Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2014(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0286/2008

Ingivna texter :

A6-0286/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0382

Antagna texter
PDF 125kWORD 43k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Fiske och vattenbruk i samband med integrerad förvaltning av kustområden i Europa
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Europaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om fiske och vattenbruk inom ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa (2008/2014(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG av den 30 maj 2002 om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa(1),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 7 juni 2007 med titeln "Rapport till Europaparlamentet och rådet: Utvärdering av den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa" (KOM(2007)0308),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektivet om en marin strategi)(3) och meddelandet från kommissionen av den 24 oktober 2005 med titeln "Temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön" (KOM(2005)0504),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 10 oktober 2007 med titeln "En integrerad havspolitik för Europeiska unionen" (KOM(2007)0575),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2006 om kustfiske och problem för fiskare som idkar kustfiske(4),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 9 mars 2006 om förbättring av fiskerinäringens ekonomiska läge (KOM(2006)0103) och sin resolution av den 28 september 2006 om detta(5),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 19 september 2002 med titeln "En strategi för hållbar utveckling av det Europeiska vattenbruket" (KOM(2002)0511),

–   med beaktande av den studie som gjorts för Europaparlamentet om det regionala beroendet av fiskesektorn(6),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0286/2008), och av följande skäl:

A.  Den integrerade förvaltningen av kustområden handlar inte bara om miljöpolitik, utan är också en pågående process som syftar till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren i kustområdena och säkerställa hållbar utveckling i all verksamhet som bedrivs i dessa områden, som fiske och vattenbruk.

B.  Genomförandet av den integrerade förvaltningen av kustområden är en långsiktig process, och de flesta nationella strategier som antogs inom ramen för ovannämnda rekommendation började genomföras först 2006.

C.  Förvaltningen av kustområdena har hittills administrerats på medellång sikt, och man har bortsett från att dessa områden är komplexa naturliga ekosystem som ändras med tiden.

D.  De beslut som har fattats och de åtgärder som har vidtagits gällde en isolerad verksamhet, och man har inte lyckats ta itu med problemet med kustområdens försämring som helhet.

E.  Befintlig planering har hittills varit inriktad på markanvändning, och man har inte lyckats ta hänsyn till hur viss kustverksamhet påverkar annan verksamhet som bedrivs i samma region.

F.  Det förväntas att nationella strategier för integrerad förvaltning av kustområden kommer att vara föga kostsamma att genomföra, samtidigt som de kommer att skapa betydande ekonomiska fördelar.

G.  Man har underlåtit att i tillräckligt hög grad låta företrädare för alla sektorer delta i planeringen av och genomförandet av åtgärder som syftar till att få bukt med problemen i kustområdena, vilket har resulterat i att vissa sektorer nu lider skada.

H.  För att genomföra en integrerad förvaltningspolitik måste det i kustområden göras en planering av användningen för befolknings- och turiständamål och för ekonomiska ändamål samt av landskapsvård och miljöskydd.

I.  Det har ännu inte varit möjligt att effektivt samordna myndigheter för förvaltning av kustområden annat än i enstaka fall.

J.  Genomförandet av politiska åtgärder för att främja den integrerade förvaltningen av kustområden kan i vissa fall kräva omfattande utgifter som lokala samhällen inte klarar av, något som leder till att man vänder sig till högre nivåer inom administrationen och att genomförandet försenas.

K.  Med tanke på att mycket av det som händer i kustområdena är av gränsöverskridande natur är det nödvändigt med regional samordning och samarbete, även med tredjeländer.

L.  Fiske och vattenbruk är två kustaktiviteter som är mer beroende än andra av det kustnära vattnets kvalitet.

M.  Vattenbruket har ännu inte nått en sådan teknisk utvecklingsnivå att det är möjligt att bedriva denna intensiva verksamhet långt från kustområdena.

N.  Hänsyn bör tas till den grundläggande och hittills dåligt erkända funktion som kvinnor har i fiskeberoende områden.

O.  Kustfisket utgör 80 procent av gemenskapens fiskeflotta och bidrar till kustsamhällenas ekonomiska och sociala sammanhållning och bevarandet av deras kulturella traditioner.

P.  Fiske, som trots att det inte i sig självt är en källa till förorening, påverkas av föroreningar som orsakas av annan verksamhet som bedrivs i kustområdena, något som ytterligare urholkar dess lönsamhet.

Q.  Fiske och vattenbruk är mycket viktiga ekonomiskt och socialt sett, eftersom dessa verksamheter huvudsakligen bedrivs i kustregioner med svaga ekonomier, varav många är missgynnade och oförmögna att förse sina invånare med alternativ sysselsättning.

R.  Förekomsten av en ren och sund marin miljö kommer att bidra till den framtida ökningen av fiskeproduktionen och på så sätt förbättra framtidsutsikterna för denna sektor.

S.  Vattenbruk är fast grundat på principen om hållbar utveckling, och all miljöpåverkan uppvägs på grundval av gemenskapsbestämmelser.

T.  I en miljö där fiskebestånden minskar och den internationella efterfrågan på fisk och skaldjur ökar, växer betydelsen av vattenbruk inom EU stadigt.

U.  Vissa medlemsstater har ännu inte fullgjort sin regionala planering i linje med principerna om integrerad förvaltning av kustområden för att få till stånd en balanserad utveckling av den verksamhet som bedrivs i dessa områden.

V.  Konkurrensen om havsrummet är hård, och vattenbrukare och fiskare har samma rättigheter och skyldigheter som andra användare.

W.  De yttersta randområdena, såsom de definieras i artikel 299.2 i EG-fördraget och artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan kräva att det inrättas särskilda, integrerade nationella strategier för integrerad förvaltning av kustområden och att den integrerade förvaltningen av kustområden anpassas på lämpligt sätt på EU-nivå.

1.  Europaparlamentet betonar den ekonomiska och sociala betydelse som fiske och vattenbruk har för kustregioner och kräver att de ska få bistånd inom ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden.

2.  Europaparlamentet påpekar att det finns ett behov av att garantera att fiske- och vattenbrukssektorerna är involverade i och välrepresenterade i transnationella sjöfartskluster och uppmanar kommissionen att stimulera denna process.

3.  Europaparlamentet betonar att Europeiska fiskerifonden kan bidra till den långsiktiga finansieringen av åtgärder inom ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden, eftersom fonden stöder åtgärder som bidrar till hållbar utveckling av fiskeregioner.

4.  Europaparlamentet betonar behovet att klargöra befogenheterna för de administrativa myndigheterna för berörda kustområden och att inrätta samordnade strategier så att de kan fungera mer effektivt.

5.  Europaparlamentet erkänner svårigheterna med att samordna verksamheten inom myndigheterna för förvaltning av kustområden och uppmanar kommissionen, efter att ha hört medlemsstaterna, att vid sin övervakning av genomförandet av den integrerade förvaltningen av kustområden ompröva huruvida ett samordningsorgan måste upprättas eller inte.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av att företrädare för fiske- och vattenbrukssektorn deltar i verksamhet som hör samman med planering och utveckling av den integrerade förvaltningen av kustområden, med tanke på att deras deltagande i strategier för hållbar utveckling kommer att öka mervärdet på deras produkter, och påminner om att Europeiska fiskerifonden kan stödja sådana kollektiva åtgärder.

7.  Europaparlamentet erkänner kvinnornas viktiga roll i områden som är beroende av fisket och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att främja och inlemma jämställdhetsprincipen i de olika stadierna av Europeiska fiskerifondens genomförande, däribland utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1198/2006.

8.  Europaparlamentet uppmanar till ett närmare samarbete mellan de behöriga myndigheterna på regional nivå genom att utbyta information om tillståndet för kustområdena och anta gemensamma åtgärder för att förbättra miljösituationen i lokala marina ekosystem.

9.  Europaparlamentet uppmanar de nationella och regionala myndigheterna i de yttersta randområdena att utarbeta integrerade strategier för integrerad förvaltning av kustområden i syfte att garantera en hållbar utveckling i kustområdena.

10.  Europaparlamentet betonar betydelsen av korrekt fysisk planering i de sammanhang som anges ovan.

11.  Europaparlamentet anser att vattenbruk för inplantering är ett viktigt redskap för ekologiskt bevarande i vissa kustområden och något som måste främjas, stimuleras och stödas ekonomiskt.

12.  Europaparlamentet stöder vattenbrukets betydelse för livsmedelsindustrin i vissa kustområden i EU vad gäller social och ekonomisk utveckling.

13.  Europaparlamentet anser att fiske- och vattenbrukssektorn måste göras delaktiga på ett övergripande sätt i maritim verksamhet i kustområden för att nå hållbar utveckling, i enlighet med de nya riktlinjerna för havspolitiken.

14.  Europaparlamentet betonar behovet att utveckla och genomföra strategier som är anpassade efter de hot, däribland klimatförändringar, som kustområden står inför genom att fullständigt beakta påverkan på fiske och vattenbruk.

15.  Europaparlamentet anser att ansträngningar för att samla in uppgifter måste fortskrida för att bidra till utbytet och användningen av uppgifter i syfte att genomföra jämförande studier, inbegripet uppgifter om tillståndet för den biologiska mångfalden och fiskbestånden.

16.  Europaparlamentet anser att det krävs mer forskning om vattenbruk i syfte att införa odlingssystem som baserar sig på intensiv produktion i slutna kretslopp.

17.  Europaparlamentet föreslår att vattenbruksprojekt som utnyttjar förnybar energi och som respekterar de områden som skyddas genom europeiska miljömodeller ska prioriteras inom den integrerade förvaltningen av kustområden.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, efter att ha hört medlemsstaterna, att upprätta en tydlig tidsplan för att utvärdera framsteg som gjorts vid genomförandet av den integrerade förvaltningen av kustområden i Europeiska unionen.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 148, 6.6.2002, s. 24.
(2) EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.
(3) EUT L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 504.
(5) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 417.
(6) IP/B/pech/ST/ic/2006-198.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy