Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0804(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0293/2008

Esitatud tekstid :

A6-0293/2008

Arutelud :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0384

Vastuvõetud tekstid
PDF 450kWORD 175k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
Eurojusti tugevdamine ja otsuse 2002/187/JSK muutmine *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust (5613/2008);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti b;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0076/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0293/2008),

1.   kiidab Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   kutsub nõukogu üles uuesti Euroopa Parlamendiga konsulteerima, kui nõukogu kavatseb Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust oluliselt muuta;

5.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles pärast Lissaboni lepingu jõustumist pidama esmatähtsaks kõiki tulevasi ettepanekuid otsuse muutmiseks kooskõlas deklaratsiooniga nr 50 üleminekusätete protokolli artikli 10 kohta, mis lisatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule;

6.   on otsustanud kõiki sellekohaseid tulevasi ettepanekuid uurida lõikes 5 osutatud korra kohaselt kiirmenetluse korras ja tihedas koostöös riikide parlamentidega;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ning komisjonile ja Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi valitsustele.

14 liikmesriigi poolt esitatud ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)
(5 a)  Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 86 on vaja koostada Euroopa prokuröri ametikoha loomist käsitlev roheline raamat.
Muudatusettepanek 2
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 5 b (uus)
(5 b)  Otsustamisel, milline liikmesriik on kohtumenetluse kohana või muude õiguskaitsemeetmete võtmiseks kõige sobivam, tuleb arvestada kostja ja hageja õigustega.
Muudatusettepanek 3
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Kriminaalasjade kohtulahendite vastastikuse tunnustamise eeltingimuseks on piisavate menetlusalaste kaitsemeetmete kohaldamine, kaasa arvatud uurimise käigus. Eriti tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta menetlusõiguse raamotsus, et kehtestada kindlad miinimumeeskirjad eraisikutele õigusabi kättesaadavuse kohta liikmesriikides.
Muudatusettepanek 4
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)
(8 b)  Nõukogu peab samuti võimalikult kiiresti vastu võtma raamotsuse politsei- ja kohtukoostöö raames kriminaalasjades töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, tagades andmekaitse asjakohase taseme. Liikmesriigid peaksid tagama oma riiklikes õigusaktides isikuandmete kaitse vähemalt tasemel, mis vastab Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsioonis üksikisiku kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ja selle 8. novembri 2001. aasta lisaprotokollis sätestatud tasemele, ning võtma selle raames arvesse Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu 17. septembri 1987. aasta soovitust nr R (87) 15 liikmesriikidele, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas, samuti tagama nende andmete kaitse, mida ei töödelda automatiseeritult.
Muudatusettepanek 5
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 c (uus)
(8 c)  Oluline on tagada isikuandmete asjakohane kaitse Eurojustis kasutatavates igat tüüpi isikuandmete kataloogides. Selleks tuleks Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva töökorra sätteid1 kohaldada ka käsitsi koostatud struktureeritud kartoteekide suhtes, st liikmesriigi liikmete või assistentide käsitsi koostatud ja loogiliselt korraldatud andmete suhtes.
_____________
1 ELT C 68, 19.3.2005, lk 1.
Muudatusettepanek 6
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 d (uus)
(8 d)  Elektronposti kõneliiklusega seotud andmete artikli 14 lõike 1 kohasel töötlemisel tuleb Eurojustil tagada, et ei avaldata elektronposti sisu ega pealkirju.
Muudatusettepanek 7
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 e (uus)
(8 e)  Isikuid, kelle suhtes on Eurojusti taotluse alusel viidud läbi uurimine, kuid keda ei ole kohtu alla antud, tuleb sellest uurimisest teavitada hiljemalt üks aasta pärast kohtumenetluse mittealgatamise otsuse tegemist.
Muudatusettepanek 8
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Põhjendus 8 f (uus)
(8 f)  Liikmesriigid tagavad õigusliku hüvitise, kui Eurojusti taotlusel teostatud uurimisel ei olnud ilmselt piisavat alust.
Muudatusettepanek 9
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 5 a – lõige 1
1.  Eurojust moodustab hädaolukordade koordineerimisüksuse, et täita oma ülesandeid hädaolukordade puhul.
1.  Eurojust moodustab hädaolukordade koordineerimisüksuse, millega saab ühendust võtta ühtse kontaktasutuse kaudu, et täita oma ülesandeid hädaolukordade puhul.
Muudatusettepanek 10
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 5 a – lõige 2
2.  Hädaolukordade koordineerimisüksus koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast, kelleks võib olla kas liikmesriigi liige, tema asetäitja või assistent, kes on volitatud liikmesriigi liiget asendama. Hädaolukordade koordineerimisüksusega saab kontakti võtta ööpäevaringselt ning ta on pidevas tegutsemisvalmiduses.
2.  Hädaolukordade koordineerimisüksus koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast, kelleks võib olla kas liikmesriigi liige, tema asetäitja või assistent, kes on volitatud liikmesriigi liiget asendama. Esindaja on tegutsemisvalmiduses 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.
Muudatusettepanek 11
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 5 a – lõige 3
3.  Juhul kui kiireloomulistel juhtudel tuleb õigusalase koostöö taotlust täide viia mitmes liikmesriigis, võib pädev asutus taotluse edastada hädaolukordade koordineerimisüksusele, tehes seda oma liikmesriigi hädaolukordade koordineerimisüksuse esindaja kaudu. Asjaomase liikmesriigi esindaja hädaolukordade koordineerimisüksuses edastab taotluse asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele täitmiseks. Juhul kui pädevat asutust ei ole kindlaks määratud või kui seda ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, on hädaolukordade koordineerimisüksuse liikmel volitused ise taotlust täita.
3.  Juhul kui kiireloomulistel juhtudel tuleb õigusalase koostöö taotlust täide viia mitmes liikmesriigis, võib pädev asutus taotluse edastada hädaolukordade koordineerimisüksusele, tehes seda oma liikmesriigi hädaolukordade koordineerimisüksuse esindaja kaudu. Asjaomase liikmesriigi esindaja hädaolukordade koordineerimisüksuses edastab taotluse asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele täitmiseks. Juhul kui pädevat asutust ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, on hädaolukordade koordineerimisüksuse liikmel volitused ise taotlust täita. Sellisel juhul teavitab asjaomane hädaolukordade koordineerimisüksuse liige viivitamata kolleegiumi kirjalikult võetud sammudest ja põhjustest, miks riigi pädevat asutust ei olnud võimalik õigeaegselt kindlaks määrata.
Muudatusettepanek 12
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi
vi) teostada uurimise eritoiminguid;
välja jäetud
Muudatusettepanek 13
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii
vii) võtta mis tahes muid meetmeid, mis on uurimise ja kohtumenetluse seisukohalt õigustatud;
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 8
Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad mitte täita artikli 6 lõike 1 punktides a ja g, artikli 7 lõike 1 punktis a ning artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud taotlust, teatavad nad Eurojustile oma otsusest koos põhjendustega.
1.  Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otsustavad mitte täita artikli 6 lõike 1 punktides a ja g, artikli 7 lõike 1 punktis a ning artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud taotlust, teatavad nad Eurojustile oma otsusest koos põhjendustega.
2.  Liikmesriigid tagavad pädeva asutuse otsuse juriidilise läbivaatamise võimaluse enne Eurojustile saatmist.
Muudatusettepanek 15
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Eurojusti eesmärkide saavutamiseks on liikmesriigi liikmetel täielik juurdepääs:
4.  Eurojusti eesmärkide saavutamiseks on liikmesriigi liikmetel täielik või vähemalt võimalik juurdepääs
a) teabele, mis sisaldub:
teabele, mis sisaldub asjaomases registris selle olemasolu korral liikmesriigis :
i) siseriiklikus karistusregistris,
i) karistusregistris,
ii) vahistatud isikute registris,
ii) vahistatud isikute registris,
iii) uurimisregistris,
iii) uurimisregistris,
iv)  DNA registris;
iv)  DNA registris;
(b) oma päritoluliikmesriigi teistele registritele, mis sisaldavad teavet, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks.
(v) oma päritoluliikmesriigi teistes registrites, mis sisaldavad teavet, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks.
Muudatusettepanek 16
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 9a – lõige 3
3.  Liikmesriigi liikmed võivad kiireloomulistel juhtudel ning juhul, kui siseriiklikku pädevat asutust ei ole kindlaks määratud või kui seda ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, lubada ja koordineerida kontrollialuseid saadetisi.
3.  Riiklikud liikmed võivad kiireloomulistel juhtudel ning juhul, kui siseriiklikku pädevat asutust ei ole võimalik õigeaegselt kindlaks määrata, lubada ja koordineerida kontrollialuseid saadetisi. Sellisel juhul teavitab asjaomane riiklik liige viivitamata kolleegiumi kirjalikult võetud sammudest ja põhjustest, miks riigi pädevat asutust ei olnud võimalik õigeaegselt kindlaks määrata.
Muudatusettepanek 17
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 1
(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
"1. Liikmesriikide pädevad asutused võivad Eurojustiga vahetada mis tahes teavet, mis on vajalik selle ülesannete täitmiseks vastavalt artiklitele 4 ja 5 ning kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud andmekaitseeeskirjadega."
Muudatusettepanek 18
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 5
5.  Liikmesriigid tagavad, et nende liiget teavitatakse õigeaegselt, varases arenguetapis ja koheselt peale teabe kättesaadavaks muutumist kõigist Eurojusti pädevusse kuuluvatest uurimistest, mis hõlmavad kolme või enamat riiki, millest kaks või enam riiki on liikmesriigid, ja kui see teave on vajalik Eurojusti ülesannete täitmiseks, eelkõige juhtudel, kui mitmes riigis on vaja paralleelseid õigusabitaotlusi, või juhtudel, kui on vajadus Eurojusti poolse koordineerimise järele, või juhtudel, kus esineb positiivne või negatiivne kohtualluvuse konflikt. Liikmesriigid tagavad, et teavitamiskohustuse üle teostatakse järelevalvet riiklikul tasandil.
5.  Liikmesriigid tagavad, et nende liiget teavitatakse õigeaegselt, varases arenguetapis ja koheselt peale teabe kättesaadavaks muutumist kõikidest juhtudest, mis hõlmavad otseselt kolme või enamat liikmesriiki ning mille puhul on õigusalase koostöö kohta esitatud taotlused või tehtud otsused, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktide osas, edastatud vähemalt kahele liikmesriigile.
Muudatusettepanek 19
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 6
6.  Esmalt rakendavad liikmesriigid lõiget 5 seoses kohtuasjadega, mis seonduvad järgmiste süütegudega:
6.  Esmalt rakendavad liikmesriigid lõiget 5 seoses kohtuasjadega, mis seonduvad järgmiste süütegudega:
(a) narkokaubandus,
(a) narkokaubandus,
(aa) laste seksuaalne ekspluateerimine ning lapsporno;
(b) inim- ja relvakaubandus,
(b) inim- ja relvakaubandus,
(c) tuumajäätmekaubandus,
(c) tuumajäätmekaubandus,
(d) kunstiesemete salakaubavedu,
(d) kunstiesemete salakaubavedu,
(e) ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemine,
(e) ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemine,
(f) inimorganitega kauplemine,
(f) inimorganitega kauplemine,
(g) rahapesu,
(g) rahapesu,
(h) pettused, sealhulgas ühenduse finantshuve kahjustavad pettused,
(h) pettused, sealhulgas ühenduse finantshuve kahjustavad pettused,
(i) rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,
(i) rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,
(j) terrorism, sealhulgas terrorismi rahastamine,
(j) terrorism, sealhulgas terrorismi rahastamine,
(k) keskkonnavastased kuriteod,
(k) keskkonnavastased kuriteod,
(l) organiseeritud kuritegevuse muud liigid.
(l) muud süüteo liigid, mille puhul on faktilisi tõendeid, et sellega on seotud kuritegelik ühendus või rasked kuriteod.
Muudatusettepanek 20
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 8
8.  Liikmesriigid tagavad, et nende liige saab samuti teavet:
8.  Liikmesriigid tagavad, et nende liige saab samuti teavet:
(a) kõigist õigusalase koostöö taotlustest, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega, ning mille on saatnud nende päritoluliikmesriigi pädevad asutused kohtuasjade korral, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;
(a) juhtudest, kus on tekkinud kohtualluvuse konflikt või kus see tõenäoliselt võib tekkida;
(b) kõigist kontrollialustest saadetistest ja salajastest uurimistest, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;
(b) kõigist kontrollialustest saadetistest ja salajastest uurimistest, mis hõlmavad vähemalt kolme riiki, millest vähemalt kaks on liikmesriigid;
(c) kõigist keeldumistest täita õigusalase koostöö taotlusi, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastu võetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega;
(c) korduvatest raskustest või keeldumistest, mis on seotud õigusalase koostöö, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktide, osas esitatud taotluste ja tehtud otsuste täitmisega;
(d) kõigist vastastikustest õigusabitaotlustest, mille on esitanud liikmesriikide hulka mittekuuluv riik, kui selgub, et kõnealused taotlused on osa uurimisest, mis hõlmab teisi taotlusi, mille kõnealune riik on esitanud vähemalt kahele liikmesriigile.
