Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 94kWORD 29k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Deltagande av ordförandena för underutskotten (tolkning av artikel 182)
P6_TA(2008)0388

Europaparlamentets beslut av den 2 september 2008 om tolkningen av artikel 182 i arbetsordningen om deltagande av ordförandena för underutskotten

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av skrivelsen av den 22 juli 2008 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–   med beaktande av artikel 201 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 182.1:

  

Denna bestämmelse utgör inte hinder för ordföranden för huvudutskottet att låta ordförandena för underutskotten delta i arbetet i presidiet, eller att tillåta att de är ordförande vid debatter om de särskilda frågor som behandlas av de berörda underutskotten, förutsatt att detta sätt att förfara i sin helhet granskas och godkänns av presidiet

   2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och till kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy