Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2262(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0287/2008

Внесени текстове :

A6-0287/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 19
CRE 01/09/2008 - 19

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0385

Приети текстове
PDF 393kWORD 77k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Оценка на дъблинската система
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно оценката на дъблинската система (2007/2262(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна ("Дъблинския регламент")(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (Регламент "Евродак")(2)

–   като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (3),

–   като взе предвид Директива 2003/9/ЕО от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище(4)("Директива за приемането"),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници(5),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно достъпа на полицията и правоприлагащите органи на държавите-членки, както и на Европол до системата "Евродак"(6),

–   като взе предвид Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета,(7)

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно положението с лагерите за бежанци в Малта (8),

–   като взе предвид своите доклади относно осъществените посещения от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в центрове за задържане в няколко държави-членки,

–   като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно предоставянето на убежище: практическо сътрудничество, качество на вземането на решения в Общата европейска система за предоставяне на убежище(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г.: Към стратегия на ЕС относно правата на детето(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно случая с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi(11),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0287/2008),

А.   като има предвид, че всяко лице, търсещо убежище, има право на индивидуално и задълбочено разглеждане на своята лична молба;

Б.   като има предвид, че законодателството и практиките в областта на предоставянето на убежище продължават да се различават значително в отделните държави и че в резултат на това лицата, търсещи убежище, биват третирани различно в различните страни по Дъблинската конвенция;

В.   като има предвид, че дъблинската система се основава на предпоставки като взаимно доверие и надеждност и че ако тези условия не са изпълнени, т.е. ако има сериозни несъответствия в събраните данни или несъответствия в процесите на вземане на решения в някои държави-членки, цялата система е потърпевша от това;

Г.   като има предвид, че има доказателства, че някои държави-членки не гарантират ефективен достъп до процедура за определяне на статут на бежанец;

Д.   като има предвид, че някои държави-членки не прилагат ефективно Директивата за приемането, нито по отношение на кандидатите за убежище, които чакат да бъдат прехвърлени в друга държава-членка по Дъблинския регламент, нито в момента на завръщане в отговорната държава-членка;

Е.   като има предвид, че някои държави-членки систематично задържат лица, които попадат в обхвата на дъблинската система;

Ж.   като има предвид, че големият брой на молбите и малкият брой на осъществени прехвърляния са доказателства за недостатъците на дъблинската система и нуждата от създаване на обща европейска система за предоставяне на убежище;

З.   като има предвид, че прилагането на Дъблинския регламент може също така да доведе до нееднакво разпределение на отговорността за лицата, търсещи защита, в ущърб на някои държави-членки, които са по-силно изложени на миграционните потоци, единствено поради географското си местоположение;

И.   като има предвид, че според оценката на Комисията през 2005 г. тринайсетте държави-членки на външните граници на ЕС са били изправени пред растящи предизвикателства във връзка с дъблинската система;

Й.   като има предвид, че южните държави-членки са изправени пред необходимостта да приемат молби за убежище от имигранти без статут, спасени след като са изпаднали в бедстващо положение на път за Европа;

К.   като има предвид, че южните държави-членки са изправени пред необходимостта да приемат молби за убежище от имигранти без статут, които не получават помощ от трети държави, задължени от международното право да предоставят такава помощ;

Л.   като има предвид, че държавите-членки нямат никакъв интерес да спазват задължението за регистриране в базата данни "Евродак" на нелегално навлезлите на територията лица, тъй като това може да доведе до увеличаване броя на молби за предоставяне на убежище, които те ще трябва да обработят;

М.   като има предвид, че с Дъблинския регламент се установява система, предназначена за определяне на отговорната държава-членка за обработването на молбите, но че първоначално той не е бил замислен, и следователно не може да служи като механизъм за разпределяне на тежестта;

Н.   като има предвид, че е от съществено значение всяка оценяване на Дъблинската система да бъде съпроводено от конкретен, постоянен, справедлив и функциониращ механизъм за споделяне на тежестта;

О.   като има предвид, че критериите на Дъблинската система за определяне на страната на първо влизане оказват значителен натиск върху държавите-членки, разположени на външните граници на Съюза;

П.   като има предвид, че за гражданите на определени трети държави процентът на признат бежански статут в различните държави-членки варира между 0 % и 90 %;

Р.   като има предвид, че е от съществено значение лицата, които подават молби, да бъдат напълно информирани, на език, който разбират, за процедурите по Дъблинския регламент, и възможните последици от неговото прилагане;

С.   като има предвид, че член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда във всички действия, свързани с децата, предприети от публични органи или частни институции, основната грижа да бъде най-пълното зачитане на интересите на децата;

Т.   като има предвид, че независимо от това, че събирането на семействата се посочва на първо място в критериите при прилагането на Дъблинския регламент, тези разпоредби често не се прилагат;

У.   като има предвид, че има очевидни неточности в статистическите данни за прехвърлянията, тъй като те не упоменават например процента на исканията за поемане на отговорност за лица, търсещи убежище, основаващи се на незаконно преминаване на границата, или съотношението между исканията за поемане на отговорност и исканията за обратно приемане;

Ф.   като има предвид, че през 2005 г. девет от новите държави-членки са заявили регистрирането на по-голям брой "входящи" прехвърляния по прилагането на Дъблинския регламент и че държавите-членки, които не разполагат със сухопътна външна граница на Съюза, са заявили повече "изходящи" прехвърляния;

Х.   като има предвид, че Комисията не е била в състояние да оцени разходите по дъблинската система и че това е важна информация за оценяването на нейната ефективност;

Ц.   като има предвид, че по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г., Комисията бе приканена да представи възможно най-бързо изменение на Регламента "Евродак" с цел предоставяне на по-големи правомощия на правоохранителните органите и полицейските служби в държавите-членки, както и на Европол, за предоставяне на достъп, при определени условия, до базата данни "Евродак", която изначално е била създадена като средство за прилагането на Дъблинския регламент;

Ефективност на системата и поделяне на отговорностите

1.  Изразява твърдото си убеждение, че докато не бъде постигнато задоволително и съществено равнище на закрила навсякъде из Европейския съюз, дъблинската система винаги ще води до незадоволителни резултати едновременно от техническа и хуманна гледна точка, и лицата, търсещи убежище, ще продължават да имат валидна причина за подаване на своите молби за предоставяне на убежище в конкретна държава-членка, така че да могат да се ползват от най-благоприятната национална процедура за вземане на решения;

2.  Изразява твърдото си убеждение, че при липсата на същинска обща европейска система за предоставяне на убежище и на единна процедура дъблинската система ще продължи да бъде несправедлива както за търсещите убежище, така и за някои държави-членки;

3.  Потвърждава неотложната необходимост за подобряване едновременно на качеството и съдържанието на процеса за вземане на решения; изразява увереност, че Европейската служба за подпомагане предоставянето на убежище би могла да изиграе важна роля в тази връзка, например чрез предоставяне на обучение, съгласно високи общи стандарти и експертни екипи за подкрепа;

4.  Призовава Комисията да разгледа възможността за предоставяне на Върховния комисар на ООН по въпросите на бежанците (ВКБООН) на пряко финансиране, в допълнение на финансиране въз основа на проекти, за да му позволи да засили своята работа, свързана с наблюдение и консултантска помощ в ЕС, и да продължи да разработва методи за подпомагане на националните органи на управление в техните усилия за подобряване на процеса на вземане на решения;

5.  Призовава Комисията да излезе с предложения за механизми за споделяне на тежестта, които биха могли да се въведат с цел облекчаване на диспропорционалната тежест, която биха могли да понесат някои държави-членки, и по специално държави-членки на външните граници на ЕС, и която не влиза в рамките на дъблинската система;

6.  Призовава Комисията, в очакване на установяването на европейски механизми за поделяне на задълженията, да обмисли предвиждането на механизми в самия Дъблински регламент, така че да коригира отрицателните последствия от неговото прилагане за по-малките държави-членки, които се явяват външна граница на Съюза;

7.  Призовава Комисията да осигури задължителен механизъм, с които да се спре прехвърлянето на кандидати за убежище в държави-членки, които не гарантират цялостно и справедливо разглеждане на техните молби и да приеме по систематичен начин мерки срещу тези държави;

8.  Призовава Комисията да установи пълноценни двустранни работни отношения с трети държави, с цел улесняване на сътрудничеството и гарантиране спазването на международноправните задължения на тези държави във връзка с Женевската конвенция относно статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и спасителните операции по море;

Права на лицата, подали молба за убежище

9.  Призовава Комисията да въведе в новия регламент по-ясни и по-строги разпоредби относно начините, по които лицата търсещи закрила, се информират относно последиците от Дъблинския регламент и да разгледа възможността за съставянето на стандартна брошура, която би могла да бъде преведена на известен брой езици и да бъде изпратена на всички държави-членки и която също така следва да бъде съобразена с различните нива на грамотност;

10.  Призовава Комисията да измени членове 19 и 20 от Дъблинския регламент относно "поемане на отговорността и обратно приемане", така че да предостави на кандидатите за убежище автоматично право на обжалване с отлагателен ефект на решение за прехвърляне на отговорността на друга държава-членка по силата на Дъблинския регламент;

11.  Заявява отново, че принципът на неотблъскване следва да продължи да бъде един от ключовите елементи на всяка обща система за предоставяне на убежище на равнище Европейски съюз и подчертава, че прилагането на Дъблинския регламент не бива в никакъв случай да води до прекратяване разглеждането на дадена молба по процедурни причини, без последващо повторно цялостно и справедливо преразглеждане на оригиналната молба след нейното прехвърляне съгласно процедурата, предвидена в Дъблинския регламент; счита, че това следва да бъде ясно посочено във въпросния регламент;

12.  Счита, че обменът на информация относно прехвърлянията между държавите-членки следва да бъде подобрен, по-специално относно медицинските грижи, от които се нуждаят прехвърляните лица;

13.  Призовава Комисията да оцени възможността за лица, засегнати от прехвърляне в друга държава-членка съгласно дъблинската система, да може да бъдат прехвърляни в страната им на произход единствено по тяхно изрично желание и при пълно спазване на процедурните права;

Събиране на семейства и принципът за най-добрия интерес на детето

14.  Препоръчва приемането на равнище Европейски съюз на набор от общи насоки относно определянето на възрастта, като в случай на неяснота се взема решение в полза на детето;

15.  Припомня, че при всички решения, отнасящи се до деца, първостепенно значение трябва да се отдаде на най-добрите интереси на детето; подчертава, че непридружените малолетни и непълнолетни не следва в никакъв случай да бъдат задържани или прехвърляни към друга държава-членка, освен при събиране на семейството, както и че ако подобно прехвърляне се окаже необходимо, детето трябва да бъде надлежно представено и придружено по време на процедурата; ето защо приветства намерението на Комисията да доизясни приложимостта на Дъблинския регламент спрямо непридружените малолетни и непълнолетни;

16.  Отбелязва със съжаление, че определението за член на семейството по силата на настоящия регламент е прекалено ограничително и призовава Комисията да разшири обхвата на настоящето определение, като включи в него всички близки родственици, и по–специално тези, които не се ползват с друга семейна подкрепа, както и пораснали деца, които са в неспособност да се грижат за себе си;

17.  Приветства намерението на Комисията да разшири обхвата на Дъблинския регламент, като включи в него субсидиарната закрила, тъй като това би следвало да позволи събирането на кандидатите за предоставяне на субсидиарна закрила с членове на семейството, на които този вид закрила е била предоставена или които са подали заявление за предоставяне в друга държава-членка;

Задържане

18.  Призовава Комисията за добавяне на разпоредба, определяща задържането на лица, подали молба за убежище съгласно Дъблинския регламент, като последна мярка, като бъде уточнено на какви основанията може да се прибегне до задържане, както и процедурните гаранции, които следва да бъдат обезпечени;

19.  Призовава да посочи изрично в Дъблинския регламент, че лицата, подали заявление за убежище съгласно същия регламент, имат право на същите условия на приемане, както другите лица, търсещи убежище, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директивата за приемане, която установява общите правила, по-специално относно материалните условия на приемане, медицинското обслужване, свободата на движение и записване в училище на малолетните и непълнолетните лица;

Хуманитарна клауза и клауза за суверенитет

20.  Счита, че хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15 от Дъблинския регламент, придава значителна гъвкавост на дъблинската система, но че тя следва да се прилага по-широко, така че да се избегне неоправданото страдание за семействата като резултат от разделянето;

21.  Счита, че в случаите, когато лице, търсещо убежище е в особено уязвимо състояние поради тежко заболяване, сериозно увреждане, напреднала възраст или бременност и следователно се явява зависимо от грижите на роднина на територията на държава-членка, различна от тази, която е отговорна за разглеждането на молбата, следва в рамките на възможното да се извърши събиране на лицето с въпросния роднина; призавава Комисията да разгледа въпроса за придаване на задължителен характер на съответните разпоредби от хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15, параграф 2;

22.  Счита, че издирването на членове на семейството следва да бъде въведено като проактивно задължение на организации като Червения кръст и Червения полумесец;

23.  Приветства намерението на Комисията да определи по-точно обстоятелствата и процедурите за прилагане на клаузата за суверенност, по-специално с оглед на това да се въведе условието за съгласие от страна на лицето, търсещо убежище;

Събиране на данни и "Евродак"

24.  Изразява загриженост относно несъответствията и пропуските при събирането на данни, посочени в оценката на Комисията на дъблинската система, по-специално във връзка с регистрирането на границите на Съюза на отпечатъците на лицата, влезли незаконно, което създава сериозни съмнения относно валидността на системата; изразява увереност, че горепосоченият Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила ще предостави на заинтересованите лица по-точна картина относно функционирането на дъблинската система и други инструменти на Общността относно международната закрила;

25.  Изразява своята загриженост относно факта, че понастоящем няма на разположение нито една оценка за разходите по Дъблинската система; изисква от Комисията да реши този проблем, тъй като такава оценка е важен фактор за оценяването на системата;

26.  Отбелязва с интерес загрижеността, изразена от Комисията относно качеството на събраните данни, изпратени в централното звено на "Евродак", както и относно неспазването на задължението за заличаване на някои данни и на правилата за защита на личните данни; счита, че на тези пропуски, които поставят под въпрос благонадеждността на "Евродак", следва да се обърне нужното внимание преди да се разгледа възможността за използване на тази база данни за други цели;

27.  Счита, че всяка държава-членка следва да определи с окончателен списък, кои агенции и органи имат достъп до базата данни "Евродак" и с каква цел, за да се предотврати незаконното използване на тези данни;

28.  Подчертава, че разширяването на достъпа до базата данни "Евродак" в полза на полицейските и правоохранителните органи на държавите-членки, както и на Европол би могло да съдържа риск от изтичането на информация към трети държави, което би могло да има отрицателни последици за лицата, търсещи убежище и техните семейства; това би увеличило също така риска от стигматизиране на лицата, търсещи убежище;

o
o   o

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.
(3) ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.
(4) ОВ L 31, 6.2.2003 г., стр. 18.
(5) ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23.
(6) 2807-мо заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г.
(7) OВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1.
(8) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 301.
(9) ОВ С 146 Е, 12.6.2008 г., стр. 364.
(10) Приети текстове P6_TA(2008)0012.
(11) Приети текстове P6_TA(2008)0107.

Правна информация - Политика за поверителност