Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2258(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0249/2008

Předložené texty :

A6-0249/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0386

Přijaté texty
PDF 224kWORD 60k
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel (2007/2258(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na zprávu Komise o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel (KOM(2007)0207) (dále jen "zpráva Komise"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel)(1),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0249/2008),

A.   vzhledem k tomu, že volný pohyb osob v Evropě, zejména v kontextu posledních dvou rozšíření a odpovídajícího rozšíření schengenské pracovní skupiny, vedl k rychlému zvýšení počtu osob i vozidel, které překračují státní hranice jak za obchodními, tak za soukromými účely,

B.   vzhledem k tomu, že prioritní záležitost, jíž je ochrana účastníků poškozených nehodami, vyžaduje stanovení jasných, přesných a účinných právních předpisů týkajících se pojištění motorových vozidel na úrovni EU,

C.   vzhledem k tomu, že Komise byla na základě čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel vyzvána k tomu, aby uvědomila Evropský parlament a Radu o provedení a účinnosti vnitrostátních postihů zavedených s ohledem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi a o rovnocennosti vnitrostátních ustanovení o postizích a případně podala návrhy,

D.   vzhledem k tomu, že zpráva Komise zkoumá vnitrostátní ustanovení o postizích, účinnost mechanismu škodních zástupců a stávající dostupnost dobrovolného pojištění právní ochrany, které mohou doplňkově uzavřít i potencionální účastníci poškození dopravní nehodou,

E.   vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 6 čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel upravuje postup odůvodněné nabídky, podle něhož mají osoby poškozené automobilovými nehodami v zahraničí právo požádat o odškodnění u škodního zástupce pojistitele jmenovaného v zemi, v níž má poškozený své bydliště,

F.   vzhledem k tomu, že poškozený musí od pojistitele do tří měsíců obdržet odůvodněnou odpověď, přičemž za neposkytnutí takové odpovědi lze uložit postihy,

G.   vzhledem k tomu, že je stále třeba vyjasnit fungování tohoto ustanovení,

H.   vzhledem k tomu, že Komise musí brát při provádění politik EU plně v úvahu aspekt rozšíření, zejména poměrně vysoké náklady na pojištění motorových vozidel v nových členských státech,

I.   vzhledem k tomu, že v členských státech byla provedena různá ustanovení o postizích s ohledem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi,

J.   vzhledem k tomu, že na základě konzultací s vnitrostátními orgány, včetně vnitrostátních orgánů nových členských států, se potvrdilo, že stávající ustanovení o postizích, pokud existují, jsou přiměřená a jejich provádění na celém území EU je účinné,

K.   vzhledem k tomu, že však některé členské státy nestanoví žádné konkrétní postihy a spoléhají pouze na povinnost pojistitelů platit zákonný úrok z částky odškodnění, pokud odůvodněná nabídka/odpověď nebyla poskytnuta ve lhůtě tří měsíců,

L.   vzhledem k tomu, že systém škodních zástupců je ve většině členských států poměrně dobře známý,

M.   vzhledem k tomu, že konzultace, které vedla Komise s cílem zhodnotit povědomí občanů o systému zástupců pro likvidace pojistných událostí se týkaly pouze členských států a odvětví pojišťovnictví a že do nich nebyli řádně zapojeni občané a sdružení spotřebitelů, tj. ti, kdo mají největší zájem na žádném fungování tohoto systému,

N.   vzhledem k tomu, že ve většině členských států existuje pojištění právní ochrany, pokud jde o náklady hrazené osobami poškozenými dopravními nehodami způsobenými motorovými vozidly; vzhledem k tomu, že 90 % všech případů je vyřešeno mimosoudním vyrovnáním a právní náklady jsou v mnoha členských státech uhrazeny; vzhledem k tomu, že kromě toho pojistitelé právní ochrany již po mnoho let zajišťují krytí pro všechny typy přeshraničních případů a založili proto své vlastní útvary pověřené vyřizováním zahraničních nároků a rychlou likvidací škod,

O.   vzhledem k tomu, že otázka, zda by takové přiměřené právní náklady měly být ve všech členských státech hrazeny v rámci pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, je stále otevřená,

P.   domnívá se však, že krytí přiměřených právních nákladů z pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel napomáhá k lepší ochraně evropských spotřebitelů a ke zvýšení jejich důvěry,

Q.   vzhledem k tomu, že pojistné trhy v nových členských státech se stále rozvíjejí; vzhledem k tomu, že v celé řadě těchto členských států je pojištění právní ochrany poměrně novým produktem, který je třeba prosazovat, jelikož povědomí veřejnosti o pojištění právní ochrany je poměrně nízké,

R.   vzhledem k tomu, že povinné krytí právních nákladů by mělo přispět ke zvýšení důvěry spotřebitelů v pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, zejména v případech, v nichž je požadována náhrada škody, jelikož spotřebitelé v mnoha členských státech se obávají vysokých právních poplatků, které by byly kryty z povinného pojištění,

S.   vzhledem k tomu, že povinné pojištění právní ochrany by znamenalo další a komplexnější pracovní zatížení pro soudní instance, které by pravděpodobně mělo za důsledek opožděné vyřizování stížností a vyšší procentní podíl neodůvodněných nároků,

T.   vzhledem k tomu, že pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění právní ochrany mají různé cíle a plní různé funkce, konkrétně zatímco pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel umožňuje spotřebitelům uhradit veškeré náklady spojené s nárokem, který je vůči nim uplatňován poté, kdy došlo k dopravní nehodě, pojištění právní ochrany kryje právní náklady vzniklé při uplatňování nároků vůči třetí straně poté, co došlo k dopravní nehodě,

U.   vzhledem k tomu, že veřejné kampaně organizované vnitrostátními orgány, odvětvím pojišťovnictví a spotřebitelskými organizacemi jsou důležité pro náležitý rozvoj vnitrostátních trhů,

1.   vítá zprávu Komise a zdůrazňuje význam plné a efektivní účasti všech stran, zejména spotřebitelů, na postupu konzultace pro rozvoj politiky EU v této oblasti;

2.   vyzývá proto k systematickému zapojování spotřebitelských organizací, které zastupují účastníky poškozené dopravními nehodami, zejména do postupu hodnocení systémů zavedených v členských státech;

3.   vítá toto hodnocení ex post legislativních opatření, které zajistí, aby pravidla byla náležitě uplatňována a aby bylo upozorněno na jakékoli nepředvídané nesprávné uplatňování;

4.   zdůrazňuje význam vzrůstající důvěry spotřebitelů v politiky pojištění motorových vozidel, které se týkají přeshraničního cestování motorovými vozidly v rámci EU, zejména v případě vlastníků motorových vozidel ze starých členských států, kteří cestují do míst určení v nových členských státech a naopak;

5.   domnívá se, že prosazování stávajících právních a tržně orientovaných řešení, která zajišťují ochranu spotřebitelů, posilují důvěru spotřebitelů v pojištění motorových vozidel;

6.   domnívá se, že členské státy jsou rovněž odpovědné za správné fungování svých vnitrostátních systémů pojištění s ohledem na právní předpisy EU týkající se postupu odůvodněné nabídky/odpovědi a nákladů právní ochrany hrazených poškozenými;

7.   vyzývá Komisi, aby nadále pečlivě sledovala efektivní fungování tržních mechanismů a pravidelně předkládala Parlamentu zprávu o výsledcích tohoto sledování;

8.   domnívá se, že samotný požadavek, aby pojistitel hradil zákonný úrok v případě zpoždění není sankčním nástrojem, a že Komise proto potřebuje uskutečňovat větší kontrolu a přijmout vhodná opatření v tomto ohledu, aby zajistila hladké fungování trhů všech členských států a účinnou ochranu spotřebitele;

9.   zdůrazňuje, že pracovní kontakty mezi Komisí, vnitrostátními orgány, odvětvím pojišťovnictví a spotřebiteli by měly být posíleny za účelem zajištění nepřetržitého přísunu přesných údajů o dodržování zavedených systémů;

10.   domnívá se že, v souladu s obecně uplatňovaným přístupem EU k postihům, by měla být používána zásada subsidiarity a že není třeba harmonizovat vnitrostátní ustanovení o postizích;

11.   domnívá se, že vnitrostátní regulační orgány mohou lépe zaručit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitelů na svých vnitrostátních trzích;

12.   doporučuje proto s odkazem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi, aby byla členským státům ponechána možnost volného uvážení, pokud jde o ukládání sankcí a volbu typů a úrovní ustanovení, jež uznají za vhodné;

13.   vyzývá členské státy, aby zajistily účinné uplatňování sankcí, s nimiž se počítá v případech, kdy není dodržena lhůta tří měsíců na předložení odůvodněné odpovědi na žádost o odškodnění nebo odůvodněné nabídky odškodnění;

14.   považuje za vhodné zvážit pozorně příčiny neplnění ze strany pojišťoven předtím, než se přistoupí k sankcím a zejména vzít v úvahu faktory, které na pojišťovnách nezávisí; vyjadřuje přání, aby Komise nadále vykonávala dohled nad vnitrostátními trhy a poskytovala pomoc vnitrostátním orgánům, které ji o ni požádají;

15.   znovu zdůrazňuje význam zvyšování důvěry občanů ve fungování systému škodních zástupců na základě jeho prosazování ve veřejných kampaních a prostřednictvím dalších opatření;

16.   vyzývá členské státy a Komisi, aby zvyšovaly důvěru spotřebitelů podporováním vhodných opatření ke zvyšování povědomí a rozšíření využívání vnitrostátních informačních center, například tím, že budou vyžadovat, aby pojistitelé uváděli ve svých smluvních informačních dokumentech kontaktní údaje informačního centra v daném členském státě;

17.   dále vyzývá členské státy, aby vyžadovaly od pojistitelů, aby v rámci předsmluvního informačního balíčku poskytovali spotřebitelům srozumitelné informace o fungování systému škodních zástupců a jeho významu a přínosu pro pojištěnou stranu;

18.   naléhavě žádá Komisi, aby nadále sledovala fungování systému a zajišťovala koordinaci a pomoc v případě potřeby či v případě, že o poskytnutí pomoci požádají vnitrostátní orgány;

19.   dále se domnívá, pokud jde o pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, že povinné krytí právních nákladů by nepochybně působilo jako faktor odrazující od možnosti volby mimosoudního vyrovnání, jeho zavedení by mohlo být příčinou zvýšení počtu soudních řízení, což by vedlo k neodůvodněnému zvýšení pracovní zátěže soudních instancí, a neslo by s sebou riziko destabilizace fungování stávajícího, stále se rozvíjejícího trhu dobrovolného pojištění právní ochrany;

20.   dochází proto po zralé k úvaze k závěru, že negativní účinky zavedení systému povinného krytí právních nákladů v rámci pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel by převážily nad jeho možnými přínosy;

21.   naléhavě žádá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy přijala další nezbytná opatření ke zvýšení povědomí o pojištění právní ochrany a dalších produktech pojišťovnictví, zejména v nových členských státech, a zaměřila se přitom na informování spotřebitelů o výhodách uzavření jednotlivých typů pojistného krytí;

22.   domnívá se v této souvislosti, že úloha vnitrostátních regulačních orgánů při zavádění osvědčených postupů z jiných členských států je klíčová;

23.   vyzývá proto Komisi, aby posílila ochranu spotřebitelů zejména vyzváním členských států, aby podpořily své vnitrostátní regulační orgány a vnitrostátní pojišťovací společnosti ve zvyšování povědomí o možnosti uzavřít dobrovolné pojištění právní ochrany,

24.   domnívá se, že předsmluvní informace týkající se pojištění motorových vozidel by mohly zahrnovat informace o možnosti uzavření pojištění, které zahrnuje pokrytí výloh právní ochrany.

25.   vyzývá členské státy, aby vybídly vnitrostátní regulační orgány a zprostředkovatele k tomu, aby informovaly zákazníky o možných rizicích a doplňujícím dobrovolném pojištění, které mohou být pro spotřebitele užitečné, jako např. pojištění právní ochrany, asistenční krytí a pojištění proti krádeži;

26.   vyzývá ty členské státy, které nezavedly systémy alternativního řešení sporů pro vyřizování nároků, ke zvážení zavedení takových systémů založených na osvědčených postupech jiných členských států;

27.   žádá Komisi, aby nepředjímala výsledek studii zadaných po přijetí nařízení Řím II(2) na téma diferenčních škod z újmy na zdraví, protože tyto studie mohou doporučit řešení založené na pojištění a z toho vyplývající změnu 4. směrnice o pojištění motorových vozidel;

28.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 65.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).

Právní upozornění - Ochrana soukromí