Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0804(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0293/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0293/2008

Keskustelut :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 455kWORD 180k
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Eurojustin vahvistaminen ja päätöksen 2002/187/YOS muuttaminen *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Eurojustin vahvistamisesta ja päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (5613/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0076/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0293/2008),

1.   hyväksyy Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteeseen;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen antamaan etusijan tuleville ehdotuksille päätöksen muuttamiseksi sopimukseen Euroopan unionista, toimintasopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklaa koskevan julistuksen N:o 50 mukaisesti;

6.   aikoo tutkia tällaiset tulevat ehdotukset kiireellisesti 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksille.

14 jäsenvaltion ehdottama teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 86 artiklan perusteella on laadittava vihreä kirja Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta.
Tarkistus 2
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Syytettyjen ja uhrien oikeudet olisi otettava huomioon määritettäessä, mikä jäsenvaltio on sopivin syytetoimien tai lainvalvontatoimien toteutukseen.
Tarkistus 3
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Riittävät menettelyyn liittyvät takeet myös tutkinnan aikana ovat välttämätön ehto rikosasioita koskevien oikeuden päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle. Erityisesti menettelyyn liittyviä oikeuksia koskeva puitepäätös olisi hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin antaa tiettyä vähimmäissääntelyä siitä, miten yksilöt voivat saada oikeudellista apua jäsenvaltioissa.
Tarkistus 4
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Neuvoston olisi myös hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti riittävän tietosuojan tason takaava puitepäätös henkilötietojen suojasta rikosasioihin liittyvässä poliisi- ja oikeusyhteistyössä. Jäsenvaltioiden olisi taattava kansallisessa lainsäädännössään vähintään samantasoinen henkilötietojen suoja kuin yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja sen 8. marraskuuta 2001 tehdyssä lisäpöytäkirjassa ja otettava tällöin huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 jäsenvaltioille antama suositus R (87) 15 henkilötietojen käytöstä poliisiasioissa, myös tilanteissa, joissa tietoja ei käsitellä automaattisesti.
Tarkistus 5
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)  On tärkeää taata henkilötietojen asianmukainen suoja kaikenlaisissa Eurojustin käyttämissä henkilötietojen tallennusjärjestelmissä. Tässä suhteessa säännöksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Eurojustissa koskevasta työjärjestyksestä1 tulisi soveltaa myös manuaalisesti koottaviin asiakirjoihin eli tapauksiin liittyviin asiakirjoihin, jotka kansalliset jäsenet tai avustajat laativat manuaalisesti ja jotka järjestetään loogisesti.
_____________
1 EUVL C 68, 19.3.2005, s. 1.
Tarkistus 6
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)
(8 d)  Käsiteltäessä sähköpostiliikenteeseen liittyviä tietoja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti Eurojustin olisi taattava, ettei sähköpostiviestien sisältöä ja otsikoita julkisteta.
Tarkistus 7
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 e kappale (uusi)
(8 e)  Henkilöille, joihin on kohdistettu Eurojustin pyynnöstä rikostutkinta mutta joita ei ole asetettu syytteeseen, olisi annettava tieto kyseisestä tutkinnasta viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun päätös syyttämättä jättämisestä tehtiin.
Tarkistus 8
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 f kappale (uusi)
(8 f)  Jäsenvaltioiden olisi taattava muutoksenhaku, kun tutkinta on suoritettu Eurojustin pyynnöstä riittämättömin perustein.
Tarkistus 9
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 1 kohta
1.  Hätätilanteissa toteutettavia toimia varten Eurojustiin perustetaan "hätäkoordinointiyksikkö".
1.  Hätätilanteissa toteutettavia toimia varten Eurojustiin perustetaan "hätäkoordinointiyksikkö", johon on voitava saada yhteys yhden yhteyspisteen kautta.
Tarkistus 10
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 2 kohta
2.  Hätäkoordinointiyksikköön kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja, joka voi olla joko kansallinen jäsen, hänen varajäsenensä tai avustaja, jolla on oikeus toimia kansallisen jäsenen sijaisena. Hätäkoordinointiyksikköön on voitava saada yhteys ja sen on oltava toimintavalmiudessa ympärivuorokautisesti.
2.  Hätäkoordinointiyksikköön kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja, joka voi olla joko kansallinen jäsen, hänen varajäsenensä tai avustaja, jolla on oikeus toimia kansallisen jäsenen sijaisena. Edustajan on voitava toimia joka päivä ympärivuorokautisesti.