Muudatusettepanek 21
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 9
9.  Lisaks esitavad pädevad asutused liikmesriigi liikmele mis tahes muud teavet, mida liikmesriigi liige peab oma ülesannete täitmisel vajalikuks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 22
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 13 – lõige 10 a (uus)
10 a.  Hiljemalt ...* koostab komisjon Eurojusti poolt edastatud teabe alusel aruande käesoleva artikli rakendamise kohta, millele on vajadusel lisatud mis tahes ettepanekud, sealhulgas ettepanekud, milles käsitletakse lõikes 6 osutatust erinevate süütegude lisamist.
____________
* Kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.
Muudatusettepanek 23
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 14 – lõige 4 ja artikkel 16 – lõige 1
13)  Artikli 14 lõikes 4 ja artikli 16 lõikes 1 asendatakse sõnad "andmete indeksi" sõnadega "andmeid sisaldava kohtuasjade haldamise süsteemi".
välja jäetud
Muudatusettepanek 24
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 15 – lõige 4 ja artikkel 16 – lõiked 1 ja 2
14)  Artikli 15 lõikes 4 ning artikli 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna "indeks" sõnadega "kohtuasjade haldamise süsteem" vastavas käändes.
välja jäetud
Muudatusettepanek 25
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a – alapunkt i
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Isikuandmete töötlemisel vastavalt artikli 14 lõikele 1 võib Eurojust töödelda nende isikute isikuandmeid, kelle suhtes asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel viiakse läbi uurimist või kes on antud kohtu alla artiklis 4 määratletud ühe või mitme kuriteo- või süüteoliigi eest, nagu näiteks:
1.  Isikuandmete töötlemisel vastavalt artikli 14 lõikele 1 võib Eurojust töödelda ainult nende isikute isikuandmeid, kelle suhtes asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel viiakse läbi uurimist või kes on antud kohtu alla artiklis 4 määratletud ühe või mitme kuriteo- või süüteoliigi eest:
Muudatusettepanek 26
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a – alapunkt ii
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt l
l) telefoninumbrid, sõidukite registreerimisandmed, elektronposti aadressid, telefoni ja elektronposti kõneliiklusega seotud andmed, DNA andmed ja fotod.
l)  DNA määramise mudelid, s.t täht- või numberkood, mis kajastab teatud hulka inimeselt võetud analüüsitud DNA proovi kodeerimata osa määramistunnuseid, s.t erinevate dna-lookuste keemilist erivormi;
l a) fotod,
l b) telefoninumbrid,
l c) telefoni ja elektronposti kõneliiklusega seotud andmed, välja arvatud sisuandmete edastamine;
l d) elektronposti aadressid,
l e) sõidukite registreerimisandmed.
Muudatusettepanek 27
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 15 – lõige 2
b) lõikes 2 jäetakse välja sõna "ainult".
välja jäetud
Muudatusettepanek 28
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 17 a (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 23 – lõige 12
17 a)  Artikli 23 lõige 12 asendatakse järgmisega:
"12. Ühine järelevalveasutus esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande."
Muudatusettepanek 29
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 26 – lõige 1a
1a.  Liikmesriigid tagavad, et kolleegium on võimeline avama Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaili ning osalema selle koostamises.
1a.  Liikmesriigid tagavad, et kolleegium on võimeline avama Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaili, millele on viidatud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsiooni)1 artiklis 10, ning osalema selle koostamises.
_________________
1 EÜT C 316, 27.11.1995, lk 2.
Muudatusettepanek 30
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b
(b) ilma et see mõjutaks käesoleva otsuse artikli 13 kohaldamist ning kooskõlas otsuse …/…/JSK artikli 4 lõikega 4, teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul Eurojusti kohtuasjadest, mis hõlmavad kaht liikmesriiki ja kuuluvad Eurojusti pädevusse, kui:
(b) ilma et see mõjutaks käesoleva otsuse artikli 13 kohaldamist ning kooskõlas otsuse …/…/JSK artikliga 4, teavitavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused iga üksikjuhtumi puhul oma Eurojusti liiget kõikidest muudest kohtuasjadest, millega tegelemiseks on Eurojust arvatavalt paremas olukorras.
– võib tekkida kohtualluvuse konflikt;
või
– kui lükatakse tagasi õigusalase koostöö taotlus, mis on seotud ELi lepingu VI jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide, sealhulgas vastastikuse tunnustamise põhimõtet rakendavate õigusaktidega.
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused teavitavad Eurojusti iga üksikjuhtumi puhul samuti kõikidest kohtuasjadest, mis jäävad Eurojusti pädevusse ja hõlmavad vähemalt kolme liikmesriiki.
Liikmesriikide liikmed teavitavad iga üksikjuhtumi puhul Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutusi kõikidest kohtuasjadest, mille puhul peetakse asjakohasemaks, et asja menetleks võrgustik;
Liikmesriikide liikmed teavitavad iga üksikjuhtumi puhul oma Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastavaid esindajaid kõikidest kohtuasjadest, mille puhul peetakse asjakohasemaks, et asja menetleks võrgustik;
Muudatusettepanek 31
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 19 a (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 27 – lõige 4
19 a)  Artikli 27 lõige 4 asendatakse järgmisega:
"4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist ja ainult siis, kui on tagatud piisav andmekaitse tase, mida hinnatakse vastavalt Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva töökorra sätete artikli 28 lõikele 3, võib Eurojust edastada isikuandmeid lõike 1 punktis b osutatud üksustele ja nende kolmandate riikide lõike 1 punktis c osutatud asutustele, kes ei ole Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni osalisriigid."
Muudatusettepanek 32
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 b (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 27 – lõige 5 a (uus)
19 b)  Artikli 27 lõike 5 järele lisatakse järgmine lõige:
"5 a. Iga kahe aasta järel hindab ühine järelevalveasutus koos lõike 1 punktis b või c viidatud kolmanda riigi või üksusega asjaomase koostöölepingu sätete alusel vahetatavate andmete kaitset. Selle hindamise aruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile."
Muudatusettepanek 33
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 22 – punkt 22 – esimene a taane (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik
– lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
"1. President annab kolleegiumi nimel igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule kirjalikult aru Eurojusti tegevuste ja haldamise, sealhulgas eelarve haldamise kohta."
Muudatusettepanek 34
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22 – esimene b taane (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik
– lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:
"Selleks koostab kolleegium aastaaruande Eurojusti tegevuste ja liidu mis tahes kriminaalpoliitikaprobleemi kohta, mis on Eurojusti tegevuste tulemusel esile kerkinud. Selles aruandes analüüsib Eurojust ka olukordi, kui liikmesriikide liikmed on kasutanud artikli 5a lõikega 3 ja artikli 9a lõikega 3 antud volitusi. Aruandes võib Eurojust teha ka ettepanekuid õigusalase koostöö parandamiseks kriminaalasjades."
Muudatusettepanek 35
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22 – esimene c taane (uus)
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 32 – lõige 2
– lõige 2 asendatakse järgmisega:
"2. Igal aastal esitab ühise järelevalveasutuse esindaja Euroopa Parlamendile ülevaate tehtud tööst [...]."
Muudatusettepanek 36
Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26
Otsus 2002/187/JSK
Artikkel 42 – lõige 2
2.  Komisjon kontrollib korrapäraselt käesoleva otsuse rakendamist liikmesriikide poolt ning esitab nõukogule sellekohase aruande, lisades vajaduse korral vajalikud ettepanekud õigusalase koostöö ja Eurojusti toimimise parandamiseks. See kehtib eelkõige seoses Eurojusti suutlikkusega toetada liikmesriike terrorismivastases võitluses.
2.  Komisjon kontrollib korrapäraselt käesoleva otsuse rakendamist liikmesriikide poolt ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase aruande, lisades vajaduse korral vajalikud ettepanekud õigusalase koostöö ja Eurojusti toimimise parandamiseks. See kehtib eelkõige seoses Eurojusti suutlikkusega toetada liikmesriike terrorismivastases võitluses.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika