Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2258(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0249/2008

Внесени текстове :

A6-0249/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0386

Приети текстове
PDF 287kWORD 64k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (2007/2258(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (COM(2007)0207) ("докладът на Комисията"),

–   като взе предвид Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства (четвърта директива за автомобилното застраховане)(1),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0249/2008),

А.   като има предвид, че свободното движение на лица в ЕС, особено в контекста на последните два кръга на разширяване на ЕС и съответното нарастване на броя на членовете на Шенгенската група, доведе до рязко увеличаване на броя на лицата и превозните средства, пътуващи през националните граници по професионални и лични причини;

Б.   като има предвид, че приоритетната цел за защита на пострадалите от произшествия изисква ясно, точно и ефективно законодателство по въпросите на автомобилното застраховане на равнище на ЕС;

В.   като има предвид, че в четвъртата директива за автомобилното застраховане се отправя призив към Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и ефективността на санкциите, въведени на национално равнище по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение/ мотивиран отговор/, както и относно тяхната равностойност, и при необходимост да представи предложения;

Г.   като има предвид, че в доклада на Комисията се разглеждат националните разпоредби относно санкциите, ефективността на механизма на представителите, отговорни за за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, която потенциални пострадали лица от пътнотранспортни произшествия могат да сключат допълнително;

Д.   като има предвид, че член 4, параграф 6 от четвъртата директива за автомобилното застраховане урежда процедурата за представяне на мотивирано предложение, при която пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина имат право да предявят претенция за обезщетение пред представителя на застрахователното дружество, отговарящ за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, определен за в държавата по постоянно местоживеене на пострадалото лице;

Е.   като има предвид, че пострадалото лице трябва да получи мотивиран отговор от застрахователното дружество в срок от три месеца, като в противен случай се предвиждат санкции;

Ж.   като има предвид, че продължава да съществува необходимост от изясняване на действието на тази разпоредба;

З.   като има предвид, че при прилагането на политиките на ЕС Комисията трябва изцяло да взема предвид разширяването на Съюза, особено що се отнася до сравнително високите цени на автомобилното застраховане в новите държави-членки;

И.   като има предвид, че в държавите-членки се прилагат различни разпоредби относно санкциите по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение /мотивиран отговор/;

Й.   като има предвид, че консултациите с национални органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите, когато такива съществуват, са подходящи и действително се прилагат в целия ЕС;

К.   като има предвид, въпреки това, че някои държави-членки не предвиждат специални санкции и разчитат единствено на задължението на застрахователите да плащат законна лихва върху сумата на обезщетението, ако в тримесечен срок не бъде представено мотивирано предложение/мотивиран отговор;

Л.   като има предвид, че системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, е сравнително добре позната в повечето държавите-членки;

М.   като има предвид, че проведените от Комисията консултации за оценка на осведомеността на гражданите относно системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, включваха само държавите-членки и застрахователните дружества, без да бъдат подходящо включени гражданите и организациите на потребителите, т.е. най-заинтересованите лица от гарантирането на добро функциониране на системата;

Н.   като има предвид, че застраховката за съдебни разноски по отношение на разноски, които се поемат от лицата, пострадали от произшествия с моторни превозни средства, съществува в повечето държави-членки; като има предвид, че според данните около 90 % от всички случаи са обект на извънсъдебно уреждане на спорове и съдебните разноски се възстановяват в много държави-членки; като има предвид, освен това, че застрахователите на съдебни разноски от години предоставят покритие за всички видове трансгранични случаи и в тази връзка са създали собствени отдели, които се занимават с претенции за обезщетения от чужбина и улесняват бързото им уреждане;

О.   като има предвид, че остава открит въпросът дали подобни разумни съдебни разноски следва да се покриват във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства;

П.   като има предвид, въпреки това, че покриването на разумни съдебни разноски във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства спомага за осигуряване на по-добра защита на европейските потребители и за повишаване на тяхното доверие;

Р.   като има предвид, че застрахователните пазари в новите държави-членки са в процес на устойчиво развитие; като има предвид, обаче, че в редица от тези държави застраховката за съдебни разноски е относително нов продукт, който се нуждае от популяризиране, тъй като обществената осведоменост за него е сравнително ниска;

С.   като има предвид, че задължителното покритие за съдебни разноски следва да повиши доверието на потребителите в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, особено при предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, тъй като потребителите в много от новите държави-членки се страхуват от високите съдебни такси, които би покривала една задължителна застраховка;

Т.   като има предвид, че задължителната застраховка за съдебни разноски би създала допълнително натоварване за съдебната система, ще усложни работата ѝ и евентуално ще доведе до забавяния при разрешаването на спорове и до висок процент на необосновани искове;

У.   като има предвид, че застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства и застраховката за съдебни разноски имат различни предназначения и изпълняват различни функции, а именно първата дава възможност на потребителя да поеме разноските по всеки иск, предявен срещу него вследствие на пътнотранспортно произшествие, докато втората покрива съдебните разноски, свързани с предявяване на иск срещу трето лице вследствие на такова произшествие;

Ф.   като има предвид, че обществените кампании от страна на националните органи, застрахователните дружества и организациите за защита на потребителите са важни за развитието на националните пазари;

1.  Приветства доклада на Комисията и подчертава значимостта на пълното и ефективно включване на всички заинтересовани страни, по-конкретно потребителите, в процеса на консултации при разработването на политиката на ЕС в тази област;

2.  Следователно призовава за системно приобщаване на потребителски организации, представляващи по-конкретно пострадали лица, в процеса на оценка на ефективността на действащите системи в държавите-членки;

3.  Приветства тази последваща оценка на законодателните мерки, за да се гарантира, че правилата функционират както е предвидено и да се изтъкне всяко непредвидено неправилно прилагане;

4.  Подчертава значението на нарастващото доверие на потребителите в политиките в областта на автомобилното застраховане по отношение на трансграничното пътуване с моторни превозни средства в рамките на ЕС, особено за водачите на моторни превозни средства от старите държави-членки, пътуващи към местоназначения в новите държави-членки и обратното;

5.  Счита, че насърчаването на съществуващи правни и продиктувани от пазара решения в защита на потребителя засилват неговото доверие в автомобилното застраховане;

6.  Счита, че държавите-членки също носят отговорност за доброто функциониране на своите национални застрахователни системи във връзка със законодателството на ЕС по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение и съдебните разноски за сметка на пострадалите лица;

7.  Призовава Комисията да продължи отблизо да контролира ефективното функциониране на пазарните механизми и да докладва периодично за това пред Парламента;

8.  Счита, че самото изискване застрахователите да плащат законна лихва в случай на забава не представлява наказателен инструмент, и че следователно, Комисията трябва да упражнява по-голям контрол и да предприеме подходящи мерки в тази връзка, за да гарантира че във всички държави-членки пазарите функционират гладко и се осигурява действителна защита на потребителите;

9.  Подчертава, че работните взаимоотношения между Комисията, националните органи, застрахователните дружества и потребителите следва да бъдат засилени, за да се гарантира постоянно предоставяне на точни данни относно действащите системи за привеждане в изпълнение;

10.  Счита, в съответствие с общо установения подход на ЕС относно санкциите, че следва да се прилага принципът на субсидиарност и че не съществува необходимост от хармонизация на националните разпоредби относно санкциите;

11.  Счита, че националните регулаторни органи са в по-добро положение да гарантират възможно най-високо равнище на защита на потребителите на техните национални пазари;

12.  Следователно препоръчва, по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение/мотивиран отговор/, налагането на санкции и изборът на подходящи видове и нива на разпоредби да бъдат оставени на преценката на държавите-членки;

13.  Призовава държавите-членки да гарантират ефективност на предвидените санкции в случай на неспазване на тримесечния срок за представяне на мотивиран отговор по искане за обезщетение или мотивирано предложение за обезщетение,

14.  Счита, че преди да се пристъпва към налагане на санкции, е целесъобразно внимателно да се разглеждат причините за неизпълнение от страна на застрахователните дружества, като по-конкретно се вземат предвид факторите, които не зависят от самите дружества; изразява надежда Комисията да продължи да следи националните пазари, като оказва съдействие на националните органи, които отправят искане за такова съдействие;

15.  Отново изтъква значението на повишаването на доверието на гражданите във функционирането на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, чрез популяризирането й посредством обществени кампании и други подходящи мерки;

16.  Призовава държавите-членки и Комисията да повишат доверието на потребителите чрез насърчаване на подходящи мерки, които повишават осведомеността и използването на национални информационни центрове относно застраховането, като например изискване към застрахователите да включват данните за контакт на информационния център в конкретната държава-членка в своя информационен пакет към договора;

17.  Освен това призовава държавите-членки да изискват от застрахователите, като част от информационния пакет преди сключването на договора, да предоставят подробна информация на потребителите относно начина на действие на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и за нейното използване и предимства за застрахованото лице;

18.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да контролира функционирането на системата и да координира и оказва съдействие, когато е необходимо или когато националните органи поискат съдействие;

19.  Счита освен това, във връзка със застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, че задължителното покритие за съдебни разноски би било явен възпиращ фактор за прибягване към извънсъдебно разрешаване на спорове, което евентуално би повишило броя на съдебните производства и следователно би довело до необосновано нарастване на обема на работа на съдебната система и би рискувало да дестабилизира функционирането на съществуващия и развиващ се пазар за доброволни застраховки за съдебни разноски;

20.  Следователно счита, че в крайна сметка отрицателните последици от въвеждането на система за задължително покритие за съдебни разноски в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства биха надвишили евентуалните ползи;

21.  Настоятелно призовава Комисията, в партньорство с държавите-членки, да предприеме допълнителни мерки, необходими за повишаване на осведомеността относно застраховките за правна защита, както и относно други застрахователни продукти, по-специално в новите държави-членки, като вниманието се съсредоточи върху предоставянето на информация на потребителите относно предимствата на предлагането и притежаването на един или друг вид застрахователно покритие;

22.  В тази връзка счита, че ролята на националните регулаторни органи е от съществено значение за прилагането на най-добрите практики от другите държави-членки;

23.  Следователно призовава Комисията да засили защитата на потребителите, главно като настоятелно призове държавите-членки да насърчават своите национални регулаторни органи и национални застрахователни дружества да повишават осведомеността относно съществуването на доброволна застраховка за съдебни разноски;

24.  Счита, че информацията относно автомобилната застраховка, предоставяна преди сключването на договора, би могла да включва информация относно възможността за сключване на застраховка за съдебни разноски;

25.  Призовава държавите-членки настоятелно да призоват националните регулаторни органи и посредници да информират потребителите относно възможните рискове и допълнителните доброволни застраховки, които биха били от полза за потребителите, като например застраховка за съдебни разноски, помощ при пътуване в чужбина и кражба;

26.  Призовава държавите-членки, в които няма установени системи за алтернативно разрешаване на спорове, да обмислят възможността за въвеждане на такива системи въз основа на най-добрите практики от другите държави-членки;

27.  Изисква Комисията да не прави предварителни заключения относно резултатите от възложените проучвания във връзка с диференцираните обезщетения за телесни повреди, произтичащи от приемането на регламент "Рим II"(2), които резултати биха могли да подскажат застрахователно решение и следващо от това изменение на четвъртата директива в областта на автомобилното застраховане;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 65.
(2) Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения ("Рим ІІ") (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).

Правна информация - Политика за поверителност