Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2047(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0325/2008

Předložené texty :

A6-0325/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 14
CRE 02/09/2008 - 14

Hlasování :

PV 03/09/2008 - 7.8
CRE 03/09/2008 - 7.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0399

Přijaté texty
PDF 243kWORD 83k
Středa, 3. září 2008 - Brusel
Rovnosti žen a mužů – 2008
P6_TA(2008)0399A6-0325/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 o rovnosti žen a mužů – 2008 (2008/2047(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 2 a článek 141 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 23. ledna 2008 o rovnosti žen a mužů – 2008 (KOM(2008)0010) ("zpráva Komise o rovnosti") a výroční zprávy z předchozích let (KOM (2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 a KOM(2007)0049),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. března 2006 nazvané "Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010" (KOM(2006)0092),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001-2005)(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti(2), zejména na čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení,

-   s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který byl přijat na zasedání Evropské rady v Bruselu, jež se konalo ve dnech 23. a 24. března 2006,

-   s ohledem na společné prohlášení, jež bylo přijato dne 4. února 2005 ministry členských států EU zodpovědnými za politiku v oblasti rovnosti žen a mužů,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2004 o slaďování práce, rodinného a soukromého života(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen: úloha a postavení přistěhovalkyň v Evropské unii(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. dubna 2007 o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010(6),

-   s ohledem na své unesení ze dne 19. června 2007 o právním rámci opatření pro sladění rodinného života a období studia u mladých žen v Evropské unii(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2007(8),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o úloze žen v průmyslu(9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU(10),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o specifické situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný život(11),

-   s ohledem na Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů a jeho stanovisko k rozdílům v odměňování žen a mužů, jež bylo přijato dne 22. března 2007,

-   s ohledem na akční rámec pro rovnost žen a mužů, který byl přijat evropskými sociálními partnery dne 22. března 2005,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0325/2008),

A.   vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o založení Evropského společenství a v Listině základních práv Evropské unie a vzhledem k tomu, že i přes značný pokrok dosažený v této oblasti řada nerovností mezi ženami a muži přetrvává,

B.   vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je největší překážkou pro dosažení rovnosti mezi ženami a muži a bez ohledu na zeměpisné, hospodářské či společenské hranice je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že počet žen, které jsou oběťmi násilí, je znepokojující,

C.   vzhledem k tomu, že výrazem "násilí páchané na ženách" se rozumí jakýkoli násilný čin motivovaný pohlavím, jehož výsledkem je nebo pravděpodobně bude fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už ve veřejném nebo soukromém životě,

D.   vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování představuje nepřijatelné porušování lidských práv a je zároveň moderní formou otroctví, která je úzce spjata s dalšími formami trestné činnosti, což značně poškozuje veškeré snahy o dosažení rovnosti žen a mužů,

E.   vzhledem k tomu, že podpora podnikové politiky zaměřené na flexibilitu na trhu práce se nesmí v prvé řadě soustřeďovat na potřeby podniků či orgánů veřejné správy, ale musí především a zejména vycházet z toho, kolik času potřebují ženy a muži, aby mohli odpovědně vykonávat své rodinné povinnosti,

F.   vzhledem k tomu, že v evropské strategii zaměstnanosti nezůstaly konkrétní pokyny k otázkám pohlaví ani pilíř, do něhož patří problematika rovných příležitostí,

G.   vzhledem k tomu, že rozdíly mezi ženami a muži v oblasti zaměstnávání svědčí o přetrvávání kvalitativních i kvantitativních nerovností mezi ženami a muži,

H.   vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování mužů a žen zůstávají od roku 2003 na stejné úrovni 15 % a od roku 2000 se snížily pouze o jeden procentní bod,

I.   vzhledem k tomu, že odvětvová a pracovní segregace mužů a žen neklesá a v některých zemích dokonce vzrůstá,

J.   vzhledem k tomu, že účast žen na rozhodování je určujícím znakem rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že počet žen ve vedoucích pozicích v podnicích a na univerzitách zůstává na stejné úrovni a počet žen v politice a ve vědě se zvyšuje jen pomalu,

K.   vzhledem k tomu, že přetrvávající stereotypy týkající se vzdělávacích a pracovních možností žen napomáhají k opakovanému výskytu nerovností,

L.   vzhledem k tomu, že lisabonských cílů v oblasti růstu a podpory sociálního tržního hospodářství lze dosáhnout, pouze pokud se plně využije významný potenciál žen na trhu práce,

M.   vzhledem k tomu, že existuje riziko "nuceného" zaměstnání na částečný úvazek, zejména u žen, které často musí volit toto řešení z důvodu nedostupnosti zařízení pro péči o děti,

N.   vzhledem k tomu, že řada problémů a obtíží se dotýká více žen než mužů, zejména pokud jde o kvalitu zaměstnání, "výpomoc" partnerům v některých odvětvích, např. v zemědělství nebo rybolovu a v malých rodinných podnicích, o zdraví a bezpečnost při práci, ochranu v oblasti mateřství a zvýšené riziko chudoby,

O.   vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech je nižší míra zaměstnanosti mužů i žen a navíc mnoho žen nikdy aktivně nevstoupí na oficiální trh práce, a nejsou z toho důvodu registrovány jako nezaměstnané ani zohledněny ve statistikách nezaměstnanosti, což přináší specifické finanční a právní problémy, pokud jde o právo na mateřskou a nemocenskou dovolenou, získání nároku na důchod a přístup k sociálnímu zabezpečení, stejně jako problémy v případě rozvodu; vzhledem k tomu, že venkovské oblasti se potýkají s vážným nedostatkem kvalitních pracovních míst,

P.   vzhledem k tomu, že se zhoršily podmínky některých skupin žen, jež často musejí čelit několika problémům a rizikům současně i dvojnásobné diskriminaci, a to zejména ženy se zdravotním postižením, ženy vyživující závislé osoby, starší ženy, příslušnice menšin a přistěhovaleckých skupin a vězenkyně,

Q.   vzhledem k tomu, že značné rozdíly mezi muži a ženami přetrvávají i ve všech ostatních ohledech, které souvisejí s kvalitou práce, např. sladění pracovního a soukromého života, pracovní podmínky, při nichž nejsou plně využívány schopností lidí, a stejně tak i v oblasti zdraví a bezpečnosti práce; vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen pečujících o děti dosahuje pouze 62,4 %, zatímco u mužů je to 91,4 %; vzhledem k tomu, že účast žen na trhu práce se většinou nadále vyznačuje vysokým a vzrůstajícím podílem zaměstnání na částečný úvazek, který v roce 2007 dosahoval 31,4 % v evropské sedmadvacítce, zatímco u mužů tento podíl představoval pouze 7,8 %, přičemž 76,5 % všech zaměstnanců na částečný úvazek tvoří ženy; vzhledem k tomu, že ženy rovněž více vyhledávají dočasné pracovní smlouvy (15,1 %, což je o jeden procentní bod více než u mužů); vzhledem k tomu, že dlouhodobá nezaměstnanost je trvale častější u žen (4,5 %) než u mužů (3,5 %),

R.   vzhledem k tomu, že ženy, zejména ženy starší 65 let, jsou častěji než muži ohroženy chudobou (21 %, což je o pět procentních bodů více než u mužů),

S.   vzhledem k tomu, že slučitelnost pracovního, rodinného a soukromého života je i nadále jak pro ženy, tak pro muže nedořešenou otázkou,

T.   vzhledem k tomu, že sociální partneři hrají důležitou roli při stanovení a účinném provádění opatření směřujících k dosažení rovnosti žen a mužů na evropské, vnitrostátní, regionální, odvětvové úrovni i na úrovni podniků,

U.   vzhledem k tomu, že rozdělení rodinných a domácích povinností mezi muže a ženy, dosažitelné zejména díky většímu využívání rodičovské a otcovské dovolené, je nezbytnou podmínkou rozvíjení a zajištění rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že nezařazení mateřské a rodičovské dovolené do výpočtu celkové odpracované doby diskriminuje a znevýhodňuje ženy na trhu práce,

V.   vzhledem k tomu, že přístup ke službám péče o dítě, starší osoby a jiné závislé osoby je zásadní pro rovnou účast žen a mužů na trhu práce, na studiu a dalším vzdělávání,

W.   vzhledem k tomu, že předpisy týkající se strukturálních fondů stanoví, že členské státy a Komise zajistí podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví během jednotlivých fází čerpání pomoci z fondů,

1.   vítá výše uvedenou zprávu Komise o rovnosti a znovu zdůrazňuje dvojí stránku politiky pro rovné příležitosti žen a mužů na úrovni EU: na jedné straně jde o zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech politiky (začleňování hlediska rovnosti žen a mužů) a na druhé straně jsou nutná cílená opatření proti diskriminaci žen, včetně informačních kampaní, výměny osvědčených postupů, diskusí s občany a partnerských iniciativ mezi veřejným a soukromým sektorem;

2.   zdůrazňuje, že pro dosažení rovnosti žen a mužů je důležité bojovat proti násilí páchanému na ženách; vyzývá proto členské státy a Komisi, aby v této oblasti podnikly společné kroky; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila možnost přijmout nová opatření v boji proti násilí páchanému na ženách;

3.   vyzývá Komisi a členské státy, aby spojily své úsilí v boji proti organizovanému zločinu a nezákonným obchodním sítím a aby přijaly a posílily legislativní a správní opatření, opatření v oblasti vzdělávání i sociální a kulturní opatření, která povedou k oslabení poptávky po prostituci;

4.   vyzývá členské státy, aby bezodkladně ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi;

5.   považuje celkové zapojení žen do rozhodování na místní, vnitrostátní a evropské úrovni za nedostatečné; vyzývá proto Komisi, členské státy a politické strany, aby zvážily kroky, které by tuto situaci zlepšily; v tomto ohledu uvádí, že na zastoupení žen má pozitivní dopad zavedení volebních kvót;

6.   vyzdvihuje vzájemnou provázanost mezi účastí žen v politice a při rozhodování a jejich zapojením do činností nevládních organizací a občanské společnosti; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby podpořily kroky rozvíjející takové zapojení;

7.   zdůrazňuje důležitost aktivního zapojení žen do odborových organizací, jejichž činnost se zaměřuje na ochranu žen na pracovišti a na to, aby jim byla poskytnuta práva, na něž mají nárok;

8.   bere na vědomí význam toho, aby ženy plně využívaly svá sexuální a reprodukční práva v rámci posilování postavení žen; podporuje proto opatření a kroky, jež zlepšují přístup žen k službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a zvyšují jejich povědomí ohledně jejich práv a dostupných služeb;

9.   vyzývá Komisi a členské státy k přijetí nezbytných opatření k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech sociálních politik, politik zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, zejména v rámci strategie flexikurity, a vyzývá je k potlačování všech forem diskriminace;

10.   podporuje opatření Evropského sociálního fondu a programu PROGRESS na období 2007–2013, která zlepšují situaci žen na trhu práce a pomáhají odstraňovat diskriminaci;

11.   je znepokojen nedostatečným pokrokem ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen v několika posledních letech; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zhodnotily své strategie a činnost v této oblasti a případně aby při uplatňování stávajících opatření zavedly ve spolupráci se sociálními partnery jakákoliv nová opatření či přístupy, které by umožnily zlepšit situaci; podporuje v této souvislosti návrh Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů na zpřísnění evropských právních předpisů v dané oblasti tím, že by zaměstnavatelům byla uložena povinnost provádět mzdové audity a vypracovávat vlastní akční plány s cílem odstranit rozdíly mezi mzdami žen a mužů; podtrhuje potřebu společných kroků, zejména v souvislosti s novou etapou evropské strategie pro růst a zaměstnanost, a nutnost uplatňovat obecné zásady flexikurity;

12.   je znepokojen znevýhodněním žen na trhu práce, v jehož důsledku mají ženy v oblasti důchodu a dalších sociálních dávek méně individuálních práv, a to zejména v rámci systémů, v nichž jsou tato práva úzce spjata s příspěvky či s příjmy podle typu profese dotyčné osoby; vyzývá proto členské státy, aby přijaly efektivní opatření, která by zaručila plnění sociálních norem a práce s příslušnými právy v různých odvětvích činnosti, a zajistila tak pracovníkům, zejména ženám, důstojné příjmy a právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na sociální ochranu a svobodu odborových svazů, což by přispělo k odstranění diskriminace mezi muži a ženami na pracovišti;

13.   žádá členské státy, aby podporovaly Komisi při provádění kontroly uplatňování vnitrostátních opatření, s cílem zhodnotit dodržování zásady rovnosti, zejména pokud jde o zákonná práva, důchodové systémy a systémy sociálního zabezpečení;

14.   žádá orgány Společenství a členské státy, aby prohlásily 22. únor Mezinárodním dnem rovnosti mezd;

15.   je znepokojen přetrvávající nerovnováhou mezi úrovní vzdělanosti žen a mužů na jedné straně, kde jsou studijní výsledky žen lepší než u mužů, a situací na trhu práce na straně druhé, kdy ženy mají nižší příjmy a méně jistá pracovní místa a jejich kariéra se vyvíjí pomaleji než u mužů; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zjistily příčiny a našly řešení této situace;

16.   doporučuje členským státům, aby podporovaly rovnost zacházení s žáky a přijaly opatření proti pracovní segregaci, která dosud existuje v oblasti vzdělávání, kde procento učitelek v předškolní přípravě a na prvním stupni základních škol je mnohonásobně vyšší než procentuální podíl učitelek na středních školách, které jsou vyhrazeny spíše mužům, přičemž střední školy poskytují větší uznání, lepší odměňování a sociální status;

17.   navrhuje Komisi, aby projednala přijetí opatření na podporu akademického studia v oblasti věd a technologií mezi ženami a muži, aby se tak zvýšila nabídka odborníků v tomto odvětví a uspokojila se poptávka;

18.   vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly další opatření pro zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na tomto trhu, a to zejména v odvětvích, kde nejsou ženy dostatečně zastoupeny, např. v odvětvích vyspělých technologií, výzkumu, vědy a techniky, stejně jako opatření pro zvýšení kvality pracovního zařazení žen, zejména prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání na všech stupních; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby pro dosažení tohoto cíle použily evropské strukturální fondy;

19.   vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly pozornost situaci žen vypomáhajících partnerům v řemeslné výrobě, obchodování, zemědělství, rybolovu a v malých rodinných podnicích, a to z hlediska rovnosti žen a mužů a s přihlédnutím k tomu, že ženy jsou ve zranitelnějším postavení než muži; žádá Komisi, aby neprodleně předložila návrh na změnu směrnice 86/613/EHS o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství(12), s cílem odstranit nepřímou diskriminaci, uplatňovat pozitivní povinnost rovného zacházení a zlepšit právní postavení žen vypomáhajících partnerům;

20.   vyzývá členské státy, aby vytvořily právní rámec, který by upravoval společné vlastnictví a zajistil plné uznání práv žen v zemědělství, přiměřenou ochranu v oblasti sociálního zabezpečení a uznání jejich práce;

21.   vybízí členské státy, aby podporovaly podnikání žen v průmyslu a aby poskytovaly finanční podporu a služby profesního poradenství a přiměřenou odbornou přípravu ženám zakládajícím podniky;

22.   vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost dostupnosti zařízení souvisejících s mateřstvím pro ženy vykonávající samostatně výdělečnou činnost;

23.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zvláště přihlížely k tomu, že vzrůstá počet pracovníků, kteří formálně vykonávají samostatně výdělečnou činnost, ve skutečnosti však mohou být zařazeni do kategorie "ekonomicky závislých pracovníků";

24.   vyzývá členské státy, aby oceňovaly podniky, které zavádějí opatření na podporu rovnosti žen a mužů a usnadňují sladění pracovního a soukromého života, aby se osvědčené postupy v této oblasti rozšiřovaly;

25.   vyzývá Komisi a členské státy, aby upřednostňovaly a obzvláště zohledňovaly zranitelnější skupiny žen, zejména ženy se zdravotním postižením, ženy vyživující závislé osoby, starší ženy, příslušnice menšin a přistěhovaleckých skupin a uvězněné ženy, a aby připravily cílená opatření zaměřená na jejich potřeby;

26.   vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly a uplatňovaly potřebná opatření, jež by ženám se zdravotním postižením pomohly k většímu pokroku v těch oblastech společenského a pracovního života, kultury a politiky, v nichž jsou dosud nedostatečně zastoupeny;

27.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily přístup migrujících žen ke vzdělání a k pracovním místům tím, že přijmou opatření k boji proti dvojí diskriminaci, jíž jsou migrující ženy vystaveny na trhu práce, a vytvoří příznivé podmínky pro jejich přístup na trh práce, pro sladění jejich pracovního a soukromého života a pro zajištění vhodné odborné přípravy;

28.   vítá konzultace probíhající mezi Komisí a sociálními partnery, jejichž cílem je zlepšení legislativního i nelegislativního rámce pro slaďování práce, rodinného a soukromého života; očekává rozbor těchto konzultací a z nich vyplývající návrhy, zejména pokud jde o mateřskou dovolenou a její započtení do odpracovaných let, a rovněž návrhy týkající se rodičovské dovolené, otcovské dovolené, dovolené v případě osvojení dítěte a dovolené při péči o závislou osobu; domnívá se navíc, že rámcovou dohodu o rodičovské dovolené lze upravit v následujících bodech: zavedení pobídek, které mohou povzbudit otce k nástupu na rodičovskou dovolenou, posílení práv pracovníků nastupujících na rodičovskou dovolenou a pružnější ustanovení týkající se dovolených, prodloužení rodičovské dovolené a vyplácení mzdy po dobu této dovolené;

29.   připomíná, že všechny politiky zaměřené na sladění práce a rodinného života musí být založeny na zásadě svobodné volby každého jednotlivce a musí být přizpůsobeny různým životním obdobím;

30.   vyzývá členské státy, aby navrhly konkrétní opatření v boji proti nerovnosti žen a mužů, která je způsobená přerušením zaměstnání, a to zejména z důvodu mateřské dovolené či dovolené při péči o závislou osobu, a pro snížení jejich negativního dopadu na kariéru, plat a nárok na důchod;

31.   bere na vědomí, že slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je jedním z klíčových prvků pro zvýšení zaměstnanosti a vyzývá Komisi, aby shromažďovala a zveřejňovala osvědčené postupy, pokud jde o skutečnou rovnováhu mezi prací a soukromým životem a o větší zapojení mužů do rodinného života;

32.   naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly účast mužů na uplatňování politik podporujících rovnost žen a mužů, zejména pokud jde o slaďování pracovního, rodinného a soukromého života;

33.   žádá členské státy, regionální a místní orgány, aby zlepšily nabídku, kvalitu a dostupnost služeb péče o dítě a pečovatelských služeb pro závislé osoby v souladu s barcelonskými cíli a aby zajistily, že nabídka těchto služeb bude slučitelná s nezkrácenou pracovní dobou žen a mužů, kteří se starají o děti a o závislé osoby;

34.   vyzývá odpovědné orgány podniků, aby do svého plánu řízení pracovních sil začlenily flexibilní opatření rodinné politiky s cílem usnadnit zaměstnankyním i zaměstnancům návrat do zaměstnání po přerušení kariéry;

35.   upozorňuje Komisi a členské státy na feminizaci chudoby, kdy ženy, zejména starší ženy a svobodné matky, čelí hrozbě vyloučení a chudoby; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby připravily opatření, jež by tomuto vývoji zabránila;

36.   žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily vzdělávací a prováděcí nástroje, které by umožnily všem zúčastněným stranám zohlednit v jejich oblasti působnosti rovnost příležitostí žen a mužů, včetně zhodnocení konkrétního dopadu politik na situaci žen a mužů;

37.   naléhavě žádá členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily účinné využívání stávajících nástrojů, jako jsou příručky Komise, které se zabývají začleňováním otázky rovnosti žen a mužů do politik zaměstnanosti;

38.   naléhavě žádá členské státy, aby úředníkům, kteří jsou pověřeni uplatňováním programů Společenství na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, zajistily přiměřené školení v oblasti rovnosti žen a mužů;

39.   vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly řadu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a spolehlivých, srovnatelných a v případě potřeby dostupných statistik členěných podle pohlaví, které se budou používat během sledování provádění Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost s cílem zohledňovat rovnost žen a mužů a zajišťovat řádné provádění politik a jeho kontrolu;

40.   vítá zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a skutečnost, že byli jmenováni členové správní rady, čímž institut získal rozhodovací orgán; je však znepokojen průtahy při jmenování ředitele institutu a naléhavě žádá Komisi, aby tuto situaci napravila;

41.   žádá Komisi, aby za pomoci Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zahrnula do budoucích výročních zpráv o rovnosti žen a mužů fakta a statistické údaje kandidátských a potenciálních kandidátských zemí;

42.   žádá členské státy, aby povzbuzovaly obyvatelstvo jako celek v oblasti sportování a zdravého životního stylu, a to s přihlédnutím k tomu, že co se týče sportu, je podíl aktivních žen nižší;

43.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 17, 19.1.2001, s. 22.
(2) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
(3) Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
(4) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
(5) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
(6) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
(7) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2007)0423.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2008)0019.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0094.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0102.
(12) Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.

Právní upozornění - Ochrana soukromí