Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες
Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I
 Ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης *
 Τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων *
 Δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου *
 Εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα
 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Mάλτα και Πορτογαλία)
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
 Στήριξη MMΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&A) ***I
 Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα *
 Αλιευτική δραστηριότητα των κοινοτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας *
 H κατάσταση στο Θιβέτ
 Έκθεση προόδου της Kροατίας για το 2007
 Kαταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον
 Πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη
 Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ" έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης
 Προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος - Επιλογές δράσης για την ΕΕ (Πράσινη Bίβλος)
 Δολοφονία του υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Said Thalib
 Υποτιτλισμός των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης στην ΕΕ

Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I
PDF 268kWORD 33k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την παράταση της μεταβατικής περιόδου (COM(2007)0572 – C6-0334/2007 – 2007/0202(COD))
P6_TA(2008)0109A6-0051/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0572),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37 και 152, παράγραφος 4β, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0334/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0051/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, σε ό,τι αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου

P6_TC1-COD(2007)0202


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 454/2008.)


Ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης *
PDF 511kWORD 137k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS))
P6_TA(2008)0110A6-0066/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0466),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0303/2007),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0066/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης
για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης και ασύλου
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το ΕΔΜ πρέπει να αποφύγει την άσκοπη επανάληψη των εργασιών των υφιστάμενων κοινοτικών δομών ή μέσων των οποίων ο στόχος έγκειται στη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτά, ιδίως λόγω του ευρέος πεδίου καθηκόντων του, της μεγάλης εστίασης στην ανάλυση και των συνδέσμων του με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και της διαθεσιμότητας των αποτελεσμάτων των εργασιών του.
(6)  Το ΕΔΜΑ πρέπει να αποφύγει την άσκοπη επανάληψη των εργασιών των υφιστάμενων κοινοτικών δομών ή μέσων των οποίων ο στόχος έγκειται στη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτά, ιδίως λόγω της ουδετερότητάς του, του ευρέος πεδίου καθηκόντων του, της μεγάλης εστίασης στην ανάλυση και των συνδέσμων του με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους διεθνείς οργανισμούς και τις κεντρικές διοικήσεις, καθώς και της διαθεσιμότητας των αποτελεσμάτων των εργασιών του.
(η τροπολογία σχετικά με το αρκτικόλεξο "ΕΔΜΑ", ισχύει για ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 5).
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Μεταξύ των άλλων υφιστάμενων μέσων και δομών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία¹ αποτελεί σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για τη λειτουργία του ΕΔMA. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στο πολύτιμο έργο του CIRΕFI² και στην απόφαση2005/267/ΕK του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την καθιέρωση ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης και συντονισμού για τις εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών³ (ICOnet).
______________________
1 ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 23.
2 Κέντρο Ενημέρωσης, Προβληματισμού και Ανταλλαγών σε ζητήματα Διέλευσης των Συνόρων και Μετανάστευσης (CIREFI), όπως ορίστηκε σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994 (ΕΕ C 274, 19.9.1996, σ. 50).
3 ΕΕ L 83, 1.4.2005, σ. 48.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά σημεία επαφής διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αντιμετωπίσουν τις πολλές και ποικίλες πτυχές των θεμάτων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είτε ο καθένας μόνος του είτε από κοινού έχουν ικανότητες στον τομέα της χάραξης πολιτικής, του δικαίου, της έρευνας και της στατιστικής. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από τις διοικήσεις των κρατών μελών ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό.
(8)  Για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά σημεία επαφής διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αντιμετωπίσουν τις πολλές και ποικίλες πτυχές των θεμάτων σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες διαφορετικής προέλευσης (κρατική διοίκηση, MKO και πανεπιστήμια), οι οποίοι είτε ο καθένας μόνος του είτε από κοινού έχουν ικανότητες στον τομέα της χάραξης πολιτικής, του δικαίου, της έρευνας και της στατιστικής. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από τις διοικήσεις των κρατών μελών, MKO, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Κάθε εθνικό σημείο επαφής θα μπορεί επίσης να έχει συλλογικά την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνολογία πληροφορικής, στην κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας και τη δικτύωση με άλλους εθνικούς οργανισμούς και φορείς και στη συνεργασία με ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Κάθε εθνικό σημείο επαφής πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης, το οποίο να αποτελείται από οργανισμούς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και να περιλαμβάνει για παράδειγμα, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ερευνητές, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων.
(9)  Κάθε εθνικό σημείο επαφής πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης, το οποίο να αποτελείται από οργανισμούς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχει το δίκτυο σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο, τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εκπροσώπους από πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ερευνητές, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το ΕΔΜ πρέπει να μπορεί να δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας με άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του. Κατά τη δημιουργία των σχέσεων αυτών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση καλού βαθμού συνεργασίας με οντότητες στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία, τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη Ρωσία.
(12)  Το ΕΔΜA πρέπει να μπορεί να δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας με άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του. Κατά τη δημιουργία των σχέσεων αυτών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση καλού βαθμού συνεργασίας με οντότητες στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία, τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη Ρωσία, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ΜΚΟ, με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του ΕΔΜ.
(14)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του ΕΔΜΑ.
_________________
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)
(14α) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έγκριση των αποφάσεων αυτών και δεν δεσμεύεται ούτε υπόκειται στην εφαρμογή τους.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 14β (νέα)
(14β) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έγκριση των αποφάσεων αυτών και δεν δεσμεύεται ούτε υπόκειται στην εφαρμογή τους.
Τροπολογία 10
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Ο στόχος του ΕΔΜ έγκειται στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών και του γενικού κοινού όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο ενόψει της στήριξης της χάραξης της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς αυτούς.
Ο στόχος του ΕΔΜΑ έγκειται στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών και του γενικού κοινού, καθώς και των τρίτων χωρών και των διεθνών οργανισμών, όσον αφορά όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και του ασύλου με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη, περιλαμβανομένων λεπτομερών στατιστικών στοιχείων που εμφαίνουν τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ, ενόψει της στήριξης της χάραξης της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς αυτούς.
Τροπολογία 11
Άρθρο 2, στοιχείο α)
(α) συλλέγει και ανταλλάσσει ενημερωμένες πληροφορίες και δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ακαδημαϊκού χώρου·
α) συλλέγει και ανταλλάσσει ενημερωμένες και έγκυρες πληροφορίες και δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και του ακαδημαϊκού χώρου και των ΜΚΟ·
Τροπολογία 12
Άρθρο 2, στοιχείο β)
(β) αναλύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α) και τα παρέχει σε εύκολα προσβάσιμη μορφή·
β) αναλύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα παρέχει σε εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή και συγκρίσιμη μορφή·
Τροπολογία 13
Άρθρο 2, στοιχείο γ)
(γ) αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο με τη θέσπιση δεικτών και κριτηρίων που θα βελτιώσουν τη συνοχή των πληροφοριών και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν μεταναστευτικές στατιστικές·
γ) αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο με τη θέσπιση δεικτών και κριτηρίων που θα βελτιώσουν τη συνοχή των πληροφοριών και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν μεταναστευτικές στατιστικές καθώς και σε σχέση με το άσυλο (π.χ. δεδομένα και στατιστικές για τον αριθμό των νόμιμων και παράνομων μεταναστών, των επιστροφών, των αιτήσεων ασύλου που γίνονται δεκτές και που απορρίπτονται και για τις χώρες καταγωγής), προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των δεικτών και κριτηρίων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα·
Τροπολογία 14
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
(δ) δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για την κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της·
δ) εκπονεί και δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για την κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της·
Τροπολογία 15
Άρθρο 2, στοιχείο δα) (νέο)
δα) συλλέγει και δημοσιεύει τη νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το θέμα πληροφορία (ποσοστά, νομιμοποίηση, προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για καθεστώς πρόσφυγα, σχετική πρακτική και νομολογία κλπ). H ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες ανάγκες στην αγορά εργασίας των κρατών μελών μπορεί να αποτελέσει βήμα προόδου στη διαχείριση των οικονομικών μεταναστών, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ·
Τροπολογία 16
Άρθρο 2, στοιχείο δβ) (νέο)
δβ) συντάσσει αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις και συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη μετανάστευση και το άσυλο στα κράτη μέλη, τη συμμόρφωση των εθνικών ρυθμίσεων με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμίσεις, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, προκειμένου να συνδράμει και να υποστηρίξει τα εν λόγω όργανα στα αντίστοιχα καθήκοντά τους·
Τροπολογία 17
Άρθρο 2, στοιχείο στ)
(στ) γίνεται γνωστό στο κοινό, παρέχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό και διαδίδοντας τα αποτελέσματα των εργασιών του·
στ) γίνεται γνωστό στο κοινό, παρέχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό και διαδίδοντας όσο το δυνατόν ευρύτερα τα αποτελέσματα των εργασιών του·
Τροπολογία 18
Άρθρο 2, στοιχείο ζ)
(ζ) συντονίζει τις πληροφορίες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
ζ) συντονίζει τις πληροφορίες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, εδάφιο 1α (νέο)
Το ΕΔΜΑ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι συνεπείς και συντονισμένες με τα σχετικά κοινοτικά μέσα και δομές του τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.
Τροπολογία 20
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)
(α) συμμετέχει στην εκπόνηση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του ΕΔΜ, βάσει σχεδίου που υποβάλλεται από τον πρόεδρο·
α) συμβάλλει στην εκπόνηση και την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του ΕΔΜΑ, περιλαμβανομένου ενδεικτικού ποσού για τον κατώτατο και ανώτατο προϋπολογισμό κάθε εθνικού σημείου επαφής, που διασφαλίζει την κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 5, των βασικών δαπανών που απορρέουν από την ορθή λειτουργία του ΕΔΜΑ, βάσει σχεδίου που υποβάλλεται από τον πρόεδρο·
Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ)
(δ) εντοπίζει τις καταλληλότερες στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με άλλες αρμόδιες οντότητες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και εγκρίνει, όπου απαιτείται, τις διοικητικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10·
δ) εντοπίζει τις καταλληλότερες στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με άλλες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές, αρμόδιες οντότητες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και εγκρίνει, όπου απαιτείται, τις διοικητικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10·
Τροπολογία 22
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια οντότητα που αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής.
1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ουδέτερη οντότητα που αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής.
Τα κράτη μέλη, για να διευκολύνουν το έργο του ΕΔΜΑ και να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων του, λαμβάνουν υπόψη, όταν ενδείκνυται, την ανάγκη συντονισμού μεταξύ του εκπροσώπου τους στη διοικούσα επιτροπή και του εθνικού σημείου επαφής.
Το εθνικό σημείο επαφής αποτελείται από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες. Ένας, από αυτούς τους εμπειρογνώμονες που έχει καθήκοντα εθνικού συντονιστή, είναι μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος της ορισθείσας οντότητας. Οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες μπορούν να υπάγονται σε αυτή την οντότητα ή σε άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα στο κράτος μέλους, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς.
Το εθνικό σημείο επαφής αποτελείται από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες διαφορετικής προέλευσης (κρατική διοίκηση, MKO και πανεπιστήμια). Ένας από αυτούς τους εμπειρογνώμονες, που έχει καθήκοντα εθνικού συντονιστή, είναι μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος της ορισθείσας οντότητας.
Για το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, τα εθνικά σημεία επαφής υπόκεινται στις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας.
Τροπολογία 23
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)
(α) εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, που να καλύπτει πτυχές της χάραξης πολιτικής, του δικαίου, της έρευνας και της στατιστικής·
α) ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, που να καλύπτει πτυχές της χάραξης πολιτικής, του δικαίου, της έρευνας και της στατιστικής·
Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β)
(β) συνεισφέρουν εθνικά δεδομένα στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8·
β) συνεισφέρουν εθνικά δεδομένα, αναλύσεις και αξιολογήσεις στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8·
Τροπολογία 25
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ)
(γ) αναπτύσσουν ικανότητα να υποβάλλουν ειδικά αιτήματα που απευθύνονται στο δίκτυο και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε ανάλογα αιτήματα που προέρχονται από άλλα εθνικά σημεία επαφής·
γ) αναπτύσσουν ικανότητα να υποβάλλουν ειδικά αιτήματα που απευθύνονται στο δίκτυο και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε ανάλογα αιτήματα που προέρχονται από άλλα εθνικά σημεία επαφής, καθώς και αιτήματα της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου·
Τροπολογία 26
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο δ)
(δ) δημιουργούν ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης, το οποίο αποτελείται από ευρεία κλίμακα οργανισμών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και αντιπροσωπεύουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα μέλη του εθνικού δικτύου μετανάστευσης μπορούν να κληθούν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του ΕΔΜ, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 8 και 9.
δ) δημιουργούν ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο αποτελείται από ευρεία κλίμακα κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, ιδίως δε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, αντιπροσωπεύουν όλους τους ενδιαφερόμενους και μπορούν να παράσχουν ειδική τεχνογνωσία. Τα μέλη του εθνικού δικτύου μετανάστευσης και ασύλου καλούνται να συμβάλουν στις δραστηριότητες του ΕΔΜΑ, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 8 και 9.
Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 3
3.  Μετά από διαβούλευση με τη διοικούσα επιτροπή και τα εθνικά σημεία επαφής, η Επιτροπή, εντός των ορίων του γενικού στόχου και των καθηκόντων που ορίζονται στα άρθρα 1 και 2, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΜ. Το πρόγραμμα διευκρινίζει τους στόχους και τις θεματικές προτεραιότητες. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά την εκτέλεσή του και την ανάπτυξη του ΕΔΜ στη διοικούσα επιτροπή.
3.  Μετά από διαβούλευση με τα εθνικά σημεία επαφής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από έγκριση της διοικούσας επιτροπής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, και εντός των ορίων του γενικού στόχου και των καθηκόντων που ορίζονται στα άρθρα 1 και 2, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΜΑ. Το πρόγραμμα διευκρινίζει τους στόχους και τις θεματικές προτεραιότητες. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά την εκτέλεσή του και την ανάπτυξη του ΕΔΜΑ στη διοικούσα επιτροπή.
Τροπολογία 28
Άρθρο 7, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 5, εφόσον δεν προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΜΑ, πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως στα εθνικά σημεία επαφής.
Τροπολογία 29
Άρθρο 8, τίτλος
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
Δημοσίευση, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών
Τροπολογία 30
Άρθρο 8, παράγραφος 1
1.  Δημιουργείται σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που βασίζεται στο διαδίκτυο, και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ειδικού δικτυακού τόπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Δημιουργείται σύστημα δημοσίευσης, διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών που βασίζεται στο διαδίκτυο, και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ειδικού δικτυακού τόπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 31
Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Το περιεχόμενο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών είναι κατ" αρχήν δημόσιο.
2.  Το περιεχόμενο του συστήματος δημοσίευσης, διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών είναι κατ" αρχήν δημόσιο.
Τροπολογία 32
Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο στ)
(στ) κατάλογο ερευνητών και ερευνητικών ινστιτούτων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.
στ) κατάλογο ερευνητών και ερευνητικών ινστιτούτων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, καθώς των ΜΚΟ και των εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και διακυβερνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Τροπολογία 33
Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο στα) (νέο)
στα) ευρωπαϊκή βιβλιογραφία που θα περιλαμβάνει δημοσιευμένες ή μη ακαδημαϊκές εργασίες, ιδιαίτερα εκθέσεις, φυλλάδια ή τα κείμενα διασκέψεων·
Τροπολογία 34
Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο στβ) (νέο)
στβ) ευρωπαϊκή ατζέντα που θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες διασκέψεις και τα σημαντικά γεγονότα σχετικά με όλες τις πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης και του ασύλου·
Τροπολογία 35
Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο στγ) (νέο)
στγ) βάση δεδομένων την οποία θα μπορούν να τροφοδοτούν οι ερευνητές και οι φοιτητές επί διδακτορία με πληροφορίες σχετικά με τις διατριβές και τις μελέτες που προετοιμάζουν.
Τροπολογία 36
Άρθρο 9, παράγραφος 1
1.  Κάθε εθνικό σημείο επαφής καταρτίζει κάθε έτος έκθεση στην οποία περιγράφεται η κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στο κράτος μέλος και στην οποία περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην πολιτική και στατιστικά δεδομένα.
1.  Κάθε εθνικό σημείο επαφής καταρτίζει κάθε έτος έκθεση στην οποία περιγράφεται η κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στο κράτος μέλος και στην οποία περιλαμβάνονται οι νομικές εξελίξεις (νομοθεσία και νομολογία) στην πολιτική και στατιστικά δεδομένα.
Τροπολογία 37
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Το ΕΔΜ συνεργάζεται με οντότητες στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες που είναι αρμόδιες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών.
1.  Το ΕΔΜΑ συνεργάζεται με οντότητες, οργανισμούς και κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες και με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.
Το ΕΔΜΑ πρέπει να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση με τις τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης των πολιτών που μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 38
Άρθρο 10, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η συνεργασία του ΕΔΜΑ με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών εξασφαλίζει συνοχή στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Στόχος της συνεργασίας είναι η διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες ώστε να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.
Τροπολογία 39
Άρθρο 13
Το αργότερο τρία έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μετέπειτα κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για την ανάπτυξη του ΕΔΜ. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν απαιτείται, από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης.
Το αργότερο τρία έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μετέπειτα κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για την ανάπτυξη του ΕΔΜΑ. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν απαιτείται, από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης ενόψει της πιθανής ίδρυσης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Μεταναστεύσεων.
Τροπολογία 40
Άρθρο 15, πρώτο εδάφιο
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 41
Άρθρο 15α (νέο)
Άρθρο 15α
Αναθεώρηση
Η ανά χείρας απόφαση επανεξετάζεται εντός περιόδου έξι μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων *
PDF 410kWORD 116k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (EK) της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ" εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ( SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))
P6_TA(2008)0111A6-0068/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής (SEC(2007)0492),

–   έχοντας κληθεί να γνωμοδοτήσει από την Επιτροπή με επιστολή της 25ης Απριλίου 2007 (C6-0123/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0068/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)
(3α) Το γεγονός ότι η απαλλαγή του διευθυντή του οργανισμού για την εκτέλεση του διοικητικού προϋπολογισμού διακρίνεται από την απαλλαγή για την εκτέλεση των επιχειρησιακών πιστώσεων του οργανισμού σε σχέση με κοινοτικά προγράμματα μπορεί να υπονομεύσει τη σαφήνεια της διαδικασίας απαλλαγής σε περίπτωση πολλαπλασιασμού των εκτελεστικών οργανισμών.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Β (νέα)
(3β) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στις προθεσμίες για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το γενικό προϋπολογισμό, που είναι στις 15 Μαΐου του έτους ν+2, και την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για τους εκτελεστικούς οργανισμούς, που είναι στις 29 Απριλίου του έτους ν+2, όλοι οι συμμετέχοντες παράγοντες πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν πρακτικές δυσκολίες και να επιδιώξουν την εναρμόνιση των νομικών βάσεων στο μέλλον.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9Α (νέα)
(9α) Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το διοικητικό συμβούλιο ή η διευθύνουσα επιτροπή –που διορίζει η Επιτροπή, η οποία έχει και την ευθύνη να διασφαλίζει ότι τα μέλη τους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων– φέρουν συγκεκριμένες ευθύνες για ζητήματα προϋπολογισμού και ελέγχου και πρέπει επομένως να λογοδοτούν στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή.
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1Α (νέο)
Άρθρο 9, τέταρτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
1α) Το άρθρο 9, τέταρτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι πιστώσεις που παραμένουν διαθέσιμες στις 31 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό του άρθρου 15 μεταφέρονται αυτοδικαίως. Οι διαθέσιμες πιστώσεις που αντιστοιχούν στα εκ μεταφοράς έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα. Ο οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου που ακολουθεί το δημοσιονομικό έτος που έκλεισε, σχετικά με την εκτέλεση των εκ μεταφοράς εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου που ακολουθεί το δημοσιονομικό έτος που έκλεισε, συνοπτική έκθεση σχετικά με τη χρήση των εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό όλων των εκτελεστικών οργανισμών."
Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Α (νέο)
Άρθρο 13, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
2α) Το άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
"Ωστόσο, για τις ανάγκες του ταμείου, ο υπόλογος του οργανισμού μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να πραγματοποιεί πράξεις στα εθνικά νομίσματα."
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4
Άρθρο 19α, παράγραφος 2, στοιχείο γ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
γ) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και των πληροφοριών,
γ) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και της διαφάνειας των πληροφοριών,
Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α
Άρθρο 20, δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως τελικά εγκρίθηκαν, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή προς ενημέρωση και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του εν λόγω οργανισμού. Η συνοπτική παρουσίαση των προϋπολογισμών και των διορθωτικών προϋπολογισμών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους.
Ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως τελικά εγκρίθηκαν, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή προς ενημέρωση και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του εν λόγω οργανισμού. Η συνοπτική παρουσίαση των προϋπολογισμών και των διορθωτικών προϋπολογισμών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους. Στη συνοπτική αυτή παρουσίαση περιλαμβάνονται: τα έσοδα και οι δαπάνες, δηλουμένων των αλλαγών σε σχέση προς το προηγούμενο έτος· τα πέντε κύρια κονδύλια δαπανών του προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό διοικητικής λειτουργίας και τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό· τα πέντε κύρια κονδύλια εσόδων του προϋπολογισμού· και το οργανόγραμμα στο οποίο εμφαίνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι καθώς και επισκόπηση των επί συμβάσει υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και δηλώνονται αλλαγές σε σχέση προς το προηγούμενο έτος.
Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β
Άρθρο 20, εδάφιο 2α (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Ο οργανισμός παρέχει πληροφορίες, με κατάλληλο τρόπο, για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό του. Οι πληροφορίες διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, ιδίως δε της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και των απαιτήσεων ασφαλείας.
Ο οργανισμός παρέχει πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό του. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τρίτους, διαφανείς και πλήρεις. Οι πληροφορίες διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, ιδίως δε της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(*) καθώς και των απαιτήσεων ασφαλείας. Εάν δεν πραγματοποιηθεί πλήρης δημοσίευση των πληροφοριών, τα δεδομένα που αφορούν τους δικαιούχους τίθενται καταλλήλως υπ" όψιν της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πληροφορίες σχετικά με τις παραληφθείσες πιστώσεις δημοσιεύονται ανωνύμως, αναφέρονται δε οι λόγοι του απορρήτου των δεδομένων, καθώς και η μονάδα που είναι αρμόδια για την απόφαση περί απορρήτου σύμφωνα με την πρώτη και δεύτερη περίοδο του παρόντος εδαφίου.
Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6Α (νέο)
Άρθρο 21, στοιχείο (α) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6α) Το άρθρο 21, στοιχείο α), αντικαθίσταται ως εξής:
"α) πίνακα προσωπικού, ο οποίος καθορίζει τον αριθμό των θέσεων έκτακτου προσωπικού που έχουν εγκριθεί εντός των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ανά κατηγορία και βαθμό, καθώς και τεκμηριωμένη εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων που είναι ήδη προγραμματισμένος και έχει εγγραφεί προσωρινά στον προϋπολογισμό·"
Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6Β (νέο)
Άρθρο 21, στοιχείο (β) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6β) Το άρθρο 21, στοιχείο β), αντικαθίσταται ως εξής:
"β) λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τα έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό·"
Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6Γ (νέο)
Άρθρο 21, στοιχείο (γ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6γ) Το άρθρο 21, στοιχείο γ) αντικαθίσταται ως εξής:
"γ) πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη όλων των στόχων που είχαν τεθεί προηγουμένως για τις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και νέων στόχων μετρουμένων βάσει δεικτών· τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εξετάζονται και χρησιμοποιούνται για να αιτιολογηθούν προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού."
Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6Δ (νέο)
Άρθρο 22, τρίτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6δ) Το άρθρο 22, τρίτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
"Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εκδίδει τον πίνακα προσωπικού όλων των οργανισμών, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του, με τήρηση των διατάξεων του άρθρου 24. Ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού δημοσιεύεται σε παράρτημα στο Τμήμα III –Επιτροπή– του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων που είναι ήδη προγραμματισμένος και έχει εγγραφεί προσωρινά στον προϋπολογισμό για το εκάστοτε οικονομικό έτος."
Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6Ε (νέο)
Άρθρο 23, σημείο 1, στοιχείο (β) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6ε) Το άρθρο 23, σημείο 1, στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
"β) τα έσοδα του προηγουμένου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους Ν-2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό"
Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6ΣΤ (νέο)
Άρθρο 24, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
6στ) Το άρθρο 24, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Στον πίνακα προσωπικού του άρθρου 21 αναγράφονται, δίπλα στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων για το εκάστοτε οικονομικό έτος, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που πράγματι έχουν πληρωθεί, καθώς και ο αριθμός συμβασιούχων υπαλλήλων και εθνικών εμπειρογνωμόνων. Κατ' αναλογίαν, η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 τεκμηριωμένη εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων που είναι ήδη προγραμματισμένος και έχει εγγραφεί προσωρινά στον προϋπολογισμό για το εκάστοτε οικονομικό έτος περιλαμβάνει και τον αριθμό των συμβασιούχων υπαλλήλων που είχε εκτιμηθεί για το προηγούμενο έτος και τον αριθμό των πραγματικά προσληφθέντων.
Ο εν λόγω πίνακας θέτει για τον οργανισμό υποχρεωτικά όρια, και κανένας διορισμός δεν μπορεί να γίνει πέρα από τα όρια αυτά."
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8
Άρθρο 27, παράγραφος 1 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
1.  Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες, κατά την έννοια του κεφαλαίου 2 του παρόντος τίτλου, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση, τη διαχείριση, τον λογιστικό ή άλλο έλεγχο του προϋπολογισμού να εκδίδει οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της οποίας θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση μεταξύ των ιδίων του συμφερόντων και εκείνων του οργανισμού ή των Κοινοτήτων. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να απόσχει από τις σχετικές πράξεις και να αναφέρει το γεγονός στον προϊστάμενό του. Ο διευθυντής πρέπει να αναφέρει στη διευθύνουσα επιτροπή.
1.  Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες, κατά την έννοια του κεφαλαίου 2 του παρόντος τίτλου, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση, τη διαχείριση, τον λογιστικό ή άλλο έλεγχο του προϋπολογισμού να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη μέσω της οποίας θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση μεταξύ των ιδίων του συμφερόντων και εκείνων του οργανισμού ή των Κοινοτήτων. Οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται κατ" αναλογίαν. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να απόσχει από τις σχετικές πράξεις και να αναφέρει το γεγονός στον προϊστάμενό του. Ο διευθυντής πρέπει να αναφέρει στη διευθύνουσα επιτροπή.
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8Α (νέο)
Άρθρο 29, δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
8α) Το άρθρο 29, δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο διατάκτης, ακολουθώντας τους κατ' ελάχιστον κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή για τις δικές της υπηρεσίες, και λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με το διαχειριστικό περιβάλλον του και το είδος της χρηματοδοτούμενης δράσης, δημιουργεί την οργανωτική δομή καθώς και τα συστήματα και τις διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου που ενδείκνυνται για την άσκηση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανόμενων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των εκ των υστέρων επαληθεύσεων."
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9Α (νέο)
Άρθρο 29, πέμπτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
9α) Το άρθρο 29, πέμπτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
"Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003, ο διατάκτης υποβάλλει στη διευθύνουσα επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου του εκάστοτε οικονομικού έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του. Στην έκθεση αυτή, ο διατάκτης βεβαιώνει, με ενυπόγραφη δήλωση αξιοπιστίας, ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση παρέχουν πιστή εικόνα της κατάστασης εντός του εκτελεστικού οργανισμού, εξαιρουμένων επιφυλάξεων που έχουν τυχόν διατυπωθεί."
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 30, εισαγωγικό μέρος (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Η διευθύνουσα επιτροπή διορίζει υπόλογο, ο οποίος είναι αποσπασμένος ή έκτακτος υπάλληλος που έχει προσληφθεί απευθείας από τον οργανισμό και είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:
Η διευθύνουσα επιτροπή διορίζει υπόλογο, ο οποίος είναι αποσπασμένος υπάλληλος και είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 30, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από τη διευθύνουσα επιτροπή, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργανισμού.
Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από τη διευθύνουσα επιτροπή, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό με δήλωση αξιοπιστίας ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργανισμού.
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12Α (νέο)
Άρθρο 35, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
12α) Το άρθρο 35, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
"Βάσει της γνώμης που διατυπώνει η ως άνω αρχή, ο διευθυντής αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία προς καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης ή ευθύνης προς χρηματική αποζημίωση. Εάν η αρχή αυτή ανακαλύψει συστημικά προβλήματα, διαβιβάζει στον διατάκτη και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής έκθεση συνοδευόμενη από συστάσεις. Εάν η γνώμη της αρχής αυτής εμπλέκει τον διευθυντή, η αρχή την διαβιβάζει στη διευθύνουσα επιτροπή και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής. Οι πληροφορίες του διευθυντή στις περιπτώσεις αυτές και οι εξηγήσεις επί των αποφάσεων που λαμβάνει εν συνεχεία προσαρτώνται στην έκθεση του οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή."
Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15
Άρθρο 42α (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Ο υπόλογος τηρεί κατάσταση των ποσών που πρέπει να εισπραχθούν, στην οποία οι απαιτήσεις του οργανισμού ομαδοποιούνται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού εντάλματος είσπραξης. Η εν λόγω κατάσταση προσαρτάται στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του οργανισμού. Ο οργανισμός καταρτίζει κατάσταση των απαιτήσεών του, αναφέροντας το όνομα των οφειλετών και το ύψος της οφειλής τους, εφόσον έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διατάσσει τον οφειλέτη να καταβάλει το σχετικό ποσό η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και εφόσον δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό ή κάποιο σημαντικό ποσό επί ένα έτος από την έκδοση της εν λόγω απόφασης. Η κατάσταση δημοσιεύεται με βάση τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο υπόλογος τηρεί κατάσταση των ποσών που πρέπει να εισπραχθούν, στην οποία οι απαιτήσεις του οργανισμού ομαδοποιούνται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού εντάλματος είσπραξης. Η εν λόγω κατάσταση προσαρτάται στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του οργανισμού που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις είσπραξης από τις οποίες έχει αποφασιστεί πλήρης ή μερική παραίτηση.
Ο οργανισμός καταρτίζει κατάσταση των απαιτήσεών του σε σχέση με τον προϋπολογισμό του, αναφέροντας το όνομα των οφειλετών και το ύψος της οφειλής τους, εφόσον έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διατάσσει τον οφειλέτη να καταβάλει το σχετικό ποσό η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και εφόσον δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό ή κάποιο σημαντικό ποσό επί ένα έτος από την έκδοση της εν λόγω απόφασης. Η κατάσταση δημοσιεύεται με βάση τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16Α (νέο)
Άρθρο 48, εδάφιο 1α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
16α) Στο άρθρο 48, προστίθεται το εξής εδάφιο:
"Στην περίπτωση ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής ο υπόλογος επαληθεύει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών."
Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19
Άρθρο 50α (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
Το άρθρο 265α του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 εφαρμόζεται κατ' αναλογία για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών, για να επικουρούν τον οργανισμό ιδίως στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης και προσφορών, καθώς και για να παρέχουν τεχνική βοήθεια κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση των έργων. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους καταλόγους εμπειρογνωμόνων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή."
Το άρθρο 265α του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 εφαρμόζεται κατ' αναλογία για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών, για να επικουρούν τον οργανισμό ιδίως στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης και προσφορών, καθώς και για να παρέχουν τεχνική βοήθεια κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση των έργων. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους καταλόγους εμπειρογνωμόνων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Στην έκθεση του εκτελεστικού οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επισυνάπτεται κατάλογος με τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων που συνεργάσθηκαν με τον οργανισμό κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονομικού έτους και την αμοιβή που έλαβαν οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, στο πλαίσιο δε αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα."
Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21Α (νέο)
Άρθρο 66, πρώτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004)
21α) Στο άρθρο 66, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
"Μετά από σύσταση του Συμβουλίου, το οποίο τη διατυπώνει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει στην απαλλαγή του διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού λειτουργίας του οικονομικού έτους N, και τούτο το αργότερο τις 29 Απριλίου του έτους Ν+2. Ο διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής."

Δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου *
PDF 419kWORD 131k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SEC(2007)1013 – C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS))
P6_TA(2008)0112A6-0069/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής (SEC(2007)1013),

–   έχοντας κληθεί από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει, με επιστολή της 20ής Ιουλίου 2007 (C6-0417/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0069/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)
(3α) Έχοντας υπόψη τη διαφορά προθεσμιών μεταξύ της απόφασης περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό, που είναι η 15η Μαΐου του έτους ν+2, και της απόφασής του περί απαλλαγής όσον αφορά τους οργανισμούς που είναι η 30ή Απριλίου του έτους ν+2, όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες πρέπει να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δυσκολίες στην πράξη και να αγωνισθούν για εναρμόνιση των νομικών βάσεων στο μέλλον.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO -1 (νέο)
Άρθρο 2, σημείο 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
-1)  Στο άρθρο 2, το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. "Κοινοτικός οργανισμός": κάθε οργανισμός που προβλέπεται στο άρθρο 185, παράγραφος 1, του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.
Ως κοινοτικοί οργανισμοί που πράγματι λαμβάνουν εισφορές από τον προϋπολογισμό όπως εμφαίνεται στο άρθρο 185, παράγραφος 1, του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού νοούνται οι κοινοτικοί οργανισμοί που λαμβάνουν άμεσες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό καθώς και άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί που λαμβάνουν εισφορές από τον προϋπολογισμό."
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΑ) (νέο)
Άρθρο 10, παράγραφος 7 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
γα) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
"7. Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιμες στις 31 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο εσόδων με συγκεκριμένο προορισμό του άρθρου 19 μεταφέρονται αυτοδικαίως.
Οι διαθέσιμες πιστώσεις που αντιστοιχούν στα μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα. Έως την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους, το αργότερο, ο κοινοτικός οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση των μεταφερθέντων εσόδων για ειδικό προορισμό. Η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με τη χρήση των εσόδων ειδικού προορισμού από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους."
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 7
Άρθρο 23, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
4.  Ο διευθυντής ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό το διοικητικό συμβούλιο για όλες τις πραγματοποιηθείσες μεταφορές.
4.  Ο διευθυντής ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό το διοικητικό συμβούλιο για όλες τις πραγματοποιηθείσες μεταφορές. Ο διευθυντής ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για όλες τις μεταφορές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 26, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
2.  Η συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους.
2.  Η συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους. Στη συνοπτική αυτή παρουσίαση εμφαίνονται τα έσοδα και οι δαπάνες, οι μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι πέντε κύριες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού για τον διοικητικό και τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό, οι πέντε κύριες γραμμές εσόδων του προϋπολογισμού, το οργανόγραμμα με το μόνιμο και το έκτακτο προσωπικό, καθώς και επισκόπηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των εθνικών εμπειρογνωμόνων και οι μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
Άρθρο 26, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
3.  Ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως τελικά εγκρίθηκαν, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του οικείου κοινοτικού οργανισμού εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους.
3.  Ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως τελικά εγκρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος (με το μόνιμο και το έκτακτο προσωπικό), καθώς και επισκόπησης του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των εθνικών εμπειρογνωμόνων, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του οικείου κοινοτικού οργανισμού εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους.
Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
Άρθρο 26, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
4.  Ο κοινοτικός οργανισμός παρέχει, με κατάλληλο τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό του. Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4.  Ο κοινοτικός οργανισμός παρέχει, στις ιστοσελίδες του, πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό του. Η δημοσίευση πρέπει να είναι ευπρόσιτη σε τρίτους, αναλυτική και περιεκτική (πλήρης δημοσίευση). Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αν δεν δημοσιευθούν πλήρως οι πληροφορίες, τα στοιχεία των αποδεκτών γνωστοποιούνται με κατάλληλο τρόπο στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εισπραχθείσες πιστώσεις δημοσιεύονται ανώνυμα, με μνεία του λόγου της μυστικότητας και της μονάδας που είναι αρμόδια για την τήρηση του απορρήτου, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2.
Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9Α (νέο)
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (βα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
9α) Στο άρθρο 27, παράγραφος 3, προστίθεται το εξής στοιχείο βα):
"βα) λεπτομερή τεκμηρίωση των εσόδων ειδικού προορισμού, και ιδίως εκτίμηση του επιχειρησιακού πλεονάσματος από το έτος ν-1, προκειμένου να συμπληρώνονται τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το πλεόνασμα του έτους ν-2·"
Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9Β (νέο)
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο δα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
9β) Στο άρθρο 27, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής στοιχείο δα):
"δα) εκτίμηση του υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματος κατά την έννοια του άρθρου 81 από το έτος ν-1."
Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9Γ (νέο)
Άρθρο 27, παράγραφος 3α (νέα), (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
9γ) Στο άρθρο 27 παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος 3α:
"3α. Ο κοινοτικός οργανισμός υποβάλλει επίσης στην Επιτροπή και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους:
α) το σχέδιο προγράμματος εργασίας του,
β) ενημερωμένο πολυετές πρόγραμμα της πολιτικής του για το προσωπικό, το οποίο καταρτίζεται με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η Επιτροπή,
γ) πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων, το έκτακτο προσωπικό, τους συμβασιούχους και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες για τα έτη ν-1 και ν, καθώς και εκτίμηση για το έτος ν+1,
δ) πληροφορίες σχετικά με εισφορές σε είδος που χορηγούνται στον κοινοτικό οργανισμό από το κράτος μέλος υποδοχής."
Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9Δ (νέο)
Άρθρο 27, παράγραφος 5 (κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
9δ) Στο άρθρο 27, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει το οργανόγραμμα του κοινοτικού οργανισμού, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 1. Το εγκεκριμένο οργανόγραμμα δημοσιεύεται σε παράρτημα του τμήματος ΙΙΙ –Επιτροπή– του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων που σχεδιάζεται να προσληφθούν και για τους οποίους υπάρχει προσωρινή δημοσιονομική πρόβλεψη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος."
Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 9Ε (νέο)
Άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο β) (κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
9ε) Στο άρθρο 31, παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
"β) τα προβλεφθέντα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους ν-2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων ειδικού προορισμού·"
Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 15
Άρθρο 40, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
1.  Ο διατάκτης προβαίνει σε απολογισμό προς το διοικητικό συμβούλιο της άσκησης των καθηκόντων του, με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση είναι αληθή και ακριβή, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά σε τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με τους προσδιοριζόμενους τομείς εισόδων και δαπανών.
1.  Ο διατάκτης προβαίνει σε απολογισμό προς το διοικητικό συμβούλιο της άσκησης των καθηκόντων του, με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν με δήλωση αξιοπιστίας ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση είναι αληθή και ακριβή, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά σε τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με τους προσδιοριζόμενους τομείς εισόδων και δαπανών.
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 15Α (νέο)
Άρθρο 40, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
15α) Στο άρθρο 40, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Κάθε έτος, και το αργότερο στις 15 Ιουνίου, το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ανάλυση και αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του διατάκτη για το διαρρεύσαν οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης αξιοπιστίας του. Η ανάλυση και αξιολόγηση αυτή εντάσσεται στην ετήσια έκθεση του κοινοτικού οργανισμού, βάσει των διατάξεων της συστατικής του πράξης."
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 16
Άρθρο 43, παράγραφος 2α, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
2α. Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το διευθυντή, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του κοινοτικού οργανισμού.
2α. Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το διοικητικό συμβούλιο, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του κοινοτικού οργανισμού.
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 19
Άρθρο 47, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
4.  Η εξειδικευμένη στις δημοσιονομικές παρατυπίες υπηρεσία που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 4 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, ασκεί τις ίδιες εξουσίες σε σχέση με τον κοινοτικό οργανισμό όπως και σε σχέση με τα τμήματα της Επιτροπής, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει τη σύσταση λειτουργικά ανεξάρτητης υπηρεσίας, ή τη συμμετοχή σε κοινή υπηρεσία συσταθείσα από διάφορους κοινοτικούς οργανισμούς.
4.  Η εξειδικευμένη στις δημοσιονομικές παρατυπίες υπηρεσία που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 4, του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, ασκεί τις ίδιες εξουσίες σε σχέση με τον κοινοτικό οργανισμό όπως και σε σχέση με τα τμήματα της Επιτροπής.
Για τις περιπτώσεις που αφορούν τους οργανισμούς, η υπηρεσία προβλέπει μία έδρα για τον εκπρόσωπο των οργανισμών.
Βάσει της γνώμης που διατυπώνει η ως άνω υπηρεσία, ο διευθυντής αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία προς καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης ή ευθύνης προς χρηματική αποζημίωση. Αν η υπηρεσία αυτή ανακαλύψει συστημικά προβλήματα, διαβιβάζει στον διατάκτη και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής έκθεση συνοδευόμενη από συστάσεις. Εάν η γνώμη της υπηρεσία αυτής εμπλέκει τον διευθυντή, η υπηρεσία τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής.
Βάσει της γνώμης που διατυπώνει η ως άνω υπηρεσία, ο διευθυντής αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία προς καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης ή ευθύνης προς χρηματική αποζημίωση. Αν η υπηρεσία αυτή ανακαλύψει συστημικά προβλήματα, διαβιβάζει στον διατάκτη και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής έκθεση συνοδευόμενη από συστάσεις. Εάν η γνώμη της υπηρεσία αυτής εμπλέκει τον διευθυντή, η υπηρεσία τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής.
Τα στοιχεία που καταθέτει ο διευθυντής για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και οι εξηγήσεις του για τις ενέργειες που ανέλαβε σχετικά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διευθυντή.
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 22
Άρθρο 58α, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
Ο υπόλογος τηρεί κατάσταση των ποσών που πρέπει να εισπραχθούν, στην οποία οι απαιτήσεις του οργανισμού ομαδοποιούνται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού εντάλματος είσπραξης. Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στην έκθεση του κοινοτικού οργανισμού της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση.
Ο υπόλογος τηρεί κατάσταση των ποσών που πρέπει να εισπραχθούν, στην οποία οι απαιτήσεις του οργανισμού ομαδοποιούνται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού εντάλματος είσπραξης. Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στην έκθεση του κοινοτικού οργανισμού της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση. Περιλαμβάνει επίσης τις εντολές είσπραξης από τις οποίες έχει παραιτηθεί πλήρως ή μερικώς.
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 23
Άρθρο 59, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
β) Όταν οι φόροι και τα τέλη καθορίζονται πλήρως από τη νομοθεσία ή από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ο διατάκτης μπορεί να απόσχει από την έκδοση εντολής είσπραξης και να συντάξει απευθείας χρεωστικά σημειώματα αφού βεβαιώσει την απαίτηση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της απαίτησης του κοινοτικού οργανισμού.
β) Όταν οι φόροι και τα τέλη καθορίζονται πλήρως από τη νομοθεσία ή από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ο διατάκτης μπορεί να απόσχει από την έκδοση εντολής είσπραξης και να συντάξει απευθείας χρεωστικά σημειώματα αφού βεβαιώσει την απαίτηση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της απαίτησης του κοινοτικού οργανισμού. Ο υπόλογος διατηρεί κατάσταση των χρεωστικών σημειωμάτων. Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στην έκθεση του κοινοτικού οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση. Περιλαμβάνει επίσης τα χρεωστικά σημειώματα από τα οποία έχει παραιτηθεί πλήρως ή μερικώς.
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 25Α (νέο)
Άρθρο 69 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
25α) Το άρθρο 69 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 69
Οι πράξεις εκκαθάρισης, εντολής πληρωμής και πληρωμής των δαπανών πρέπει να εκτελούνται εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τους κανόνες του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού και τις αντίστοιχες εκτελεστικές διατάξεις. Σε περίπτωση τηλεματικών συστημάτων πληρωμής, ο υπόλογος πρέπει να επικυρώνει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών."
Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 28
Άρθρο 74α (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
Το άρθρο 265α του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών, για να επικουρούν τον κοινοτικό οργανισμό, ιδίως στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης και προσφορών, καθώς και για να παρέχουν τεχνική βοήθεια κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση των έργων. Ο κοινοτικός οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τις καταστάσεις που έχει καταρτίσει η Επιτροπή ή άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί
Το άρθρο 265α του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών, για να επικουρούν τον κοινοτικό οργανισμό, ιδίως στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης και προσφορών, καθώς και για να παρέχουν τεχνική βοήθεια κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση των έργων. Ο κοινοτικός οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τις καταστάσεις που έχει καταρτίσει η Επιτροπή ή άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί. Επισυνάπτεται στην έκθεση του κοινοτικού οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατάλογος με τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων που συνεργάσθηκαν με τον κοινοτικό οργανισμό κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονομικού έτους και την αμοιβή που έλαβαν οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30
Άρθρο 82, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
Το αργότερο την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς του, συνοδευόμενους από την έκθεση επί της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού, στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έτσι ώστε ο υπόλογος της Επιτροπής να μπορέσει να προβεί στην ενοποίηση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.
Το αργότερο την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς του, συνοδευόμενους από την έκθεση επί της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού, στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έτσι ώστε ο υπόλογος της Επιτροπής να μπορέσει να προβεί στην ενοποίηση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού. Ο υπόλογος της Επιτροπής παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση για την ενοποίηση των λογαριασμών όλων των οργανισμών.
Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30
Άρθρο 82, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
Ο υπόλογος αποστέλλει επίσης την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
Ο υπόλογος αποστέλλει επίσης την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης μαζί με τη δήλωση αξιοπιστίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30
Άρθρο 83, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
2.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των προσωρινών λογαριασμών του κοινοτικού οργανισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του κοινοτικού οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει τη γνώμη του επί των λογαριασμών αυτών.
2.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των προσωρινών λογαριασμών του κοινοτικού οργανισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του κοινοτικού οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με δική του ευθύνη. Οι οριστικοί λογαριασμοί εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30
Άρθρο 83, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
3.  Το αργότερο την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους, ο διευθυντής διαβιβάζει τους ως άνω οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, προς τον υπόλογο της Επιτροπής και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3.  Το αργότερο την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους, ο διευθυντής διαβιβάζει τους ως άνω οριστικούς λογαριασμούς, όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο, προς τον υπόλογο της Επιτροπής και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30Α (νέο)
Άρθρο 94, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ 2343/2002)
30α) Το άρθρο 94, παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει έως την 30ή Απριλίου του έτους ν+2 στην απαλλαγή του διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν· ο διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής."
Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 30Β (νέο)
Άρθρο 94, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
30β) Το άρθρο 94, παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής, ο διευθυντής, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, προσπαθεί να λάβει, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που είναι σε θέση να άρουν τα εμπόδια ή να διευκολύνουν την άρση των εμποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής."
Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 31Α (νέο)
Άρθρο 98α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
31α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 98α:
"Άρθρο 98α
Δύο έτη πριν από τη λήξη των δημοσιονομικών προοπτικών ή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο γνώμη όσον αφορά τη λειτουργία και την αναγκαιότητα εκάστου οργανισμού."
Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 1, ΣHMΕΙO 32
Άρθρο 99 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002)
(32)  Στο άρθρο 99, προστίθεται η ακόλουθη φράση: "Ο διευθυντής διαβιβάζει ενημερωτικά τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή".
32)  Το άρθρο 99 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 99
Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει, εφόσον απαιτείται και σε συμφωνία με την Επιτροπή, τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του κοινοτικού οργανισμού, βάσει σχετικής πρότασης του διευθυντή του."

Εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα
PDF 278kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (2007/2111(INI))
P6_TA(2008)0113A6-0060/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,(1)

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής ("Χάρτης πορείας") (COM(2002)0181),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (COM(2007)0073),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0060/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράσινη βίβλο της για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί διαχείρισης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (ΔΒΔ),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί παράγοντες του κλάδου έχουν ήδη συμβάλει στη συζήτηση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αρκετές μελέτες σχετικά με τη ΔΒΔ, αλλά καμία εξ αυτών δεν έχει καλύψει όλα τα παράκτια κράτη της ΕΕ,

E.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη λειτουργία και τις επιπτώσεις συστημάτων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ που επιτρέπουν την μεταφορά των αλιευτικών δικαιωμάτων για οικονομική αξία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προκήρυξε τώρα διαγωνισμό για τη διεξαγωγή μελέτης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν έχει σχέδια επί του παρόντος για την μεταβολή των υφισταμένων συστημάτων διαχείρισης αλλά έχει, επίσης, εκφράσει την πρόθεσή της να εισαγάγει αλλαγές στην λειτουργία της ΚΑλΠ και αναζητεί, ως εκ τούτου, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης στον τομέα της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το σύστημα των TAC και των ποσοστώσεων, δεν δίνουν απάντηση στα προβλήματα του τομέα, και είναι απαραίτητο και θεμελιώδες να διεξαχθεί συζήτηση σε ευρεία βάση επί του θέματος, αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές πτυχές της πιθανής υιοθέτησης νέων συστημάτων διαχείρισης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στη λειτουργία της ΚΑΠ, ιδίως μέσω της πολιτικής διαχείρισης του τομέα της αλιείας, της οποίας οι υφιστάμενες ελλείψεις είναι προφανείς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επιφέρουν βελτιώσεις εάν δεν διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των πόρων θα γίνεται με τρόπο που θα παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες,

1.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με τη ΔΒΔ εν αναμονή της απαραίτητης τροποποίησης της υφιστάμενης πολιτικής διαχείρισης·

2.   θεωρεί ότι οι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι αποτελούν κοινό δημόσιο αγαθό·

3.   πιστεύει ότι τα σχετικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά ως ένα είδος επικαρπίας ή ένα δικαίωμα αλίευσης που υπόκειται, συνεπώς, στους κατάλληλους περιορισμούς·

4.   αναγνωρίζει επίσης, ωστόσο, ότι υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμα συστήματα ΔΒΔ που βασίζονται σε διαφορετικές ερμηνείες:

   α) ως προς το σε ποιον θα διατεθεί το δικαίωμα, ως προς τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα μεταφοράς του και ως προς την εμπορευσιμότητά του για οικονομική αξία·
   β) ως προς την έκταση του δικαιώματος, συγκεκριμένα εάν καθορίζεται σε σχέση με την τοποθεσία στην οποία θα ασκηθεί, την ποσότητα που θα επιτρέπεται να αλιευθεί ή την προσπάθεια που μπορεί να καταβληθεί·

5.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προκηρύξει διαγωνισμό που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης·

6.   θεωρεί ότι η περίοδος συζήτησης που ορίστηκε είναι πολύ σύντομη και ζητεί την παράτασή της έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα διερεύνηση και μελέτη των διαφόρων διαθέσιμων δυνατοτήτων, καθώς και των επιπτώσεών τους·

7.   αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και πριν από τη διεξαγωγή μιας τέτοιας μελέτης, είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιων συστημάτων και ότι τα περισσότερα, εάν όχι όλα, χρησιμοποιούν μια μορφή ΔΒΔ, με την ευρύτερη έννοια· αναγνωρίζει, ομοίως, ότι πειράματα όσον αφορά τη διαχείριση μέσω αλιευτικών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει τέτοια συστήματα, είχαν πολύ θετικές επιπτώσεις από πολλές απόψεις, επί παραδείγματι όσον αφορά τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας·

8.   θεωρεί ότι είναι εξίσου προφανές ότι, σε κοινοτικό επίπεδο και σε ορισμένα τουλάχιστον από τα κράτη μέλη, χρησιμοποιούνται υβριδικές μορφές της ΔΒΔ, όσον αφορά τόσο την κατανομή και τη δυνατότητα μεταφοράς/εμπορευσιμότητα των δικαιωμάτων όσο και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η έκτασή τους·

9.   σημειώνει το βαθμό της σχετικής πολυπλοκότητας και τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται για τη μεταστροφή προς ένα ενιαίο σύστημα, είτε αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εναρμόνισης των πρακτικών των κρατών μελών είτε μέσω της διαχείρισής της σε κοινοτικό επίπεδο·

10.   είναι, ωστόσο, της γνώμης ότι, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η ΔBΔ έχει εισαχθεί σε πολλές από τις χώρες και περιφέρειες που έχουν τα σημαντικότερα αλιευτικά συμφέροντα στον κόσμο, οι εν λόγω δυσκολίες δεν είναι ανυπέρβλητες και ότι, δεδομένου ότι το σύστημα θα μπορούσε να αποβεί άκρως θετικό για τη διαχείριση ορισμένων κοινοτικών στόλων, θα πρέπει να εξεταστεί τουλάχιστον το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην ΚΑλΠ·

11.   θεωρεί απαραίτητο να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα που ενδεχομένως να επιφέρουν οι αλλαγές, και συγκεκριμένα η θέσπιση ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων σε επίπεδο ΕΚ, σε σχέση με:

   - τη σχετική σταθερότητα και τον ρόλο της στη διατήρηση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία·
   - τον βαθμό συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας τέτοιων δικαιωμάτων και τις απορρέουσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·
   - τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν για μεγάλες εταιρείες σε βάρος των επιχειρήσεων μικρής κλίμακας ή της κοινοτικής αλιείας·
   - τον φόβο ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόσθετο κόστος, το οποίο εμποδίζει την επένδυση σε σκάφη, εργαλεία, ασφάλεια και εργασιακές συνθήκες·
   - την πιθανότητα κατοχής των ποσοστώσεων από άτομα σε επίπεδο υψηλότερο εκείνου των ατόμων που συμμετέχουν ενεργά στην αλιεία·
   - τα προβλήματα που ενυπάρχουν στην αρχική κατανομή και στην παροχή απροσδόκητων κερδών στους δικαιούχους της·
   - τον κίνδυνο υπερβολικής συγκέντρωσης δικαιωμάτων·

12.   θεωρεί ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν πριν από οιαδήποτε μεταστροφή προς ένα ενιαίο σύστημα, π.χ. τη δυνατότητα, όπως εμφαίνεται από τα προηγούμενα, της καθιέρωσης ορίου για τη συσσώρευση των αλιευτικών δικαιωμάτων·

13.   θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στις θετικές πτυχές της ΔBΔ, στις οποίες υπάρχει αρκετά ευρεία συναίνεση, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

   - μεγαλύτερος εξορθολογισμός της διαχείρισης, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι καθίστανται άμεσα υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη συμμόρφωση προς τους γενικούς κανόνες, με αποτέλεσμα την τάση για δημιουργία ενός τομέα με μεγαλύτερες επιχειρηματικές ικανότητες ο οποίος εξαρτάται λιγότερο από τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων, τη διαμεσολάβηση και τη δημόσια χρηματοδότηση·
   - η παρακολούθηση διευκολύνεται στους στόλους όπου εφαρμόζεται το σύστημα, καθώς τα σκάφη με δικαιώματα εντοπίζονται με ακρίβεια·
   - μειώνονται οι απορρίψεις, καθώς είναι δυνατή η αγορά αλιευτικών δικαιωμάτων για είδη για τα οποία διατίθεται μόνο μικρή ποσόστωση·
   - οι στόλοι τείνουν να καθιστούν τις επιχειρήσεις τους επικερδείς, γεγονός το οποίο οδηγεί γενικά σε μείωση της ικανότητας μέσω του περιορισμού των παλαιότερων και λιγότερο αποτελεσματικών μονάδων·
   - ο απλούστερος τρόπος εισαγωγής του συστήματος θα ήταν η χορήγηση ποσοστώσεων σύμφωνα με τη σχετική σταθερότητα του εκάστοτε κράτους μέλους, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται η εν λόγω σταθερότητα·

14.   αναρωτιέται επίσης εάν ένα ενιαίο σύστημα ΔΒΔ θα ήταν σε κάθε περίπτωση κατάλληλο για διαφορετικά είδη αλιείας·

15.   εφιστά την προσοχή στο πλαίσιο αυτό στις διαφορετικές απαιτήσεις της αλιείας ενός είδους και στην αλιεία πολλών ειδών και στην ειδική κατάσταση της αλιείας μικρής κλίμακας·

16.   θεωρεί, όσον αφορά την αλιεία μικρής κλίμακας, ότι θα πρέπει να προβλεφθούν χωριστές διατάξεις γι' αυτές, είτε με τη χρησιμοποίηση κριτηρίων που συνδέονται με τη γεωγραφική απόσταση από την ακτή είτε κρατώντας κατά μέρος ένα τμήμα της ποσόστωσης για αυτού του είδους την αλιεία·

17.   επιδοκιμάζει, συνεπώς, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να παρέμβει στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης·

18.   θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει, παρόλα αυτά, να εξεταστούν περαιτέρω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών συστημάτων ΔΒΔ·

19.   θεωρεί απαραίτητο να αποφευχθούν οικονομικές στρεβλώσεις στον αλιευτικό τομέα εις βάρος των μικρών πλοιοκτητών και, κυρίως, εκείνων που εκπροσωπούν την αλιεία μικρής κλίμακας·

20.   αναγνωρίζει ότι τέτοια συστήματα μπορούν να προωθούν την οικονομική απόδοση, με την προϋπόθεση ότι σχεδιάζονται σωστά· επισημαίνει ότι αυτή η απόδοση αποτελεί έναν από τους στόχους οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής και είναι προς όφελος της ΚΑλΠ να διασφαλίσει έναν επικερδή αλιευτικό τομέα που θα εξαρτάται ολοένα και λιγότερο από δημόσια κονδύλια·

21.   θεωρεί ότι, δεδομένου ότι η αλιεία αποτελεί κοινή πολιτική, οι μηχανισμοί διαχείρισης των αλιευτικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα καταστήσει δυνατή τη βελτίωση της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων·

22.   πιστεύει ότι η οικονομική απόδοση είναι πολύ σημαντική εφόσον προωθεί τους στόχους της ΚΑλΠ·

23.   καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε μελέτες διεξαγάγει σχετικά με τη ΔΒΔ θα πρέπει να κατευθύνονται προς:

   Ι. την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας και ανάλυσης των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται επί του παρόντος στα κράτη μέλη,
  ΙΙ. την εξέταση των βασικών ερμηνειών που περιλαμβάνει η ΔΒΔ όσον αφορά:
   α) σε ποιον κατανέμονται τα δικαιώματα, σε ποιον μπορούν να μεταφερθούν και εάν είναι εμπορεύσιμα, παράλληλα με τυχόν σχετικούς περιορισμούς, και
   β) την έκταση των δικαιωμάτων, δηλαδή κατά πόσον έχουν καθοριστεί όσον αφορά την τοποθεσία, την ποσότητα (εκροές) ή την προσπάθεια (εισροές) ή τον συνδυασμό αυτών,
  III. ΙΙΙ. την αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας τις αποδείξεις που προέρχονται από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης, της αποτελεσματικότητας κάθε παρόμοιας ερμηνείας για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ όσον αφορά:
   α) την βελτίωση των βιοτικών πόρων όσων ασχολούνται με την αλιευτική βιομηχανία,
   β) την ύπαρξη βιώσιμης θαλάσσιας οικολογίας στην οποία θα διατηρούνται τα αλιευτικά αποθέματα,
   γ) τη διατήρηση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία,
   δ) τον βαθμό στον οποίο το σύστημα έχει συγκεντρώσει, ήδη από τη δημιουργία του, την ιδιοκτησία του δικαιώματος αλιείας και έχει οδηγήσει σε απώλεια θέσεων απασχόλησης, και
   ε) την οικονομική απόδοση του αλιευτικού τομέα·
   IV. ΙV. την εξέταση αυτών των θεμάτων για τα διαφορετικά είδη αλιείας χωριστά τόσο εντός όσο και εκτός των κοινοτικών υδάτων·

24.   παροτρύνει την Επιτροπή να παραχωρήσει μεγαλύτερη περίοδο για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος·

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

(1) ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) 865/2007 (ΕΕ L 192, 24.7.2007, σ. 1).


Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Mάλτα και Πορτογαλία)
PDF 370kWORD 51k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))
P6_TA(2008)0114A6-0083/2008

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0094 - C6-0085/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0083/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα και η Πορτογαλία έχουν ζητήσει βοήθεια, σε σχέση με τις απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στη Μάλτα και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Πορτογαλία, με επιστολές στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 και στις 9 Οκτωβρίου 2007(3),

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του Ταμείου·

2.   τονίζει την ανησυχία του σχετικά με τον χαρακτήρα των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Tαμείο με στόχο τη μείωση των ατόμων που παραμένουν άνεργα· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις πορτογαλικές αρχές, να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 3, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και να υποβάλει σχετική έκθεση στις νομοθετικές και δημοσιονομικές αρχές·

3.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Aπριλίου 2008

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΝΩΣΗΣ,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5), και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής το "Ταμείο") συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(3)  Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, η Μάλτα υπέβαλε αίτηση χρησιμοποίησης του Ταμείου λόγω απολύσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, και συγκεκριμένα για απολυθέντες εργαζόμενους των επιχειρήσεων VF(Malta)Ltd και Bortex Clothing Ind Co Ltd. Η αίτηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

(4)  Στις 9 Οκτωβρίου 2007 η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση χρησιμοποίησης του Ταμείου λόγω απολύσεων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και συγκεκριμένα για απολυθέντες εργαζόμενους των επιχειρήσεων Opel στην Azambuja, Alcoa Fujikura στο Seixal και Johnson Controls στο Portalegre. Η αίτηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

(5)  Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τις αιτήσεις αυτές,

ΑΠΟΦΑΣΙZOΥN:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να παράσχει το ποσό των 3 106 882 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Aπριλίου 2008

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) Αιτήσεις EGF/2007/008 και EGF/2007/010.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
PDF 452kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2008/2021(BUD))
P6_TA(2008)0115A6-0082/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–   έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση, του Μαΐου 2006, των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων σχετικά με το πώς εξελίσσεται ο τομέας 5 των δημοσιονομικών προοπτικών,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0082/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2009,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμφωνηθεί να διεξαχθεί πρότυπη άσκηση στο πλαίσιο της οποίας θα ισχύσουν ενισχυμένη συνεργασία και στενότερες σχέσεις ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για ολόκληρη τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2009 ανέρχεται σε 7 777 000 000 EUR(5), αυξημένο κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2008 ανέρχεται σε 1 452 517 167 EUR, αντιπροσωπεύοντας το 19,68% του τομέα 5 φέτος,

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενικό πλαίσιο και κύριες προκλήσεις

1.   τονίζει ότι το 2009 θα είναι έτος σημαντικής αλλαγής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύει ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην διαδικασία του προϋπολογισμού του· πιστεύει ότι τούτο συνιστά νέα ευκαιρία για να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές προτεραιότητες που θέτει λαμβάνουν τη δέουσα χρηματοδότηση, ενώ ταυτοχρόνως υφίσταται και ενδελεχή εξέταση για να προσδιορισθούν εξοικονομήσεις οπουδήποτε είναι τούτο δυνατό και να εξασφαλίζεται το βιώσιμο του προϋπολογισμού·

2.   θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ικανοποίηση στις εξής κύριες προκλήσεις με εμμονή βεβαίως στην πλέον αποτελεσματική χρήση πόρων:

   προκλήσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας,
   προκλήσεις που σχετίζονται με το 2009, έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο,
   προκλήσεις που σχετίζονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών και την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου·

3.   σημειώνει ότι στο έγγραφο του Προεδρείου τίθεται το ζήτημα της εθελουσίας επιβολής του ποσοστού 20% του Κοινοβουλίου· επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι διαδοχικοί προϋπολογισμοί εμφάνιζαν πλεονάσματα στο τέλος του έτους και, μολονότι είναι πρόθυμο να εξετάσει -εφόσον οπωσδήποτε θα υπάρξει ανάγκη- μερικές επιπρόσθετες δαπάνες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έτους 2009, επιθυμεί να προβεί σε ανασκόπηση όλων των κονδυλίων δαπανών, μένοντας εντός του μεριδίου του 20%·

4.   είναι της γνώμης ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, μία τάση προς εγκράτεια αποτελεί αρετή, μολονότι τούτο μπορεί να μην αληθεύει κατ' ανάγκην σε άλλες περιστάσεις· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να εξετάσει προσεκτικά όλες τις δαπάνες πριν από τη διατύπωση λεπτομερών προτάσεων· επιμένει ότι το επικείμενο σχέδιο προβλέψεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην τελική πρόταση της διοίκησης και του Προεδρείου για τις δαπάνες του Κοινοβουλίου, ιδίως τώρα που το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουν υιοθετήσει νέα πειραματική διαδικασία συνδιαλλαγής· πιστεύει ότι αυτή η προσέγγιση θα συνιστά καλό μήνυμα προς τους φορολογουμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου, καθώς οδεύουμε προς την ανασκόπηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· θεωρεί ότι αυτή η εξέταση πρέπει να διατίθεται εγκαίρως για την προετοιμασία της πρώτης ανάγνωσης·

5.   επισημαίνει ωστόσο ότι η εξέλιξη του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης πρέπει να συνεχίσει να ευρίσκεται υπό προσεκτική παρακολούθηση κατά το υπόλοιπο διάστημα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2009-2013, ιδίως καθώς η κατ' έτος προσαρμογή ακολουθεί σταθερό συντελεστή (+2%) και οιεσδήποτε αποκλίσεις στον πραγματικό πληθωρισμό θα έχουν αντίκτυπο στο περιθώριο· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να αποτιμήσουν επακριβώς τις ανάγκες προϋπολογισμού τους υπό το φως των διαθέσιμων πόρων στο εν ισχύει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

6.   επιθυμεί επίσης επ' αυτού να διερευνήσει το πώς μπορούν τα διαφορετικά θεσμικά όργανα να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες όσον αφορά την επάνδρωσή τους βάσει του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι η Επιτροπή εν αντιθέσει προς τα λοιπά θεσμικά όργανα χρηματοδοτεί ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό του προσωπικού από τα επιχειρησιακά προγράμματα (ήτοι εκτός τομέα 5), συνήθως χάρις στη δημιουργία υπηρεσιών σε μία διεργασία αναθέσεων καθηκόντων εκτός οργάνου· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει προσφυγή σε αυτές τις δυνατότητες και πρέπει να χρηματοδοτήσει όλες τις ανάγκες του εντός του τομέα 5·

7.   χαιρετίζει την πρότυπη άσκηση 2008 για ενισχυμένη συνεργασία Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία πρέπει να δοκιμάσει μία άνευ περιττών στοιχείων διαδικασία του προϋπολογισμού, καθώς επίσης και να καταστήσει δυνατή την περισσότερο έγκαιρη και διαφανή διαβούλευση επί παντός κοινοβουλευτικού θέματος που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο· υπογραμμίζει ότι η πρότυπη άσκηση πρέπει να αποτιμηθεί προσεκτικά πριν από τη λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων για το μέλλον·

Προκλήσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας

8.   θεωρεί ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει το Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να αποτελούν το πρώτιστο μέλημα κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού 2009, ειδικά όσον αφορά τον ρόλο του ως νομοθέτη επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο· τονίζει ότι ο ρόλος του, ως του ενός σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, βεβαίως παραμένει, αλλά με διαφορετικές διατάξεις όσον αφορά τόσο την ταξινόμηση των δαπανών όσο και τις διαδικασίες του προϋπολογισμού·

9.   θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να βοηθηθούν οι βουλευτές να επιτελούν το έργο τους σε αυτό το νέο πλαίσιο και ότι πρέπει να θεσπισθούν οι αρμόζουσες δομές και διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων επαρκών και προσιτών χώρων για συνεδριάσεις στη διάθεση μεμονωμένων βουλευτών· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι κάτι νέο για το Κοινοβούλιο και ότι αυξημένες αρμοδιότητες συναπόφασης ενσωματώθηκαν ομαλά στις δομές λειτουργίας του στη συνέχεια αλλαγών της Συνθήκης κατά το παρελθόν· αναμένει τα συμπεράσματα της συσταθείσας από τον Γενικό Γραμματέα ομάδας εργασίας για τους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση ανταπόκρισης στον ενισχυμένο νομοθετικό ρόλο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των υπολοίπων νέων ευθυνών του Κοινοβουλίου·

10.   δεν είναι ωστόσο της γνώμης ότι τούτο είναι αυτομάτως ζήτημα οικονομικών πόρων, αλλά μάλλον ότι πρέπει πάντοτε να αναζητούνται περισσότερο σχετικοί και αποτελεσματικοί ως προς το κόστος τρόποι οργάνωσης της εργασίας, μεταξύ των οποίων εντονότερη εστίαση στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων, αναδιάταξη του προσωπικού, όπου είναι τούτο δυνατό, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και επίσης αυξημένη διοργανική συνεργασία·

11.   καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει λεπτομερέστερα ποία καθήκοντα και ποιές αρμοδιότητες μπορεί να θεωρηθούν πραγματικά νέα στοιχεία εν συγκρίσει προς την παρούσα κατάσταση, απορρέοντα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα οποία και να υπαγορεύουν ίσως νέες πρακτικές εργασίας, και βάσει των οποίων θα μπορούσε να ζητηθεί ορισμένο ποσό νέων πόρων, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του Προεδρείου περί κατευθυντηρίων γραμμών· τονίζει ότι αιτήματα για νέους πόρους πρέπει να συνοδεύονται από σαφή απολογισμό του τί έχει επιτευχθεί χάρις στις προηγούμενες αυξήσεις προσωπικού και πόρων, όπως είναι η χρήση των νέων "θέσεων της επιτροπολογίας" που δόθηκαν το 2008 και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από αυτές·

12.   τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι μία ενδελεχής ανάλυση του δυνατού αντικτύπου στον προϋπολογισμό 2009 από τις προτάσεις που προέρχονται από την Ομάδα Εργασίας για τη Μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου, οι οποίες από κοινού με τις αλλαγές από τη Συνθήκη ασφαλώς και θα επηρεάσουν τις μεθόδους εργασίας του·

13.   επιθυμεί να του υποβληθεί αποτίμηση της δομής και των ικανοτήτων των γραμματειών των επιτροπών για να εξασφαλίσει ότι είναι έτοιμες να παράσχουν νομοθετικό έργο ανωτέρας ποιότητας· εκπλήσσεται από τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι μόλις το 6% του προσωπικού εργάζεται στις επιτροπές και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει, πριν από την 1η Ιουλίου 2008, ενδιάμεση αξιολόγηση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, καθώς και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των διαφόρων επιτροπών, καθώς και λεπτομερές οργανόγραμμα όλου του προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό) που εργάζεται στη διοίκηση, και να προτείνει κατάλληλες λύσεις, περιλαμβανομένης της αναδιάταξης, ώστε να ενδυναμωθεί η κύρια δραστηριότητα του οργάνου, δηλαδή το νομοθετικό έργο·

14.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η θέσπιση συστήματος διαχείρισης της γνώσης, το οποίο θα συνδυάζει πολλές πηγές πληροφοριών, κείμενα και παραπομπές τεκμηρίωσης σε σύστημα με ενιαίο σημείο πρόσβασης τόσο για τους βουλευτές όσο και για το προσωπικό, θα αποτελέσει χρήσιμο μέσο διαχείρισης· παρακολουθεί με ενδιαφέρον την διεξαγόμενη συζήτηση στο Προεδρείο για το θέμα· ζητεί πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των δαπανών όπως ζητήθηκε ήδη το 2007· προτρέπει το Προεδρείο να αποφασίσει σχετικά με τα επόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

15.   χαιρετίζει το πρότυπο έργο της σε ατομική βάση διερμηνείας για τους βουλευτές και προσβλέπει σε ταχεία έναρξη της υλοποίησής του· σημειώνει ότι σε πρώτο στάδιο απευθύνεται στους εισηγητές ή/και σκιώδεις εισηγητές "στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία του προϋπολογισμού'· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να δώσει συνέχεια στο συγκεκριμένο έργο κατά το εξάμηνο της εκτέλεσής του και, σε εύθετο χρόνο πριν την πρώτη ανάγνωση, να παρουσιάσει αντικειμενική ανάλυση κόστους-οφέλους·

16.   υπενθυμίζει ότι ποσό 2 000 000 EUR τέθηκε στο αποθεματικό κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008 προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διοίκηση να δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότερη γλωσσική υποστήριξη προς τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των επίσημων συνεδριάσεων· καλεί τη διοίκηση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη βελτίωση των γλωσσικών υπηρεσιών κατά τις επίσημες συνεδριάσεις·

17.   αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρότυπου έργου για την αναλυτική υπηρεσία που θα παρέχεται στους βουλευτές στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, και για τις επιπτώσεις της το 2009· υπενθυμίζει ότι το από 29 Mαρτίου 2007 ψήφισμά του, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008(6), το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις στο ενδοδίκτυό του· επισημαίνει ότι αυτή η δημοσίευση θα εξυπηρετήσει τη διαφάνεια και θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να ωφεληθούν από αυτήν την υπηρεσία·

Προκλήσεις που σχετίζονται με το 2009, έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο

18.   υπογραμμίζει ότι το 2009 θα είναι έτος ευρωπαϊκών εκλογών και θεωρεί τούτο ουσιαστική πτυχή του προϋπολογισμού ο οποίος πρόκειται να συμφωνηθεί· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι επαρκώς ενήμεροι σχετικά με το έργο που επιτελούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, καθώς και τον πολιτικό και νομοθετικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

19.   εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία που δίδει στα μέτρα επικοινωνίας σε αποκεντρωμένη βάση με τη συμμετοχή επίσης των σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα μέσων· θεωρεί ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός ως προς το κόστος τρόπος προς επίτευξη της επιδιωκόμενης πληροφόρησης και επιμένει ότι οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιες πρωτοβουλίες·

20.   πιστεύει ότι τις αλλαγές που σχετίζονται με το έτος διεξαγωγής των εκλογών πρέπει ωστόσο να τις βλέπει κανείς υπό το πρίσμα της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης και να μην θεωρούνται αυτομάτως πρόσθετες δαπάνες που έρχονται "να προστεθούν" στις λοιπές δραστηριότητες· πιστεύει ότι ένα έτος διεξαγωγής εκλογών απαιτεί επίσης κάποια εστίαση δράσεων και δαπανών στο συγκεκριμένο έτος·

21.   θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρηματοδότηση των τριών κύριων έργων που σχετίζονται με την πληροφόρηση και απευθύνονται στους πολίτες, δηλαδή του κέντρου επισκεπτών και του οπτικοακουστικού κέντρου, τα οποία αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά έως το 2009, και του έργου webTV, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο για λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου 2008· σημειώνει το γεγονός ότι ο τομέας αυτός έχει ήδη γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι το έργο web-TV θα επιτύχει προστιθέμενη αξία σε σχέση με την επένδυση στο πλαίσιο της πολιτικής της επικοινωνίας, διότι θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες της Ένωσης ευχερή πρόσβαση στις εργασίες του Κοινοβουλίου· ζητεί να του δίνονται πληροφορίες σε τακτική βάση, με εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με ένα σύνολο δεικτών απόδοσης·

22.   σημειώνει επίσης την πρόταση να εγγραφούν ποσά για ένα "Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας" στο έγγραφο του Προεδρείου και, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών και τις πιεστικές ανάγκες που συνδέονται με τα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου, αναμένει λεπτομερέστερη ανάλυση όσον αφορά στοιχεία της χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων· επιθυμεί να εξετάσει εάν είναι δυνατόν το σημαντικό αυτό έργο να λάβει υποστήριξη και από την Επιτροπή·

Προκλήσεις που σχετίζονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών και την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου

23.   δίδει μεγάλη σημασία στο ενιαίο καθεστώς των βουλευτών, το οποίο θα εισαχθεί το δεύτερο εξάμηνο 2009· σημειώνει ότι οι πρόσθετες δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διευθετήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περίοδο έως δέκα ετών, είναι μέχρι τούδε κατά προσέγγιση και χαιρετίζει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα ότι τα στοιχεία θα επανεξετασθούν πριν από το στάδιο των προβλέψεων·

24.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει ενημερωμένη πρόβλεψη για τις εν λόγω δαπάνες το ταχύτερο δυνατόν, δεομένου ότι περισσότεροι βουλευτές από ό,τι προεβλέπετο αρχικά πιθανόν να επιλέξουν το νέο σύστημα· επιθυμεί επίσης προσαρμογή του δημοσιονομικού αντικτύπου στα πρόσφατα δεδομένα από τους νέους κανόνες περί αποζημιώσεων που πρέπει να τύχουν αναμόρφωσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βουλευτών·

25.   συμφωνεί ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί προσωρινή πίστωση για τη δυνατότητα να γίνουν δεκτοί Κροάτες παρατηρητές στα τέλη 2009 και προσβλέπει σε πρόβλεψη των συνεπειών τούτου στον προϋπολογισμό·

26.   υποστηρίζει τις συστάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων και του Προεδρείου να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή των εσωτερικών κανόνων του Κοινοβουλίου σχετικά με την επιστροφή εξόδων κοινοβουλευτικής επικουρίας και να ανατεθεί στην ομάδα εργασίας του Προεδρείου για το καθεστώς των βουλευτών, το καθεστώς των βοηθών και το συνταξιοδοτικό ταμείο των βουλευτών η εκτίμηση λεπτομερώς και επειγόντως της λειτουργίας των υφιστάμενων κανόνων και, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος, να διατυπωθούν προτάσεις για αλλαγές στους κανόνες· καλεί την ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί εντός του Προεδρείου να διατυπώσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, προτάσεις σχετικά με το καθεστώς των βοηθών των βουλευτών, το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί επειγόντως στο Συμβούλιο για έγκριση επί γαλλικής προεδρίας, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με το νέο καθεστώς των βουλευτών· πιστεύει ότι αυτό το προτεινόμενο καθεστώς πρέπει να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση στους βοηθούς των βουλευτών, να είναι διαφανές και να βοηθά να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των φορολογικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, όπως είναι οι μισθοί και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης· χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου, της 10ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την κοινοβουλευτική επικούρηση των βουλευτών, ως ένα πρώτο βήμα για την ικανοποίηση του αιτήματος που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2008(7)· καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλουν έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα, σε εύθετο χρόνο πριν από την πρώτη ανάγνωση·

Ακίνητα

27.   χαιρετίζει την εκπόνηση πρότασης μακροχρόνιας στρατηγικής για την πολιτική ακινήτων που εφαρμόζει, περιλαμβανομένης και της αναμενόμενης ανάπτυξης του κόστους συντήρησης, η οποία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 2009· θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικές τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν αφενός από τις μισθώσεις και αφετέρου από τις αποκτήσεις ακινήτων· επιθυμεί να δει να προβάλλονται επιχειρήματα τα οποία και να συζητηθούν στη διάρκεια του έτους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα για βελτίωση των συνθηκών σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται καρτέλ και μονοπωλιακές καταστάσεις· αναμένει περαιτέρω πληροφορίες έτσι ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία από κοντά·

28.   αναγνωρίζει ότι έχουν επιτευχθεί αξιόλογες εξοικονομήσεις λόγω των προπληρωμών που έγιναν για ακίνητα κατά την τελευταία δεκαετία· θεωρεί ότι η πιο μακροπρόθεσμη πολιτική απόκτησης ακινήτων του Κοινοβουλίου πρέπει να εκτιμηθεί με κριτήρια τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες στους τρεις τόπους εργασίας του· θα χαιρέτιζε τη διεξαγωγή συζήτησης επί του θέματος μετά την παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής·

29.   εμμένει στο ότι τα περιβαλλοντικά μελήματα πρέπει να συνιστούν βασικό στοιχείο της πολιτικής του· πιστεύει ότι περαιτέρω βελτιώσεις κατά την έννοια της ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητες, καθώς και η περαιτέρω μεταστροφή προς τη χρήση πρασίνων πηγών ενέργειας σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου· προσδοκεί ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΕΜΑS θα τηρηθούν και αναμένει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης EMAS, καθώς και σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση ηλιακών στοιχείων, το ενδεχόμενο ανανέωσης του στόλου οχημάτων του Κοινοβουλίου με φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα και το νέο σημείο κινητικότητας, που πρέπει επίσης να καταστούν ευκόλως προσβάσιμες ηλεκτρονικώς·

30.   υπενθυμίζει ότι το από 25 Oκτωβρίου 2007 ψήφισμά του, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2008, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από τη διοίκηση να υποβάλει σχέδιο δράσης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

31.   επιθυμεί την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τους περιορισμούς, τόσο κανονιστικούς όσο και πρακτικούς, που ενδέχεται να έχουν προκαλέσει περιττή αύξηση του κόστους συντήρησης των ακινήτων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και εκείνων του Κοινοβουλίου· επιθυμεί η έκθεση αυτή να αποτελεί διατομεακή προσπάθεια για να προσδιορισθούν τα αίτια, είτε συνδέονται με μία καθ' οιονδήποτε τρόπο περιορισμένη αγορά, άχθη που επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός και η διεξαγωγή διαγωνισμών δι' υποβολής προσφορών, είτε οφείλονται σε οιονδήποτε άλλον σχετικό παράγοντα· επιθυμεί να επιβληθεί η εφαρμογή του κανόνα που απαιτεί κατάρτιση μαύρης λίστας των εταιρειών που υπέβαλαν προτάσεις περιττά υψηλού κόστους· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να επιτύχει εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό των ακινήτων·

32.   σημειώνει μετά χαράς ότι οι πρακτικές εφαρμογής όσον αφορά την από κοινού χρήση εξωτερικών γραφείων με την Επιτροπή (Σπίτια της Ευρώπης) υφίστανται επί του παρόντος τροποποίηση για να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα το ποσοστό που καταλαμβάνει έκαστο θεσμικό όργανο· συγχαίρει τον Γενικό Γραμματέα για το έργο του προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είχε ζητηθεί πέρσι, και ζητεί να τηρείται ενήμερο σε έκαστο στάδιο της διεργασίας·

Προσωπικό

33.   θεωρεί ότι τα επίπεδα επανδρώσεως έχουν περάσει τώρα σε φάση εδραίωσης μετά τις πολύ σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν με τις τελευταίες διευρύνσεις· καλεί όλες τις υπηρεσίες και τις πολιτικές ομάδες να διατυπώσουν λεπτομερή ανάλυση και αιτιολόγηση της τοποθέτησης προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, πριν υποβάλουν οποιαδήποτε νέα αιτήματα για προσωπικό και για δημιουργία νέων θέσεων, και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αναδιάταξης του προσωπικού οποτεδήποτε είναι τούτο εφικτό· θεωρεί ότι η τρέχουσα διαδικασία του προϋπολογισμού συνιστά συνέχεια των προσπαθειών του 2008, αναγνωρίζοντας βεβαίως τις ειδικές προκλήσεις που παρουσιάζει το 2009 και το γεγονός ότι οι δυνατότητες αναδιάταξης υπαλλήλων θα ποικίλλουν από έτους εις έτος·

   34. είναι ως εκ τούτου διατεθειμένο να εξετάσει εύλογα αιτήματα για νέες θέσεις, αφού παρουσιάσει η διοίκηση σαφή ανάλυση, περιλαμβανομένων επίσης και οιωνδήποτε προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης που κρίνονται αναγκαία· χαιρετίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να καταβάλει ευρεία προσπάθεια επ' αυτού·
   35. θεωρεί ότι η ως άνω ανάλυση του τί μπορεί να θεωρηθούν αμιγώς νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες που πηγάζουν από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και οι δυνατές συνέπειές τους για τον προϋπολογισμό, περιλαμβανομένων και των οργανογραμμάτων, θα είναι στοιχείο κρίσιμης σημασίας για τον προϋπολογισμό·

Άλλα θεσμικά όργανα

36.   καλεί τα θεσμικά όργανα να παρουσιάσουν ρεαλιστικά και βασιζόμενα στο κόστος αιτήματα τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη το γενικό πλαίσιο δημοσιονομικής λιτότητας, αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και επίτευξης προστιθέμενης αξίας για τους Ευρωπαίους πολίτες·

37.   ενδιαφέρεται τα μέγιστα για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθεί εν γένει μία μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, εάν η υπηρεσία αυτή ή τμήματά της απορροφηθούν στο τμήμα του Συμβουλίου, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να είναι εντελώς διαφανείς και προορατικοί όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει τούτο, περιλαμβανομένων και των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις διοικητικές και τις επιχειρησιακές δαπάνες·

38.   σημειώνει με κάποια ανησυχία τις σημαντικές αυξήσεις των δαπανών για τα κτίρια που παρατηρούνται μεσοπρόθεσμα και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν αυτά τα σχέδια προσεκτικά και να παρουσιάσουν όλα τα σχέδια ή/και λύσεις χρηματοδότησης υπό μορφή ανοικτή και κατανοητή· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν επίσης αναπόφευκτες ανάγκες για δαπάνες σε ορισμένες περιπτώσεις, επί παραδείγματι ανάγκες που συνδέονται με εκ του νόμου απαιτήσεις και με την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών για το προσωπικό·

39.   καλεί τον εισηγητή του για το 2009 να πραγματοποιήσει ατομικές επισκέψεις στο Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να τους ακούσει πριν από το στάδιο των προβλέψεων και να προβεί σε αναφορά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

o
o   o

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(2) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(4) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(5) Περιλαμβάνονται 78 000 000 EUR σε συνταξιοδοτικές εισφορές του προσωπικού.
(6) ΕΕ C 27 Ε, 31.1.2008, σ. 225.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0474.


Στήριξη MMΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&A) ***I
PDF 267kWORD 33k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))
P6_TA(2008)0116A6-0064/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0514),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 169 και 172, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0281/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0064/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Aπριλίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη

P6_TC1-COD(2007)0188


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. .../2008.)


Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα *
PDF 358kWORD 67k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0393),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης του Συμβουλίου 2003/76/ΕΚ της 1ης Φεβρουαρίου 2003 για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0248/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0039/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Τα έργα αυτά καθιστούν τον άνθρακα πιο ανταγωνιστικό στις τοπικές ενεργειακές αγορές, εφόσον υπάρξει αποδοτική αξιοποίηση των τοπικών αποθεμάτων άνθρακα.
Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γα) (νέο)
γα) πιο αποδοτική μετατροπή της λανθάνουσας στον άνθρακα πρωτογενούς ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας, επί παραδείγματι με τη χρήση συμβατικών τεχνολογιών εξαερίωσης και υγροποίησης·
Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γβ) (νέο)
γβ) οικονομικότερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες.
Τροπολογία 5
Άρθρο 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ)
δ) βελτίωση των αποβλήτων και βιομηχανική χρήση καταλοίπων της παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα·
δ) βελτίωση των αποβλήτων και χρήση καταλοίπων της παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα·
Τροπολογία 6
Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο
Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο συνδέονται με τις προοπτικές για μακροπρόθεσμο εφοδιασμό σε ενέργεια και αφορούν την αναβάθμιση, από οικονομικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πλευράς, των πόρων άνθρακα των οποίων η εξόρυξη με συμβατικές μεθόδους δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών με προοπτικές σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων άνθρακα.
Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο συνδέονται με τις προοπτικές για την εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου εφοδιασμού σε ενέργεια και αφορούν την αναβάθμιση και την αποδοτική μεταφορά, από οικονομικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πλευράς, άνθρακα του οποίου η εξόρυξη με συμβατικές μεθόδους δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών με προοπτικές σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων άνθρακα.
Τροπολογία 7
Άρθρο 7, δεύτερο εδάφιο
Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία ενσωματώνονται συμπληρωματικές τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα και η υπόγεια εξαερίωση άνθρακα.
Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία ενσωματώνονται συμπληρωματικές τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα και η χρήση του ως ενεργειακής πηγής, η αποδοτική καύση άνθρακα για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και οι μη συμβατικές μέθοδοι υπόγειας εξαερίωσης άνθρακα.
Τροπολογία 8
Άρθρο 8, στοιχείο ια) (νέο)
ια) οι χυτοί χάλυβες και τα σφυρήλατα και συντετηγμένα προϊόντα που παράγονται από την κονεομεταλλουργία και τα σιδηροκράματα ως ημικατεργασμένα προϊόντα για περαιτέρω επεξεργασία·
Τροπολογία 9
Άρθρο 9, στοιχείο β)
β) ιδιότητες του χάλυβα που να ανταποκρίνονται σε μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντοχή και σκληρότητα, καταπόνηση, φθορά, ερπυσμός, διάβρωση, αντοχή στη θραύση·
β) χαρακτηριστικά του χάλυβα που να ανταποκρίνονται στις μηχανικές ιδιότητες των χαλύβων σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντοχή υπό διάφορες τάσεις εφελκυσμού, σκληρότητα, αντοχή στην κρούση, στην μηχανική και θερμική καταπόνηση, στον ερπυσμό και στη θραύση και τη φθορά στην τριβή και αντοχή στη διάβρωση·
Τροπολογίες 10 και 11
Άρθρο 9, στοιχείο γ)
γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών από χάλυβα στη θερμότητα και τη διάβρωση·
γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών από χάλυβα στη φθορά στις υψηλές θερμοκρασίες, τη διάβρωση και άλλες επιρροές·
Τροπολογία 12
Άρθρο 9, στοιχείο δ)
δ) σύνθετα υλικά και πολύστρωτες δομές που περιέχουν χάλυβα·
δ) ινώδη και στρωματικά σύνθετα υλικά και δομές·
Τροπολογία 13
Άρθρο 9, στοιχείο ε)
ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης μικροδομών και μηχανικών ιδιοτήτων·
ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης μικροδομών, μηχανικών ιδιοτήτων κ.λπ
Τροπολογία 14
Άρθρο 10, στοιχείο β)
β) ποιότητες χάλυβα και σχεδιασμός συναρμολογημένων κατασκευών, που διευκολύνουν την ευχερή ανάκτηση απορριμμάτων χάλυβα και τη μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·
β) σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών, που αποσυναρμολογούνται εύκολα μόλις ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους με σκοπό την ανάκτηση απορριμμάτων χάλυβα και τη μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·
Τροπολογία 15
Άρθρο 13
Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο μεμονωμένων έργων και χωρίς χρηματοδοτική ενίσχυση από το ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας.
Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο μεμονωμένων έργων και χωρίς χρηματοδοτική ενίσχυση από το ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας και εφόσον ο συμμετέχων μπορεί να παράσχει τους βασικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου.
Τροπολογία 16
Άρθρο 20
Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες.
Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες και περιλαμβάνουν ειδικούς με τα κατάλληλα προσόντα.
Τροπολογία 17
Άρθρο 22, τρίτο εδάφιο
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική αντιπροσώπευση.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και γεωοοικονομική αντιπροσώπευση, με ιδιαίτερη αναφορά στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Τροπολογία 18
Άρθρο 25, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των προτάσεων και των έργων, τα έντυπα υποψηφιοτήτων, οι κανόνες υποβολής των προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι προτεραιότητας του ερευνητικού προγράμματος.
3.  Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των προτάσεων και των έργων, τα έντυπα υποψηφιοτήτων (περιλαμβανομένων οδηγιών για τη συμπλήρωση αυτών των εντύπων), οι κανόνες υποβολής των προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι προτεραιότητας του ερευνητικού προγράμματος.

(1) ΕΕ L 29, 5.2.2003, σ. 22.


Αλιευτική δραστηριότητα των κοινοτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας *
PDF 436kWORD 78k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0330),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0236/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0072/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 1, στοιχείο (β)
(β) αδειοδότηση σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, εκτός των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, προκειμένου να αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των υδάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο συμφωνίας·
Διαγράφεται
Τροπολογία 2
Άρθρο 2, στοιχείο (ιγ)
(ιγ) Σοβαρή παράβαση: σοβαρές παραβάσεις όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί πίνακα ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ή σοβαρή παράβαση στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας·
(ιγ) Σοβαρή παράβαση: σοβαρές παραβάσεις όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί πίνακα ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ή σοβαρή παράβαση στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας· η παράβαση επιβεβαιώνεται κατόπιν επιτυχούς δίωξης σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία·
Τροπολογία 3
Άρθρο 2, στοιχείο (ιδ)
(ιδ) Κατάλογος αλιείας ΠΛΑ: κατάλογος αλιευτικών σκαφών που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της ΠΟΔΑ ότι εμπλέκονται σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία·
(ιδ) Κατάλογος αλιείας ΠΛΑ: κατάλογος αλιευτικών σκαφών που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της ΠΟΔΑ ή από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … του Συμβουλίου της … [περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας]1 ότι εμπλέκονται σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία·
__________________
1 CΟΜ(2007)0602.
Τροπολογία 5
Άρθρο 3
Μόνον τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας βάσει του παρόντος κανονισμού, δικαιούνται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα που καλύπτονται από συμφωνίες.
Μόνον τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας βάσει του παρόντος κανονισμού, δικαιούνται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των κοινοτικών υδάτων.
Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Μετά τη σύναψη συμφωνίας, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη.
1.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας, υπό τον όρο της επιβεβαίωσης μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και πραγματοποιηθούν οι εκχωρήσεις. Στην περίπτωση που μια συμφωνία έχει συναφθεί από την τρίτη χώρα και εγκριθεί από το Συμβούλιο, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 7
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση άδειας αλιείας βάσει της σχετικής συμφωνίας, ή τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών που κοινοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 4·
(α) τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση άδειας αλιείας βάσει της σχετικής συμφωνίας·
Τροπολογία 8
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
(β) τα οποία κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει της σχετικής συμφωνίας ή, σε περίπτωση νέας συμφωνίας, των αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει της προηγούμενης σχετικής συμφωνίας, υπέπεσαν σε σοβαρό παράπτωμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις βάσει της συμφωνίας για την εν λόγω περίοδο·
(β) τα οποία κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει της σχετικής συμφωνίας ή, σε περίπτωση νέας συμφωνίας, των αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει της προηγούμενης σχετικής συμφωνίας, υπέπεσαν σε σοβαρό παράπτωμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις βάσει της συμφωνίας για την εν λόγω περίοδο, εκτός εάν έχει ήδη επιβληθεί ποινή στο ενεχόμενο σκάφος, εάν υπάρχουν στοιχεία ότι η παράβαση δεν ήταν σοβαρή και/ή εάν ο πλοιοκτήτης έχει αλλάξει και ο νέος πλοιοκτήτης παρέχει εγγυήσεις ότι θα τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις·
Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)
) των οποίων τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό μητρώο στόλου και στο κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας κατά την έννοια του άρθρου 16 είναι ελλιπή ή ανακριβή·
(δ) μέχρις ότου διορθωθούν τα ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία που τα αφορούν και που τυχόν περιλαμβάνονται στο κοινοτικό μητρώο στόλου και στο κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας κατά την έννοια του άρθρου 16 ·
Τροπολογία 10
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή δεν διαβιβάζει στην αδειοδοτούσα αρχή αιτήσεις για τις οποίες:
1.  Η Επιτροπή, αφού δώσει στα κράτη μέλη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, δεν διαβιβάζει στην αδειοδοτούσα αρχή αιτήσεις για τις οποίες:
Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) τα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος μέλος είναι ελλιπή·
(α) τα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος μέλος είναι ελλιπή, σε σχέση με τις απαιτήσεις της σχετικής αλιευτικής συμφωνίας·
Τροπολογία 12
Άρθρο 10
Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά συγκεκριμένη συμφωνία, πληροφορεί το εν λόγω κράτος μέλος σχετικά και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει των παρατηρήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος, την ύπαρξη παράβασης ως προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, αποφασίζει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, την απαγόρευση της περαιτέρω συμμετοχής των σκαφών του εν λόγω κράτους μέλους στη σχετική συμφωνία.
Στις περιπτώσεις που έχει περιέλθει εις γνώσιν της Επιτροπής, βάσει δεόντως τεκμηριωμένων στοιχείων, ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά συγκεκριμένη συμφωνία, η Επιτροπή πληροφορεί το εν λόγω κράτος μέλος σχετικά και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Εάν, βάσει των παρατηρήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος, αποδειχθεί η ύπαρξη παράβασης ως προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, την απαγόρευση της περαιτέρω συμμετοχής των σκαφών του εν λόγω κράτους μέλους στη σχετική συμφωνία.
Τροπολογία 13
Άρθρο 17, παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τίτλων ΙΙ και ΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93, τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας βάσει των τμημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ, διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση στις αρμόδιες εθνικές τους αρχές τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματά τους και την αλιευτική τους προσπάθεια.
1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τίτλων ΙΙ και ΙΙα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας βάσει των τμημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ, διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές τους αρχές τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματά τους και την αλιευτική τους προσπάθεια. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται με τη συχνότητα που προβλέπει κάθε συμφωνία και κάθε αλιεία. Αυτές οι απαιτήσεις διαβίβασης συμβαδίζουν με εκείνες που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης1.
_____________
1 ΕΕ L 409, 30.12.2006, σ. 1 .
Τροπολογία 14
Άρθρο 19, παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93, όταν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι έχουν εξαντληθεί οι αλιευτικές δυνατότητες που του διατέθηκαν, απαγορεύει αμέσως τις αλιευτικές δραστηριότητες για την αντίστοιχη περιοχή, απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 2847/93, όταν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι έχουν εξαντληθεί οι αλιευτικές δυνατότητες που του διατέθηκαν, απαγορεύει αμέσως τις αλιευτικές δραστηριότητες για την αντίστοιχη περιοχή, απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων, αναστέλλοντας τις άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί.
Τροπολογία 15
Άρθρο 19, παράγραφος 3
3.  Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί άδειες αλιείας για μικτούς τύπους αλιείας και ένα από τα σχετικά αποθέματα ή μία από τις ομάδες αποθεμάτων θεωρηθεί ότι έχουν εξαντληθεί, το κράτος μέλος απαγορεύει όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος των μικτών τύπων αλιείας.
3.  Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί άδειες αλιείας για μικτούς τύπους αλιείας και ένα από τα σχετικά αποθέματα ή μία από τις ομάδες αποθεμάτων θεωρηθεί ότι έχουν εξαντληθεί, το κράτος μέλος απαγορεύει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που απειλούν τα αποθέματα που κινδυνεύουν.
Τροπολογία 16
Άρθρο 20, παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση που κοινοτικό αλιευτικό σκάφος διαπράξει σοβαρή παράβαση, το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το εν λόγω σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιεί την άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί βάσει της σχετικής συμφωνίας για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της εν λόγω άδειας και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή αμελλητί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης.
1.  Σε περίπτωση που κοινοτικό αλιευτικό σκάφος διαπράξει σοβαρή παράβαση κατά τη διάρκεια αλιείας βάσει μιας συμφωνίας, το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το εν λόγω σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιεί την άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί βάσει της σχετικής συμφωνίας για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της εν λόγω άδειας και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή αμελλητί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης.
Τροπολογία 17
Άρθρο 20, παράγραφος 3
3.  Οι εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας που συντάσσονται από επιθεωρητές της Επιτροπής, από κοινοτικούς επιθεωρητές, από επιθεωρητές κράτους μέλους, ή από επιθεωρητές τρίτης χώρας η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής συμφωνίας, συνιστούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες οποιουδήποτε κράτους μέλους. Για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και εποπτείας του οικείου κράτους μέλους.
3.  Οι εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας που συντάσσονται από επιθεωρητές της Επιτροπής, από κοινοτικούς επιθεωρητές, από επιθεωρητές κράτους μέλους, ή από επιθεωρητές τρίτης χώρας η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής συμφωνίας, συνιστούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες οποιουδήποτε κράτους μέλους. Για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και εποπτείας του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 18
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες των κρατών μελών και στις σχετικές αρχές αδειοδότησης μέσω του ιστότοπου που συνδέεται με το κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας. Η πρόσβαση των εν λόγω προσώπων περιορίζεται στα δεδομένα τα οποία χρειάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των αδειών αλιείας·
(α) στις σχετικές αρχές αδειοδότησης μέσω του ιστότοπου που συνδέεται με το κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας. Η πρόσβαση των εν λόγω προσώπων περιορίζεται στα δεδομένα τα οποία χρειάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των αδειών αλιείας·
Τροπολογία 19
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
(β) για όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες των αρμόδιων αρχών επιθεώρησης μέσω του ιστότοπου που συνδέεται με το κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας. Η πρόσβαση των εν λόγω προσώπων περιορίζεται στα δεδομένα τα οποία χρειάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των δραστηριοτήτων τους σχετικά με τις επιθεωρήσεις.
(β) για τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης μέσω του ιστότοπου που συνδέεται με το κοινοτικό πληροφοριακό σύστημα αδειών αλιείας. Η πρόσβαση των εν λόγω προσώπων περιορίζεται στα δεδομένα τα οποία χρειάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των δραστηριοτήτων τους σχετικά με τις επιθεωρήσεις.

H κατάσταση στο Θιβέτ
PDF 270kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με το Θιβέτ
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και το Θιβέτ, ιδίως σχετικά με:

   α) τον "διάλογο ανάμεσα στην κινεζική κυβέρνηση και τους απεσταλμένους του Δαλάι Λάμα" (15 Φεβρουαρίου 2007)(1),
   β) τη "σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας και τον Διάλογο ΕΕ-Κίνας στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" (13 Δεκεμβρίου 2007)(2),
   γ) τις "σχέσεις ΕΕ – Κίνας" (7 Σεπτεμβρίου 2006)(3),
   δ) τους "διαλόγους και τις διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα" (6 Σεπτεμβρίου 2007)(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένου ότι η 49η επέτειος της εθνικής εξέγερσης του Θιβέτ κατά της κινεζικής διοίκησης προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις θιβετιανών μοναχών, καλογραιών και απλών θιβετιανών πολιτών κατά της κινεζικής καταπίεσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, σκοτώθηκαν 20 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με άλλες πηγές περισσότεροι από 140 Θιβετιανοί έχασαν τη ζωή τους σ' αυτές τις συμπλοκές, ενώ δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα δε καταστήματα και οι ναοί έκλεισαν στη Λάσα καθώς και σε άλλες πόλεις ενώ εκατοντάδες ένοπλοι αστυνομικοί και στρατεύματα κινήθηκαν προς το Θιβέτ από την υπόλοιπη Κίνα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυτού Αγιότης ο Δαλάι Λάμα αποκάλεσε την υπερβολική αντίδραση εκ μέρους της Κίνας "πολιτιστική γενοκτονία", και ότι κάλεσε συγχρόνως τους Θιβετιανούς να μην ασκήσουν βία και να μην παρεκκλίνουν από αυτήν την οδό όσο σοβαρή και αν είναι η κατάσταση(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυτού Αγιότης ο Δαλάι Λάμα δεν έχει ζητήσει ανεξαρτησία για το Θιβέτ, αλλά μια μέση λύση γνήσιας πολιτιστικής και πνευματικής αυτονομίας, καθώς και θρησκευτική ελευθερία, θέση που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ε.   επισημαίνοντας ότι μόνον τα ειρηνικά μέσα και ο ειλικρινής διάλογος μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμο διακανονισμό,

ΣΤ.   επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια επίσημου διεθνούς ταξιδιού εκπροσώπων του τύπου, που οργανώθηκε από την κινεζική κυβέρνηση, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους του διεθνούς τύπου η πρόσβαση στην περιοχή του Θιβέτ για να κάνουν τις ανταποκρίσεις τους και όλοι οι δημοσιογράφοι εξεδιώχθησαν· επισημαίνοντας ότι το εν λόγω ταξίδι του διεθνούς τύπου ετέθη υπό αυστηρότατο έλεγχο και δεν δόθηκε στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους απεριόριστη πρόσβαση στον θιβετιανό λαό,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται πως η κινεζική κυβέρνηση μπλοκάρει ξένους δικτυακούς τόπους εντός της Κίνας και λογοκρίνει τις ξένες τηλεοπτικές μεταδόσεις σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ,

Η.   εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την Κίνα να προβεί σε άνοιγμα προς τον κόσμο και αντιστρόφως, και να δείξει ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποσχέσεις της όσον αφορά την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το σύνολο του κινεζικού λαού χωρίς διακρίσεις,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που άρχισε το 2000, δεν είχε μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

1.   καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη καταστολή των θιβετιανών διαδηλώσεων εκ μέρους των κινεζικών δυνάμεων ασφαλείας καθώς και όλες τις πράξεις βίας, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, που έλαβαν χώρα στους δρόμους της Λάσα και σε άλλα σημεία του Θιβέτ, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων·

2.   καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί την προσήκουσα ιατρική φροντίδα για τους θιβετιανούς τραυματίες και τη δικαστική συνδρομή για τους συλληφθέντες Θιβετιανούς· καλεί τις αρχές να παρουσιάσουν κατάλογο των συλληφθέντων, να τους μεταχειριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση τα βασανιστήρια· ζητεί την άμεση ελευθέρωση όλων όσων διαδήλωσαν ειρηνικά ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης·

3.   επικρίνει την τακτική των δυσμενών διακρίσεων που εφαρμόζει συχνά η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας απέναντι στις εθνοτικές μειονότητές της που δεν ανήκουν στην κινεζική φυλή Χαν· καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την εφαρμογή του κράτους δικαίου· παροτρύνει την Κίνα να μην κάνει κατάχρηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 συλλαμβάνοντας αντιφρονούντες, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την αποτροπή διαδηλώσεων και ανταποκρίσεων που οι αρχές θεωρούν ότι τους φέρνουν σε δύσκολη θέση· ζητεί, εν προκειμένω, την άμεση ελευθέρωση του Χου Τζία, επιφανούς υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος καταδικάστηκε σε τρεισήμισι χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της υποκίνησης ανατρεπτικών ενεργειών·

4.   ζητεί τη διεξαγωγή ανοικτής και ανεξάρτητης έρευνας για τις πρόσφατες ταραχές και την καταστολή στο Θιβέτ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τις κινεζικές αρχές να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση προς τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τα λοιπά όργανα των Ηνωμένων Εθνών να επισκεφθούν το Θιβέτ·

5.   εκτιμά το γεγονός ότι η Αυτού Αγιότης ο Δαλάι Λάμα κάλεσε το λαό του Θιβέτ να διαδηλώσει ειρηνικά και απέρριψε εκκλήσεις για ανεξαρτησία του Θιβέτ και ότι, αντιθέτως, πρότεινε τη μέση λύση της γνήσιας πολιτιστικής και πολιτικής αυτονομίας και της θρησκευτικής ελευθερίας· επανεπιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην εδαφική ακεραιότητα της Κίνας·

6.   ζητεί από τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο στο Θιβέτ στους εκπροσώπους του τύπου και τους διπλωμάτες και, ειδικότερα, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί επειγόντως τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τη λογοκρισία και το μπλοκάρισμα ενημερωτικών δικτυακών τόπων που έχουν έδρα στην αλλοδαπή· ζητεί την ελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων, χρηστών του διαδικτύου και διαφωνούντων μέσω του διαδικτύου που κρατούνται στην Κίνα επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ενημέρωση·

7.   εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη οικονομική περιθωριοποίηση, μέσα στη χώρα του, του λαού του Θιβέτ που αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερο αριθμό κινέζων διακινούμενων εργαζομένων που μεταβαίνουν στο Θιβέτ και καταλαμβάνουν τις θέσεις εργασίας καθώς και τη γη των θιβετιανών· υπογραμμίζει τις κατάφωρες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά του Θιβέτ μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα·

8.   καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δικές της δημόσιες δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, καθώς επίσης τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τις οποίες γνωστοποίησε δημόσια κατά τη διάρκεια της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (OIC) να επιτρέψει στην Κίνα την οργάνωση των Αγώνων·

9.   προτρέπει την Κίνα να επικυρώσει πάραυτα και οπωσδήποτε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (OHE, 1966)· καλεί το Πεκίνο να θεσπίσει δικαιοστάσιο σχετικά με τη θανατική ποινή, όπως ζητεί το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του OΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με δικαιοστάσιο για την χρήση της θανατικής ποινής·

10.   εκφράζει την λύπη του διότι οι έξι συναντήσεις για διαπραγματεύσεις μεταξύ των κινεζικών αρχών και της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα απέβησαν άκαρπες και ζητεί την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου άνευ όρων για την επίτευξη συνολικής πολιτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης βιώσιμης λύσης όσον αφορά την πολιτιστική και πολιτική αυτονομία του Θιβέτ και την εξασφάλιση θρησκευτικής ελευθερίας και πραγματικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων για τους Θιβετιανούς που ζουν σε άλλες γειτονικές επαρχίες της Κίνας·

11.   ζητεί από το Συμβούλιο, και ιδιαιτέρως από την Προεδρία, να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει κοινή θέση και ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν βάσει της θέσης αυτής θα εφαρμοσθούν δεόντως, και θεωρεί ότι οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της ΕΕ στο Πεκίνο θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για επίσκεψη στην περιοχή ώστε να περιγράψουν στο Συμβούλιο την επικρατούσα κατάσταση·

12.   επαναλαμβάνει σχετικά την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τα θέματα του Θιβέτ, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των μερών και να υπάρχει στενή παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων μόλις αυτές επαναληφθούν·

13.   υποστηρίζει τη δήλωση της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μεγάλη ευκαιρία του κινεζικού λαού για ελευθερία·

14.   καλεί τη σημερινή Προεδρία της ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά την προσέλευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και του Ύπατου Εκπροσώπου στην εναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη δυνατότητα να μην παρευρεθούν σε περίπτωση που δεν επαναληφθεί ο διάλογος μεταξύ των κινεζικών αρχών και της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα·

15.   παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να σταματήσει τον εξονυχιστικό έλεγχο και την λήψη αποφάσεων σχετικά με τους ολυμπιακούς αθλητές με βάση τα πολιτικά τους φρονήματα και να μην απειλεί ότι θα τους απαγορεύσει τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην περίπτωση που διαφωνούν με την επίσημη θέση της κινεζικής κυβέρνησης·

16.   προσβλέπει στην επίσκεψη της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απευθυνθεί στην ολομέλεια στα τέλη του 2008, και καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να ερευνήσει τη δυνατότητα η επίσκεψη αυτή να πραγματοποιηθεί νωρίτερα·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αυτό το ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των υποψηφίων χωρών, τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Πρόεδρο της Κινεζικής Εθνοσυνέλευσης, την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

(1) ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 554.
(2) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0622.
(3) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 219.
(4) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0381.
(5) Δήλωση της 6ης Απριλίου 2008.


Έκθεση προόδου της Kροατίας για το 2007
PDF 290kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2007 για την Κροατία (2007/2267(INI))
P6_TA(2008)0120A6-0048/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2006 για την Κροατία(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2007 για την Κροατία, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2007 (SEC(2007)1431),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2007 για την Κροατία,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κροατία στις 6-7 Φεβρουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0048/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία έχει διασχίσει μεγάλο διάστημα προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και να εφαρμόζει επιτυχώς τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία είναι δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έχει αναλάβει δέσμευση για την υπέρβαση των υφισταμένων διαιρέσεων και την επίτευξη συμφιλίωσης μεταξύ των λαών, και ότι η δέσμευση αυτή συνεπάγεται εθελούσια εκχώρηση εξουσιών σε ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής, καθώς και ότι η Κροατία έχει καταβάλει σημαντικές και επιτυχείς προσπάθειες εν προκειμένω, οι οποίες έχουν αποδώσει ορατά αποτελέσματα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην περιοχή, εκλαμβάνεται ως δοκιμασία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες,

Δ.   έχοντας υπόψη ότι Κροατία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, αναγνωρίζεται ότι διαθέτει εν λειτουργία οικονομία της αγοράς και εξακολουθεί να εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης χωρίς μείζονες δυσκολίες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήλωση της Κροατίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις απέδωσε καρπούς και προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις για τη διαδικασία ένταξης της Κροατίας καθώς και άλλων χωρών της περιοχής στην ΕΕ,

F.  ΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη των διαπραγματεύσεων, η Κροατία σημείωσε ουσιαστική και αξιέπαινη πρόοδο στους περισσότερους τομείς που διέπονται από το υπάρχον κοινοτικό δίκαιο,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες και ανανεωμένη πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση ορισμένων από τους πλέον προβληματικούς τομείς στους οποίους απαιτείται η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει η Κροατία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

H.   λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης του 2003, με βάση τα οποία το μέλλον όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται όντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται με διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση ΕΕ και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις 11 Μαρτίου 2006 στο Σάλτσμπουργκ, επανεπιβεβαιώνει τη σημασία των καλών γειτονικών σχέσεων και την ανάγκη να βρεθούν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις σε εκκρεμή ζητήματα με γειτονικές χώρες,

1.   συγχαίρει τις κροατικές αρχές για τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί έως τώρα, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων τα οποία έχουν ανοιχθεί·

2.   θεωρεί ότι ο στόχος των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων προσχώρησης είναι να συμφωνηθούν μέτρα που ενδεχομένως είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της ένταξης, με σαφή δέσμευση εκ μέρους της υποψήφιας χώρας ότι θα αποδεχθεί και θα εφαρμόσει το κεκτημένο και θα προσυπογράψει τους πολιτικούς στόχους των Συνθηκών, και ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοχλός για την επίλυση διμερών πολιτικών διαφωνιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεκτημένου και στους στόχους της διαδικασίας·

3.   επικροτεί το γεγονός ότι η Κροατία έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων αναφοράς για το άνοιγμα νέων κεφαλαίων και υποστηρίζει τη κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Kροατίας στις προσπάθειές τους για την πλήρωση των κριτηρίων αναφοράς όσον αφορά τα εναπομένοντα κεφάλαια·

4.   διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι μεγάλο μέρος του δικαίου της Κροατίας έχει ευθυγραμμισθεί με τα πρότυπα της ΕΕ, αλλά υπενθυμίζει στις κροατικές αρχές ότι είναι πλέον καθοριστικής σημασίας η επιτάχυνση της ανάπτυξης της απαιτούμενης διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας· καλεί, εν προκειμένω, τις κροατικές αρχές να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της εφαρμογής·

5.   προτρέπει την Κροατία να επιταχύνει τη διαδικασία μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και να παράσχει τους απαραίτητους πόρους και την κατάρτιση για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων·

6.   επαινεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον κρίσιμο τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης, αλλά συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, ιδίως με σκοπό:

   την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ανεκδίκαστων υποθέσεων, μεταξύ άλλων με ενεργητικότερη προώθηση, μεταξύ των δικαστών, της προσφυγής σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών·
   την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και του επαγγελματισμού του δικαστικού κλάδου, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των δικαστών και των εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης·
   την αναζωογόνηση της διαδικασίας εξορθολογισμού του δικαστηριακού συστήματος και τη διασφάλιση της τήρησης του προσφάτως καταρτισθέντος "δικαστικού χάρτη" κατά τις επενδύσεις σε υποδομές·

7.   συγχαίρει τις κροατικές αρχές για τις συνεχείς προσπάθειές τους όσον αφορά την αμερόληπτη δίωξη των εντός του εδάφους της χώρας εγκλημάτων πολέμου, και τις προτρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος της λήψης εθνοτικώς μεροληπτικών αποφάσεων και να διασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας της δικαιοδοτικής διαδικασίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη λήψη επειγόντων επιπροσθέτων μέτρων για την προστασία των μαρτύρων, περιλαμβανομένης της θέσπισης ενισχυμένων νομικών διατάξεων·

8.   επικροτεί τη συνέχιση της πλήρους συνεργασίας της Κροατίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ)· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν στην κοινή γνώμη στην Κροατία οι αποφάσεις του ΔΠΔΓ στις υποθέσεις που αφορούσαν τα εγκλήματα πολέμου στο Βούκοβαρ·

9.   καλεί εν προκειμένω τις κροατικές αρχές να εξασφαλίσουν την πιστή τήρηση των προϋποθέσεων για την προσωρινή αποφυλάκιση των κατηγορουμένων που προσάγονται ενώπιον του ΔΠΔΓ·

10.   επικροτεί την ενίσχυση της εντολής του Γραφείου για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) και τον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων διαφθοράς για τις οποίες έχουν ασκηθεί διώξεις, και προσβλέπει στην επιτυχή έκβαση των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια· ζητεί τη συνέχιση των εν λόγω προσπαθειών προκειμένου να εξαλειφθεί το –σε ορισμένες περιπτώσεις απαράδεκτα υψηλό– επίπεδο διαφθοράς, το οποίο υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας·

11.   συγχαίρει την Κροατία για τον υποδειγματικό συνταγματικό νόμο για τις εθνικές μειονότητες (CLNM) και την επαινεί για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη των μειονοτήτων στην κανονική κοινωνική και πολιτική ζωή·

12.   επικροτεί την σημαντική απόφαση να διοριστεί εκπρόσωπος της σερβικής μειονότητας ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπεύθυνος για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση και την επιστροφή των προσφύγων·

13.   προτρέπει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων και προκαταλήψεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κοινότητα των Ρομά· στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την κυβέρνηση να θεσπίσει συνολική στρατηγική κατά των διακρίσεων και να την εφαρμόσει εμπράκτως σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

14.   υπενθυμίζει περαιτέρω την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής του συνταγματικού νόμου για τις εθνικές μειονότητες (CLNM), ιδίως όσον αφορά τη δίγλωσση διδασκαλία στα σχολεία και τη χρήση των δύο γλωσσών στη δημόσια διοίκηση, καθώς και τις σχεδιαζόμενες εγγυήσεις στον τομέα της απασχόλησης όσον αφορά την κατάλληλη εκπροσώπηση των μειονοτήτων στον δικαστικό κλάδο και στη δημόσια διοίκηση· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του Mηχανισμού Προενταξιακής Bοηθείας, αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων του CLNM·

15.   θεωρεί ότι τα διεθνή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντικό στοιχείο για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων·

16.   θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Κροατίας, ταυτόχρονα με τη διαφύλαξη και την ενίσχυση των πολιτισμικών και κοινωνικών παραδόσεων κάθε εθνικής κοινότητας, οφείλει να προωθεί αποφασιστικά την αυξημένη ενσωμάτωση και συνοχή εντός της κροατικής κοινωνίας·

17.   ζητεί τη βιώσιμη επανένταξη των προσφύγων του πολέμου, και επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη ανάπτυξης και έγκαιρης υλοποίησης μέτρων στέγασης και απασχόλησης και κοινωνικών μέτρων για τους πρόσφυγες, τα οποία να είναι ανάλογα των προκλήσεων·

18.   διαπιστώνει με ικανοποίηση τη διαρκή ανάπτυξη που καταγράφει η κροατική οικονομία· ελπίζει ότι η εν λόγω ανάπτυξη θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης· επαινεί το έργο που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου HitroRez για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, και προσδοκά παρόμοια αποτελέσματα και σε άλλους τομείς·

19.   επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις που θεσπίσθηκαν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιζήμιων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ· ζητεί την καθιέρωση ενδελεχέστερου διατομεακού διαλόγου, με στόχο την εξασφάλιση οικολογικώς βιώσιμης ανάπτυξης·

20.   προτρέπει την κροατική κυβέρνηση να επανεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του υφισταμένου συστήματος μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης παράκτιων εργοστασίων επεξεργασίας υδάτων, της διαφοροποιημένης αποκομιδής των απορριμμάτων, των εργοστασίων ανάκτησης θερμικής ενέργειας και της εξάλειψης των παράνομων χωματερών, και να αυξήσει τον συντονισμό μεταξύ όλων των υπεύθυνων φορέων· ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, να οργανωθεί εκστρατεία συνειδητοποίησης προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για το περιβάλλον·

21.   επικροτεί το προενταξιακό οικονομικό πρόγραμμα της Κροατίας και σημειώνει ότι ανέμενε τον Μάρτιο του 2008 την έγκριση του από καιρό αναμενομένου εθνικού προγράμματος ανασυγκρότησης του ναυπηγικού κλάδου· υπενθυμίζει στις κροατικές αρχές ότι η επίτευξη προόδου στον συγκεκριμένο τομέα, εκτός από απαίτηση της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει, χρησιμοποιώντας τον Mηχανισμό Προενταξιακής Bοηθείας, την εκτέλεση του προγράμματος αναδιάρθρωσης·

22.   επιμένει ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να εφαρμοσθεί σύντομα, καθώς η εν λόγω εφαρμογή παρέχει αξιόπιστο κριτήριο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας της χώρας για ένταξη στην ΕΕ, ετοιμότητα η οποία πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και όχι απλώς στην εγκριθείσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

23.   καλεί την κροατική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών εκδίδονται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο·

24.   πληροφορήθηκε με ανησυχία τις πρόσφατες επικρίσεις που διατύπωσε η Επιτροπή όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ από τις κροατικές αρχές, και καλεί τις τελευταίες να εξετάσουν επειγόντως, με τη συνδρομή της Επιτροπής, τις διοικητικές αδυναμίες που εντοπίσθηκαν, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση της προσωρινής αναστολής της σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PHARE 2006 (με συνολική χρηματοδότηση 68,5 εκατομμυρίων ευρώ) και η επαναφορά των αρχικών πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2008 βάσει της συνιστώσας 1 του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοηθείας, μετά από μείωση 5 εκατομμυρίων ευρώ·

25.   όσον αφορά τα εκκρεμή διμερή ζητήματα, υπενθυμίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την αρχή "τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται'·

26.   χαιρετίζει την από 13 Mαρτίου 2008 απόφαση του κροατικού κοινοβουλίου να μην εφαρμόσει την οικολογική και αλιευτική ζώνη προστασίας για τα κράτη μέλη της ΕΕ έως ότου επιτευχθεί κοινή συμφωνία υπό το πνεύμα της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι, καθόσον έχει εξευρεθεί οριστική λύση στο εν λόγω ζήτημα, θα ληφθούν γρήγορα αποφάσεις για το άνοιγμα νέων κεφαλαίων·

27.   χαιρετίζει την προθυμία που επέδειξε η Κροατία για την επίλυση των εκκρεμών συνοριακών ζητημάτων της με το Μαυροβούνιο, όπως μαρτυρεί η συμφωνία που συνήψαν οι δύο πρωθυπουργοί στις 12 Μαρτίου 2008· επικροτεί επιπλέον την άτυπη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατ" αρχήν από τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και της Σλοβενίας στο θέμα της διαιτησίας, και ζητεί από αμφότερες τις πλευρές να εφαρμόσουν την εν λόγω συμφωνία και να αποδεχθούν το αποτέλεσμα της διαιτησίας με σαφή απόφαση των κοινοβουλίων των δύο χωρών·

28.   υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση, ειδικότερα, των σχετιζόμενων με τα σύνορα ζητημάτων ορίζεται ως προτεραιότητα για την Κροατία στην εταιρική σχέση προσχώρησής της· εκφράζει, εν προκειμένω, ανησυχίες που εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με την έναρξη των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Pelješac τον Οκτώβριο του 2007 παρά την αντίθεση που εξέφρασε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη λόγω ασαφών θαλάσσιων συνόρων· σημειώνει ότι οι εργασίες κατασκευής αυτού του έργου έχουν προς το παρόν διακοπεί, και ζητεί την επίλυση του θέματος μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών·

29.   επαινεί την Κροατία για τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειώσει στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και παράλληλα την προτρέπει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση στον τομέα των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και οι δύο αυτοί τομείς είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

30.   καλεί την Κροατία να διατηρήσει την εποικοδομητική της στάση και να συνεχίσει να διαδραματίζει θετικό ρόλο στην περιοχή προκειμένου να στηρίξει και να ενδυναμώσει την εδραίωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

31.   συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι με αυξημένες προσπάθειες εκ μέρους της Κροατίας και την αδιάλειπτη στήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν το 2009·

32.   καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της και να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται για την ετοιμασία, επεξεργασία και οριστικοποίηση του διαπραγματευτικού υλικού, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην πρόοδο που θα σημειώσει η Κροατία όσον αφορά την τήρηση των σχετικών εναρκτήριων και καταληκτικών κριτηρίων αναφοράς·

33.   προτρέπει τις κροατικές αρχές να προσελκύσουν ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, συνδικαλιστικές ενώσεις) στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

34.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κροατίας.

(1) ΕΕ C 74 Ε, 20.3.2008, σ. 675.


Kαταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 307kWORD 98k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2008)0121B6-0132/2008

Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 163 - 173 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕK του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2007 που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013,(1)

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής "Μαζί για την Υγεία: Μία Στρατηγική Προσέγγιση για την ΕΕ 2008-2013" (COM(2007)0630),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία(3),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον καρκίνο, και συγκεκριμένα τους κινδύνους για την υγεία των παιδιών λόγω της έκθεσης σε χημικές ουσίες(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για παιδιατρική χρήση(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/878/ΕK του Συμβουλίου, της 2 Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου(6),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Περιβάλλον και την Υγεία (COM(2003)0338), καθώς και για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (COM(2004)0416),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για την Κοινοτική Στρατηγική 2007-2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(7),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση, της 11ης Oκτωβρίου 2007, σχετικά με την ανάγκη για μία περιεκτική στρατηγική με σκοπό τον έλεγχο του καρκίνου(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Oκτωβρίου 2006, για τον καρκίνο του στήθους στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(9),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996, για τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1996-2000)(10),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 88α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Nοεμβρίου 2001, για τον κοινοτικό κώδικα σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση(11),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/513/ΕK του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2004, σχετικά με την σύναψη της Σύμβασης-Πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού(12),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παρ. 5 του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (ΙΑRC), ένας στους τρεις Ευρωπαίους προσβάλλεται με καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του και ένας στους τέσσερις πεθαίνει από την ασθένεια,

Β.   εκτιμώντας ότι το 2006 υπήρξαν σχεδόν 2,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και πάνω από ένα εκατομμύρια θάνατοι σημειώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της ασθένειας· εκτιμώντας ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε καρκίνο των πνευμόνων, του παχέως εντέρου και του στήθους,

Γ.   εκτιμώντας ότι ο καρκίνος προκαλείται από πολλούς παράγοντες σε πολλαπλά στάδια και, ως εκ τούτου, απαιτείται ένα νέο μοντέλο πρόληψης του καρκίνου που θα αντιμετωπίσει εξίσου τις περιπτώσεις καρκίνου που οφείλονται στον τρόπο ζωής, στο επάγγελμα και στο περιβάλλον, με τρόπο που να αντανακλά τα πραγματικά αποτελέσματα του συνδυασμού διαφόρων αιτιών μάλλον παρά την επικέντρωση σε μεμονωμένες αιτίες,

Δ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των συνδικάτων, τουλάχιστον το 8% των ετησίων θανάτων από καρκίνο οφείλονται άμεσα στην έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στον τόπο εργασίας· εκτιμώντας ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να αποσοβηθεί με αντικατάσταση των καρκινογόνων ουσιών με λιγότερες επιβλαβείς ουσίες· εκτιμώντας ότι οι εργοδότες υποχρεούνται επιπλέον εκ του νόμου να υποκαθιστούν καρκινογόνες ουσίες όπου αυτό είναι δυνατό αλλά ότι, δυστυχώς, οι εν λόγω διατάξεις επιβάλλονται και εφαρμόζονται κατά τρόπο μη ικανοποιητικό, γεγονός απαράδεκτο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χημικές ουσίες που αποδιοργανώνουν το ενδοκρινικό σύστημα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία καρκίνου, π.χ. καρκίνου του στήθους ή καρκίνου των όρχεων, και, ως εκ τούτου, απαιτούν την ανάληψη ειδικής δράσης,

F.  ΣT. εκτιμώντας ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης αποτελεί μία από τις αιτίες για την αύξηση της εμφάνισης του καρκίνου σε ολόκληρη την Ένωση,

Z.   εκτιμώντας ότι τα ποσοστά θανάτων για άτομα που πεθαίνουν από καρκίνο στα νέα κράτη μέλη είναι υψηλότερα από ό,τι στην ΕΕ-15,

H.   εκτιμώντας ότι οι εκπληκτικές και απαράδεκτες διαφορές σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εγκαταστάσεων για την θεραπεία του καρκίνου, τα προληπτικά προγράμματα ελέγχου, τις κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές με βάση υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία, τις εγκαταστάσεις στον τομέα της ραδιοθεραπείας και την πρόσβαση σε αντικαρκινικά φάρμακα συγκαταλέγονται μεταξύ των λόγων για τις μεγάλες διαφορές ως προς το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης για τους περισσότερους καρκίνους σε όλη την Ευρώπη,

Θ.   εκτιμώντας ότι στην προπαρατεθείσα δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια περιεκτική στρατηγική με σκοπό τον έλεγχο του καρκίνου το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να διατυπώσουν περιεκτική στρατηγική ελέγχου του καρκίνου η οποία θα περιλαμβάνει τους τέσσερις βασικούς παράγοντες ελέγχου του καρκίνου: α) πρόληψη, β) έγκαιρη ανίχνευση, γ) διάγνωση, θεραπεία και, στη συνέχεια, ε) παρηγορητική αγωγή,

Ι.   εκτιμώντας ότι κατά τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής κατά του Καρκίνου ("Η Ευρώπη κατά του καρκίνου", το οποίο πιο πρόσφατα καλύπτει την περίοδο 1986-2002) σημειώθηκαν ευνοϊκές τάσεις στα ποσοστά θνησιμότητας για ορισμένες κοινές μορφές καρκίνου σε πολλές χώρες,

K.  ΙA. εκτιμώντας ότι η ΠΟΥ εκτιμά ότι τουλάχιστον το 1/3 όλων των περιπτώσεων καρκίνου είναι δυνατόν να προληφθεί και ότι η πρόληψη προσφέρει την πλέον αποδοτική από άποψη κόστους μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου και ότι άλλο 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσε να θεραπευθεί εάν ανιχνευόταν εγκαίρως,

L.  ΙB. εκτιμώντας ότι το κρυσταλλικό πυρίτιο έχει ταξινομηθεί από την ΠOΥ στην κατηγορία 1 των καρκινογόνων ουσιών και ότι 3.2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτίθενται στην ουσία αυτή τουλάχιστον κατά το 75% του χρόνου εργασίας τους και ότι το 2.7% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα και των βρόγχων οφείλεται στην επαγγελματική έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι σύμφωνα με στοιχεία του Oργανισμού για την Oικονομική Συνεργασία και Aνάπτυξη (ΟΟΣΑ) επί του παρόντος, κατά μέσον όρο, μόνον το 3% του συνολικού προϋπολογισμού των χωρών του ΟΟΣΑ για τον τομέα της υγείας δαπανάται για πρόληψη του καρκίνου, σε σύγκριση με το 97% που δαπανάται για υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία· εκτιμώντας ότι αυτή η μεγάλη ανισορροπία θα πρέπει επειγόντως να διορθωθεί, κυρίως επειδή το ένα τρίτο τουλάχιστον όλων των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι, όπως εκτιμάται, το 25% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποδοθεί στο κάπνισμα· εκτιμώντας ότι το κάπνισμα προκαλεί το 80 με 90% των θανάτων από καρκίνο των πνευμόνων σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι ένα τόσο σε σύλληψη όσο και σε διαχείριση αποτελεσματικό εθνικό πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου μειώνει την εμφάνισή του, καθώς και τη σχετική θνησιμότητα, σε μερικές περιπτώσεις πάνω από το 70%, και βελτιώνει τη ζωή των καρκινοπαθών, ανεξάρτητα από τον περιορισμό των πόρων που αντιμετωπίζει μια χώρα,

P.  ΙΣT. εκτιμώντας ότι η εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, αποτελεσματικών προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων του πληθυσμού - και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εάν ήδη υπάρχουν - βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα και την προσβασιμότητα του πληθυσμού σε διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, βελτιώνει επίσης τον έλεγχο του καρκίνου,

Q.  ΙZ. εκτιμώντας ότι η κατάρτιση εθνικών μητρώων καρκίνου σε όλα τα κράτη μέλη είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των δεδομένων για τον καρκίνο,

R.  ΙH. εκτιμώντας ότι επί του παρόντος υπάρχουν σημαντικές και απαράδεκτες ποιοτικές ανισότητες όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου και τις εξετάσεις για την έγκαιρη ανίχνευσή του και τη συνέχεια που δίνεται εντός της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή προσεχών διαγνωστικών διαδικασιών και την ένταξη των εν λόγω διαδικασιών στα συστήματα υγείας των κρατών μελών, καθώς και ότι προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων διευκολύνουν την έγκαιρη διάγνωση, γεγονός που συμβάλλει στην αποδοτική από άποψη κόστους και μετρήσιμη μείωση του άχθους της ασθένειας,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι η ειδίκευση του ιατρού ογκολόγου δεν αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής ιατρική επιμόρφωση,

K.   εκτιμώντας ότι η EudraCT, η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για κλινικές δοκιμές στον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), δεν είναι ανοικτή στο γενικό κοινό και οι ασθενείς έχουν δυσκολίες να εντοπίζουν δοκιμές που αφορούν τις ιδιαίτερές τους συνθήκες,

U.  ΚA. εκτιμώντας ότι η πολυπλοκότητα του καρκίνου απαιτεί την ύπαρξη βελτιωμένης επικοινωνίας μεταξύ ευρέως φάσματος επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και ειδικότερα όσων μετέχουν στη θεραπεία καρκινοπαθών, καθώς και ότι η ψυχοκοινωνική μέριμνα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των καρκινοπαθών,

V.  ΚB. εκτιμώντας ότι, επί του παρόντος, οι καρκινοπαθείς έχουν άνιση πρόσβαση στην ιατρική ενημέρωση και χρειάζεται επειγόντως να έχουν περισσότερες πληροφορίες για κάθε στάδιο της ασθένειάς τους,

1.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη διάγνωση και τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της παρηγορητικής αγωγής, για να περιοριστεί η επερχόμενη σημαντική αύξηση του άχθους του καρκίνου, που οφείλεται στις δημογραφικές μεταβολές των προσεχών δεκαετιών, συμπεριλαμβάνοντας διάταξη για ικανοποιητική οικονομική υποστήριξη συντονισμένων δράσεων και της οικοδόμησης κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων·

2.   καλεί την Επιτροπή να συστήσει ειδική διοργανική επιχειρησιακή ομάδα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου, η οποία θα αποτελείται από μέλη της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη συλλογή και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση της επαγγελματικής και περιβαλλοντικής έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες και άλλες ουσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου) για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία και για να αποτελέσει την ηγετική ομάδα που θα συμβάλει στη βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου στην Ευρώπη· τονίζοντας ότι η ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΕΕ οφείλει ιδίως να προωθήσει νέα μέτρα, καθώς και υφιστάμενα σχέδια προσυμπτωματικού ελέγχου, που θα μπορούν να συμβάλουν στην κατά 50% τουλάχιστον αύξηση στα κράτη μέλη, έως το 2018, του ποσοστού του πληθυσμού που συμμετέχει σε μέτρα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου·

3.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εγκρίνει ανακοίνωση σχετικά με τον καρκίνο και ανακοίνωση σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί αμφότερες για το τρέχον έτος·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρεί τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενθαρρύνει, αυξάνοντας τη σχετική συνείδηση, ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκστρατείες με στόχο ειδικές ομάδες του πληθυσμού·

5.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μία δια του νόμου θεσπιζόμενη καταγραφή των περιπτώσεων καρκίνου με ευρωπαϊκή τυποποιημένη ορολογία, για να διασφαλισθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης, με βάση τον πληθυσμό, προγραμμάτων πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου, θεραπείας και επιβίωσης, καθώς και η συγκρισιμότητα δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

6.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα σύσταση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και να συμπεριληφθούν:

   α) περισσότερες μορφές καρκίνου και
   β) πρόσθετες τεχνικές έγκαιρης διάγνωσης, όταν αυτές διασφαλίζονται σε επιστημονική βάση·

7.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια δυναμική, ευέλικτη και συνεχή προσέγγιση για την καταπολέμηση του καρκίνου, με βάση την επιστημονική πρόοδο και, στο πλαίσιο αυτό, να συστήσει:

   α) συμβουλευτική επιτροπή για την πρόληψη του καρκίνου, προκειμένου να αξιολογεί υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα,
   β) ειδική συμβουλευτική επιτροπή για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, έτσι ώστε οι μελλοντικές αναθεωρήσεις της σύστασης να ενσωματώνονται σε αυτήν σύντομα και αποτελεσματικά·

8.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Δευτέρου Προγράμματος Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, να υποστηρίξει δίκτυα εθνικών μητρώων καρκίνου προκειμένου να διενεργήσει κοινοτικού επιπέδου μελέτη για τις ανισότητες ως προς την εμφάνιση του καρκίνου και για το θέμα της επιβίωσης·

9.   προτρέπει τις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ιταλίας να κυρώσουν τη Σύμβαση-Πλαίσιο της ΠOΥ για τον έλεγχο του καπνού, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005·

10.   καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν αυστηρά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές κατά την εφαρμογή της σύμβασης-πλαίσιο της ΠOΥ για τον έλεγχο του καπνού και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη βοήθεια χωρών χαμηλού εισοδήματος να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της σύμβασης·

11.   καλεί την Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, να αναλάβει ταχεία νομική δράση κατά όλων των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία 2004/37/ΕΚ·

12.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική δράση, κατά περίπτωση, και να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που θα περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων με στόχο την πρόληψη του καρκίνου μέσω της μείωσης της έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στο περιβάλλον, καθώς και σε άλλες ουσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου, και της προώθησης υγιεινών τρόπων διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά τους επικίνδυνους παράγοντες μείζονος σημασίας, δηλαδή τον καπνό, το αλκοόλ, την παχυσαρκία, τη μη υγιεινή διατροφή, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και την προστασία από τον ήλιο, καθώς επίσης να τεθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους·

13.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν περιεκτικές πολιτικές για τον έλεγχο του καπνού, συμπεριλαμβάνοντας ζώνες απαγόρευσης του καπνίσματος και παρεμβάσεις κατάπαυσής του, ως αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση του καπνίσματος και την πρόληψη μεγάλου αριθμού θανάτων από καρκίνο, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 24ης Oκτωβρίου 2007 για την Πράσινη Βίβλο "Ευρώπη ελεύθερη από το κάπνισμα: επιλογές πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ"(13), οι συστάσεις της οποίας πρέπει τώρα να εφαρμοστούν πλήρως

14.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(14), να εγκρίνουν, ως επείγουσα προτεραιότητα πριν από την 1η Ιουνίου 2008, τον υποψήφιο κατάλογο ουσιών λίαν υψηλού κινδύνου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει ουσίες που είναι καρκινογόνες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 33, παράγραφος 2, του REACH, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται στους καταναλωτές να ζητούν πληροφορίες για καρκινογόνες ουσίες σε καταναλωτικά είδη, με σκοπό να αποφεύγονται τα είδη αυτά, αν είναι επιθυμητό·

15.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποσοβήσει την εισαγωγή ειδών που περιέχουν καρκινογόνες χημικές ουσίες· ζητεί περαιτέρω, να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχυθεί η παρακολούθηση των ειδών διατροφής για χημικές ουσίες που περιλαμβάνουν εντομοκτόνα·

16.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επισκοπήσεων βιολογικής παρακολούθησης για τον άνθρωπο, έτσι ώστε, βάσει αυτών, να παρακολουθούνται οι καρκινογόνες χημικές ουσίες και άλλες ουσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της σχετικής πολιτικής·

17.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, οι οποίες απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και στους ασκούντες επαγγέλματα υγείας, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρήση προληπτικών μέτρων, ή μέτρων έγκαιρης ανίχνευσης, όπως η ενσωμάτωση κατάλληλων από άποψη κόστους δοκιμών σχετικά με τον ιό ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV) για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου της μήτρας και εμβολιασμού ΗPV που προστατεύει νέες γυναίκες από τον καρκίνο της μήτρας ή το τεστ προστατικού αντιγόνου (ΡSΑ) για άνδρες άνω των 50 ετών για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη·

18.   καλεί την Επιτροπή να εγκαινιάσει συζήτηση με το Συμβούλιο έτσι ώστε να προωθηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σύσταση για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου και γι' αυτό το σκοπό ζητεί από κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει έως τώρα, να εφαρμόσουν τη σύσταση και να θεσπίσουν διαδικασίες για την έγκριση τυχόν μελλοντικών αλλαγών της εν λόγω σύστασης, καθώς επίσης να καταρτίσουν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την διασφάλιση της ποιότητας·

19.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιστημονική και επαγγελματική στήριξη για επαρκή και κατάλληλη βοήθεια στα κράτη μέλη που θα ενεργούν σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό πιλοτικών δραστηριοτήτων και συνεχών ποιοτικών βελτιώσεων·

20.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαπίστευσης/πιστοποίησης για προληπτικό έλεγχο του καρκίνου, διάγνωση και θεραπεία με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, επίσης, ως παράδειγμα για περαιτέρω τομείς υγειονομικής περίθαλψης·

21.   καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη σύσταση πολυκλαδικών ομάδων ογκολογίας σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη δυνατότητα άριστης θεραπείας σε ατομικό επίπεδο για όλους τους ασθενείς, καθώς και τη βελτίωση της εκπαίδευσης ογκολόγων και επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναγνωρίζοντας τις ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους και να μειωθεί η αγωνία και η κατάθλιψη των καρκινοπαθών·

22.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ειδικότητα του ογκολόγου και να διασφαλίσουν "δια βίου μάθηση" για τους εν λόγω ειδικούς ιατρούς σύμφωνα με συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές·

23.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την παρηγορητική αγωγή και να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της·

24.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κοινοτική νομοθεσία θα περιέχει πρωτοβουλίες για τη φαρμακευτική βιομηχανία και τους ερευνητές προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αδιάλειπτη έρευνα και να διασφαλιστεί η παραγωγή νέων γενεών φαρμάκων και θεραπειών για την καταπολέμηση και τον έλεγχο του καρκίνου, βασισμένων επί επιστημονικών στοιχείων·

25.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, μέσω δικτύων επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της θεραπείας και της φροντίδας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία·

26.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει κεφάλαια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το έβδομο ερευνητικό πρόγραμμα - πλαίσιο για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση δικτύων αναφοράς για σπάνιους καρκίνους και καρκίνους που είναι δύσκολο να θεραπευθούν, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας·

27.   προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει κεφάλαια από το έβδομο Πρόγραμμα-πλαίσιο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου και της έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς και για νέα αντικαρκινικά φάρμακα και θεραπείες·

28.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν κοινοτικό πρότυπο για την εκτίμηση νέων καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων και την ανεύρεση των καλύτερων κλινικών και ιατρικών πρακτικών·

29.   καλεί την Επιτροπή να διαθέσει κεφάλαια από τοέβδομο Πρόγραμμα-πλαίσιο για να ενθαρρυνθεί η έρευνα σχετικά με τους παιδικούς καρκίνους·

30.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα αντικαρκινικά φάρμακα διατίθενται ομοιόμορφα σε όλους τους ασθενείς που τα χρειάζονται σε όλα τα κράτη μέλη·

31.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν, στο πλαίσιο του Φαρμακευτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, πώς καινοτόμα αντικαρκινικά φάρμακα που σώζουν ζωές μπορούν να διατίθενται ταχύτερα σε ασθενείς, επισπεύδοντας τη διαδικασία διάθεσης στην αγορά αυτών των φαρμάκων μέσω της κεντρικής διαδικασίας της ΕΕ και εξετάζοντας μια υπό όρους τιμολόγηση και διαδικασία επιστροφής, ενώ τα στοιχεία για την αξία του φαρμάκου συλλέγονται εμπειρικά μέσω των ασθενών·

32.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο τον Ιούνιο του 2008, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση με την οποία θα διασφαλίζεται ποιοτική, αντικειμενική, αξιόπιστη και μη διαφημιστική ενημέρωση για ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, από πολλαπλές πηγές·

33.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2001/20/ΕK της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο(15) (οδηγία για τις κλινικές δοκιμές), με σκοπό να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ακαδημαϊκή έρευνα για τον καρκίνο και, ιδιαίτερα, η έρευνα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και την έγκαιρη ανίχνευσή του, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τις επιπτώσεις των δαπανών που εμπλέκονται στον μη εμπορικό ερευνητικό τομέα, και να βελτιωθεί η δυνατότητα διάθεσης πληροφοριών στους ασθενείς και στον γενικό πληθυσμό σχετικά με συνεχιζόμενες και ολοκληρωθείσες κλινικές δοκιμές·

34.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για κοινό ορισμό της αναπηρίας που μπορεί να περιλαμβάνει άτομα με χρόνιες ασθένειες και καρκίνο και, στο μεταξύ, ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει, να δράσουν ταχέως για να συμπεριλάβουν ενδεχομένως αυτά τα άτομα στο πλαίσιο των εθνικών τους ορισμών όσον αφορά την αναπηρία·

35.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη για την προστασία καρκινοπαθών και χρονίως πασχόντων ατόμων στον τόπο εργασίας, με στόχο να απαιτηθεί από τις εταιρείες να δίνουν τη δυνατότητα σε ασθενείς να συνεχίσουν την απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους και να επιστρέφουν στις φυσιολογικές επαγγελματικές τους δραστηριότητες·

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικούς Χάρτες Δικαιωμάτων των Ασθενών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ασθενών και των εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της υγείας·

37.   καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί πρωτοβουλίες που παρέχουν στήριξη σε άτομα αμέσως ή εμμέσως πληττόμενα από τον καρκίνο, ιδίως επικεντρώνοντας την προσοχή της στην ανάπτυξη ψυχολογικής φροντίδας και στήριξης των ατόμων αυτών σε όλη την Ένωση·

38.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες για ασθενείς με καρκίνο, ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες που ενημερώνουν τους ασθενείς για επιλογές ως προς τη θεραπεία τους και για τρόπους ως προς την πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες·

39.   ενθαρρύνει τα νέα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για τη βελτίωση της υποδομής της υγειονομικής περίθαλψης, όπως π.χ. την υποστήριξη της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου·

40.   υποστηρίζει τη σλοβενική προεδρία της ΕΕ, η οποία κατέστησε την καταπολέμηση του καρκίνου μία από τις προτεραιότητές της για το 2008 και ζητεί από τις μελλοντικές προεδρίες να συνεχίσουν να καθιστούν τον καρκίνο προτεραιότητα·

41.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 301, 20.11.2007, σ. 3.
(2) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 50
(4) Αρχές σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των παιδιών (ΠΟΥ, 2006).
(5) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 327, 16.12.2003, σ. 34.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.1.2008, P6_TA(2008)0009.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.10.2007, P6_TA(2007)0434.
(9) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 273.
(10) ΕΕ L 95, 16.4.1996, σ. 9.
(11) ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/29/ΕK (ΕΕ L 81, 20.3.2008, σ. 51).
(12) ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 8.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 24.10.2007, P6_TA(2007)0471.
(14) ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 136, 29.5.2007, σ. 3. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 304, 22.11.2007, σ. 1).
(15) ΕΕ L 121, 1.5.2001, σ. 34-44.


Ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον
PDF 407kWORD 116k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (2007/2204(INI))
P6_TA(2008)0122A6-0074/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2002, η οποία θεσπίζει το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος(2),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική)(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους(6),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 14ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση(8),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων(10),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 13ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα(11),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων(13),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων(14),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α6-0074/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο για μια αυθεντική αειφόρο ανάπτυξη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί περιορισμένη μόνον πρόοδος στα θεμελιώδη ζητήματα της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών προβληματισμών σε άλλους τομείς πολιτικής και της βελτίωσης της επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι πολλές περιβαλλοντικές πιέσεις αυξάνονται επί του παρόντος: οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κλιμακώνονται, η απώλεια της βιοποικιλότητας επιταχύνεται, η ρύπανση εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται εντός της ΕΕ συνεχίζουν να αυξάνονται, και το οικολογικό μας ίχνος μεγεθύνεται συνεχώς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τούτο θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις αντιπαραγωγικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλων σημαντικών πολιτικών της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί ποτέ ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης εάν δεν ενσωματωθούν πλήρως οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί σε όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθαρό και υγιές περιβάλλον είναι ουσιώδες για την ανθρώπινη ευεξία και τις καλές κοινωνικές συνθήκες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλοσχεδιασμένες περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε άλλους στόχους όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η ζωογόνηση της οικονομικής μεγέθυνσης, η ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της καινοτομίας και η προώθηση της επιστημονικής προόδου με την ανάπτυξη νέων, ασφαλών τεχνολογιών,

1.   θεωρεί λυπηρό το ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του Έκτου Kοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (Έκτο ΠΔΠ) καθυστέρησε σχεδόν ένα χρόνο και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα δράσης, αντίθετα με όσα ισχυρίζεται η Επιτροπή στην δική της ενδιάμεση αξιολόγηση· υπενθυμίζει ότι, αντίθετα με το προηγούμενο, το Έκτο ΠΔΠ εγκρίθηκε με τη διαδικασία της συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ· καλεί την ΕΕ να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 6ου ΠΔΠ, διότι, εάν δεν τους επιτύχει θα πληγεί η αξιοπιστία της ΕΕ, μεταξύ άλλων στα μάτια των ευαισθητοποιημένων για την κατάσταση του περιβάλλοντος πολιτών·

2.   επισημαίνει ότι η χρήση των θεματικών στρατηγικών ως νέου διαδικαστικού εργαλείου έχει αυξήσει τη σημασία των προνομοθετικών διαδικασιών και έχει δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων και στρατηγικότερη προσέγγιση στην κοινοτική νομοθετική πολιτική· ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι θεματικές στρατηγικές αύξησαν συγχρόνως τη διάρκεια της διαδικασίας χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής, καθυστερώντας την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων και την έγκριση αντίστοιχων μέτρων·

3.   θεωρεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική, δεδομένης της σημασίας της και καθώς εν γένει εφαρμόζεται από τις τοπικές αρχές, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη της νομοθεσίας και ότι οι απόψεις της βιομηχανίας, των μικρών επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών θα πρέπει να εκπροσωπούνται και να εισακούονται στους σχετικούς συμβουλευτικούς φορείς·

4.   θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η θέση του Έκτου ΠΔΠ ως περιβαλλοντικής διάστασης της στρατηγικής που χάραξε η ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη·

5.   πιστεύει ότι, εντός της ΕΕ, οι αρμοδιότητες πρέπει να ορίζονται και να κατανέμονται με σαφήνεια, και τονίζει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής δείχνει σύγχυση και εσωτερική ασάφεια όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών· τονίζει ότι τόσο τα όρια των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους όσο και οι συγκεκριμένες ευθύνες τους πρέπει να καθορίζονται και να αποδίδονται με σαφήνεια, για να διασφαλίζεται η συνέχεια στην εκπλήρωσή τους·

6.   τονίζει ότι οι θεματικές στρατηγικές δεν είναι χρήσιμες εάν συμπίπτουν χρονικά με μεγάλα νομοθετικά θέματα, αλλά είναι χρήσιμες είτε πριν από την εμφάνιση του σχετικού νομοθετήματος είτε σε αυτόνομη βάση·

7.   τονίζει την άμεση σχέση μεταξύ της κατάστασης του ανθρώπινου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας· καλεί την Επιτροπή, ενόψει της εφαρμογής της στρατηγικής που αποβλέπει στην ένταξη της μέριμνας για την υγεία σε όλες τις πολιτικές ("Health in all policies"), να συντάξει μελέτες που να καθιστούν σαφή την αιτιώδη σχέση μεταξύ της μεταβολής στην ποιότητα του περιβάλλοντος και της μεταβολής στην κατάσταση της ανθρώπινης υγείας·

Θεματικές στρατηγικές

8.  Θεωρεί ότι η ΕΕ έδρασε με συνέπεια, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της κλιματικής διπλωματίας που προέβλεπε το Έκτο ΠΔΠ· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, όσον αφορά τους στόχους και τις κατά προτεραιότητα δράσεις για την ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών, η ΕΕ δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεών της· ανησυχεί σοβαρότατα για την αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές και τους αργούς ρυθμούς στην επίδραση των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με τους ποσοτικά εκπεφρασμένους περιβαλλοντικούς στόχους για ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών· αναμένει από τα κράτη μέλη να έχουν επιτύχει μέχρι το 2012 τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οι οποίοι προβλέπονται για την κάθε χώρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο·

9.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι ανάσχεσης της ύφεσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 δεν θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα επιτευχθεί και ότι οι προτεινόμενες στρατηγικές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εδάφους δεν θα αποφέρουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά αποτελέσματα μέχρι το 2012· επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα σε άλλους τομείς της πολιτικής· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για κατάλληλη χρηματοδότηση του Natura 2000 και σε άλλους στενά συνδεδεμένους πρωταρχικούς στόχους·

10.   θεωρεί ότι όσον αφορά τις χημικές ουσίες, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2006, για τη καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(15) αποτελεί πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, αλλά ότι πρέπει ακόμη να αποδειχθεί ότι θα υλοποιήσει πραγματικά το στόχο αυτό με συγκεκριμένο τρόπο, και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν συμφωνεί απόλυτα με τους στόχους που συμφωνήθηκαν κατά το Έκτο ΠΔΠ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων έχει καθυστερήσει σημαντικά καθώς και ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του αστικού περιβάλλοντος καθώς και για τη μείωση του θορύβου υστερούν σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τα ανώτατα όρια εκπομπών(16) κατά κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο(17)·

11.   δεδομένου ότι η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων έχει επίδραση στην υγεία, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το έργο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων και καλεί την Επιτροπή να προτείνει το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους·

12.   επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά κενά όσον αφορά τους ειδικούς στόχους για την προστασία του νερού, όπως ορίζονται στο Έκτο ΠΔΠ· ωστόσο καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για το νερό(18) και να επαναξιολογήσει την ενσωμάτωση των κοινοτικών δεσμεύσεων για την προστασία του νερού στις άλλες πολιτικές· επιπλέον παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση για οδηγία που θα περιορίζει την επιβάρυνση με φωσφορικά άλατα στη γεωργία καθώς και στα απορρυπαντικά σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά(19)·

13.   επισημαίνει ότι απαιτείται νέα πολιτική για το νερό, επικεντρωμένη στην εξοικονόμηση και την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων·

14.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι θεματικές στρατηγικές για τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα αποδυνάμωσαν τους στόχους του Έκτου ΠΔΠ· εκφράζει τη λύπη του που δεν έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση πόρων, μέσα από την στροφή προς αειφόρα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης· συμφωνεί ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για τα βιοκατάλοιπα, ώστε να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω αποφυγή των ΧΥΤΑ και να διασφαλισθεί ότι ακολουθούνται οι καλύτερες επιλογές, όπως αυτές που βασίζονται στην άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών· υποστηρίζει πέραν τούτου την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και αυστηρότερων μέτρων για τις επιπτώσεις της διάθεσης αποβλήτων σε χωματερές που ρυπαίνουν το περιβάλλον·

15.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα·

Εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας

16.   υπενθυμίζει ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και θεωρεί ότι η δεσμευτική νομοθεσία παραμένει κεντρικής σημασίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις δραστηριότητές της ως θεματοφύλακας της Συνθήκης· ζητεί επομένως να παράσχει επίσης η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους στην Επιτροπή, ώστε να διασφαλισθεί ότι θα διεξαχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή επίβλεψη της εφαρμογής και εκτέλεσης της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη·

17.   δίνει έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματική και ακριβή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνιστά να εγκριθούν ειδικά μέτρα στήριξης προς όφελος περιφερειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της παραμέτρου του κοινοτικού κεκτημένου· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών να συντάξουν στρατηγικές μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, για να ορίσουν σαφώς τους ρόλους και τις ευθύνες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ορθή μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

18.   ανησυχεί ωστόσο για τις συστάσεις διαφόρων να περιορισθούν και να μετριασθούν οι κοινές ρυθμίσεις ή ακόμη και να αντικατασταθούν με εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μη δεσμευτικά μέτρα· ως εκ τούτου επαναλαμβάνει ότι, για την καλύτερη ρύθμιση του τομέα, το επίκεντρο πρέπει να είναι οι σαφείς και διαφανείς κανόνες και προδιαγραφές που βασίζονται σε νομοθεσία που συνδέεται με συμπεφωνημένους στόχους, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή τους·

19.   επαινεί τις προτάσεις της Επιτροπής να ενισχυθεί η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο με τη βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την εναρμονισμένη χρήση του δικαίου επιβολής κυρώσεων· σημειώνει ότι οι προληπτικές παράμετροι του δικαίου επιβολής κυρώσεων συμβάλλουν στην καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος·

20.   ζητεί επιπλέον ο σχεδιασμός και η επανεξέταση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών να γίνεται κατά τρόπο που να επικεντρώνεται περισσότερο στον καθορισμό στόχων παρά στην περιγραφή μέσων, αφήνοντας ελεύθερα τα κράτη μέλη και τους γεωργούς να εξεύρουν τα αποτελεσματικότερα και επαρκέστερα μέσα για να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους·

Φύση, βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίματος

21.   πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και για την προστασία των οικοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, συνιστά τη λήψη φορολογικών μέτρων για να προωθηθεί η βέλτιστη πρακτική και να αποτρέπονται οι πολίτες από ρυπαίνουσες δραστηριότητες·

22.   εφιστά, ωστόσο, την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι απειλή για τυχόν ποινικές συνέπειες δεν επαρκεί σε κάθε περίπτωση για την αποτροπή παράνομης και ταυτόχρονα επιζήμιας για το περιβάλλον τακτικής· τονίζει συνεπώς τη σπουδαιότητα της επιβολής ποινικών κυρώσεων, μετά τη διάπραξη του αδικήματος, ιδίως για την παράνομη εναπόθεση επικίνδυνων αποβλήτων στην επικράτεια άλλων χωρών·

Περιβαλλοντικά κίνητρα και αναθεώρηση των βλαπτικών για το περιβάλλον ενισχύσεων

23.   χαιρετίζει το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με τα αγορακεντρικά μέσα για περιβαλλοντικούς σκοπούς και τις αντίστοιχες πολιτικές επιδιώξεις· πιστεύει ότι χρειάζεται η ευρύτερη χρήση των αγορακεντρικών μέσων, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των διαδικασιών παραγωγής και διανομής καθώς και των μορφών κατανάλωσης·

24.   πιστεύει ότι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ δεν έχει έως τώρα επιτύχει μειώσεις των εκπομπών CΟ2 λόγω της υπερβολικά γενναιόδωρης εκχώρησης δικαιωμάτων εκπομπών· τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020· επιμένει ότι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο μετά το 2012 θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκώς αυστηρό ανώτατο όριο, πλήρη πλειστηριασμό και ποσοτικό και ποιοτικό όριο της χρήσης πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών (CΕR) και μονάδων μείωσης των εκπομπών (ΕRU)·

25.   ωστόσο σημειώνει ότι ο ρόλος της οικολογικής φορολογίας παραμένει μικρός και δεν φαίνεται να ενισχύεται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν μεγαλύτερες προσπάθειες στην αναμόρφωση της οικολογικής φορολογίας, και μεταξύ άλλων στη σταδιακή μετακύληση της φορολογικής επιβάρυνσης από αρνητικούς για την κοινωνική πρόνοια φόρους (π.χ. στους εργαζομένους) σε θετικούς για την κοινωνική πρόνοια φόρους (π.χ. επιβαρύνοντας τις δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον όπως η ανάλωση των πόρων ή η ρύπανση)· επισημαίνει ότι παρά την ομόφωνη απαίτηση στον τομέα της φορολογίας, οι συνθήκες εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ενισχυμένης συνεργασίας και εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·

26.   επισημαίνει ότι έχει δοθεί ώθηση για την άρση των βλαπτικών για το περιβάλλον ενισχύσεων· ωστόσο θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν αναμένονται στο εγγύς μέλλον συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης των βλαπτικών για το περιβάλλον ενισχύσεων, και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις έως τα τέλη του 2008 για τη σταδιακή κατάργηση όλων των επιζήμιων για το περιβάλλον ενισχύσεων κατά τα προσεχή πέντε χρόνια·

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντική συνεργασία και κίνητρα για καινοτομίες

27.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μεγαλύτερη και συνεκτικότερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους επιμέρους τομείς χάραξης της πολιτικής της ΕΕ, αποβλέποντας στην εφαρμογή της προσέγγισης της "υγείας σε όλες τις πολιτικές" που έχει εξαγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητεί την ενσωμάτωση των παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας σε όλες τις πολιτικές, καθώς και την συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στο θέμα αυτό· εκφράζει τη λύπη του τόσο για την έλλειψη ενσωμάτωσης των ζητημάτων αυτών σε διάφορα περιβαλλοντικά νομικά πλαίσια και στις προετοιμασίες για νέα νομοθεσία όσο και την έλλειψη ενσωμάτωσής τους σε νομοθετικές πράξεις που έχουν ως πρωταρχικούς στόχους άλλους από την προστασία του περιβάλλοντος·

28.   θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προβληματισμών σε άλλους οικονομικούς τομείς, είναι ανάγκη να ορισθούν δεσμευτικοί τομεακοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα· τονίζει ταυτόχρονα την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων σε επιμέρους τομείς της βιομηχανίας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στους τομείς του κλίματος και της ενεργειακής πολιτικής·

29.   δίνει έμφαση στη θεμελιώδη σχέση μεταξύ αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και βελτιωμένης ποιότητας ζωής και, σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης στην υλοποίηση του Έκτου ΠΔΠ, ιδίως σε ενέργειες που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· τονίζει τη σημασία των εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους στόχους του Έκτου ΠΔΠ και της διαδικασίας εφαρμογής του·

30.   τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα Natura 2000 στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, ούτως ώστε να μπορέσει η αρχή της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη να συμφιλιωθεί με την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού· ως προς το θέμα αυτό χρειάζεται ευρεία δράση ενημέρωσης και προώθησης των καλών πρακτικών, που δείχνουν πώς μπορούν να συμφιλιωθούν οι δύο αυτοί φαινομενικά αντιφατικοί στόχοι·

31.   δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, ώστε να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής περιβαλλοντικής συνεργασίας τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με χώρες και περιφέρειες που γειτονεύουν με την ΕΕ, όπως οι περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής καθώς και η Μεσόγειος, κυρίως για την πρόληψη της διασυνοριακής ρύπανσης·

32.   εκφράζει ανησυχία για τα πορίσματα διάφορων ανεξάρτητων μελετών(20)(21)(22)(23) που υποδεικνύουν ότι οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής δεν τηρούν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με εκτιμήσεις επιπτώσεων, ότι η εκτίμηση και η ποσοτική αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων προέχει της εκτίμησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διεθνών επιπτώσεων, ότι το κόστος της νομοθεσίας αξιολογείται πολύ περισσότερο απ' ό,τι οι ωφέλειές της, και ότι οι βραχυπρόθεσμοι προβληματισμοί επισκιάζουν τους μακροπρόθεσμους· πιστεύει ότι τέτοιου είδους μη σταθμισμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων είναι αντιπαραγωγικές τόσο όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική αυτή καθαυτή όσο και την ενσωμάτωσή της σε άλλες πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των επίμονων αυτών ελλείψεων·

33.   επαινεί την Επιτροπή για τη σαφή της δέσμευση υπέρ της ενίσχυσης της διεθνούς διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής· θεωρεί αναγκαίο να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ και να βελτιωθεί η παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την προώθηση φιλόδοξων περιβαλλοντικών πολιτικών και απαιτήσεων, π.χ. προάγοντας την μεταφορά τεχνολογίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

34.   τονίζει ότι η "διπλωματία του κλίματος" πρέπει να προωθηθεί με μεγαλύτερη ένταση και συνέπεια στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη τα οποία δεν δεσμεύονται από πολυμερείς συμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία, κράτη τα οποία, για ποικίλους λόγους, δεν εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο του Κιότο· καλεί επίσης την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών τεχνολογιών με όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς·

35.   συνιστά, να προστεθεί ρήτρα αειφορίας στον ΠOΕ, που θα καθορίζει αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως είναι η αρχή της προφύλαξης και η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", έναντι της οποίας θα μπορούν να αξιολογούνται τα εμπορικά μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες εμπορίου δεν θα υπονομεύουν την προστασία του περιβάλλοντος και ότι οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστατευτισμού·

36.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν διμερείς και περιφερειακές διαπραγματεύσεις στον τομέα του εμπορίου για να αντιμετωπίσουν εμπορικές δεσμεύσεις που έχουν άμεσα οφέλη για το περιβάλλον· πιστεύει ότι η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη, πρέπει να εντατικοποιήσει το διάλογο με αναδυόμενες οικονομίες, ούτως ώστε ο διάλογος σε τομείς αμοιβαίων προβληματισμών, όπως η αλλαγή του κλίματος, η διαχείριση των αποβλήτων και η παράνομη υλοτομία, να μετουσιωθεί στην εφαρμογή κοινών προγραμμάτων· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Φόρουμ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που θα επιτρέπει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, με ισχυρή συνιστώσα για το κλίμα, σε κάθε εμπορική συμφωνία και ζητεί να εφαρμοστεί ο στόχος αυτός στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις·

37.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ρεαλιστικότερη και οριζόντια εκμετάλλευση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, ώστε να παίξουν αυτά τα στοιχεία κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφύλαξης του περιβάλλοντος· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί αμέσως μία κοινοτική προσέγγιση "'top runner", ένα πιο φιλόδοξο μέσο διαρκούς βελτίωσης για τις μορφές παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να διασφαλισθεί ότι μελλοντικά όλα τα προϊόντα των κοινοτικών αγορών θα σχεδιάζονται, θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κριτήρια αειφορίας·

38.   υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και σε οικολογικό σχεδιασμό, σε ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και σε ενεργειακή απόδοση κτιρίων αποδίδουν μεγάλα οφέλη μακροπρόθεσμα, παρά το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμα υψηλό κόστος, και δίνει έμφαση στην ανάγκη να ενθαρρύνουν οι περιφέρειες τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τέτοιες επενδύσεις·

39.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν πραγματικά οικολογικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να προωθηθούν η καινοτομία και τα βιώσιμα συστήματα κατανάλωσης και παραγωγής·

40.   καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συμμετάσχουν στην ανάθεση κοινών αειφόρων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας σαφές πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί ο ορισμός μετρήσιμων στόχων και κριτηρίων ποιότητας·

41.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 20% για ανανεώσιμες πηγές και ο στόχος του 10% για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τον επισιτιστικό εφοδιασμό εντός και εκτός Ευρώπης· τονίζει ότι ο μηχανισμός αειφορίας, που βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρότατα κριτήρια αειφορίας στα βιοκαύσιμα·

42.   τονίζει ότι η γεωργία στην ΕΕ προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων προστατεύοντας την υγεία των πολιτών της Ένωσης·

43.   προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και τα νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την πολιτική γειτονίας και να διασφαλίσουν ότι τα επιχειρησιακά προγράμματά τους και τα υποστηριζόμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία σχέδια συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του μακροπρόθεσμου στόχου της πανενωσιακής βιώσιμης ανάπτυξης σε συνοχή με τις άλλες θεματικές προτεραιότητες·

44.   θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η εφαρμογή της αρχής της υποκατάστασης που λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τα οφέλη και το κόστος των προϊόντων υποκατάστασης· τονίζει ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη το σχέδιο καθώς και οι διαδικασίες παραγωγής και χρήσης οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση προϊόντων που δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ή συνιστούν σαφώς μικρότερο κίνδυνο·

Αρχές της "καλύτερης ρύθμισης" στην περιβαλλοντική πολιτική

45.   τονίζει ότι, εάν πράγματι η καλύτερη ρύθμιση αποτελεί στόχο, θα πρέπει να επανεξετάζονται οι αλληλεπικαλύψεις στη νομοθεσία που προκαλούν γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα·

46.   πιστεύει ότι η φιλοσοφική προσέγγιση που διέπει τη διαδικασία επανεξέτασης στερείται κριτικής αιτιολόγησης και δεν αναλύει τους λόγους και τα αίτια των καθυστερήσεων· πιστεύει ότι μόνο με την ανάλυση και τον προβληματισμό σχετικά με τα αίτια των καθυστερήσεων αυτών μπορούν να γίνουν μελλοντικά οι σωστές κινήσεις·

47.   τονίζει ότι εάν υπάρχει πράγματι η βούληση για τη βελτίωση της νομοθετικής μεθοδολογίας και την κατάρτιση εφαρμόσιμων κανόνων που θα μπορούν να εφαρμόζονται εύκολα από τις αρμόδιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η διάδραση μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών ούτως ώστε να απαντώνται τα ερωτήματά τους και να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις και η γνώμη των περιφερειών, των δήμων, των θιγόμενων βιομηχανιών και σχετικών ενώσεων· τονίζει επίσης ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βραχυπρόθεσμο κόστος μετατροπής του υπάρχοντος εξοπλισμού·

Προετοιμάζοντας το δρόμο για μια αλλαγή συμπεριφοράς

48.   επισημαίνει ότι χρειάζονται νέοι τρόποι μέτρησης της ευημερίας, οι οποίοι θα βασίζονται σε ρεαλιστικές αξίες για τις οικολογικές υπηρεσίες· θεωρεί ότι το ΑΕΠ δεν είναι πλέον επαρκές μέσο αξιολόγησης της ευημερίας και της ανάπτυξης, καθώς δεν μπορεί να απεικονίσει μόνο του όλες τις συνιστώσες και τις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας· προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω και να χρησιμοποιήσει πολιτικά ένα νέο δείκτη που θα ενσωματώνει τον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής προόδου στο περιβάλλον και την υγεία και θα συμβάλλει στην προσπάθεια αποσύνδεσης της οικονομικής μεγέθυνσης από την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον· θεωρεί ότι αυτός ο νέος δείκτης πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης κοινωνίας και να δίνει το έναυσμα για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις υπόλοιπες πολιτικές·

49.   καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας ως ζήτημα ύψιστης σπουδαιότητας μεταξύ των προτεραιοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας·

50.   θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών επιλογών που θα προετοιμάζουν ριζικές αλλαγές στην καταναλωτική και παραγωγική συμπεριφορά·

51.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να λειτουργούν πιο συνειδητοποιημένα, πράγμα που, πέρα από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να επηρεάσει θετικά το βαθμό και την ένταση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι παράγοντες της αγοράς·

52.   θεωρεί ότι η παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης στους πολίτες πρέπει να καταστεί προτεραιότητα· στηρίζει με έμφαση την ανάπτυξη σαφούς και ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης καθώς κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σημαντικά τους καταναλωτές "να κάνουν τη σωστή επιλογή'·

53.   επιμένει ότι πρέπει να διενεργηθεί συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του έκτου ΠΔΠ, πριν να οριστικοποιηθεί η πρόταση για το έβδομο ΠΔΠ·

54.   πιστεύει ότι η τελική αξιολόγηση του έκτου ΠΔΠ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξωτερικό φορέα, που θα είναι ανεξάρτητος από την Επιτροπή·

o
o   o

55.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 131.
(3) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 86.
(4) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 660.
(5) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 182.
(6) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0504.
(7) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0509.
(8) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 176.
(9) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 102.
(10) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 168.
(11) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 135.
(12) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0444.
(13) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0467.
(14) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0445.
(15) ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1354/2007 (ΕΕ L 304, 22.11.2007, σ. 1).
(16) Oδηγία 2001/81/ΕK του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2001 σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 22).
(17) ΕΕ L 189, 18.7.2002, σ. 12.
(18) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/32/ΕK (ΕΕ L 81, 20.3.2008, σ. 60).
(19) ΕΕ L 104, 8.4.2004, σ. 1.
(20) Impact Assessment of European Commission Policies: Achievements and Prospects, European Environment and Sustainable Development Advisory Councils, April 2006.
(21) Getting Proportions Right - How far should EU impact assessments go?, Institut for Miljøvurdering, April 2006.
(22) For Better or for Worse? The EU's "Better Regulation" Agenda and the Environment, Institute for European Environmental Policy, November 2005.
(23) Sustainable Development in the European Commission's integrated impact assessments for 2003, Institute for European Environmental Policy, April 2004.


Πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη
PDF 321kWORD 99k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη (2007/2153(INI))
P6_TA(2008)0123A6-0063/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό (UNESCO) του 2005, σχετικά με την προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2006 και της 24ης και 25ης Μαΐου 2007, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην εξυπηρέτηση των στόχων της Λισαβόνας, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/515/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ" έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την εν λόγω ανακοίνωση (SEC(2007)0570),

–   έχοντας υπόψη το από 4 Σεπτεμβρίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες(3),

–   έχοντας υπόψη το από 15 Ιανουαρίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις εταιρίες συλλογικής διαχείρισης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων (4),

–   έχοντας υπόψη το από 13 Μαρτίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005 για τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (οnline) μουσικές υπηρεσίες(5),

–   έχοντας υπόψη το από 7 Ιουνίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0063/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι, αφενός, δημόσιο αγαθό και αυτοσκοπός για την πρόοδο του ατόμου και της κοινωνίας και, αφετέρου, μέσο που συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης και στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, ιδίως η μελέτη του KEA European Affairs για την Επιτροπή σχετικά με την οικονομία του πολιτισμού στην Ευρώπη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν ούτε να ενισχύουν την πολιτισμική και οικονομική αξία της Ευρώπης χωρίς τη συνεχή συνεισφορά, σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς, νέου περιεχομένου από ανθούσα κοινότητα δημιουργών, όπως κινηματογραφιστές, συνθέτες, συγγραφείς, εικαστικοί καλλιτέχνες και σχεδιαστές,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτιστικές βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες που προσφέρουν στα έργα της διανοίας προστιθέμενη αξία οικονομικού χαρακτήρα, και ταυτοχρόνως νέες αξίες, τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνουν παραδοσιακές βιομηχανίες, όπως ο κινηματογράφος, η μουσική και οι εκδόσεις, καθώς και τα μέσα και οι βιομηχανίες του δημιουργικού τομέα (για παράδειγμα μόδα, σχέδιο), του τουρισμού, των τεχνών και της πληροφόρησης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, οι πολιτιστικές βιομηχανίες συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς που συνδυάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η ιδιαιτερότητα βασίζεται στον μη δυνάμενο να θιγεί πολιτιστικό χαρακτήρα του περιεχομένου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν των πολιτιστικών βιομηχανιών γενικώς προστατεύεται από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

Ε.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη αναγνώριση, διασφάλιση του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος και στήριξη της συνολικής πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, περιλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένων καλλιτεχνών, προκειμένου οι εν λόγω τομείς να μπορέσουν να αναπτυχθούν πλήρως και να συνεισφέρουν έτσι στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες παράγουν και διανέμουν ευρύ φάσμα περιεχόμενου για την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία των πολιτών, βασιζόμενο όλο και περισσότερο σε νέες τεχνολογίες και νέα ψηφιακά και οπτικοακουστικά σχήματα για τα οποία τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσουν τον τονωτικό και ρυθμιστικό τους ρόλο περιεχομένων διασφαλίζοντας δίκαιη και εύλογη αμοιβή στους δημιουργούς πρωτοτύπου περιεχομένου χάρη στην πρόσφορη και αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων, μεριμνώντας παράλληλα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών βιομηχανιών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κόλπους της σημερινής κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, αναδύονται νέες μορφές παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, οι οποίες δημιουργούν νέα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρήζουν προστασίας έναντι της πειρατείας, αλλά και γενικότερα εξεύρεσης κατάλληλων επιχειρησιακών και οικονομικών προτύπων για τη βελτίωση της πρόσβασης, του ανοίγματος και της διαφοροποίησης των προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους σε σχέση με τα κοινά εμπορικά προϊόντα και παρέχοντας δίκαιη αμοιβή σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων για τη χρήση πολιτιστικού περιεχομένου προστατευόμενου από τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν από τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφορη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων σημαίνει να παρέχεται η δυνατότητα στους δημιουργούς να αμείβονται δικαίως για τις δημιουργικές τους προσπάθειες στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλλευσης των έργων τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία αυτή είναι πλέον αναγκαία για την επιβίωση των πολιτιστικών βιομηχανιών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τη ζωτική συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών και της κοινότητας των δημιουργών στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στη διασφάλιση της δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών, στην αύξηση της πολυμορφίας του επιχειρηματικού τομέα, στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης, καθώς και στην προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, καθώς αποτελούν πόλο έλξης τουριστικών επενδύσεων, δημιουργούν νέες κατηγορίες εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών "τοπικού χαρακτήρα" και, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτρέπουν την κοινωνική περιθωριοποίηση απομακρυσμένων ή μειονεκτουσών περιφερειών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργοί συνιστούν θεμελιώδες τμήμα των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών βιομηχανιών και ότι ενδείκνυται, κατά συνέπεια, να τους παρασχεθεί οικονομικό, νομικό και κοινωνικό περιβάλλον ικανό να διασφαλίσει την ανάπτυξη του δημιουργικού τους δυναμικού,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η στενή διασύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων παραγωγής και δημιουργίας του πολιτιστικού τομέα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των "ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών" έδειξε απτώς την προσφορά του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης και στην πρόοδο των κατοίκων της,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χορηγούμενες προς, όφελος του δημιουργικού τομέα κρατικές ενισχύσεις και άλλες επιχορηγήσεις πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις και όχι πολυτέλεια και ότι πρέπει να αξιολογούνται εξίσου σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοφωνίας στα κράτη μέλη που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ, και τη Σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις καθώς και η χορηγία στον πολιτιστικό τομέα,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών αποτελεί κίνδυνο για την ποικιλομορφία και την προσφορά των πολιτιστικών αγαθών στους καταναλωτές,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης της καινοτομίας στην Ευρώπη και ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις θα κέρδιζαν εργαζόμενες σε συμβίωση με τους δημιουργούς στο πλαίσιο των πόλων επιχειρήσεων (clusters),

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν περισσότερο οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις για την προώθηση των δικτύων τους, καθώς και οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν μαζικά στη δημιουργία πλούτου στην οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί αρωγή στους δημιουργούς ώστε να λάβουν κατάρτιση ως επιχειρηματίες της δημιουργίας και να ενθαρρυνθούν να κερδίζουν τα προς το ζην από τη δημιουργικότητά τους,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός του δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη, ο οποίος μόνο μερικώς μπορεί να αποδοθεί σε γλωσσικούς λόγους ή λόγους εθνικής ταυτότητας, καθώς και η ανυπαρξία πολιτιστικών βιομηχανιών με πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση δεν μπορούν παρά να περιορίζουν τον ρόλο της Ευρώπης στον πολιτιστικό τομέα παγκοσμίως,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών βασίζονται στην ιδιαιτερότητα και στην πολλαπλότητα των ταυτοτήτων και στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβιβάζεται μέσω του πολιτισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μεταβίβαση αξιών προάγει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού, η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει γίνει πραγματικότητα,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι γυναίκες κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στη βιομηχανία του πολιτισμού, συνήθως είναι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή όταν ιδρύουν οι ίδιες τη δική τους επιχείρηση,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα TIMES (τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, ΜΜΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και λογισμικό), βασικό κορμό της βιομηχανίας του πολιτισμού, η συμμετοχή των γυναικών είναι εξαιρετικά χαμηλή (30%), και ότι μόλις το 20% των νέων επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν ιδρύονται από γυναίκες,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα ως σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, την προσέγγιση του κοινού στις τέχνες και την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, αποδίδοντάς τους κατ" αυτόν τον τρόπο αυξημένη σημασία στην οικοδόμηση του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

2.   τονίζει ότι, στο πλαίσιο της σημερινής "μεταβιομηχανικής οικονομίας", η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί και μέσω των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη θέσπιση πολιτικών που θα εστιάζουν όχι μόνο στην επιχειρηματική καινοτομία, αλλά και στην καινοτομία των πολιτιστικών δράσεων και των δημιουργικών οικονομιών·

3.   επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες πολιτισμού είναι βασικοί φορείς για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση της δυναμικότητας της οικονομίας της γνώσης, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να τους αναγνωρισθεί ότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.   θεωρεί ότι οι βιομηχανίες πολιτισμού, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αξιοποιήσουν ιδιαιτέρως το δημιουργικό χάρισμα· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν νέα και καινοτόμα είδη δια βίου μάθησης τα οποία βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του δημιουργικού χαρίσματος·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού οράματος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και να καταρτίσουν διαρθρωμένα πολιτικά μέτρα προς συγκεκριμένη εφαρμογή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δημιουργικών βιομηχανιών, εντάσσοντάς τες στο πλαίσιο πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό· θεωρεί ότι, προς τον σκοπό αυτόν, ο καθορισμός της ταυτότητας του τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων συνιστά προτεραιότητα·

6.   καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συλλογή συστηματικών στατιστικών δεδομένων στον τομέα αυτόν, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να δύνανται να έχουν στη διάθεσή τους συνεκτικά και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, αναγκαία για τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών με σαφείς στόχους, για την προώθηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

7.   καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μαθήματα για την επιχειρηματικότητα στα εθνικά προγράμματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως στους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών, των τεχνών και του πολιτισμού·

8.   ζητεί από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας να λάβουν καλύτερα και περισσότερο υπόψη την πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και, ειδικότερα, τις πολιτιστικές βιομηχανίες και τους δημιουργούς, στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και στα μεγάλα φόρα διαλόγου με άλλες περιοχές του κόσμου·

9.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα διασφάλισης διασυνοριακής κινητικότητας και για τον λόγο αυτόν πρέπει να προσεγγισθεί η προβληματική του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και να καταρτισθούν συγκεκριμένες σχετικές ρυθμίσεις, και επαναλαμβάνει σχετικώς τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

10.   χαιρετίζει την ιδέα της ενίσχυσης της κινητικότητας για τα πρόσωπα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του δημιουργικού τομέα με τήρηση των κανόνων και αρχών της Σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο πράσινο βιβλίο σχετικά με το θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα του τομέα, που έχει διττό χαρακτήρα, πολιτιστικό και οικονομικό·

11.   επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο που θα παρέχει το κατάλληλο δίκτυ ασφαλείας για τους δημιουργικούς επιχειρηματίες, κατά κύριο λόγο τους αυτοαπασχολούμενους, στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, τομείς οι οποίοι μέχρι σήμερα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης και ασταθείς όρους εργασίας·

12.   εκτιμά ότι η συλλογική διαμεθοριακή διαχείριση, καλά οργανωμένη, των δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας και των συγγενών δικαιωμάτων και τα επιχειρηματικά πρότυπα που σέβονται τα δικαιώματα όλων των δικαιούχων είναι ουσιώδους σημασίας για την βέλτιστη εκμετάλλευση του δημιουργικού δυναμικού και την παράλληλη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για κάθε κατηγορία δικαιούχων·

13.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή το προαναφερθέν ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2007 και ζητεί τη διαμόρφωση κοινοτικής προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής εποχής, την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας, τους ελάσσονες συμμετέχοντες και τα τοπικά σύνολα, βάσει της αρχής της ισότητας μεταχείρισης·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να συστηματοποιήσει με γοργά βήματα την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου ο πολιτισμός και ο πολιτιστικός τομέας να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως όσες σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισμό, το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και την έρευνα και την ανάπτυξη, και να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού τομέα κατά την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, καθώς και στην εξωτερική πολιτική για τη σύναψη διεθνών συμβάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, αναλαμβάνοντας προορατικό ρόλο και βελτιώνοντας τη διεθνή συνεργασία·

15.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία και να λάβουν πλήρως υπόψη τις αρχές στις οποίες βασίζεται, στο πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής τους πολιτικής·

16.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δομή που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού δραστηριοτήτων και πολιτικών που έχουν επίπτωση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς και να προβεί στη δημιουργία ομάδας δράσης για τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η άμεση συμβολή και επίπτωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην καινοτομία, στην οικονομική μεγέθυνση και στην κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών·

17.   παρακινεί την Επιτροπή, ενόψει της ταχείας εξέλιξης των τεχνολογιών και των αγορών, και προκειμένου να διασφαλισθεί στις πολιτιστικές βιομηχανίες ότι θα αποκομίσουν όφελος από την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων, να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα, ιδίως τους φορείς των τηλεπικοινωνιών και τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για τους φορείς μικρού ή μεγάλου μεγέθους, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στο περιεχόμενο και της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει δίκαιη και πραγματική αμοιβή για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων, αυθεντική επιλογή για τους καταναλωτές και πολιτιστική πολυμορφία· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των καταναλωτών που δεν επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος δεν αποτελεί ορθή λύση για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

18.   καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την πρόληψη, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, και ιδίως των νέων στα σχολεία, σχετικά με την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργικότητας γενικώς, και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία·

19.   ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί προκειμένου να θεσπισθούν νέα πρότυπα επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή, που δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αποκομίσει το μεγαλύτερο όφελος από τις νέες τεχνολογίες, διατηρώντας παράλληλα το νόμιμο δικαίωμα στην αμοιβή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας·

20.   καλεί την Επιτροπή να διαπιστώσει ότι, με το Διαδίκτυο, οι κλασικοί τρόποι χρήσης των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν ανατραπεί και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο πολιτισμικό επιγραμμικό περιεχόμενο και στην ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων πέραν της βιομηχανικής και εμπορικής λογικής, διασφαλίζοντας περαιτέρω εύλογη αμοιβή για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων·

21.   εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης πολιτιστικών έργων· συνιστά τη συμφωνία των Παρισίων ως πρόταση για την καθιέρωση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων δημιουργών και καταναλωτών·

22.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας·

23.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το Διαδίκτυο αποτελεί τεράστιο βήμα πολιτισμικής έκφρασης, πρόσβασης στη γνώση και δημοκρατικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή δημιουργικότητα, που φέρνει κοντά τις γενεές μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν να εγκρίνουν μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με τις ελευθερίες του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και με τις αρχές της αναλογικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικότητας, όπως η απαγόρευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

24.   παρακινεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας, να καταστήσει σαφείς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, τις ευθύνες τους και να διενεργήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης·

25.   θεωρεί ουσιώδη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, συνιστώντας μεικτές μορφές χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής ασφάλειας και προωθώντας ένα ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο προς όφελος των πολιτιστικών βιομηχανιών και των δημιουργικών κοινοτήτων, και ειδικότερα με εφαρμογή των πιστώσεων φόρου και μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα πολιτιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών έργων·

26.   υπογραμμίζει τη σημασία για τον ευρωπαϊκό τομέα της δημιουργίας των δωρεάν υποδομών στον τομέα της πληροφορίας που βασίζονται σε πρότυπα ανοικτής συμμετοχής και ανοικτών κανόνων, όπως το World Wide Web, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει στρατηγική για την καθιέρωση πιο ανοικτών και διαλειτουργικών υποδομών πληροφορίας·

27.   θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα διαρθρωτικά ταμεία, τα προγράμματα που προορίζονται για τις ΜΜΕ καθώς και το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 - 2013) να δίδουν ιδιαίτερη θέση στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των ατομικών καλλιτεχνικών επιχειρήσεων στον τομέα, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συντάξει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο στον πολιτιστικό τομέα της χορηγούμενης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο χρηματοδότησης·

28.   επαναλαμβάνει τη σημασία και ζητεί να αποδοθεί προτεραιότητα στους στόχους που τέθηκαν με την πρωτοβουλία για καινοτομία 2010 (i2i) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ζητεί τη μέγιστη αξιοποίησή τους· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ερευνήσουν περαιτέρω τρόπους παροχής χρηματοδότησης για την έναρξη και ανάπτυξη ΜΜΕ στον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα (για παράδειγμα, μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου)· ενθαρρύνει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των τομέων της παραδοσιακής τέχνης και κληρονομιάς, καθώς και των βιομηχανιών πολιτισμού και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει αυτές τις δραστηριότητες και να βοηθήσει στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

29.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρόσβαση στις πολιτιστικές βιομηχανίες όσον αφορά τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας με τις τρίτες χώρες ιδίως την Κίνα, την Ινδία αλλά επίσης τη Λατινική Αμερική·

30.   ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ του τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών και των τομέων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της τηλεπικοινωνίας προκειμένου να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

31.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος παρόμοιου με το πρόγραμμα MEDIA, να συμπληρώσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, να προωθήσει και να υποστηρίξει τις βιομηχανίες στον τομέα της μουσικής, του θεάτρου και των εκδόσεων, προκειμένου να διευκολύνει την διεθνική διανομή των έργων και, προηγουμένως, να καθιερώσει στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολιτισμός" μηχανισμό που θα δίνει στις πολιτιστικές μη οπτικοακουστικές βιομηχανίες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για τις δράσεις προώθησης του βιβλίου (μεταξύ άλλων με κοινά περίπτερα στις εκθέσεις βιβλίου), αλλά και θα προωθεί τη μουσική και την επαγγελματική κατάρτιση·

32.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό των ενισχύσεων για τη μετάφραση, διότι τα κονδύλια που διατίθενται στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους τους·

33.   εκτιμά ότι απαιτείται να δοθεί ώθηση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα με βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης, μάθησης και επιμόρφωσης, ιδίως επιδιώκοντας την εκπαίδευση σπουδαστών στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά μαθήματα με τρόπο που να τους προετοιμάζει για την επαγγελματική ζωή, καθώς και ενθαρρύνοντας καλύτερες συνεργίες μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα και των σχολείων και ενθαρρύνοντας την προσέγγιση των σχολείων και ιδρυμάτων των κρατών μελών που ενεργούν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών στον τομέα των τεχνών·

34.   υπογραμμίζει την ειδική φύση ορισμένων επαγγελμάτων ή τεχνών και δεξιοτήτων στους πολιτιστικούς, δημιουργικούς και βιοτεχνικούς τομείς, των οποίων πρέπει να διασφαλισθεί η διάρκεια με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης·

35.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνογνωσιών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εργασία των επαγγελματιών των σχετικών τομέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

36.   καλεί τα κράτη μέλη να στρέψουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στα επίπεδα αμοιβών των γυναικών στον πολιτιστικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα αμοιβών δεν έχουν ως αποτέλεσμα μισθολογικές διακρίσεις σε σχέση με το φύλο·

37.   τονίζει τον σημαντικό ρόλο των βιομηχανιών του πολιτισμού στην προσπάθεια για την καταπολέμηση στερεοτύπων σχετικών με το φύλο, ενθαρρύνοντας την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αλλαγή νοοτροπίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές βιομηχανίες να μεταδίδουν τις ιδέες αυτές με τις πρωτοβουλίες τους·

38.   καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις τους να διασφαλίσουν καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των βιομηχανιών της δημιουργίας και των χρηματοδοτών, με την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών συμβουλών, πληροφοριών και κατάρτισης, απευθυνόμενων στις μικρές επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·

39.   αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στις διατάξεις της οδηγίας 2007/65/ΕΚ και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια και την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

40.   τονίζει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων και των νέων ασύρματων τεχνολογιών στην ανάπτυξη και διάδοση νέων καινοτόμων πολιτιστικών υπηρεσιών και περιεχομένου τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα· επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν τον καταναλωτή να έχει ταχύτερη πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο·

41.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη θέση που έχουν λάβει έως τώρα όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων και τους καλεί, και στο μέλλον, όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ/ΓΣΕΥ (GATS) να μην προβαίνουν σε προσφορές απελευθέρωσης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών ούτε να προβάλλουν απαιτήσεις εξαίρεσης αυτών των υπηρεσιών από την εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου κράτους·

42.   χαιρετίζει τη δημιουργία το 2007 του ετησίου βραβείου του Κοινοβουλίου για τον κινηματογράφο (PRIX LUX) στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού, της προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της διατήρησης της πολιτισμικής παράδοσης και ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών και καλεί στο πλαίσιο του βραβείου αυτού να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η γυναικεία συμμετοχή και δημιουργικότητα ως αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου·

43.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Unesco και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) EE L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(2) ΕΕ L 201, 25.7.2006, σ. 15.
(3) ΕΕ C 76 E, 25.3.2004, σ. 459.
(4) ΕΕ C 92 Ε, 16.4.2004, σ. 425.
(5) ΕΕ C 301 Ε, 13.12.2007, σ. 64.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0236.


Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ" έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης
PDF 337kWORD 125k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ" έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (2007/2211(INI))
P6_TA(2008)0124A6-0075/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013)(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό (Σύμβαση της Unesco για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας) για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, της 20ής Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/515/ΕK του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου "Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός" της 24ης και 25ης Μαΐου 2007 για τη συμβολή των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας (9021/2007),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο –πρακτικές προτάσεις για μεγαλύτερη συνοχή, αποτελεσματικότητα και προβολή (COM(2006)0278),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ" έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο συνοδεύει αυτήν την ανακοίνωση (SEC(2007)0570),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την πολιτιστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Oκτωβρίου 2005 για τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (online) μουσικές υπηρεσίες(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0075/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη του μέγιστου δυνατού και του μέγιστου ευκταίου ανοίγματος σε όλους τους άλλους πολιτισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλως ιδιαιτέρως την υποχρέωση να μεριμνά για τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης, καθώς η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να διαφυλάσσεται, να διαδίδεται και να μεταλαμπαδεύεται τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, σε όλες τις διαστάσεις της και με όλα τα μέσα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός αποτελούν μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης έκφρασης και αυτογνωσίας στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και ότι επιτρέπουν στα άτομα και τις κοινότητες να διαχειρίζονται την κληρονομιά και τη μνήμη τους και να διαμορφώνουν την εικόνα του ατομικού και συλλογικού τους μέλλοντος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός επιτρέπουν νέες μορφές διαλόγου, δημιουργούν χώρους πολιτισμικής κατανόησης και επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να υπερβαίνουν τις θέσεις τους περί ταυτότητας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πεδίο ανταλλαγής, διαλόγου και δημιουργικότητας και για την παραγωγή ιδεών, οι τέχνες και ο πολιτισμός ενθαρρύνουν την ενασχόληση και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας των εκφάνσεών της και της σύνθεσης των κύριων πηγών της, όπως, για παράδειγμα, της ελληνορωμαϊκής και της ιουδαιοχριστιανικής αρχαιότητας, έθεσε ιστορικά την Ευρώπη στην πρωτοπορία όλων των ηπείρων, αποδείχτηκε απαράμιλλη κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της προόδου, η οποία διαδόθηκε προς κάθε κατεύθυνση και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί βασική αναφορά ανθρωπισμού, εμπλουτισμού και πνευματικής ζωογόνου δύναμης, δημοκρατίας, ανοχής και αγωγής του πολίτη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός πλούτος παρουσιάζει πυρηνική μορφολογία, του οποίου τα ειδικά και προσιδιάζοντα χαρακτηριστικά αποτελούν πραγματική ευρωπαϊκή υπεραξία και του οποίου ο ιδιοπρόσωπος ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και την Ένωση, για την κατανόηση του κόσμου, για τη διασφάλιση της συνοχής της, για την υπογράμμιση της διαφοράς της και την αυτοεπιβεβαίωσή της έναντι άλλων λαών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία και η κινητικότητα αποτελούν αμφότερες εγγενή στοιχεία της άσκησης των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτεχνικές παραγωγές φέρνουν σε επαφή ευρωπαίους και μη ευρωπαίους καλλιτέχνες εξίσου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κινητικότητα των καλλιτεχνών δυσχεραίνεται από εθνικές πολιτικές που απαιτούν θεώρηση από άτομα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκφάνσεις της ιστορικής προβολής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε άλλες ηπείρους πρέπει να οδηγούν σε προνομιακές δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τους παράγοντες οικοδόμησης του πολιτισμού, αμοιβαίας κατανόησης και εποικοδομητικής προσέγγισης μεταξύ των λαών που αυτές αντιπροσωπεύουν,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του πολιτισμού, κυρίως με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της καλλιτεχνικής καινοτομίας στις περιφέρειές τους, παράμετρος η οποία οφείλει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό υπό την οπτική γωνία της παγκοσμιοποίησης,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη ευρωπαίοι μετανάστες, τουρίστες και άλλοι επισκέπτες υποχρεούνται να σέβονται την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η οποία κατέχει προνομιακή θέση στα κράτη μέλη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη, από τη μία πλευρά, ότι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες και οι πολιτιστικές βιομηχανίες της Ευρώπης διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, στη διαμόρφωση κοινών αξιών και στη συνεχή ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη η οποία υπερβαίνει το εθνικό κράτος, αλλά και αναγνωρίζει την πολιτιστική πολυμορφία σε ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και γλωσσική κλίμακα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη πλευρά, ότι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες και οι πολιτιστικές βιομηχανίες της Ευρώπης έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα οικονομικά εισοδήματα, τις πηγές πλούτου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, τα πολιτιστικά προϊόντα παράγονται, διαδίδονται και καταναλώνονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακή μορφή, καθώς και ότι η πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη την εξέλιξη αυτή,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες ευρίσκονται σε προστατευόμενο χώρο όσον αφορά του κανόνες εμπορίου, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει δεόντως την ευρωπαϊκή αντίληψη ότι τα πολιτιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι διαφορετικά από άλλα είδη αγαθών και υπηρεσιών και πρέπει να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο σημαντικά μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα της ΕΕ πραγματοποιούν σημαντικές από οικονομικής απόψεως ανταλλαγές με αντίστοιχα ιδρύματα σε άλλα μέρη του κόσμου, πράγμα το οποίο αποφέρει σημαντικά έσοδα μεγαλύτερα από τα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά των κρατών μελών πρέπει να τυγχάνει της μέγιστης προστασίας από τον κίνδυνο παράνομων εξαγωγών και παράνομου εμπορίου γενικά, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση της 14ης Νοεμβρίου 1970 σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας και σε άλλα εφαρμόσιμα διεθνή μέσα,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων στον πολιτιστικό τομέα, και να εμποδίσει με ενεργό τρόπο την παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών έργων που τυγχάνουν προστασίας στο κράτος προέλευσής τους,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες είναι παθητικό,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτιστικών βιομηχανιών αποτελούν προκλήσεις για τη γλωσσική και την πολιτιστική πολυμορφία, οι οποίες είναι αξίες από μόνες τους, και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ευρεθεί ευρωπαϊκή κοινή προσέγγιση στις προκλήσεις αυτές,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική βιομηχανία και οι συναφείς υπηρεσίες συνιστούν σημείο σύγκλισης του διεθνούς εμπορίου και του πολιτισμού, και, στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, δύνανται να αποτελέσουν το κατάλληλο εργαλείο για περαιτέρω ανάδειξη ευρωπαϊκών πολιτιστικών προορισμών με παράπλευρα εμπορικά οφέλη, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην εξασφάλιση κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες και ουσιαστικές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να νοούνται ως καινοτόμος τρόπος για τη διάδοση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, πράγμα το οποίο μπορεί να προαγάγει την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση και ο σεβασμός των πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες νέων μέσων, μεταξύ άλλων οι διαδικτυακές πύλες και υπηρεσίες που βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η ανάπτυξή τους, αποκτούν αυξανόμενο όγκο περιεχομένου για να είναι ανταγωνιστικές,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν πρωτοφανείς προκλήσεις που επιβάλλουν νέα προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης και ρύθμισης ζητημάτων που άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της πειρατείας και της μη εξουσιοδοτημένης ψηφιοποίησης, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της ανάγκης εξεύρεσης της δέουσας ισορροπίας μεταξύ της δίκαιης πρόσβασης σε πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και των νέων μορφών καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση και η πειρατεία πολιτιστικών αγαθών οδηγούν σε απώλειες θέσεων εργασίας στην ΕΕ και υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών βιομηχανιών και την ποιότητα των προϊόντων, πλήττοντας ιδιαίτερα τα κράτη μέλη των οποίων η πολιτιστική παραγωγή και η οικονομική εκμετάλλευση πολιτιστικών προϊόντων αποτελεί βασική πηγή των προσόδων τους,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε όλα τα διεθνή φόρα, καθώς και ενώπιον εκείνων των εμπορικών εταίρων οι οποίοι δεν διαθέτουν κατάλληλη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός περιλαμβάνεται ρητά στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και σε άλλα εμπορικά μέσα,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η γλώσσα συνιστούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των περιφερειών και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση επενδύσεων ειδικότερα στις υποανάπτυκτες περιοχές που είναι φτωχές σε φυσικούς πόρους ή τουριστικά αξιοθέατα, και ότι οι καλλιτέχνες όπως και οι πολιτιστικοί φορείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας των περιφερειών, στην αύξηση της ελκυστικότητάς τους και στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός, ως τομέας τόσο δημιουργίας απασχόλησης όσο και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη πόλεων (ιδίως μικρομεσαίων) και περιοχών της υπαίθρου, και ότι, σε κοινωνικό επίπεδο, η πολιτιστική ταυτότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ένταξης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και την ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με στόχο να αυξηθεί η ελκυστικότητα των περιφερειών,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ιδιωτικό κεφάλαιο θα έπρεπε να διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στον πολιτιστικό τομέα και να συμμετέχουν στην υλοποίηση σχεδίων και δράσεων του τομέα αυτού, κυρίως μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ),

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό και εγκρίνει τους στόχους που διατυπώνονται σε αυτή· σημειώνει ότι έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει τον βασικό και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας και στη θέσπιση νέου πυλώνα παγκόσμιας διακυβέρνησης και αειφόρου ανάπτυξης·

2.   εκφράζει, ομοίως, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Συμβούλιο, όπως προκύπτει από το ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007·

3.   υπογραμμίζει ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και την προαγωγή του πολιτισμού, ιδίως όσον αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προώθηση της καλλιτεχνικής καινοτομίας και των δημιουργικών βιομηχανιών·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολείται με το ζήτημα της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού·

5.   επισημαίνει την ανάγκη προώθησης της εμφάνισης και της κινητικότητας των νέων ευρωπαίων καλλιτεχνών·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κατά τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό σ' έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης δεν έγινε καμία αναφορά στον ρόλο του μεγάλου αριθμού εταιρικών σχέσεων μεταξύ πόλεων, τοπικών αρχών και περιφερειών·

7.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο πολιτιστικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας και εφιστά την προσοχή στη σημασία του πολιτισμού για τη δημιουργία ενός κατάλληλου και δυναμικού περιβάλλοντος διαβίωσης, ιδίως μέσω των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρει ο πολιτιστικός τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη πολλών περιφερειών·

8.   υπογραμμίζει ότι, με βάση το άρθρο 151 της Συνθήκης, η δράση στον πολιτιστικό τομέα, η οποία δεν πρέπει να υπονομεύει την πολιτιστική πολυμορφία και τις εθνικές ταυτότητες, πρέπει να λαμβάνει τη μορφή πολιτικών συνεργασίας και συμφωνιών εταιρικών σχέσεων μεταξύ κρατών μελών· επισημαίνει επίσης το ρόλο των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημαντικού φόρουμ πολιτιστικής συνεργασίας·

9.   εκφράζει ανησυχία διότι η ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζει το συνεχιζόμενο πρόβλημα των παρανοήσεων όσον αφορά τον πολιτισμό στο πλαίσιο των σύγχρονων και των παραδοσιακών τεχνών, της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και των κερδοφόρων και προσανατολισμένων στο κέρδος "δημιουργικών βιομηχανιών'· επιπλέον, οι στόχοι που ορίζονται στην ατζέντα παρουσιάζουν γενικώς τον πολιτισμό ως έχοντα σπουδαία κοινωνική, οικονομική, πολιτική και γενικότερα "οργανική" αξία, αλλά δεν περιλαμβάνουν το ζήτημα του πολιτισμού ως αξίας αφ" εαυτού (culture qua culture)·

10.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση για τον διαπολιτισμικό και τον πολιτισμικό διάλογο και το τι σημαίνει ο όρος "πολιτισμός", επικρατεί συχνά η αντίληψη ότι ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους αντί να αποτελεί μετριαστή διαφορών· εν προκειμένω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Jean Monnet: οι νέοι εκείνοι "που γνωρίζουν ό,τι είναι σπουδαίο και καλό στους διαφορετικούς πολιτισμούς, χωρίς να παύουν να κοιτούν τη δική τους χώρα με αγάπη και περηφάνια, αυτοί θα γίνουν Ευρωπαίοι'·

11.   θεωρεί αναγκαίο, για την πλήρη και συνεκτική εφαρμογή του άρθρου 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης, να ληφθούν υπόψη ως πολιτιστικά και οικονομικά αγαθά οι ιδιαιτερότητες του τομέα, ιδίως η ικανότητά του για δημιουργικότητα και καινοτομία και η κοινωνική του βαρύτητα, προκειμένου ο πολιτισμός να μπορέσει να καταλάβει πλήρως τη θέση που του αναλογεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας·

12.   θεωρεί ότι ο στόχος της Επιτροπής για περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, και ότι μόνο μέσω ενός τέτοιου δομημένου διαλόγου μπορούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εκφράσουν αληθινά την πραγματικότητα και τα αιτήματα των ευρωπαίων καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων·

13.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις σχετικά με την προστασία των συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και τη Σύμβαση της Unesco για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας·

14.   τονίζει ότι η πολιτιστική παραγωγικότητα και η δημιουργικότητα των καλλιτεχνών πρέπει να διασφαλισθούν με βιώσιμο τρόπο, αλλά ότι αυτό προϋποθέτει κοινωνική ασφάλεια για τους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου νομικού πλαισίου στους τομείς της φορολογίας, της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

15.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εμφυσήσουν ζωή στη Σύμβαση της Unesco για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις βασικές αρχές της Σύμβασης στις εσωτερικές και τις εξωτερικές τους πολιτικές·

16.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η Κοινότητα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τη Σύμβαση της Unesco για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει σε τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τη σύμβαση, και συγκεκριμένα στους τομείς "της κοινής εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη, της οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας"(7)·

17.   εκτιμά ότι τα κοινοτικά προγράμματα, που διατίθενται επί του παρόντος στον τομέα του πολιτισμού, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην κατάσταση που σχετίζεται με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαίων και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που θα επιτρέπουν, κατά τρόπο ευρύτερο και βαθύτερο, να προαχθεί η καλλιτεχνική δημιουργικότητα και να διατηρηθεί η επαφή με τα αγαθά και τις αξίες, υλικού και άυλου χαρακτήρα, τα οποία συγκροτούν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή τους στην ανθρωπιστική κατανόηση των ταυτοτήτων και των διαφορών, καθώς και στην υφιστάμενη πολιτιστική παραγωγή, και μας επιτρέπουν να τα αξιοποιήσουμε και να τα μοιραστούμε·

18.   υπογραμμίζει ότι όλα τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της συνοχής, της πραγματικής σύγκλισης, της οικονομικής μεγέθυνσης, της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας·

19.   επισημαίνει ότι η ΕΕ θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη πρακτικών μέτρων που θα συμβάλουν πραγματικά στην κινητικότητα των ευρωπαίων καλλιτεχνών και των καλλιτεχνών που δεν προέρχονται από την Κοινότητα·

20.   ζητεί τη θέσπιση ειδικής θεώρησης για τους καλλιτέχνες που θα τους επιτρέπει να δέχονται αμέσως προσφορές για πολύ μικρής διάρκειας επαγγελματικές υποχρεώσεις·

21.   επαναλαμβάνει τη στρατηγική σημασία του ελκυστικού προγράμματος της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού –του προγράμματος "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης'– το οποίο δίνει σημαντική ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών προσφέροντάς τους ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

22.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ισχυρή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης από το 2007 έως το 2011 και στο πολιτιστικό δίκτυο πόλεων του 2010, που θα φέρει σε επαφή περισσότερες από 20 μικρές και μεγάλες πόλεις από την Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Τουρκία, οι οποίες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών στόχων τους, θα συμμετάσχουν στις προετοιμασίες των πολιτιστικών πρωτευουσών για το 2010 και θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες·

23.   υποστηρίζει ότι η κινητικότητα και η ευελιξία αποτελούν τα μοναδικά μέσα, τόσο για την εξασφάλιση της επιβίωσης της δημιουργικής δραστηριότητας στα επιμέρους κράτη μέλη, όσο και για την προώθηση μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας·

24.   συστήνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τη δημιουργία προγράμματος που θα αποσκοπεί στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς της Ευρώπης και των ιστορικών συμβολών των εθνικών πολιτισμών κατά την πάροδο των αιώνων και σε όλες τις διαστάσεις, παράλληλα με το πρόγραμμα-πλαίσιο "Πολιτισμός 2007-2013" και συμπληρωματικά προς αυτό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα του πολιτισμού·

25.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις πολιτικές στήριξης της λογοτεχνικής μετάφρασης, όπως προβλέπει το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2007-2013"·

26.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει πρόγραμμα με σκοπό να αξιοποιηθεί η προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών στον κόσμο και ο ρόλος τους στην πολιτιστική δημιουργία των υπολοίπων ηπείρων, κατά τρόπο που να διευκολύνει τόσο την αμοιβαία γνώση και κατανόηση όσο και την πολιτιστική αλληλεπίδραση που γεννούν και κομίζουν οι γλώσσες αυτές στις υπερευρωπαϊκές τους πτυχές·

27.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να προαγάγει τις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές και την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και της πολυγλωσσίας από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.   τονίζει ότι, λόγω του χαρακτηρισμού του 2008 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει τις αξίες του διαπολιτισμικού διαλόγου και να γίνει ανοιχτή σε άλλους πολιτισμούς, καθώς και να προωθήσει και να αναπτύξει ευκαιρίες συνεργασίας, προτείνοντας ενδιαφέρουσα ποικιλία πολιτιστικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, ιδίως εκείνες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, για τις οποίες η συμμετοχή σε κοινά πολιτιστικά προγράμματα θα είχε εξαιρετικά σημαντική επίδραση κινητοποίησης·

29.   προτείνει να δεσμευθούν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία πραγματικά ευνοϊκών συνθηκών για τον πολιτισμό και την πολιτιστική δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Ένωσης και ειδικότερα όσον αφορά την οικογένεια, το σχολείο, τη διά βίου μάθηση, την επαφή με την κοινωνία και τον κόσμο των ψηφιακών τεχνολογιών·

30.   υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα πολιτιστικά προγράμματα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, επί παραδείγματι, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη· ζητεί να δημιουργηθεί ταχύτερα η βιβλιοθήκη·

31.   υποστηρίζει τις πολυάριθμες εταιρικές σχέσεις μεταξύ πόλεων, κοινοτήτων και περιφερειών στον τομέα του πολιτισμού οι οποίες έχουν εξέχουσα σημασία για την κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας και την προώθηση της πολιτιστικής καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν με κάθε μέσο τις τοπικές, περιφερειακές και διαπεριφερειακές δράσεις στον τομέα του πολιτισμού ως κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία της περιφερειακής, αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έναντι των παγκοσμίων προκλήσεων·

32.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διδασκαλία των τεχνών και των γραμμάτων στην τελειοποίηση της προσωπικότητας των νέων, στην αφύπνιση και την ανάπτυξη της κλίσης τους και στην πλήρη απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών και αξιών·

33.   τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί στη σχολική ύλη όλων των κρατών μελών κοινό πρόγραμμα διδασκαλίας της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του πολιτισμού στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

34.   επικαλείται τη σημασία της δημιουργίας, τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία, καινοτόμων ζεύξεων μεταξύ του πολιτισμού και της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και την ανάγκη για προγράμματα που θα καλύπτουν αυτές τις πτυχές·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μέσα για τον εντοπισμό των τομέων που τελούν σε κρίση στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά των εκδόσεων, η ανάπτυξη της οποίας κατέληξε να θέσει σε κίνδυνο την ποιοτική λογοτεχνική δημιουργία προς όφελος των "best-seller", και στον κόσμο της μουσικής δημιουργίας, η ποιότητα και η πολυμορφία της οποίας απειλούνται εξίσου από την πλανητική διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών, από διαδικασίες συγκέντρωσης της "συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων" και από την πειρατεία·

36.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα αναγκαία μέσα για την επιβολή και την προστασία των δικαιωμάτων λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον·

37.   εκτιμά ότι πρέπει να καταστεί πρόσφορο το έδαφος για μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτιστική διπλωματία και καλεί τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να ενισχύουν το πολιτιστικό στοιχείο των διπλωματικών αντιπροσωπειών τους και να αναλαμβάνουν τακτικές οργανωμένες πρωτοβουλίες, αφιερωμένες στον ευρωπαϊκό πολιτισμό·

38.   καλεί τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού·

39.   συστήνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή την κατάρτιση και την προώθηση καταλόγου "πολιτιστικών τόπων προσκυνήματος" σε όλα τα κράτη μέλη και, με τον τρόπο αυτό, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ειδικών εκδηλώσεων που θα διεξάγονται ανά τακτά διαστήματα σε αυτές τις πολιτιστικές εστίες δράσης και ακτινοβολίας·

40.   θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς με σκοπό να δοθεί έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των πολιτιστικών αγαθών, μνημείων και τόπων μνήμης, που αποτελούν όλα μαρτυρίες της ευρωπαϊκής ιστορίας και κληρονομιάς·

41.   συνιστά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να στηρίξουν και να προωθήσουν το πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές" του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκαινιάστηκε το 1987, καθώς οι εν λόγω διαδρομές αποτελούν υποδειγματικά δίκτυα που περιβάλλουν περιφέρειες και τοπικές κοινότητες και αποτελούν μαρτυρίες της κληρονομιάς και της κοινής ιστορίας της Ευρώπης·

42.   προτείνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τη δημιουργία των λειτουργιών της "ευρωπαϊκής πολιτιστικής χορηγίας" και του "ευρωπαίου πολιτιστικού μαικήνα" με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο των στόχων της δράσης που επιδιώκει η Επιτροπή·

43.   προτείνει, επιπλέον, τη θέσπιση ευρωπαϊκών βραβείων υψηλού κύρους, τα οποία θα απονέμονται σε τακτά διαστήματα σε κάθε τομέα δημιουργικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας·

44.   συνιστά επίσης να αυξηθεί η προβολή των υπαρχόντων βραβείων και να αξιολογηθούν οι επιδράσεις τους·

45.   συνιστά, ενόψει της 200ής επετείου από τη γέννηση του Fryderyk Chopin, λαμπρού συνθέτη του οποίου η συνεισφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη, το 2010 να χαρακτηρισθεί "Ευρωπαϊκό Έτος Fryderyk Chopin'·

46.   προτείνει να χαρακτηριστεί το έτος 2011 "Ευρωπαϊκό έτος των Ελλήνων και Λατίνων Kλασικών", με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής των λαών της Ένωσης σε αυτήν την σημαντική πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία σήμερα κινδυνεύει να περιπέσει σε λήθη·

47.   συνιστά στην Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ξεκινήσει, προς χάριν της προώθησης των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αξιών και της έκφρασης της δέσμευσής της απέναντι στον πολιτισμό, την τακτική οργάνωση και υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού έτους προς τιμήν μιας σημαντικής ευρωπαϊκής προσωπικότητας, καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή πολιτιστικού γεγονότος·

48.   συνιστά να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την προώθηση, την πρόσβαση και τη δημοσιότητα των εν λόγω μέτρων·

49.   τονίζει στο Συμβούλιο την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθούν τα δημοσιονομικά μέσα που προορίζονται για τη στήριξη των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης της Επιτροπής, καθώς και αυτών που ήδη υφίστανται·

50.   παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις σε διμερές και πολυμερές επίπεδο είναι διαφανείς, δίκαιοι, ανοιχτοί και προσανατολισμένοι στην πρόσβαση στην αγορά· επιμένει επιπλέον ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να συμβάλλουν στην εξάλειψη των εμποδίων και να επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους, ιδιαίτερα στους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής, της μουσικής και των εκδόσεων·

51.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους μηχανισμούς τελωνειακών ελέγχων και ανταλλαγών πληροφοριών με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά τους στον αγώνα κατά των παράνομων εξαγωγών και εισαγωγών έργων τέχνης και άλλων προστατευόμενων πολιτιστικών αγαθών·

52.   καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αρχίσει ενδελεχής επανεξέταση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εναρμόνιση των αλληλοσυγκρουόμενων στόχων της προστασίας του κατόχου των δικαιωμάτων και της ελεύθερης και δίκαιης πρόσβασης σε πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με το κοινοτικό κεκτημένο, τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και τις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αιτίες παραποίησης και πειρατείας στην πηγή τους·

53.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπορικοί εταίροι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ και το διεθνές εμπορικό δίκαιο, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης ενεργοποίησης των μέσων επίλυσης διαφορών που παρέχουν οι διεθνείς συμφωνίες·

54.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αξιόπιστο και συνεκτικό σύνολο δεικτών και μέσων για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του διεθνούς εμπορίου πολιτιστικών αγαθών·

55.   ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα της πολιτιστικής βιομηχανίας παγκοσμίως, να περιλάβει στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ρήτρες για τη διάδοση και το εμπόριο προϊόντων πολιτιστικής και ιστορικής αξίας·

56.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις διατάξεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης και άλλων εμπορικών μέσων που αφορούν το εμπόριο πολιτιστικών αγαθών κατά την παρακολούθηση αυτών των εμπορικών συμφωνιών·

57.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί η διασυνοριακή ροή πολιτιστικών προϊόντων με τόνωση της κινητικότητας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα· θεωρεί ότι η διασυνοριακή κινητικότητα της ευρωπαϊκής τέχνης και του πολιτισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών, καθώς και στη διατήρηση και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

58.   ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει πιθανά εμπόδια μη δασμολογικού χαρακτήρα που δημιουργούνται από τρίτες χώρες για ορισμένα ευρωπαϊκά πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες κατά τις εμπορικές ανταλλαγές και, εάν είναι απαραίτητο, να λάβει μέτρα για την εξάλειψή τους·

59.   τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση αναπτυσσομένων χωρών στην αγορά της για πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τεχνολογική εξέλιξη των πολιτιστικών βιομηχανιών τους·

60.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει ειδικές πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις που θα προαγάγουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ παράλληλα να θεωρήσει την πρόσβαση στον πολιτισμό ως προτεραιότητα στις αναπτυξιακές πολιτικές·

61.   στηρίζει τη συστηματική ενσωμάτωση της πολιτιστικής διάστασης και των διαφόρων στοιχείων του πολιτισμού στο σύνολο των πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων σε θέματα εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης, ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των διπλωματικών προσπαθειών της Επιτροπής και τη βιωσιμότητα και αειφορία όλων των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ΕΕ, καθώς και την αύξηση των μέτρων που συμβάλλουν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία του πολιτιστικού τομέα στις αναπτυξιακές δραστηριότητες·

62.   χαιρετίζει τη σύσταση ειδικών και αλληλεξαρτώμενων πολιτιστικών προγραμμάτων συνεργασίας με ορισμένες χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στην Ασία και σε άλλες περιοχές, όπως π.χ. το Πολιτιστικό Ταμείο για την Ινδία·

63.   επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Πολιτιστικού Ταμείου ΕΕ-ΑΚΕ ως κοινή συμβολή της ΕΕ για τη στήριξη της διανομής και παραγωγής πολιτιστικών αγαθών ΑΚΕ, και επισημαίνει ότι το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα προσφέρει τα κεφάλαια εκκίνησης που θα συμπληρωθούν με συνεισφορές των κρατών μελών·

64.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την προστασία των διεθνών συμφωνιών και άλλων νομοθετικών μέσων με επιρροή στα πολιτιστικά δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η πολιτιστική ελευθερία και να διαφυλαχθούν η ποικιλομορφία και οι εκφράσεις της έναντι των σχεδίων παγκοσμιοποίησης της αγοράς που απειλούν αυτήν την πολιτιστική ποικιλομορφία στις αναπτυσσόμενες χώρες·

65.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και περιφερειών·

66.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση της πολιτιστικής πολιτικής στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, ιδίως δε όσον αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα·

67.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας της λαμβάνουν υπόψη τον τοπικό πολιτισμό και συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των λαών στις παραδόσεις και στα μέσα πολιτιστικής έκφρασης καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας και τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού· υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, και ενθαρρύνει την υποστήριξη της ενσωμάτωσης του πολιτισμού στη διδακτέα ύλη σε όλα τα επίπεδα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

68.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χρήση και την απόλαυσή της από τις κοινωνίες, και ότι η πολιτιστική κληρονομιά, λόγω του μεταβατικού της χαρακτήρα, πρέπει να τυγχάνει αειφόρου διαχείρισης· θεωρεί επίσης ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει αναγκαστικά να είναι αποδοτική από οικονομική άποψη και να συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των λαών·

69.   στηρίζει την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στο έργο των διεθνών οργανώσεων που ασχολούνται με τον πολιτισμό και στη διαδικασία της "Συμμαχίας των Πολιτισμών" των Ηνωμένων Εθνών·

70.   αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδίου της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, αλλά επισημαίνει ότι η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησής της ούτε πρακτικό σχέδιο για την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν συντομότερα·

71.   τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ενίσχυση και την τροφοδότηση του πολιτισμού στις περιοχές τους, προπάντων στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς και ως φορείς καλλιτεχνικής καινοτομίας, στο βαθμό που είναι αρμόδιες για την παροχή και χρηματοδότηση πολιτιστικών αγαθών και πρωτοβουλιών, παιδείας και κατάρτισης, καθώς και ως διοργανωτές φεστιβάλ και πολιτιστικών δρωμένων·

72.   υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ενίσχυση και την τροφοδότηση του συνόλου του πολιτισμού στις περιοχές τους· συνιστά στα κράτη μέλη να εμπλέξουν τις αρχές αυτές στη διαδικασία όχι μόνο του ελέγχου των αποτελεσμάτων, αλλά και της εφαρμογής κάθε νέας ατζέντας της ΕΕ για τον πολιτισμό, ούτως ώστε η πολιτιστική πολιτική που εφαρμόζεται στην πράξη να αντανακλά τις ιδιαίτερες προσδοκίες και ανάγκες των περιοχών·

73.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να προωθηθεί η πολιτιστική ποικιλότητα και να δοθεί στον πολιτισμό ουσιαστική θέση στο πλαίσιο του διαλόγου όχι μόνο μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ περιφερειών ανά τον κόσμο, προωθώντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και συμπεριλαμβάνοντας τον πολιτισμό στα αναπτυξιακά προγράμματα· υποστηρίζει την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης με τη δημιουργία στρατηγικών για τον πολιτισμό, που να συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς και παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη του πολιτισμού·

74.   τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, τη δημιουργία πλούτου και την προώθηση της αξίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι οι περιφερειακές πολιτιστικές ενώσεις και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τέχνης πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή·

75.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αφιερώνει ελάχιστη προσοχή στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών·

76.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον πολιτιστικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πρακτικών αυτών δημιουργείται στο επίπεδο των περιφερειών· προτείνει τη διοργάνωση θεματικών διασκέψεων και τη δημιουργία προσιτών στο κοινό βάσεων δεδομένων σχετικών με τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

77.   έχοντας κατά νου το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες ως αυθεντικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εμπεριστατωμένες προτάσεις για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2008, καθώς επίσης και να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών·

78.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλότητα της ΕΕ αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλούτο· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η διδασκαλία γλωσσών και τα προγράμματα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών εντός και εκτός ΕΕ χρήζουν διαρκούς υποστήριξης· υπενθυμίζει το ρόλο των τηλεοπτικών προγραμμάτων στον τομέα των διαπολιτισμικών ανταλλαγών·

79.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, επίσης στο επίπεδο πόλεων, ιδιαίτερα δε σε μικρομεσαίες πόλεις, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IV C και να ενσωματώσει τη πολιτιστική διάσταση στην πρωτοβουλία "περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή'·

80.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον πολιτισμό στις περιφέρειες μέσω επενδύσεων στις πολιτιστικές υποδομές, χρησιμοποιώντας πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία και να αναπτύξουν περιφερειακές στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης κατόπιν διαβουλεύσεως με τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών·

81.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν απλές, διαφανείς και σαφείς αρχές για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ, ούτως ώστε να καταστούν αποτελεσματικό μέσο χρηματοδότησης πολιτιστικών επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την ενεργητικότερη συμμετοχή από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

82.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει Πολιτιστικό Ταμείο ΕΕ-ΑΚΕ ως συνεισφορά της ΕΕ στη διανομή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες ΑΚΕ και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη· εκφράζει την άποψη ότι παρόμοιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν ιδίως στις χώρες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας·

83.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Unesco και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 201, 25.7.2006, σ. 15.
(3) ΕΕ C 287, 29.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 72 E, 21.3.2002, σ. 142.
(5) ΕΕ C 76 E, 25.3.2004, σ. 459.
(6) ΕΕ C 301 Ε, 13.12.2007, σ. 64.
(7) Aπάντηση στη γραπτή ερώτηση P-5554/07.


Προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος - Επιλογές δράσης για την ΕΕ (Πράσινη Bίβλος)
PDF 314kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής "Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την ΕΕ" (COM(2007)0354)
P6_TA(2008)0125B6-0131/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής "Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την ΕΕ" (COM(2007)0354),

–   έχοντας υπόψη την σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) και ιδιαίτερα το άρθρο 2 και το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία β), ε) και στ), το Πρωτόκολλο του Κιότο που προσαρτήθηκε στην UNFCCC και τις διαδικασίες εφαρμογής του,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές" (COM(2007)0507),

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και ιδιαίτερα την συμβολή της Ομάδας Εργασίας ΙΙ στην εν λόγω έκθεση,

–   έχοντας υπόψη την συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ειρήνη και την σταθερότητα,

–   έχοντας υπόψη την δέκατη τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 13) της UNFCCC και την τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που χρησίμευσε ως συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (COP/MOP 3) που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας μεταξύ 3ης και 15ης Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 16ης Νοεμβρίου 2005 με τίτλο "Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί"(1), της 18ης Ιανουαρίου 2006 για την αλλαγή του κλίματος(2), σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης του Μόντρεαλ (CΟΡ 11 - CΟΡ/ΜΟΡ 1), της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντίκτυπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(3), της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος(4) και της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου - η πορεία προς την Διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος και η συνέχειά της (COP 13 και COP/MOP3)(5),

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β6-0014/2008 της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού του και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 9 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβολή της Ομάδας Εργασίας ΙΙ στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες προβλέπεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις μελλοντικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις αυτές όχι μόνο θα φέρουν πολλούς τομείς της οικονομίας αντιμέτωπους με προκλήσεις αλλά ότι επίσης συνιστούν πρόσθετη απειλή για την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα και εμποδίζουν την κοινωνική ανάπτυξη,

Β.   εκτιμώντας ότι η περιφερειακή επιστημονική παρατήρηση σε όλες τις ηπείρους και σε πολλούς ωκεανούς καταδεικνύει ότι η φύση επηρεάζεται από την αλλαγή του κλίματος, κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και λόγω άλλων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος· εκτιμώντας ότι αυτή η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και επηρεάζει τα φυσικά και βιολογικά συστήματα,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει έως ποιό βαθμό η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος μπορεί να προλειάνει το έδαφος για την υιοθέτηση νέου μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που να προστατεύει το περιβάλλον, να αυξάνει την απασχόληση και να δίνει νέα διάσταση στις κοινωνικές πολιτικές,

Δ.   εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πρόβλημα που αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες στο σύνολό τους και, επομένως, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από το επίπεδο της ΕΕ και τις δημόσιες αρχές έως τους επιμέρους πολίτες, μπορούν και πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στα μέτρα προσαρμογής,

Ε.   εκτιμώντας ότι τα μέτρα προσαρμογής για την αποτροπή των ζημιών όχι μόνο είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κλιματικών επιπτώσεων εντός και εκτός της Ευρώπης, αλλά και ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή τους είναι ήδη σήμερα απαραίτητες για την αντιμετώπιση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των επιπτώσεων των σημερινών επιπέδων της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη που οφείλονται στις μακροχρόνιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· εκτιμώντας ότι η εν λόγω προσαρμογή απαιτεί μια πραγματικά εγκάρσια προσέγγιση και γενικότερη συνεκτίμηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες και υποδείγματα σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα που αφορούν τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· εκτιμώντας ότι από πολλές από αυτές τις μελέτες απουσιάζει αντίστοιχη διερεύνηση της κοινωνικοοικονομικής διάστασης και των προβλέψιμων συνεπειών στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς,

Ζ.   εκτιμώντας ότι, σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος και ο συντονισμός των μέτρων για την αντιμετώπισή της, προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση κοινής στρατηγικής για το πρόβλημα αυτό,

Η.   εκτιμώντας ότι τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος έχουν κεφαλαιώδη σημασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες προσαρμογής και μετριασμού θα περιορίσουν με όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο τρόπο τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος,

Θ.   εκτιμώντας ότι η έρευνα για την αλλαγή του κλίματος που διενεργείται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συντονίζεται με την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου,

Ι.   εκτιμώντας ότι ο δημόσιος προβληματισμός έχει εστιασθεί λιγότερο στην αλλαγή του κλίματος μετά από την απόδοση σαφούς έμφασης στα αναγκαία μέτρα μετριασμού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι ο στόχος διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C που έθεσε η ΕΕ θα εξακολουθούσε να σημαίνει για την Ευρώπη αύξηση της θερμοκρασίας, χαρακτηριζόμενη από ακραίες αλλαγές του περιφερειακού κλίματος, ποικίλες επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, στην τοπική και περιφερειακή οικονομία και στο περιβάλλον που θα εντείνουν περαιτέρω τις υπάρχουσες ανισότητες και τις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η έρευνα γύρω από τις προϋποθέσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων και την κατανόησή τους θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ως αναγκαία βάση για την θέσπιση προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, και μελλοντικών δράσεων με στόχο την αποφυγή θυμάτων και ζημιών για τους ανθρώπους, τις περιουσίες, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον και εκτιμώντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι δεν δείχνει ενδεδειγμένη μια προσέγγιση προσανατολισμένη προς την θέσπιση μηχανισμών προσαρμογής που θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια ανάλυση κόστους - οφέλους, δεδομένου ότι μπορεί να προβλεφθεί ότι και στην Ευρώπη αυτοί που θα πληγούν περισσότερο θα είναι τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού, επειδή σε γενικές γραμμές στερούνται επαρκούς ασφάλισης, πληροφόρησης και κινητικότητας, ώστε να αντεπεξέλθουν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι μια προσέγγιση "bottom-up" (εκ των κάτω προς τα άνω), στο πλαίσιο της οποίας οι κοινότητες που υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα κληθούν να παρουσιάσουν τις τεχνικές που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο δείκτη για την ΕΕ, ώστε να μπορέσει να παίξει συντονιστικό ρόλο στην προώθηση στρατηγικών, στην ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων στήριξης και στην καθοδήγηση του συντονισμού των πολιτικών μέσω επιστημονικών, περιφερειακών ή τοπικών δικτύων και εταιρικών σχέσεων,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι βασική συνιστώσα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος είναι η αύξηση και βελτίωση της επαγγελματικής και δημόσιας κατάρτισης όσον αφορά τις δράσεις προσαρμογής,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι, αν και είναι προφανές ότι η αλλαγή του κλίματος έχει επιπτώσεις στα αναπτυξιακά επιτεύγματα και απειλεί την επιτυχή ανάπτυξη στο εσωτερικό της Ευρώπης, έχει ακόμα ισχυρότερο αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκτιμώντας ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέτρων προσαρμογής πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω τόσο εντός της ΕΕ όσο και υπό το πρίσμα της παροχής στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την αρχή της ένταξης στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων, η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος πρέπει να συμπεριληφθεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά ζητήματα όπως το πώς και το πού πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις· εκτιμώντας ότι στις ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πρέπει να συμμετάσχουν στον ίδιο βαθμό οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες και οι φορείς λήψης αποφάσεων,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι στην Πράσινη Βίβλο δεν αναγνωρίζονται συγκεκριμένα οι γεωγραφικές, κλιματικές και αναπτυξιακές εξαιρέσεις των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών της ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζουν ενδεχομένως διαφορετικά τρωτά σημεία από αυτά που αναμένονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο ούτε εξετάζονται συγκεκριμένα οι κλιματικές συνθήκες των αστικών περιοχών ή των πυκνοκατοικημένων περιοχών της Ευρώπης,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πιθανό να επηρεάσει εκείνες τις περιοχές που, δεδομένων των τοπογραφικών χαρακτηριστικών τους, εξαρτώνται ιδιαιτέρως από τη δυναμική της φύσης (μεταξύ των οποίων περιοχές παγετώνων και ορεινές περιφέρειες), με αποτέλεσμα να εκτεθεί η τοπική οικονομία, ο πολιτισμός και ο πληθυσμός στο σύνολό του σε υψηλές πιέσεις και υψηλές δαπάνες προσαρμογής, ενώ συγχρόνως ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω οι περιφερειακές ανισότητες,

Κ.   εκτιμώντας ότι η Νότια Ευρώπη και η Λεκάνη της Μεσογείου είναι δυο από τις πιο ευπαθείς περιοχές στην Ευρώπη, που ήδη αντιμετωπίζουν λειψυδρία, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές,

ΚΑ.   εκτιμώντας ότι, για την επιτυχία των στρατηγικών προσαρμογής στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναπόδραστων κλιματικών αλλαγών, θα χρειασθεί η υποστήριξη της παιδείας και της επικοινωνίας με την ανάμιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη συμμετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα,

ΚΒ.   εκτιμώντας ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι ήδη 60 000 θάνατοι ετησίως οφείλονται σε φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη έκθεση της IPCC τονίζει τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών στη δημόσια υγεία· εκτιμώντας ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την εξάπλωση τροπικών ασθενειών και των φορέων τους στις εύκρατες περιοχές· εκτιμώντας ότι, ως χαρακτηριστική συνέπεια αυτού του γεγονότος, τα μέσα υγειονομικής περίθαλψης που απευθύνονται στα πιο ευπαθή τμήματα της κοινωνίας θα πρέπει πιθανότατα να προσαρμοσθούν περισσότερο από κάθε άλλον στην αλλαγή του κλίματος,

ΚΓ.   εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος θα προκαλέσει και νέα σοβαρή ζημιά στα ήδη ευπαθή και απειλούμενα οικοσυστήματα και θα έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης· εκτιμώντας ότι η ζημιά αυτή θα γίνει δριμύτατα αισθητή εμμέσως, με την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων που είναι βασικά για την ευημερία των ανθρώπων· εκτιμώντας ότι η προστασία των οικοσυστημάτων θα καταστεί επομένως θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της προσαρμογής· εκτιμώντας ότι το έδαφος αποτελεί το μεγαλύτερο χερσαίο απόθεμα οργανικού άνθρακα και ότι οι μη κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους συντελούν στη μείωση του αποθέματος αυτού· εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο να αντιστραφεί αυτή η τάση και να διασφαλιστεί ότι τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση και, όπου είναι δυνατόν, την αύξηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ,

1.   χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο και την διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερομένων μερών·

2.   υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της στενής διασύνδεσης των προσπαθειών προσαρμογής και των προσπαθειών μετριασμού για την χρησιμοποίηση συνεργειών για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιο τρόπο είναι δυνατό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών στους δύο αυτούς τομείς, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους σε αμοιβαία βάση και να αναπτυχθεί σαφής ολιστική στρατηγική·

3.   αναγνωρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι στην Πράσινη Βίβλο τα θέματα παρουσιάζονται κατά τομείς, πολλοί από αυτούς εμφανίζουν μεγάλη αλληλεξάρτηση· θεωρεί ότι οι συνέπειες για ένα τομέα και οι αποφάσεις προσαρμογής που τον αφορούν θα έχουν συχνά επιπτώσεις και σε άλλους τομείς, και καλεί επομένως την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις αυτές κατά την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής·

4.   επιβεβαιώνει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης επιστημονικών μοντέλων και μελετών με βάση μια επικεντρωμένη στους κινδύνους προσέγγιση για την καλύτερη ανάλυση, κατανόηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στον άνθρωπο και την κοινωνία σε συνάρτηση με τον στόχο περιορισμού των 2°C της ΕΕ και την διάσταση της αναγκαίας τοπικής ή περιφερειακής προσαρμογής·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της προσαρμογής, να αναπτύξει σενάρια κατάρτισης ισολογισμού του κόστους και των ωφελειών της προσαρμογής και να παράσχει κίνητρα και προβλέψεις για μελλοντικές δράσεις οικονομικού χαρακτήρα· τονίζει τη σημασία να χρησιμοποιηθεί τομεακή και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στους φυσικούς βιότοπους της Ευρώπης, όπως π.χ. στις ορεινές ή τις νησιωτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει τις μετατοπίσεις θέσεων απασχόλησης τόσο στους τομείς που χαρακτηρίζονται από μεγέθυνση όσο και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από συρρίκνωση·

6.   καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να υποστηρίξει την επιστημονική προετοιμασία μιας κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων σχετικά με τα τρωτά σημεία, ούτως ώστε να κατανοηθεί με ποιο τρόπο θα επηρεαστούν οι κοινωνικές ομάδες και η ευρωπαϊκή πολιτιστική και εθνική κληρονομιά και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι κοινωνίες στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στο μέλλον· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων που θα περιέχουν και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές προσαρμογής (π.χ. δείκτες, πολιτικές και μέτρα, κ.λπ.)·

7.   καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και, εάν κριθεί σκόπιμο, να τα συνδυάσει με νέες διαρθρώσεις, με στόχο την κατάρτιση βάσεων δεδομένων που θα περιέχουν ομοιογενείς μετρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προτύπων που θα επιτρέπουν να προσδιορίζονται οι πιο επιτακτικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

8.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης και υποστήριξης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πανεπιστημίων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρησιακών φορέων, και ιδίως των εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών που διαθέτουν πάμπολλα δεδομένα, και τοπικών ή περιφερειακών φορέων λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προαχθεί η σύναψη διατομεακών εταιρικών σχέσεων σχετικά με την προσαρμογή, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και πολιτικών, την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της επιτυχίας των θεσπισθέντων μέτρων και την γνωστοποίηση ή την διάδοση στο κοινό επιστημονικών πορισμάτων και σεναρίων σχετικά με την αναγκαία προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

9.   θεωρεί ότι, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η έρευνα για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η έρευνα που διενεργείται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να συντονίζεται με την έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο (ιδίως με τα προγράμματα παρατήρησης της γης από το διάστημα)·

10.   θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στο θέμα της προσαρμογής, για τη στήριξη της δικής μας οικονομίας και τη μεταφορά των τεχνολογιών αυτών προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο· πιστεύει ότι η ανάπτυξη αποδοτικών, ασφαλών και ολιγοδάπανων τεχνολογιών είναι μια από τις βασικές μορφές προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και θεωρεί ότι η νέα Διάσκεψη/Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών στο Πόζναν (COP 14) θα πρέπει να εστιασθεί σε αυτό το θέμα·

11.   ζητεί από την Επιτροπή να συνυπολογίζει τα μέτρα προσαρμογής όταν καταρτίζει και τροποποιεί την υπάρχουσα και κάθε επικείμενη νομοθεσία, τις στρατηγικές και τα χρηματοδοτικά σχέδια με χωρικό αντίκτυπο, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτεταμένη ανάλυση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων και της χρήσης τους για την θέσπιση μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο των αρχικών πεδίων εφαρμογής τους και να διευκρινίσει σε ποιους τομείς θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση·

12.   παροτρύνει θερμά το Συμβούλιο να καταλήξει σε απόφαση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του ήδη στις 18 Μαΐου 2006(6)· πιστεύει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός που - μαζί με άλλα μέτρα - μειώνει τα κατώτατα όρια για την κινητοποίηση του Ταμείου, θα επιτρέψει να αντιμετωπίζονται οι ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές ή από ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και έγκαιρο τρόπο· επιμένει ότι ένα τέτοιο χρηματοδοτικό μέσο είναι πολύ σημαντικό, ιδίως καθώς αναμένεται αύξηση των φυσικών καταστροφών στο μέλλον, οφειλόμενη και στην αλλαγή του κλίματος·

13.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα συμπερίληψης χρηματοοικονομικών μέτρων προσαρμογής στο επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για τις περιφερειακές πολιτικές και τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και να προτείνει τη χορήγηση συμπληρωματικών μέσων με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

14.   υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την πολιτική συνοχής της ΕΕ τονίζουν ρητά την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ περιβάλλοντος και μεγέθυνσης· δηλώνει ότι τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής επενδύουν σε έργα υποδομής στους τομείς των υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και του αέρα, της βιοποικιλότητας, της προώθησης του σχεδιασμού της χρήσης του εδάφους και των δημόσιων συγκοινωνιών· τονίζει ότι συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σχετικών με το κλίμα δεσμεύσεων και προωθούν μέτρα πρόληψης των κινδύνων μέσω καινοτόμων πολιτικών κρατικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης, π.χ., της προληπτικής παρακολούθησης· παραπέμπει επίσης στην ανάγκη για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανάγκη συντονισμού της οργάνωσης αστικής προστασίας και του σχεδιασμού αντιμετώπισης απρόβλεπτων συμβάντων· παραπέμπει επ' αυτού στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διεθνή στρατηγική για την περιστολή των καταστροφών·

15.   τονίζει την ανάγκη χρήσης εκ μέρους των κρατών μελών των πιστώσεων για την αγροτική ανάπτυξη για την ενίσχυση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας· υπενθυμίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανικές ύλες του εδάφους όσον αφορά τη γονιμότητα του εδάφους, την ικανότητα κατακράτησης νερού και ως φρεάτια άνθρακα και καλεί την Κοινότητα να εγκρίνει και να στηρίξει κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους, οι οποίες να διατηρούν τα επίπεδα οργανικών υλών των ευρωπαϊκών εδαφών ως αποτελεσματικό μέσο προσαρμογής στις αυξανόμενες θερμοκρασίες και στις αλλαγές στο σχήμα των βροχοπτώσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης κατάλληλων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι ο αριθμός των κρίσεων θα παρουσιάσει στο μέλλον σαφή αύξηση, με ιδιαίτερη αναφορά στην συστηματική προσπάθεια διαχείρισης των γαιών που εγγυάται πιο παρατεταμένες περιόδους κατακράτησης του ύδατος και μείωση της επιβάρυνσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς στα δάση· πιστεύει ότι η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο και απερίφραστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή·

16.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο σχεδιασμού της προσαρμογής και προετοιμασίας σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την ανάγκη συνεκτίμησης της αρχής της επικουρικότητας ως την πιο πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος μέσω συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής, δεδομένου ότι οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς στην Ευρώπη θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκριθούν με πολιτικές λύσεις στις ατομικές τους εμπειρίες, υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη συνοχής και συντονισμού των σχεδίων προσαρμογής σε επίπεδο ΕΕ·

17.   υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που παίζουν οι τοπικές κοινότητες στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και ζητεί ως εκ τούτου να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες βιώσιμες στρατηγικές αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης που να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής και να διενεργηθούν επιστημονικές μελέτες προκειμένου να αναλυθεί ποιος τύπος υποδομών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

18.   ζητεί στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με και μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ανάπτυξη κτηρίων, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και υπηρεσιών με σκοπό να επιτύχουν ουδέτερο καθεστώς όσον αφορά τις εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα στις αντίστοιχες περιοχές τους, όπως π.χ. περιφερειακά συστήματα θέρμανσης, βελτιωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης, ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές, κτήρια αποδοτικά ως προς την ενέργεια και το νερό, αυξημένη παραγωγή και χρήση εναλλακτικής ενέργειας και καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση·

19.   υπογραμμίζει ότι ο γεωργικός τομέας είναι ένας από τους πιο ευπαθείς στην αλλαγή του κλίματος, αλλά έχει συγχρόνως κατηγορηθεί για πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας· πιστεύει ότι τα μέτρα προσαρμογής στον τομέα αυτό πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας και στην αύξηση της αειφορίας τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη·

20.   υπογραμμίζει ότι η σταδιακή προσαρμογή του γεωργικού τομέα στις νέες ανάγκες που ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του κλίματος πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο του "υγειονομικού ελέγχου'·

21.   τονίζει ότι ο γεωργικός τομέας μπορεί να προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος και να μετριάσει τις επιπτώσεις της μέσω της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων που ενισχύουν την αειφορία και προωθούν νέους τρόπους χρήσης και διαχείρισης των υδάτινων και των λοιπών φυσικών πόρων·

22.   τονίζει την σπουδαιότητα των κρατών μελών και της Επιτροπής για τον εντοπισμό των μεταφορικών υποδομών που ενδεχομένως θα επηρεαστούν περισσότερο από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες αλλαγής του κλίματος και για τις οποίες χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες και επενδύσεις για την διασφάλιση συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας·

23.   επικροτεί το σημαντικό αποτέλεσμα της ΔΣΜ 13 στο Μπαλί για την κινητοποίηση του ταμείου προσαρμογής, προβλέποντας χρηματοδοτικά μέσα για συγκεκριμένα έργα προσαρμογής με την επιβολή εισφοράς σε σχέδια ΜΚΑ που αναλαμβάνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτόκολλο του Κιότο· τονίζει ότι η επαναστατική αυτή απόφαση για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες ανεξάρτητα από χορηγούς ελήφθη πριν από την έγκριση του Σχεδίου Δράσης του Μπαλί·

24.   τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι, ως μέρος της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όλες οι κτηριακές άδειες και τα πολεοδομικά σχέδια θα λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα σενάρια προσαρμογής ώστε να αποτρέπονται οι επενδύσεις σε μη συμβατά έργα υποδομής· τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, θα ήταν πιο σκόπιμο οι ευπαθείς περιοχές να μην αναπτύσσονται, ή στις ήδη ανεπτυγμένες να αποκαθίστανται οι οικολογικές λειτουργίες, παρά να κατασκευάζονται αμυντικά έργα προετοιμασίας για την αντιμετώπιση δυσμενών κλιματικών συνεπειών·

25.   θεωρεί επιτακτική την συνεργασία για την υποστήριξη των φτωχότερων τμημάτων της Ευρώπης και του αναπτυσσόμενου κόσμου, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτές οι περιοχές είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος, ενώ θα είναι λιγότερο ικανές να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της· λυπάται που η Πράσινη Βίβλος δεν πραγματεύεται επαρκώς την ανάγκη για συνεργασία στον τομέα της προσαρμογής μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσομένων χωρών· επισημαίνει ιδίως την ανάγκη για μεταφορά τεχνολογίας και δημιουργία ικανοτήτων· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, αλλά τονίζει ότι, επί του παρόντος, η χρηματοδότησή της είναι ανεπαρκέστατη·

26.   αναγνωρίζει την υπό όρους διασύνδεση των αναπτυξιακών στόχων και των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων προγραμμάτων εταιρικής σχέσης όπως του ευρω-μεσογειακού διαλόγου ή της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής στον τομέα της ενέργειας· τονίζει επίσης τη μεγάλη σημασία της ισχυροποίησης των εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες αποτροπής της αποψίλωσης, αποκομίζοντας οφέλη τόσο ως προς τον μετριασμό όσο και την προσαρμογή·

27.   ζητεί να αναπτυχθούν σημαντικοί και προβλέψιμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, όπως το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, ώστε να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να προβλεφθούν κονδύλια για τις πολιτικές προσαρμογής στα κράτη μέλη·

28.   τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης της πρόσβασης σε φυσικούς πόρους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις για την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε τρόφιμα και ενέργεια·

29.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με ποιο τρόπο μπορεί να ενσωματωθεί η αναγκαία προσαρμογή για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στα αναπτυξιακά σχέδια και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο είναι δυνατή η εφαρμογή των μέτρων αυτών στις τομεακές πολιτικές για την καθοδήγηση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι αυτή η ενσωμάτωση πρέπει να καλύπτει τους τομείς της επιστήμης, της ένταξης στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων, της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πληροφόρησης, της συνεργασίας και της επιτήρησης, με βάση σαφή κριτήρια, η εκπλήρωση των οποίων πρέπει να ελέγχεται τακτικά, προκειμένου να αιτιολογείται η παροχή περαιτέρω στήριξης και ότι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά το Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

30.   τονίζει την σημασία της αυξημένης ανάγκης για ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, μέσα από την "διαχείριση της ζήτησης του νερού", καθώς το νερό εξελίσσεται σε πόρο εν ανεπαρκεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συνδυαστικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα, προσπελασιμότητα, χρήση και διατήρηση του νερού και να προωθήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές, περιλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων, που θα συμβάλουν στη μείωση των καταστροφών λόγω ξηρασίας και στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας· στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει τη σημασία να υιοθετηθεί προσέγγιση οικοσυστήματος για την πρόληψη και την απορρόφηση των επιπτώσεων της διάβρωσης του εδάφους, της πλημμύρας, της εξερήμωσης, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, και για την αύξηση της ικανότητας αντίστασης στις πυρκαγιές των δασών·

31.   αναγνωρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος συντείνει με αρνητικό τρόπο στους επιβαρυντικούς παράγοντες ασθενειών και πρώιμων θανάτων, επηρεάζοντας ιδίως τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας των υγειονομικών συστημάτων να προσαρμόζονται στις δυσμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πανενωσιακό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην υγεία· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι απειλές για την ανθρώπινη υγεία λόγω αλλαγής του κλίματος βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την προσαρμογή και τον μετριασμό·

32.   τονίζει την ανάγκη διαφοροποιημένης κλιματικής και αναπτυξιακής προσέγγισης όσον αφορά περιοχές και περιφέρειες ιδιαίτερα ευπαθείς στην αλλαγή του κλίματος, όπως οι ορεινές ή οι παράκτιες περιοχές, τα νησιά ή, π.χ. οι επτά άκρως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες, δεδομένων των τοπογραφικών χαρακτηριστικών τους και των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων τους, εξαρτώνται όλως ιδιαιτέρως από τη δυναμική των φυσικών φαινομένων· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να επεκτείνει τον κατάλογο των πλέον ευπαθών περιοχών και να συνεργασθεί με τις υπάρχουσες περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Σύμβαση των Άλπεων και η Σύμβαση των Καρπαθίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών·

33.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα υγιή οικοσυστήματα στην πολιτική προσαρμογής· τονίζει το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (όπως οι οδηγίες για τα πουλιά(7) και τους βιοτόπους(8), η Natura 2000 και η οδηγία πλαίσιο για το νερό(9)) μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών υψίστη προτεραιότητα, ώστε να διασφαλισθεί ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

34.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συστήσει ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τονίζει ότι η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να παράσχει δυνατότητες για την υλοποίηση συνεκτικών διατομεακών στρατηγικών σε επίπεδο ΕΕ καθώς και για την ενίσχυση πλαισίων πολιτικής που θα μπορούσαν να προσφέρουν κίνητρα επενδύσεων σε δραστηριότητες προσαρμογής και μετριασμού των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος·

35.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, ως συμβολή του Kοινοβουλίου στην διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερομένων μερών με αντικείμενο την Πράσινη Βίβλο που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

(1)1 ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 120
(2)2 EE C 287 E, 24.11.2006, σ. 182.
(3)3 EE C 303 E, 13.12.2006, σ. 119.
(4)4 EE C 287 E, 29.11.2007, σ. 344.
(5)5 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0537.
(6) ΕΕ C 297 E, 7.12.2006, σ. 331.
(7) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών (ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1). Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/105/ΕK (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 368).
(8) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7). Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/105/ΕK.
(9) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Oκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1). Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/32/ΕK (ΕΕ L 81, 20.3.2008, σ. 60).


Δολοφονία του υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Said Thalib
PDF 314kWORD 61k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Said Thalib
P6_TA(2008)0126P6_DCL(2007)0098

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Σεπτέμβριο 2004, ο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Said Thalib, ο οποίος υπήρξε ιδρυτής οργανώσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, πέθανε από δηλητηρίαση με αρσενικό στην πτήση της εταιρίας Garuda GA974 από τη Σιγκαπούρη προς το Άμστερνταμ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση ανεξάρτητης διερευνητικής ομάδας σχετικά με την υπόθεση Munir Said Thalib, την σύνταξη της οποίας είχε ζητήσει ο πρόεδρος της Ινδονησίας, δεν δημοσιεύθηκε ποτέ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο δικαστήριο της Ινδονησίας ανέστειλε τον Οκτώβριο 2006 την καταδικαστική ποινή του πρώην δεύτερου πιλότου της Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, του μοναδικού ατόμου εναντίον του οποίου είχε απαγγελθεί κατηγορία σχετικά με την εν λόγω υπόθεση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο 2007, η αστυνομία της Ινδονησίας συνέλαβε δύο νέους υπόπτους για τη δολοφονία του Munir Said Thalib,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία αυτή είχε επίσης ως στόχο να εκφοβίσει και να απειλήσει όλους τους άλλους ινδονήσιους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους,

1.   καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι υπαίτιοι της δολοφονίας σε όλα τα επίπεδα θα προσαχθούν σε δίκη και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατόν·

2.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθήσουν τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του Munir Said Thalib, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εκδίκασης των υποθέσεων δύο πρώην ανώτατων στελεχών της Garuda του Indra Setiawan και του Rohainil Aini, καθώς και την επανεξέταση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου στην υπόθεση Pollycarpus·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και στους προέδρους των δύο Σωμάτων του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Jan Andersson, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Edit Bauer, Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Slavi Binev, Johannes Blokland, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Κώστας Μποτόπουλος, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carlshamre, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Ryszard Czarnecki, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Neena Gill, Robert Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Malcolm Harbour, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Karin Jöns, Pierre Jonckheer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Μαρία Ελένη Κοππά, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Alexander Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Jules Maaten, Linda McAvan, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Μαρία Ματσούκα, Μανώλης Μαυρομμάτης, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Achille Occhetto, Vural Öger, Cem Özdemir, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Atanas Paparizov, Neil Parish, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Rovana Plumb, Άννυ Ποδηματά, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Horst Posdorf, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Luís Queiró, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Giovanni Rivera, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Willem Schuth, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Renate Sommer, Sérgio Sousa Pinto, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Strož, Alexander Stubb, Margie Sudre, David Sumberg, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Feleknas Uca, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Riccardo Ventre, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Cornelis Visser, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Karl von Wogau, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina


Υποτιτλισμός των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης στην ΕΕ
PDF 314kWORD 62k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον υποτιτλισμό όλων των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης στην ΕΕ
P6_TA(2008)0127P6_DCL(2007)0099

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 13, 149 και 151 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζει στους πολίτες ίση πρόσβαση στη ενημέρωση, στην παιδεία και τον πολιτισμό,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 83 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη υποφέρουν από μερική ή ολική απώλεια της ακοής και ότι, δεδομένης της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού, το πρόβλημα αυτό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη την καθολική πρόσβαση στην τηλεόραση στην Ευρώπη και το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση έχει αποστολή δημόσιας υπηρεσίας η οποία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των θεατών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα του υποτιτλισμού στα τηλεοπτικά προγράμματα (περιλαμβανομένων και των ζωντανών προγραμμάτων) την ώρα που αυτά εκπέμπονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σταθμό BBC, ο οποίος δεσμεύτηκε να υποτιτλίσει όλα τα προγράμματά του από τον Απρίλιο 2008,

1.   θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υποτιτλίζονται όλα τα προγράμματα που εκπέμπουν οι δημόσιες τηλεοράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι θεατές, περιλαμβανομένων και των κωφών και βαρήκοων, θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτά· είναι της γνώμης ότι η ενέργεια αυτή θα συνεισφέρει επίσης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών·

2.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που να υποχρεώνει τους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποτιτλίζουν όλα τα προγράμματά τους·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Κατάλογος υπογραφόντων

Gabriele Albertini, Jan Andersson, Alfonso Andria, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Roberta Angelilli, Kader Arif, Σταύρος Αρναουτάκης, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Κατερίνα Μπατζελή, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Κώστας Μποτόπουλος, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Niels Busk, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Giles Chichester, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Véronique De Keyser, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Cristian Dumitrescu, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Norbert Glante, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Klaus Hänsch, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Jutta Haug, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Jim Higgins, Krzysztof Hołowczyc, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Alain Hutchinson, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Karin Jöns, Dan Jørgensen, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Constanze Angela Krehl, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Jan Jerzy Kułakowski, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Σταύρος Λαμπρινίδης, Vytautas Landsbergis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Andrea Losco, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Μαρία Ματσούκα, Mario Mauro, Μανώλης Μαυρομμάτης, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Reino Paasilinna, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Atanas Paparizov, Γεώργιος Παπαστάμκος, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Άννυ Ποδηματά, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Christel Schaldemose, Karin Scheele, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Esko Seppänen, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Claude Turmes, Ευαγγελία Τζαμπάζη , Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Jan Marinus Wiersma, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου