Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0804(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0293/2008

Předložené texty :

A6-0293/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0384

Přijaté texty
PDF 549kWORD 241k
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o podnětu Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království (5613/2008),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, v souladu s nímž Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0076/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0293/2008),

1.   schvaluje podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království v pozměněném znění;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnila každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s Prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jenž má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Evropského parlamentu Radě a Komisi a vládám Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království.

Znění navržené 14 členskými státy   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  S ohledem na článek 86 Smlouvy o fungování Evropské unie je nezbytné, aby byla vypracována zelená kniha o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Pozměňovací návrh 2
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Při určování, který členský stát je nejvhodnější pro vedení stíhání nebo pro uskutečnění jiné činnosti za účelem vymáhání práva, je třeba zohlednit práva obžalovaných a obětí.
Pozměňovací návrh 3
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Nezbytnou podmínkou pro vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech jsou odpovídající procesní záruky, a to i během vyšetřování. Nezbytné je zejména co nejdříve přijmout rámcové rozhodnutí o procedurálních právech, aby byla stanovena určitá minimální pravidla pro dostupnost právní pomoci jednotlivcům v členských státech.
Pozměňovací návrh 4
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Je rovněž nezbytné, aby Rada co nejdříve přijala rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které by zajistilo odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy jsou povinny zajistit, aby jejich vnitrostátní právní předpisy zaručovaly nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zaručuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů a dodatkového protokolu k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001, a vzít při tom v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti a rovněž zajistit ochranu údajů, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Pozměňovací návrh 5
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)  Je důležité zajistit odpovídající ochranu osobních údajů pro všechny typy systémů registrace osobních údajů používané Eurojustem. V tomto ohledu by měla ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu1 pro zpracování a ochranu osobních údajů platit také pro strukturované ručně vedené spisy, tj. pro spisy související s případy, které jsou sestaveny ručně národními členy nebo asistenty a jsou logicky organizovány.
_____________
1 Úř. věst. C 68, 19.3.2005, s. 1.
Pozměňovací návrh 6
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 d (nový)
(8d)  Při zpracování údajů týkajících se e-mailového provozu v souladu s čl. 14 odst. 1 by měl Eurojust zajistit, aby nebyl zveřejněn obsah a názvy e-mailů.
Pozměňovací návrh 7
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 e (nový)
(8e)  Osoby, jichž se týkalo trestní vyšetřování na základě žádosti Eurojustu, ale nebyly stíhány, by o tomto vyšetřování měly být informovány nejpozději jeden rok po přijetí rozhodnutí, že nebudou stíhány.
Pozměňovací návrh 8
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 f (nový)
(8f)  Pokud bylo na žádost Eurojustu vedeno vyšetřování, které zjevně nemělo dostatečné odůvodnění, umožní členské státy podání opravného prostředku u soudu.
Pozměňovací návrh 9
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 1
1.  K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události.
1.  K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události, kterou lze kontaktovat prostřednictvím jediného kontaktního místa.
Pozměňovací návrh 10
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 2
2.  Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Koordinační jednotka pro mimořádné události je dosažitelná a schopná jednat nepřetržitě.
2.  Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Zástupce členského státu je schopen jednat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Pozměňovací návrh 11
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 3
3.  Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o justiční spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není určen příslušný vnitrostátní orgán nebo pokud není možné ho včas určit, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám.
3.  Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o soudní spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám. V takovém případě informuje dotčený národní člen koordinační jednotky pro mimořádné události kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.
Pozměňovací návrh 12
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vi)
vi) přijaly zvláštní vyšetřovací postupy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vii)
vii) přijaly jakákoliv jiná opatření, která jsou odůvodněná pro vyšetřování nebo stíhání;
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Článek 8
Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.
1.  Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.
2.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu bylo před jeho sdělením Eurojustu možno soudně revidovat.
Pozměňovací návrh 15
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. c)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 9 – odst. 4
4.  K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup k:
4.  K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup nebo alespoň možnost získat přístup k
a) informacím obsaženým:
informacím obsaženým v těchto typech vnitrostátních rejstříků, pokud v jeho členském státě existují:
i) ve vnitrostátních trestních rejstřících,
i) v trestních rejstřících;
ii) v registrech zatčených osob;
ii) v registrech zatčených osob;
iii) ve vyšetřovacích registrech;
iii) ve vyšetřovacích registrech;
iv) registry DNA;
iv) v registrech DNA;
b) v jiných rejstřících svého členského státu, které nejsou uvedeny v písmenu a) a obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů
v) v jiných rejstřících svého členského státu, které obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů.
Pozměňovací návrh 16
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 9a – odst. 3
3.  V naléhavých případech národní členové mohou, není-li určen příslušný vnitrostátní orgán nebo není-li možné ho určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky.
3.  V naléhavých případech národní členové mohou, není-li možné příslušný vnitrostátní orgán určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky. V takovém případě informuje dotčený národní člen kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.
Pozměňovací návrh 17
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. -a) (nové)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 1
-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Příslušné orgány členských států si mohou s Eurojustem vyměňovat veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 4 a 5 v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 18
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 5
5.  Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o všech trestních vyšetřováních týkajících se tří nebo více států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy, která spadají do působnosti Eurojustu, je-li to nezbytné pro výkon funkcí Eurojustu, zejména pokud jsou potřeba souběžné žádosti o právní pomoc v několika státech, nebo je-li nezbytná koordinace ze strany Eurojustu nebo v případech pozitivních nebo negativních kompetenčních sporů. Členské státy zajistí, aby nad povinností podávat zprávy existoval dohled na vnitrostátní úrovni.
5.  Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o každém případu týkajícím se bezprostředně nejméně tří členských států, u něhož byly nejméně dvěma členským státům předány žádosti nebo rozhodnutí o soudní spolupráci, a to včetně těch, které se týkají nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.
Pozměňovací návrh 19
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 6
6.  Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:
6.  Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:
a) nedovolený obchod s drogami,
a) nedovolený obchod s drogami;
aa) pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie;
b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi,
b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi;
c) nedovolený obchod s jaderným odpadem,
c) nedovolený obchod s jaderným odpadem;
d) nedovolený obchod s uměleckými díly,
d) nedovolený obchod s uměleckými díly;
e) nedovolený obchod s ohroženými druhy,
e) nedovolený obchod s ohroženými druhy;
f) nedovolený obchod s lidskými orgány,
f) nedovolený obchod s lidskými orgány;
g) praní peněz;
g) praní peněz;
h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství,
h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství;
i) padělání, včetně padělání eura,
i) padělání, včetně padělání eura;
j) terorismus, včetně financování terorismu,
j) terorismus, včetně financování terorismu;
k) trestné činy proti životnímu prostředí,
k) trestné činy proti životnímu prostředí;
l) jiné formy organizované trestné činnosti.
l) jiné formy trestných činů, u kterých existují skutečnosti dokládající zločinné spolčení nebo závažný trestný čin.
Pozměňovací návrh 20
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 8
8.  Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o
8.  Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o
a) všech žádostech o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, zaslaných jejich příslušnými orgány v případech zahrnujících alespoň tři státy, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
a) případech, kdy došlo nebo je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům mezi soudy;
b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
c) všech odmítnutích žádostí o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání;
c) opakovaných obtížích či odmítnutích, pokud jde o výkon žádostí a rozhodnutísoudní spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.
d) všech žádostech o vzájemnou právní pomoc pocházejících z třetího státu, pokud se jeví, že tyto žádosti jsou součástí vyšetřování zahrnujícího jiné žádosti zaslané tímto třetím státem nejméně dvěma dalším členským státům.
Pozměňovací návrh 21
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 9
9.  Příslušné orgány navíc národnímu členovi poskytnou jakékoliv další informace, které národní člen považuje za nezbytné pro plnění svých úkolů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 10 a (nový)
10a.  Do ...* Komise na základě informací poskytnutých Eurojustem vypracuje zprávu o provedení tohoto článku, k níž budou případně připojeny veškeré návrhy, včetně návrhů týkajících se dodatečného zahrnutí jiných trestných činů než těch, jež jsou uvedeny v odstavci 6.
____________
* Tři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
Pozměňovací návrh 23
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1
13)  V čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 se slova "rejstřík údajů" nahrazuje slovy "systém řízení případů obsahující údaje";
vypouští se
Pozměňovací návrh 24
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 a 2
14)  V čl. 15 odst. 4 a v článku 16 se slovo "rejstřík" nahrazuje slovy "systém řízení případů" v odpovídajícím mluvnickém tvaru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 25
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod i)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
1.  Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4, jako jsou:
1.  Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat pouze následující osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4:
Pozměňovací návrh 26
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod ii)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 1 – písm. l
l) telefonní čísla, údaje o registraci vozidel, e-mailové účty, údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu, záznamy o DNA a fotografie.
l) identifikační vzorky DNA, tj. písmenný nebo číselný kód, který představuje soubor identifikačních znaků nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA, tj. konkrétní chemické formy různých míst DNA (loci);
la) fotografie;
lb) telefonní čísla;
lc) údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu bez předávání údajů o obsahu;
ld) e-mailové účty;
le) údaje o registraci vozidel.
Pozměňovací návrh 27
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 2
b) v odstavci 2 se zrušuje slovo "pouze".
vypouští se
Pozměňovací návrh 28
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 23 – odst. 12
17a)  V článku 23 se odstavec 12 nahrazuje tímto:
"12. Společný kontrolní orgán předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu."
Pozměňovací návrh 29
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 26 – odst. 1a
1a.  Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu a aby se mohlo podílet na jejich fungování.
1a.  Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu podle článku 10 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)1 založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a aby se mohlo podílet na jejich fungování.
_________________
1 Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2.
Pozměňovací návrh 30
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b)
b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 odst. 4 rozhodnutí …/../SVV+ informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:
b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 rozhodnutí …/.../SVV informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by Eurojust byl podle předpokladu schopen řešit lépe.
– v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům,
nebo
– v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.
Kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy.
Národní členové případ od případu informují kontaktní místa Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe;
Národní členové případ od případu informují své národní zpravodaje Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe.
Pozměňovací návrh 31
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 a (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 27 – odst. 4
19a)  V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
"4. Aniž je dotčen odstavec 3, uskuteční se předání osobních údajů Eurojustem subjektům uvedeným v odst. 1 písm. b) a orgánům třetích zemí uvedených v odst. 1 písm. c), na které se nevztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, pouze je-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů, přičemž tato úroveň se hodnotí v souladu s čl. 28 odst. 3 vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů."
Pozměňovací návrh 32
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 b (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 27 – odst. 5 a (nový)
19b)  V článku 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec, který zní:
"5a. Jednou za dva roky společný kontrolní orgán společně s příslušným třetím státem či subjektem uvedeným v čl. 1 písm. b) a c) zhodnotí provádění ustanovení příslušné dohody o spolupráci týkající se ochrany vyměňovaných údajů. Tato hodnotící zpráva je zaslána Evropskému parlamentu, Radě a Komisi."
Pozměňovací návrh 33
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 a (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1
– v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
"1. Každý rok předseda jménem kolegia písemně informuje [...] Evropský parlament a Radu o činnosti a řízení Eurojustu, včetně rozpočtového hospodaření."
Pozměňovací návrh 34
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 b (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2
– v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
"K tomuto účelu připraví kolegium výroční zprávu o činnosti Eurojustu a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vznikly v důsledku činnosti Eurojustu. Do této zprávy Eurojust také zahrne analýzu situací, kdy národní členové využili svých pravomocí v souladu s čl. 5a odst. 3 a čl. 9a odst. 3. Ve výroční zprávě může Eurojust také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech."
Pozměňovací návrh 35
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 c (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 2
– odstavec 2 se nahrazuje tímto:
"2. Zástupce společného kontrolního orgánu předá každý rok Evropskému parlamentu zprávu o své činnosti [...]."
Pozměňovací návrh 36
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 42 – odst. 2
2.  Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení justiční spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.
2.  Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení soudní spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.
Právní upozornění - Ochrana soukromí