Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0804(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0293/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0293/2008

Debates :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Balsojumi :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0384

Pieņemtie teksti
PDF 538kWORD 211k
Otrdiena, 2008. gada 2. septembris - Brisele
Eurojust stiprināšana un Lēmuma 2002/187/TI grozīšana *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eurojust stiprināšanu un ar ko groza Lēmumu 2002/187/TI (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi (5613/2008),

–   ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0076/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0293/2008),

1.   apstiprina grozīto Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi;

2.   aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi;

5.   aicina Padomi un Komisiju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piešķirt prioritāti jebkādiem turpmākiem priekšlikumiem, lai grozītu šo lēmumu saskaņā ar Deklarāciju Nr. 50 attiecībā uz 10. pantu Protokolā par pārejas noteikumiem, kas ir jāpievieno Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam;

6.   pauž apņēmību nākotnē izskatīt jebkādus šādus priekšlikumus, izmantojot steidzamības procedūru saskaņā ar procedūru, kas minēta 5. punktā, un ciešā sadarbībā ar valstu parlamentiem;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes valdībām.

14 dalībvalstu ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 86. pantu ir jāsagatavo Zaļā grāmata par Eiropas Prokuratūras izveidi.
Grozījums Nr. 2
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Nosakot, kura dalībvalsts ir vispiemērotākā kriminālvajāšanas sākšanai vai citas tiesību aizsardzības darbības veikšanai, ir jāņem vērā atbildētāja un upura tiesības.
Grozījums Nr. 3
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Atbilstīgas procesuālās garantijas, tostarp arī izmeklēšanas laikā, ir nepieciešams priekšnosacījums ar krimināllietām saistītu tiesas nolēmumu savstarpējai atzīšanai. Jo īpaši iespējami drīz būtu jāpieņem pamatlēmums par procesuālajām tiesībām, lai paredzētu noteikumu minimumu attiecībā uz dalībvalstīs pieejamo juridisko palīdzību fiziskām personām.
Grozījums Nr. 4
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.b apsvērums (jauns)
(8b)  Padomei iespējami īsā laikā jāpieņem arī pamatlēmums par to personas datu aizsardzību, kurus apstrādā saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, nodrošinot atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Dalībvalstīm savos tiesību aktos būtu jānodrošina personas datu aizsardzība, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kāda paredzēta Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi un Konvencijas 2001. gada 8. novembra Papildprotokolā, un tādējādi būtu jāņem vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17. septembra Ieteikumu dalībvalstīm Nr. R (87) 15 par personas datu izmantošanu policijā, kā arī nodrošina to datu aizsardzību, kas netiek apstrādāti automātiski.
Grozījums Nr. 5
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.c apsvērums (jauns)
(8c)  Ir svarīgi nodrošināt personas datu pienācīgu aizsardzību visu veidu personas datu reģistrācijas sistēmās, kuras izmanto Eurojust. Šajā sakarā Reglamenta noteikumi par personas datu apstrādi Eurojust1 būtu jāattiecina arī uz strukturētām manuāli apstrādātām datnēm, tas ir, uz konkrētām lietām veltītām datnēm, kuras manuāli ir sagatavojuši valsts locekļi vai palīgi un kuras ir sakārtotas loģiskā secībā.
_____________
1 OV C 68, 19.3.2005., 1. lpp.
Grozījums Nr. 6
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.d apsvērums (jauns)
(8d)  Apstrādājot datus, kas saistīti ar e-pastu plūsmu, Eurojust saskaņā ar 14. panta 1. punktu jānodrošina, lai netiktu izpausts ne e-pasta vēstuļu saturs, ne to tēma.
Grozījums Nr. 7
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.e apsvērums (jauns)
(8e)  Personas, pret kurām ir veikta Eurojust ierosināta kriminālizmeklēšana, bet pret kurām nav ierosināta lieta, būtu jāinformē par šo izmeklēšanu ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par lietas izbeigšanu.
