Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0374/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0374/2008

Keskustelut :

PV 01/09/2008 - 22
CRE 01/09/2008 - 22

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0397

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
Yhteinen viitekehys Euroopan sopimusoikeudelle
P6_TA(2008)0397B6-0374/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. syyskuuta 2008 yhteisestä viitekehyksestä Euroopan sopimusoikeudelle

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta(1),

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta(2),

–   ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman "Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet(3),

–   ottaa huomioon 26. toukokuuta 1989(4), 6. toukokuuta 1994(5), 15. marraskuuta 2001(6) ja 2. syyskuuta 2003(7) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon komission 25. heinäkuuta 2007 antaman toisen yhteisen viitekehyksen edistymistä käsittelevän kertomuksen (KOM(2007)0447),

–   ottaa huomioon oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 18. huhtikuuta 2008 esittämän lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että tutkijoiden luonnos yhteiseksi viitekehykseksi(8) (luonnos) toimitettiin komissiolle vuoden 2007 lopussa,

B.   ottaa huomioon, että luonnosta arvioi parhaillaan verkosto, joka koostuu useista tutkijaryhmistä, mukaan lukien "Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise" ja "Société de législation comparée", jotka ovat jo julkaisseet teokset "Principes contractuels communs" ja "Terminologie contractuelle commune"(9),

C.   ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt sisäisen valintaprosessin, jonka tarkoituksena on määrittää, mitkä osat luonnoksesta sisällytetään tulevaan asiakirjaan eli komission valkoiseen kirjaan yhteisestä viitekehyksestä,

D.   ottaa huomioon, että luonnos on puhtaasti tieteellinen asiakirja ja sen osien mahdollinen valinta osaksi tulevaa komission asiakirjaa on erittäin poliittinen prosessi,

1.   pitää myönteisenä luonnoksen esittämistä ja odottaa, että lopullinen tutkijoiden luonnos yhteiseksi viitekehykseksi toimitetaan komissiolle joulukuun 2008 loppuun mennessä;

2.   kehottaa komissiota esittämään tarkan ja avoimen suunnitelman siitä, miten valintaprosessi komission asiakirjaa varten järjestetään ja koordinoidaan, erityisesti kaikkien osallistuvien pääosastojen osalta;

3.   kehottaa komissiota varmistamaan, että luonnos on saatavilla mahdollisimman monella tarvittavalla kielellä, jotta varmistetaan, että se on kaikkien asianomaisten sidosryhmien käytettävissä;

4.   kehottaa komissiota harkitsemaan hankkeen antamista oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevälle pääosastolle, siten että kaikki muut asianosaiset pääosastot osallistuvat siihen täysimääräisesti, sillä yhteinen viitekehys kattaa muutakin kuin kuluttajia koskevan sopimusoikeuden, ja kehottaa komissiota antamaan käyttöön tarvittavat aineelliset ja henkilöstövoimavarat;

5.   toteaa, että komission asiakirja tulee olemaan pohjana unionin toimielinten ja kaikkien asianosaisten sidosryhmien yhteiselle päätökselle viitekehyksen tarkoituksesta ja sisällöstä sekä oikeudellisesta asemasta, joka voi vaihdella ei-sitovasta lainsäädäntövälineestä aina erityisen vaihtoehtoisen välineen perustamiseen Euroopan sopimusoikeudessa;

6.   katsoo, että yhteisen viitekehyksen tulevasta muodosta riippumatta on otettava käyttöön toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että viitekehys saatetaan säännöllisesti ajan tasalle sopimusoikeudessa tapahtuvien muutosten ja kansallisen kehityksen huomioon ottamiseksi;

7.   huomauttaa, että päättäessään yhteisen viitekehyksen sisällöstä komission olisi pidettävä mielessä neuvoston 18. huhtikuuta 2008 esittämä lausunto, jonka mukaan yhteisen viitekehyksen olisi oltava väline parempaa lainsäädäntötyötä varten ja koostuttava joukosta ei-sitovia suuntaviivoja, joita lainlaatijat käyttävät yhteisön tasolla;

8.   esittää, että tässä tapauksessa yhteisen viitekehyksen olisi oltava mahdollisimman laaja eikä tässä vaiheessa ehkä ole tarvetta jättää sen ulkopuolelle mitään materiaalia tai sisältöä;

9.   korostaa jälleen kerran, että viimeaikaisten yhteistä viitekehystä käsitelleiden työkokousten tulokset olisi otettava huomioon valintaprosesseissa; korostaa, että tulevien kuulemisten olisi oltava laajoja ja niissä olisi taattava kaikkien relevanttien sidosryhmien tasapainoinen osallistuminen;

10.   ehdottaa, että jos yhteistä viitekehystä käytetään ei-sitovana lainsäädäntövälineenä, sen keskeiset osat olisi sisällytettävä sopimusoikeutta koskeviin komission tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin tai tiedonantoihin, jotta varmistetaan, että yhteisön lainsäätäjä ottaa viitekehyksen huomioon;

11.   huomauttaa, että tehdessään päätöstä yhteisen viitekehyksen sisällöstä komission olisi pidettävä mielessä, että viitekehys voi olla enemmän kuin pelkkä lainsäädäntöväline ja johtaa vaihtoehtoiseen välineeseen;

12.   esittää, että jos yhteisen viitekehyksen tuleva muoto on todennäköisesti vaihtoehtoinen väline, sen olisi rajoituttava niille aloille, joilla yhteisön lainsäätäjä on ollut aktiivinen tai todennäköisesti on aktiivinen lähitulevaisuudessa taikka jotka liittyvät läheisesti sopimusoikeuteen; ehdottaa, että vaihtoehtoisen välineen olisi perustuttava luonnokseen yhteiseksi viitekehykseksi; katsoo, että kaikissa vaiheissa olisi pyrittävä varmistamaan, että vaihtoehtoisen välineen johdonmukaisuutta ei vaaranneta valintaprosessilla;

13.   vaatii, että parlamenttia olisi kuultava ja sen olisi osallistuttava täysimääräisesti kaikkiin valintaprosesseihin, jotka liittyvät komission tulevaan asiakirjaan yhteisestä viitekehyksestä;

14.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0615.
(2) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
(3) EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
(4) EUVL C 158, 26.6.1989, s. 400.
(5) EUVL C 205, 25.7.1994, s. 518.
(6) EUVL C 140 E, 13.6.2002, s. 538.
(7) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(8) Von Bar, Clive, Schulte-Nölke ja muut (toim.): Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2008..
(9) B. Fauvarque-Cosson ja D. Mazeaud: Droit privé comparé et européen, osat 6 ja 7, 2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö