Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2622(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0402/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 2

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0396

Antagna texter
PDF 134kWORD 77k
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
Situationen i Georgien
P6_TA(2008)0396RC-B6-0402/2008

Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om situationen i Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt sin resolution av den 26 oktober 2006 om Sydossetien(1), och sina resolutioner av den 29 november 2007(2) och den 5 juni 2008 om situationen i Georgien(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken(4) och sina resolutioner av den 17 januari 2008 om en effektivare EU-politik för Sydkaukasien(5) och om en ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet(6),

–   med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan, som antagits med Georgien och som innebär ett åtagande om samarbete för att lösa Georgiens interna konflikter,

–   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/450/GUSP av den 16 juni 2008 om ytterligare bidrag från Europeiska unionen till konfliktlösningsprocessen i Georgien/Sydossetien(7), och övriga gemensamma åtgärder som rådet tidigare antagit i samma fråga,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 19 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Ryssland den 26-27 juni 2008 i Chanty-Manisijsk(8),

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) extrainsatta möte den 13 augusti 2008 om situationen i Georgien,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets(9) extrainsatta möte i Bryssel den 1 september 2008,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner S/RES/1781 (2007) och S/RES/1808 (2008), vilka båda stöder Georgiens territoriella integritet och av vilka den senare förlänger mandatet för EU:s observatörsgrupp i Georgien (Unomig) till den 15 oktober 2008,

–   med beaktande av beslut nr 861 av Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens (OSSE) ständiga råd av den 19 augusti 2008 om att öka antalet militära övervakningsofficerare i OSSE:s biståndsgrupp i Georgien,

–   med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte i Bukarest den 3 april 2008 och resultaten från Natos rådsmöte den 19 augusti 2008,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU står fast vid sitt åtagande att stödja Georgiens självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

B.  Utdelningen av ryska pass till medborgare i Sydossetien och stödet till separatiströrelsen har tillsammans med en ökad militär aktivitet från separatisternas sida mot byar med georgiska invånare ökat spänningarna i Sydossetien, samtidigt som stora ryska militära manövrar ägt rum under juli 2008 nära Georgiens gräns.

C.  Efter flera veckor med tilltagande spänningar och skärmytslingar mellan parterna och provokationer från de sydossetiska separatiststyrkorna med bombattacker, dödliga sammandrabbningar, eldstrider och granatattacker med många civila dödsoffer och ännu fler sårade gick den georgiska armén natten mellan den 7 och 8 augusti 2008 till ett överraskande artilleriangrepp mot Tschinvali följt av en markoperation med både stridsvagnar och soldater med målet att återta kontrollen över Sydossetien.

D.  Ryssland svarade omedelbart, efter en längre tids militär mobilisering, med ett massivt motangrepp och skickade in stridsvagnar och marktrupper samt bombade flera orter i Georgien, inbegripet staden Gori, och blockerade Georgiens hamnar vid Svarta havet.

E.  Uppskattningsvis 158 000 människor har förlorat sina hem och tvingats fly till följd av krisen, och dessa människor måste nu få hjälp och bistås i sina försök att återvända. Förekomsten av klusterbomber, oexploderad ammunition och landminor, liksom även de ryska varningarna och bristen på samarbete, gör ett sådant återvändande osäkert.

F.  Infrastrukturen i Georgien har skadads allvarligt av de ryska militära aktionerna, och humanitärt bistånd behövs.

G.  Internationella människorättsforskare och militäranalytiker har påvisat att ryska trupper använt klusterbomber i Georgien, varvid tusentals oexploderade föremål lämnats kvar i konfliktområdena. Även Georgien har erkänt att man använt klusterbomber i Sydossetien nära Rokitunneln.

H.  Den 12 augusti 2008 förband sig Georgiens och Rysslands presidenter, på grundval av EU:s medlingsförsök, till ett avtal om omedelbart eldupphör, tillbakadragande av georgiska och ryska trupper till de positioner de hade före den 7 augusti 2008 och inledande av internationella samtal om en internationell mekanism som skyndsamt ska upprättas för att åstadkomma en fredlig och hållbar lösning på konflikten.

I.  Den 19 augusti 2008 ställde NATO in högnivåkontakterna med Ryssland med hänvisning till att Rysslands militära aktioner varit oproportionerliga och oförenliga med Rysslands fredsbevarande roll i delar av Georgien och att normal verksamhet inte kan återupptas så länge ryska trupper finns kvar i Georgien.

J.  Den 22 augusti 2008 drog Ryssland tillbaka stridsvagnar, artilleri och hundratals soldater från sina mest framskjutna positioner i Georgien, men man kontrollerar fortfarande tillträdet till hamnstaden Poti söder om Abchazien, och den ryska regeringen har meddelat att den tänker behålla soldater i en säkerhetszon kring Sydossetien och upprätta ett antal kontrollpunkter där ryska soldater kommer att placeras.

K.  Den 25 augusti 2008 antog det ryska parlamentets överhus en resolution med en begäran om att presidenten skulle erkänna de georgiska utbrytarrepublikerna Abchaziens och Sydossetiens självständighet, vilken den 26 augusti 2008 följdes av president Dmitrij Medvedevs beslut att Ryssland formellt erkänner de två regionerna som självständiga stater.

L.  Denna konflikt har långtgående konsekvenser för stabiliteten och säkerheten i regionen och påverkar inte bara de direkta förbindelserna mellan konfliktens olika parter utan kommer eventuellt även att få följder för förhållandet mellan EU och Ryssland, den europeiska grannskapspolitiken, Svartahavsregionen och avlägsnare områden.

M.  I sitt svar på krisen i Georgien måste EU stå politiskt samlat och tala med en röst, särskilt i sina förbindelser med Ryssland. Processen mot en fredlig och hållbar lösning på konflikterna i Georgien och Kaukasien kommer att kräva en grundlig översyn av den europeiska grannskapspolitiken och ett nytt engagemang i regionen som helhet i samarbete med samtliga europeiska och internationella organisationer, främst OSSE.

N.  Förra veckan avbröt den georgiska regeringen de diplomatiska förbindelserna med Ryssland, som svarade med att göra samma sak.

1.  Europaparlamentet anser att konflikterna i Kaukasus inte kan lösas militärt och fördömer kraftfullt alla dem som tagit till våld för att förändra situationen i de georgiska utbrytarområdena Sydossetien och Abchazien.

2.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera Republiken Georgiens suveränitet och territoriella integritet och okränkbarheten i landets internationellt erkända gränser, och fördömer därför med kraft Rysslands erkännande av de georgiska utbrytarområdena Sydossetiens och Abchaziens självständighet som en kränkning av internationell rätt.

3.  Europaparlamentet påpekar att ett beslut om Sydossetiens och Abchaziens slutliga status måste vara avhängig efterlevnaden av den internationella rättens grundprinciper, inbegripet slutakten från 1975 års Europeiska säkerhetskonferens (Helsingforsöverenskommelsen), särskilt i fråga om flyktingars återvändande och respekten för deras egendom och i fråga om garantier och respekt för minoriteters rättigheter.

4.  Europaparlamentet fördömer Rysslands oacceptabla och oproportionerliga militäraktion och dess djupa intrång i Georgien i strid med internationell rätt. Parlamentet understryker att Ryssland inte har någon legitim anledning att invadera Georgien, ockupera delar av landet och hota att åsidosätta regeringen i ett demokratiskt land.

5.  Europaparlamentet beklagar förlusterna av människoliv och det mänskliga lidande som tillfogats genom att alla parter i konflikten gjort sig skyldiga till urskillningslöst våld.

6.  Europaparlamentet uttrycker stark oro över konsekvenserna av ryska minor för Georgiens samhälleliga och ekonomiska verksamhet, särskilt sprängningen den 16 augusti 2008 av en järnvägsbro nära Kaspi, som är en del av den viktiga järnvägsförbindelsen mellan Tbilisi och Poti, och den explosion som orsakades ett bränsletåg nära Gori den 24 augusti 2008 exploderade när det transporterade råolja från Kazakstan för export via Poti. Parlamentet understryker att båda dessa aktioner bröt mot eldupphöravtalet.

7.  Europaparlamentet upprepar sin starka tro på principen att inget tredje land kan inlägga veto mot ett annat lands suveräna beslut att ansluta sig till en internationell organisation eller allians och att inget tredje land har rätt att destabilisera en demokratiskt vald regering.

8.  Europaparlamentet betonar att partnerskapet mellan Europa och Ryssland måste grundas på respekt för de grundläggande reglerna för europeiskt samarbete och upprätthållas i såväl ord som handling.

9.  Europaparlamentet lovordar EU:s ordförandeskap för det effektiva och snabba sätt på vilket man reagerat på denna konflikt och den enighet som medlemsstaterna uppvisat genom att medla mellan de båda parterna och därigenom kunna få till stånd ett undertecknade av en plan om eldupphör. Parlamentet välkomnar samtidigt slutsatserna från Europeiska rådets ovannämnda extrainsatta möte.

10.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Ryssland att respektera sina åtaganden enligt det eldupphöravtal som nåddes och undertecknades efter diplomatiska ansträngningar från EU:s sida och inleda med att omedelbart dra tillbaka sina soldater från själva Georgien och reducera sin militära närvaro i Sydossetien och Abchazien till den ryska fredsbevarande styrka som fanns i de båda två provinserna före konflikten. Parlamentet fördömer den omfattande plundring som de ryska invasionsstyrkorna och medföljande legosoldater gjort sig skyldiga till.

11.  Europaparlamentet begär att oberoende internationell utredning genomförs utan dröjsmål för att fastsälla sakförhållandena och bringa större klarhet i vissa påståenden.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Georgien, som ratificerat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), och de ryska myndigheterna att stödja och fullt ut samarbeta med ICC:s åklagarmyndighet i utredningen av de tragiska händelserna och attackerna mot civilbefolkningen under konflikten, så att man kan bringa klarhet i ansvarsfrågan och ställa de ansvariga inför rätta.

13.  Europaparlamentet uppmanar de ryska och georgiska myndigheterna att tillhandahålla fullständig information om i vilka områden deras militära styrkor har släppt klusterbomber, så att minröjningsarbetet kan inledas omedelbart och ytterligare dödsfall förhindras bland oskyldiga civila och för att underlätta för fördrivna personer att återvända i säkerhet.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU, NATO och dess medlemmar att på grundval av en gemensam ståndpunkt utnyttja alla möjligheter för att förmå den ryska regeringen att respektera internationell rätt, vilket är en nödvändig förutsättning för att kunna inneha en ansvarsfull roll i det internationella samfundet. Parlamentet erinrar Ryssland om det ansvar landet har som FN-medlem med vetorätt för att upprätthålla fred i världen.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se över sin politik gentemot Ryssland om landet inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt eldupphöravtalet. Parlamentet stöder därför Europeiska rådets beslut att skjuta upp förhandlingarna om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet till dess att de ryska trupperna återgått till positionerna före den 7 augusti 2008.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagande med Georgien som åtminstone motsvarar avtalen med Ryssland.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över utfärdandet av visum för ekonomisk verksamhet i Sydossetien och Abchazien.

18.  Europaparlament fördömer starkt tvångsförflyttningen av georgier från Sydossetien och Abchazien och uppmanar de faktiska myndigheterna i Sydossetien och Abchazien att se till att den fördrivna civilbefolkningen kan återvända på ett säkert sätt i enlighet med internationell humanitär rätt.

19.  Europaparlamentet välkomnar OSSE:s initiativ att öka antalet obeväpnade observatörer. Parlamentet efterlyser en ytterligare förstärkning av OSSE:s uppdrag i Georgien, inbegripet full rörelsefrihet inom hela landet, och uppmanar medlemsstaterna att understödja dessa ansträngningar.

20.  Europaparlamentet efterlyser ett rejält bidrag från EU:s sida till den planerade internationella konfliktlösningsmekanismen och välkomnar därför Europeiska rådets beslut att inleda ett övervakningsuppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) som ett komplement till FN:s och OSSE:s uppdrag och att begära ett FN- eller OSSE-mandat för ett fredsuppdrag inom ramen för ESFP.

21.  Europaparlamentet välkomnar det aktiva och fortlöpande stöd som EU gett till alla internationella ansträngningar för att finna en fredlig och hållbar lösning på konflikten, särskilt rådets åtagande att stödja alla ansträngningar från FN och OSSE och övriga ansträngningar att lösa konflikten. Parlamentet välkomnar särskilt beslutet att utse en särskild EU-representant för krisen i Georgien.

22.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen gett 6 000 000 EUR till omedelbart humanitärt stöd åt civilbefolkningen. Ytterligare medel måste dock tillföras efter en uppskattning av behoven på plats. Parlamentet konstaterar att det till följd av konflikten finns ett brådskande behov av stöd för återuppbyggnad.

23.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att kalla samman en internationell givarkonferens för återuppbyggnaden av Georgien och uppmanar med kraft rådet och kommissionen att undersöka möjligheten till en omfattande EU-plan för ekonomiskt stöd till återuppbyggnaden av de drabbade områdena i Georgien och att säkerställa en starkare politisk närvaro från EU:s sida i landet och i hela regionen.

24.  Europaparlamentet uppmanar konfliktens samtliga parter att ge fullständigt och förbehållslöst tillträde åt humanitära biståndsinsatser till offer, inbegripet flyktingar och internflyktingar.

25.  Europaparlamentet anser att en utökad internationalisering av konfliktslösningsmekanismer skulle underlätta sökandet efter lösningar på såväl konflikten i Georgien som övriga konflikter i Sydkaukasien. Parlamentet föreslår därför att EU, som ett viktigt led i denna process, kallar samman en transkaukasisk fredskonferens. Parlamentet anser att frågan om internationella garantier för att medborgerliga och politiska rättigheter respekteras till fullo och demokratin främjas genom tillämpning av rättsstatsprincipen inom den internationella rätten bör stå högt på dagordningen för denna konferens. Parlamentet understryker att konferensen även bör erbjuda ett tillfälle att lyssna till grupper i Kaukasusområdet som saknar representation eller som tystats ned.

26.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ytterligare utveckla den europeiska grannskapspolitiken genom att bättre anpassa den till de behov som finns i våra partnerländer i öst, inbegripet genom ett ökat EU-engagemang i Svartahavsregionen, att ta fasta på parlamentets förslag om ett "Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde plus" eller det svensk-polska förslaget för ett östligt partnerskap samt att skynda på inrättandet av en frihandelszon, särskilt med avseende på Georgien, Ukraina och Moldavien. Parlamentet konstaterar att vid liberaliseringen av EU:s viseringspolitik gentemot dessa länder måste hänsyn tas till att Ryssland har fått bättre villkor än de på detta område.

27.  Europaparlamentet betonar att flera av problemen i Sydkaukasienregionen har ett nära samband och kräver en övergripande lösning i form av en stabilitetspakt som inbegriper de huvudsakliga externa aktörerna. Parlamentet understryker att det är nödvändigt att förstärka samarbetet med grannländerna i Svartahavsregionen genom att inrätta en särskild institutionell och multilateral mekanism som exempelvis en union för Svartahavsområdet och anordna en internationell säkerhets- och samarbetskonferens om Sydkaukasienregionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett särskilt förslag till parlamentet och rådet om upprättande av en multilateral ram för Svartahavsregionen som inbegriper Turkiet och Ukraina. Parlamentet anser att grannländer som Kazakstan bör involveras med hänsyn till hela regionens stabilitet och energiflöde.

28.  Europaparlamentet erinrar om toppmötet i Bukarest den 3 april 2008, då NATO kom överens om att Georgien skulle bli medlem av alliansen.

29.  Europaparlamentet betonar hur viktigt Georgien är när det gäller att förbättra EU:s energiförsörjning eftersom man kan erbjuda ett alternativ till den ryska transitvägen för energi. Parlamentet anser att det är av avgörande betydelse att befintlig infrastruktur ges verkningsfullt skydd, exempelvis Baka-Tbilisi-Ceyhan-ledningen, och uppmanar kommissionen att erbjuda Georgien all hjälp som behövs i detta avseende. Parlamentet förväntar sig ett kraftigt politiskt och budgetärt åtagande från EU:s sida för att fullfölja projektet med Nabucco-ledningen, som är ett prioriterat EU-projekt och som skulle passera genom Georgiens territorium och dessutom är det mest seriösa alternativet till de projekt som inletts i samarbete med Ryssland, vilka alla kan leda till att medlemsstaterna i högre grad blir ekonomiskt och politiskt beroende av Ryssland.

30.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sitt arbete med att anta en verklig gemensam energipolitik för EU som bland annat tillgodoser behovet av att diversifiera energiförsörjningen.

31.  Europaparlamentet anser att samarbetet i Sydkaukasien inte bör handla om ömsesidigt exklusiva inflytandeområden för EU och Ryssland (s.k. "intressesfärer").

32.  Europaparlamentet anser att EU:s roll i den pågående krisen visar på behovet av att stärka den europeiska utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken och att Lissabonfördraget, inklusive inrättandet av posten som hög representant, solidaritetsklausulen och EU:s energisäkerhetspolitik, utgör det rätta sättet att åstadkomma detta.

33.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att bevara stabiliteten i Sydkaukasienregionen och uppmanar Armeniens och Azerbajdzjans regeringar att bidra till att detta mål uppnås samtidigt som alla deras internationella åtaganden respekteras.

34.  Europaparlamentet hävdar på nytt att principen om pluralistiskt och demokratiskt styre med fungerande oppositionspartier och respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter utgör den bästa garantin för stabiliteten inom hela Sydkaukasienregionen.

35.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Georgiens och Rysslands presidenter och parlament, Nato, OSSE och Europarådet.

(1) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 429.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0572.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0253.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0538.
(5) Antagna texter, P6_TA(2008)0016.
(6) Antagna texter, P6_TA(2008)0017.
(7) EUT L 157, 17.6.2008, s. 110
(8) Antagna texter, P6_TA(2008)0309.
(9) Europeiska unionens råd, dokument 12594/08.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy