ja vesiviljeluse kohta seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisega (2008/2014(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2002. aasta soovitust 2002/413/EÜ Euroopa rannikualade integreeritud majandamise rakendamise kohta(1);

–   võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2007. aasta teatist "Aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Euroopa rannikualade integreeritud majandamise hindamine" (KOM(2007)0308);

–   võttes arvesse nõukogu 27. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta(2);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv)(3) ning komisjoni 24. oktoobri 2005. aasta teatist "Merekeskkonna kaitse ja säilitamise temaatiline strateegia" (KOM(2005)0504);

–   võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta teatist "Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika" (KOM(2007)0575);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni rannalähedase püügi ja rannikualade kogukondade probleemide kohta(4);

–   võttes arvesse komisjoni 9. märtsi 2006. aasta teatist "Kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamise kohta" (KOM(2006)0103) ja Euroopa Parlamendi 28. septembri 2006. aasta resolutsiooni kõnealuse küsimuse kohta(5);

–   võttes arvesse 19. septembri 2002. aasta komisjoni teatist "Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegia" (KOM(2002)0511);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi jaoks läbi viidud uuringut "Piirkondlik sõltuvus kalandusest"(6);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0286/2008),

A.   arvestades, et rannikualade integreeritud majandamine ei ole üksnes keskkonnaalane poliitika, vaid ka järjepidev protsess, mille eesmärk on parandada rannikualade majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi ning tagada kõnealustel aladel igasuguse tegevuse, näiteks kalanduse ja vesiviljeluse säästev areng;

B.   arvestades, et rannikualade integreeritud majandamise rakendamine on pikaajaline protsess ning et ülalnimetatud soovituse raames vastuvõetud riiklike strateegiate elluviimist alustati enamasti alles 2006. aastal;

C.   arvestades, et rannikualade majandamist on seni teostatud, pidades silmas keskpikka perspektiivi, eirates tõsiasja, et tegemist on komplekssete looduslike ökosüsteemidega, mis aja möödudes muutuvad;

D.   arvestades, et tehtud otsused ja võetud meetmed on käsitlenud üksikuid tegevusi ning ei ole suutnud lahendada rannikualade kui terviku seisundi halvenemise probleemi;

E.   arvestades, et senine planeerimine on keskendunud maismaale ning selle käigus ei ole arvesse võetud mõju, mida rannikualal toimuv tegevus omab mõnele teisele samas piirkonnas toimuvale tegevusele;

F.   arvestades, et prognooside kohaselt ei ole rannikualade integreeritud majandamise riiklike strateegiate elluviimine kallis tegevus, kuid annab samas märkimisväärset rahalist kasu;

G.   arvestades, et kuna kõigi sektorite esindajaid ei ole piisavalt kaasatud rannikualade probleeme käsitlevate meetmete planeerimise ja rakendamise protsessi, on mõnede sektorite huve selle tulemusena kahjustatud;

H.   arvestades, et integreeritud majandamise poliitika rakendamine hõlmab asustusliku, turismialase ja majandusliku kasutuse ning maastiku- ja keskkonnakaitse planeerimist rannikualadel;

I.   arvestades, et rannikualade integreeritud majandamisega tegelevate asutuste tegevuse tõhus koordineerimine ei ole seni olnud võimalik, välja arvatud üksikutel juhtudel;

J.   arvestades, et rannikualade integreeritud majandamist edendava poliitika elluviimine võib mõningatel juhtudel kaasa tuua ulatuslikke kulutusi, mida kohalikud kogukonnad ei suuda kanda, mis põhjustab pöördumist kõrgemate haldustasandite poole ja viivitusi elluviimises;

K.   arvestades, et paljude rannikualadel asetleidvate protsesside piiriülese iseloomu tõttu on vajalik piirkondlik koordineerimine ja koostöö, sealhulgas ka kolmandate riikidega;

L.   arvestades, et kalandus ja vesiviljelus on kaks peamist rannikualade tegevusala, mis sõltuvad rannalähedase vee kvaliteedist;

M.   arvestades, et vesiviljeluses ei ole veel saavutatud tehnoloogilise arengu sellist taset, mis võimaldaks sellise olemuselt intensiivse alaga tegeleda mujal kui rannikualal;

N.   arvestades, et arvesse tuleb võtta naiste olulist ja siiamaani vähetunnustatud rolli kalandusest sõltuvates piirkondades;

O.   arvestades, et rannalähedase püügiga on seotud 80% ühenduse kalalaevastikust ning see toetab rannaäärsete kogukondade majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning nende kultuuritraditsioonide säilimist;

P.   arvestades, et kalandust, mis ise ei ole reostuse allikaks, kahjustavad rannikualadel läbiviidavate teiste tegevuste põhjustatud reostuse mõjud, mis samuti vähendavad kalanduse elujõulisust;

Q.   arvestades, et kalandusel ja vesiviljelusel on suur majanduslik ja sotsiaalne tähtsus, kuna need leiavad peamiselt aset nõrga majandusega rannikualadel, millest paljud on ebasoodsas olukorras ning ei suuda elanikele pakkuda alternatiivseid töövõimalusi;

R.   arvestades, et puhas ja terve merekeskkond aitab tulevikus suurendada kalandussektori toodangut ning parandab seega kõnealuse sektori väljavaateid;

S.   arvestades, et vesiviljelus tugineb kindlalt säästva arengu põhimõttele ning et ühenduse eeskirjad tasakaalustavad keskkonnamõjusid;

T.   arvestades, et vesiviljeluse tähtsus Euroopas üha suureneb olukorras, kus kalavarud vähenevad ning maailmas kasvab nõudlus kala ja karploomade järele;

U.   arvestades, et mitte kõik liikmesriigid ei ole veel lõpule viinud piirkondlikku planeerimist kooskõlas rannikualade integreeritud majandamise põhimõtetega, et saavutada kõnealustel aladel tegevusalade tasakaalustatud areng;

V.   arvestades, et rannikualadel leiab aset tihe konkurents ruumi pärast ning vesiviljeluse viljelejatel ja kaluritel on teiste kasutajatega samad õigused ja kohustused;

W.   arvestades, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 määratletud äärepoolseimad piirkonnad võivad vajada rannikualade integreeritud majandamise spetsiifiliste riiklike strateegiate väljatöötamist ning rannikualade integreeritud majandamise piisavat kohandamist ELi tasandil,

1.   rõhutab majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust, mida kalandus ja vesiviljelus rannikualade jaoks omavad, ning nõuab, et nad saaksid abi rannikualade integreeritud majandamise raames;

2.   juhib tähelepanu vajadusele tagada, et kalandus- ja vesiviljelussektor oleksid kaasatud ja hästi esindatud riikidevahelistes merendusklastrites ning õhutab komisjoni seda protsessi ergutama;

3.   rõhutab, et Euroopa Kalandusfondist saab rahastada pikaajaliselt rannikualade integreeritud majandamise raames ettenähtud meetmeid, kuna kõnealuse fondiga toetatakse meetmeid, mis toetavad püügipiirkondade säästvat arengut;

4.   juhib tähelepanu vajadusele täpsustada asjaomaste rannikualade haldusasutuste pädevust ning töötada välja koordineeritud strateegiad, et tõhustada nende tegevust;

5.   tunnistab raskusi rannikualade haldusasutuste tegevuste koordineerimisel ning kutsub komisjoni rannikualade integreeritud majandamise rakendamise järelevalve käigus taas läbi vaatama – pärast konsulteerimist liikmesriikidega – koordineeriva asutuse asutamise vajadust;

6.   rõhutab vajadust kaasata kalandus- ja vesiviljelussektori esindajad tegevustesse, mis seonduvad rannikualade integreeritud majandamise planeerimise ja arendamisega, võttes arvesse, et nende kaasamine säästva arengu strateegiatesse suurendab nende toodete lisaväärtust, ning tuletab meelde, et Euroopa Kalandusfond saab sellist kollektiivset tegevust toetada;

7.   tunnustab naiste olulist rolli kalandusest sõltuvates piirkondades ning kutsub komisjoni ja liikmesriike seetõttu üles tegema koostööd, et toetada võrdsete võimaluste põhimõtet ja integreerida see Euroopa Kalandusfondi rakendamise erinevatel etappidel, kaasa arvatud väljatöötamise, rakendamise, seire ja hindamise etappidel, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 11;

8.   nõuab piirkondlikul tasandil pädevate asutuste vahel tihedamat koostööd, vahetades rannikualade olukorda puudutava teavet, ja ühiste strateegiate rakendamist, et parandada kohalike mere ökosüsteemide keskkonnaalast olukorda;

9.   kutsub äärepoolseimate piirkondade kesk- ja piirkondlikke valitsusi üles välja töötama rannikualade integreeritud majandamise terviklikud strateegiad, et tagada rannikualade säästev areng;

10.   rõhutab sobiva ruumilise planeerimise tähtsust seoses eelpool kirjeldatuga;

11.   elanike taasasustamise eesmärgil on vesiviljelus oluline vahend ökoloogilise keskkonna säilitamiseks teatavatel rannikualadel ja seetõttu tuleb seda edendada, ergutada ja rahaliselt toetada;

12.   rõhutab vesiviljeluse tähtsust toiduainetööstuse jaoks mõningate ELi rannikukogukondade sotsiaalse ja majandusliku arengu seisukohalt;

13.   on seisukohal, et nii kalandus- kui ka vesiviljelussektor tuleb kaasata transversaalsesse lähenemisviisi kõigile rannikualadel asetleidvatele merendusega seotud tegevustele, et saavutada säästev areng kooskõlas uute merenduspoliitikaalaste suunistega;

14.   rõhutab vajadust töötada välja ja rakendada strateegiaid, et kohaneda rannikualade ees seisvate ohtudega, sealhulgas kliimamuutusega, võttes täielikult arvesse kalandusele ja vesiviljelusele avalduvat mõju;

15.   on seisukohal, et andmete, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse ja kalavarude seisundit iseloomustavate andmete kogumise alaseid jõupingutusi tuleb jätkata, et toetada teabevahetust ja teabe kasutamist selleks, et viia läbi võrdlevaid uuringuid;

16.   on seisukohal, et vesiviljeluse valdkonnas tuleks suurendada teadusalaseid jõupingutusi, et võtta kasutusele suletud ringlusega intensiivtootmisel põhinevad viljelussüsteemid;

17.   teeb ettepaneku anda rannikualade integreeritud majandamise raames prioriteet vesiviljeluse projektidele, mis kasutavad taastuvaid energiaallikaid ning mis ei mõjuta ELi keskkonnaalaste õigusaktidega kaitstud alasid;

18.   kutsub komisjoni üles kehtestama pärast liikmesriikidega konsulteerimist selge ajakava Euroopa Liidus rannikualade integreeritud majandamise rakendamisel tehtud edusammude läbivaatamiseks;

19.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 148, 6.6.2002, lk 24.
(2) ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
(3) ELT L 164, 25.6.2008, lk 19.
(4) ELT C 300E, 9.12.2006, lk 504.
(5) ELT C 306E, 15.12.2006, lk 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika