Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0804(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0293/2008

Внесени текстове :

A6-0293/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0384

Приети текстове
PDF 553kWORD 217k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Укрепване на Евроюст *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция с оглед на приемане на решение на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция (5613/2008),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0076/2008),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0293/2008),

1.  Одобрява инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция във вида, в който е изменена;

2.  Призовава Съвета да измени съответно текста;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция;

5.  Призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да дадат предимство на всички бъдещи предложения за изменение на решението в съответствие с Декларация №50 относно член 10 от Протокола относно преходните разпоредби, който следва да се приложи към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

6.  Изразява решимост да разгледа всички подобни бъдещи предложения чрез спешната процедура в съответствие с процедурата, посочена в параграф 5, и в тясно сътрудничество с националните парламенти;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция.

Текст, предложен от 14 държави-членки   Изменение
Изменение 1
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)
(5а) С оглед на член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз е необходимо да се изготви Зелена книга относно учредяването на Европейската прокуратура.
Изменение 2
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)
(5б) Необходимо е да се вземат предвид правата на обвиняемите и жертвите при определяне на това в коя държава-членка условията са най-благоприятни за наказателно преследване или за предприемане на други правоохранителни мерки.
Изменение 3
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)
(8а) Наличието на адекватни процесуални гаранции, включително по време на разследванията, са необходима предпоставка за взаимното признаване на съдебните решения по наказателноправни въпроси. По-специално следва да бъде прието възможно най-бързорамково решение относно процесуалните права с цел установяване на определени минимални правила във връзка с достъпа на физическите лица до правна помощ в държавите-членки.
Изменение 4
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 б (ново)
(8б) Необходимо е също така Съветът да приеме възможно най-бързо рамково решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, като се осигури подходящо ниво на защита на данните. В своите национални законодателства държавите-членки следва да гарантират равнище на защита на личните данни, което е равно най-малко на равнището, осигурено в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., като при това следва да вземат предвид Препоръка R (87) 15 от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно използването на лични данни в полицейския сектор, както и да гарантират защитата на данни, които не се обработват автоматично.
Изменение 5
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 в (ново)
(8в) От значение е да се гарантира подходяща защита на личните данни при всички видове системи за регистрация на лични данни, които се използват от Евроюст. В това отношение процедурният правилник за обработване и защита на личните данни в Евроюст1 следва също да се прилага към структурираните ръчни папки, тоест към досиетата по отделните случаи, които се създават ръчно от националните членове или техни помощници и които са организирани по логичен начин.
_____________
1 ОВ C 68, 19.03.2005 г., стр. 1.
Изменение 6
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 г (ново)
(8г) При обработване на данни от електронна поща, в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст следва да гарантира, че не разкрива съдържанието или заглавията на електронните писма.
Изменение 7
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 д (ново)
(8д) Лицата, които са били предмет на наказателно разследване по искане на Евроюст, но срещу тях не е било повдигнато обвинение, следва да бъдат информирани за това разследване не по-късно от една година след като е взето решението срещу тях да не се повдига обвинение.
Изменение 8
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 е (ново)
(8е) Държавите-членки предоставят средства за правна защита в случаи, в които по искане на Евроюст е проведено разследване при очевидна липса на достатъчни основания.
Изменение 9
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 1
1.  С цел изпълнение на задачите си при спешни ситуации Евроюст създава "звено за спешна координация" (ЗСК).
1.  С цел изпълнение на задачите си при спешни ситуации Евроюст създава "звено за спешна координация" (ЗСК), контактът с което може да се осъществи посредством единствена точка за контакт.
Изменение 10
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 2
2.  ЗСК се състои от един представител от всяка държава-членка, като това може да е националният член или негов заместник или помощник, които имат право да заместват националния член. ЗСК поддържа възможност за контакти и за действие денонощно.
2.  ЗСК се състои от един представител от всяка държава-членка, като това може да е националният член или негов заместник или помощник, които имат право да заместват националния член. Представителят поддържа възможност за действие 24 часа на ден и 7 дни в седмицата.
Изменение 11
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 3
3.  Когато при спешни случаи дадено искане за съдебно сътрудничество трябва да бъде изпълнено в няколко държави-членки, компетентният орган може да го изпрати на ЗСК чрез представителя на своята държава-членка в ЗСК. Представителят на съответната държава-членка в ЗСК изпраща искането на компетентните органи на съответните държави-членки за изпълнение. Когато няма определен компетентен национален орган или при невъзможност своевременно да се определи такъв, членът на ЗСК има правомощие сам да изпълни искането.
3.  Когато при спешни случаи дадено искане за съдебно сътрудничество трябва да бъде изпълнено в няколко държави-членки, компетентният орган може да го изпрати на ЗСК чрез представителя на своята държава-членка в ЗСК. Представителят на съответната държава-членка в ЗСК изпраща искането на компетентните органи на съответните държави-членки за изпълнение. При невъзможност своевременно да се определи компетентен национален орган, членът на ЗСК има правомощие сам да изпълни искането. В такъв случай съответният член на ЗСК незабавно уведомява колегиалния орган в писмен вид относно предприетите мерки и относно причините, поради които не е бил своевременно определен компетентен национален орган.
Изменение 12
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2002/187/ПВР
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка vi)
vi) да предприемат специални мерки за целите на разследването;
заличава се
Изменение 13
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2002/187/ПВР
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка vii)
vii) да предприемат всякакви други мерки, които са основателни с оглед на разследването или преследването;
заличава се
Изменение 14
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Решение 2002/187/ПВР
Член 8
Ако компетентните органи на съответните държави-членки решат да не се съобразят с искане, което е посочено в член 6, параграф 1, буква а), член 6, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 1, буква а), член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3, те информират Евроюст за своето решение и основанията за него.
1.  Ако компетентните органи на съответните държави-членки решат да не се съобразят с искане, което е посочено в член 6, параграф 1, буква а), член 6, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 1, буква а), член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3, те информират Евроюст за своето решение и основанията за него.
2.  Държавите-членки гарантират, че решенията на националния компетентен орган могат да се преразглеждат по съдебен ред, преди Евроюст да бъде уведомен за тях.
Изменение 15
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква в)
Решение 2002/187/ПВР
Член 9 – параграф 4
4.  За да изпълни целите на Евроюст, националният член разполага с пълен достъп до:
4.  За да изпълни целите на Евроюст, националният член разполага с пълен достъп до или най-малко е в състояние да получи
a) информацията, която се съдържа в следните регистри:
информацията, която се съдържа в следните видове национални регистри, ако има такива в неговата държава-членка:
i) националните регистри за съдимост,
i) регистрите за съдимост,
ii) регистрите за задържани лица,
ii) регистрите за задържани лица,
iii) регистрите за водени разследвания,
iii) регистрите за водени разследвания,
iv)  ДНК регистрите;
iv)  ДНК регистрите;
б) регистри, различни от тези по буква а), на неговата държава-членка, в които се съдържа информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.
v) други регистри на неговата държава-членка, в които се съдържа информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.
Изменение 16
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Решение 2002/187/ПВР
Член 9а – параграф 3
3.  В спешни случаи и когато няма определен компетентен национален орган или е невъзможно своевременно да се определи такъв, националните членове могат да разрешават и да координират извършването на контролирани доставки.
3.  В спешни случаи и когато е невъзможно своевременно да се определи компетентен национален орган, националните членове могат да разрешават и да координират извършването на контролирани доставки. В такъв случай съответният национален член незабавно уведомява колегиалния орган в писмен вид относно предприетите мерки и относно причините, поради които компетентният национален орган не е бил своевременно определен.
Изменение 17
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква -а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 1
-а) параграф 1 се заменя със следното:
"1. Компетентните органи на държавата-членка може да обменят с Евроюст всяка информация, която е необходима за изпълнението на задачите при спазване на с членове 4 и 5 в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, определени в настоящото решение."
Изменение 18
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 5
5.  Държавите-членки правят необходимото за това техният национален член да се информира своевременно и на ранен етап, и веднага щом има наличната информация за всички наказателни разследвания, засягащи три или повече държави, от които поне две са държави-членки, попадащи в сферата на компетентност на Евроюст и доколкото е необходимо за изпълнение на функциите на Евроюст, по-специално когато е необходимо да се подадат паралелно съдебни поръчки в няколко държави или когато е необходима координация от страна на Евроюст или в случай на положителни или отрицателни спорове за компетентност. Държавите-членки гарантират, че задължението за докладване се контролира на национално равнище.
5.  Държавите-членки правят необходимото за това техният национален член да се информира своевременно и на ранен етап, и веднага щом има наличната информация за всеки случай, засягащ пряко три или повече държави-членки и за който до поне две държави-членки са изпратени искания или решения за съдебно сътрудничество, включително относно правни инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване.
Изменение 19
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 6
6.  Като първа стъпка държавите-членки прилагат параграф 5 по отношение на случаи, свързани със следните престъпления:
6.  Като първа стъпка държавите-членки прилагат параграф 5 по отношение на случаи, свързани със следните престъпления:
а) трафик на наркотици;
а) трафик на наркотици;
аа) сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
б) трафик на хора и оръжия;
б) трафик на хора и оръжия;
в) трафик на ядрени отпадъци;
в) трафик на ядрени отпадъци;
г) трафик на произведения на изкуството;
г) трафик на произведения на изкуството;
д) търговия със застрашени видове;
д) търговия със застрашени видове;
е) търговия с човешки органи,
е) търговия с човешки органи,
ж) пране на пари;
ж) пране на пари;
з) измами, включително измами, насочени срещу финансовите интереси на Общността;
з) измами, включително измами, насочени срещу финансовите интереси на Общността;
и) подправяне на парични знаци, включително евро;
и) подправяне на парични знаци, включително евро;
й) тероризъм, включително финансиране на терористична дейност;
й) тероризъм, включително финансиране на терористична дейност;
к) престъпления срещу околната среда;
к) престъпления срещу околната среда;
л) други форми на организирана престъпност.
л) други форми на престъпления, при които има фактически данни за участие на престъпна организация или за сериозни престъпления.
Изменение 20
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 8
8.  Държавите-членки гарантират, че техният национален член е информиран също така за
8.  Държавите-членки гарантират, че техният национален член е информиран също така за
а) всички искания за съдебно сътрудничество по отношение на приети по силата на дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване, изпратени от техните компетентни органи в случаи, включващи най-малко три държави, от които поне две са държави-членки;
а) случаите, когато са възникнали или има вероятност да възникнат спорове за компетентност;
б) всички контролирани доставки и разследвания под прикритие, засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави-членки;
б) всички контролирани доставки и разследвания под прикритие, засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави-членки;
в) всички откази на искания за съдебно сътрудничество по отношение на приети съгласно дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване;
в) повтарящи се затруднения или откази за изпълнение на искания и решения за съдебно сътрудничество, включително правни инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване;
г) всички искания за взаимна правна помощ, които постъпват от държава, която не е държава-членка, когато е видно, че тези искания са част от разследване, във връзка с което са отправени други искания, изпратени от същата държава до поне две други държави-членки.
Изменение 21
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 9
9.  Освен това, компетентните органи предоставят на националния член всякаква друга информация, която той смята за необходима за изпълнението на задачите си.
заличава се
Изменение 22
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 10 а (нов)
10а. До... * Комисията, въз основа на информация, предоставена от Евроюст, изготвя доклад относно изпълнението на настоящия член, придружен, когато е уместно, от предложения, включително предложения относно добавянето на престъпления, различни от посочените в параграф 6.
____________
* Три години след влизане в сила на настоящото решение.
Изменение 23
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Решение 2002/187/ПВР
Член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1
13)  В член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1, изразът "индекс от" се заменя със "система за управление на случаите, съдържаща"
заличава се
Изменение 24
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Решение 2002/187/ПВР
Член 15, параграф 4 и член 16, параграфи 1 и 2
14)  В член 15, параграф 4 и в член 16, параграфи 1 и 2, думата "индекс" се заменя със "система за управление на случаите", а думата "индекс" в член 16, параграф 1 се заменя със "система за управление на случаите".
заличава се
Изменение 25
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а) – подточка i)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 1 – уводна част
1.  Що се отнася да обработването на лични данни в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави-членки са обект на наказателно разследване или преследване за една или повече от формите на престъпност и престъпленията, определени в член 4, като:
1.  Що се отнася до обработването на лични данни в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва единствено следните лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави-членки са обект на наказателно разследване или преследване за една или повече от формите на престъпност и престъпленията, определени в член 4:
Изменение 26
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а) – подточка ii)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 1 – буква л)
л) телефонни номера, регистрационни данни на превозно средство, електронна поща, данни от телефонен обмен и електронна поща, ДНК записи и фотографии.
л) ДНК - образец за идентифициране, т.е. буквен или числов код, който представлява набор от идентификационни характеристики на некодиращата част на анализирана проба човешка ДНК, т.е. специалната химична форма на различните части на ДНК (локуси);
ла) фотографии;
лб) телефонни номера;
лв) данни от телефонен обмен и електронна поща, с изключение на предаване на данни за съдържанието;
лг) електронна поща;
лд) регистрационни данни на превозно средство.
Изменение 27
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 2
б) в параграф 2 думата "само" се заличава.
заличава се
Изменение 28
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 17 а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 23 – параграф 12
17а) В член 23 параграф 12 се заменя със следното:
"12. Съвместният надзорен орган изпраща годишен доклад до Европейския парламент и до Съвета."
Изменение 29
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква а)
Решение 2002/187/ПВР
Член 26 – параграф 1а
1а. Държавите-членки гарантират, че колегиалният орган има практическа възможност да отваря аналитичен работен файл на Европол и че може да участва в неговото функциониране.
1а. Държавите-членки гарантират, че колегиалният орган има практическа възможност да отваря аналитичен работен файл на Европол, посочен в член 10 от Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)1 и че може да участва в неговото функциониране.
_________________
1 ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2.
Изменение 30
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 26 – параграф 2 – буква б)
б) без да се засяга член 13 от настоящото решение и в съответствие с член 4, параграф 4 от Решение …/../ПВР, точките за контакт на Европейската съдебна мрежа информират Евроюст за всеки отделен случай, който засяга две държави-членки и попада в сферата на компетентност на Евроюст:
б) без да се засяга член 13 от настоящото решение и в съответствие с член 4 от Решение …/../ПВР, точките за контакт на Европейската съдебна мрежа информират техния национален член на Евроюст за всеки отделен случай, относно всички други дела, за които се счита, че Евроюст би бил в състояние да ги обработи по-добре.
– за случаите, когато има вероятност да възникнат спорове за компетентност,
или
– за случаите, когато е отказано изпълнение на искане за съдебно сътрудничество по отношение на приети съгласно дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване.
Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа също така информират Евроюст за всеки отделен случай, който попада в сферата на компетентност на Евроюст и засяга най-малко три държави-членки.
Националните членове информират точките за контакт на Европейската съдебна мрежа, за всеки отделен случай относно всички дела, за които се приема, че мрежата би била в състояние да ги обработи по-добре.
Националните членове информират своите съответни национални кореспонденти на Европейската съдебна мрежа, за всеки отделен случай относно всички дела, за които се приема, че мрежата би била в състояние да ги обработи по-добре.
Изменение 31
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 19 а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 27 – параграф 4
19а) В член 27 параграф 4 се заменя със следния текст:
"Без да се засяга параграф 3, изпращането на лични данни от Евроюст до юридически лица съгласно параграф 1, буква б) и до органите съгласно параграф 1, буква в) на трети държави, които не са предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., може да се изпълняват само когато е осигурено адекватно ниво на защита на данните, за което се дава оценка в съответствие с член 28, параграф 3 от Процедурния правилник за обработването и защитата на личните данни в Евроюст."
Изменение 32
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 19 б (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 27 – параграф 5 а (нов)
19б) В член 27 след параграф 5 се добавя следният параграф:
"5а. Веднъж на всеки две години Съвместният надзорен орган, заедно със съответната трета държава или орган или организация, посочени в параграф 1, букви б) и в), извършва оценка на изпълнението на разпоредбите на съответното споразумение за сътрудничество във връзка със защитата на данните, които се обменят. Докладът относно оценката се изпраща до Европейския парламент, Съвета и Комисията."
Изменение 33
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 а (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 1 – алинея 1
– в параграф 1 алинея първа се заменя със следния текст:
"1. Председателят, от името на колегиалния орган, всяка година докладва писмено на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и управлението, включително управлението на бюджета на Евроюст."
Изменение 34
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 б (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 1 – алинея 2
– в параграф 1 алинея втора се заменя със следния текст:
"За тази цел колегиалният орган подготвя годишен доклад относно дейностите на Евроюст и относно всякакви проблеми на политиката по престъпността в рамките на Съюза, подчертана като резултат от дейностите на Евроюст. В този доклад Евроюст включва също анализи на случаи, в които национални членове са упражнили своите правомощия, посочени в член 5а, параграф 3 и член 9а, параграф 3. Този доклад може също да отправя предложения за подобряване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси."
Изменение 35
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 в (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 2
– параграф 2 се заменя със следното:
"2. Всяка година представителят на Съвместния надзорен орган изпраща доклад до Европейския парламент относно дейностите [...] на органа."
Изменение 36
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Решение 2002/187/ПВР
Член 42 – параграф 2
2.  Комисията редовно прави преглед на прилагането от държавите-членки на настоящото решение и представя на Съвета съответен доклад, придружен по целесъобразност с необходимите предложения за подобряване на съдебното сътрудничество и на функционирането на Евроюст. Това се отнася особено до способностите на Евроюст да подкрепя държавите-членки в борбата срещу тероризма.
2.  Комисията редовно прави преглед на прилагането от държавите-членки на настоящото решение и представя на Европейския парламент и на Съвета съответен доклад, придружен по целесъобразност с необходимите предложения за подобряване на съдебното сътрудничество и на функционирането на Евроюст. Това се отнася особено до способностите на Евроюст да подкрепя държавите-членки в борбата срещу тероризма.
Правна информация - Политика за поверителност