Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0804(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0293/2008

Ingivna texter :

A6-0293/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0384

Antagna texter
PDF 494kWORD 174k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Förstärkning av Eurojust och ändring av beslut 2002/187/RIF *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige (5613/2008),

–   med beaktande av artikel 34.2 b i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0076/2008),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0293/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att prioritera, efter det att Lissabonfördraget träder i kraft, kommande förslag att ändra beslutet i enlighet med förklaring nr 50 om artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

6.  Europaparlamentet är fast beslutet att granska alla sådana framtida förslag genom det brådskande förfarandet i enlighet med det förfarande som avses i punkt 5 och i nära samarbete med de nationella parlamenten.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Portugals, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges regeringar parlamentets ståndpunkt.

Text som föreslås av 14 medlemsstater   Ändring
Ändring 1
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Mot bakgrund av artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det nödvändigt att utarbeta en grönbok om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet.
Ändring 2
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)
(5b)  Svarandes och offers rättigheter måste beaktas när man bestämmer vilken medlemsstat som är bäst lämpad för att väcka åtal eller vidta andra brottsbekämpande åtgärder.
Ändring 3
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Tillfredsställande processrättsliga garantier, även under utredningarna, är ett nödvändigt villkor för ett ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut i brottsfrågor. Framför allt måste snarast möjligt ett rambeslut tas om rättsäkerhetsgarantier i syfte att fastställa vissa minimibestämmelser om enskilda personers tillgång till rättshjälp i medlemsstaterna.
Ändring 4
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Skäl 8b (nytt)
(8b)  Det är också nödvändigt att rådet snarast möjligt antar ett rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och rättsligt samarbete så att en tillfredsställande nivå på uppgiftsskydd uppnås. Medlemsstaterna bör i sin nationella lagstiftning säkerställa en nivå på uppgiftsskyddet som åtminstone motsvarar den nivå som anges i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll av den 8 november 2001 och bör därvid beakta Europarådets ministerkommittés rekommendation R (87) 15 av den 17 september 1987 avseende reglering av polisens användning av personuppgifter. Medlemsstaterna bör även säkerställa skyddet av uppgifter som inte hanteras automatiskt.
Ändring 5
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)
(8c)  Det är viktigt att garantera ett tillfredsställande skydd av personuppgifter för alla de slags system för arkivering av personuppgifter som Eurojust använder. Därför bör förslaget till rådet om regler för behandling och skydd av personuppgifter vid Eurojust1 även tillämpas på strukturerade manuella register, det vill säga på enskilda ärenden som ställs samman manuellt av nationella medlemmar eller assistenter och som är logiskt upplagda.
_____________
1 EUT C 68, 19.3.2005, s. 1.
Ändring 6
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Skäl 8d (nytt)
(8d)  Vid behandling av uppgifter angående e-posttrafik enligt artikel 14.1 bör Eurojust säkerställa att innehållet i och titlarna på e-postmeddelanden inte avslöjas.
Ändring 7
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Skäl 8e (nytt)
(8e)  Personer som har varit föremål för en brottsutredning på begäran av Eurojust, men som inte åtalats, bör informeras om utredningen inom ett år efter det att beslutet tagits om att inte väcka åtal.
Ändring 8
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Skäl 8f (nytt)
(8f)  Medlemsstaterna ska ge tillgång till rättslig prövning om utredningen gjorts på begäran av Eurojust på uppenbart otillräckliga grunder.
Ändring 9
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 5a – punkt 1
1.  För att kunna utföra sina uppgifter i krissituationer ska Eurojust inrätta en "krissamordningscell".
1.  För att kunna utföra sina uppgifter i krissituationer ska Eurojust inrätta en "krissamordningscell" som ska kunna kontaktas via en enda kontaktpunkt.
Ändring 10
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 5a – punkt 2
2.  Krissamordningscellen ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kan vara antingen den nationella medlemmen, hans eller hennes suppleant eller en biträdande medlem som har rätt att ersätta den nationella medlemmen. Krissamordningscellen ska kunna kontaktas och vara i stånd att agera dygnet runt.
2.  Krissamordningscellen ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kan vara antingen den nationella medlemmen, hans eller hennes suppleant eller en biträdande medlem som har rätt att ersätta den nationella medlemmen. Företrädaren ska kunna kontaktas och vara i stånd att agera dygnet runt sju dagar i veckan.
Ändring 11
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 5a – punkt 3
3.  Om i brådskande fall en framställning om rättsligt samarbete behöver verkställas samtidigt i flera medlemsstater, får den behöriga myndigheten översända den till krissamordningscellen genom sin medlemsstats företrädare i krissamordningscellen. Den berörda medlemsstatens företrädare i krissamordningscellen ska översända framställningen för verkställighet till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater framställningen gäller. När ingen behörig nationell myndighet finns angiven eller när det inte är möjligt att tillräckligt snabbt fastställa vilken myndighet som är behörig, ska medlemmen i krissamordningscellen vara behörig att själv verkställa framställningen.
3.  Om i brådskande fall en framställning om rättsligt samarbete behöver verkställas samtidigt i flera medlemsstater, får den behöriga myndigheten översända den till krissamordningscellen genom sin medlemsstats företrädare i krissamordningscellen. Den berörda medlemsstatens företrädare i krissamordningscellen ska översända framställningen för verkställighet till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater framställningen gäller. När det inte är möjligt att tillräckligt snabbt fastställa en behörig nationell myndighet, ska medlemmen i krissamordningscellen vara behörig att själv verkställa framställningen. I sådana fall ska den berörda nationella medlemmen genast informera kollegiet skriftligen om de åtgärder som vidtagits och skälen till att man inte lyckats att tillräckligt snabbt fastställa en behörig nationell myndighet.
Ändring 12
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led vi
vi) vidta särskilda utredningsåtgärder,
utgår
Ändring 13
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led vii
vii) vidta andra åtgärder som är motiverade med anledning av utredningen eller åtalet,
utgår
Ändring 14
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 8
Om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten beslutar att inte bevilja en sådan framställning som avses i artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de informera Eurojust om sitt beslut och skälen till detta.
1.  Om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten beslutar att inte bevilja en sådan framställning som avses i artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de informera Eurojust om sitt beslut och skälen till detta.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett beslut av den nationella behöriga myndigheten kan prövas rättsligt innan det meddelas Eurojust.
Ändring 15
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led c
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9 – punkt 4
(gamla 11)4. För att Eurojusts mål ska kunna uppfyllas ska den nationella medlemmen ha fullständig tillgång till
4.  För att Eurojusts mål ska kunna uppfyllas ska den nationella medlemmen ha fullständig tillgång till eller åtminstone ha möjlighet att skaffa sig
a) den information som finns i
den information som finns i följande typer av nationella register om sådana finns i hennes eller hans medlemsstat:
i) nationella kriminalregister,
i) kriminalregister,
ii) register över gripna personer,
ii) register över gripna personer,
iii) utredningsregister,
iii) utredningsregister,
iv)  DNA-register,
iv)  DNA-register,
b) andra register än de som nämns i a i sin medlemsstat som innehåller information som medlemmen behöver för att kunna sköta sina uppgifter.
v) andra register i sin medlemsstat som innehåller information som medlemmen behöver för att kunna sköta sina uppgifter.
Ändring 16
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9a – punkt 3
3.  Nationella medlemmar får, i brådskande fall och när ingen behörig nationell myndighet har fastställts eller det inte är möjligt att tillräckligt snabbt fastställa vilken myndighet som är behörig, bemyndiga och samordna kontrollerade leveranser.
3.  Nationella medlemmar får, i brådskande fall och när det inte är möjligt att tillräckligt snabbt fastställa en behörig nationell myndighet, bemyndiga och samordna kontrollerade leveranser. I sådana fall ska den berörda nationella medlemmen genast informera kollegiet skriftligen om de åtgärder som vidtagits och skälen till att man inte lyckats att tillräckligt snabbt fastställa den behöriga nationella myndigheten.
Ändring 17
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 1
a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får med Eurojust utbyta all information som är nödvändig för att fullgöra Eurojusts uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i enlighet med bestämmelserna om uppgiftsskydd i detta beslut."
Ändring 18
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella medlem vid rätt tidpunkt och i ett tidigt skede, så snart informationen finns tillgänglig, informeras om alla brottsutredningar som berör tre eller flera stater av vilka två eller flera är medlemsstater och som faller under Eurojusts ansvarsområde, i den utsträckning det är nödvändigt för att Eurojusts uppgifter ska kunna utföras, särskilt när samtidiga framställningar behövs i flera stater eller när det behövs samordning av Eurojust eller vid positiva eller negativa behörighetskonflikter. Medlemsstaterna ska se till att skyldigheten att rapportera övervakas på nationell nivå.
5.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella medlem vid rätt tidpunkt och i ett tidigt skede, så snart informationen finns tillgänglig, informeras om ärenden som direkt berör tre eller flera medlemsstater och för vilka framställningar eller beslut om juridiskt samarbete (inbegripet om instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande) har överlämnats till åtminstone två medlemsstater.
Ändring 19
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 6
6.  Som ett första steg ska medlemsstaterna genomföra punkt 5 när det gäller fall som rör följande överträdelser:
6.  Som ett första steg ska medlemsstaterna genomföra punkt 5 när det gäller fall som rör följande överträdelser:
a)  Olaglig narkotikahandel.
a)  Olaglig narkotikahandel.
aa)  Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.
b)  Människohandel och olaglig vapenhandel.
b)  Människohandel och olaglig vapenhandel.
c)  Olaglig handel med kärnavfall.
c)  Olaglig handel med kärnavfall.
d)  Olaglig handel med konstföremål.
d)  Olaglig handel med konstföremål.
e)  Handel med hotade djurarter.
e)  Handel med hotade djurarter.
f)  Handel med mänskliga organ.
f)  Handel med mänskliga organ.
g)  Penningtvätt.
g)  Penningtvätt.
h)  Bedrägeri, inbegripet bedrägerier riktade mot gemenskapens ekonomiska intressen.
h)  Bedrägeri, inbegripet bedrägerier riktade mot gemenskapens ekonomiska intressen.
i)  Penningförfalskning, inbegripet förfalskning av euron.
i)  Penningförfalskning, inbegripet förfalskning av euron.
j)  Terrorism, inbegripet finansiering av terrorism.
j)  Terrorism, inbegripet finansiering av terrorism.
k)  Miljöbrott.
k)  Miljöbrott.
l)  Andra former av organiserad brottslighet.
l)  Andra former av brott där det finns faktiska omständigheter som visar att en kriminell organisation är inblandad eller att det rör sig om allvarliga brott.
Ändring 20
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 8
8.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella medlem också informeras om
8.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella medlem också informeras om
a) alla framställningar om rättsligt samarbete med avseende på instrument som antagits enligt avdelning VI i fördraget, inbegripet instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, vilka översänts av deras nationella myndigheter i fall som berör minst tre stater av vilka två eller flera är medlemsstater,
a) ärenden där det uppstått eller riskerar uppstå en behörighetskonflikt,
b) alla kontrollerade leveranser och hemliga utredningar som berör minst tre stater av vilka minst två är medlemsstater,
b) alla kontrollerade leveranser och hemliga utredningar som berör minst tre stater av vilka minst två är medlemsstater,
c) varje vägran att efterkomma framställningar om rättsligt samarbete med avseende på instrument som antagits enligt avdelning VI i fördraget, inbegripet instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande,
c) upprepade svårigheter eller vägranden beträffande verkställandet av framställningar och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande.
d) alla framställningar om ömsesidigt rättsligt bistånd som härrör från en icke-medlemsstat, om det framgår att dessa framställningar utgör en del av en utredning som omfattar andra framställningar som den berörda icke-medlemsstaten har skickat till minst två medlemsstater.
Ändring 21
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 9
9.  Dessutom ska de behöriga myndigheterna förse den nationella medlemmen med eventuell annan information som den senare anser nödvändig för att kunna sköta sina uppgifter.
utgår
Ändring 22
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 10a (ny)
10a.  Kommissionen ska senast den ...* på grundval av information som översänts av Eurojust upprätta en rapport om genomförandet av denna artikel, om så är lämpligt åtföljd av förslag, inbegripet förslag om tillägg av andra brott än de som anges i punkt 6.
______________________
* Tre år efter att beslutet har trätt i kraft.
Ändring 23
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 14, punkt 4 och artikel 16, punkt 1
13)  I artiklarna 14.4 och 16.1 ska orden "ett index över" ersättas med "ett ärendehanteringssystem som omfattar".
utgår
Ändring 24
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15, punkt 4 och artikel 16, punkterna 1 och 2
14)  I artiklarna 15.4, 16.1 och 16.2, ska ordet "index" ersättas med "ärendehanteringssystem" och orden "ett index" i artikel 16.1 med "ett ärendehanteringssystem".
utgår
Ändring 25
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a – led i
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen
När personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 14.1 får Eurojust behandla personuppgifter om enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning är föremål för en brottsutredning eller är åtalade för en eller flera typer av brott eller överträdelser enligt artikel 4, såsom
När personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 14.1, får Eurojust endast behandla följande personuppgifter om enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning är föremål för en brottsutredning eller är åtalade för en eller flera typer av brottslighet eller överträdelser enligt artikel 4:
Ändring 26
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a – led ii
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1 – led l
l) telefonnummer, fordonsregistreringsuppgifter, e-postkonton, uppgifter angående telefon och e-posttrafik, DNA-uppgifter och fotografier.
l)   DNA-uppgifter, det vill säga en nummerkod som representerar en uppsättning identifikationsuppgifter i den icke-kodifierande delen av ett analyserat mänskligt DNA-prov, det vill säga den särskilda kemiska formen för de olika DNA-locusen,
la) fotografier,
lb) telefonnummer,
lc) uppgifter angående telefon- och e-posttrafik med uteslutande av överföring av uppgifternas innehåll,
ld) e-postkonton,
le) fordonsregistreringsuppgifter.
Ändring 27
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 2
b)  I punkt 2 ska ordet "endast" utgå.
utgår
Ändring 28
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 23 – punkt 12
17a Artikel 23.12 ska ersättas med följande:
"12. Den gemensamma tillsynsmyndigheten ska lägga fram en årsrapport för Europaparlamentet och rådet."
Ändring 29
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 26 – punkt 1a
1a.  Medlemsstaterna ska se till att kollegiet verkligen kan öppna ett Europolarbetsregister för analysändamål och att kollegiet får delta i verksamheten.
1a.  Medlemsstaterna ska se till att kollegiet verkligen kan öppna ett Europolarbetsregister för analysändamål i enlighet med artikel 10 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)1 (nämnda artikel grundas på artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen), och att kollegiet får delta i verksamheten.
______________________
1 EGT C 316, 27.11.1995, s. 2.
Ändring 30
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 26 – punkt 2 – led b
b)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i detta beslut och i enlighet med artikel 4.4 i beslut .../.../RIF* ska kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket från fall till fall informera Eurojust om fall som omfattar två medlemsstater och som faller under Eurojusts behörighetsområde
b)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i detta beslut och i enlighet med artikel 4 i beslut .../.../RIF* ska kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket från fall till fall informera sin nationella medlem i Eurojust om alla övriga fall som Eurojust bedöms kunna hantera bättre.
– i fall där det är sannolikt att behörighetskonflikter kommer att uppstå,
eller
– i fall av vägran att efterkomma framställningar om rättsligt samarbete med avseende på instrument som antas enligt avdelning VI i fördraget, inbegripet instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande,
Kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket ska också, från fall till fall, informera Eurojust om alla fall som omfattas av Eurojusts behörighetsområde och som berör minst tre medlemsstater.
Nationella medlemmar ska, från fall till fall, informera kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket om alla fall som nätverket kan anses bättre ägnat att ta itu med.
Nationella medlemmar ska, från fall till fall, informera sina respektive nationella kontaktpersoner för det europeiska rättsliga nätverket om alla fall som nätverket kan anses bättre ägnat att ta itu med.
Ändring 31
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 27 – punkt 4
19a)  Artikel 27.4 ska ersättas med följande:
"4. Utan att det påverkar punkt 3 får överföring av personuppgifter från Eurojust till de enheter som avses i punkt 1 b och till de myndigheter som avses i punkt 1 c i en tredje stat som inte omfattas av tillämpningen av Europarådets konvention av den 28 januari 1981, ske endast om en tillräcklig jämförbar skyddsnivå kan garanteras; denna nivå ska bedömas enligt artikel 28.3 i reglerna för behandling och skydd av personuppgifter vid Eurojust."
Ändring 32
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 19b (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 27 – punkt 5a (ny)
19b)  I artikel 27 ska följande stycke införas efter punkt 5:
"5a. Den gemensamma tillsynsmyndigheten ska vartannat år, tillsammans med den respektive tredje stat eller enhet som anges i punkt 1b–c, bedöma genomförandet av bestämmelserna i det relevanta samarbetsavtalet avseende skyddet vid informationsutbyte. En bedömningsrapport ska sändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen."
Ändring 33
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1a (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1
  Första stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Ordföranden ska, på kollegiets vägnar, varje år lämna Europaparlamentet och rådet en skriftlig redogörelse för Eurojusts verksamhet och förvaltning, inklusive budgetförvaltning."
Ändring 34
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1b (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2
  Andra stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:
"För detta ändamål ska kollegiet utarbeta en årsrapport om Eurojusts verksamhet och om de problem rörande kriminalpolitiken inom unionen som har uppdagats genom Eurojusts verksamhet. I denna rapport ska Eurojust även ta med analyser av situationer då nationella medlemmar har utövat sin behörighet enligt artikel 5a.3 och artikel 9a.3. I denna rapport får Eurojust även formulera förslag till förbättring av det straffrättsliga samarbetet.
Ändring 35
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1c (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 2
  Punkt 2 skall ersättas med följande:
"2. Företrädaren för den gemensamma tillsynsmyndigheten ska varje år till Europaparlamentet översända en rapport om dess verksamhet [...].
Ändring 36
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 42 – punkt 2
2.  Kommissionen ska regelbundet granska medlemsstaternas genomförande av detta beslut och ska förelägga rådet en rapport om detta, i förekommande fall åtföljd av nödvändiga förslag om förbättring av det rättsliga samarbetet och av Eurojusts sätt att fungera. Detta ska särskilt gälla Eurojusts kapacitet att stödja medlemsstaterna i bekämpningen av terrorism.
2.  Kommissionen ska regelbundet granska medlemsstaternas genomförande av detta beslut och ska förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om detta, i förekommande fall åtföljd av nödvändiga förslag om förbättring av det rättsliga samarbetet och av Eurojusts sätt att fungera. Detta ska särskilt gälla Eurojusts kapacitet att stödja medlemsstaterna i bekämpningen av terrorism.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy