Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 22 април 2008 г. - Страсбург
 Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *
 Статут на Европейския омбудсман
 Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС
 Роля на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване
 Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел III - Комисия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел ІІ – Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел V - Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел VІІІ - Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г.
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г.
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г.
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г.
 Премахване на уличната бездомност
Текстове (1924 kb)
Правна информация - Политика за поверителност