Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0201/2008

Ingivna texter :

A6-0201/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0395

Antagna texter
PDF 194kWORD 53k
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0593),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0342/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0201/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG
P6_TC1-COD(2007)0214

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 79/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy