Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2014(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0286/2008

Pateikti tekstai :

A6-0286/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0382

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 52k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Žuvininkystė ir akvakultūra integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žuvininkystės ir akvakultūros integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste (2008/2014(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas 2002/413/EB dėl integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje vykdymo(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: integruoto pakrančių zonų valdymo (IPZV) Europoje įvertinimas" (COM(2007)0308),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)(3) ir 2005 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Teminė jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategija" (COM(2005)0504),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Integruota jūrų politika Europos Sąjungai" (COM(2007)0575),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl pakrančių žvejybos ir pakrančių žvejų bendruomenių patiriamų sunkumų(4),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 9 d. Komisijos komunikatą dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties gerinimo (COM(2006)0103) ir į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją šiuo klausimu(5),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Europos akvakultūros tvariosios plėtros reforma" (COM(2002)0511),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimą dėl regioninės priklausomybės nuo žuvininkystės(6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto ataskaitą (A6-0286/2008),

A.   kadangi integruotas pakrančių zonų valdymas (IPZV) nėra tik aplinkos politika, o vykstantis procesas, skirtas pakrančių zonų ekonominių ir socialinių sąlygų gerinimui ir tvariajai visos veiklos, vykdomos šiuose regionuose, tokios kaip žvejyba ir akvakultūra, plėtrai,

B.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo vykdymas yra ilgas procesas ir dauguma nacionalinių strategijų, priimtų atsižvelgiant į pirmiau minėtos rekomendacijos pagrindus, buvo pradėtos vykdyti tik 2006 metais,

C.   kadangi pakrančių zonų valdymas iki šiol buvo vykdomas vidutiniu laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, kad jos yra sudėtingos gamtinės ekosistemos, kurios, bėgant laikui, keičiasi,

D.   kadangi priimti sprendimai ir priemonės, kurių buvo imtasi, buvo susiję su atskirais veiksmais ir neišsprendė pakrančių zonų degradacijos problemos kaip visumos,

E.   kadangi iki šiol esamas planavimas buvo akcentuojamas į sausumos problemas ir nebuvo atsižvelgiama į kai kurios pakrantėse vykdomos veiklos poveikį kitiems veiksmams, vykdomiems tame pačiame regione,

F.   kadangi tikimasi, jog nacionalinės integruoto pakrančių zonų valdymo strategijos įgyvendinimo išlaidos bus nedidelės, kartu gaunant didelę finansinę naudą,

G.   kadangi visų sektorių atstovai nebuvo pakankamai įtraukti į planavimą ir priemonių vykdymą, siekiant išspręsti pakrančių zonų problemas ir dėl to kai kurių sektorių interesams padaryta žala,

H.   kadangi integruotos valdymo politikos įgyvendinimas apima planavimą su gyventojais, turizmu, ekonomine paskirtimi, kraštovaizdžiu ir aplinkos apsauga susijusiose pakrančių zonose,

I.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo įstaigų efektyvus koordinavimas dar nėra įmanomas, išskyrus atskirus atvejus,

J.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo politikos įgyvendinimas kai kuriais atvejais gali pareikalauti didelių išlaidų, kurių vietinės bendruomenės neturi, dėl to jos gali kreiptis į aukštesnio lygio administracines įstaigas ir uždelsti įgyvendinimą,

K.   kadangi dėl tarpvalstybinio daugelio pakrantėse vykstančių procesų aspekto, regioninis koordinavimas ir bendradarbiavimas, netgi su trečiomis šalimis, yra būtini,

L.   kadangi žuvininkystė ir akvakultūra yra dvi geriausios kranto veiklos, kurios priklauso nuo pakrantės vandenų kokybės,

M.   kadangi dar nepasiektas atitinkamas akvakultūros technologinės plėtros lygmuo, kuris suteiktų galimybę tą veiklą, kuri yra intensyvaus pobūdžio, vykdyti toliau nuo pakrančių zonų,

N.   kadangi turi būti atsižvelgiama į svarbų ir iki šiol menkai pripažintą moterų vaidmenį nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse,

O.   kadangi pakrantės žvejyba sudaro 80 proc. bendrijos žvejybos laivyno ir prisideda prie pakrančių bendruomenių ekonominės ir socialinės sanglaudos bei jų kultūrinių tradicijų išsaugojimo,

P.   kadangi žvejyba, nors ji ir nėra taršos šaltinis, nukenčia nuo taršos poveikio, kurį sukelia kitos veiklos, vykdomos pakrančių zonoje, o tai kenkia jo tolesniam egzistavimui,

Q.   kadangi žvejyba ir akvakultūra yra labai svarbūs ekonominiu ir socialiu aspektais, nes ši veikla daugiausia vykdoma pakrančių regionuose, kurių ekonominė padėtis prasta ir kuriuose gyventojams nesiūloma alternatyvių darbo pasiūlymų,

R.   kadangi švari ir sveika jūros aplinka prisidės prie žuvininkystės produkcijos didėjimo ateityje ir taip pagerins šio sektoriaus perspektyvas,

S.   kadangi akvakultūros pagrindą sudaro tvariosios plėtros principai ir bet koks poveikis aplinkai yra reguliuojamas Bendrijos taisyklėmis,

T.   kadangi aplinkoje, kurioje žuvų atsargos mažėja, o pasaulinė žuvies ir kitų jūros produktų paklausa didėja, akvakultūros svarba Europoje stabiliai auga,

U.   kadangi dar ne visos valstybės narės yra pabaigusios savo regioninį planavimą pagal IPZV principus dėl subalansuoto veiklos, vykdomos šiose zonose, vystymo,

V.   kadangi vyksta nuožmi konkurencija dėl vietos pakrančių zonose, o akvakultūros srityje dirbantys asmenys ir žvejai turi tas pačias teises ir įsipareigojimus, kaip ir kiti vartotojai,

W.   kadangi atokiausiems regionams, kaip nustatyta EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, gali prireikti sukurti ypatingas nacionalines integruoto pakrančių zonų valdymo strategijas ir integruoto pakrančių zonų valdymą atitinkamai pritaikyti prie ES lygmens,

1.   pabrėžia žvejybos ir akvakultūros ekonominę ir socialinę svarbą pakrančių regionams ir ragina šiuos regionus kreiptis paramos IPZV pagrindu;

2.   atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog žuvininkystės ir akvakultūros sektoriai dalyvautų tarptautinių jūros sektorių veikloje ir būtų tinkamai atstovaujami ir ragina Komisiją skatinti šį procesą;

3.   pabrėžia, kad Europos žuvininkystės fondas gali suteikti ilgalaikį finansavimą priemonėms integruoto pakrančių zonų valdymo pagrindu, nes jis remia veiklą, kuri prisideda prie tvariosios žvejybos regionų plėtros;

4.   atkreipia dėmesį į būtinybę paaiškinti suinteresuotų pakrančių zonų administracinių įstaigų kompetenciją ir sukurti koordinuojamas strategijas, kad jos būtų efektyvesnės;

5.   pripažįsta sunkumus, koordinuojant pakrančių zonų valdymo įstaigų veiklą ir prašo Komisijos, stebint IPZV vykdymą, dar kartą išnagrinėti, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, ar turi būti steigiama koordinavimo įstaiga;

6.   pabrėžia būtinybę įtraukti žvejybos ir akvakultūros sektoriaus atstovus į veiklą, susijusią su IPZV planavimu ir vystymu (atsižvelgiant į tai, kad jiems dalyvaujant tvarios plėtros strategijose padidės jų gaminių pridėtinė vertė), ir primena, kad Europos žuvininkystės fondas gali remti tokią kolektyvinę veiklą;

7.   pripažįsta svarbų moterų vaidmenį nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse ir todėl ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti skatinant ir įtraukiant lygių galimybių principą į įvairius Europos žuvininkystės fondo veiklos įgyvendinimo etapus, įskaitant rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 11 straipsnyje;

8.   ragina kompetentingas įstaigas artimiau bendradarbiauti regioniniu lygiu, keičiantis informacija, susijusia su pakrančių zonų būkle ir bendrų strategijų priėmimu, siekiant pagerinti vietinių jūros ekosistemų aplinkos situaciją;

9.   ragina atokiausių regionų nacionalines ir regionines vyriausybes parengti integruotas IPZV strategijas tvariai pakrančių regionų plėtrai užtikrinti;

10.   pabrėžia tinkamo erdvės planavimo svarbą pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis;

11.   siekiant užtikrinti išteklių atkūrimą akvakultūra yra viena iš pagrindinių ekologijos išsaugojimo priemonių tam tikrose pakrančių zonose, ir todėl ši veikla turėtų būti skatinama, propaguojama ir remiama finansiškai;

12.   pažymi akvakultūros svarbą maisto pramonei užtikrinant socialinį ir ekonominį vystymąsi kai kuriose ES pakrančių bendruomenėse;

13.   mano, kad žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams turėtų būti taikomas sektorinis požiūris, susijęs su visa pakrančių zonose vykdoma jūrų veikla, siekiant tvariosios plėtros pagal naujausias jūrų politikos gaires;

14.   pabrėžia, kad svarbu vystyti ir įgyvendinti strategijas, skirtas tinkamai reaguoti į pavojus, įskaitant klimato kaitą, su kuriais susiduria pakrančių zonos, atsižvelgiant į poveikį žvejybai ir akvakultūrai;

15.   yra įsitikinęs, kad duomenų rinkimas turi būti tęsiamas, kad būtų prisidedama prie keitimosi informacija ir jos naudojimo, siekiant atlikti lyginamąją analizę, įskaitant duomenis apie biologinės įvairovės ir žuvų atsargų būklę;

16.   mano, kad derėtų labiau tirti akvakultūrą siekiant sukurti uždaros intensyvios gamybos kultivavimo sistemas;

17.   siūlo, kad pagal integruotą pakrančių zonų valdymą pirmenybė būtų teikiama tiems akvakultūros projektams, kuriuose naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai ir kurie, vadovaujantis ES aplinkos teise, nepažeidžia saugomų vietovių;

18.   ragina Komisiją, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, sudaryti aiškų grafiką dėl integruoto pakrančių zonų valdymo Europos Sąjungoje vykdymo eigos nagrinėjimo;

19.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 148, 2002 6 6, p. 24.
(2) OL L 223, 2006 8 15, p. 1.
(3) OL L 164, 2008 6 25, p. 19.
(4) OL C 300E, 2006 12 9, p. 504.
(5) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

Teisinė informacija - Privatumo politika