Grozījums Nr. 8
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
8.f apsvērums (jauns)
(8f)  Dalībvalstis paredz pārsūdzību gadījumos, kad izmeklēšanai, ko veica pēc Eurojust pieprasījuma, acīmredzami nav bijis pietiekama pamata.
Grozījums Nr. 9
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Lēmums 2002/187/TI
5.a pants – 1. punkts
1.  Lai pildītu uzdevumus ārkārtas situācijās, Eurojust izveido "Ārkārtas koordinācijas vienību" (ĀKV).
1.  Lai pildītu uzdevumus ārkārtas situācijās, Eurojust izveido "Ārkārtas koordinācijas vienību" (ĀKV), ar kuru sazinās ar vienota kontaktpunkta starpniecību.
Grozījums Nr. 10
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Lēmums 2002/187/TI
5.a pants – 2. punkts
2.  ĀKV sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, kuri var būt vai nu valstu locekļi vai viņu vietnieki, vai palīgi, kas ir pilnvaroti aizstāt valstu locekļus. ĀKV ir pieejams un spēj rīkoties divdesmit četras stundas diennaktī.
2.  ĀKV sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, kuri var būt vai nu valstu locekļi vai viņu vietnieki, vai palīgi, kas ir pilnvaroti aizstāt valstu locekļus. Šis pārstāvis spēj rīkoties 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.
Grozījums Nr. 11
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Lēmums 2002/187/TI
5.a pants – 3. punkts
3.  Ja steidzamos gadījumos tiesiskās sadarbības lūgums jāīsteno vairākās dalībvalstīs, kompetentā iestāde var nosūtīt to ĀKV ar savas dalībvalsts pārstāvja ĀKV starpniecību. Attiecīgās dalībvalsts pārstāvis ĀKV nosūta lūgumu kompetentajām iestādēm atbilstīgajās dalībvalstīs izpildei. Ja kompetenta valsts iestāde nav noteikta, vai to nav iespējams noteikt laikus, ĀKV loceklim ir pilnvaras pašam īstenot lūgumu.
3.  Ja steidzamos gadījumos tiesiskās sadarbības lūgums jāīsteno vairākās dalībvalstīs, kompetentā iestāde var nosūtīt to ĀKV ar savas dalībvalsts pārstāvja ĀKV starpniecību. Attiecīgās dalībvalsts pārstāvis ĀKV nosūta lūgumu kompetentajām iestādēm atbilstīgajās dalībvalstīs izpildei. Ja nav iespējams laicīgi noteikt kompetentu valsts iestādi, ĀKV loceklim ir pilnvaras pašam īstenot lūgumu. Šādā gadījumā attiecīgais ĀKV loceklis nekavējoties rakstiski ziņo Kolēģijai par veiktajiem pasākumiem un iemesliem, kāpēc savlaicīgi nav izdevies noteikt kompetentu valsts iestādi.
Grozījums Nr. 12
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums 2002/187/TI
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi daļa
(vi) veikt īpašus izmeklēšanas pasākumus;
svītrots;
Grozījums Nr. 13
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums 2002/187/TI
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii daļa
(vii) veikt jebkādus citus pamatotus izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas pasākumus;
svītrots;
Grozījums Nr. 14
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Lēmums 2002/187/TI
8. pants
Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu neizpildīt 6. panta 1 punkta a) apakšpunktā, 6. panta 1 punkta g) apakšpunktā, 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā minēto lūgumu, tās informē Eurojust par savu lēmumu un par šāda lēmuma iemesliem.
1.  Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu neizpildīt 6. panta 1 punkta a) apakšpunktā, 6. panta 1 punkta g) apakšpunktā, 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā minēto lūgumu, tās informē Eurojust par savu lēmumu un par šāda lēmuma iemesliem.
2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās valsts iestādes pieņemtu lēmumu, pirms to paziņo Eurojust, var izskatīt tiesā.