Tarkistus 11
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 3 kohta
3.  Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö on kiireellisissä tapauksissa pantava täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, toimivaltainen viranomainen voi toimittaa sen hätätilanteiden koordinointiyksikölle hätätilanteiden koordinointiyksikössä toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja hätätilanteiden koordinointiyksikössä toimittaa pyynnön asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista kansallista viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei voida määritellä kohtuullisessa ajassa, hätätilanteiden koordinointiyksikön jäsenellä itsellään on valtuudet panna pyyntö täytäntöön.
3.  Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö on kiireellisissä tapauksissa pantava täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, toimivaltainen viranomainen voi toimittaa sen hätäkoordinointiyksikölle hätäkoordinointiyksikössä toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja hätäkoordinointiyksikössä toimittaa pyynnön asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista kansallista viranomaista ei voida määritellä kohtuullisessa ajassa, hätäkoordinointiyksikön jäsenellä itsellään on valtuudet panna pyyntö täytäntöön. Tällöin hätäkoordinointiyksikön asianomaisen jäsenen on ilmoitettava kollegiolle kirjallisesti ja viipymättä toteutetuista toimista sekä syistä siihen, ettei toimivaltaista kansallista viranomaista ole määritelty ajoissa.
Tarkistus 12
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Päätös 2002/187/YOS
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta
vi) toteuttaa erityisiä tutkintatoimenpiteitä;
Poistetaan.
Tarkistus 13
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Päätös 2002/187/YOS
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta
vii) toteuttaa muita perusteltuja tutkinta- tai syytetoimia;
Poistetaan.
Tarkistus 14
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Päätös 2002/187/YOS
8 artikla
Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät, etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut.
1.  Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät, etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut.
2.  Jäsenvaltioiden on taattava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen päätös voi olla tuomioistuinvalvonnan kohteena ennen kuin se toimitetaan Eurojustille.
Tarkistus 15
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – c alakohta
Päätös 2002/187/YOS
9 artikla – 4 kohta
4.  Eurojustin tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisilla jäsenillä on oltava oikeus päästä rajoituksetta:
4.  Eurojustin tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisilla jäsenillä on oltava oikeus päästä rajoituksetta
a) seuraavissa rekistereissä oleviin tietoihin:
seuraavantyyppisissä kansallisissa rekistereissä oleviin tietoihin, kun sellaisia on jäsenen kotijäsenvaltiossa, tai heillä on ainakin oltava mahdollisuus saada ne haltuunsa:
i) kansalliset rikosrekisterit,
i) rikosrekisterit
ii) pidätettyjen henkilöiden rekisterit,
ii) pidätettyjen henkilöiden rekisterit,
iii) tutkintarekisterit,
iii) tutkintarekisterit,
iv)  DNA-rekisterit.
iv)  DNA-rekisterit.
b) muihin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin hänen jäsenvaltionsa rekistereihin, jotka sisältävät hänen tehtäviensä hoitamista varten tarvittavia tietoja.
v) muihin hänen jäsenvaltionsa rekistereihin, jotka sisältävät hänen tehtäviensä hoitamista varten tarvittavia tietoja.
Tarkistus 16
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Päätös 2002/187/YOS
9a artikla – 3 kohta
3.  Kansallisten jäsenten on kiireellisissä tapauksissa ja silloin, kun kansallista viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei ole mahdollista määrittää riittävän nopeasti, voitava myöntää lupia valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida niitä.
3.  Kansallisten jäsenten on kiireellisissä tapauksissa ja silloin, kun kansallista viranomaista ei ole mahdollista määrittää riittävän nopeasti, voitava myöntää lupia valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida niitä. Tällöin asianomaisen kansallisen jäsenen on ilmoitettava kollegiolle kirjallisesti ja viipymättä toteutetuista toimista sekä syistä siihen, ettei toimivaltaista kansallista viranomaista ole määritelty ajoissa.
Tarkistus 17
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – -a alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 1 kohta
-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa Eurojustin kanssa kaikkia sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja 4 ja 5 artiklan ja tässä päätöksessä vahvistettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti."
Tarkistus 18
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliselle jäsenelle tiedotetaan hyvissä ajoin, varhaisessa vaiheessa ja heti kun tietoja on saatavilla, kaikista rikostutkinnoista, jotka koskevat kolmea tai useampaa valtiota, joista kaksi tai useampi on jäsenvaltio, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan ja jotka ovat tarpeen Eurojustin toimintojen toteuttamisen kannalta, erityisesti silloin, kun oikeusapupyyntöjä on lähetettävä samanaikaisesti useampaan valtioon, tai silloin, kun tarvitaan Eurojustin koordinointia, tai positiivisen tai negatiivisen toimivaltaristiriidan tapauksessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että raportointivelvollisuutta valvotaan kansallisella tasolla.
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliselle jäsenelle tiedotetaan hyvissä ajoin, varhaisessa vaiheessa ja heti kun tietoja on saatavilla kaikista tapauksista, jotka koskevat kolmea tai useampaa jäsenvaltiota, ja joiden osalta pyynnöt tai päätökset oikeudellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitetut välineet, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 19
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 6 kohta
6.  Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 5 kohta seuraaviin rikoksiin liittyvien tapausten osalta:
6.  Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 5 kohta seuraaviin rikoksiin liittyvien tapausten osalta:
a) huumausaineiden laiton kauppa,
a) huumausaineiden laiton kauppa,
a a) lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,
b) ihmiskauppa ja aseiden laiton kauppa,
b) ihmiskauppa ja aseiden laiton kauppa,
c) ydinjätteiden laiton kauppa,
c) ydinjätteiden laiton kauppa,
d) taide-esineiden laiton kauppa,
d) taide-esineiden laiton kauppa,
e) suojeltujen eläinlajien laiton kauppa,
e) suojeltujen eläinlajien laiton kauppa,
f) ihmisen elinten laiton kauppa,
f) ihmisen elinten laiton kauppa,
g) rahanpesu,
g) rahanpesu,
h) petokset, mukaan lukien yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset,
h) petokset, mukaan lukien yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset,
i) rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
i) rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
j) terrorismi, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen,
j) terrorismi, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen,
k) ympäristörikollisuus,
k) ympäristörikollisuus,
l) muut järjestäytyneen rikollisuuden muodot.
l) muut rikollisuuden muodot, kun on olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä, että tähän liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta tai vakavia rikoksia.
Tarkistus 20
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 8 kohta
8.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisille jäsenille tiedotetaan myös:
8.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisille jäsenille tiedotetaan myös:
a) kaikki perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyihin välineisiin liittyvää oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt, mukaan lukien välineet, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jotka niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet tapauksissa, joissa on osallisina vähintään kolme valtiota, joista kaksi tai useampi on jäsenvaltio,
a) tapauksista, joissa on ilmennyt tai todennäköisesti ilmenee toimivaltaristiriitoja,
b) kaikki valvotut läpilaskut ja peitetoimet, jotka koskevat vähintään kolmea valtiota, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita,
b) kaikista valvotuista läpilaskuista ja peitetoimista, jotka koskevat vähintään kolmea valtiota, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita,
c) perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyjä välineitä koskevaa oikeudellista yhteistyötä koskevista pyynnöistä kieltäytyminen, myös sellaisten välineiden osalta, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta,
c) toistuvista vaikeuksista panna täytäntöön oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä ja päätöksiä, myös sellaisten välineiden osalta, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.
d) kaikki muusta kuin jäsenvaltiosta saadut keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt, kun ilmenee, että pyynnöt ovat osa tutkimusta, johon kuuluu muitakin pyyntöjä, joita kyseinen muu kuin jäsenvaltio on esittänyt vähintään kahdelle muulle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 21
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 9 kohta
9.  Toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi toimitettava kansalliselle jäsenelle kaikki muut tiedot, jotka kansallinen jäsen katsoo tarpeellisiksi tehtäviensä suorittamista varten.
Poistetaan.
Tarkistus 22
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 10 a kohta (uusi)
10 a.  Komissio laatii ...* mennessä Eurojustin toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia, mukaan lukien ehdotukset, jotka liittyvät muiden kuin 6 kohdassa mainittujen rikosten lisäämiseen.
____________
* Kolme vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 23
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Päätös 2002/187/YOS
14 artikla – 4 kohta; 16 artikla – 1 kohta
13)  Korvataan 14 artiklan 4 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa oleva sana "rekisteri" ilmauksella "asiainhallintajärjestelmä, joka sisältää".
Poistetaan.
Tarkistus 24
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 4 kohta; 16 artikla – 1 ja 2 kohta
14)  Korvataan 15 artiklan 4 kohdassa sekä 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa oleva sana "rekisteri" sanalla "asiainhallintajärjestelmä".
Poistetaan.
Tarkistus 25
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta– i alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, joiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perusteella on käynnistetty rikostutkinta tai syytetoimet seuraavista yhdestä tai useammasta 4 artiklassa määritellystä rikollisuuden lajista ja rikoksesta, kuten:
1.  Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä ainoastaan seuraavia henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, joiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perusteella on käynnistetty rikostutkinta tai syytetoimet seuraavista yhdestä tai useammasta 4 artiklassa määritellystä rikollisuuden lajista ja rikoksesta:
Tarkistus 26
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta– ii alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 1 kohta – l alakohta
l) puhelinnumerot, ajoneuvojen rekisteritiedot, sähköpostiosoitteet, puhelin- ja sähköpostiliikennettä koskevat tiedot, DNA-rekisterit ja valokuvat.
l)   DNA-tunnisteet eli kirjain- tai numerokoodit, jotka esittävät ihmisen analysoidun DNA-näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia eli DNA:n eri kohtien (loci) erityistä kemiallista muotoa, ja
l a) valokuvat;
l b) puhelinnumerot;
l c) puhelin- ja sähköpostiliikennettä koskevat tiedot sisällön välittämistä lukuun ottamatta,
l d) sähköpostiosoitteet;
l e) ajoneuvojen rekisteritiedot.
Tarkistus 27
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 2 kohta
b)  Poistetaan 2 kohdasta sana "ainoastaan".
Poistetaan.
Tarkistus 28
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 17 a kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
23 artikla – 12 kohta
17 a)  Korvataan 23 artiklan 12 kohta seuraavasti:
"12. Yhteinen valvontaviranomainen antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen."
Tarkistus 29
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Päätös 2002/187/YOS
26 artikla – 1 a kohta
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kollegio pystyy tosiasiallisesti avaamaan Europolin analyysitietokannan ja että se voi osallistua tietokannan toimintaan.
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kollegio pystyy tosiasiallisesti avaamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus)1 10 artiklassa tarkoitetun Europolin analyysitietokannan ja että se voi osallistua tietokannan toimintaan.
_____________
1 EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2.
Tarkistus 30
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
26 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  Rajoittamatta tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista, ja päätöksen …/…/YOS 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset tiedottavat tapauskohtaisesti Eurojustille tapauksista, joissa on mukana kaksi jäsenvaltiota ja jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan:
b)  Rajoittamatta tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista, ja päätöksen …/…/YOS 4 artiklan mukaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset tiedottavat tapauskohtaisesti Eurojustin kansallisille jäsenilleen kaikista muista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
– tapauksissa, joissa saattaa ilmetä tuomiovaltaa koskevia ristiriitoja,
tai
– tapauksissa, jotka liittyvät perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyjen välineitä koskevaa oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen täyttämättä jättämiseen, mukaan lukien välineet, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteetta,
Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisen on myös tiedotettava tapauskohtaisesti Eurojustille kaikista tapauksista, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan ja joissa on osallisina vähintään kolme jäsenvaltiota.
Kansallisten jäsenten on tiedotettava tapauskohtaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisille kaikista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
Kansallisten jäsenten on tiedotettava tapauskohtaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston kansallisille yhteyshenkilöille kaikista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
Tarkistus 31
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
27 artikla – 4 kohta
19 a)  Korvataan 27 artiklan 4 kohta seuraavasti:
"4. Henkilötietoja voidaan toimittaa Eurojustista niiden kolmansien valtioiden 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille elimille ja 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille, jotka eivät ole 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuolia, ainoastaan jos tietosuojan vastaavasta, riittävästä tasosta, jota arvioidaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Eurojustissa koskevan työjärjestyksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on huolehdittu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista."
Tarkistus 32
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 19 b kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
27 artikla – 5 a kohta (uusi)
19 b)  Lisätään 27 artiklan 5 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
"5 a. Yhteinen valvontaviranomainen arvioi kahden vuoden välein yhdessä asianomaisen 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun kolmannen valtion tai elimen kanssa vaihdettavien tietojen suojaa koskevan asianomaisen yhteistyösopimuksen määräysten täytäntöönpanoa. Arviointikertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle."
Tarkistus 33
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Puheenjohtaja antaa kollegion puolesta vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti [...] selvityksen Eurojustin toiminnasta ja hallinnosta, myös talousarvion osalta."
Tarkistus 34
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
- korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
"Tätä varten kollegio valmistelee vuosikertomuksen Eurojustin toiminnasta ja Eurojustin toiminnassa esille tulleista kriminaalipolitiikan ongelmista unionissa. Tässä kertomuksessa Eurojust arvioi myös tilanteita, joissa kansalliset jäsenet ovat käyttäneet 5 a artiklan 3 kohdassa ja 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua toimivaltaansa. Kertomuksessa voidaan myös tehdä ehdotuksia oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi rikosasioissa".
Tarkistus 35
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 2 kohta
- korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Yhteisen valvontaelimen edustaja antaa vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen [...] toiminnastaan."
Tarkistus 36
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 26 kohta
Päätös 2002/187/YOS
42 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tämän päätöksen, ja toimittaa siitä neuvostolle selvityksen sekä tarvittaessa oikeudellisen yhteistyön ja Eurojustin toiminnan parantamiseksi tarvittavia ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti Eurojustin valmiuksia tukea jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa.
2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tämän päätöksen, ja toimittaa siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen sekä tarvittaessa oikeudellisen yhteistyön ja Eurojustin toiminnan parantamiseksi tarvittavia ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti Eurojustin valmiuksia tukea jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö