Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2033(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0312/2008

Внесени текстове :

A6-0312/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 24
CRE 01/09/2008 - 24

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.19
CRE 02/09/2008 - 5.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0387

Приети текстове
PDF 378kWORD 82k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (2008/2033(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 31 май 2006 г. относно необходимостта да се разработи координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2007 г. относно някои ключови елементи, допринасящи за създаването на стратегията за борба с измамите с ДДС в рамките на ЕС (COM(2007)0758),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 16 аптил 2004 г. относно приложението на споразуменията за административно сътрудничество в борбата с измами с ДДС (COM(2004)0260),

–   като взе предвид заключенията на Съвета след заседанията му от 14 май 2008 г., 5 юни 2007 г., 28 ноември 2006 г. и 7 юни 2006 г.,

–   като взе предвид специалния доклад № 8/2007 на Сметната палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2005 г. относно приноса на данъчната и митническата политика към Лисабонската стратегия (СOM(2005)0532),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно някои мерки за изменение на системата на данъка върху добавената стойност, с цел борба с измамите (COM(2008)0109),

–   като взе предвид предложенията на Комисията от 17 март 2008 г. за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки и за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид препоръките в заключенията на Съвета след заседанието му на 14 май 2008 г. относно данъчни въпроси, свързани със споразумения, които ще бъдат сключени от Общността и нейните държавите-членки с трети държави,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становнището на Комисията по правни въпроси (A6-0312/2008),

А.   като има предвид, че данъчните измами водят до сериозни последици за бюджетите на държавите-членки и финансовата система на ЕС, че те водят до нарушения на принципа на справедливо и прозрачно данъчно облагане и могат да предизвикат изкривяване на конкуренцията, като по този начин засягат функционирането на вътрешния пазар; като има предвид, че коректните дружества са в неизгодно конкурентно положение поради данъчните измами и че в крайна сметка загубите на данъчни приходи се компенсират от европейския данъкоплатец посредством други форми на данъчно облагане;

Б.   като има предвид, че данъчните измами излагат на опасност равнопоставеността и справедливото данъчно облагане, тъй като загубите на приходи за публичните финанси често се компенсират чрез увеличение на данъците, което засяга по-бедните и по-честни данъкоплатци, които нямат възможност или желание да заобикалят или нарушават данъчните си задължения;

В.   като има предвид, че развитието на презграничната търговия, предизвикано от създаването на вътрешния пазар, има за резултат увеличаването на броя на сделките, при които мястото на данъчното облагане и мястото на установяване на данъчно задълженото лице по ДДС се намират в две различни държави-членки;

Г.   като има предвид, че използващите нови форми на данъчни измами, свързани с презгранични сделки, като например верижни измами или вътреобщностни измами с липсващ търговец, са улеснени от фрагментацията и пропуските в действащите данъчни системи, и като има предвид, че са необходими промени в механизма на действие на ДДС;

Д.   като има предвид, че избягването на облагането с ДДС и измамите, свързани с него, оказват влияние върху финансирането на бюджета на Европейския съюз, тъй като увеличават необходимостта от използване на собствени средства на държавите-членки въз основа на брутен национален доход;

Е.   като има предвид, че борбата с данъчните измами, въпреки че до голяма степен попада в компетенциите на държавите-членки, не е проблем, който може да бъде решен само на национално равнище;

Ж.   като има предвид, че глобализацията предизвиква все повече трудности в борбата с данъчните измами на международно равнище, с оглед на зачестилите случаи на участие във верижни измами на предприятия, учредени в трети държави, разширяването на електронната търговия и глобализацията на пазарите на услуги; като има предвид, че тези фактори са сериозен аргумент за подобряване на международното сътрудничество, и по-специално по отношение на ДДС;

З.   като има предвид, че размерът на данъчните измами на територията на Европейския съюз се дължи на настоящата преходна ДДС система, която е твърде сложна и непрозрачна, а това затруднява проследяването на вътрешнообщностните сделки и създава повече възможности за измами;

И.   като има предвид, че при проучване на възможностите за справяне с данъчните измами, Комисията и държавите-членки следва във възможно най-голяма степен да избягват мерки, които биха довели до несъразмерна административна тежест за бизнеса и данъчните служби или до дискриминация сред търговците;

Й.   като има предвид, че както Комисията, така и Сметната палата изразиха общото си убеждение, че системата за обмен на информация между държавите-членки за вътреобщностните доставки на стоки не осигурява съответна или своевременна информация, с оглед провеждане на ефективна борба с измамите с ДДС; като има предвид, че това призовава за по-ясни и задължителни правила за сътрудничество между държавите-членки и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

К.   като има предвид, че използването на всички налични технологии, включително съхраняването и предаването по електронен път на определени данни относно ДДС и акцизите, е задължително условие за правилното функциониране на данъчните системи на държавите-членки; като има предвид, че следва да бъдат подобрени условията за обмен и пряк достъп на държавите-членки до данните, съхранявани в електронен вид от всяка една от тях; като има предвид, че данъчните органи на държавите-членки следва да обработват лични данни, като се съобразяват с точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или на друго легитимно основание, предвидено в закона;

Л.   като има предвид, че търговците често получават достъп само до откъслечна информация за състоянието на клиентите си по отношение на ДДС;

М.   като има предвид, че подобряването на средствата за разкриване на данъчни измами следва да се съпровожда с подобряване на съществуващото законодателство относно оказването на съдействие при възстановяването на данъчни задължения, равнопоставеността по отношение на данъчното третиране и приложимостта за бизнеса;

Стратегия на ЕС по отношение на данъчните измами

1.  Отбелязва, че целта на стратегията на ЕС по отношение на данъчните измами трябва да бъде да се прекратят данъчните загуби в резултат на данъчни измами, като се определят областите, където могат да се направят подобрения както в законодателството на ЕС, така и в административното сътрудничество между държавите-членки, които промени ефективно да спомогнат за намаляване на данъчните измами, без да се създават ненужни тежести за данъчните администрации, нито за данъкоплатците;

2.  Призовава държавите-членки най-после да погледнат сериозно на борбата с данъчните измами;

3.  Припомня, че създаването на ДДС система, основана на "принципа на произхода", който предполага сделките между държавите-членки, подлежащи на облагане с ДДС, да бъдат облагани с начисления данък в държавата на произход, вместо с нулева ставка, продължава да бъде дългосрочно решение за провеждането на ефективна борба с данъчните измами; отбелязва, че "принципът на произхода" би направил излишно освобождаването от ДДС на стоки, търгувани на вътрешния пазар и облагането им с данък след това в държавата на местоназначение; припомня, че за да бъде действаща ДДС системата, основана на "принципа на произхода", се изисква създаването на клирингова система, както първоначално беше предложено от Комисията през 1987 г.;

4.  Изказва съжаление във връзка с поведението на някои от държавите-членки през последните 10 години, насочено към блокиране на промените в тази област, което пречи на прилагането на всяка ефективна стратегия на ЕС срещу данъчните измами;

5.  Изказва съжаление за това, че въпреки многобройните анализи, изисквания и възражения, досега Съветът не е приел ефективна стратегия за борба с данъчните измами;

6.  Призовава Комисията, въпреки отделните неуспехи през последните десетилетия, да не престава да се бори целенасочено с проблема;

Общи въпроси: размер на данъчните измами и последиците от тях

7.  Потвърждава, че данъчните загуби като цяло (преки и непреки) в резултат от данъчни измами се оценяват на 200 - 250 милиарда евро, което е между 2 и 2,25 % от БВП в Европейския съюз, като 40 милиарда евро се дължат на измами с ДДС, за които се счита, че включват 10 % приходи от ДДС, 8 % от общите приходи от акцизи върху алкохолни напитки през 1998 г. и 9 % от общите приходи от акцизи върху тютюневи изделия; при все това изразява съжаление, че не са налице точни данни, поради големите различия в националните счетоводни стандарти;

8.  Призовава за унифицирано събиране на данни във всички държави-членки, като основа за прозрачност и за национални мерки за борба с данъчните измами;

9.  Изразява съжаление, че поради липса на данни, събирани на национално равнище, не може правилно да бъде установен действителният мащаб на проблема, нито да се направи правилна оценка на наблюдението на промените, независимо дали те са положителни или отрицателни;

10.  Призовава Комисията да проучи една хармонизирана европейска система за събиране на данни и изготвяне на статистика относно данъчните измами, така че да се стигне до възможно най-точна оценка на реалния размер на явлението;

11.  Припомня, че не е възможно да се премахне "сивата" икономика, без да се приложат подходящи механизми; наред с това предлага от държавите-членки да се изисква да докладват, посредством таблицата за оценка на Лисабонския процес, своя напредък в борбата със сивата икономика;

Действащата система на ДДС и нейните слабости

12.  Отбелязва, че свързаните с ДДС данъчни измами са особено сериозен проблем за функционирането на вътрешния пазар, тъй като те имат пряко презгранично влияние, водят до значителна загуба на приходи и пряко засягат бюджета на ЕС;

13.  Отново посочва, че действащата система на ДДС, въведена през 1993 г., беше предвидено да бъде само преходна система и че Парламентът отправи искане към Комисията да представи предложения, насочени към вземане на окончателно решение относно окончателната система на ДДС до 2010 г.;

14.  Заявява, че свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал в рамките на вътрешния пазар от 1993 г., както и развитието на новите технологии, свързано с малки по размер, скъпи стоки, затрудняват все повече борбата с измамите с ДДС, като положението се влошава допълнително от сложността и разпокъсаността на действащата система, а това затруднява проследяването на сделките и съответно създава повече възможности за злоупотреба;

15.  Отбелязва все по-честите измами с липсващ търговец и преднамерената злоупотреба със системата на ДДС от страна на престъпни групи, създали такива схеми, за да се възползват от слабостите в системата; подчертава също така разследването на Евроюст във връзка с верижните измами с ДДС, което включва 18 държави-членки и се отнася до данъчни измами, възлизащи приблизително на 2,1 млрд. евро;

16.  Подкрепя усилията на Комисията да промени из основи действащата система на ДДС; приветства факта, че понастоящем държавите-членки отдават до известна степен приоритет на този въпрос и настоятелно приканва държавите-членки да се подготвят за предприемането на реални мерки в тази област;

17.  Счита, че съществуващата система е остаряла и се нуждае от коренна промяна, без да се претоварват честните дружества с бюрокрация; счита, че запазването на съществуващото положение не е приемливо;

Алтернативни системи на действащата система на ДДС
Система за обратно начисляване

18.  Отбелязва, че при системата за обратно начисляване ДДС се начислява от данъчно задължения клиент, вместо от доставчика; признава, че предимството на тази система е, че се премахва възможността за извършване на измама с липсващ търговец, тъй като се посочва, че данъчно задълженото лице, на което се доставят стоките, е и лицето, което дължи ДДС;

19.  Отбелязва, че създаването на двойна ДДС система би попречило на ефективното функциониране на вътрешния пазар и би довело до усложняване на обстановката, което може да разколебае бизнес инвестициите, което в дългосрочен план би могло да се преодолее само чрез обща, задължителна система за обратно начисляване, за разлика от системата за факултативно начисляване или начисляване само за определени доставки;

20.  Отбелязва освен това, че системата за обратно начисляване не позволява плащане на части и цялата ДДС сума се начислява само в крайната точка на веригата за доставка, като тази система премахва и самоконтролиращия се механизъм по отношение на ДДС; предупреждава, че могат да възникнат нови форми на измама, включително увеличаване на данъчните загуби при търговията на дребно и злоупотреба с идентификационните номера по ДДС и че борбата с подобни измами посредством въвеждането на допълнителни проверки може да доведе до допълнителна административна тежест за честните търговци; следователно, призовава настоятелно към предпазливост и сериозно обсъждане, преди да се въведе системата за обратно начисляване на ДДС; отбелязва въпреки това, че въвеждането на прагова стойност, за да се ограничи рискът от необлагане на крайното потребление, помага в борбата с измамата и счита за разумна предложената от Съвета прагова стойност в размер на 5000 евро;

Пилотен проект

21.  Макар че се отнася с предпазливост и критичност към въпроса, отбелязва, че един пилотен проект може да помогне на държавите-членки да разберат по-добре присъщите рискове на системата за обратното начисляване, и призовава настоятелно Комисията и държавите-членки гарантират по подходящ начин, че при изпълнението на пилотния проект участващата в проекта държава-членка и останалите държави-членки не са изложени на значителен риск;

Данъчно облагане на вътреобщностните доставки

22.  Счита, че най-доброто решение на проблема с трансграничните измами с ДДС е да се въведе система, съгласно която освобождаването от ДДС за вътреобщностни доставки се заменя с облагане при ставка от 15 %; отбелязва, че функционирането на тази система би се подобрило, ако сложната система от различни намалени ставки значително се опрости, като се сведе до минимум административната тежест както за бизнеса, така и за данъчните органи; отбелязва, че следва да бъдат проучени внимателно отделните случаи на намаляване на ставките на ДДС преди 1992 г. и да се прецени дали е икономически обосновано това да продължава;

23.  Признава, че поради разлики в ДДС ставките, облагането на вътреобщностните доставки би изисквало изравняване на плащанията между държавите-членки; счита, че това изравняване следва да се осъществява чрез клирингова къща, която да улеснява прехвърлянето на приходи между държавите-членки; подчертава, че функционирането на клиринговата къща е технически осъществимо;

24.  Счита, че децентрализираната система на клирингова къща може да бъде по-подходяща и би могла да се разработи по-бързо, доколкото тя създава възможности за държавите-членки да се договарят двустранно по важни въпроси, като вземат предвид търговския си баланс, сходствата във функционирането на ДДС системите и механизмите за контрол, както и взаимното доверие между тях;

25.  Подчертава, че данъчната администрация на държавата-членка, в която се извършва доставката, следва да носи отговорност за събирането на ДДС от доставчика и да извърши трансфер чрез клиринговата къща в полза на данъчната администрация, където се е осъществила вътреобщностната покупка; признава, че е необходимо да се изгради взаимно доверие между данъчните администрации;

Административно сътрудничество и взаимно съдействие в областта на ДДС, акцизите и преките данъци

26.  Подчертава, че държавите-членки не могат да водят изолирана борба срещу презграничните данъчни измами; счита, че обменът на информация и сътрудничеството между държавите-членки и с Комисията е недостатъчен, с оглед провеждането на ефективна борба срещу данъчните измами по отношение на съдържанието и бързината; счита, че прекият контакт между местните и националните служби за борба с измамите не е достатъчно добре развит и не се прилага в достатъчна степен, което води до неефективност, непълноценно използване на инструментите за административно сътрудничество и забавяне в комуникацията;

27.  Настоява, че за да могат да се задържат данъчните приходи на всички държави-членки в рамките на вътрешния пазар, държавите-членки следва да предприемат съизмерими мерки срещу извършителите на измами, независимо от мястото, където настъпват загубите на приходи; призовава Комисията да предложи евентуални механизми за насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки в тази област;

28.  Приветства предложението на Комисията за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойности(2) и Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност(3) да се ускори събирането и обмена на информация за вътреобщностните сделки след 2010 г.; признава, че предложените правила за изготвяне на месечен отчет ще увеличат административната тежест за предприятията, предоставящи единствено услуги, за които понастоящем това правило не важи, но приема, че това е необходимо с оглед на възможността от верижни измами при някои услуги;

29.  Настоятелно призовава Съвета незабавно да приеме предложените мерки и приканва Комисията да представи допълнителни предложения във връзка с автоматизирания достъп на всички държави-членки до определени данни на държавите-членки, които са без поверителен характер и се отнасят до данъчно задължените лица на техните територии (като в стопанския сектор - определени данни относно оборота), както и във връзка с хармонизирането на процедурите за регистрация и дерегистрация на данъчно задължени лица по ДДС, с цел да се гарантира бързо откриване и дерегистрация на фиктивни данъчни субекти; подчертава, че държавите-членки трябва да поемат отговорност за поддържането на актуални данни, по-специално по отношение на дерегистрацията и откриването на случаи на фалшива регистрация;

30.  Припомня, че съществуването на зони на "данъчен рай" би могло да възпрепятства изпълнението на Лисабонската стратегия, ако те осъществяват прекомерен натиск в посока намаляване на данъчните ставки и като цяло на данъчните приходи;

31.  Подчертава също, че в периоди на бюджетна дисциплина всяко подкопаване на данъчната основа ще застраши способността на държавите-членки да изпълняват критериите на ревизирания Пакт за стабилност и растеж;

32.  Подчертава, че премахването на "данъчния рай" в дадени държави налага, наред с другото, необходимостта от прилагане на стратегия с три акцента: разрешаване на проблема с избягването на данъци, разширяване на обхвата на Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания(4) и отправяне на искане към ОИСР, посредством нейните членове, да санкционира държави от типа "данъчен рай", които отказват сътрудничество;

Данъчно избягване

33.  Изказва съжаление във връзка с факта, че държавите-членки непрекъснато спъват реформата на Директива 2003/48/ЕО с нови възражения и тактики за забавяне и насърчава Комисията да представи предложенията си във възможно най-кратък срок, независимо от признаците на съпротива;

34.  Подчертава, че реформата на Директива 2003/48/ЕО трябва да се справи с различните пропуски и слаби места, тъй като те не позволяват да бъдат разкрити операциите по избягване на данъци и данъчни измами;

35.  Призовава Комисията, във връзка с реформата на Директива 2003/48/ЕО, да разгледа възможностите за реформа, включително и да проучи възможността за известно разширяване обхвата на директивата, по отношение на видовете юридически лица и източници на финансови приходи;

36.  Настоятелно призовава Европейския съюз да запази в дневния си ред борбата с явлението "данъчен рай" в международен план, като вземе предвид пагубното му въздействие върху данъчните приходи на отделните държави-членки; приканва Съвета и Комисията да използват търговската мощ на ЕС, когато водят преговори за сключване на търговски споразумения и споразумения за сътрудничество с правителствата на държави, които са "данъчен рай", за да ги убедят да премахнат данъчните разпоредби и практики, които благоприятстват избягването на данъци и данъчните измами; приветства препоръките в заключенията на Съвета от 14 май 2008 г. относно включването в търговските споразумения на клауза за добро управление в данъчната област, като първа стъпка в тази насока; призовава Комисията незабавно да включи такава клауза в преговорите по бъдещи търговски споразумения;

o
o   o

37.  Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 20, 25.1.2008, стр. 1.
(2) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.
(4) ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.

Правна информация - Политика за поверителност