Grozījums Nr. 15
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
9. pants – 4. punkts
4.  Lai varētu izpildīt Eurojust mērķus, valstu locekļiem ir pilnīga pieeja:
4.  Lai varētu izpildīt Eurojust mērķus, valstu locekļiem ir pilnīga pieeja vai tie vismaz var iegūt
a) informācijai, kas iekļauta šādos reģistros:
informāciju, kas iekļauta šāda veida valsts reģistros, ja viņa vai viņas dalībvalstī tādi pastāv:
i) valsts ziņās par personu agrāk saņemtiem sodiem;
i) sodāmības reģistros;
ii) apcietināto personu reģistros;
ii) apcietināto personu reģistros;
iii) izmeklēšanu reģistros;
iii) izmeklēšanu reģistros;
iv)  DNS reģistros;
iv)  DNS reģistros;
b) citiem savas dalībvalsts reģistriem, kas nav minēti a) apakšpunktā, kuros iekļauta informācija, kas viņam vajadzīga, lai pildītu uzdevumus."
v) citos savas dalībvalsts reģistros, kuros iekļauta informācija, kas viņam vajadzīga, lai pildītu uzdevumus.
Grozījums Nr. 16
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Lēmums 2002/187/TI
9.a pants – 3. punkts
3.  Steidzamos gadījumos un gadījumos, ja kompetenta valsts iestāde nav noteikta vai to nav iespējams noteikt laikus, valstu locekļi var atļaut kontrolētās piegādes un koordinēt tās.
3.  Steidzamos gadījumos un gadījumos, kad nav iespējams savlaicīgi noteikt kompetentu valsts iestādi, valstu locekļi var atļaut kontrolētās piegādes un koordinēt tās. Šādā gadījumā attiecīgais valsts loceklis nekavējoties rakstiski ziņo Kolēģijai par veiktajiem pasākumiem un iemesliem, kāpēc savlaicīgi nav izdevies noteikt kompetentu valsts iestādi.
Grozījums Nr. 17
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
13. pants – 1. punkts
(-a) šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"1. Dalībvalsts kompetentās iestādes var apmainīties ar Eurojust ar jebkuru informāciju, kas nepieciešama, lai saskaņā ar 4. un 5. pantu un saskaņā ar šajā lēmumā norādītajiem datu aizsardzības noteikumiem pildītu savus uzdevumus."
Grozījums Nr. 18
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
13. pants – 5. punkts
5.  Dalībvalstis nodrošina to, ka to valsts loceklis ir informēts laikus, agrīnā stadijā un tiklīdz ir pieejama informācija par visām Eurojust pārziņā esošām kriminālizmeklēšanām, kas attiecas uz trim vai vairāk valstīm, no kurām divas vai vairākas ir dalībvalstis, un ciktāl tas vajadzīgs, lai Eurojust varētu pildīt savas funkcijas, jo īpaši ja vajadzīgi paralēli tiesiskas palīdzības lūgumi vairākās valstīs vai ja ir vajadzīgs Eurojust koordinācijas darbs, vai arī pozitīvu vai negatīvu jurisdikcijas konfliktu gadījumos. Dalībvalstis nodrošina to, ka pienākumu ziņot pārrauga valsts mērogā.
5.  Dalībvalstis nodrošina to, ka to valsts loceklis ir informēts laikus, agrīnā stadijā un tiklīdz ir pieejama informācija par jebkuru lietu, kas tieši attiecas uz trim vai vairāk dalībvalstīm, un par kuru vismaz uz divām dalībvalstīm ir nosūtīti pieprasījumi vai lēmumi par tiesisko sadarbību, tostarp lēmumi attiecībā uz instrumentiem, ar ko nosaka savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu.
Grozījums Nr. 19
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
13. pants – 6. punkts
6.  Kā pirmo soli dalībvalstis īsteno 5. punktu attiecībā uz lietām par šādiem nodarījumiem:
6.  Kā pirmo soli dalībvalstis īsteno 5. punktu attiecībā uz lietām par šādiem nodarījumiem:
(a) narkotiku neatļauta tirdzniecība;
(a) narkotiku neatļauta tirdzniecība;
(aa) bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;
(b) cilvēku un ieroču neatļauta tirdzniecība;
(b) cilvēku un ieroču neatļauta tirdzniecība;
(c) kodolatkritumu neatļauta tirdzniecība;
(c) kodolatkritumu neatļauta tirdzniecība;
(d) mākslas darbu neatļauta tirdzniecība;
(d) mākslas darbu neatļauta tirdzniecība;
(e) apdraudētu sugu tirdzniecība;
(e) apdraudētu sugu tirdzniecība;
(f) cilvēku orgānu tirdzniecība;
(f) cilvēku orgānu tirdzniecība;
(g) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
(g) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
(h) krāpšana, tostarp krāpšana, kas skar Kopienas finanšu intereses;
(h) krāpšana, tostarp krāpšana, kas skar Kopienas finanšu intereses;
(i) viltošana, tostarp euro viltošana;
(i) viltošana, tostarp euro viltošana;
(j) terorisms, tostarp terorisma finansēšana;
(j) terorisms, tostarp terorisma finansēšana;
(k) noziegumi pret vidi;
(k) noziegumi pret vidi;
(l) citi organizētās noziedzības veidi.
(l) citi nodarījumu veidi, par kuriem ir faktiskas norādes, ka to izdarīšanā iesaistīta krimināla organizācija vai pastrādāti smagi noziegumi.
Grozījums Nr. 20
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
13. pants 8. punkts
8.  Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts loceklis ir informēts arī par
8.  Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts loceklis ir informēts arī par
(a) visiem tiesiskās sadarbības lūgumiem attiecībā uz instrumentiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma VI sadaļu, tostarp instrumentiem, kas rada sekas saskaņā ar savstarpējās atzīšanas principu, kurus nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes gadījumos, kad iesaistītas vismaz trīs valstis, no kurām vismaz divas ir dalībvalstis;
(a) gadījumos, kad ir izveidojies piekritības strīds vai pastāv iespēja, ka tāds varētu izveidoties;
(b) visiem kontrolētas piegādes un slepenas izmeklēšanas gadījumiem, kad iesaistītas vismaz trīs valstis, no kurām vismaz divas ir dalībvalstis;
(b) visiem kontrolētas piegādes un slepenas izmeklēšanas gadījumiem, kad iesaistītas vismaz trīs valstis, no kurām vismaz divas ir dalībvalstis;
(c) visiem atteikumiem izpildīt tiesiskās sadarbības lūgumus attiecībā uz saskaņā ar Līguma VI sadaļu pieņemtiem instrumentiem, kas rada sekas saskaņā ar savstarpējās atzīšanas principu;
(c) atkārtotām grūtībām vai atteikumiem izpildīt lūgumus un lēmumus par tiesisko sadarbību, tostarp attiecībā uz instrumentiem, ar ko nosaka savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu,
(d) visiem savstarpējas tiesiskās sadarbības lūgumiem no valsts, kas nav dalībvalsts, ja šķiet, ka šie lūgumi ir daļa no izmeklēšanas, ar kuru saistīti citi tās pašas valsts, kas nav dalībvalsts, sūtīti lūgumi vismaz divām dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 21
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
13. pants 9. punkts
9.  Turklāt kompetentās iestādes sniedz valsts loceklim jebkuru citu informāciju, ko valsts loceklis uzskata par vajadzīgu savu uzdevumu veikšanai.
svītrots
Grozījums Nr. 22
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
13. pants – 10.a punkts (jauns)
10.a Līdz …*, Komisija, pamatojoties uz Eurojust nosūtīto informāciju, sagatavo ziņojumu par šī panta īstenošanu, vajadzības gadījumā pievienojot tam jebkādu priekšlikumu, tostarp priekšlikumus, kuros apsvērta iespēja iekļaut arī citus nodarījumus, ne tikai tos, kas minēti 6. punktā.
____________
Trīs gadi pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 23
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Lēmums 2002/187/TI
14. pants – 4. punkts un 16. pants – 1. punkts
13)  14. panta 4. punktā un 16. panta 1. punktā vārdus "datu indekss" aizstāj ar vārdiem "datus saturoša lietu pārvaldības sistēma " attiecīgā gramatiskā locījumā.
svītrots
Grozījums Nr. 24
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Lēmums 2002/187/TI
15. pants – 4. punkts un 16. pants – 1. un 2. punkts
14)  15. panta 4. punktā, 16. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā vārdu "indekss" aizstāj ar vārdiem "lietu pārvaldības sistēma" attiecīgā gramatiskā locījumā.
svītrots
Grozījums Nr. 25
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – a apakšpunkts – i daļa
Lēmums 2002/187/TI
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Apstrādājot datus saskaņā ar 14. panta 1. punktu, Eurojust var apstrādāt tādu personu datus, kuras saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem ir kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā par vienu vai vairākiem nozieguma veidiem un nodarījumiem, kas formulēti 4. pantā:
1.  Apstrādājot datus saskaņā ar 14. panta 1. punktu, attiecībā uz personām, kas, saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, ir kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā par vienu vai vairākiem nozieguma veidiem un nodarījumiem, kas formulēti 4. pantā, Eurojust var apstrādāt tikai šādus datus:
Grozījums Nr. 26
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – a apakšpunkts – ii daļa
Lēmums 2002/187/TI
15. pants – 1. punkts – l apakšpunkts
(l) tālruņa numuri, transportlīdzekļu reģistrācijas dati, e-pasta konti, dati, kas saistīti ar tālruņa un e-pasta datu plūsmu, ziņas par DNS un fotogrāfijas.
(1)   DNS identifikācijas paraugi, t.i. burtu vai ciparu kods, kurā ir atveidots analizētā cilvēka DNS parauga nekodētās daļas identifikācijas parametru komplekss, t.i., konkrēta molekulu struktūra dažādās DNS vietās (loci);
(1a) fotogrāfijas;
(1b) telefona numuri;
(lc) dati, kas saistīti ar tālruņa un e-pasta plūsmu, izņemot satura datu pārraidi;
(1d) e-pasta konti;
(1e) transportlīdzekļu reģistrācijas dati.
Grozījums Nr. 27
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
15. pants – 2. punkts
(b)  2. punktā svītro vārdu "tikai".
svītrots
Grozījums Nr. 28
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
23. pants – 12. punkts
17.a)  Regulas 23. panta 12. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"12. Apvienotā uzraudzības iestāde iesniedz gada ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei."
Grozījums Nr. 29
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
26. pants – 1.a punkts
1.a Dalībvalstis nodrošina to, ka Kolēģija faktiski var atvērt Eiropola analīzes darba datni un piedalīties tās izstrādē.
1.a.  Dalībvalstis nodrošina to, ka Kolēģija faktiski var atvērt Eiropola analīzes darba datni, kā tas minēts 10. pantā Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola Konvencija)1, kuras pamatā ir K.3. pants Līgumā par Eiropas Savienību, un ka tā var piedalīties tās izstrādē."
_________________
1 OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp.
Grozījums Nr. 30
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Lēmums 2002/187/TI
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b) neskarot šā lēmuma 13. pantu, un saskaņā ar 4. panta 4. punktu Lēmumā …/../TI*, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti katrā atsevišķā gadījumā informē Eurojust par lietām, kurās iesaistītas divas dalībvalstis un kas attiecas uz Eurojust kompetenci:
(b) neskarot šā lēmuma 13. pantu, un saskaņā ar Lēmumā …/../TI* 4. pantu, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti katrā atsevišķā gadījumā informē savas dalībvalsts pārstāvi Eurojust par visām pārējām lietām, kuru izskatīšanu Eurojust varētu veikt labāk.
– gadījumos, ja ļoti iespējams, ka var izveidoties jurisdikcijas konfliktsituācija,
vai
– gadījumos, kad ir noraidīts tiesiskās sadarbības lūgums attiecībā uz instrumentiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma VI sadaļu, tostarp instrumentiem, kas izraisa savstarpējās atzīšanas principu.
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti, katrā atsevišķā gadījumā informē Eurojust arī par visiem gadījumiem, kas ir Eurojust kompetencē un kuros iesaistītas vismaz trīs dalībvalstis.
Valstu locekļi katrā atsevišķā gadījumā informē Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktus par visām tām lietām, ar kurām tīkls, domājams, varētu labāk tikt galā;
Valstu locekļi katrā atsevišķā gadījumā informē to atbilstīgos Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkta valsts korespondentus par visām tām lietām, ar kurām tīkls, domājams, varētu labāk tikt galā;
Grozījums Nr. 31
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 19.a punkts (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
27. pants – 4. punkts
19.a)  Lēmuma 27. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"4. Neskarot 3. punktu, Eurojust veiktā personas datu pārraide 1. punkta b) apakšpunktā minētajām struktūrvienībām un Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijas darbības jomā neietilpstošām trešo valstu iestādēm, kas minētas 1. punkta c) apakšpunktā, var tikt realizēta tikai tad, kad ir nodrošināts pienācīgs datu aizsardzības līmenis, kuru izvērtē atbilstīgi Reglamenta 28. panta 3. punkta noteikumiem par personas datu apstrādi un aizsardzību Eurojust."
Grozījums Nr. 32
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 19.b punkts (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
27. pants – 5.a punkts (jauns)
19.a)  Lēmuma 27. pantā aiz 5. punkta iekļauj šādu punktu:
" 5.a. Reizi divos gados Apvienotā uzraudzības iestāde kopīgi ar attiecīgo trešo valsti vai 1. panta b) un c) apakšpunktā minēto struktūrvienību vērtē atbilstīgā sadarbības nolīguma noteikumu īstenošanu attiecībā uz apmaiņai sniegto datu aizsardzību. Ziņojumu par šo novērtējumu sūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai."
Grozījums Nr. 33
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts – 1.a ievilkums (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
32. pants – 1. punkts – 1. daļa
– šī panta 1. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"1. Priekšsēdētājs katru gadu Kolēģijas vārdā Eiropas Parlamentam un Padomei rakstveidā [...] ziņo par Eurojust darbībām un vadību, tostarp budžeta vadību."
Grozījums Nr. 34
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts – 1.b ievilkums (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
32. pants – 1. punkts – 2. daļa
– šī panta 1. punkta otro apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"Šajā sakarā Kolēģija sagatavo gada ziņojumu par Eurojust darbībām un par visām kriminālās politikas problēmām Kopienā, kas ir uzmanības centrā Eurojust darbību rezultātā. Šajā ziņojumā Eurojust iekļauj analīzi par gadījumiem, kad valsts locekļi ir izmantojuši 5.a panta 3. punktā un 9.a panta 3. punktā minētās pilnvaras. Ziņojumā var izteikt arī priekšlikumus, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās."
Grozījums Nr. 35
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts – 1.c ievilkums (jauns)
Lēmums 2002/187/TI
32. pants – 2. punkts
– šī panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"2. Katru gadu Apvienotās uzraudzības iestādes pārstāvis ziņo Eiropas Parlamentam par tā darbībām [...]."
Grozījums Nr. 36
Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosme – grozījumu tiesību akts
1. pants – 26. punkts
Lēmums 2002/187/TI
42. pants – 2. punkts
2.  "Komisija regulāri pārbauda, kā dalībvalstis īsteno šo lēmumu, un iesniedz par to ziņojumu Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par to, kā uzlabot tiesisko sadarbību un Eurojust darbību. Tas jo īpaši attiecas uz Eurojust spēju sniegt atbalstu dalībvalstīm terorisma apkarošanā."
2.  Komisija regulāri pārbauda, kā dalībvalstis īsteno šo lēmumu, un iesniedz par to ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par to, kā uzlabot tiesisko sadarbību un Eurojust darbību. Tas jo īpaši attiecas uz Eurojust spēju sniegt atbalstu dalībvalstīm terorisma apkarošanā.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika