Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος *
 Kαθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
 H συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή
 Ετήσια έκθεση της ΕTΕπ (2006)
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Δικαστήριο
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Bελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Kέντρο για την Aνάπτυξη της Επαγγελματικής Kατάρτισης (CEDEFOP)
 Aπαλλαγή 2006: Mεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Kέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Nόσων
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Nαρκωτικών και Tοξικομανίας
 Aπαλλαγή 2006: Oργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Aνασυγκρότησης
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός Περιβάλλοντος
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός για την Aσφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός Φαρμάκων
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Aρχή για την Aσφάλεια των Tροφίμων
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός για την Aσφάλεια στη Θάλασσα
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός Aσφάλειας της Aεροπορίας
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός Σιδηροδρόμων
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός για την Aσφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2006 : Ευρωπαϊκός Oργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex)
 Aπαλλαγή 2006: Eurojust
 Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Aστυνομική Aκαδημία
 Aπαλλαγή 2006: 6ο, 7ο, 8ο και 9ο Ευρωπαϊκό Tαμείο Aνάπτυξης
 Aπαλλαγή 2006: Εποπτική Aρχή του Ευρωπαϊκού GNSS
 Εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων

Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος *
PDF 400kWORD 97k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη θέσπιση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2007/…/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (11563/2007 και11045/1/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0409/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 και το άρθρο 41, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0099/2008),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, να δώσουν προτεραιότητα σε οιαδήποτε μελλοντική πρόταση για τροποποίηση της απόφασης σύμφωνα με τη Δήλωση αριθ. 50 όσον αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

4.   είναι αποφασισμένο να εξετάσει οιαδήποτε τέτοια μελλοντική πρόταση με επείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και σε στενή συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Κείμενο που προτείνει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Είναι αναγκαίο το Συμβούλιο να εγκρίνει όσο το δυνατόν συντομότερα την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με ορισμένα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα νομικής συνδρομής σε άτομα στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 2
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)
(3β) Οι κανόνες προστασίας των δεδομένων οι οποίοι καθορίζονται στην απόφαση 2008/..../ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, θα θεσπισθούν χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου νομικού μέσου του τρίτου πυλώνα για την προστασία των δεδομένων. Όταν εγκριθεί, αυτό το γενικό νομικό μέσον πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι το επίπεδό του για την προστασία των δεδομένων είναι επαρκές και οπωσδήποτε όχι κατώτερο από την προστασία που καθορίζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ατόμων όσον αφορά την Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 28ης Ιανουαρίου 1981 και το πρόσθετο Πρωτόκολλό της όσον αφορά τις εποπτικές αρχές και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων της 8ης Νοεμβρίου 2001.
Τροπολογία 3
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)
(3γ) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να επεξεργάζονται μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
Τροπολογία 4
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Αιτιολογική σκέψη 3δ (νέα)
(3δ) Αποβλέποντας στην αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία θα πρέπει να μπορούν να συσταθούν κοινές ομάδες δράσης τάχιστα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Τροπολογία 5
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 19ης Δεκεμβρίου 2007.
Τροπολογία 6
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 2 - στοιχείο -α) (νέο)
-α) "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί ("το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα")· ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιορισθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη,
Τροπολογία 11
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε)
ε) "μη κωδικοποιητικό τμήμα DNA": περιοχές χρωμοσωμάτων που δεν είναι εκφρασμένες γενετικά, δηλ. δεν είναι γνωστό αν καλύπτουν οποιεσδήποτε λειτουργικές ιδιότητες ενός οργανισμού,
ε) "μη κωδικοποιητικό τμήμα DNA": ζώνες χρωμοσωμάτων που δεν περιέχουν καμία γενετική έκφραση, δηλ. δεν είναι γνωστό αν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα κληρονομικά χαρακτηριστικά· παρά την οποιαδήποτε επιστημονική πρόοδο, δεν αποκαλύπτεται καμία περαιτέρω πληροφορία από το μη κωδικοποιητικό τμήμα DNA·
Τροπολογία 18
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Αιτήσεις που αφορούν αθωωθέντα ή απαλλαχθέντα άτομα
Σύμφωνα με τα Κεφάλαια 3 και 4 της παρούσας απόφασης, εκθέσεις που αντιστοιχούν με το προφίλ DNA ή με δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων τα οποία έχουν αθωωθεί ή απαλλαχθεί, ανταλλάσσονται μόνον εάν η βάση δεδομένων καθορίζεται επακριβώς και η κατηγορία των ζητούμενων δεδομένων ορίζεται σαφώς από το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 19
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)
α) τον κωδικό κράτους μέλους του αιτούντος κράτους μέλους,
α) τον κωδικό κράτους μέλους του αιτούντος κράτους μέλους και τον κωδικό της εθνικής αρχής η οποία προβαίνει στη διαβούλευση,
Τροπολογία 20
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ)
θ) τις εξουσίες τις οποίες μπορούν να ασκούν τα όργανα και άλλοι αξιωματούχοι του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών) απόσπασης στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης,
θ) τις εξουσίες τις οποίες μπορούν να ασκούν τα όργανα και άλλοι αξιωματούχοι του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών) απόσπασης στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης· στις εξουσίες αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα τα δικαιώματα παρακολούθησης, καταδίωξης, σύλληψης και ανάκρισης·
Τροπολογία 21
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Περαιτέρω λεπτομέρειες για την τεχνική και διοικητική εφαρμογή της απόφασης 2007/…./ΔΕΥ ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Το Παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.
1.  Περαιτέρω λεπτομέρειες για την τεχνική και διοικητική εφαρμογή της απόφασης 2008/…./ΔΕΥ ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Το Παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ) και το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 22
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/.../ΔΕΥ του Συμβουλίου βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
1.  Το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/.../ΔΕΥ του Συμβουλίου βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας των δεδομένων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία αξιολόγησης που ορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 23
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Η αξιολόγηση της διοικητικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής εφαρμογής της ανταλλαγής δεδομένων δυνάμει του Κεφαλαίου 2 της απόφασης 2007/.../ΔΕΥ διενεργείται κατ' έτος. Η αξιολόγηση αναφέρεται στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη την απόφαση 2007/.../ΔΕΥ κατά τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης και διενεργείται όσον αφορά τις κατηγορίες δεδομένων για τις οποίες έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Η αξιολόγηση βασίζεται σε εκθέσεις των αντιστοίχων κρατών μελών.
1.  Η αξιολόγηση της διοικητικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής εφαρμογής της ανταλλαγής δεδομένων δυνάμει του Κεφαλαίου 2 της απόφασης 2008/.../ΔΕΥ διενεργείται κατ' έτος. Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει αποτίμηση των συνεπειών των διαφορών στις τεχνικές και στα κριτήρια για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων DNA στα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης αποτίμηση των αποτελεσμάτων που αφορούν την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής ανταλλαγής των διαφόρων τύπων δεδομένων DNA. Η αξιολόγηση αναφέρεται στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη την απόφαση 2008/.../ΔΕΥ κατά τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης και διενεργείται όσον αφορά τις κατηγορίες δεδομένων για τις οποίες έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Η αξιολόγηση βασίζεται σε εκθέσεις των αντιστοίχων κρατών μελών.
Τροπολογία 24
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου διαβιβάζει σε τακτική βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ανταλλαγής δεδομένων υπό μορφήν έκθεσης όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4, σημείο 2.1, του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 25
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Προσθήκη στην Πρωτοβουλία – Κεφάλαιο 1 – σημείο 1.1 – τρίτο εδάφιο
Κανόνας συμπερίληψης:
Κανόνας συμπερίληψης:
Τα προφίλ DNA τα οποία διατίθενται από τα κράτη μέλη για αναζήτηση και σύγκριση καθώς και τα προφίλ DNA που αποστέλλονται για αναζήτηση και σύγκριση πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 6 τόπους (loci) και μπορούν να περιέχουν άλλους τόπους (loci) ή κενά ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Τα προφίλ αναφοράς DNA πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 6 από τους 7 τόπους (loci) ESS/ISSOL. Προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των αντιστοιχιών, συνιστάται όλα τα διατιθέμενα αλληλόμορφα γονίδια να αποθηκεύονται στα ευρετήρια της βάσης δεδομένων προφίλ DNA.
Τα προφίλ DNA τα οποία διατίθενται από τα κράτη μέλη για αναζήτηση και σύγκριση καθώς και τα προφίλ DNA που αποστέλλονται για αναζήτηση και σύγκριση πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 6 τόπους (loci) και πρέπει να περιέχουν επί πλέον τόπους (loci) ή κενά ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Τα προφίλ αναφοράς DNA πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 6 από τους 7 τόπους (loci) ESS/ISSOL. Προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των αντιστοιχιών, όλα τα διατιθέμενα αλληλόμορφα γονίδια πρέπει να αποθηκεύονται στα ευρετήρια της βάσης δεδομένων προφίλ DNA και να χρησιμοποιούνται για αναζήτηση και σύγκριση. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόζει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, οιεσδήποτε νέες ESS τόπων (loci) που εγκρίθηκαν από την ΕΕ.

Kαθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
PDF 449kWORD 82k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Απριλίου 2008, για τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008

Το κατωτέρω σχέδιο απόφασης εγκρίθηκε(1) και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕK και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης Ευρατόμ:

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4, αυτής,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, αυτής,

´Εχοντας υπόψη το από ... ψήφισμά του σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του,

´Εχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Με την έγκριση του Συμβουλίου,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2) αναγνωρίζει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης.

(2)  Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του Διαμεσολαβητή, να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης έχει θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία της δράσης του Διαμεσολαβητή.

(3)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης.

(4)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη των νομικών διατάξεων ή της νομολογίας σχετικά με την παρέμβαση των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαδικασίες εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου.

(5)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ρόλο των θεσμικών ή άλλων οργάνων της ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης, που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να διαβιβάζει στα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα τυχόν πληροφορίες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

(6)  Είναι επιθυμητό να ληφθούν μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να αναπτύξει τη συνεργασία του με ανάλογους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με εθνικούς ή διεθνείς φορείς, ακόμη και εάν αυτοί καλύπτουν πεδίο δραστηριοτήτων ευρύτερο από το πεδίο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή –όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– καθώς η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της δράσης του Διαμεσολαβητή.

(7)  Η ισχύς της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα έληξε το 2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η πρώτη αιτιολογική αναφορά, η αιτιολογική σκέψη 3, το άρθρο 1, παράγραφος 1, το άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο και πέμπτο εδάφιο, το άρθρο 4 και το άρθρο 5 της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ τροποποιούνται ως εξής:"

Καθεστώς Διαμεσολαβητή   Πρόταση τροπολογίας
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 20 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και το άρθρο 107 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚΑΕ,
έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚΑΕ,
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητά, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι απορρήτου δεόντως αιτιολογημένοι, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· ότι οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε από διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν την κοινοποίησή τους· ότι, εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητά, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· εκτιμώντας ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί και να χειρίζεται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα σύμφωνα με κανόνες αυστηρώς ισοδύναμους προς τους ισχύοντες στα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα· εκτιμώντας ότι τα θεσμικά ή άλλα όργανα που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής και τα συγκεκριμένα θεσμικά και άλλα όργανα θα πρέπει να έλθουν σε συμφωνία σχετικά με τις επιχειρησιακές συνθήκες για την παροχή διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν είτε σε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε σε διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν την κοινοποίησή τους· εκτιμώντας ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·
Τροπολογία 3
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή καθορίζονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 20 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 107 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
1.  Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή καθορίζονται με την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Μπορούν να αρνηθούν μόνο για λόγους απορρήτου δεόντως αιτιολογημένους.
2.  Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως στα ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20011, υπόκειται στην τήρηση από τον διαμεσολαβητή κανόνων αυστηρώς ισοδυνάμων προς τους ισχύοντες στο συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο.
Τα θεσμικά και άλλα όργανα που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα κατά το προηγούμενο εδάφιο γνωστοποιούν στον Διαμεσολαβητή τη σχετική διαβάθμιση.
Για την εφαρμογή των κανόνων του πρώτου εδαφίου, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συμφωνήσει με τα θεσμικά και άλλα όργανα τις επιχειρησιακές συνθήκες για την πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες και λοιπές πληροφορίες που διέπονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.
________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43).
Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 2, πέμπτο εδάφιο
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· ομιλούν εξ ονόματος και βάσει οδηγιών των διοικήσεων στις οποίες υπάγονται, και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ιδίως από το επαγγελματικό απόρρητο.
Τροπολογία 6
Άρθρο 4
1.  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 194 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.
1 Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 194 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να μην κοινολογούν οιανδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή ως έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.
Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις τρίτων για πρόσβαση στα έγγραφα που περιέρχονται στον Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια των ερευνών του σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και ιδίως του άρθρου 4 αυτού.
2.  Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καθώς και, ενδεχομένως, το κοινοτικό όργανο στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο 18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπεριφορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.
2.  Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ή το αρμόδιο κοινοτικό θεσμικό ή άλλο όργανο· κατά περίπτωση, ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το κοινοτικό θεσμικό ή άλλο όργανο στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο 18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπεριφορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.
Τροπολογία 7
Άρθρο 5
Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3.
Εφόσον τούτο μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ερευνών του και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρώντας τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3. O Διαμεσολαβητής μπορεί υπό τις αυτές προϋποθέσεις να συνεργάζεται με άλλους φορείς για την προαγωγή και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
"

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκή Κοινοτήτων.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) H ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος (A6-0076/2008) αναβλήθηκε με την αίρεση της περάτωσης της διαδικασίας κατά το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕK και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης Ευρατόμ.
(2) ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1


Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 410kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (2007/2210(INI))
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (COM(2007)0275), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση: Περίληψη της Εκτίμησης Αντικτύπου (SEC(2007)0705),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο(4),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της σχετικά με τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων και ιστών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Meeting the organ shortage. Current status and strategies for improvement of organ donation" (Για να καλύψουμε την έλλειψη οργάνων, τρέχουσα κατάσταση και στρατηγικές για τη βελτίωση της δωρεάς οργάνων)(1999),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Guide to the safety and quality assurance for organs, tissues and cells" (Οδηγός για την κατοχύρωση της ασφάλειας και της ποιότητας οργάνων, ιστών και κυττάρων)(5),

–   έχοντας υπόψη ένα έγγραφο από την πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε κοινοτικό επίπεδο(6), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Bρυξέλλες στις 13 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(A6-0090/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί με σταθερό ρυθμό και ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης των δωρητών οργάνων, και ότι περισσότεροι από 60 000 ασθενείς που έχουν ανάγκη μοσχευμάτων βρίσκονται σε λίστες αναμονής σε ολόκληρη την ΕΕ · λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πολλοί ασθενείς πεθαίνουν λόγω της χρόνιας έλλειψης οργάνων, καθώς και ότι η αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων δεν οδηγεί σε μείωση της "λίστας αναμονής",

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο οργάνων, η εμπορική εκμετάλλευση και ο "μεταμοσχευτικός τουρισμός", που δεν συμβιβάζονται με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναπτύσσονται ραγδαίως, και ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έλλειψης και της εμπορίας οργάνων, καθώς επίσης ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την εμπορία οργάνων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας συχνά αγνοούνται όταν πραγματοποιείται παράνομη μεταμόσχευση οργάνων με σκοπό το κέρδος, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο του δωρητή όσο και του λήπτη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, πέντε κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών ("Πρωτόκολλο του Παλέρμο"), εννέα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και 17 κράτη μέλη δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Aνθρώπων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις το εμπόριο οργάνων έχει μικρή έκταση σε σχέση με όλες τις μορφές εμπορίας, η εμπορία οργάνων και ιστών αρχίζει να αποκτά ολοένα πιο παγκόσμιο χαρακτήρα ως πρόβλημα το οποίο εκδηλώνεται τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων και βασίζεται στη ζήτηση (εκτιμάται ότι στην ΕΕ απαντώνται ετησίως 150 έως 250 περιπτώσεις),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία οργάνων και ιστών αποτελεί μορφή εμπορίας ανθρώπων η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στη σωματική ακεραιότητα, είναι δε δυνατόν να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμιμο καθεστώς που διέπει τη μεταμόσχευση οργάνων, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ελλείψεις στην προσφορά μοσχευμάτων από εθελοντές δότες οργάνων και ιστών,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα, η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου η κοινωνία να αποκομίσει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η μεταμόσχευση ως θεραπεία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για ανεπάρκειες οργάνων ευρισκόμενων σε τελικό στάδιο, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και η καρδιά, και η αποτελεσματικότερη θεραπεία από πλευράς κόστους/οφέλους για νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει τη δυνατότητα διάσωσης ζωών και καλύτερης ποιότητας ζωής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων, την πηγή των οργάνων (ζωντανός ή νεκρός δωρητής), ακόμη και διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ενώ η οργανωτική προσέγγιση στη μεταμόσχευση ποικίλλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, γεγονός που οδηγεί σε ανόμοια πρότυπα στην ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια (σε μερικά κράτη μέλη ισχύει η προαιρετική συμμετοχή "opt-in, opt-out") και ότι οι εμπειρίες στα διάφορα κράτη μέλη δείχνουν ότι η επίδραση που έχει το νομικό σύστημα στον αριθμό των δωρητών είναι μάλλον περιορισμένη,

IA.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναλλακτική δυνατότητα στη μεταμόσχευση είναι συχνά η εντατική θεραπεία, που είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και τις οικογένειες των ασθενών και όσους τους φροντίζουν,

IB.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων είναι ευαίσθητα και περίπλοκα θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο ιατρικές αλλά και νομικές και ηθικές πτυχές, για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,

M.  IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων στο πλαίσιο της θεραπείας εγκυμονεί τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών και άλλων νόσων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ήδη υπάρχουν διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις ανταλλαγής οργάνων (λ.χ. Scandiatransplant, Eurotransplant),

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα εμπειρία (π.χ. το ισπανικό μοντέλο, το βελγικό πρόγραμμα GIFT, το DOPKI, και η Alliance for Organ Donation and Transplantation (Alliance-O)) δείχνουν θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,

P.  ΙΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού, οι συγκεκριμένες και θετικές πληροφορίες και η προχωρημένη κατάρτιση και η επικοινωνιακή ικανότητα των επαγγελματιών του κλάδου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων,

Q.  ΙZ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας για βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών που προκαλούν την απώλεια οργάνων, όπως η χρόνια ηπατίτιδα, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μεταμόσχευση οργάνων στο μέλλον.

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής που προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τρεις πυλώνες, προσέγγιση που χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης·

Νομικό μέσο

2.   προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά οργάνων, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή των παρόχους υπηρεσιών, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών ή των μεθόδων που προσαρμόζονται στις συνθήκες και περιστάσεις που επικρατούν σε μεμονωμένα κράτη μέλη ή να περιέχει απαιτήσεις που να οδηγούν σε μείωση του αριθμού των δυνητικών και πραγματικών δωρητών·

3.   επισημαίνει ότι η νέα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν ενεργή και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύει τη λήψη ή τη διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

4.   τονίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να ενσωματώνει την πρόοδο που επιτυγχάνει η ιατρική επιστήμη·

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

5.   εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· θεωρεί ότι η μείωση του ελλείμματος οργάνων (και δωρητών) αποτελεί την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων· υπενθυμίζει ότι, αυτή τη στιγμή, πολλές χιλιάδες ασθενών στην Ευρώπη είναι εγγεγραμμένοι σε λίστες αναμονής, με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας·

6.   επισημαίνει πάντως ότι η κατανομή των οργάνων θα πρέπει να βασίζεται στην ιατρική δυνατότητα του ασθενούς να μην απορρίψει το όργανο και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές οι διακρίσεις λόγω αναπηριών που είναι άσχετες με τις πιθανότητες του ασθενούς να απορρίψει ή να δεχθεί ένα όργανο·

7.   τονίζει ότι η δωρεά οργάνων είναι δώρο· τονίζει κατά συνέπεια ότι αν και είναι άκρως σημαντικό ζήτημα να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης οργάνων στην ΕΕ, εντούτοις πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται η ελεύθερη επιλογή ενός ατόμου να δωρίσει ή όχι ένα όργανο·

8.   λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή ζωντανός δωρητής) εντός της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές όσον αφορά την επιτυχία των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, τις διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και τις διαφορές στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε συνδυασμό οικονομικών, διαρθρωτικών, διοικητικών, πολιτιστικών, ηθικών, θρησκευτικών, ιστορικών, κοινωνικών και νομοθετικών παραγόντων, μολονότι ότι ο κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι ο τρόπος οργάνωσης της όλης διαδικασίας που οδηγεί στη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

9.   πιστεύει συνεπώς ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά δωρητών και να εξισωθούν οι πιθανότητες πρόσβασης στη μεταμόσχευση σε όλη την ΕΕ· αναμένει συνεπώς το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:

   την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων,
   τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμόσχευσης,
   τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού,
   την κατοχύρωση της ποιότητας και της ασφάλειας·

10.   τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων εντός και μεταξύ των κρατών μελών, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε διεθνές επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και κατάλληλη οργανωτική υποστήριξη και δομή σε νοσοκομειακό και υπερνοσοκομειακό επίπεδο, με επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με σαφείς διατάξεις περί ανιχνευσιμότητας και δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης και διανομής οργάνων·

Αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων

11.   επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος φέρει την ευθύνη για το νομικό του μοντέλο· διαπιστώνει ότι στην ΕΕ υπάρχουν δυο μοντέλα, το καθένα με διάφορες μεταβλητές· τονίζει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την προσαρμογή ή την εναρμόνιση νομικών συστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στις νομοθεσίες τους τη δυνατότητα ορισμού νομικού εκπροσώπου ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει για τη δωρεά οργάνων μετά το θάνατο ενός ατόμου·

12.   καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των μεταθανάτιων δωρεών και προς το σκοπό αυτό τα προτρέπει να επενδύσουν πλήρως στη βελτίωση των οργανωτικών τους συστημάτων:

   με την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού
   με την οικονομική στήριξη των νοσοκομείων προκειμένου αυτά να προσλαμβάνουν "εσωτερικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων" (ιατρούς εργαζόμενους εντός των μονάδων εντατικής θεραπείας με την υποστήριξη ιατρικής ομάδας), καθήκον των οποίων θα είναι ο ενεργός εντοπισμός δυνητικών δωρητών και η προσέγγιση των οικογενειών τους
   με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε νοσοκομείο ή όμιλο νοσοκομείων ανά την ΕΕ όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες ενδείξεις για δυνατότητες δωρεάς οργάνων·

13.   ζητεί από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων, να αξιολογήσουν τη χρήση "διευρυμένων" δωρητών (ηλικιωμένων δωρητών, δωρητών που πάσχουν από κάποιες ασθένειες) λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

14.   πιστεύει ότι οι μεταμοσχεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση οργάνων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό καταλληλότητας, οπότε εναπόκειται στην ομάδα μεταμόσχευσης, σε συνεννόηση με τον/την ασθενή και/ή την οικογένειά του/της, να λαμβάνουν αποφάσεις για τη χρήση οργάνων σε συγκεκριμένους ασθενείς, βάσει ανάλυσης κινδύνου-οφέλους·

15.   ζητεί από τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την δωρεά οργάνων από ζωντανούς δότες να λάβουν υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας· τονίζει εντούτοις ότι η δωρεά από ζωντανούς δωρητές θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική προς τη μετά θάνατον δωρεά·

16.   αναγνωρίζει ότι όταν η ομάδα των δωρητών είναι "διευρυμένη", οι ιατροί πιθανόν να ανησυχούν για τις αυξημένες πιθανότητες απόρριψης των οργάνων και σταδιακής μείωσης της λειτουργίας των μοσχευμάτων, και γι´αυτό ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων απόρριψης οργάνων, ώστε οι ιατροί να μπορούν να χρησιμοποιούν με εμπιστοσύνη τα όργανα "διευρυμένης ομάδας" δωρητών·

17.   αναγνωρίζει ότι η βιοτεχνολογία ήδη προσφέρει λύσεις στον κίνδυνο της απόρριψης μεταμοσχευμένων οργάνων, π.χ. με αγωγές που μειώνουν τα ποσοστά απόρριψης, πράγμα που εν συνεχεία θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα όργανα, παρέχοντας στους ιατρούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ή και να προλαμβάνουν την απόρριψη· υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η "διευρυμένη ομάδα" δωρητών μειώνοντας τον κίνδυνο που ενέχουν τα "διευρυμένα" προγράμματα δωρεάς οργάνων·

18.   ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2010 τη νομοθεσία που προβλέπει να χρησιμοποιούνται τα όργανα δωρητών αποκλειστικά εντός του κράτους μέλους·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της εργασίας σε ομάδες και των αποδοχών των χειρούργων που διενεργούν μεταμοσχεύσεις·

20.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτείται η προμήθεια και η μεταμόσχευση οργάνων από χωριστό κονδύλι του προϋπολογισμού ώστε η μεταμόσχευση οργάνων να μην συνιστά αντικίνητρο για τα νοσοκομεία·

21.   υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δωρεές οργάνων θα παραμείνουν αυστηρώς μη εμπορικού χαρακτήρα·

22.   επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ζώντων δωρητών, τόσο από ιατρική όσο και από ψυχολογική και κοινωνική άποψη, και στη διασφάλιση ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε πληρωμή μεταξύ δωρητών και αποδεκτών, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ανωνυμίας των αποβιωσάντων και των ζώντων δωρητών που δεν συγγενεύουν γενετικώς ή συναισθηματικώς με τον αποδέκτη, εφόσον τέτοιου είδους δωρεές επιτρέπονται από την εθνική νομοθεσία· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

23.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να τηρούν αυστηρές νομικές διατάξεις σε σχέση με τη μεταμόσχευση οργάνων από ζωντανούς δότες που δεν είναι συγγενείς του πάσχοντος, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στο καθεστώς μεταμοσχεύσεων και να αποκλείεται το ενδεχόμενο της παράνομης πωλήσεως ή του εξαναγκασμού δωρεάς οργάνων· θεωρεί ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, οι δωρεές από μη συγγενείς ζώντες δωρητές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία και μετά από έγκριση κατάλληλου ανεξάρτητου φορέα·

24.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ασκείται, ιδίως από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος των ζώντων δωρητών·

25.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την επιστροφή του κόστους κοινωνικής ασφάλισης στους ζώντες δωρητές·

26.   θεωρεί ότι, στο μέλλον, και εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ιχνηλασιμότητας, η βιοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα δημιουργίας οργάνων από υπάρχοντες ιστούς και κύτταρα, που προέρχονται είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην ΕΕ εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη και εντός των πλαισίων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική·

27.   επισημαίνει ότι αρκετές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με ενήλικα βλαστικά κύτταρα σε πολλές θεραπείες αντικατάστασης κυττάρων·

Αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων μεταμοσχεύσεων

28.   σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης ορισμένα εθελοντικά μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία εθνικών και διεθνών μητρώων παρακολούθησης ζωντανών δωρητών και ληπτών καθώς και διαδικασιών μεταμόσχευσης· τονίζει ότι τα μητρώα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά· τονίζει τη σημασία της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη την υιοθέτηση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών ως προς την καταχώριση σε μητρώα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα καταχωρούμενα άτομα θα υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες ως προς το ιατρικό ιστορικό τους και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων του δωρητή, δεδομένου ότι η καταχώριση δεν είναι απλή πράξη καταχώρισης ονομάτων, αλλά έχει συνέπειες τόσο για τον δωρητή όσο και για τον λήπτη·

30.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πυρήνα τεχνικών και δεοντολογικών προτύπων για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δωρεάς οργάνων στο πλαίσιο της δωρεάς και της μεταμόσχευσης, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό στο πλαίσιο της ΕΕ που θα προωθεί τις δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

31.   θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών το οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική αξία της ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών από πλευράς ιατρικών και τεχνικών δυνατοτήτων, χωρίς να παραβλέπεται η ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών σε αυτή την ανταλλαγή και η πιθανή επίπτωση στη βιωσιμότητα των οργάνων· υπογραμμίζει συναφώς τα θετικά αποτελέσματα διεθνών συστημάτων· εκφράζει την πεποίθηση ότι η ανταλλαγή οργάνων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων (λ.χ. υπερευαίσθητοι ασθενείς και επείγοντα περιστατικά ασθενών υπό ειδικές συνθήκες για τους οποίους είναι δύσκολο να εξευρεθεί κατάλληλος δότης)·

32.   καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει από κοινού με τα κράτη μέλη μελέτη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μεταμόσχευση οργάνων στα κράτη μέλη για μη μονίμους κατοίκους της ΕΕ, και να θεσπίσουν κώδικα δεοντολογίας με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα όργανα που δωρήθηκαν από αποβιώσαντες πολίτες της ΕΕ δύνανται να δοθούν σε μη μόνιμους κατοίκους της ΕΕ·

33.   τονίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι αναγκαία και παρέχει προστιθέμενη αξία· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει συμμαχίες μεταξύ των εθνικών οργανισμών μεταμοσχεύσεων στα κράτη μέλη που θα περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε νομικό, δεοντολογικό και τεχνικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καταστάσεις στη μεταμοσχευτική ιατρική που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά σε κράτη μέλη με περιορισμένο αριθμό δωρητών· πιστεύει ότι τα μικρά κράτη μέλη, ειδικότερα, θα μπορούσαν σαφώς να ωφεληθούν από την ευρωπαϊκή συνεργασία·

34.   ζητεί να θεσπιστεί κάρτα δωρητή ΕΕ, συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

35.   θεωρεί ότι είναι ευκταία η διεθνής συνεργασία για την προώθηση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των οργάνων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση γενικών κανόνων που θα διέπουν τις καλύτερες ιατρικές πρακτικές, τις διαγνωστικές τεχνικές και τη συντήρηση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη συνεργασία αυτή και να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα των γενικών κανόνων·

Mεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού

36.   υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, δεδομένου ότι τούτο μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των οργάνων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν σε διαρθρωτικό επίπεδο την προώθηση της δωρεάς οργάνων, ιδίως μεταξύ των νέων, στα σχολεία· προς τον σκοπό αυτό, συνιστά να χρησιμοποιούνται διάσημες προσωπικότητες (π.χ. αθλητές και αθλήτριες) και εκπαιδευτικά πάρκα·

37.   επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται διαφανής, αμερόληπτη και μη επιβεβλημένη ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, σχετικά με το πεδίο των δωρεών οργάνων, δηλ. ότι η δωρεά μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλή δωρεά οργάνων καθώς και δωρεά ιστών·

38.   τονίζει ότι η ελεύθερη επιλογή της δωρεάς ενός οργάνου είναι αποκλειστικό δικαίωμα του δωρητή και πρέπει να γίνεται σεβαστή και ότι η δωρεά οργάνων πρέπει να θεωρείται δώρο ενός ανθρώπου σε συνάνθρωπό του· επισημαίνει ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, όπου θα πρέπει να αποφεύγεται η οικονομική ορολογία που υποβάλλει την ιδέα ότι τα όργανα μπορεί να αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα της εσωτερικής αγοράς·

39.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της υφιστάμενης ιστοσελίδας της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά οργάνων(7), καθώς και την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Oργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)(8) καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη και όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με σκοπό την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων·

40.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ορισμό παγκόσιμιας ημέρας δωρητή οργάνων και συνιστά δράσεις που τονίζουν τα καλά αποτελέσματα και τη σημασία της μεταμόσχευσης οργάνων·

41.   είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι καταχωρισμένοι δωρητές στο θέμα της προβολής της δωρεάς οργάνων, πείθοντας τα μέλη της οικογενείας τους και τους φίλους τους και ενθαρρύνοντας τους να γίνουν κι εκείνοι δωρητές·

42.   αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για παράδειγμα, της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· τονίζει την ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση της επικοινωνίας και την υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο περιεχόμενο του μηνύματος όσο και στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των πλέον αμφιλεγόμενων θεμάτων· τονίζει τη σημασία των τακτικών διασκέψεων τύπου για την προβολή των καλών αποτελεσμάτων και της σημασίας των μεταμοσχεύσεων·

43.   υποστηρίζει την καθιέρωση ζωντανής γραμμής επικοινωνίας με ενιαίο αριθμό κλήσης, που θα διαχειρίζεται εθνικός οργανισμός μεταμοσχεύσεων, ο οποίος θα λειτουργεί όλο το 24ωρο με καταλλήλως καταρτισμένους και πεπειραμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να παρέχουν γρήγορα σωστή και ακριβή ιατρική και νομική ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους·

44.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων πέραν των εθνικών συνόρων προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της εθνικής καταγωγής, της χώρας προέλευσης, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου και της κοινωνικοοικονομικής τάξης στην απόφαση για την προσφορά οργάνων για μεταμόσχευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδίδουν τάχιστα τα αποτελέσματα της έρευνας αποβλέποντας στην ενημέρωση του κοινού και στην αποκατάσταση παρανοήσεων·

Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας

45.   αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στη μείωση των κινδύνων της μεταμόσχευσης και, κατά συνέπεια, θα μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των οργάνων και το αντίστροφο· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το δυναμικό σχεδιασμού και ανάπτυξης εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης να θεσπίσουν ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας, χωρίς τούτο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα οργάνων προς μεταμόσχευση·

46.   αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση και μετά τη δωρεά· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή μεθοδολογία βάσει των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα στα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων·

47.   ζητεί από τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον χρόνο παρακολούθησης για τους λήπτες σε αρκετά έτη, και κατά προτίμηση όσον καιρό είναι ζωντανός ο λήπτης και/ή λειτουργεί ακόμη το μόσχευμα·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προώθηση της έρευνας στον τομέα των καλύτερων και πιο ευαίσθητων διαγνωστικών τεχνικών που να επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση βλαπτικών παραγόντων όπως η παρουσία του ιού HIV/AIDS, της ηπατίτιδας κλπ., εφόσον μια σημαντική πτυχή της μεταμόσχευσης οργάνων είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας έναντι διάφορων βλαπτικών παραγόντων που τυχόν υπάρχουν στα όργανα του δωρητή·

Εμπορία οργάνων

49.   επισημαίνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του εμπορίου οργάνων, υπό την έννοια ότι η εμπορία οργάνων υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματος έναντι των δυνητικών εθελοντών και άνευ αμοιβής δωρητών· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων είναι ανήθικη και ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες· τονίζει ότι η δωρεά οργάνων που γίνεται βάσει κινήτρων οικονομικής φύσης υποβιβάζει το δώρο σε απλό εμπόρευμα, το οποίο συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αντίκειται στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

50.   ζητεί από την Επιτροπή, σε σχέση με τρίτες χώρες, να καταπολεμήσει την πρακτική της εμπορίας οργάνων και ιστών, πρακτική η οποία θα πρέπει να απαγορευθεί σε παγκόσμια κλίμακα, περιλαμβανομένης και της μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών από ανηλίκους, από άτομα με νοητική υστέρηση ή από εκτελεσθέντες κρατούμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα σχετικά με το ζήτημα αυτό·

51.   θεωρεί ότι, για την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη, θα πρέπει να υιοθετηθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική προκειμένου να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες που βρίσκονται στη ρίζα αυτών των πρακτικών· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της πώλησης οργάνων έναντι χρημάτων (ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες), θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας που να εμποδίζουν την είσοδο αυτών των οργάνων στην ΕΕ·

52.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον "μεταμοσχευτικό τουρισμό", καταρτίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών ώστε να μην πέφτουν θύματα του εμπορίου οργάνων, και εγκρίνοντας μέτρα που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων και ανταλλάσσοντας στοιχεία εγγραφής σε λίστες αναμονής μεταξύ των υφισταμένων οργανώσεων ανταλλαγής οργάνων ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές εγγραφές· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μέσω του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινή προσέγγιση που θα έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εθνική νομοθεσία σχετικά με το εμπόριο οργάνων και τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων και των πιθανών λύσεων· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταλογισμού ευθύνης για τα προερχόμενα από ανθρώπους υλικά·

53.   προτρέπει τα κράτη μέλη, εφόσον απαιτείται, να τροποποιήσουν τους ποινικούς κώδικές τους για να εξασφαλισθεί ότι στους υπεύθυνους της εμπορίας οργάνων θα ασκείται η δέουσα ποινική δίωξη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για το ιατρικό προσωπικό που εμπλέκεται σε μεταμόσχευση οργάνων προερχομένων από εμπορία και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να αποθαρρύνονται οι δυνάμει λήπτες από την αναζήτηση οργάνων και ιστών που προέρχονται από παράνομη εμπορία· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η ποινική ευθύνη των ευρωπαίων πολιτών που έχουν αγοράσει όργανα εντός ή εκτός της ΕΕ·

54.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η διευκόλυνση της εμπορίας οργάνων και ιστών (ήτοι, η παραπομπή ασθενούς σε αλλοδαπή υπηρεσία μεταμοσχεύσεων για την οποία είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε εμπορία οργάνων) από τους εργαζόμενους στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς επίσης να αποφεύγεται η διευκόλυνση εκ μέρους των φορέων παροχής υγειονομικής ασφάλισης, δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα προωθούν την εμπορία οργάνων, λόγου χάριν, επιστρέφοντας δαπάνες που έχουν αναληφθεί για παράνομη μεταμόσχευση οργάνων·

55.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του ιατρικού προσωπικού σε ό,τι αφορά την εμπορία οργάνων ώστε κάθε τέτοια περίπτωση που καθίσταται γνωστή να αναφέρεται στην αστυνομία·

56.   καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και το Πρωτόκολλο του Παλέρμο, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει·

57.   εκφράζει τη λύπη του που η Europol δεν προέβει σε έρευνα για την πώληση και το λαθρεμπόριο οργάνων επειδή η Europol ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις· παραπέμπει σε εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΠΟΥ που παρέχουν σαφείς μαρτυρίες πως το πρόβλημα του εμπορίου οργάνων αφορά και τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή και την Europol να βελτιώσουν τον έλεγχο των περιπτώσεων λαθρεμπορίου οργάνων και να συναγάγουν τα απαιτούμενα συμπεράσματα·

58.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσεως για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να περιλάβουν σε αυτό την εμπορία οργάνων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των οικείων αρχών·

59.   ζητεί επίσης το πρόγραμμα δράσεως να αναφέρει ορθά και ελεγμένα στοιχεία όσον αφορά την ποσότητα, την τυπολογία και την προέλευση οργάνων που λαμβάνονται μέσω των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας οργάνων·

o
o   o

60.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΠΟΥ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 102, 7.4.2004, σ. 48.
(2)2 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(3)3 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.
(4)4 ΕΕ L 121, 1.5.2001, σ. 34.
(5) Tρίτη έκδοση, 2007.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (και/ή www.eurocet.org)
(8) www.transplant-observatory.org


H συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή
PDF 335kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI))
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν δράσει για την περίοδο 2007-2013(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/144/EΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των κοινών στόχων για την συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία" COM(2007)0498),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" (COM(2006)0571),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών των υπό κατάρτιση ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην Κοινότητα(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση(7),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή(8),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Εθελοντική δραστηριότητα: ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ο αντίκτυπός της"(9),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "Ο ρόλος των κοινωφελών οργανισμών - συμβολή στην ευρωπαϊκή κοινωνία"(10),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0070/2008),

A.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες(11),

Β.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του εγχειριδίου των Ηνωμένων Εθνών για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ), η οικονομική συμβολή των τελευταίων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 5% του ΑΕΠ και ότι, ακόμα και σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, η εθελοντική δραστηριότητα καλύπτει περισσότερο από ένα τέταρτο αυτού του ποσοστού(12),

Γ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συνιστά μείζονα δύναμη που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και ενισχύει την αλληλεγγύη - μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης - καθώς και ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στήριξης, ιδίως στα κράτη μέλη τα οποία βγαίνουν σήμερα από μια μετακομμουνιστική μεταβατική περίοδο,

Δ.   εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη εθελοντικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη κατέδειξε υψηλή προστιθέμενη αξία· για κάθε 1 ευρώ που οι οργανώσεις δαπάνησαν για την υποστήριξη εθελοντών, έλαβαν κατά μέσο όρο 3-8 EUR(13),

Ε.   εκτιμώντας ότι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του εθελοντισμού στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση, και ιδιαίτερα η χρηματοδότηση για διοικητικούς σκοπούς, έχει κεφαλαιώδη σημασία για τις εθελοντικές οργανώσεις και για το εθελοντικό έργο γενικότερα,

Ζ.   εκτιμώντας ότι στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) επισημάνθηκε το γεγονός ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου(14),

Η.   εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη για την επιτυχία του προγράμματος Urban στο Aarhus επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες της περιοχής και η προσφορά εθελοντικού έργου υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος(15),

Θ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός δεν έχει μόνο μετρήσιμη οικονομική αξία, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις δημόσιες υπηρεσίες· εκτιμώντας ότι, εν προκειμένω, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εθελοντική δραστηριότητα συμπληρώνει το έργο που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν το υποκαθιστά,

Ι.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του εθελοντή και έχει θετικό αντίκτυπο μέσα στην κοινότητα, π.χ. στις διαπροσωπικές σχέσεις,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι εθελοντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική συνοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ένταξη, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία πιστωτικών ενώσεων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, και μη κερδοσκοπικών χρηματοδοτικών συνεταιρισμών που διευθύνονται και διοικούνται από εθελοντές,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί και σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εθελοντισμού και αειφόρου ανάπτυξης,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του εθελοντισμού μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός έχει ως αποτέλεσμα άμεση συμμετοχή των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη και ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι στο προαναφερόμενο ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στον δημόσιο βίο, στις συμμετοχικές δομές και στην εθελοντική εργασία,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι η δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη σημαίνει ότι σήμερα υπάρχει μέγας αριθμός δυνητικών εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων(16)· εκτιμώντας ότι ο ωφέλιμος αυτός αντίκτυπος στην υγεία μπορεί να αφορά όλες τις ηλικίες και να παίξει προληπτικό ρόλο όσον αφορά τις σωματικές και τις ψυχικές ασθένειες,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να παίξει ρόλο στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και στην διευκόλυνση της επιτυχούς υλοποίησης μιας σειράς πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα όπως τα προγράμματα LEADER, INTERREG και PEACE,

1.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία τους στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με εθελοντικές οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη δημόσια διαβούλευση·

2.   καλεί τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής να κάνουν σαφέστερη διάκριση μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, οι δραστηριότητες των οποίων δεν είναι οργανωμένες στις ίδιες εθελοντικές βάσεις και ζητεί τη διενέργεια εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας με αντικείμενο την φύση, το επίπεδο και τους εσωτερικούς μηχανισμούς της κοινωνικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της εθελοντικής συμμετοχής και της χρηματοδότησης γι αυτόν τον σκοπό·

3.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων σε επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση - τόσο στις πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας όσο και στη χρηματοδότηση σχεδίων έργων - χωρίς υπερβολική συμπλήρωση εντύπων, γραφειοκρατία ή διατυπώσεις, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα·

4.   παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια για την ταχεία αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων·

5.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης που είναι εδραιωμένη τόσο στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την ανάπτυξη της υπαίθρου (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) όσο και στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή δεν τηρείται πάντα σε εθνικό επίπεδο(17) και παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες διοικητικές και θεσμικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική τήρηση και επιβολή των πολιτικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων της κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων και συνακόλουθων δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων·

6.   συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να παρουσιάζουν τακτικούς συμπληρωματικούς λογαριασμούς για τα ΜΚΙ και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους λογαριασμούς το εθελοντικό έργο, ούτως ώστε οι φορείς χάραξης πολιτικής να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα ΜΚΙ κατά την επιτέλεση του έργου τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εθελοντισμός θα μπορούσε να περιληφθεί ως ειδική κατηγορία στους στατιστικούς λογαριασμούς της EUROSTAT·

7.   υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική δραστηριότητα δεν πρέπει να υποκαθιστούν την αμειβόμενη εργασία·

8.   καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας συστήματος για όλα τα κοινοτικά ταμεία, στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συμβολή στην συγχρηματοδότηση σχεδίων, και να θεσπίσει μηχανισμούς στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης κοστολόγησης της εθελοντικής δραστηριότητας· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής να υιοθετήσουν πιο ελαστική στάση όσον αφορά την αποδοχή της εθελοντικής δραστηριότητας ως συμβολής αντίστοιχης της κοινοτικής χρηματοδότησης στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων·

9.   καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες για τους εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας και να αναπτύξει πρόγραμμα "Ηλικιωμένων εν δράσει" για τον αυξανόμενο αριθμό έμπειρων ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να παράσχουν εθελοντικό έργο, πρόγραμμα που ενδεχομένως θα εκτελείται παράλληλα και συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" και επιπλέον να προωθήσει την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για τον εθελοντισμό μεταξύ των γενεών και την καθοδήγηση·

10.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τον εθελοντισμό σε όλες τις κοινότητες, τόσο τις πραγματικές όσο και τις εικονικές, όπως π.χ. τον οικογενειακό εθελοντισμό ή τον εθελοντισμό σε περιθωριοποιημένες ομάδες ή σε ομάδες που κατά παράδοση δεν θα προσέφεραν εθελοντικό έργο και να τονίσουν τη μεγάλη σημασία της οργάνωσης της εθελοντικής εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά της με την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή·

11.   ενθαρρύνει τις εταιρείες και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουν, να υποστηρίξουν οικονομικά τις πρωτοβουλίες προαγωγής και ενίσχυσης του εθελοντισμού και παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του εταιρικού εθελοντισμού, να παράσχουν κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν τον εθελοντικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της μεταφοράς εταιρικής δεξιοτεχνίας και τεχνογνωσίας από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα και στη βελτίωση της ποιότητας της τοπικής ζωής με την ενθάρρυνση της αυτενέργειας στην επίλυση τοπικών προβλημάτων·

12.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αναγνώριση του εθελοντισμού ως κατάλληλης δραστηριότητας που συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος YOUTHPASS με σύνδεση προς το EUROPASS, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο εθελοντισμός δεν θα θεωρείται εναλλακτική λύση της επίσημης κατάρτισης αλλά συμπλήρωμά της· ζητεί, επιπλέον, να θεσπισθούν εθνικά και τοπικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας των εθελοντών·

13.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την καθυστέρηση στη θέσπιση του προταθέντος Ευρωπαϊκού Χάρτη Εθελοντών που θα πρέπει να καθορίσει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και να θεσπίσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους· συνιστά την ετήσια κατάρτιση αξιολογήσεων από ομότιμους ειδικούς, με στόχο την αποτίμηση των εθελοντικών δράσεων των κρατών μελών, εντός συγκεκριμένων τομέων και οργανώσεων·

14.   συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να καταρτίσουν ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που θα παρέχει βασικά στοιχεία για τις εθελοντικές οργανώσεις καθώς και λεπτομέρειες βέλτιστων πρακτικών, πράγμα που θα προσέφερε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των συστημάτων εθελοντισμού·

15.   καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εθελοντές καλύπτονται επαρκώς με ασφάλεια ατυχημάτων και προσωπικής ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων τους και ότι καλύπτεται επίσης και κάθε συμπεφωνημένη δαπάνη όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητές τους·

16.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας ευκαιρίες άσκησης εθελοντικής δραστηριότητας στα αρχικά στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε η δραστηριότητα αυτή να αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική συνεισφορά στον κοινοτικό βίο, και να συνεχίσουν να προάγουν αυτές τις δραστηριότητες και για τους φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να διευκολυνθεί η "μάθηση μέσω της προσφοράς υπηρεσίας", όπου οι σπουδαστές εργάζονται με κοινοτικές ομάδες σε μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση του διπλώματος ή του πτυχίου τους, να ενθαρρύνουν τους συνδέσμους μεταξύ του εθελοντικού και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα και να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση στο πλαίσιο του εθελοντισμού ως τμήμα της διά βίου μάθησης·

17.   καλεί την Επιτροπή, ενόψει της προγραμματισμένης για το 2010 αναθεώρησης των διατάξεων ΦΠΑ σχετικά με τους δημόσιους φορείς και τις κοινωνικές απαλλαγές, να εξετάσει μαζί με τα κράτη μέλη τα ισχυρά κοινωνικά επιχειρήματα υπέρ της καθιέρωσης απαλλαγών από την καταβολή ΦΠΑ για καταχωρισμένες στα κράτη μέλη εθελοντικές οργανώσεις, όσον αφορά αγορές που προορίζονται για την επίτευξη του στόχου τους, και να εξετάσει επίσης τα επιχειρήματα υπέρ της απαλλαγής, σε ειδικές περιπτώσεις, από την καταβολή ΦΠΑ όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που χορηγούνται δωρεάν στις εθελοντικές οργανώσεις·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, βιώσιμη υποδομή εθελοντισμού, στο πλαίσιο της οποίας θα αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η βασική χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων·

19.   συνιστά να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

20.   αναγνωρίζει την ποικιλομορφία του εθελοντισμού στα κράτη μέλη, ενθαρρύνει όμως τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, εφόσον είναι δυνατόν, να διδάξουν αλλήλους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

21.   καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει καθεστώτα στήριξης, ώστε να θεσπιστούν πιο αποτελεσματικά συστήματα συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων και να ενισχύσει τα διεθνή συστήματα ανταλλαγής εθελοντών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· ζητεί ειδικότερα τη θέσπιση προγραμμάτων στήριξης της εκ νέου τόνωσης των εθελοντικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη όπου η εθελοντική δραστηριότητα είχε καταλήξει να συνδέεται με δράσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα·

22.   συνιστά την προαγωγή διασυνοριακών εθελοντικών σχεδίων·

23.   καλεί την Επιτροπή να έχει ευνοϊκή στάση όσον αφορά την κατάσταση των εθελοντών σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της νομοθεσίας·

24.   καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου, μαζί με κατάλληλη εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και περιθωριακές κοινωνικές ομάδες και στις ανάγκες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών·

25.   παροτρύνει την Επιτροπή, παράλληλα με το Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση, να υποβάλει και Σχέδιο Ε για εκτίμηση, επικύρωση και εξασφάλιση της ορατότητας των εθελοντών·

26.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική θεωρήσεων που εφαρμόζει για τους πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα προγράμματα εθελοντών της ΕΕ, με στόχο να καθιερωθεί πιο φιλελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων, ιδίως έναντι των εθελοντών από γειτονικές χώρες της ΕΕ·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 32.
(2) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 30.
(3) ΕΕ L 55, 25.2.2006, σ. 20.
(4) ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
(5) ΕΕ C 297, 7.12.2006, σ. 6.
(6) ΕΕ L 215, 9.8.2001, σ. 30.
(7) ΕΕ C 301 E, 13.12.2007, σ. 45.
(8) ΕΕ C 105, 25.4.2008, σ. 11.
(9) ΕΕ C 325, 30.12.2006, σ. 46.
(10) ΕΕ C 180, 11.6.1998, σ. 57.
(11) Έκθεση Ευρωβαρομέτρου "Social Reality Stocktaking", Φεβρουάριος 2007.
(12) Έκθεση πανεπιστημίου Johns Hopkins, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. Σεπτέμβριος, 2007. www.jhu.edu/ccss
(13) Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering. Αγγλία, Σεπτέμβριος 2007.
(14) Βλέπε Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community" English Summary. Πρόγραμμα Urban II στο Aarhus 2002-2007.
(16) Βλέπε The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Βλέπε Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών. Νοέμβριος 2004.


Ετήσια έκθεση της ΕTΕπ (2006)
PDF 389kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2007/2251(INI))
P6_TA(2008)0132A6-0079/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 266 και 267 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 11) σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 επί της ετήσιας εκθέσεως της ΕΤΕπ για το έτος 2005(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/247/ΕΚ της 19ης Απριλίου 2007 σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ)(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τις αρμοδιότητες έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά την ΕΤΕπ(4),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/1016/ΕΚ της 19ης Δεκεμβρίου 2006(5), η οποία αναθέτει στην ΕΤΕπ νέα εντολή που της επιτρέπει να χορηγεί δάνεια μέχρι 12,4 δισ. EUR στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας(6) και την απόφαση 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(7) (που αφορά τη χρηματοδοτική διευκόλυνση με καταμερισμό του κινδύνου (RSFF)·

–   έχοντας υπόψη την υπογραφή στις 11 Ιανουαρίου 2008, μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, της συμφωνίας συνεργασίας που θεσπίζει το μέσο εγγύησης των δανείων για προγράμματα σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΕΔΔΜ),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)(8),

–   έχοντας υπόψη την 49η ετήσια έκθεση (2006) της ΕΤΕπ, και την πολιτική γνωστοποίησης της ΕΤΕπ, της 28ης Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη "τις ευρωπαϊκές αρχές για το περιβάλλον" που δρομολογήθηκαν το 2006 από την ΕΤΕπ,

–   έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2007-2009, όπως εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ομιλία του Philippe Maystadt, Προέδρου της ΕΤΕπ, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών στις 11 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2006 που εγκρίθηκαν και αποτελούν αντικείμενο ευνοϊκής γνωμοδότησης από ανεξάρτητο ελεγκτή και από την ελεγκτική επιτροπή της ΕΤΕπ,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τις υποδομές και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών(9),

–   έχοντας υπόψη τις εργασίες και τα συμπεράσματα του συνεδρίου το οποίο διεξήχθη στο Clermont-Ferrand (Γαλλία) στις 14 Δεκεμβρίου 2007 με θέμα: "η χωροταξία και η ανάπτυξη της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η πρόκληση των επενδύσεων στην Ένωση και η χρηματοδότησή τους: η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων",

   λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στη διενεργούμενη επανεξέταση εκ μέρους της ΕΤΕπ των πολιτικών και διαδικασιών κατά των περιπτώσεων απάτης,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005, και την κοινοτική συναίνεση για την ανάπτυξη(10),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0079/2008),

Α.   εκτιμώντας ότι η ΕΤΕπ έχει ως αποστολή να συμβάλλει, προσφεύγοντας στις αγορές κεφαλαίων και στα ίδια κεφάλαιά της, στην ισόρροπη και χωρίς προβλήματα ανάπτυξη της κοινής αγοράς,

Β.   εκτιμώντας το ρόλο της ΕΤΕπ στην αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην μείωση των διαφορών όσον αφορά την ανάπτυξη των επί μέρους περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του αναληφθέντος κεφαλαίου της ΕTΕπ το οποίο ανέρχεται σε 163,7 δισ. EUR στις 31 Δεκεμβρίου 2006, από το οποίο τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει 8,2 δισ. EUR,

Δ.   εκτιμώντας ότι το καταστατικό της ΕΤΕπ προβλέπει ότι το σύνολο των δανείων και εγγυήσεων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 250% του ποσού του αναληφθέντος κεφαλαίου,

Ε.   εκτιμώντας ότι η ΕΤΕπ δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις της σύμβασης "Βασιλεία ΙΙ", αλλά ότι αποφάσισε να εφαρμόσει εθελοντικά τους εν λόγω κανόνες στο μέτρο που αυτοί είναι σχετικοί με τη δραστηριότητά της,

ΣΤ.   έχοντας υπόψη τη συμφωνία της επιτροπής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα του Λουξεμβούργου να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της ΕΤΕπ, αλλά μόνον υπό την ιδιότητα ανεπίσημου και καθαρά συμβουλευτικού οργάνου, αφήνοντας στην ΕΤΕπ τη μέριμνα για τον ορισμό του πλαισίου εφαρμογής της σύμβασης "Βασιλεία ΙΙ" με βάση τις δικές της ανάγκες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ κατέστησε τον ασφαλή, ανταγωνιστικό και διαρκή ενεργειακό ανεφοδιασμό μία από τις προτεραιότητές της, η οποία προστίθεται στις ακόλουθες προτεραιότητες: οικονομική και κοινωνική συνοχή, ενίσχυση στην έρευνα, στις τεχνολογίες και στην καινοτομία, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, βιωσιμότητα του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμη βάση, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών, που εκτιμώνται σε 600 δισ. EUR(11),

Θ.   έχοντας υπόψη τον πρωταρχικό ρόλο της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων με τη διάθεση διάφορων μέσων και μηχανισμών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που συνάντησε η ΕΕ στη χρηματοδότηση προγραμμάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως π.χ. το πρόγραμμα Galileo,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων της ΕΤΕπ, ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνική και την υποστήριξη της συνάρμοσης σχεδίων,

ΙΒ.   εκτιμώντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Γενικά

1.   συγχαίρει την ΕΤΕπ για την έκθεση δραστηριοτήτων της του 2006 και την ενθαρρύνει να συνεχίσει τη δράση της υπέρ της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να εξασφαλίσει την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική και διαπεριφερειακή συνοχή·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια και την πλήρη συνεργασία της ΕΤΕπ με το Κοινοβούλιο·

3.   ζητεί να υπάρχει το λιγότερο μία ετήσια ενημερωτική συνάντηση της ΕΤΕπ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση της επενδυτικής διευκόλυνσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), παράλληλα με τη διαδικασία απαλλαγής ΕΤΑ·

Δημοσιονομικός έλεγχος και διαχείριση

4.   καλεί την ΕΤΕπ να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ, εγγυητή της δραστηριότητας της τράπεζας και των καλύτερων δυνατών επιτοκίων για τα δάνειά της, και να προσαρμόσει την εποπτική πολιτική της υπό το πρίσμα αυτό, χωρίς όμως ταυτόχρονα να παραμελεί την άκρως μακροχρόνια επένδυση·

5.   υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ ασκεί πολιτική "μηδενικής ανοχής" κατά της απάτης και της διαφθοράς, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του αριθμού των ερευνών καθώς και για την ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Kαταπολέμησης της Aπάτης (OLAF)· καλεί επίσης την ΕΤΕπ, κατά την έγκριση της πολιτικής και των διαδικασιών κατά της απάτης, να περιλάβει μέτρα που θα οδηγούν σε:

   i) διοικητικό μηχανισμό αποκλεισμού εταιρειών που έχουν κριθεί ένοχες για διαφθορά από την ΕTΕπ και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης,
   ii) πολιτική προστασίας των ατόμων που αποκαλύπτουν τη διαφθορά, και
   iii) αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τις συμβάσεις·

6.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ύπαρξη γραφείου καταγγελιών το οποίο θα λαμβάνει και θα εξετάζει τις εξωτερικές καταγγελίες, και μηχανισμού προσφυγής για τις καταγγελίες που απευθύνονται μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· επικροτεί και στηρίζει ενεργά το διάλογο μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της ΕΤΕπ· καλεί συνεπώς την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει τον εσωτερικό της μηχανισμό καταγγελιών και να υποβάλει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον μηχανισμό προσφυγής που θα περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ·

7.   χαιρετίζει τη θέληση για διαφάνεια της ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη γνωστοποίηση, και τη διάθεση πολυάριθμων πληροφοριών στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων, ετησίως, των καταλόγων των χρηματοδοτουμένων έργων, με σύντομες πληροφορίες που θα αφορούν τα εν λόγω έργα· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει τις δραστηριότητες της υπηρεσίας της "αξιολόγηση των επιχειρήσεων", η οποία πραγματοποιεί την αξιολόγηση εκ των υστέρων ("ex post") ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος σχεδίων και προγραμμάτων·

Μηχανισμοί προληπτικών και λογιστικών ελέγχων καθώς και στάθμισης των αποτελεσμάτων

8.   σημειώνει την ευνοϊκή γνώμη του εξωτερικού ελέγχου και τα συμπεράσματα της ετήσιας εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής· επαναλαμβάνει την επιθυμία του η ΕΤΕπ να υποβάλλεται στους ίδιους προληπτικούς κανόνες όπως και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και σε πραγματική προληπτική εποπτεία, διαπιστώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι, όπως φαίνεται, οι εν λόγω κανόνες δεν εφαρμόζονται στους αντίστοιχους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς·

9.   ζητεί να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αποστολή ρύθμισης με σκοπό να ελέγχει την ποιότητα της οικονομικής καταστάσεως της ΕΤΕπ, με βάση τα ακριβή αποτελέσματά της και το σεβασμό των κανόνων χρηστής συμπεριφοράς του σχετικού κλάδου· συνιστά δε να εφαρμοσθεί αυτό, ενώ παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί η ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου της ΕΤΕπ·

10.   συνιστά να προσφύγει η ΕΤΕπ στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) προκειμένου να λάβει γνωμοδότηση για την εν λόγω αποστολή ελέγχου, η οποία θα πρέπει να διευκρινίσει ποιός μπορεί να μεριμνήσει για αυτή την αποστολή εν αναμονή της δημιουργίας μιας πραγματικής ευρωπαϊκής τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής· προτείνει να εξεταστεί κάθε λύση, π.χ.: παρέμβαση της CEBS, παρέμβαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής, παρέμβαση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών με ετήσια εναλλαγή·

11.   συγχαίρει την ΕΤΕπ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει όσον αφορά την εισαγωγή των λογιστικών προτύπων IFRS (International Financial Reporting Standards - διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) στις ενοποιημένες καταστάσεις της, καθώς και στους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) για το οποίο το οικονομικό έτος 2006 είναι αυτό της πρώτης εφαρμογής των λογιστικών προτύπων IFRS·

12.   συμμερίζεται, με την επιφύλαξη ότι όλες οι πληροφορίες θα δίνονται στους τρίτους, τις αντιρρήσεις της ΕΤΕπ να επιταχύνει την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων IFRS για τους καταστατικούς λογαριασμούς για όσο χρονικό διάστημα δεν υφίσταται ευρύτερη συναίνεση επί του θέματος εντός των κρατών μελών που αφορά, κυρίως, τον υπολογισμό στην εύλογη αξία, η οποία μπορεί να εισαγάγει πολύ μεγάλη αστάθεια στον καθορισμό των μη ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ·

13.   συνιστά παρόλα ταύτα τεχνική επιτήρηση για το εν λόγω θέμα το οποίο θα καταστεί αποφασιστικό από απόψεως παρουσίασης, έγκρισης και χρήσης των λογιστικών αποτελεσμάτων με την ανάπτυξη των συναλλαγών σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, και της απαραίτητης χρηματοοικονομικής τεχνικής την οποία θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ για να χρηματοδοτήσει τις υποδομές της·

14.   λαμβάνει γνώση των μεθοδολογικών επιλογών που ενέκρινε η ΕΤΕπ για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, οι οποίες έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματα που οφείλονται στην έλλειψη εμπειρίας όσον αφορά τις ζημίες από τις πιστώσεις, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στην ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, όσον αφορά τη μέγιστη διασφάλιση των οικονομικών πόρων, ενόψει της υλοποίησης των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής·

15.   λαμβάνει γνώση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για να αντιμετωπισθούν οι εν λόγω δυσκολίες με βάση τεχνικές μεταφοράς εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων και επιθυμεί να ενημερώνεται για τη νέα μεθοδολογία η οποία εισήχθη για την αξιολόγηση των πελατών της ΕΤΕπ καθώς και των πιστωτικών κινδύνων· σημειώνει ότι, προκειμένου περί πράξεων τιτλοποίησης, η απλοποιημένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται επί του παρόντος θα είναι δυνατόν να επανεξεταστεί στο μέλλον·

16.   επιθυμεί, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης "Βασιλεία ΙΙ", να μπορέσει η ΕΤΕπ να αποδείξει την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στην αποστολή της, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της, δηλαδή 33,5 δισ. EUR, και να διατηρήσει την καλύτερη δυνατή βαθμολόγηση, ήτοι ΑΑΑ·

Στρατηγική και στόχοι

17.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τους προσανατολισμούς της νέας στρατηγικής 2007-2009, που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, τη σταδιακή αύξηση της ανάληψης κινδύνων, μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες υπέρ των ΜΜΕ και των φορέων τοπικής διοίκησης, τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών μέσων και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με την Επιτροπή· υποστηρίζει άνευ επιφυλάξεων το πρόγραμμα δραστηριότητας της ΕTΕπ για την περίοδο 2007-2009·

Νέες στρατηγικές προτεραιότητες και μέσα

18.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της προώθησης της ασφαλούς, ανταγωνιστικής και αειφόρου ενέργειας μεταξύ των κυρίων χαρακτηριστικών του προγράμματος δραστηριότητας της ΕTΕπ, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ζητεί την ανάπτυξη κριτηρίων χρηματοδότησης φιλικής προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

19.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αειφόρος ανάπτυξη παραμένει θεμελιώδης απαίτηση για την ΕΤΕπ· συγχαίρει την ΕΤΕπ για τα εξαιρετικά αποτελέσματά της από απόψεως δανειοδοτικής δραστηριότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική συνοχή· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές της με σκοπό να βελτιώσει και να ενημερώσει τα τρέχοντα πρότυπά της, ιδίως εκείνα που αφορούν τον εξωτερικό της δανεισμό· ζητεί από την ΕΤΕπ να διευκρινίσει τους στόχους και τη μεθοδολογία της διαδικασίας αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και να προσθέσει περισσότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία στις δράσεις της, καθώς και να διασφαλίσει τη συνοχή των δραστηριοτήτων αυτών, ιδίως προς την αφρικανική ήπειρο, με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνήσει για ενεργή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, κυρίως με διαδικασίες διαβούλευσης·

20.   συγχαίρει την ΕΤΕπ για τις συμβάσεις-πλαίσιο που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της Επιτροπής: τη RSFF και το LGTT· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοινά μέσα προς ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες για μεγαλύτερη κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης υλοποίηση των στόχων προτεραιότητας της ΕΤΕπ·

Χρηματοδότηση των μεγάλων σχεδίων στον τομέα των υποδομών

21.   υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αποφύγει κάθε συναγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα, δρώντας συμπληρωματικά, στο πλαίσιο της επιζήτησης βέλτιστου αποτελέσματος μόχλευσης για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχεδίων·

22.   επαναλαμβάνει την ενθάρρυνσή του προς την ΕΤΕπ να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ-Μ), κυρίως των διασυνοριακών υποδομών που θα επιτρέψουν τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων, τα οποία αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς με επίκεντρο την κοινωνική συνοχή· καλεί την ΕΤΕπ, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, να δώσει προτεραιότητα σε έργα υποδομών ή μεταφορών με χαμηλότερο ή αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα·

23.   προτείνει να ανατεθεί στην ΕΤΕπ, λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων της, της εξ αποστάσεως θεώρησης και της εμπειρίας της στην χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών, αποστολή στρατηγικής ανάλυσης για την χρηματοδότηση των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη και μη εξαιρώντας καμία υπόθεση: επιδοτήσεις, καταβολή των αναληφθέντων ποσών από τα κράτη μέλη στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, δάνεια (εκ των οποίων δάνεια ΕΤΕπ που βασίζονται κυρίως στην διαδικασία ειδικών δανείων των κρατών μελών(12)), καινοτόμα μέσα όπως τα RSFF και LGTT, κατάλληλη χρηματοοικονομική τεχνική στα μακροπρόθεσμα σχέδια που δεν είναι άμεσα αποδοτικά και κερδοφόρα, ανάπτυξη συστημάτων εγγυήσεων, δημιουργία τμήματος επενδύσεων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικές κοινοπραξίες ανάμεσα στην ευρωπαϊκή, τις εθνικές και τις τοπικές αρχές, συμπράξεις ιδιωτικού - δημόσιου τομέα, κλπ.·

Ενίσχυση στις ΜΜΕ

24.   καλεί την ΕΤΕπ, να μεριμνήσει ώστε να διατεθεί επαρκές κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου στις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν δυσκολίες για να προσελκύσουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου· εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την έναρξη της κοινής πρωτοβουλίας JEREMIE (Joint European Resources to Medium Enterprises - Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι σε Μεσαίες Επιχειρήσεις), που αναπτύχθηκε το 2005 από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής και την ΕΤΕπ με σκοπό να επιτρέψει καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στους μηχανισμούς χρηματοοικονομικής τεχνικής, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του προγράμματος ανταγωνιστικότητα και καινοτομία (CIP) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ατζέντας της Λισαβόνας·

25.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Κοινότητας στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ώστε να θέσει στη διάθεση του ΕΤΑΕ τα μέσα τα οποία έχει ανάγκη για να συνεχίσει την αποστολή του και για να υλοποιήσει την πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

26.   επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη απάντηση στις ελλείψεις της αγοράς για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ να συνεχίσουν τη διαφοροποίηση των κοινοτικών χρηματοοικονομικών μέσων προς τα άνω (μεταφορά τεχνολογίας) και προς τα κάτω (χρηματοδότηση υβριδικής μορφής) του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και να ευνοήσει την ανάπτυξη της μικροπίστωσης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης (COM(2007)0708

Ενίσχυση στην κατάρτιση των σχεδίων

27.   υπογραμμίζει τον ρόλο εμπειρογνώμονος της ΕΤΕπ στην κατάρτιση σχεδίων, κυρίως χάρις στο πρόγραμμα JASPERS (κοινή βοήθεια στην προετοιμασία των σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), υπενθυμίζει ότι σημαντική προστιθέμενη αξία της ΕΤΕπ βρίσκεται στην ικανότητά της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα στη δόμηση χρηματοδότης των σχεδίων και στις συμπράξεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα, κυρίως στο πλαίσιο του κέντρου ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης για τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (EPEC), και ζητεί από την ΕΤΕπ να επικοινωνεί καλύτερα με τους υπεύθυνους των σχεδίων σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά την τεχνική βοήθεια την οποία μπορεί να παράσχει·

28.   συγχαίρει την ΕΤΕπ για το άνοιγμα νέων γραφείων στα κράτη μέλη, τα οποία θα επιτρέψουν καλύτερη ορατότητα του έργου της ΕΤΕπ και πιο μεγάλη προσέγγιση με τους υπεύθυνους των σχεδίων για τη διευκόλυνση των σχεδίων αυτών και θα βοηθήσουν την ΕΤΕπ να εδραιώσει στενότερους δεσμούς με οργανώσεις, θεσμικά όργανα και τοπικές αρχές, με σκοπό την ευνοϊκότερη ανάπτυξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και την ταχύτερη συμμετοχή των χωρών που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004·

Πράξεις στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.   σημειώνει με ικανοποίηση τα ευνοϊκά συμπεράσματα της εξέτασης των δραστηριοτήτων του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP)· με βάση την εν λόγω ανασκόπηση, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκκληση που έγινε από το Συμβούλιο να πλαισιωθεί περαιτέρω ο FEMIP για να ενισχύσει την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση· ελπίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εντολή για παροχή δανείων που έχει ανατεθεί στην ΕΤΕπ για την περίοδο 2007-2013, συμπληρωμένη από κατάλληλους δημοσιονομικούς πόρους, θα επιτρέψει να επιταχυνθεί η διαδικασία της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης·

30.   καλεί την ΕΤΕπ να δράσει στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες σύμφωνα με τις αρχές της δήλωσης του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και να είναι συνεπής προς την κοινοτική συναίνεση για την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας, την ενίσχυση της αμοιβαίας λογοδοσίας και την υιοθέτηση μετρήσιμων δεικτών ανάπτυξης·

31.   θεωρεί ότι ο FEMIP θα πρέπει να παραμείνει ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα διαμορφωθεί κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ ενός νέου φιλόδοξου σχεδίου για την ανάπτυξη της μεσογειακής λεκάνης·

32.   ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει την πολιτική της διαφοροποιημένων εκδόσεων στα επί μέρους νομίσματα της υφηλίου, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων των αναδυομένων χωρών, συνεχίζοντας να καλύπτεται ταυτόχρονα κατά των συναλλαγματικών κινδύνων·

o
o   o

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(2) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 544.
(3) ΕΕ L 107, 25.4.2007, σ. 5.
(4) Υπόθεση C-15/00, Επιτροπή κατά ΕTΕπ, Συλλ. 2003, σ. I-07281.
(5) ΕΕ L 414, 30.12.2006, σ. 95.
(6) ΕΕ L 162, 22.6.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(10) Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(12) Άρθρο 6 του Καταστατικού της ΕΤΕπ.


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
PDF 800kWORD 469k
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
P6_TA(2008)0133A6-0109/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτικά επιτεύγματα κατά το 2006" (COM(2007)0067),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2006" (COM(2007)0274),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (COM(2007)0280) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (SEC(2007)0708),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2007)0118),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών καθώς και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου για τα κοινοτικά κεφάλαια (4),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(5) που ελέγχθηκαν, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(6),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7), συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0109/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.   χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στους εθνικούς και περιφερειακούς ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(8),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(9),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2006(10),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτικά επιτεύγματα κατά το 2006" (COM(2007)0067),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2006" (COM(2007)0274),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (COM(2007)0280) και των έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (SEC(2007)0708),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2007)0118),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(11),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών καθώς και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου για τα κοινοτικά κεφάλαια(12),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακoυστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2006, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(13),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(14),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5855/2008 - C6-0083/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15) και συγκεκριμένα το άρθρο 55,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(16), ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφος 3, αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ" εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(17), και συγκεκριμένα το άρθρο 66, παράγραφοι 1 και 2, αυτού,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ" εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(18),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0109/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση συνοδευόμενη από την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εκτελεστικού οργανισμού για την ευφυή ενέργεια για το οικονομικό έτος 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(19),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(20),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού για την ευφυή ενέργεια για το οικονομικό έτος 2006(21),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτικά επιτεύγματα κατά το 2006" (COM(2007)0067),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2006" (COM(2007)0274),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (COM(2007)0280) και των έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (SEC(2007)0708),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2007)0118),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(22),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών καθώς και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου για τα κοινοτικά κεφάλαια(23),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού για την ευφυή ενέργεια για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(24),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(25),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5855/2008 - C6-0083/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(26) και συγκεκριμένα το άρθρο 55,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(27), ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφος 3, αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ" εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(28), και συγκεκριμένα το άρθρο 66, παράγραφοι 1 και 2, αυτού,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία "Εκτελεστικός οργανισμός για την ευφυή ενέργεια" για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της ενέργειας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(29),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0109/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.   χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού για την ευφυή ενέργεια όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση συνοδευόμενη από την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού για την ευφυή ενέργεια, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(30),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(31),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτικά επιτεύγματα κατά το 2006" (COM(2007)0067),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2006" (COM(2007)0274),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (COM(2007)0280) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (SEC(2007)0708),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2007)0118),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(32),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών καθώς και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου για τα κοινοτικά κεφάλαια(33),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(34) που ελέγχθηκαν, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(35),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 και 5855/2008 - C6-0083/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(36), συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(37), ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφοι 2 και 3, αυτού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0109/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 275 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη των ετήσιων λογαριασμών,

1.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στους εθνικούς και περιφερειακούς ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα (σειρά L).

5.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙII - Επιτροπή (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(38),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(39),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποτελεί παράρτημα της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτικά επιτεύγματα κατά το 2006" (COM(2007)0067),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2006" (COM(2007)0274),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (COM(2007)0280) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2006 (SEC(2007)0708),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2007)0118),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(40),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2005)0252),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών καθώς και το ελεγκτικό έργο των εθνικών οργάνων ελέγχου για τα κοινοτικά κεφάλαια(41),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(42) που ελέγχθηκαν, και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(43),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 και 5855/2008 - C6-0083/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(44), συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0109/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η ευθύνη για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού ανήκει στην Επιτροπή και πρέπει να ασκείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,

Β.   εκτιμώντας ότι η εκτέλεση των πολιτικών της ΕΕ έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τη λεγόμενη "επιμερισμένη διαχείριση" του κοινοτικού προϋπολογισμού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με συνέπεια να διαχειρίζονται τα κράτη μέλη το 80% των κοινοτικών δαπανών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007(45) σχετικά με την απαλλαγή για το 2005, πρότεινε κάθε κράτος μέλος να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων που λαμβάνει από την ΕΕ, είτε μέσω ενιαίας δήλωσης διαχείρισης είτε με τη μορφή περισσότερων δηλώσεων μέσα σε ένα εθνικό πλαίσιο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη θέσπισης εθνικής δήλωσης στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, που θα καλύπτει όλα τα κοινοτικά κονδύλια υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως είχε προτείνει στα ψηφίσματά του για την έγκριση της διαχείρισης των χρήσεων 2003 και 2004,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ετήσια έκθεση όσον αφορά το οικονομικό έτος 2006 (σημείο 0.10) το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των εθνικών δηλώσεων και των ετήσιων περιλήψεων στο βαθμό που "όλα αυτά τα στοιχεία, εάν εφαρμοστούν ορθά, θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των κοινοτικών πόρων στα κράτη μέλη" και υπό ορισμένες προϋποθέσεις "τέτοιου είδους στοιχεία θα μπορούσαν να αποφέρουν προστιθέμενη αξία και να χρησιμοποιούνται από το Συνέδριο, τηρουμένων των απαιτήσεων των διεθνών ελεγκτικών προτύπων",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ στη γνώμη του αριθ. 6/2007 σχετικά με τις ετήσιες περιλήψεις των κρατών μελών και τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών, τονίζει επίσης ότι οι εθνικές δηλώσεις μπορούν να θεωρούνται νέο στοιχείο εσωτερικού ελέγχου των κεφαλαίων της ΕΕ και εάν επισημαίνουν τις αρετές και τις αδυναμίες, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη βελτίωση του ελέγχου των κοινοτικών κεφαλαίων στους τομείς της επιμερισμένης διαχείρισης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στην Ένωση πρέπει να υποστηρίζεται από στενή παρακολούθηση της προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη συμπλήρωση ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της ΕΕ με σκοπό την έκδοση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της παραγράφου 44 της Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(46) και του άρθρου 53β, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, όσον αφορά τις περιλήψεις των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων, αναμένεται ότι θα συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού,

Θ.   εκτιμώντας ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, περιλαμβανομένου του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μία από τις αρχές του προϋπολογισμού που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός μετά την τροποποίησή του με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006(47), όπως πρότεινε η Επιτροπή στο προαναφερθέν σχέδιο δράσης της,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών εν γένει και η διαδικασίας απαλλαγής ειδικότερα αποτελούν μέρος μιας διεργασίας που επιδιώκει να εξασφαλίσει την απόλυτη υποχρέωση λογοδοσίας της Επιτροπής ως σύνολο και των Επιτρόπων μεμονωμένα, καθώς και όλων των άλλων σχετικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων τα κράτη μέλη είναι το πιο σημαντικό μέρος, για τη χρηματοοικονομική διαχείριση στην ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη, και δημιουργούν με τον τρόπο αυτό μια πιο στέρεα βάση για τη λήψη αποφάσεων,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει δεόντως υπόψη του στην επόμενη διαδικασία προϋπολογισμού τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της διαδικασίας απαλλαγής του 2006,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών αναμόρφωσης και της ευθύνης των κρατών μελών κατά την επανόρθωση των προβλημάτων που εντοπίζει το ΕΕΣ και την εξασφάλιση καλύτερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 ήταν το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να συνειδητοποιηθεί περισσότερο η σημασία της κινητικότητας για την εδραίωση μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και άνοιξε το δρόμο για το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους,

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.   χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή όσον αφορά την αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ αλλά και το συνολικό περιβάλλον ελέγχου, πρόοδος που αντικατοπτρίζεται στη δήλωση αξιοπιστίας του ΕΕΣ· χαιρετίζει με γνώμονα τα ανωτέρω τη δήλωση του ΕΕΣ σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των σφαλμάτων· καλεί το ΕΕΣ στο μέλλον να εφαρμόζει τούτο σε όλα τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής του·

2.   επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ιδιαίτερα χάρη στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (IACS), και υπενθυμίζει στην Ελλάδα την υποχρέωσή της να εφαρμόσει το IACS σύμφωνα με το σχέδιο δράσης·

3.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να παρέχει μηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για την εφαρμογή της συνέχισης που δίδεται στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2006, με τις οποίες κάθε μήνα ένα αρμόδιο μέλος της Επιτροπής θα παρουσιάζει τις εξελίξεις όσον αφορά τη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του, καλύπτοντας εθνικές δηλώσεις διαχείρισης και ετήσιες περιλήψεις, εξωτερικές δράσεις και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών·

Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης

4.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προσφέρει σταθερή πολιτική στήριξη στις εθνικές πρωτοβουλίες με στόχο την κατάρτιση και δημοσίευση εθνικών δηλώσεων που θα ελέγχονται από εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, και να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δανίας, της Σουηδίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου· αναμένει επομένως από την Επιτροπή να παρεμβάλει νέο σημείο δράσης για την προώθηση των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης ως μέρος της επισκόπησής της και να δώσει συνέχεια στο προαναφερθέν σχέδιο δράσης προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου· αναμένει πέραν τούτου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι θα διασφαλίσουν ότι οι εθνικές περιλήψεις τηρούν πλήρως τους σκοπούς και το πνεύμα της παραγράφου 44 της διοργανικής συμφωνίας·

5.   θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει με σκοπό να εκπληρώσει τα σημαντικά αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα το οποίο συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το 2005, πράγμα που δεν συμβαίνει στον τομέα των εθνικών δηλώσεων στον οποίο το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2007 πρόταση εθνικής δήλωσης διαχείρισης που να καλύπτει όλα τα υπό επιμερισμένη διαχείριση κοινοτικά κονδύλια· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε σιωπηρά τη συλλογική ανευθυνότητα των κρατών μελών, εξαιρουμένων της Δανίας, της Σουηδίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

6.   θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πλήρη και αξιόλογα στοιχεία για τις ανακτήσεις ποσών, προσδιορίζοντας την ακριβή γραμμή του προϋπολογισμού και το έτος με το οποίο σχετίζεται κάθε ανάκτηση χωριστά· οιαδήποτε άλλη παρουσίαση καθιστά αδύνατη τη διενέργεια σοβαρού ελέγχου· συνειδητοποιεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά κύριο λόγο να λάβει τα στοιχεία αυτά μέσω και από τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι, για το σκοπό αυτό, το Κοινοβούλιο τα τρία τελευταία χρόνια προτείνει εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά και να καλύψει το κενό διαφάνειας·

Διαρθρωτικά ταμεία

7.   επιδοκιμάζει τη δημοσίευση του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών ως ανταπόκριση στις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006· θα παρακολουθήσει από κοντά την ενημέρωση για το σχέδιο δράσης αυτό κατά την προετοιμασία για την απαλλαγή σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2007·

8.   επιδοκιμάζει την αμετακίνητη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι οιεσδήποτε αδικαιολόγητες καταβολές ανακτώνται στο υπόλοιπο της περιόδου πριν από το κλείσιμο των διαδικασιών εκκαθάρισης που αφορούν την περίοδο 2000 έως 2006·

9.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής για πλήρη επιβολή του δημοσιονομικού κανονισμού ιδιαίτερα σε σχέση με τις ετήσιες περιλήψεις· αναμένει από την Επιτροπή να τηρεί πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο για όλες τις αγωγές που εγείρονται κατά κρατών μελών και για τη μη συμμόρφωσή τους· επιδοκιμάζει υπό το φως των ανωτέρω τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις της ποιότητας των ετησίων περιλήψεων για τη γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία· προσβλέπει στις τελικές αξιολογήσεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας των διαφόρων γενικών διευθύνσεων·

10.   θεωρεί μείζονα επίτευξη της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006 τη δέσμευση της Επιτροπής να διορθώσει όλα τα μεμονωμένα σφάλματα που εντοπίσθηκαν στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ και ιδιαίτερα τη δέσμευση να διορθώσει 100% όλες τις περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των διαδικασιών των δημόσιων αγορών και να εφαρμόζει κατ' αποκοπή ποσό ή παρεκτάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων οσάκις εντοπίζει συστημικά προβλήματα στις διαδικασίες διαγωνισμών·

11.   ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να υποβάλει αντικειμενικές, σαφείς και πλήρεις πληροφορίες για την ικανότητά της να ανακτά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά·

12.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ως άμεσο αποτέλεσμα της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006 η Επιτροπή δεσμεύθηκε τελικά να εφαρμόσει πολιτική για την αναστολή των πληρωμών όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη διαπίστωση σοβαρής ανεπάρκειας στο σύστημα·

13.   προσβλέπει στις ανά τρίμηνο εκθέσεις για διορθώσεις και ανακτήσεις, που θα ελέγχονται από το ΕΕΣ, περιλαμβανομένης της καθιέρωσης συστήματος υποβολής εκθέσεων που επιτρέπει οι ανακτήσεις οι οποίες διενεργούνται εκ των υστέρων να συνδέονται με το έτος εντός του οποίου διατέθηκαν τα ποσά· ελπίζει ότι τούτο θα του δώσει για πρώτη φορά και εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007 μια καλή γενική εικόνα στον τομέα αυτόν· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο πίνακα επιδόσεων και τελική ημερομηνία για την εφαρμογή του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών·

14.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην έκτακτη ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2008·

   α) όσον αφορά την εφαρμογή του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών να βελτιώσει τους ελέγχους, να αποφασίσει και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αναστολής και διόρθωσης και να βελτιώσει τις ανακτήσεις, και αναμένει τις τριμηνιαίες εκθέσεις για την εφαρμογή του·
   β) να αναπτύξει σε στενή συνεργασία με το ΕΕΣ νέο σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις και αναμένει ότι θα υποβάλει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος υποβολής εκθέσεων·
   γ) να υποβάλει νέο σχέδιο δράσης με λεπτομερή μέτρα για τον τρόπο πρόληψης σοβαρών σφαλμάτων·

15.   συντάσσεται με τη θέση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες, θα αναλαμβάνεται διορθωτική δράση που θα περιλαμβάνει την αναστολή των πληρωμών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των εσφαλμένων πληρωμών και η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει στον τομέα αυτόν·

Εξωτερικές δράσεις

16.   θεωρεί ότι μετά τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006 η Επιτροπή αποκτά όλο και περισσότερο επίγνωση της σπουδαιότητας της διαφάνειας, της ορατότητας και της πολιτικής καθοδήγησης για όλα τα κονδύλια της ΕΕ που εκτελούνται στον τομέα των εξωτερικών δράσεων, είτε άμεσα από την Επιτροπή μέσω της αποκεντρωμένης διαχείρισης είτε μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων·

17.   χαιρετίζει τη δέσμευση του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ να βελτιώσει την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σε πραγματικό χρόνο και θεωρεί ότι οι 13 μήνες ενδελεχούς έρευνας στη χρήση των κονδυλίων ΕΕ μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων έχει συμβάλει στην αύξηση της συνειδητοποίησης της ανάγκης για απόδοση λογαριασμού όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά με το Κοινοβούλιο στο θέμα της αναθεώρησης της οικονομικής και διοικητικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ηνωμένων Εθνών (FAFA)·

18.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή περιέλαβε ενημέρωση σχετικά με την επαλήθευση των αποστολών δυνάμει της FAFA καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που υπεγράφη από τους αρμόδιους γενικούς διευθυντές το τέλος Μαρτίου 2008 και ότι τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη του αυτή την ενημέρωση κατά την ψηφοφορία που θα διεξαγάγει επί της εκθέσεως αυτής·

19.   αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να συζητήσουν το θέμα του ορισμού μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) μετά τα αποτελέσματα του εν εξελίξει λογιστικού ελέγχου των ΜΚΟ που διενεργεί το ΕΕΣ·

20.   καλεί την Επιτροπή:

   α) να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ καταπιστευματικών ταμείων πολλών χορηγών, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου·
   β) να υποβάλει μέτρα σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ορατότητας των κονδυλίων της ΕΕ κατά την εκτέλεση της εξωτερικής βοήθειας μέσω άλλων οργανώσεων·
   γ) να λάβει μέτρα για να καταστεί εφικτή η ευχερέστερη πρόσβαση των ελεγκτών της ΕΕ (ΕΕΣ, Επιτροπή ή ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου) που διενεργούν ελέγχους για έργα υπό κοινή διαχείριση, ιδίως με τα Ηνωμένα Έθνη·

21.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής για περαιτέρω ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων, όπως ορίζει το άρθρο 30, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και για μεγαλύτερη πολιτική καθοδήγηση, ορατότητα και έλεγχο στα κονδύλια αυτά, ιδίως δε στα κονδύλια η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων·

22.   εμμένει στην πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέλη των ομάδων εμπειρογνωμόνων και ομάδων εργασίας που συνεργάζονται με την Επιτροπή καθώς και πλήρη γνωστοποίηση των αποδεκτών των κοινοτικών πόρων·

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δήλωση αξιοπιστίας
Η αξιοπιστία των λογαριασμών

23.   σημειώνει με ικανοποίηση τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την αξιοπιστία των οριστικών ετήσιων λογαριασμών καθώς και τη δήλωσή του ότι, εκτός από ορισμένες παρατηρήσεις, οι λογαριασμοί παρουσιάζουν ορθά, από κάθε σημαντική άποψη, τη δημοσιονομική κατάσταση των Κοινοτήτων και τα αποτελέσματα των πράξεών τους καθώς και τις ταμειακές ροές την 31η Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και τους λογιστικούς κανόνες που θέσπισε ο υπόλογος της Επιτροπής (Κεφάλαιο 1, Δήλωση Αξιοπιστίας, παράγραφοι VII έως IΧ)·

24.   εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα σφάλματα σε ποσά που είχαν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα στο πλαίσιο των τιμολογίων/δηλώσεων εξόδων και των προχρηματοδοτήσεων, με συνέπεια την υπερεκτίμηση των πληρωτέων λογαριασμών κατά 201 εκατ. EUR περίπου και του συνολικού ποσού των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων προχρηματοδοτήσεων κατά 656 εκατ. EUR· εκφράζει ιδιαίτερα τη δυσαρέσκειά του για τις αδυναμίες στα λογιστικά συστήματα ορισμένων θεσμικών οργάνων και γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής οι οποίες εξακολουθούν να διακυβεύουν την ποιότητα των οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων (ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαχωρισμού των οικονομικών ετών και τις παροχές στο προσωπικό) και οδηγούν σε ορισμένες διορθώσεις μετά την παρουσίαση των προσωρινών λογαριασμών·

25.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα δημοσιονομικού χαρακτήρα έγγραφα δεν παρέχονται στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.   σημειώνει ότι ο υπόλογος της Επιτροπής δεν ήταν σε θέση να επικυρώσει τα τοπικά συστήματα του Γραφείου Συνεργασίας EuropeAid, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων για το οικονομικό έτος 2006·

27.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της που ορίζεται λεπτομερώς στην ετήσια έκθεσή της προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005, να ενημερώνει κάθε εξάμηνο την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη διαχείριση των προχρηματοδοτήσεων, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του που συνόδευε τη απόφαση περί απαλλαγής για το 2005 και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η έκθεση δεν του έχει ακόμη σταλεί·

Η νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων

28.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ΕΕΣ θεωρεί ότι στους τομείς όπου τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου εφαρμόζονται κατά τρόπο που προβλέπει την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων, οι πράξεις στο σύνολό τους δεν παρουσιάζουν ουσιώδη σφάλματα·

29.   θεωρεί εντούτοις λυπηρό το ότι σε πολύ σημαντικούς τομείς της διαχείρισης των κοινοτικών δαπανών όπως διαρθρωτικά μέτρα, εσωτερικές πολιτικές και εξωτερικές δράσεις, οι πληρωμές εξακολουθούν να παρουσιάζουν ουσιώδη σφάλματα στο επίπεδο των οργανισμών υλοποίησης·

30.   ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι το ΕΕΣ εξακολουθεί να βρίσκει αδυναμίες στη λειτουργία των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και στις σχετικές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία που διατυπώνονται στις δηλώσεις των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην αξιοπιστία σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις αντίστοιχες ευθύνες τους στον τομέα αυτόν·

Πληροφοριακά στοιχεία και πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας

31.   χαιρετίζει το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για περαιτέρω βελτίωση της σαφήνειας της προσέγγισης DAS όσον αφορά τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα συστήματα ελέγχου σε κάθε τομέα από έτος σε έτος και καλεί το ΕΕΣ να συνεχίσει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο·

32.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη νομιμότητα και για τον αναπόφευκτο αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης των πληροφοριακών στοιχείων του ΕΕΣ όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ σε ορισμένους νέους δικαιούχους (δηλ. σιδηροδρομικές εταιρείες, ιππικές λέσχες/λέσχες εκτροφής ίππων, λέσχες γκολφ/αναψυχής και δημοτικά συμβούλια) σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας· επισημαίνει ότι, από τυπικά νομική άποψη, πρόκειται τελικά για τους κανόνες επιλεξιμότητας· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε, ωστόσο, το ΕΕΣ στο παρελθόν και θα συνεχίσει να το πράττει κατά το σχολιασμό της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στις ετήσιες εκθέσεις του·

33.   επαναλαμβάνει ότι το ΕΕΣ έχει καταστήσει τη χρήση των διαθέσιμων ελέγχων και των εκθέσεων των εθνικών οργάνων ελέγχου αναπόσπαστο μέρος της νέας μεθοδολογίας· ζητεί από το ΕΕΣ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά και του ζητεί επιπλέον να εκφέρει άποψη για τη χρησιμότητα των στοιχείων που παρέχουν τα εθνικά όργανα ελέγχου στην εκπόνηση των ετήσιων εκθέσεών του·

34.   επιδοκιμάζει την ποιότητα επιμέρους τμημάτων της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τα τμήματα σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να εντοπίσουν τα προβλήματα και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις αναγκαίες βελτιώσεις·

Δημοσιονομική διαχείριση

35.   σημειώνει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατά το 2006 για να εξασφαλίσουν την πληρότητα και την ακρίβεια της καταχώρισης των νέων καταβολών προχρηματοδότησης καθώς και των νέων εκκρεμών τιμολογίων και καταστάσεων εξόδων, και των διαδικασιών διαχωρισμού·

36.   σημειώνει ότι για τα διαρθρωτικά ταμεία το 2006 ήταν το τελευταίο έτος της περιόδου προγραμματισμού 2000 έως 2006 στο οποίο, στο τέλος του έτους, είχε αναληφθεί το σύνολο των υποχρεώσεων για την εν λόγω περίοδο·

37.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός οι εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο τέλος του 2006 κατά συνέπεια αντιστοιχούν στο συνολικό όγκο των πληρωμών που απέμεναν να πραγματοποιηθούν κατά τις δημοσιονομικές προοπτικές 2000 έως 2006, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών ποσών των σχετικών κονδυλίων των δημοσιονομικών προοπτικών για όλο το χρονικό διάστημα·

38.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων - μη χρησιμοποιηθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τα μελλοντικά οικονομικά έτη, κυρίως στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων – σχετικά με τις διαρθρωτικές επιχειρήσεις και το Ταμείο Συνοχής αυξήθηκαν κατά 12,6 δισεκατομμύρια EUR (10,6%) και έφθασαν τα 131,6 δισεκατομμύρια EUR·

39.   ανησυχεί διότι η πίεση για δαπάνες του έτους n+2 μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή ανάληψη των διαδικασιών κλεισίματος για τα διαρθρωτικά προγράμματα και έργα· επισημαίνει ότι ήδη για το 2007, οι πληρωμές για τα διαρθρωτικά ταμεία σημείωσαν αύξηση κατά 50% περίπου σε σχέση με το 2006· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει πραγματική διαδικασία εκκαθάρισης και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των κρατών μελών στη διαδικασία αυτή·

40.   εκφράζει επίσης τη λύπη του για το ότι όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ήταν χαμηλότερο από το αναμενόμενο στα νέα κράτη μέλη, γεγονός που σχετίζεται με τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν σχετικά με την απορρόφηση των δαπανών· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει λεπτομερέστερη εξήγηση για το χαμηλότερο σε σχέση με το προβλεφθέν σε εθνικό επίπεδο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων όσον αφορά τις διαρθρωτικές ενέργειες·

Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης και παράγραφος 44 της διοργανικής συμφωνίας

41.   υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να καθιερωθούν εθνικές δηλώσεις στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, που θα καλύπτουν όλα τα κοινοτικά κονδύλια υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του που συνόδευαν την απόφαση περί απαλλαγής για τα οικονομικά έτη 2003, 2004 και 2005·

42.   υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμα που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το 2005, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο πριν από τα τέλη του 2007 πρόταση εθνικής δήλωσης διαχείρισης που να καλύπτει όλα τα υπό επιμερισμένη διαχείριση κοινοτικά κονδύλια, και που θα στηρίζεται σε επί μέρους δηλώσεις των διαφόρων εθνικών δομών διαχείρισης των δαπανών· απορρίπτει την απάντηση της Επιτροπής που περιέχεται στο παράρτημα της έκθεσής της για τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 σύμφωνα με την οποία "η Επιτροπή δεν θα θέσει σε εφαρμογή τη σύσταση αυτή διότι δεδομένων των διαφορετικών κυβερνητικών δομών και των διαχειριστικών δομών για τα κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των 27 κρατών μελών, η δημιουργία ενιαίας τυποποιημένης δήλωσης δεν θα απέφερε σημαντικά οφέλη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει ωστόσο να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες των εθνικών διοικήσεων'· θεωρεί ότι η απάντηση αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι 80% και πλέον του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην αποκαλούμενη "επιμερισμένη διαχείριση", και πολύ περισσότερο, λόγω της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως αναφέρει το ΕΕΣ στην ετήσια έκθεσή του για το 2006·

43.   υποστηρίζει αποφασιστικά την πρωτοβουλία που έλαβαν μερικά κράτη μέλη (Δανία, Σουηδία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο) να εγκρίνουν τη χρήση εθνικών δηλώσεων διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη αντιστέκονται στην καθιέρωση της χρήσης αυτής· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα ενδεχόμενα διαρκή πλεονεκτήματα σε επίπεδο σχέσεων ελέγχου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που έχουν εισαγάγει τις προαναφερθείσες διαδικασίες· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς τα εν λόγω μέτρα·

44.   σημειώνει τις πρώτες ετήσιες περιλήψεις που έστειλαν τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει έναντι των κρατών μελών που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους· επισημαίνει ότι θεωρεί τις ετήσιες αυτές περιλήψεις πρώτο βήμα προς τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού 2009 να συντάξει έγγραφο όπου θα αναλύει για κάθε κράτος μέλος τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων, και να υποβάλλει το έγγραφο αυτό στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την ποιότητα των ετήσιων περιλήψεων και να διασφαλίσει την προστιθέμενη αξία της διαδικασίας, όπως μέσω του εντοπισμού κοινών προβλημάτων, ενδεχόμενων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών·

45.   επισημαίνει, ωστόσο, την επικριτική δήλωση του ΕΕΣ για το εθνικό ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με την οποία "ο εξωτερικός ελεγκτής που επιθυμεί να στηριχθεί στη γνώμη ή τις εργασίες άλλων ή να τις χρησιμοποιήσει, πρέπει να συγκεντρώσει άμεσα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ορθή βάση των εν λόγω εργασιών'· θεωρεί, ως εκ τούτου, σημαντικό το έργο της ομάδας εργασίας της επιτροπής επαφών που είναι αρμόδια για την "ανάπτυξη κοινών προτύπων ελέγχου και συγκρίσιμων κριτηρίων ελέγχου ειδικά για το χώρο της ΕΕ" και ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτό·

Διακυβέρνηση

46.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις παλαιότερες επικρίσεις που είχε διατυπώσει για τη σταθερότητα της βάσης επί της οποίας η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι αναλαμβάνει την πολιτική της ευθύνη μέσω της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης, ενώ η Επιτροπή δεν έχει πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το 80% των υπό επιμερισμένη διαχείριση κονδυλίων, η δε ποιότητα των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας ποικίλλει· επισημαίνει ότι η αδυναμία αυτή της Επιτροπής να έχει πλήρη εικόνα οφείλεται σε δύο λόγους: αφενός, στην ανεπαρκή παρακολούθηση και εποπτεία από την Επιτροπή και, αφετέρου, στην έλλειψη συγκεκριμένων λύσεων και λογοδοσίας σε επίπεδο κρατών μελών·

47.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε σιωπηρά τη συλλογική ανευθυνότητα της πλειοψηφίας των κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· χαιρετίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη στο θέμα αυτό και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα·

48.   σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται από την Επιτροπή και τα μέλη της και όχι από τους Γενικούς Διευθυντές που είναι κύριοι διατάκτες, και ως εκ τούτου εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αύξηση της ευθύνης των Γενικών Διευθυντών δεν συνοδεύτηκε από άμεση (και όχι μόνον πολιτική) ευθύνη των μελών της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση που παραβιάζει το άρθρο 274 της Συνθήκης·

49.   επιδοκιμάζει τη βάσιμη ανάλυση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου στην Επιτροπή που διενεργεί το ΕΕΣ (κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσής του για το 2006)· προτρέπει το ΕΕΣ να συνεχίσει αυτήν την θετική εξέλιξη περιλαμβάνοντας ανάλυση της δράσης και της απραξίας των μελών της Επιτροπής για να βελτιωθεί η κατάσταση·

50.   υπενθυμίζει ότι η διακυβέρνηση αφορά τη θέση των μελών του προσωπικού που ασκούν καθήκοντα λογιστικής και ελέγχου σε σχέση με το επίπεδο διαχείρισης, την εξουσία που διαθέτουν να επιβάλουν μέτρα, τα προσόντα τους και την εκπαίδευσή τους·

51.   ζητεί από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού να εκδώσει επίσημη γνώμη σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου·

52.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εκδώσει επίσημη δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την ποιότητα των μεμονωμένων δηλώσεων των Γενικών Διευθυντών·

53.   ζητεί από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής να αξιολογήσει τη δήλωση αξιοπιστίας του Γενικού Γραμματέα υπό μορφή γνώμης ελέγχου·

54.   υπενθυμίζει τη σημασία των κατευθυντήριων γραμμών ενημέρωσης – ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των ιδίων ομάδων του επαγγελματικού εξειδικευμένου προσωπικού σε διάφορες ΓΔ όπως, επί παραδείγματι, το προσωπικό στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, το προσωπικό των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, το προσωπικό των υπηρεσιών λογιστηρίου, κλπ – για έναν οργανισμό "σιλό" όπως η Επιτροπή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πολύ περιορισμένες προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την καθιέρωση αυτού του μέσου διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την καθιέρωση, το συντομότερο δυνατόν, υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών ενημέρωσης και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου το αργότερο τον Σεπτέμβριο 2008·

55.   καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τον υπόλογο στον ίδιο βαθμό με τους επιχειρησιακούς ομολόγους του·

56.   καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αλλάξει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων ώστε ο αριθμός των εξωτερικών μελών να είναι ίδιος με τον αριθμό των μελών της Επιτροπής· καλεί επίσης την Επιτροπή να ορίσει δύο εξωτερικά μέλη της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων ως προέδρους της·

57.   αναμένει από την Επιτροπή να εκδίδει ετήσια θεσμική δήλωση αξιοπιστίας σε επίπεδο Επιτροπής την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής
Το σχέδιο δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

58.   χαιρετίζει τη γενική πρόοδο που σημειώθηκε στην ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής·

59.   διαφωνεί με τη δήλωση της Επιτροπής στην προαναφερθείσα έκθεση προόδου για το σχέδιο δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του 2008 ότι οι δράσεις 1, 3, 3N, 5, 8 και 13 έχουν ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι αγνοούσε τα αποδεικτικά έγγραφα ή τις δηλώσεις που αιτιολογούν τέτοια δήλωση· διατηρεί, εκ των πραγμάτων, σοβαρές αμφιβολίες για την ίδια τη θέσπιση των μέτρων αυτών και ακόμη περισσότερο για την εφαρμογή τους ή τον αντίκτυπό τους στην πρόοδο της εκτέλεσης αυτού του σχεδίου δράσης·

60.   υποδέχεται πάντως με ικανοποίηση τον δεύτερο εξαμηνιαίο πίνακα επιδόσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης·

61.   τονίζει ωστόσο ότι για την εφαρμογή των δράσεων 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 και 15, η Επιτροπή εξαρτάται επίσης από τη συνεργασία με τα κράτη μέλη· τονίζει ότι υποστηρίζει απόλυτα τις εν λόγω δράσεις και παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή τους·

62.   αναμένει ότι ο αντίστοιχος πίνακας επιδόσεων θα φτάσει στο Κοινοβούλιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 για τους σκοπούς της διαδικασίας απαλλαγής του οικονομικού έτους 2007·

Ανάλυση της υπάρχουσας ισορροπίας ανάμεσα στις επιχειρησιακές δαπάνες και στο κόστος του συστήματος ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ

63.   θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει λάβει καμιά ενημέρωση σχετικά με την ανάλυση κόστους-ωφελείας των συστημάτων ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ όπως είχε ζητήσει στο ψήφισμα που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005·

Συγκεφαλαιωτική έκθεση

64.   θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή υποβιβάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΕΕΣ που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ελέγχου ευρείας αποδοχής σε "διαφορές απόψεων σχετικά με την τυπολογία και τις επιπτώσεις των σφαλμάτων, καθώς και σχετικά με την αξιολόγηση των ανεπαρκειών των συστημάτων και, εν μέρει, διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών δημοσιονομικών διορθώσεων" (σελίδα 2, τελευταία παράγραφος)·

65.   εκτιμά ότι όλες οι επιφυλάξεις σχετικά με την έλλειψη βεβαιότητας για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των κοινοτικών δαπανών πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας καθώς και στις συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις· εκπλήσσεται, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι τρεις γενικοί διευθυντές αποφάσισαν μόλις το 2006 να διατυπώσουν επιφύλαξη ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο του INTERREG, η οποία, όπως σημείωσαν οι ίδιοι, προϋπήρχε επί ορισμένα έτη (σελίδα 4, τελευταία παράγραφος)·

66.   εκφράζει την ανησυχία του για τις δηλώσεις του εσωτερικού ελεγκτή στην πρώτη έκθεση επισκόπησης, η οποία αναφέρει ότι, παρά την κάποια πρόοδο, οι μισές από τις ουσιαστικές και πολύ σημαντικές συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες (σελίδα 8, προτελευταία παράγραφος)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

Πολιτική ευθύνη και διαχειριστική ευθύνη στην Επιτροπή
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων

67.   με λύπη σημειώνει ότι σύμφωνα με το ΕΕΣ: "(…) σε σημαντικά τμήματα του κοινοτικού προϋπολογισμού οι γενικοί διευθυντές παραθέτουν θετικότερο απολογισμό ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των κοινοτικών δαπανών σε σχέση με τα αποτελέσματα του ελέγχου του Συνεδρίου" (παράγραφος 2.13 της ετήσιας έκθεσης)·

68.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεση το ΕΕΣ τονίζει για άλλη μια φορά ότι ορισμένες από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων εξακολουθούν να μην περιέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση δήλωσης αξιοπιστίας (παράγραφοι 2.14 έως 2.18 της ετήσιας έκθεσης)·

69.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στην συγκεφαλαιωτική έκθεση τονίζεται ότι "Σε κάθε περίπτωση στην οποία υφίσταται διαφορά μεταξύ της γνώμης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της γνώμης του γενικού διευθυντή, αποτελεί υποχρέωση του τελευταίου να επεξηγήσει τη δική του γνώμη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του επόμενου έτους" (σημείο 2) και ελπίζει ότι οι βελτιώσεις θα είναι ορατές στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 2007 και μετά·

70.   ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας με την καθιέρωση κοινών κριτηρίων για τη διατύπωση των επιφυλάξεων και την απόδοση πιο επίσημου χαρακτήρα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας διαφορετικών γενικών διευθύνσεων και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που έκανε το ΕΕΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και να προβεί σε βελτιώσεις σε στενή διαβούλευση με το ΕΕΣ·

Διαφάνεια και δεοντολογία

71.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με τίτλο "Παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια" (COM(2007)0127) στην οποία η Επιτροπή δηλώνει σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού ότι τα στοιχεία ταυτότητας των δικαιούχων κοινοτικών κονδυλίων θα διατίθενται στο κοινό από το 2008 (τμήμα 2.3.2.) και δηλώνει ότι "την άνοιξη του 2008" θα ανοίξει το μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων·

72.   γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής περί θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και αξιολόγησης του συστήματος μετά από έναν χρόνο· γνωρίζει τη νομική βάση που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για υποχρεωτικό μητρώο· υπενθυμίζει ότι το σημερινό μητρώο του Κοινοβουλίου είναι ήδη υποχρεωτικό, καθώς η εγγραφή σε αυτό συνιστά, και στις δύο περιπτώσεις, προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

73.   υπενθυμίζει την ανάγκη για νέο κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να βελτιωθεί και να προσδιοριστεί σαφέστερα η ατομική και συλλογική τους ευθύνη και λογοδοσία για τις πολιτικές τους αποφάσεις, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής από τις υπηρεσίες τους·

74.   επιμένει ότι είναι ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίσει την πληρότητα, τη δυνατότητα αναζήτησης και τη συγκρισιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων για τους δικαιούχους των κοινοτικών κονδυλίων και υπενθυμίζει τη γραπτή απάντηση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο στην οποία εκθέτει την πρόθεσή της να οριστικοποιήσει και να συμφωνήσει με τα κράτη μέλη για τις κοινές προδιαγραφές αυτών των συνόλων πληροφοριών πριν από τον Απρίλιο 2008·

75.   υπενθυμίζει την παρατήρησή του στην παράγραφο 85 του ψηφίσματος που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005 με την οποία ζητούσε τη δημιουργία συνθηκών εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες περί του ποιός εκπροσωπείται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και ποιά είναι τα καθήκοντά τους και την παρατήρησή του στην παράγραφο 86 με την οποία καλούσε την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα ονόματα εκείνων που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες και τα ονόματα των ειδικών συμβούλων που έχουν προσλάβει μεμονωμένοι Επίτροποι, Γενικές Διευθύνσεις ή ιδιαίτερα γραφεία· ζητεί τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των εμπειρογνωμόνων και των συμβούλων των ομάδων εργασίας της Επιτροπής·

76.   υπενθυμίζει τις απαντήσεις που έδωσε το αρμόδιο για την απαλλαγή μέλος της Επιτροπής στην ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών της 21ης Ιανουαρίου 2008 στο γεγονός ότι αυτά τα μητρώα θα περιέχουν όλες τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για τα μέλη των επιτροπών επιτροπολογίας, τους μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, τις κοινές οντότητες και τις επιτροπές κοινωνικού διαλόγου·

77.   υπενθυμίζει επίσης ότι στην παράγραφος 76 του ψηφίσματός του που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος ζητούσε να "ενσωματώσει στον δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων τους βασικούς δεοντολογικούς κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που οι Επίτροποι οφείλουν να τηρούν κατά την εκτέλεση του έργου τους, ιδίως κατά το διορισμό συναδέλφων, ειδικά στα ιδιαίτερα γραφεία τους'·

78.   εκφράζει τη λύπη του για την απάντηση που έδωσε η Επιτροπή στο παράρτημα της έκθεσής της σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2005 ότι αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν ακόμη, και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να τους εγκρίνει·

79.   υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας όσον αφορά το προσωπικό των ιδιαίτερων γραφείων των Επιτρόπων που δεν προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων·

ΤΟΜΕΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Έσοδα

80.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το ΕΕΣ φρονεί ότι, από κάθε σημαντική άποψη, τα συστήματα τελωνειακής εποπτείας ήταν ικανοποιητικά, η λογιστική των παραδοσιακών ίδιων πόρων ήταν αξιόπιστη και οι υποκείμενες πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές έστω κι αν εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αδυναμίες·

81.   χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι οι πόροι ΦΠΑ και ΑΕΕ είχαν υπολογισθεί, εισπραχθεί και καταχωρισθεί ορθά στους κοινοτικούς λογαριασμούς από την Επιτροπή·

82.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όσον αφορά τους πόρους ΦΠΑ, η Επιτροπή διατήρησε αμετάβλητη τη συχνότητα και την ποιότητα των επιθεωρήσεων· ανησυχεί πάντως για τον αριθμό των εκκρεμών επιφυλάξεων και για τον λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι επιφυλάξεις θα αρθούν εντός εύλογων προθεσμιών·

83.   ζητεί από την Επιτροπή να του κοινοποιήσει τις προθέσεις της στην περίπτωση των κρατών μελών που συνεχίζουν να έχουν επιφυλάξεις·

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική

84.   επιδοκιμάζει τη γενική βελτίωση όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ εντός του 2006 καθώς και τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το IACS που αποτελεί βασικό μέσο ελέγχου στους τομείς της ενίσχυσης βάσει έκτασης, των πριμοδοτήσεων ζώων και του νέου καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, συνιστά αποτελεσματικό σύστημα περιορισμού του κινδύνου παράτυπων δαπανών, όπου αυτό εφαρμόζεται σωστά·

85.   εκτιμά τις προσπάθειες της Επιτροπής να διευρύνει την εφαρμογή του IACS και αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει, σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαντήσεις που υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, ότι το ποσοστό των γεωργικών δαπανών που καλύπτεται από το IACS θα ορισθεί τουλάχιστον στο 89% το 2010 και 91,3% το 2013·

86.   εκφράζει τη λύπη του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δαπάνες της ΚΓΠ εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από σφάλματα, καθώς και για το γεγονός ότι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του IACS εξακολουθούν να μην επιβάλλονται αποτελεσματικά ή να μην είναι απολύτως αξιόπιστοι σε μερικά κράτη μέλη, και επομένως προτρέπει την Επιτροπή να ελέγχει διπλά με τα κράτη μέλη ότι το IACS εφαρμόζεται πλήρως και στα 15 κράτη μέλη της ΕΕ και ότι οι αδυναμίες που εντοπίσθηκαν στα δέκα κράτη μέλη της ΕΕ διορθώνονται·

87.   θεωρεί λυπηρό το ότι το ΕΕΣ συνεχίζει να διαπιστώνει προβλήματα στην εφαρμογή του IACS στην Ελλάδα· υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση που εξέφρασε η Επιτροπή ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών να εφαρμόσει αυστηρώς την υπάρχουσα νομοθεσία επί θεμάτων αναστολής πληρωμών εάν η Ελληνική Κυβέρνηση δεν διορθώσει τα υπάρχοντα προβλήματα εντός των ταχθεισών προθεσμιών·

88.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων, επειδή οι γεωργοί δεν πληρούν τις συχνά πολύπλοκες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή την καταλληλότητα των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για τα εν λόγω μέτρα και να μελετήσει τη δυνατότητα απλοποίησης αυτών των προϋποθέσεων·

89.   σημειώνει ότι η Επιτροπή ανέφερε την πιθανή ανάγκη να εφαρμόσει διαφορετικό επίπεδο ανεκτού κινδύνου στον γεωργο-περιβαλλοντικό τομέα για να επιτύχει την σωστή ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κόστους ελέγχου των εφαρμοζόμενων μέτρων· επιμένει, ωστόσο, στο να διασφαλισθεί σωστή εφαρμογή και επαρκής έλεγχος των κοινοτικών δαπανών και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ενδελεχώς και να αποτιμήσει το πιθανό κόστος και τα οφέλη στον τομέα των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων, καθώς και τη σχέση με άλλους τομείς δαπανών, και να υποβάλει την ανάλυση στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το ΕΕΣ ως την ελάχιστη βάση για συζήτηση επί της ανάγκης αναμόρφωσης που υπέδειξε η Επιτροπή·

90.   σημειώνει ότι, από τη στιγμή που η νέα διαδικασία δημοσιονομικής εκκαθάρισης προβλέπει παρατυπίες που τα κράτη μέλη θεωρούν ανεπανόρθωτες και τα ποσά καταλογίζονται στην Κοινότητα βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή πρέπει τώρα να εξετάσει λεπτομερώς το θέμα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις ορθώς καταλογίζονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό·

91.   υπενθυμίζει επίσης ότι το κόστος των δημοσιονομικών διορθώσεων βαρύνει τα κράτη μέλη, δηλαδή συνήθως τους φορολογούμενους γενικά, και όχι τους δικαιούχους που έλαβαν τις ενισχύσεις παράτυπα·

92.   σημειώνει ότι σύμφωνα με το ΕΕΣ κατά τον λογιστικό έλεγχο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (για πρώτη φορά το 2006), η Επιτροπή δεν καθόρισε την εμβέλεια και το βαθμό εμβάθυνσης των οργανισμών πιστοποίησης και ότι κάποιοι οργανισμοί πιστοποίησης (στην Ιταλία για παράδειγμα) απέκλεισαν από τις εργασίες τους την επαλήθευση των δικαιωμάτων μνημονεύοντάς την απλώς στα πιστοποιητικά τους, η δε Επιτροπή το αποδέχθηκε χωρίς σχόλια·

93.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι τώρα η Επιτροπή δεν γνωρίζει ούτε έχει εκτιμήσει το επίπεδο των παράτυπων πληρωμών που χρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ με τρόπο που να θεωρείται κατάλληλος από το ΕΕΣ· επισημαίνει ότι το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι παράτυπες πληρωμές, των οποίων το ύψος υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια EUR κατ' ανώτατο όριο, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διορθώσεων για το λόγο ότι αποκαλύφθηκαν μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για τους ελέγχους συμφωνίας, προκειμένου οι διορθώσεις για τις παράτυπες πληρωμές να εκτελούνται εντός της προθεσμίας·

94.   θεωρεί ότι όλες οι αδυναμίες που καταγγέλλονται από το ΕΕΣ στην ετήσια έκθεσή του πρέπει να λυθούν από την Επιτροπή ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της βεβαιότητας από το έργο των οργανισμών πιστοποίησης·

95.   λαμβάνει γνώση των συμπερασμάτων στις παραγράφους 5.20 και 5.21 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ και προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να βελτιώσει τους ελέγχους στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν συμμορφώθηκε προς την κοινοτική νομοθεσία όταν παραχώρησε δικαιώματα και κατέβαλε ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και της αγροτικής ανάπτυξης σε ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων για εκτάσεις που εκμισθώνονταν και καλλιεργούνταν από μισθωτές γεωργούς αλλά και σε κάποια κράτη μέλη (Αυστρία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) που επέκτειναν την αναδιανομή δικαιωμάτων πέρα από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(48)·

96.   σημειώνει τη σαφή διαβεβαίωση της Επιτροπής τόσο στις απαντήσεις προς το ΕΕΣ (παράγραφος 5.27 της ετήσιας έκθεσης) όσο και προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ότι κανείς δεν επιλέγεται για αγροτική στήριξη εκτός εάν ασκεί γεωργική δραστηριότητα· αναμένει από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις περιπτώσεις που εντόπισε το ΕΕΣ και να διασφαλίσει ότι δεν θα καταβληθούν πληρωμές και θα ανακτηθούν τα ποσά σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί πληρωμές σε γαιοκτήμονες που δεν ασκούν γεωργική δραστηριότητα·

97.   καλεί την Επιτροπή, με γνώμονα τη δήλωση του ΕΕΣ ότι περισσότεροι από 700 νέοι δικαιούχοι ανήκουν σε κατηγορίες όπως λέσχες γκολφ/αναψυχής, λέσχες κρίκετ, πάρκα αναψυχής/ζωολογικοί κήποι, ιππικοί όμιλοι, σιδηροδρομικές εταιρείες, δημοτικά συμβούλια και ούτω καθεξής, να παράσχει επισκόπηση και αξιολόγηση της χορήγησης γεωργικής στήριξης σε τέτοιους δικαιούχους επιλέξιμους για χρηματοδότηση βάσει των εν ισχύι κανόνων·

98.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι δυνατόν σε εθνικό επίπεδο να ασκήσουν επιρροή και να λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω περιορισμό των επιλέξιμων για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή εάν είναι σκόπιμο με γνώμονα τις εξελίξεις και σύμφωνα με την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής της χρήσης των μέτρων στήριξης, να υποβάλει πρόταση για αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των κανόνων·

Διαρθρωτικά μέτρα, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

99.   υπενθυμίζει ότι το 2006 η κοινοτική χρηματοδότηση των διαρθρωτικών πολιτικών ανήλθε συνολικά σε 32,4 δισ. EUR· επισημαίνει ότι για το 2007 το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 46,4 δισ. EUR, χωρίς να περιλαμβάνεται η συγχρηματοδότηση των κρατών μελών·

100.   επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι το ΕΕΣ, στην ετήσια έκθεσή του αναφέρει ότι η επιστροφή δαπανών για σχέδια στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών επηρεάζεται από ουσιώδη σφάλματα, ότι το ποσοστό των επιστροφών του δείγματος που επηρεάζονται από σφάλματα ήταν 44 % και ότι "τουλάχιστον 12 % του συνολικού ποσού που επιστράφηκε στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών δεν θα έπρεπε να είχε επιστραφεί'·

101.   επισημαίνει με μεγάλη του λύπη τις παρατηρήσεις του ΕΕΣ σύμφωνα με τις οποίες:

εκφράζει τη λύπη του για το συμπέρασμα του ΕΕΣ ότι αποκόμισε την εύλογη βεβαιότητα ότι τουλάχιστον 12% του συνολικού ποσού που επιστράφηκε στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών δεν θα έπρεπε να είχε επιστραφεί·

   α) μόλις στο 31% των σχεδίων που περιλαμβάνονταν στο δείγμα ελέγχου του ΕΕΣ οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν σωστά και τα σχέδια δεν επηρεάστηκαν από σφάλματα συμμόρφωσης·
   β) τα συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη είναι εν γένει αναποτελεσματικά ή μόνο μετρίως αποτελεσματικά·
   γ) ελάχιστα παραπάνω από τους μισούς ελέγχους της Επιτροπής που εξετάστηκαν από το ΕΕΣ φαίνεται να διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μέσου εποπτείας·

102.   θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ΕΕΣ, τα συστήματα ελέγχου σε πρώτο επίπεδο στα κράτη μέλη είναι εν γένει αναποτελεσματικά ή μόνο μετρίως αποτελεσματικά και ότι αρκετές εθνικές και περιφερειακές αρχές δεν διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ με τη δέουσα προσοχή· σημειώνει ότι στο δείγμα ελέγχου του ΕΕΣ για το 2006 (19 συστήματα ελέγχου πρώτου επιπέδου) κανένα από τα συστήματα δεν ήταν αποτελεσματικό, μόνο 6 ήταν μετρίως αποτελεσματικά και 13 ήταν αναποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί καμία πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων σε σχέση με το 2005· εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την αδυναμία του Συμβουλίου να αναγνωρίσει ρητά τις ευθύνες του για την κατάσταση αυτή, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ακαταλληλότητα των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη·

103.   παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κάνει χρήση των εκ των προτέρων ελέγχων για να ελέγξει εάν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για την περίοδο 2007 έως 2013 έχουν τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη και να τα παρακολουθεί συστηματικά·

104.   εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ΕΕΣ, η εποπτεία της Επιτροπής που αποβλέπει στον περιορισμό του κινδύνου να μην προλαμβάνουν τα συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη την επιστροφή υπερβολικών ή μη επιλέξιμων δαπανών, είναι μόνο μετρίως αποτελεσματική·

105.   σημειώνει μετά λύπης του ότι, όπως επισημαίνει το ΕΕΣ, σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών (όπως της ΚΓΠ και των εσωτερικών πολιτικών) πολύπλοκα ή ασαφή κριτήρια επιλεξιμότητας ή περίπλοκες νομικές διατάξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

106.   θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, κατά την Επιτροπή(49) αναμένεται μικρή πρόοδος όσον αφορά την απλούστευση των υφιστάμενων κανονισμών για την περίοδο 2007 έως 2013 στα διαρθρωτικά ταμεία και περαιτέρω απλούστευση θα προταθεί μόνο στον επόμενο γύρο νομοθετικών διαπραγματεύσεων·

107.   παροτρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση του ΕΕΣ (παράγραφος 6.45 της ετήσιας έκθεσης) σχετικά με το ταμείο συνοχής και να υποβάλει το ταχύτερο στη νομοθετική αρχή περαιτέρω προτάσεις απλούστευσης, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σαφείς και ακριβείς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλεξιμότητας·

108.   εκτιμά και συμφωνεί απόλυτα με το ΕΕΣ επ' αυτού ότι οι αρχές των κρατών μελών έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και ότι η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τους ελέγχους της και να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες στον τομέα της εποπτείας των αρχών διαχείρισης στα κράτη μέλη·

109.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κινήτρων για τα κράτη μέλη προκειμένου να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών, δεδομένου ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες που διαπιστώνει η Επιτροπή ή το ΕΕΣ, μπορούν να υποκατασταθούν από επιλέξιμες δαπάνες από τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στο μέλλον μόνο παρατυπίες τις οποίες διαπιστώνουν τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να υποκαθίστανται από άλλες επιλέξιμες δαπάνες χωρίς χρηματοδοτικές απώλειες για το εν λόγω κράτος μέλος·

110.   χαιρετίζει το προαναφερθέν σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ενεργειών που περιλαμβάνει 37 μέτρα με στόχο τη μείωση των παράτυπων πληρωμών στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη· χαιρετίζει τη δέσμευση την οποία εξήγγειλε δημόσια η Επιτροπή στην ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2008, να υποβάλει ανά τρίμηνο έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης· αναμένει από την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με το ΕΕΣ· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάληψης της ευθύνης που της εκχωρεί η Συνθήκη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και του σεβασμού της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, να λάβει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν την επιμερισμένη διαχείριση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων:

  α) να δεσμευθεί επίσημα ως προς την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης και συγκεκριμένα να συμφωνήσει ως προς τα ακόλουθα:
   υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου, με ποσοτικές, ει δυνατόν, και όχι ποιοτικές εκτιμήσεις, σε μορφή αποδεκτή από το ΕΕΣ, συγκεκριμένα, υποβολή εκθέσεων προόδου έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 και τις 31 Ιανουαρίου 2009·
   υποβολή πλήρων και επακριβών τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τις διορθώσεις και τις ανακτήσεις από αυτήν, συγκεκριμένα δε υποβολή εκθέσεων προόδου έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 και τις 31 Ιανουαρίου 2009·
   συγκέντρωση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με τις ανακτήσεις στις οποίες προέβησαν, με την απόσυρση σχεδίων ή την ανάκτηση για σφάλματα, συγκεκριμένα με την υποβολή εκθέσεων προόδου έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 και τις 31 Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την επαλήθευση από την Επιτροπή της πληρότητας και της ακρίβειας των εν λόγω στοιχείων·
   β) λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη των σφαλμάτων στο μέλλον, ιδίως με τη βελτίωση των ελέγχων σε πρώτο επίπεδο·

111.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει πίνακα επιδόσεων με την τελική ημερομηνία εφαρμογής αυτού του σχεδίου δράσης, περιλαμβανομένου κοινού συστήματος ποσοτικών δεικτών και ενδιάμεσων προθεσμιών για την εφαρμογή του·

112.   εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στην αξιοπιστία των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, την καθοδήγηση των κρατών μελών και το συντονισμό των προτύπων ελέγχου και θα πρέπει πάντα να δίνει στοιχεία ανά κράτος μέλος·

113.   αναμένει από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει έναντι των κρατών μελών που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία, του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του καθώς και της διοργανικής συμφωνίας, ιδίως δε εκείνων που δεν υποβάλλουν εκθέσεις για τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις και όσων δεν υποβάλλουν ετήσιες περιλήψεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ή εκείνων η ποιότητα των ετήσιων περιλήψεων των οποίων είναι ανεπαρκής·

114.   τονίζει τη σπουδαιότητα των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής για την ουσιαστική τήρηση της διοργανικής συμφωνίας· εκτιμά ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να απαιτούν τουλάχιστον όσα απαιτούνται ήδη από τον τομεακό κανονισμό για τη γεωργία (π.χ. δήλωση αξιοπιστίας υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής και συνοδευόμενη από έκθεση πιστοποίησης)·

115.   εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες αναστολής κατά των κρατών μελών των οποίων τα συστήματα ελέγχου σε πρώτο επίπεδο είναι ανεπαρκή και ότι θα πρέπει να επιταχύνει το σύστημα επιβολής κυρώσεων και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένο σχέδιο με τις προθεσμίες και τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών·

116.   εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να μπορεί να υποβάλλεται σε έλεγχο η υποβολή εκθέσεων για τις διορθώσεις και τις ανακτήσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή (αποσύρσεις, ανακτήσεις από τα κράτη μέλη, ανακτήσεις από την Επιτροπή, καθαρές διορθώσεις, αναστολή των πληρωμών) για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για όλα τα ταμεία, με επακριβή προσδιορισμό όλων αυτών των διαφόρων κατηγοριών δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς και ότι το ΕΕΣ πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· αναμένει από την Επιτροπή να καθιερώσει σαφή σύνδεση των ανακτήσεων με το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η παρατυπία και να αναπτύξει αυτά τα συστήματα υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με το ΕΕΣ·

117.   σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία κανένα από τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά το 2006 δεν θα χαθεί λόγω της αποτελεσματικότητας των εκ των υστέρων ελέγχων· αναμένει από την Επιτροπή να του παράσχει αντικειμενικά, σαφή και πλήρη στοιχεία σχετικά με την ικανότητά της να ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, οι υποκείμενες αποδείξεις των οποίων θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο·

118.   υπενθυμίζει τη δράση 11Ν(50) η προθεσμία για την εκτέλεση της οποίας είχε ορισθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει την υλοποίηση το συντομότερο δυνατόν·

119.   ανησυχεί για τη δήλωση της Επιτροπής στην προαναφερθείσα έκθεση προόδου του 2008, σύμφωνα με την οποία μόνο οι ανακτήσεις που ξεκίνησαν το 2008 θα καταχωρισθούν στο κεντρικό σύστημα χρηματοδότησης και λογιστικής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καταχωρίσει στο κεντρικό σύστημα χρηματοδότησης και λογιστικής στοιχεία για την ελεγκτική αρχή και το είδος του σφάλματος και να καταγράψει αναδρομικά όλες τις ανακτήσεις για τις περιόδους 1994 έως 1999 και 2000 έως 2006·

120.   ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πολυετούς ανάκτησης και να υποβάλει σχετικά έκθεση στο πλαίσιο των λογαριασμών για το 2008 ή το 2009·

121.   αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση σχετικά με την ποιότητα όλων των ετήσιων περιλήψεων που έχει παραλάβει για τη γεωργία, τη διαρθρωτική πολιτική και την αλιεία· αυτή η αξιολόγηση πρέπει να συνεπάγεται κατανομή ανά κράτος μέλος και ανά τομέα πολιτικής και να εκφέρει γνώμη για τη συνολική βεβαιότητα και τη συνολική ανάλυση που μπορεί να μπορεί να συναχθεί εξ αυτών·

122.   εκφράζει τη λύπη του για τα διαφορετικά στοιχεία που παρέσχε η ίδια η Επιτροπή σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις και αναμένει ότι τα στοιχεία που θα παρασχεθούν για την απαλλαγή θα αφορούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις οριζόμενες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ζητείται για τις άλλες τριμηνιαίες εκθέσεις·

123.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εξέτασης σχετικά με τις διευθετήσεις του "συμβολαίου εμπιστοσύνης", περιλαμβανομένου του βασικού ερωτήματος κατά πόσον τα συμβόλαια αυτά εκτιμάται ότι έχουν προστιθέμενη αξία, και να υποβάλει πρόβλεψη για τα αποτελέσματα και την αξιοπιστία·

124.   αναμένει από την Επιτροπή να του υποβάλλει κατ' έτος έκθεση σχετικά με την τήρηση ή τη μη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις της ΕΕ που απορρέουν από τον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τη διοργανική συμφωνία· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε τις εθνικές περιλήψεις των τομεακών ελέγχων που απαιτούνται δυνάμει της αναθεωρημένης διοργανικής συμφωνίας και του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού· καυτηριάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αυτή από όλα τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να κινήσει σύντομα τη διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν παρέδωσαν τις εθνικές περιλήψεις των τομεακών ελέγχων·

125.   όσον αφορά την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2007, ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία τόσο σε ταμειακή όσο και σε δεδουλευμένη βάση, σαφή ένδειξη για τον ετήσιο ή πολυετή χαρακτήρα των στοιχείων, σαφή εξήγηση της φύσης των δημοσιονομικών διορθώσεων: κατ' αποκοπή διορθώσεις (σε περίπτωση αδυναμιών του συστήματος), ανακτήσεις σε επίπεδο τελικών δικαιούχων, αντίστοιχες βελτιώσεις στο σύστημα ABAC (λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) και αναμένει ότι τα στοιχεία που θα παρασχεθούν για την απαλλαγή θα αφορούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις οριζόμενες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ζητείται για τις άλλες εκθέσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια του έτους·

126.   καλεί την Επιτροπή να το ενημερώσει μόλις ολοκληρωθεί και το τελευταίο από τα έργα που σχετίζονται με το οικονομικό έτος 2006, σχετικά με το σύνολο των ποσών που ανακτήθηκαν και, ενδεχομένως, σχετικά με τα ποσά που χάθηκαν και τους λόγους της απώλειας·

127.   παρατηρεί με ανησυχία τη σημαντική μείωση του όγκου των πληρωμών σε ορισμένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, κάτι που σημαίνει σοβαρή αύξηση των υπολοίπων προς εκκαθάριση·

128.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ποιότητα των συστημάτων ελέγχου έχει σημαντική επίδραση στην αξιολόγηση των έργων, πράγμα που σημαίνει ότι η αυστηρή ρύθμιση της ποιότητας των διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο μέλλον·

129.   εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι, όπως και το 2005, οι εναπομένουσες προς εκκαθάριση υποχρεώσεις συνέχισαν να αυξάνονται, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του κανόνα n+2 από το n+3 σε ορισμένα κράτη μέλη για την περίοδο 2007 έως 2013, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, οπότε θα παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση έως ότου τα ποσά καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη και θα τηρούνται σε διαρκώς μικρότερο βαθμό ο ετήσιος χαρακτήρας και οι προθεσμίες των προγραμμάτων·

130.   συντάσσεται με την άποψη του ΕΕΣ ότι απαιτείται η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πρόληψη σφαλμάτων στις πρώτες φάσεις των έργων, και εκτιμά ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί σφαιρική εκπαίδευση στους κρατικούς υπαλλήλους που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και την ανάλυση των έργων, έτσι ώστε η αξιολόγηση να συνοδεύεται από την απαιτούμενη ταχύτητα στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων·

131.   σημειώνει τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση από τώρα και στο εξής των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013(51), χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάριν κατ'αποκοπήν ποσά για τις έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τα οποία θα πρέπει ωστόσο να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να εκφράζονται με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τρόπο· εκτιμά τέλος ότι η σύσταση αυτή έχει κεφαλαιώδη σημασία·

132.   θεωρεί ζωτικής σημασίας την αποτίμηση της εξέλιξης των διαρθρωτικών πολιτικών μέσω χρήσιμων, συγκρίσιμων και, όσο το δυνατόν συντομότερα, αθροίσιμων δεικτών έτσι ώστε να αποφεύγονται οι, αναπόφευκτα, γενικευμένες και κατά προσέγγιση αξιολογήσεις·

Εσωτερικές πολιτικές

133.   με ανησυχία σημειώνει ότι εν γένει ως προς τις εσωτερικές πολιτικές για άλλη μία φορά ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε δύο σημαντικές αδυναμίες, αφενός ένα "σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων στις πληρωμές προς τους δικαιούχους" και αφετέρου "τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής" που "δεν μειώνουν αρκετά τον εγγενή κίνδυνο απόδοσης υπερεκτιμώμενων εξόδων" (ετήσια έκθεση, συμπεράσματα, παράγραφος 7.30)·

134.   σημειώνει πέραν τούτων ότι, όπως κατά τα προηγούμενα έτη, το ΕΕΣ επεσήμανε επίσης ότι η Επιτροπή εξακολουθούσε να καθυστερεί πληρωμές σε δικαιούχους·

135.   θεωρεί πολύ λυπηρή την επίκριση εκ μέρους του ΕΕΣ στον τομέα αυτόν, που είναι υπό την άμεση δημοσιονομική διαχείριση της Επιτροπής, και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λάβει μέτρα για να αποφευχθεί ο ίδιος αριθμός αδυναμιών το επόμενο έτος·

136.   θεωρεί ότι η απλοποίηση των κανόνων υπολογισμού για δαπάνες των οποίων ζητείται απόδοση αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την καθιέρωση των πλέον εύκολα εφαρμόσιμων κανόνων για τους δικαιούχους προγραμμάτων·

137.   τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις προθεσμίες για τις δαπάνες και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά μέτρα για να αποφευχθούν οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στις πληρωμές·

138.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυνατότητα δήλωσης του έμμεσου κόστους των επιχορηγήσεων με κατ" αποκοπήν ποσά, που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(52)·

139.   καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των δαπανών τις οποίες διεκδικούν οι αποδέκτες των χρηματοδοτικών συνεισφορών·

140.   συντάσσεται με τη θέση του ΕΕΣ όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης των εσωτερικών πολιτικών και εντατικοποίησης των προσπαθειών για την απλούστευση των κανόνων που εφαρμόζονται στα προγράμματα, μέσω της κατ' αποκοπήν χρηματοδότησης και της μετάβασης σε σύστημα χρηματοδότησης βάσει αποτελεσμάτων·

141.   επισημαίνει ότι το 2006 ήταν το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων, γεγονός που επέτρεψε, παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό του, να έρθουν στο φως ορισμένες ανισότητες και εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η δυνατότητα ουσιαστικής αλλαγής στο υπάρχον σκηνικό·

142.   εξαίρει την επένδυση που πραγματοποιήθηκε στη νέα πλατφόρμα EURES, που δρομολογήθηκε το 2006, που απέδειξε ήδη την προστιθέμενη αξία της για την ουσιαστική κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· ωστόσο, παρατηρήθηκαν πολλά γλωσσικά εμπόδια, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν ενδεδειγμένη μια γλωσσική προσέγγιση παρόμοια με αυτή που επιφυλάσσεται στους σπουδαστές στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας, η οποία και θα ενίσχυε σημαντικά την αποτελεσματικότητά του·

Μεταφορές και τουρισμός

143.   σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 2006, όπως αυτός εγκρίθηκε τελικά και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, περιελάμβανε συνολικό ποσό 963,8 εκατ. EUR για τις πολιτικές μεταφορών σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 891,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει περαιτέρω ότι από τα ως άνω ποσά:

   699,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 684 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατίθεντο για τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (TEN-T),
   18,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 19,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατίθεντο για την ασφάλεια των μεταφορών,
   36 εκατ. EUR σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 11,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατίθεντο για το πρόγραμμα Marco Polo,
   5,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών διατίθεντο για το πρότυπο έργο για τη μεταφορά φορτίων οδικώς, οι δε πιστώσεις πληρωμών μειώθηκαν σε 0,15 εκατ. EUR μέσω της συνολικής μεταφοράς υπολοίπων·

144.   χαιρετίζει τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά απορροφήσεως των πιστώσεων τόσο αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και πληρωμών για τα έργα των TEN-T, ποσοστά που αμφότερα φθάνουν σχεδόν το 100%, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκείς πόροι από τους προϋπολογισμούς τους για να είναι στο ύψος αυτής της κοινοτικής δέσμευσης·

145.   σημειώνει με ανησυχία τα χαμηλά ποσοστά απορροφήσεως των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την ασφάλεια των μεταφορών (34%) – πιστώσεων από τις οποίες χάρις σε μεταφορά από έτους εις έτος μεγάλο μέρος των αρχικώς διαθεσίμων κονδυλίων του 2006 δεσμεύθηκε το 2007, και το χαμηλό ποσοστό απορροφήσεως των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα Marco Polo (44,8%)· ανησυχεί δε ιδιαιτέρως για τα πολύ χαμηλά ποσοστά απορροφήσεως των πιστώσεων πληρωμών για το πρότυπο έργο σχετικά με την ασφάλεια που εγγράφεται στον οδικό τομέα των TEN-T (29,6%) – εν μέρει λόγω του ότι η υπογραφή συμβάσεων επήλθε αργά εντός της περιόδου, με αποτέλεσμα να επέλθει αργά και η έναρξη εκτελέσεως του προτύπου έργου· καλεί ως εκ των άνω την Επιτροπή να δρομολογεί την προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων και προσφορών το νωρίτερο δυνατόν για να προβαίνει σε πλήρη χρησιμοποίηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

146.   καλεί την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εξασφαλίζουν ότι όταν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για πρότυπα έργα επιτυγχάνεται η δέουσα ισορροπία ανάμεσα στα ποσά που διατίθενται για αναλήψεις υποχρεώσεων και εκείνα που διατίθενται για πληρωμές και ότι η ως άνω ισορροπία αντικατοπτρίζει το ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να φέρει κανείς έργα στο στάδιο των πληρωμών υπερβαίνει συνήθως το ένα οικονομικό έτος·

147.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάλυση του τρόπου υλοποίησης των προτύπων εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων στην οποία προέβη το ΕΕΣ καταδεικνύει ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών τηρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου και διαχείριση, τις πληροφορίες διαχείρισης, την επισήμανση ανωμαλιών και την εποπτεία· καλεί όμως τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών να χρησιμοποιεί την ανάλυση των ειδών και ποσοστών σφαλμάτων για να αναπτύξει μία βασιζόμενη στον κίνδυνο στρατηγική ελέγχου στην εκ των προτέρων ανασκόπηση των δηλώσεων κόστους που λαμβάνονται από δικαιούχους χρηματοδοτήσεως·

Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

148.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την απουσία παρατηρήσεων σχετικά με την πολιτική για την εσωτερική αγορά, την τελωνειακή πολιτική και την πολιτική προστασίας των καταναλωτών στην έκθεση του ΕΕΣ·

149.   πιστεύει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 85% στη γραμμή 12 02 01 του προϋπολογισμού στον τομέα της πολιτικής για την εσωτερική αγορά πρέπει να βελτιωθεί, υπό το φως της δήλωσης της Επιτροπής ότι πρόκειται για αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 1,05 εκατ. EUR, που πρόσθεσε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και δεν είχε προβλεφθεί στο δημοσιονομικό προγραμματισμό· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις προσπάθειες για τη βελτίωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού, που αποδεικνύονται από ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 100% το 2007·

150.   πιστεύει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 48% στη γραμμή 14 02 01 του προϋπολογισμού στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής είναι πολύ χαμηλό και επισημαίνει ότι, κατά την Επιτροπή, τούτο οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής στη διαδικασία υποβολής προσφορών, που συνίσταται στη στροφή από τη σύναψη ξεχωριστών συμβάσεων προς την εκτέλεση μακροπρόθεσμων συμβάσεων πλαισίων· εκτιμά, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης αυξήθηκε σε 83% το 2007, που ήδη δείχνει τα θετικά αποτελέσματα αυτής της αλλαγής πολιτικής, ανεξάρτητα από την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση·

151.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης 96% στη θέση 17 02 01 στον τομέα της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών·

Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

152.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (86,3% έναντι 79,8% το 2005)· ζητεί από τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τον τομέα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης των υποχρεώσεων (94,5% έναντι 97,7% το 2005)· ζητεί από τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τον τομέα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας να καταβάλει προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση του επιπέδου εκτέλεσης υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2007, παρά τις καθυστερήσεις στις νομοθετικές διαδικασίες για τη δημιουργία των ταμείων·

153.   λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 3/2007 του ΕΕΣ, σχετικά με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες κατά το διάστημα 2000 έως 2004· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (ERF III) και τα άλλα ταμεία που δημιουργήθηκαν το 2007·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

154.   υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Κοινότητας και πρέπει να είναι σεβαστή σε όλες τις κοινοτικές δραστηριότητες· τονίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από την σκοπιά του διαφορετικού αντίκτυπου που έχουν σε άνδρες και γυναίκες·

155.   παρατηρεί με λύπη ότι η πρακτική της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται· επαναλαμβάνει, ως προς το θέμα αυτό, το αίτημά του να υλοποιηθεί δεόντως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση των κοινοτικών προγραμμάτων·

156.   επισημαίνει τα διαρκώς χαμηλά ποσοστά χρήσης των πληρωμών του προγράμματος Daphne και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί η άρση ανάληψης υποχρεώσεων για τις δαπάνες αυτές·

157.   θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία της γνώσης και την αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, στην κατάρτιση υψηλής ποιότητας και την απασχόληση των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας·

Έρευνα και ανάπτυξη

158.   επιδοκιμάζει τις ταχείες και σαφείς δράσεις που ανέλαβε η κοινότητα της έρευνας μετά την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005 με σκοπό να διορθωθούν οι ελλείψεις που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· έχει επίγνωση ότι τα αποτελέσματα θα φανούν στο έτος n+2·

159.   επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις όσον αφορά τη στρατηγική ελέγχου της Επιτροπής και την αύξηση του αριθμού των κατασταλτικών δημοσιονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου το 2006·

160.   σημειώνει ωστόσο ότι το ΕΕΣ διαπιστώνει, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, σημαντικά σφάλματα σε αυτόν τον τομέα πολιτικής και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της ώστε κατά το επόμενο έτος να επιτευχθεί πραγματική μείωση του επιπέδου των σφαλμάτων·

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

161.   θεωρεί ικανοποιητικά τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των θέσεων του προϋπολογισμού που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων·

162.   τονίζει, ειδικότερα, ότι σημειώθηκε ποσοστό εκτέλεσης άνω του 98,7% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE III, το οποίο αντιπροσωπεύει το 58% του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του τομέα πολιτικής "Περιβάλλον'·

163.   επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εκτέλεση ορισμένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών κοινοτικής δράσης στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης, φαίνεται προβληματική, κυρίως λόγω της κακής ποιότητας των προτάσεων και των προσφορών που υποβλήθηκαν και ορισμένων περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομική βάση, όπως ο περιορισμός της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας·

164.   υπογραμμίζει το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα του περιβάλλοντος, ύψους 85,76%, το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το 2005 (78,39 %)·

165.   επισημαίνει ότι τα ποσοστά πληρωμών για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων είναι σχετικά χαμηλά, κυρίως λόγω δυσκολιών στον προγραμματισμό των αναγκών πιστώσεων πληρωμών και εν μέρει επειδή ορισμένες πιστώσεις είναι μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, σημαντικό ποσοστό των πληρωμών πραγματοποιείται ένα έτος μετά την ανάληψη των υποχρεώσεων· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή εξαρτάται εν μέρει από την ταχεία υποβολή λογαριασμών για τους δικαιούχους και τους αναδόχους, και τα ποσά των τελικών πληρωμών στα σχέδια είναι συχνά χαμηλότερα από τα αρχικώς αναμενόμενα·

166.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών που έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

Πολιτισμός και παιδεία

167.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο έλεγχος συμβάσεων στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού κατέληξε σε 12,3% προσαρμογές των μη επιλέξιμων δαπανών υπέρ της Επιτροπής συνεπεία των ελέγχων, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της μη επιλεξιμότητας για επιστροφές σε έργα που δεν έχουν ελεγχθεί·

168.   σημειώνει ότι, όσον αφορά την πολιτική στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας, μολονότι σημειώθηκε πρόοδος από το 2005 με την τελευταία σειρά ελέγχων που προσέφεραν επιπρόσθετες πληροφορίες, το μέσο ελέγχου και εποπτείας των εθνικών οργανισμών στην πραγματικότητα δεν άλλαξε και η ίδια η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Επιτροπής (DG EAC) αναγκάσθηκε να παραδεχθεί την ύπαρξη ορισμένων αδυναμιών·

169.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΕΣ διαπίστωσε καθυστερήσεις εκ μέρους της Επιτροπής στην καταβολή πληρωμών σε δικαιούχους και ότι η DG EAC δεν διέθετε αξιόπιστες πληροφορίες για αυτές τις καθυστερημένες πληρωμές·

170.   σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου "η Επιτροπή δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση του δημοσιονομικού κανονισμού να διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των εθνικών οργανισμών προτού τους ανατεθεί η εφαρμογή κοινοτικών δράσεων" (Παράρτημα, παράγραφος 7.1)·

171.   σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι το μέσο διοικητικό κόστος για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος e-learning ανέρχεται σε 22 000 EUR, ενώ το μέσο ποσόν επιχορήγησης για το πρόγραμμα ανέρχεται μόλις σε 4 931 EUR· ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει τη μεγάλη αυτή ανισορροπία μεταξύ των δύο ποσών και να λάβει τα δέοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε να μειωθεί αυτή η διαφορά·

172.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2006 της DG EAC, η Επιτροπή εφαρμόζει αρκετά σχέδια δράσης (τουλάχιστον έξι) για να επανορθώσει τις αδυναμίες της ως προς τη διαχείριση, αλλά εκφράζει τη λύπη της για το ότι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τα σχέδια δράσης δεν είναι σαφής· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις κατά την προπαρασκευαστική ακρόαση για την απαλλαγή αυτή·

173.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει στην αρμόδια επιτροπή του αναλυτικό και επικαιροποιημένο κατάλογο των εθνικών οργανισμών, καθώς και να την ενημερώσει σχετικά με το πώς βαίνει η ανάλυση των δηλώσεων αξιοπιστίας που υπέβαλαν αυτοί οι οργανισμοί, προτρέπει δε την Επιτροπή να βελτιώσει το πεδίο, την ποιότητα και την παρακολούθηση των ελέγχων συστήματος των εθνικών οργανισμών στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού·

174.   επισημαίνει την κατ' επανάληψη διατυπωθείσα σύσταση του ΕΕΣ "να εξακολουθήσουν οι προσπάθειες απλούστευσης των κανόνων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα, με επέκταση, οσάκις είναι δυνατό, της χρήσης της χρηματοδότησης με κατ" αποκοπή ποσά για τη μετάβαση σε σύστημα χρηματοδότησης βάσει αποτελεσμάτων'· ζητεί επομένως περισσότερη απλοποίηση και πιο εκτεταμένη χρήση κατ' αποκοπή πληρωμών·

175.   χαιρετίζει τη σύσταση του ΕΕΣ να προβαίνει η Επιτροπή, σύμφωνα και με τον δημοσιονομικό κανονισμό, σε ευρύτερη χρήση χρηματοδοτήσεων με κατ" αποκοπή ποσά και εφ" άπαξ πληρωμές για να διευκολύνει τις επιχορηγήσεις·

176.   σημειώνει ότι 70% περίπου του προϋπολογισμού στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού τυγχάνει διαχείρισης μέσω υπηρεσιών των κρατών μελών· σημειώνει με ανησυχία ότι το 2006 σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σοβαρές και συστηματικές αδυναμίες στη διαχείριση των πόρων· αναγνωρίζει ταυτοχρόνως ότι η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προς ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα των λαμβανομένων μέτρων πριν από τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007·

177.   συμμερίζεται την άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των ευθυνών που φέρουν για την κατά ικανοποιητικό τρόπο λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου· ελπίζει ότι οι νέες "δηλώσεις αξιοπιστίας" από τις αρχές των κρατών μελών θα βελτιώσουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των υπηρεσιών των κρατών μελών·

178.   καλεί την Επιτροπή να εκδώσει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και επιλογής συμβαλλομένων για τα πολυετή προγράμματα· προσδοκά ότι, από κοινού με τον εκτελεστικό οργανισμό και τις υπηρεσίες των κρατών μελών, η Επιτροπή θα βελτιώσει περαιτέρω την επικοινωνία με τους αιτούντες και τους δικαιούχους·

179.   εκφράζει ανησυχία για τις ανεπάρκειες των στοιχείων που διατίθενται όσον αφορά ορισμένες πτυχές της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων· ζητεί συγκεκριμένα να του παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση από την Επιτροπή σχετικά με την έκταση των καθυστερημένων πληρωμών στους δικαιούχους· υποστηρίζει τη διενέργεια νέας εξέτασης ιδία πρωτοβουλία από τον Διαμεσολαβητή επί του θέματος· σημειώνει ότι 23% των πληρωμών ήταν καθυστερημένες το 2007· σημειώνει ότι η Επιτροπή προβαίνει επί του παρόντος σε αναθεώρηση της μεθοδολογίας που ακολουθεί σχετικά με το τί συνιστά καθυστερημένη πληρωμή και αναμένει να λάβει περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού·

180.   σημειώνει τις αυξημένες προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή προς βελτίωση της ικανότητάς της να ακούει τις ανησυχίες των πολιτών μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχει· ενθαρρύνει τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας να προβεί σε καλύτερη χρήση των απλουστευμένων μηχανισμών χρηματοδότησης για τα μέτρα που εστιάζονται στην κοινωνία των πολιτών, ακολουθώντας τα όσα προβλέπει η ΓΔ EAC στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες·

Εξωτερική δράση

181.   παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει το δικό της ορισμό για τη "μη κυβερνητική οργάνωση", εστιάζοντας όχι μόνο στις νομικές πτυχές αλλά και στον τρόπο εξασφάλισης της μη κυβερνητικής χρηματοδότησης των οργανώσεων αυτών·

182.   υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια που δαπανήθηκαν για εξωτερικές δράσεις το 2006 ανήλθαν συνολικά σε 5,867 δισ. EUR και οι πληρωμές ανήλθαν σε 5,186 δισ. EUR· σημειώνει με ανησυχία τα ακόλουθα συμπεράσματα στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ:

   σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων εντοπίστηκε στο δείγμα που ελέγχθηκε σε επίπεδο φορέων υλοποίησης σχεδίων,
   εξακολουθούσαν να υπάρχουν ανεπάρκειες στα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων σε επίπεδο φορέων υλοποίησης των σχεδίων,
   και πάλι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η επιλεξιμότητα των δαπανών σε επίπεδο σχεδίου και η υποβολή ανεπαρκών δικαιολογητικών είναι οι τομείς που εμφανίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο·

183.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας της ΓΔ AIDCO, το ΕΕΣ τόνισε ότι "η σημαντική συχνότητα σφαλμάτων και οι αδυναμίες των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου που προορίζονται να διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων σε επίπεδο οργανισμών υλοποίησης έργων στον τομέα των εξωτερικών δράσεων δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας και στη δήλωση του Γραφείου Συνεργασίας Europe Aid" (παράγραφος 2.17 και πίνακας 2.1 της ετήσιας έκθεσης)·

184.   σημειώνει επίσης μετά λύπης του ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στην ανάλυση των σχεδίων διαχείρισης ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων δεν υπάρχει ένδειξη για τους εξωτερικούς ελεγκτές του σχεδίου, ούτε για συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονταν με τις διάφορες κατηγορίες φορέων υλοποίησης (ΜΚΟ, διεθνής οργανισμός, κυβερνητικό ίδρυμα κ.λπ.) καθώς και τις μεθόδους χρηματοδότησης (επιχορήγηση, στήριξη από τον προϋπολογισμό, κεφάλαιο καταπιστεύματος κ.λπ.) (παράγραφος 8.28 της ετήσιας έκθεσης)·

185.   σημειώνει με ανησυχία ότι τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του ΕΕΣ ήταν τα ίδια στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2005, δηλαδή υποβολή ανακόλουθων πληροφοριών σχετικά με τους εξωτερικούς ελέγχους στις κεντρικές υπηρεσίες, έλλειψη συστηματικής συγκέντρωσης των πληροφοριών αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα και ανεπαρκής παρακολούθηση· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αντιδράσει επειγόντως στα συμπεράσματα αυτά·

186.   εκφράζει τη λύπη του επίσης για το γεγονός ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΕΣ "επί του παρόντος, η IAC δεν υποβάλλει συνολική ετήσια εκτίμηση της κατάστασης του εσωτερικού ελέγχου στο EuropeAid και τη ΓΔ ECHO... Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2006, δημιουργήθηκαν στην IAC δύο επιπλέον θέσεις εργασίας, δεν φαίνεται εφικτή, με το διαθέσιμο επί του παρόντος επιπλέον προσωπικό, η πλήρης κάλυψη, εντός του προτεινόμενου τριετούς κύκλου, του ελέγχου που επισημαίνεται στην εκτίμηση των αναγκών σε θέματα ελέγχου του EuropeAid." (παράγραφος 8.30 της ετήσιας έκθεσης)·

187.   ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί συνολική ετήσια εκτίμηση της κατάστασης του εσωτερικού ελέγχου στην ΓΔ AIDCO και να διερευνήσει μήπως χρειάζονται επιπλέον θέσεις εργασίας στην ΙΑC για την διεκπεραίωση των καθηκόντων αυτών·

188.   σημειώνει τις επικρίσεις του ΕΕΣ για την κατάσταση στον τομέα των δραστηριοτήτων εκ των υστέρων ελέγχου της Επιτροπής (παράγραφοι 8.23 και 8.33 της ετήσιας έκθεση) και ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για να διορθωθεί η κατάσταση·

189.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περισσότερο την εκτίμηση κινδύνων που πραγματοποιεί η ΓΔ AIDCO παραπέμποντας στις διαπιστώσεις των ελέγχων σε επίπεδο σχεδίου και κάνοντας διάκριση βάσει των διαφόρων κατηγοριών φορέων υλοποίησης και μεθόδων χρηματοδότησης·

190.   καλεί την ΓΔ AIDCO να βελτιώσει τους όρους εντολής που να καλύπτουν όλους τους γνωστούς τομείς κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους όρους που έχει θέσει η Επιτροπή όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και την επιλεξιμότητα των δαπανών·

191.   τονίζει ότι στην περίοδο 2000 έως 2006 η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ προς τα Ηνωμένα Έθνη αυξήθηκε κατά 700% (από 200 εκατ. EUR το 2000 σε 1,4 δισ. EUR το 2007)· αδυνατεί να κατανοήσει την έλλειψη παρακολούθησης, από πλευράς Επιτροπής, για τα κονδύλια που μεταφέρονται στα διεθνή καταπιστευματικά ταμεία·

192.   εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για την έλλειψη βασικών πληροφοριών που χρειάζεται η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή προκειμένου να προβεί σε ουσιαστική απαλλαγή όσον αφορά τα κονδύλια που εκτελούνται από τον τίτλο των εξωτερικών δράσεων·

193.   εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί επειγόντως ένα εναρμονισμένο σύστημα πληροφόρησης - κατά προτίμηση η βάση δεδομένων του Κοινού Συστήματος Πληροφόρησης Relex (CRIS) θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις πληροφορίες αυτού του είδους - προκειμένου να παρασχεθεί στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ειδικά, και γενικά στο κοινό, μια πλήρως διαφανής βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει συνολική επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ στον κόσμο και των τελικών αποδεκτών των κονδυλίων αυτών·

194.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή θα έπρεπε, από το Μάιο του 2007, να είναι σε θέση να εντοπίζει σε κάθε περίπτωση τους τελικούς δικαιούχους και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση οιουδήποτε έργου που συγχρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ·

195.   εκτιμά ότι η ορατότητα, η πολιτική καθοδήγηση και η δυνατότητα ελέγχου των διεθνών καταπιστευματικών ταμείων από την Επιτροπή (στις περιπτώσεις που η ΕΕ είναι μεγάλος δωρητής) πρέπει να ενισχυθούν χωρίς να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης στον τομέα αυτόν·

196.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχέδιο για μεγαλύτερη, εκ μέρους της ΕΕ, κυριότητα των εξωτερικών δράσεών της·

197.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στις δύο περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο ζήτησε τον κατάλογο των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η Επιτροπή χρειάστηκε 2,5 μήνες για να δώσει τον κατάλογο των έργων που χρηματοδοτούνται από το CARDS (κοινοτική βοήθεια για την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση) και 13 μήνες για να δώσει βασικές πληροφορίες για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ στο Ιράκ· επιμένει ότι η κατάσταση χρήζει άμεσης διόρθωσης σε σχέση με όλα τα κονδύλια στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων·

198.   προτρέπει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά τις διαπιστωθείσες ανεπάρκειες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και την επιλεξιμότητα των δαπανών και εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την επίκριση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα αυτό, που είναι υπό την άμεση δημοσιονομική διαχείριση της Επιτροπής·

199.   συμφωνεί με το ΕΕΣ ότι η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει τα πληροφοριακά στοιχεία για όλους τους ελέγχους των σχεδίων στο CRIS και να φροντίσει για την καλύτερη διασύνδεση των πληροφοριών αυτών με τα στοιχεία διαχείρισης των σχεδίων· ζητεί επίσης από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής για το EuropeAid να επανεξετάσουν τις δημοσιονομικές πληροφορίες που παρέχουν οι αντιπροσωπείες, ενισχυόμενες με ελέγχους των κεντρικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρότητα και τη συνοχή του·

200.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε τεκμηρίωση που σχετίζεται με δράσεις δημοσιονομικής στήριξης που αφορά σχέδια υπό της διαχείριση των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και να συνεχίσει να αναπτύσσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες στο πλαίσιο της FAFA, που ορίζει το πλαίσιο για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Επιτροπής προς τα Ηνωμένα Έθνη·

201.   καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με τους ελέγχους στο πλαίσιο της FAFA·

202.   επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου εκτέλεσης των μέσων Phare και ISPA στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και του προγράμματος βοήθειας για την Τουρκία, όπου διαπιστώθηκε ασήμαντο ποσοστό σφαλμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση τα σφάλματα και τις αδυναμίες που εντοπίσθηκαν σε ό, τι αφορά την εκτέλεση του μέσου SAPARD στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις αρχές και των δυο χωρών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και ότι θα εξασφαλίζεται επαρκώς η ορθότητα, κανονικότητα και επιλεξιμότητα των αιτήσεων για κοινοτική στήριξη·

203.   επισημαίνει την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι τα εθνικά συστήματα εποπτείας που συνδέονται με τα συστήματα αποκεντρωμένης διαχείρισης (DIS) της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμίες·

204.   επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων στη διαπίστευση του διευρυμένου συστήματος εφαρμογής (EDIS) στη Βουλγαρία, και καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τις βουλγαρικές αρχές να εντείνουν τη συνεργασία και τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλης διαχείρισης και δομών ελέγχου καθώς και διοικητικής ικανότητας με τις οποίες θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το EDIS·

205.   συντάσσεται με τις συστάσεις του ΕΕΣ προς την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, ιδίως την προετοιμασία και διαχείριση των διαδικασιών διαγωνισμού στην Τουρκία, τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του EDIS στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την έγκαιρη παροχή της εθνικής συγχρηματοδότησης· τονίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ πρόσφατα και των χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης·

206.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση του ΕΕΣ ότι η Επιτροπή εισήγαγε ποικίλα διορθωτικά μέτρα σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης του ΕΕΣ για την αδελφοποίηση μετά το 2003· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περισσότερο τις δικαιούχους κυβερνήσεις να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δικών τους μεταρρυθμιστικών προσπαθειών· υποστηρίζει τη σύσταση του ΕΕΣ να μειώσει η Επιτροπή τις πολλές λεπτομέρειες στις συμβάσεις αδελφοποίησης προκειμένου η διαχείριση των έργων να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία·

207.   λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του ΕΕΣ σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στον τομέα των εξωτερικών δράσεων και των σχετικών συστημάτων εποπτείας και ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις του συστήματος, προκειμένου να εξαλειφθούν οι παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί σε επίπεδο φορέων υλοποίησης σχεδίων στις τρίτες χώρες·

208.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με το τι έχει γίνει ακριβώς για να βελτιωθεί η κατάσταση των ιρακινών προσφύγων και των εκτοπισμένων·

209.   υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για την κοινοτική βοήθεια που παρέχεται στο Αφγανιστάν και ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εκτέλεσης των κεφαλαίων της ΕΕ για το Αφγανιστάν και να σχολιάσει την απέλαση από τη χώρα αυτή του ασκούντος καθήκοντα εκπροσώπου της ΕΕ, με την κατηγορία ότι ήλθε σε επαφή με τους Ταλιμπάν·

210.   προσδοκεί να λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις συμβάσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ετήσιο κατάλογο των έργων και τη θέση τους και καταλόγους των τελικών δικαιούχων· εκτιμά ότι ο εισηγητής του για την απαλλαγή πρέπει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες για λόγους ασφαλείας· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επαναδιαπραγματευθεί σημαντικές συμφωνίες για τα καταπιστευματικά ταμεία με τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να συμφωνηθούν κοινές κατευθύνσεις για την υποβολή εκθέσεων και τη γνωστοποίηση των τελικών δικαιούχων· χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής να διοργανώνει ετήσιες συνεδριάσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του υψηλόβαθμου προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των καταπιστευματικών ταμείων πολλών χορηγών και εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί πλαίσιο ώστε να παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη επιπλέον στοιχεία για τα κονδύλια της ΕΕ·

Ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη

211.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΕΣ όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους στη ΓΔ ECHO, αυτοί είναι εν μέρει ικανοποιητικοί (Παράρτημα 8.2 στην ετήσια έκθεση)·

212.   συντάσσεται πλήρως με τα συμπεράσματα του ΕΕΣ σχετικά με τη ΓΔ ECHO που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση ως εξής: "Η ΓΔ ECHO πρέπει να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών ώστε να αποτρέπονται αποκλίνουσες ερμηνείες και να επανεξετάσει την ισορροπία μεταξύ των ελέγχων που διενεργεί η ΓΔ ECHO στις κεντρικές υπηρεσίες των εταίρων που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση και των ελέγχων που διενεργεί επιτόπου, προκειμένου να σχηματίζει καλύτερη εικόνα της πραγματικής υπόστασης των δαπανών των σχεδίων" (παράγραφοι 8.11 και 8.18 της ετήσιας έκθεσης)·

213.   εκφράζει τη λύπη του για το συμπέρασμα που περιέχεται στην παράγραφο 2.1 της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη (ΓΔ DEV) υπό την έννοια ότι "Η εξασφάλιση της συνέπειας των κοινοτικών πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μείζων πηγή κινδύνων. Οι κίνδυνοι είναι εντονότατοι σε σχέση με το εμπόριο, ιδιαίτερα δε τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Τούτο συνιστά κρίσιμη διάσταση της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά το δυναμικό στον τομέα αυτό είναι συγκεντρωμένο στη ΓΔ Εμπορίου. Ο κίνδυνος παραμένει παρά την ενίσχυση και τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που αφορούν το εμπόριο μετά την αναδιοργάνωση της ΓΔ Ανάπτυξης τον Ιούλιο του 2006"·

214.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών τις απόψεις της για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν το 2008 για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικών ελέγχων στη ΓΔ Ανάπτυξης όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου·

Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση

215.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 5/2006 του ΕΕΣ σχετικά με το πρόγραμμα MEDA, "η διαχείριση του προγράμματος MEDA από την Επιτροπή βελτιώθηκε σαφώς σε σχέση με τα πρώτα έτη και μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική'·

216.   σημειώνει επιπλέον, όπως συμπεραίνει το ΕΕΣ, ότι, λόγω της ανάθεσης διαχειριστικών εξουσιών, οι αντιπροσωπείες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τις χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν τις διαδικαστικές πτυχές της σύναψης συμβάσεων·

217.   ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά σχετικά με τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, τον εντοπισμό αξιοσημείωτων περιπτώσεων όπου υπάρχουν υποψίες για απάτη ή άλλες οικονομικές ατασθαλίες κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του προγράμματος MEDA·

218.   προσδοκεί να αυξηθεί η ορατότητα των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ποσών που υπερβαίνουν συνολικά το 1 δισ. EUR που μεταφέρθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στα ταμεία του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας· ζητεί δε επειγόντως από την Επιτροπή να εξασφαλίσει περισσότερη πολιτική καθοδήγηση, ορατότητα της Κοινότητας και έλεγχο των κεφαλαίων·

219.   καλεί την Επιτροπή να του υποβάλλει τακτικά συγκεκριμένα μέτρα για μεγαλύτερη εκ μέρους της ΕΕ κυριότητα των εξωτερικών δράσεών της, και μάλιστα εντός του γεωγραφικού τους πλαισίου (κατά τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της υπευθυνότητας και της ορατότητας)·

220.   ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σωστά και γρήγορα σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών κεφαλαίων μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων για το Ιράκ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις πληροφορίες αυτές και να τους δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο και να προτείνει σύστημα με το οποίο να μπορεί το Κοινοβούλιο να δει καθαρά και ευανάγνωστα τι ακριβώς έχει συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κεφάλαια μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων ανά τον κόσμο·

221.   επιδοκιμάζει τη σημαντική αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για την προενταξιακή στρατηγική το 2006 σε σύγκριση με το 2005·

Ανάπτυξη

222.   συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της για καλύτερη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συνέπειες παρεμβάσεων της αναπτυξιακής πολιτικής προς επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· ευελπιστεί ότι τούτο θα συμβάλει πραγματικά στη βελτίωση της απόδοσης λογαριασμών στο συγκεκριμένο πεδίο· αναμένει με ανυπομονησία να λάβει τα στοιχεία από την αποτίμηση της πειραματικής φάσης που θεσπίσθηκε το 2007·

223.   εφιστά την προσοχή στην τιμή αναφοράς που συμφώνησε η Επιτροπή, ότι δηλαδή 20% της χρηματοδότησης δυνάμει του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να χορηγούνται στη στοιχειώδη και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες υγείας· αναμένει με ανυπομονησία να λάβει τα στοιχεία από την υλοποίηση αυτής της τιμής αναφοράς το 2007·

224.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτύξει διαρθρωμένη προσέγγιση προς στήριξη ανωτάτων οργάνων ελέγχου σε κράτη που λαμβάνουν στήριξη του προϋπολογισμού· σημειώνει ωστόσο ότι η απόδοση λογαριασμών σε δημοκρατικά εκλεγμένο φορέα στο επίπεδο των κρατών εταίρων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ενδυναμωθούν επίσης οι κοινοβουλευτικοί φορείς ελέγχου του προϋπολογισμού, όπως ζητείται από το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(53)·

225.   σημειώνει ότι το 2006 91% της δημοσιονομικής στήριξης από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας χορηγήθηκε υπό μορφήν τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού, η οποία είναι περισσότερο στοχοθετημένη από ό,τι η γενική στήριξη του προϋπολογισμού και άρα οδηγεί σε μικρότερους κινδύνους· θέτει υπό αμφισβήτηση τη "δυναμική ερμηνεία" των κριτηρίων επιλεξιμότητας για δημοσιονομική στήριξη από την Επιτροπή, η οποία κατά το ΕΕΣ αυξάνει τον κίνδυνο· πιστεύει ότι πρέπει να προβαίνει κανείς σε δημοσιονομική στήριξη μόνον σε κράτη που ήδη ικανοποιούν ελάχιστο πρότυπο αξιόπιστης διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών·

226.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε τεκμηρίωση που σχετίζεται με δράσεις δημοσιονομικής στήριξης συγκεκριμένα θεσπίζοντας συμφωνίες με κυβερνήσεις δικαιούχων κρατών ανάλογες προς την FAFA που ορίζει το πλαίσιο για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Επιτροπής προς τα Ηνωμένα Έθνη·

227.   συγχαίρει την Επιτροπή για τη μείωση του επιπέδου των προς εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων (reste à liquider - RAL) που χρονολογούνται από αναλήψεις υποχρεώσεων της EuropeAid πριν από το 2001 κατά 39% το 2006· ζητεί να ενημερώνεται τακτικά για τις μεταβολές που επέρχονται στα επίπεδα των φυσιολογικών και μη φυσιολογικών RAL·

228.   σημειώνει τις επικρίσεις των έργων τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής που διατυπώνει το ΕΕΣ στην ειδική του έκθεση αριθ. 6/2007· σημειώνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή θα επιληφθεί αυτών των ζητημάτων στη "στρατηγική για την επίτευξη στόχων αποτελεσματικότητας των ενισχύσεων από την ΕΕ όσον αφορά τις Μονάδες Τεχνικής Συνεργασίας και Υλοποίησης Έργου", η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη έως τον Ιούνιο 2008· αναμένει με ανυπομονησία να λάβει εν καιρώ τω δέοντι αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής·

229.   χαιρετίζει τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η Επιτροπή για να προαγάγει τον συντονισμό των χορηγών βοήθειας στο πεδίο της τεχνικής βοήθειας· τονίζει πόσο σημαντική είναι μία συντονισμένη προσέγγιση όχι μόνον στο επίπεδο της ΕΕ αλλά από όλους τους χορηγούς βοήθειας και αναμένει με ανυπομονησία να λάβει στοιχεία της προόδου που σημειώνει αυτή η πρωτοβουλία·

Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί και υπηρεσίες

230.   σημειώνει ότι το 2006 λειτουργούσαν 24 αποκεντρωμένοι οργανισμοί και υπηρεσίες (περιλαμβανομένων δύο εκτελεστικών οργανισμών), σε σύγκριση με 16 το 2005, που κάλυπταν εκτεταμένο φάσμα λειτουργιών σε διάφορα μέρη στην ΕΕ·

231.   σημειώνει ότι όπως το 2003, 2004 και 2005, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Επιτροπής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2006 εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τους ελέγχους των ρυθμιστικών οργανισμών σύμφωνα με τις οποίες "μολονότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS) έλαβε θέσεις για τον έλεγχο των ρυθμιστικών οργανισμών, η παράλληλη αύξηση του αριθμού των οργανισμών σε 23 τώρα πλέον εξακολουθεί να μην επιτρέπει στην IAS να εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού. Στο τέλος του 2006 όλοι οι οργανισμοί ελέγχθηκαν τουλάχιστον μία φορά στα τρία έτη αντί μιας φοράς κάθε έτος όπως προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό" (σημείο 3.β)·

232.   ζητεί να διενεργηθεί ανάλυση της αποκέντρωσης και των επιπτώσεών της στο προσωπικό της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χρονοδιάγραμμα για επισκόπηση της εσωτερικής οργάνωσής της με γνώμονα την αποκέντρωση·

233.   ζητεί επισκόπηση από ομοτίμους μετά παρέλευση τριών ετών του σχετικού εκτελεστικού οργανισμού για την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας της εκτέλεσης του προγράμματος μέσω εκτελεστικών οργανισμών σε σύγκριση με τη σχετική γενική διεύθυνση·

234.   σημειώνει το συμπέρασμα του ΕΕΣ στην παράγραφο 10.29 της ετήσιας έκθεσης ότι "η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά. Αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα(54). Tο Συνέδριο ζητεί το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες'·

235.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα ταμειακά υπόλοιπα των οργανισμών και να ενισχύσει την υποχρέωση των οργανισμών να υποβάλλουν, στις αιτήσεις πληρωμών, αυστηρές προβλέψεις των πραγματικών ταμειακών απαιτήσεών τους για να αποφεύγονται οι άσκοπες ταμειακές κινήσεις και να επιτυγχάνονται καλύτερες εκτιμήσεις για το μέλλον)·

236.   ζητεί να υπάρξει επί μέρους ενοποίηση των λογαριασμών των οργανισμών·

Κτιριακή πολιτική της Κοινότητας

237.   ανησυχεί για το συνολικό διαρθρωτικό έλλειμμα του 2006 που έφτασε και πάλι στο σημαντικό ποσό των 5 000 000 EUR για έργα συντήρησης και ανακαίνισης όσον αφορά όλα τα κτίρια που είναι ιδιοκτησία της Επιτροπής (μεταξύ αυτών το Berlaymont)· χαιρετίζει τη μελέτη περιουσιακών στοιχείων που ανετέθη από το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης – Βρυξέλλες (OIB) το 2007, η οποία αναμένεται ότι θα παράσχει πρώτη αιτιολογημένη εκτίμηση του απαιτούμενου προϋπολογισμού και χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών με σκοπό να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση των επενδύσεων της Επιτροπής σε ακίνητα·

238.   αναμένει από την Επιτροπή να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές του για τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης και για τις προβλέψεις σχεδιασμού με ειδική έμφαση σε λεπτομέρειες σχετικά με το κτίριο Berlaymont·

239.   καλεί την Επιτροπή να το ενημερώσει για τη συνέχεια που θα δώσει στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 2/2007 ιδιαίτερα όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας, περιλαμβανομένης της διαμόρφωσης κοινής πολιτικής ακινήτων, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινοτικού μέσου για τα κτίρια και τις σχετικές ρυθμίσεις για τα δημοσιονομικά θέματα και τη στελέχωσή του·

240.   ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της ενδελεχούς εξέτασης προσωπικού και τα αποτελέσματα της ανακοίνωσή της σχετικά με την πολιτική εγκατάστασης των υπηρεσιών της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο (COM(2007)0501), να αναθεωρήσει αναλόγως τις ανάγκες γραφείων που περιγράφονται εκεί και να υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας τον Σεπτέμβριο 2008·

241.   προτείνει να υπάρξει πρόβλεψη στους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείζονα έργα συντήρησης των κτιρίων·

242.   επαναλαμβάνει την άποψη ότι θα πρέπει να διενεργηθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ευρωπαϊκής αρχής για τα ακίνητα που θα έχει την ευθύνη της κατασκευής και της συντήρησης των κτιρίων των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ·

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μέρος Ι: Ειδική έκθεση αριθ. 1/2007 σχετικά με την υλοποίηση των ενδιάμεσων διαδικασιών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2000-2006

243.   σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη σύνοδό του στο Βερολίνο τον Μάρτιο 1999 συμφώνησε σχετικά ότι πρέπει να διατεθούν 195 δισ. EUR (219 δισ. EUR σε τιμές 2005) από τα διαρθρωτικά ταμεία(55) για την περίοδο 2000-2006 και ότι επιπρόσθετο ποσό 16 δισ. EUR για τα έτη 2004-2006 πρέπει να διατεθεί σε περίπου 200 προγράμματα στα νέα κράτη μέλη(56)·

244.   σημειώνει ότι η εκτέλεση των προγραμμάτων από την περίοδο 1994-1999 σημείωσε καθυστέρηση πράγμα που είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση του προγραμματισμού για την χρονική περίοδο 2000-2006·

245.   συνεπώς ανησυχεί για το γεγονός ότι η βάση δεδομένων για τις διεργασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης μπορεί να μην ήταν αρκετά μεγάλη για να δώσει αδιάσειστα συμπεράσματα·

246.   σημειώνει πέραν τούτων τα πορίσματα των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2003 και 10/2006 σχετικά µε τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των δαπανών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων αντιστοίχως, στις οποίες το ΕΕΣ τόνισε ότι:

   οι χορηγήσεις από τον προϋπολογισμό καθορίζονταν από την πιθανή μέγιστη ικανότητα απορρόφησης των πιστώσεων,
   οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις είχαν μικρό αντίκτυπο στη διεργασία προγραμματισμού,
   σημαντικές αδυναμίες διαπιστώθηκαν στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις και στην εποπτεία αυτών εκ μέρους της Επιτροπής.

247.   τονίζει ότι η Επιτροπή περιέγραψε τον συνολικό στόχο της ενδιάμεσης αξιολόγησης στο έγγραφο εργασίας αριθ. 8 ως εξής:

   αξιολόγηση του κατά πόσον οι διάφορες μορφές ενίσχυσης παραμένουν το κατάλληλο μέσο για να αντιμετωπισθούν τα θέματα που αντιμετωπίζουν μια περιοχή ή ένας τομέας·
   εξέταση του κατά πόσον οι στρατηγικοί άξονες, προτεραιότητες και στόχοι είναι συνεπείς, κατάλληλοι και σχετικοί προς το ζητούμενο·
   εκτίμηση της προόδου που σημειώθηκε στην επίτευξη αυτών των στόχων και του βαθμού στον οποίο μπορούν στην πραγματικότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι·
   εξακρίβωση του ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων, ειδικά του βαθμού στον οποίο διευκόλυναν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι οριζόντιες προτεραιότητες – ίσες ευκαιρίες και περιβάλλον ιδιαίτερα – ενσωματώθηκαν στις μορφές ενίσχυσης·
   ανάλυση της επάρκειας των ρυθμίσεων εκτέλεσης και παρακολούθησης· και υποβολή των αποτελεσμάτων συγκρίνοντάς τα με τους δείκτες που συμφωνήθηκαν για το αποθεματικό απόδοσης·

248.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι οι αξιολογήσεις απέδειξαν ότι οι στρατηγικές που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη εξακολουθούσαν να είναι οι ενδεικνυόμενες και ότι η απορρόφηση των πιστώσεων είχε σαφώς βελτιωθεί· όμως ήταν αδύνατον να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ή να μετρηθεί ο αντίκτυπος των προγραμμάτων/μέτρων, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα δεδομένα συχνά ήσαν ανεπαρκή·

249.   ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιέγραψε ως αδύναμα τα συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη· κατά συνέπεια ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν οι περιπτώσεις λανθασμένης εκτέλεσης προγραμμάτων και έργων, παρεμποδίσθηκαν οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις και δεν εξασφαλίσθηκε η προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων· μόνον το 2005 στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων εντοπίσθηκαν παρατυπίες αξίας 600 εκατ. EUR·

250.   επιμένει ως εκ τούτου στο μέλλον να δοθεί υψίστη προτεραιότητα στην κατάρτιση ορθών συστημάτων παρακολούθησης στα κράτη μέλη ως μέτρο για την πρόληψη παρατυπιών και πιθανής απάτης·

251.   υπογραμμίζει πέραν τούτων ότι είναι σημαντικό οι αναλυτικές αξιολογήσεις να φθάνουν σε απτά συμπεράσματα και συστάσεις·

252.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ήταν δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επειδή δεν ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τυποποιημένο μοντέλο αξιολόγησης· καλεί επομένως την Επιτροπή να καταρτίσει σύστημα δεικτών ή συγκριτικής ανάλυσης που θα οδηγήσει εν καιρώ σε πιο εναρμονισμένες εκθέσεις αξιολόγησης, οπότε με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η συγκρισιμότητα και στη συνέχεια ο βαθμός εμβάθυνσης αυτών των εκθέσεων·

253.   σημειώνει ότι ο κανόνας του n+2 οδήγησε σε μεγαλύτερη χρήση των πιστώσεων· επισημαίνει πάντως ότι λόγω αυτού η απορρόφηση των πιστώσεων έγινε αυτοτελής σκοπός·

254.   σημειώνει πέραν τούτων ότι οι πιστώσεις του αποθεματικού απόδοσης διατέθηκαν βάσει της ανάγκης για μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ παρά με γνώμονα τη συγκέντρωση των δαπανών σε δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα αποδοτικές· για τον λόγο αυτό τα έργα υποδομών ήταν οι πρώτιστοι δικαιούχοι· γενικώς οι προϋπολογισμοί για μέτρα τα οποία παρουσίασαν υποχρησιμοποίηση πιστώσεων διατέθηκαν αλλού·

255.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, επειδή προτιμήθηκε η ικανότητα απορρόφησης, οι οριζόντιες προτεραιότητες – όπως το περιβάλλον και οι ίσες ευκαιρίες – καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικής – όπως οι στρατηγικές της Λισαβόνας ή του Γκαίτεμποργκ - συχνά δεν ελαμβάνοντο υπόψη·

256.   εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι τα φαινόμενα αδράνειας(57) και υποκατάστασης συχνά αγνοήθηκαν·

257.   συμμερίζεται την άποψη του ΕΕΣ σχετικά με "(…) εγγενείς εντάσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων (…)"(58) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006, όπως:

   εντάσεις μεταξύ αποδοτικών και οικονομικών δαπανών (αξιοποίηση του χρήματος) και μεγιστοποίησης της απορρόφησης,
   εντάσεις που προκαλούνται από τον κανόνα n+2 ο οποίος αφενός επιτρέπει τον καλό προγραμματισμό των δαπανών και αφετέρου διευκολύνει την απρόσκοπτη διάθεση των αποθεματικών,
   και εντάσεις μεταξύ μιας καλά στοχοθετημένης ενδιάμεσης αξιολόγησης και της έλλειψης δεδομένων·

258.   αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι η Επιτροπή επεχείρησε να εξετάσει ορισμένες αδυναμίες του κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(59):

   η γενική απαίτηση για ενδιάμεση αξιολόγηση αντικαταστάθηκε από αξιολογήσεις με βάση τις ανάγκες με σκοπό την αξιολόγηση της εκτέλεσης ενός προγράμματος και την αντίδραση στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος·
   το εθνικό αποθεματικό επίδοσης και το εθνικό αποθεματικό για απρόβλεπτα έγιναν πλέον επιλογή, και
   ο κανόνας n+2 θα γίνει (για περιορισμένο χρονικό διάστημα) κανόνας n+3 για κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ από το 2001 έως το 2003 ήταν χαμηλότερο του 85% του μέσου όρου της ΕΕ των 25·

259.   καλεί την Επιτροπή να θέση στη διάθεση των κρατών μελών σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού·

260.   χαιρετίζει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των εκθέσεων αξιολόγησης ελήφθησαν υπόψη όταν συντάχθηκαν οι νέοι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικών ταμείων στο διάστημα 2007 έως 2013· εκφράζει τη λύπη του όμως για το ότι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Κοινοβούλιο μετά την ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 1/2007 θα έχουν περιορισμένη αξία για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

261.   καλεί επομένως την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμετάσχει πλήρως το Κοινοβούλιο στις τροποποιήσεις που προτίθεται αυτή να επιφέρει στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων πριν από την επόμενη περιόδου προγραμματισμού που θα αρχίσει το 2014·

262.   είναι της γνώμης ότι οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να προβλέπουν διεργασία προοδευτικής εκμάθησης που θα αντικατοπτρίζεται στις νομικές διατάξεις· τούτο είναι ακόμη πιο σημαντικό καθώς οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις στο μιας περιόδου προγραμματισμού δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος ενός κανονισμού που θα καλύπτει τη νέα περίοδο χρηματοδότησης και προγραμματισμού· επιπροσθέτως, οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου πρέπει να καλούνται να γνωμοδοτούν τακτικά σε διάφορα στάδια στη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης·

263.   καλεί το ΕΕΣ και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση για τα μέτρα που θα ληφθούν με σκοπό να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής 2006· επιπροσθέτως, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα πορίσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων 2000-2006 στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

264.   ζητεί από το ΕΕΣ να αναλύσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία σε ειδική έκθεση σε δεδομένη στιγμή·

Μέρος ΙΙ: Ειδική έκθεση αριθ. 2/2007 σχετικά με τις δαπάνες των θεσμικών οργάνων για κτίρια

265.   δέχεται ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οι δημοσιονομικές προβλέψεις στον τομέα των κτιρίων αποτελούν δύσκολη υπόθεση, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για τις πιστώσεις σε ετήσια βάση και οι κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τους χώρους γραφείων, όπως διευρύνσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς· επιπλέον, η εκτέλεση των αποφάσεων στον τομέα των κτιρίων απαιτεί σημαντικά χρονικά περιθώρια· προτείνει να υπάρξει πρόβλεψη στους ενοποιημένους λογαριασμούς της Ένωσης για μείζονα έργα συντήρησης των κτιρίων·

266.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσφέρουν στους εκλεγμένους αντιπροσώπους και στους υπαλλήλους εν γένει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας·

267.   εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν επεχείρησαν ποτέ να χαράξουν κοινή πολιτική στον τομέα των κτιρίων, πράγμα που θα είχε καταστήσει δυνατή την εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών ποσών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ξαναπροσπαθήσουν να αναπτύξουν κοινή πολιτική στον τομέα των κτιρίων και να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής 2007·

268.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν κοινά κριτήρια για τον υπολογισμό των χώρων γραφείων και του κόστους, και στη συνέχεια να εκτιμήσουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες·

269.   παραδέχεται στο πλαίσιο αυτό ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν δώσει προτεραιότητα στην αγορά κτιρίων καθώς η απόκτηση χώρων γραφείων είναι κατά 40 έως 50 % λιγότερο δαπανηρή από τη μίσθωση·

270.   σημειώνει ότι το ΕΕΣ συνέστησε ήδη το 1979 οι συμβάσεις μίσθωσης να περιλαμβάνουν το δικαίωμα εξαγοράς με τίμημα στο οποίο να συνυπολογίζονται τα ήδη καταβληθέντα μισθώματα (εμφύτευση με δικαίωμα εξαγοράς)·

271.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα σχόλια του ΕΕΣ για την αγορά των κτιρίων IPE 1 – 3 στο Στρασβούργο δίνουν ατελή εικόνα για την κατάσταση το 2006· στο πλαίσιο αυτό εφιστά την προσοχή στα πορίσματα του ψηφίσματός του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 που συνόδευαν την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004(60) και ειδικότερα, στις παραγράφους 19 και 20 αυτού·

272.   ερωτά την Επιτροπή γιατί ήταν απαραίτητο να νοικιάσει το κτίριο MONDRIAN και ποιές άλλες εναλλακτικές δυνατότητες είχε εξετάσει·

273.   παραδέχεται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προτιμούν να συγκεντρώνουν στο ίδιο μέρος τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε παρόμοιους τομείς·

274.   αναγνωρίζει την ένταση μεταξύ των πρακτικών πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής γειτνίασης που οφείλονται στην επιλογή της ευρωπαϊκής συνοικίας και των οικονομικών μειονεκτημάτων που απορρέουν από τη δημιουργία πολύ υψηλής και προβλέψιμης ζήτησης στην τοπική αγορά στέγης·

275.   αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή να μειώσει το ποσοστό χώρων γραφείων στην ευρωπαϊκή συνοικία που επί του παρόντος ανέρχεται σε 82%·

276.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αποτιμούν προσεκτικά την αναγκαιότητα της παραμονής στην ευρωπαϊκή συνοικία όταν εξετάζουν τη νέα στέγαση τμημάτων των υπηρεσιών τους·

277.   ερωτά τη διοίκησή του γιατί καθυστέρησε η παράδοση των κτιρίων D4-D5 και γιατί δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη νωρίτερα η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, οι σύνθετες διαδικασίες διαπραγμάτευσης και η καλή πολιτική γειτνίασης·

278.   ερωτά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ γιατί, σύμφωνα με το ΕΕΣ, χρησιμοποίησαν τόσο ευρέως τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, αποφεύγοντας τον δημόσιο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα οι τιμές που κατέβαλαν για την κατασκευή των κτιρίων ή για σχετικά έργα να μην έχουν καθορισθεί με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού·

279.   επιμένει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κάνουν ευρεία χρήση ανταγωνισμού μεταξύ των υποβαλλόντων προσφορά·

280.   υπογραμμίζει ότι ελλείψει ανταγωνιστικών διαδικασιών δημόσιου διαγωνισμού οι τιμές αγοράς για κατασκευές ή/και τα μακροχρόνια μισθώματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κατασκευαστικό κόστος·

281.   θεωρεί ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς πρέπει να δηλώνουν την τιμή αγοράς και ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μέχρι οριστικής παραλαβής οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις(61)·

282.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνάψουν "συμφωνίες περί έδρας" με τις αρχές των χωρών υποδοχής των κύριων τόπων εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

283.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι Κοινότητες και οι οργανισμοί που δημιουργούνται από αυτές δεν μπορούν να συνάπτουν δάνεια· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των διαδικασιών δημόσιου διαγωνισμού στην χρηματοπιστωτική αγορά για να καθορισθεί το επιτόκιο·

284.   επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με την εγγραφή της πολιτικής για τα κτίρια στον προϋπολογισμό όπως δηλώνεται στην παράγραφο 5 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007 που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(62): (…)· υπενθυμίζει στους αρμόδιους φορείς του την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία "...οι εξοφλήσεις κεφαλαίου για κτίρια...πρέπει να συμφωνηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό'· επικρίνει ως εκ τούτου, τους αρμόδιους φορείς για την διαρκή αδυναμία τους να εγγράψουν στον προϋπολογισμό την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές αγορές (στη θέση του προϋπολογισμού "απόκτηση ακινήτων" εμφαίνονται μόνο εγγραφές "προς υπόμνηση" για τα έτη 2005, 2006 και 2007)·

285.   ζητεί από το ΕΕΣ να εξηγήσει πώς θα μπορούσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κάνουν καλύτερη χρήση των "διαχωριζόμενων πιστώσεων'·

286.   τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να έχουν πλήρη διοικητικό, τεχνικό και δημοσιονομικό έλεγχο επί των σχεδίων τους για τα ακίνητα· προς τούτο πρέπει είτε να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα εξειδικευμένους συμβούλους ή να αναπτύξουν τις κατάλληλες ειδικές γνώσεις εντός διοργανικού πλαισίου(63)·

287.   υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα το αίτημα που διατύπωσε στην παράγραφο 20 του ανωτέρω ψηφίσματος που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004: "(…) αναθέτει στη διοίκησή του, μετά από διαβούλευση με τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ένωσης, να συντάξει έκθεση σχετικά με το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κτιρίων, που θα καθίσταται αρμόδια για την κατασκευή και την συντήρηση των κτιρίων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· η έκθεση αυτή πρέπει να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών έως την 1η Οκτωβρίου 2007"·

Μέρος III: Ειδική έκθεση αριθ. 3/2007 σχετικά με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (2000-2004)

288.   υπενθυμίζει σε όλους τους παράγοντες το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ) συστάθηκε με σκοπό να αποτελέσει πλαίσιο για την προετοιμασία μιας κοινής πολιτικής ασύλου, συμπεριλαμβανομένων κοινών ευρωπαϊκών διατάξεων για το άσυλο ως συνιστώσα του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή διαμόρφωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που θα είναι ανοικτός σε όσους νόμιμα επιζητούν προστασία εντός αυτού·

289.   υπογραμμίζει ότι από τη δημιουργία του ΕΤΠ I και εξής, έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων, ορισμένοι εκ των οποίων άμεσα ή έμμεσα έλαβαν ώθηση από τη δημιουργία του Ταμείου·

290.   υπογραμμίζει ότι το ΕΤΠ III(64) θα λειτουργήσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με αυτές του ΕΤΠ I· ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνδέεται στενά με την εφαρμογή των οδηγιών του Συμβουλίου 2001/55/ΕΚ(65) και 2004/83/ΕΚ(66)·

291.   τονίζει ότι το ΕΤΠ III θα πρέπει, εντούτοις, να συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη μια κοινοτικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα για την προετοιμασία της αναθεώρησης της "Σύμβασης του Δουβλίνου ΙΙ", εστιάζοντας εκ νέου, μεταξύ άλλων, σε εθελούσια ανακατανομή των αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση κατανομής των βαρών·

292.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αποτροπή των διαφορετικών ερμηνειών των κανονιστικών ρυθμίσεων του ΕΤΠ από τα κράτη μέλη και να χαιρετίσει την έναρξη σεμιναρίων επί των "βέλτιστων πρακτικών" που μεταδίδουν την εμπειρία ορισμένων κρατών μελών σε άλλα, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, τα οποία ακόμη είναι λιγότερο εξοικειωμένα με το ΕΤΠ·

293.   καλεί την Επιτροπή να πράξει παν δυνατόν ώστε να επισπευσθούν οι πληρωμές προς τα κράτη μέλη και να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την αναγκαιότητα έγκαιρης εκταμίευσης των πληρωμών, ιδίως για τους μικρότερους δικαιούχους, προκειμένου να μην διακυβευτούν καινοτόμα σχέδια και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και σε ΜΚΟ με μικρότερο προϋπολογισμό να συμμετάσχουν στο ΕΤΠ III·

294.   επιμένει ότι οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς όπου τα κράτη μέλη είναι συνυπεύθυνα για τη δαπάνη κοινοτικών πόρων, π.χ. το ΕΤΠ·

295.   καλεί τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού να αναθεωρήσει την πρακτική ανακτήσεων που ακολουθεί, καθώς η ανάκτηση μέσω μη συναφών έργων επιδρά αντιπαραγωγικά στη λειτουργία του εκάστοτε προγράμματος (έχοντας ως αποτέλεσμα συγκεκριμένα τις καθυστερημένες πληρωμές κατά την προχρηματοδότηση)· οι εντολές ανάκτησης θα πρέπει να εκδίδονται υπέρ του Υπουργείου Οικονομικών του εκάστοτε κράτους μέλους και όχι να γίνεται η ανάκτηση αυτόματα από την επόμενη πληρωμή προς το εκάστοτε κράτος μέλος·

296.   καλεί την Επιτροπή να κάνει ακόμη πιο προορατική χρήση του ΕΤΠ, ώστε να σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος προς μια κοινή πολιτική για το άσυλο·

297.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για διασφάλιση της εναρμόνισης των στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις με προγράμματα στα οποία η ορθή κατανομή των κονδυλίων εξαρτάται από τα στατιστικά δεδομένα που παρέχει η Eurostat·

Μέρος IV: Ειδική έκθεση αριθ. 4/2007 σχετικά με τους φυσικούς ελέγχους και τους ελέγχους υποκατάστασης επί αποστολών εμπορευμάτων για τα οποία έχει ζητηθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή

298.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης 4/2007 και προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ατέλειες που εντοπίζει η έκθεση και να αναλάβει δράση σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

299.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρι να καταβληθεί και η τελευταία επιστροφή κατά την εξαγωγή, "θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ελέγχου'· αναμένει συνεπώς από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία πρωτοβουλίας της για να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης·

300.   χαιρετίζει επ' αυτού την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 14/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών(67), που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ανάλυση κινδύνου να ορίζουν το ποσοστό ελέγχου σε 5% ανά κράτος μέλος και όχι ανά τελωνείο· αποδοκιμάζει ωστόσο την έλλειψη σαφών χρονικών πλαισίων στις απαντήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις μελλοντικές προτάσεις της, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που απομένει έως τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων κατά την εξαγωγή είναι μικρό·

301.   επικρίνει τις αδυναμίες που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των φυσικών ελέγχων, και ιδίως την προβλεψιμότητα των ελέγχων, τον μεγάλο αριθμό ελέγχων σε εξαγωγές χαμηλής αξίας και χαμηλού κινδύνου, καθώς και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των αποστολών χύδην φορτίου·

302.   όσον αφορά τους ελέγχους υποκατάστασης, αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς και ότι εμφανίζονταν αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών ως προς την ερμηνεία του αριθμού των πραγματοποιήσεων ελέγχων·

303.   επιδοκιμάζει την επαρκή κάλυψη των βασικών ελέγχων από την Επιτροπή στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ελέγχων· συμμερίζεται όμως τις ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή δεν έχει αντιδράσει, με νομοθετικές αλλαγές ή έγκαιρες χρηματοοικονομικές διορθώσεις, παρ" όλο που είχε επίγνωση των αδυναμιών επί σημαντικό χρονικό διάστημα·

304.   σημειώνει και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την ακεραιότητα των σφραγίδων και ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό·

305.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου μεταξύ άλλων να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των επιθεωρήσεων μόνο της άμεσα προσβάσιμης πλευράς των εμπορευματοκιβωτίων ("tail-gate inspections") και να καθιερωθεί η υποχρεωτική χρήση της ανάλυσης κινδύνου για τις εξαγωγικές διαδικασίες σύμφωνα με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέρος V: Ειδική έκθεση αριθ. 5/2007 όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή

306.   εκτιμά ότι το πρόγραμμα CARDS συνέβαλε ευρέως στην πολιτική σταθεροποίησης και προσέγγισης·

307.   εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό βαθμό έλλειψης διαφάνειας της διαχείρισης από την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της, πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατη μια αξιολόγηση· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει γενική εικόνα των χρηματοδοτουμένων σχεδίων στο πλαίσιο του CARDS, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (EAR) θέτει στη διάθεση του κοινού τον κατάλογο των συμβάσεων που υπέγραψε προσδιορίζοντας προγράμματα και έργα·

308.   υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της EAR για το οικονομικό έτος 2005(68) και ιδιαίτερα την παράγραφο 23 αυτού·

309.   εκπλήσσεται πληροφορούμενο ότι στις χώρες όπου η διαχείριση του CARDS ήταν υπό την αιγίδα της EAR, σ' αυτήν και μόνον έχει ανατεθεί η ευθύνη του προγραμματισμού του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) 2007 και 2008 καθώς και η προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που υπόκεινται σε υπογραφή της Επιτροπής· υπενθυμίζει σ' αυτό το πλαίσιο ότι αυτό είναι αντίθετο με την εντολή της EAR και ότι ειδικότερα, η διαδικασία προετοιμασίας των προσκλήσεων υποβολής προσφορών αντιστοιχεί στην πρακτική των "ΓTΥ" (Γραφεία Τεχνικής Υποστήριξης), που καταδικάστηκαν από το Κοινοβούλιο και έκλεισαν έκτοτε·

310.   είναι της γνώμης, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή δεν εξεπλήρωσε το 2006 τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την δική της απόφαση του 2005 όσον αφορά την σταδιακή κατάργηση της EAR και η οποία όριζε ότι οι αντιπροσωπείες στις διάφορες χώρες των Βαλκανίων θα πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους από την έναρξη του IPA·

311.   ζητεί από το ΕΕΣ να διενεργήσει έλεγχο παρακολούθησης που θα εστιάζεται στη σύγκριση μεταξύ της διαχείρισης του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή και της διαχείρισής του από την ΕΑR για λογαριασμό της Επιτροπής, τα αποτελέσματα της οποίας θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο έως το Σεπτέμβριου του 2008·

Μέρος VI: Ειδική έκθεση αριθ. 7/2007 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 248, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ) σχετικά με τα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων που αφορούν τους κανόνες διατήρησης των κοινοτικών αλιευτικών πόρων

312.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης και συγχαίρει το ΕΕΣ για την εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή του στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος που άπτεται της ευρωπαϊκής πολιτικής·

313.   λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επικρίσεις του ΕΕΣ και εκτιμά ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε ευρείας κλίμακας αλλαγές πολιτικής·

314.   χαιρετίζει τις δεδηλωμένες προθέσεις της Επιτροπής να λάβει υπόψη τις ανεπάρκειες που εντοπίζονται στην έκθεση, καθώς και να αναλάβει δράση σύμφωνη προς τις συστάσεις του ΕΕΣ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος στις απαντήσεις της Επιτροπής ως προς τις μελλοντικές της προτάσεις·

315.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της σλοβενικής Προεδρίας να συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Αλιείας σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας στις 18 Φεβρουαρίου 2008, όπου θα συζητηθεί αυτή η έκθεση·

316.   επαναβεβαιώνει ότι η ορθή διαχείριση των πόρων συνδυασμένη με την αρχή της πρόληψης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούν την ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου, ώστε το κράτος σημαίας και το παράκτιο κράτος όπου δραστηριοποιούνται τα σκάφη, να έχουν, όποια στιγμή το θελήσουν, πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του σκάφους και τις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί·

317.   καλεί την Επιτροπή, παράλληλα, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (κανονισμός ελέγχου)(69), να προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων για τα αλιεύματα·

318.   διαπιστώνει ότι, εκτός από τους μηχανισμούς ελέγχου, υφίσταται βασικό πρόβλημα και συγκεκριμένα, τα επίπεδα των αλιευτικών ποσοστώσεων που διαπραγματεύονται τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι απαράδεκτο τα κράτη μέλη να καθορίζουν, χρόνο με το χρόνο, όλο και υψηλότερα επίπεδα αλιευτικών ποσοστώσεων σε σχέση με αυτά που συνιστούν οι ερευνητές για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας·

319.   τονίζει ότι, πέρα από τους μηχανισμούς ελέγχου, το σύστημα της διαπραγμάτευσης των ποσοστώσεων αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, χρόνο με το χρόνο, τα επίπεδα των αλιευτικών ποσοστώσεων ορίζονται όλο και υψηλότερα σε σχέση με αυτά που συνιστούν οι ερευνητές για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αλιευμάτων·

320.   χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-304/02, Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας(70), η οποία παρέσχε στην Κοινότητα σαφή επιβεβαίωση του ρόλου και των υποχρεώσεων των κρατών μελών ως προς τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (KAΠ)·

321.   σημειώνει, ωστόσο, ότι έχουν μεσολαβήσει 21 έτη από τη χρονική στιγμή εντοπισμού των παραβάσεων και τη χρονική στιγμή έκδοσης της εν λόγω απόφασης, και ότι η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κλάδου της αλιείας δεν είναι σε θέση να αντέξει τέτοια χρονική καθυστέρηση για την επανόρθωση των παραβάσεων·

322.   τονίζει ότι έχει σημασία να αναλαμβάνει η Επιτροπή δράση έναντι μεμονωμένων κρατών μελών όταν υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν ή παραβλέπουν τα συστήματα ελέγχου, εποπτείας ή το καθεστώς κυρώσεων της KAΠ·

323.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία επί του παρόντος εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στις προτεινόμενες νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την παράνομη, ανεξέλεγκτη και αδήλωτη αλιεία εναρμονισμένες διοικητικές κυρώσεις προς εφαρμογή σε συγκεκριμένα "αδικήματα που αφορούν την παράνομη, ανεξέλεγκτη και αδήλωτη αλιεία'·

324.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής που συνιστά αρχή διαλόγου σχετικά με τη βελτίωση των δεικτών αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο της ΚΑΠ (COM(2007)0039) και αναμένει συνεπώς από την Επιτροπή να κάνει χρήση της αρμοδιότητας ανάληψης πρωτοβουλιών που διαθέτει και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε πράγματι να βελτιωθεί η ΚΑΠ·

325.   σημειώνει και επικροτεί το γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης(71), η Επιτροπή ετοίμασε αμέσως τους κανόνες εφαρμογής (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης)(72)·

326.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι η Επιτροπή πρότεινε σχετικά απλά και ελέγξιμα καθεστώτα αλιευτικής προσπάθειας, το σύστημα κατέστη σε μεγάλο βαθμό περιπλοκότερο, λόγω του υψηλού αριθμού παρεκκλίσεων που θεσπίσθηκαν κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών στις συζητήσεις στο Συμβούλιο, οι οποίες παρεκκλίσεις μείωσαν σημαντικά τον βαθμό ελεγξιμότητας του συστήματος στο σύνολό του·

327.   θεωρεί ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι υπερβολικά περίπλοκο και παρωχημένο και παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση της αρμοδιότητας ανάληψης πρωτοβουλιών που διαθέτει και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση ενόψει της απλούστευσης και εναρμόνισης της νομοθεσίας στον τομέα της ΚΑΠ·

328.   εκφράζει τη λύπη του για τις διάφορες αδυναμίες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των φυσικών ελέγχων, και για τις ελλείψεις του συστήματος διαβίβασης δεδομένων στο σύνολό του στα κράτη μέλη, καθώς και για την έλλειψη μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας ελέγχου στον κλάδο της αλιείας·

329.   χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει την κατάσταση σχετικά με τα δεδομένα περί αλιευμάτων και πωλήσεων, καθώς και του χρόνου κοινοποίησης αυτών των δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών· θεωρεί ότι ο κανονισμός σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά δεδομένων θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επικύρωσης, προβλέποντας επί παραδείγματι την άμεση ηλεκτρονική διαβίβαση αντιγράφου της δήλωσης πώλησης στις αρχές του κράτους της σημαίας και του κράτους όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση έτσι ώστε αυτή να μπορεί να διασταυρωθεί με τη δήλωση εκφόρτωσης·

330.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την αμοιβαία συνδρομή και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αξιωματούχων, θεσπίζοντας σύστημα όπως αυτό που ήδη υφίσταται για το κοινοτικό σύστημα ΦΠΑ·

331.   θεωρεί ύψιστης σημασίας για τον έλεγχο της αλιείας και για την ΚΑΠ στο σύνολό της την ύπαρξη συστήματος που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των αλιευμάτων από την πηγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, όπως αυτό που ήδη υφίσταται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όσον αφορά όλα τα άλλα τρόφιμα και παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει τέτοιο σύστημα·

332.   τονίζει ότι οι αλιευτικές ποσοστώσεις πρέπει να τηρούνται και να διατηρηθούν· εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλαμβάνει ισχυρή και αποφασιστική δράση σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για παραβιάσεις ή απάτη εις βάρος του συστήματος ποσοστώσεων·

333.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αρμοδιότητες της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και να προαγάγουν τον εκτελεστικό ρόλο της Υπηρεσίας στον έλεγχο και την εναρμόνιση της ΚΑΠ, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τον συντονισμό με τη θέσπιση κοινών πρακτικών στο πλαίσιο των σχεδίων από κοινού ανάπτυξης·

334.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει και τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την αύξηση των αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερες εξουσίες ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ελέγχου στο πλαίσιο της ΚΑΠ·

335.   θεωρεί, εν προκειμένω, ότι ο λόγος κόστους-οφέλους μεταξύ των πόρων που διατίθενται σε δραστηριότητες ελέγχου στο πλαίσιο της ΚΑΠ και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με αυτούς τους ελέγχους (η αναλογικότητα και οικονομική αποδοτικότητα των ελέγχων) θα πρέπει να συνιστά βασικό στοιχείο που θα λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή στις μελλοντικές της προτάσεις σχετικά με την ΚΑΠ·

336.   σημειώνει, εν προκειμένω, ότι οι οικονομικά αποδοτικότεροι μηχανισμοί ελέγχου είναι εκείνοι με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι έχουν άμεσο συμφέρον να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας·

337.   καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μείωσης της προσπάθειας αλίευσης, να αποφασίσουν εάν αυτή η μείωση θα επιτευχθεί με:

και να θεσπίσουν τους αναγκαίους διαρθρωτικούς μηχανισμούς για την άμβλυνση του κοινωνικού αντικτύπου αυτής της μείωσης·

   α) μείωση του χρόνου αλίευσης χωρίς μείωση της ικανότητας,
   β) μείωση της ικανότητας αλίευσης χωρίς μείωση του χρόνου, ή
   γ) συνδυασμό των δύο,

338.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τροποποίηση της συναφούς νομοθεσίας για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, του ζητήματος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, και να προτείνει μέτρα για τη μείωση της διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας στον κλάδο της αλιείας·

339.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει εναλλακτικές πολιτικές λύσεις στο πλαίσιο των οποίων θα περιοριστεί η ανάγκη ελέγχων και κυρώσεων, με την αυξημένη ατομική επαγγελματική ευθύνη των αλιέων, με στόχο και προς το συμφέρον της βιωσιμότητας των αλιευμάτων·

Μέρος VII: Ειδική έκθεση αριθ. 9/2007 (δυνάμει του άρθρου 248, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ) για την αξιολόγηση των προγραμμάτων-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) της ΕΕ ‐ Μπορεί να βελτιωθεί η προσέγγιση της Επιτροπής;

340.   αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος αφορούσε τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης που ίσχυαν από το 1995 για τις τρεις τελευταίες περιόδους προγραμματισμού καθώς επίσης τη μελλοντική εξέλιξη για το πρόγραμμα-πλαίσιο Ε&ΤΑ 2007 έως 2013·

341.   τονίζει ότι τα προγράμματα-πλαίσιο του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1995 και 2006 χρηματοδοτήθηκαν με 42,63 δισ. EUR, με αποτέλεσμα να είναι το πιο σημαντικό χρηματοοικονομικό μέσο που συμβάλλει στη στρατηγική της Λισαβόνας· βάσει των εν ισχύι δημοσιονομικών προοπτικών το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έλαβε 50,52 δισ. EUR·

342.   σημειώνει ότι το ΕΕΣ εξέτασε το ζήτημα του κατά πόσο η προσέγγιση της Επιτροπής για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ΠΠ ήταν επαρκής, αναζητώντας συγκεκριμένα την παρεμβατική λογική, τη στρατηγική αξιολόγησης και τις μεθοδολογίες·

343.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με το πέρασμα των ετών η Επιτροπή έχει ήδη εισαγάγει σημαντικό αριθμό βελτιώσεων·

344.   παρατηρεί ότι το ΕΕΣ κατέγραψε παρουσία ανεπαρκώς καθορισμένων στόχων προγραμμάτων και έλλειψη μιας σαφούς παρεμβατικής λογικής· παραδέχεται πάντως ότι οι στόχοι προγραμμάτων αποφασίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συν-νομοθέτες· ζητεί επομένως από τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό εφικτών στόχων· αναγνωρίζει ότι μια πιο ρητή λογική παρέμβασης εγγράφεται στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο Ε&ΤΑ(73)· υπογραμμίζει ότι οι στόχοι πρέπει να είναι επιχειρησιακοί και μετρήσιμοι (συγκριτική ανάλυση) για να επιτρέπουν τη χρήση δεικτών απόδοσης και αποτελεσματική παρακολούθηση·

345.   σημειώνει ότι το ΕΕΣ επέκρινε την απουσία περιεκτικής στρατηγικής αξιολόγησης· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις βελτιώσεις που εισήγαγε η εκτίμηση του αντίκτυπου και η εκ των προτέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ (SEC(2005)0430)·

346.   αναγνωρίζει τις επικρίσεις του ΕΕΣ ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των ΓΔ που εφαρμόζουν τα προγράμματα-πλαίσιο Ε&ΤΑ δεν ήταν αποτελεσματικοί· ωστόσο επί του παρόντος δεν είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να δημιουργηθεί "κοινό γραφείο αξιολόγησης'· προτείνει η Γενική Διεύθυνση Έρευνας να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και συντονιστικό ρόλο· συμμερίζεται την άποψη του ΕΕΣ ότι οι γνώμες των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να καταρτίζονται σε πρώιμο στάδιο και να διατηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και συνεπής προσέγγιση, ιδιαίτερα καθώς προγραμματίζονται αξιολογήσεις για το 2008 (εκ των υστέρων αξιολόγηση του έκτου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ), για το 2009 (πραγματολογική προσωρινή έκθεση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο Ε&ΤΑ), για το 2010 (ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ) και για το 2015 (εκ των υστέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ)·

347.   σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι παρασχέθηκαν ανεπαρκείς μεθοδολογικές οδηγίες· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης εγχειριδίου για την αξιολόγηση· γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων αναθεωρήθηκαν βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ με σκοπό τη δημιουργία πιο εύρωστης βάσης δεδομένων για αξιολόγηση και παρακολούθηση·

348.   είναι της γνώμης ότι η ποιότητα της ενδιάμεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης θα βελτιώσει τους όρους εντολής που παρέχονται (δηλ. μετρήσιμοι στόχοι, αναμενόμενος αντίκτυπος, αποτελεσματική παρακολούθηση, υγιής βάση δεδομένων)· τονίζει ότι οι αξιολογήσεις θα είναι πιο χρήσιμες εάν τα προγράμματα-πλαίσιο είναι προσαρμόσιμα (προγράμματα "που μαθαίνουν") τα δε εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των προγραμμάτων·

349.   καλεί την Επιτροπή να έχει κατά νου τις συστάσεις του ΕΕΣ όταν θα διενεργεί τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις το 2008, 2009, 2010 και 2015·

o
o   o

350.   καλεί το ΕΕΣ να ολοκληρώσει τον έλεγχό του εγκαίρως για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2010 και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών· ζητεί από το ΕΕΣ να εξετάσει επίσης τα ποσά που δαπανώνται για τις αξιολογήσεις σε σχέση με την αξία επιμέρους προγραμμάτων καθώς και τι σχέση έχει αυτό το ποσοστό με άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ σε τρίτες χώρες (π.χ. Καναδάς).

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
(5) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(6) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(7) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(8) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(9) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(10) EE C 261, 31.10.2007, σ. 32.
(11) ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
(12) EE C 216, 14.09.2007, σ. 3.
(13) EE C 309, 19.12.2007, σ. 13.
(14) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(15) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(16) EE L 11, 16.1.2003, σ. 1.
(17) EE L 297, 22.9.2004, σ. 6. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1821/2005 (ΕΕ L 293, 9.11.2005, σ. 10).
(18) EE L 24, 27.1.2005, σ. 35. Aπόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕK (ΕΕ L 49, 17.2.2007, σ. 21).
(19) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(20) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(21) EE C 261, 31.10.2007, σ. 29.
(22) ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
(23) EE C 216, 14.9.2007, σ. 3.
(24) EE C 309, 19.12.2007, σ. 18.
(25) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(26) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(27) EE L 11, 16.1.2003, σ. 1.
(28) EE L 297, 22.9.2004, σ. 6. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1821/2005 (ΕΕ L 293, 9.11.2005, σ. 10).
(29) EE L 5, 9.1.2004, σ. 85. Aπόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/372/ΕK (ΕΕ L 140, 1.6.2007, σ. 52).
(30) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(31) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(32) ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
(33) EE C 216, 14.9.2007, σ. 3.
(34) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(35) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(36) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(37) EE L 11, 16.1.2003, σ. 1.
(38) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(39) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(40) ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
(41) EE C 216, 14.9.2007, σ. 3.
(42) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(43) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(44) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(45) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 25.
(46) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(47) ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1.
(48) ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 293/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 90, 2.4.2008, σ. 5).
(49) Δήλωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της δράσης 1 στην προαναφερθείσα τελευταία έκθεση προόδου για το σχέδιο δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου.
(50) H δράση 11N αναφέρει: "Για να διευκρινιστεί εάν τα συστήματα ανάκτησης και αντιστάθμισης λειτουργούν αποτελεσματικά, η Επιτροπή, προσδιορίζοντας τα ποσά που ανακτήθηκαν το 2005 και το 2006 καθώς και τη συνοχή τους με τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, θα αναπτύξει, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, τυπολογία σφαλμάτων και τη σχέση τους με τις ανακτήσεις, τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις προσαρμογές των πληρωμών και, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία θα εξετάσει την αξιοπιστία των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης και κοινοποίησης".
(51) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 1.
(52) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 12.
(53) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(54) Ρευστά διαθέσιμα που τηρούσαν οι οργανισμοί στο τέλος του 2006 (με εξαίρεση τους εξής οργανισμούς: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών και Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS): 213 εκατ. EUR σε σύγκριση με πιστώσεις 810 εκατ. EUR.
(55) Τα διαρθρωτικά ταμεία αποσκοπούν στο να χρηματοδοτούν προγράμματα αειφόρου κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, τα μέτρα και τα προγράμματα πρέπει να στηρίζουν την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογία της πληροφορίας, την καθαρή και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την διά βίου μάθηση και την κοινωνική ένταξη. Η νέα περίοδος προγραμματισμού προσπάθησε να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, δομές πιο αποκεντρωμένης διαχείρισης, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αυστηρότερο δημοσιονομικό έλεγχο (συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισαβόνα – Μάρτιος 2000).
(56) Για το χρονικό διάστημα 2000-2006 δαπανήθηκαν περίπου 260 δισεκατομμύρια EUR για διαρθρωτικά μέτρα. Από το ποσό αυτό 213 δισ. EUR διατέθηκαν για τα 15 παλαιά κράτη μέλη: τα προγράμματα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων έλαβαν 195 δισ. EUR, ενώ από το Ταμείο Συνοχής διατέθηκαν 18 δισ. EUR. 47 δισ. EUR διατέθηκαν για τα νέα κράτη μέλη (προενταξιακά κονδύλια και διαρθρωτικά μέτρα). Για την περίοδο 2004-2006, χορηγήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία κονδύλια ύψους 16 δισ. EUR σε 200 περίπου προγράμματα των νέων κρατών μελών.
(57) Φαινόμενο αδράνειας υπάρχει όταν μια δραστηριότητα ή επένδυση θα είχε υλοποιηθεί ελλείψει χρηματοδότησης.
(58) Παράγραφος 51.
(59) EE L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(60) ΕΕ L 177, 6.7.2007, σ. 3.
(61) Άρθρο 102 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(62) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 3.
(63) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 1999, παράγραφος 6.30 (ΕΕ C 342, 1.12.2000, σ. 1).
(64) Απόφαση αριθ. 573/2007/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" (ΕΕ L 144, 6.6.2007, σ. 1).
(65) Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόμων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής τους (ΕΕ L 212, 7.8.2001, σ. 12).
(66) Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 12).
(67) ΕΕ L 8, 11.1.2008, σ. 1.
(68) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 183.
(69) ΕΕ L 261, 20.10.1993, σ. 1. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1098/2007 (ΕΕ L 248, 22.9.2007, σ. 1).
(70) Συλλογή 2005, σ. I-6263.
(71) ΕΕ L 409, 30.12.2006, σ. 1.
(72) EE L 340, 22.12.2007, σ. 46.
(73) Aπόφαση αριθ. 1982/2006/ΕK του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο
PDF 520kWORD 277k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
P6_TA(2008)0134A6-0091/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους τελικούς λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος Ι (SEC(2007)1055 - C6-0363/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, οικονομικό έτος 2006, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού του ελεγκτή για το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(4),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων την οποία παρέσχε το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και το άρθρο 275 της Συνθήκης ΕΚ καθώς και το άρθρο 179α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), και ιδιαίτερα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών διατάξεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 147, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου περί απαλλαγής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2006(8),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71, το άρθρο 74, παράγραφος 3, και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0091/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε ότι "όλα τα θεσμικά όργανα είχαν εφαρμόσει ικανοποιητικό πλαίσιο συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, όπως ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός, στο δε δείγμα που εξετάστηκε, το επίπεδο των λαθών δεν ήταν ουσιώδες"(9)·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απεκάλυψε ανεπάρκειες στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θέσπισαν το Προεδρείο και οι Κοσμήτορες όσον αφορά την απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών, καθώς και στην εφαρμογή του·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστοποίησε στις 21 Φεβρουαρίου 2007 ότι έχει εύλογη βεβαιότητα ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το σύστημα ελέγχου και εποπτείας παρέχει την απαραίτητη εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων·

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Διαμεσολαβητή και στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(10),

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους τελικούς λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος Ι (SEC(2007)1055 - C6-0363/2007)(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, οικονομικό έτος 2006, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(12),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού του ελεγκτή για το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(13),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων την οποία παρέσχε το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(14),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και το άρθρο 275 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και το άρθρο 179α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15) και ιδιαίτερα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών διατάξεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(16),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 147, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2006(17),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71, το άρθρο 74, παράγραφος 3, και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0091/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε ότι "όλα τα θεσμικά όργανα είχαν εφαρμόσει ικανοποιητικό πλαίσιο συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, όπως ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός, στο δε δείγμα που εξετάστηκε, το επίπεδο των λαθών δεν ήταν ουσιώδες"(18);

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απεκάλυψε ανεπάρκειες στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θέσπισαν το Προεδρείο και οι Κοσμήτορες όσον αφορά την απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών, καθώς και στην εφαρμογή του·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τόνιζε ότι το Προεδρείο δεν έχει εξασφαλίσει ότι οι κανόνες όσον αφορά την απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών οι οποίοι επιβάλλουν την υποβολή επαρκών δικαιολογητικών τυγχάνουν αποτελεσματικής εφαρμογής·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστοποίησε στις 21 Φεβρουαρίου 2007 ότι έχει εύλογη βεβαιότητα ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το σύστημα ελέγχου και εποπτείας παρέχει την απαραίτητη εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια που δίδεται στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006(19) και στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007(20) σχετικά με την απαλλαγή για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 και να αποτιμά τις προόδους που επιτυγχάνονται όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων που έχει διατυπώσει,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες για το οικονομικό έτος 2006, ήτοι: εδραίωση της διεύρυνσης 2004, προετοιμασία της διεύρυνσης 2007, βελτίωση της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας και βελτίωση της επικουρίας που παρέχεται στους βουλευτές·

1.   χαιρετίζει και υποστηρίζει τη σταθερή δέσμευση του Προέδρου του να εξασφαλίσει ότι το καθεστώς των βοηθών των βουλευτών, που πρέπει να προταθεί από την Επιτροπή και να εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα τεθεί εν ισχύι ταυτοχρόνως με το καθεστώς των βουλευτών(21)·

2.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργασθούν πλήρως με το Κοινοβούλιο για να εξασφαλισθεί ότι το νέο Kαθεστώς για τους βοηθούς θα εγκριθεί πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2009·

Η απαλλαγή – πράξη πολιτική

3.   υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι η μία και μοναδική αρχή χορήγησης απαλλαγής(22) και ότι η απαλλαγή είναι πολιτική απόφαση· για να φθάσει στη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 276, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ πέραν των εγγράφων των οποίων μνεία γίνεται στο εν λόγω άρθρο οιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη·

4.   είναι της γνώμης ότι όλα τα θεσμικά όργανα και όλα τα υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όργανα των οποίων μνεία γίνεται στα άρθρα 70 και 71 του Κανονισμού του θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επί ίσης βάσεως σύμφωνα με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες διαδικασίες με αυτές που ακολουθούνται κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής·

5.   υπενθυμίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα και όλες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες μπορούν να έχουν τις πολιτικές ή/και διοικητικές δομές που υπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους· υπογραμμίζει ότι κατά συνέπεια και για να σεβασθεί αυτές τις διαφορετικές δομές το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίδει απαλλαγή σε εκείνα τα όργανα και αυτόνομες αποκεντρωμένες υπηρεσίες που μπορούν να εκπροσωπούνται από κάποιον με σκοπό να εξασφαλίζεται το ορατό·

6.   επιβεβαιώνει ότι εναπόκειται τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και σε κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία και οργανισμό να προσδιορίζουν το πλέον αρμόζον επίπεδο ευθύνης για να απαντούν στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία της απαλλαγής·

7.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δήλωνε στο ως ανωτέρω ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 ότι η διαδικασία απαλλαγής θα έπρεπε επίσης να καλύπτει τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Πρόεδρος, το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων, διότι την πολιτική ευθύνη φέρουν οι εκλεγμένοι βουλευτές και όχι οι μόνιμοι υπάλληλοι· καλεί ως εκ τούτου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με αρμοδιότητα τον προϋπολογισμό να συμμετέχουν στο μέλλον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για να θεσπισθεί πολιτικός διάλογος·

8.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού του η ολομέλεια χορηγεί απαλλαγή στο Κοινοβούλιο εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο·

9.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου δέχθηκε την αρχή διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής και διότι τη αιτήσει του ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου με αρμοδιότητα τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο του προϋπολογισμού, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων, συμμετέσχε σε πολιτικό διάλογο με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών κατά τη δημόσια ακρόαση της 21ης Ιανουαρίου 2008· ζητεί στο μέλλον αυτός ο διάλογος να βασίζεται επί εγγράφων όπου επαναλαμβάνονται οι με οικονομικό αντίκτυπο αποφάσεις του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων·

10.   χαιρετίζει την προσφορά που διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας κατά την ακρόαση της 21ης Ιανουαρίου 2008 περί διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων εκτός πλαισίου της συνήθους ετήσιας διαδικασίας για την απαλλαγή με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών με θέμα την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, προσφορά την οποία και αποδέχεται·

11.   σημειώνει επίσης την πρωτοβουλία του Προέδρου του Κοινοβουλίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα αφενός στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών και αφετέρου το Προεδρείο και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών χάρις στη δημιουργία ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με την παγίωση αυτών των δεσμών κατά τρόπο διαρκή· χαιρετίζει την πρώτη κοινή συζήτηση που διεξήχθη στις 14 Ιανουαρίου 2008 και το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων το οποίο εγκαινιάσθηκε από την εν λόγω συζήτηση· προσδοκεί ότι οι συζητήσεις αυτές θα συνεχισθούν και αναμένει τα συμπεράσματα τα οποία θα συναχθούν·

12.   εκτιμά ότι οι διαδικασίες του προϋπολογισμού και της απαλλαγής θα έπρεπε να θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενες: ένας προϋπολογισμός δεν πρέπει να εγκρίνεται χωρίς να έχουν αναλυθεί οι αποφάσεις απαλλαγής που έχουν ήδη εγκριθεί και μία απόφαση απαλλαγής πρέπει να λαμβάνεται εν γνώσει των πολιτικών στόχων που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του έτους το οποίο αφορά η απαλλαγή· ζητεί να επιτελεσθεί περαιτέρω έργο σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της διαδικασίας του προϋπολογισμού και της διαδικασίας απαλλαγής·

Οι προτεραιότητες προϋπολογισμού για το έτος 2006

13.   υπογραμμίζει ότι για το έτος 2006 ενέκρινε τις εξής προτεραιότητες προϋπολογισμού(23):

   - πρόβλεψη των θέσεων για τη διεύρυνση και συγκεκριμένα επαρκούς αριθμού διερμηνέων και μεταφραστών με κατάρτιση σε όλες τις επίσημες γλώσσες για να καθίσταται δυνατή η ενεργός συμμετοχή όλων των βουλευτών στις εργασίες του Κοινοβουλίου,
   - θέσπιση πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για να φέρει το Κοινοβούλιο κοντά στον πολίτη· επ' αυτού περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα εξωτερικά γραφεία του και η συνεργασία με την Επιτροπή,
   - εξέταση του εάν πρέπει να τροποποιηθεί η δομή της διοίκησής του ή να ενισχυθεί η υποστήριξη των βασικών δραστηριοτήτων του προς βελτιστοποίηση των εργασιών του θεσμικού οργάνου,
   - εγγύηση της παροχής επαρκούς βοήθειας και της παρουσίας εμπειρογνωμόνων για να φροντίζεται η ποιότητα των νομοθετικών εργασιών,
   - θέσπιση καθεστώτος για τους βοηθούς των βουλευτών και
   - εξασφάλιση χρηματοδοτικής δέσμευσης προς κάλυψη των δαπανών συμμετοχής των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις που διοργανώνονται εκτός των τόπων εργασίας του·

Παρουσίαση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

14.   διαπιστώνει ότι το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισέπραξε έσοδα που ανέρχονται σε 126 126 604 EUR (ποσό 112 393 557 EUR το 2005: +12,2%)·

15.   σημειώνει τα ποσοτικά στοιχεία βάσει των οποίων έχουν κλείσει οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006, ήτοι:

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων 2006(24)

I. Πιστώσεις 2006

- αρχικές πιστώσεις

- διορθωτικός προϋπολογισμός

- τελικές πιστώσεις

1 321 600 000

ουδείς

1 321 600 000

II. Τελικές πιστώσεις 2006

- αναλήψεις υποχρεώσεων

(% των τελικών πιστώσεων)

- πληρωμές

(σε % των αναλήψεων υποχρεώσεων)

1 306 325 432

(98,76%)

1 117 578 610

(85,49%)

III. Μεταφορές στο έτος 2007

- αυτόματη μεταφορά πιστώσεων στο 2007

(σε % των τελικών πιστώσεων)

(σε % των αναλήψεων υποχρεώσεων)

- μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων (μεταφερθείσες μη δεσμευθείσες πιστώσεις)

(σε % των τελικών πιστώσεων)

188 746 822

(14,26%)

(14,43%)

4 817 000

(0,36%)

IV. Ακύρωση

- ακυρωθείσες πιστώσεις

(σε % των τελικών πιστώσεων)

15 274 568

(1,15%)

V. Μεταφορές στο έτος 2006

- αυτόματες μεταφορές

- πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

(σε % των μεταφορών)

- ποσοστό ακύρωσης

307 163 636

285 578 104

(92,95%)

21 585 532

VI. Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2006

- πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

- αναλήψεις υποχρεώσεων

(σε % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό)

- πληρωμές

(σε % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό που δεσμεύθηκαν)

- διαθέσιμες πιστώσεις που προέρχονται από έσοδα για ειδικό προορισμό

40 017 311

30 778 877

(73,86%)

5 858 229

(18,75%)

9 238 434

VII. Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2007

- πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν

34 831 297

VIII. Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2006

- πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν

- αναλήψεις υποχρεώσεων

- πληρωμές

(σε % των αναλήψεων υποχρεώσεων)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,36%)

16.   σημειώνει ότι η παρουσίαση των λογαριασμών όπως εμφαίνεται στην έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση άλλαξε εν συγκρίσει προς το παρελθόν έτος· επιθυμεί να θεσπίσει και να διατηρήσει η διοίκηση παρουσίαση η οποία θα επέτρεπε εύκολα σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού διά μέσου των ετών·

17.   επισημαίνει ότι το 2006 ποσοστό 98,76 % των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου πιστώσεων δεσμεύθηκαν, ήτοι ποσοστό ακυρώσεων 1,15 %, και ότι, όπως για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

18.   υπενθυμίζει ωστόσο ότι αυτό το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται εν μέρει στην τακτική από το 1992 πρακτική της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων, πράξεως που συνίσταται στη μεταφορά όλων των πιστώσεων που είναι διαθέσιμες στο τέλος του έτους στα κονδύλια του προϋπολογισμού που σχετίζονται με τα κτίρια, κυρίως για να προβεί κανείς σε πρόωρες καταβολές κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των μελλοντικών καταβολών τόκου· σημειώνει επ' αυτού ότι ποσό 37 246 425 EUR συγκεντρώθηκε το 2007·

19.   επισημαίνει ότι το 2006 ποσό 124 071 425 EUR (ήτοι 71,4% των μεταφορών) χρησιμοποιήθηκε προς ενίσχυση ορισμένου αριθμού κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πεδίο της πολιτικής ακινήτων (εξ ου ποσό 38 603 580 EUR προερχόταν από τις προσωρινές πιστώσεις)· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις που είχαν αρχικά εγγραφεί στα κονδύλια 2001-2008 του προϋπολογισμού ανήρχοντο μόλις σε 14 287 887 EUR·

20.   υπενθυμίζει επίσης ότι συνολικά εγκρίθηκαν 37 μεταφορές πιστώσεων, οι οποίες αφορούσαν 173 751 700 EUR (ήτοι 13% των τελικών πιστώσεων· στην Επιτροπή οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου 4 % των πιστώσεων πληρωμών)· παρατηρεί ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταφορών πιστώσεων θα μπορούσε να έρχεται σε αντίθεση προς τις αρχές του προϋπολογισμού·

Παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το οικονομικό έτος 2006

21.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι "όλα τα θεσμικά όργανα είχαν εφαρμόσει ικανοποιητικό πλαίσιο συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, όπως ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός, στο δε δείγμα που εξετάστηκε το επίπεδο των λαθών δεν ήταν ουσιώδες"(25)·

22.   παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε την εξής αδυναμία στην απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών: "(…) επισημαίνει ότι το Προεδρείο δεν διασφάλισε την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων που απαιτούν την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών(...) Το Προεδρείο πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να του χορηγούνται τα έγγραφα που θεωρούνται ουσιώδη για να αποδεικνύεται η αιτιολόγηση των δαπανών"(26)·

23.   εκθέτει λεπτομερώς τις παρατηρήσεις του επί του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώνει ο εσωτερικός ελεγκτής στις παραγράφους 56 έως 68·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

24.   επισημαίνει ότι το 2006 η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ενέκρινε ή δημοσίευσε υπό μορφή σχεδίου 16 εκθέσεις λογιστικού ελέγχου· μεταξύ αυτών των εκθέσεων είναι ο λογιστικός έλεγχος των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων, ο λογιστικός έλεγχος της απόδοσης δαπανών για την επικουρία των βουλευτών και η συνέχεια που δίδεται σε 452 επί μέρους δράσεις που απορρέουν από την εξέταση των διατάξεων εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το θεσμικό όργανο·

25.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο εσωτερικός ελεγκτής μπόρεσε να παρουσιάσει επισήμως τα συμπεράσματα από την ετήσια έκθεσή του για το 2006 στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως ότι η έκθεσή του συνιστά όχι μόνον μέσο εσωτερικής διαχείρισης αλλά επίσης σημαντικό στοιχείο αναφοράς για την ετήσια διαδικασία απαλλαγής·

26.   συμμερίζεται τη γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή για το ότι πρέπει να δίδεται μεγάλη σημασία στη θέσπιση αποτελεσματικών διατάξεων εσωτερικού ελέγχου· επισημαίνει επ' αυτού τα μέτρα που αποσκοπούν σε καλύτερο σεβασμό των προτύπων και στόχων ελέγχου· σημειώνει ότι η εφαρμογή των 20 δράσεων καθοριστικού χαρακτήρα σε μνεία των οποίων προβαίνει ο εσωτερικός ελεγκτής στον πρώτο έλεγχο συνέχειας που δίδεται θα αποτελέσει το αντικείμενο δεύτερης συνέχειας που δίδεται το 2008· σημειώνει τις επισημάνσεις από τη διοίκηση ότι 18 εξ αυτών των 20 δράσεων τέθηκαν σε εφαρμογή και ότι η υλοποίηση των δύο εναπομενουσών δράσεων επί του παρόντος δρομολογείται·

27.   χαιρετίζει τις προόδους που γνωστοποίησε η διοίκηση επί θεμάτων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και συγκεκριμένα τη δημιουργία Φόρουμ Δημοσίων Συμβάσεων· σημειώνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής θα επιδοθεί το 2008 σε νέο λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται όσον αφορά την υλοποίηση 144 επί μέρους δράσεων που απορρέουν από τον λογιστικό έλεγχο των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων·

Η δημοσιονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου και οι εκθέσεις δραστηριότητας των Γενικών Διευθυντών

28.   υπενθυμίζει στους αρμόδιους φορείς του την απόφασή του(27), σύμφωνα με την οποία "οι εξοφλήσεις κεφαλαίου για κτίρια ... πρέπει να συμφωνηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό'· εκφράζει τη λύπη του για το ότι τα αρμόδια όργανά του ουδέποτε εκτέλεσαν τις αποφάσεις της συνόδου της ολομελείας και συνέχισαν την πρακτική τους της "μη εγγραφής στον προϋπολογισμό" της πολιτικής ακινήτων του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές αγορές κτιρίων (το κονδύλιο του προϋπολογισμού με την ονομασία "Αγορά ακινήτων" φέρει μόνον εγγραφή "p.m." για τα έτη 2005, 2006 και 2007)·

29.   σημειώνει ότι στη διάρκεια δημοσίας ακροάσεως στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στις 21 Ιανουαρίου 2008 ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε στρατηγικό σχέδιο για την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών κατά τη διαδικασία απαλλαγής για το έτος 2007·

30.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να τροποποιηθεί το άρθρο 16 των εσωτερικών διατάξεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πρέπει οιοδήποτε σχέδιο που αφορά τα ακίνητα και έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου να υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

31.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Γενικός Γραμματέας και όλοι οι Γενικοί Διευθυντές διαβεβαίωσαν ότι έχουν τη λογική βεβαιότητα ότι οι πόροι που χορηγήθηκαν για τις επί μέρους δραστηριότητες εκάστου χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεφθέντες σκοπούς και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει με ικανοποίηση ότι διαβεβαίωσαν επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου που θεσπίσθηκαν παρέχουν επαρκή εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων·

32.   ζητεί από τη διοίκησή του να σέβεται τις αρχές του προϋπολογισμού και να καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν εχέγγυα ότι τα ποσά που εγγράφονται στο εν λόγω σχέδιο αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των διαφόρων τομέων δραστηριότητας του Κοινοβουλίου· ζητεί από τους κύριους διατάκτες να εμφαίνουν σαφώς στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας που συντάσσουν και σε χωριστό ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην αρχή των εκθέσεων τις τελικές πιστώσεις, τις δεσμευθείσες πιστώσεις, τις πληρωμές, τις μεταφορές από έτους εις έτος, τις ακυρωθείσες πιστώσεις και το ποσό που η Γενική Διεύθυνση θέτει στη διάθεση της "συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων'·

33.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι Γενικοί Διευθυντές επανεξέτασαν τον κατάλογο των συμβάσεων μακράς διαρκείας·

34.   ζητεί από τις Γενικές του Διευθύνσεις να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να μην περιορίζονται οι εκθέσεις τους σε κοινή δομή αλλά να περιέχουν επίσης στοιχεία συγκρίσιμων πληροφοριών για να καταστούν περισσότερο ευανάγνωστες·

35.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο εσωτερικός ελεγκτής και οι υπηρεσίες συμφώνησαν σχετικά με την υλοποίηση σχεδίων δράσης με στόχο να αποκτήσει το Κοινοβούλιο αποτελεσματικές διατάξεις εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (Εσωτερικό Ελεγκτικό Πλαίσιο)· επ' αυτού ελήφθησαν αποφάσεις για 452 επί μέρους δράσεις το 2003 και 2004· διαπιστώνει ότι από αυτές τις 452 δράσεις 225 υλοποιήθηκαν πλήρως και 121 εν μέρει το 2006· σημειώνει επίσης ότι ο εσωτερικός λογιστικός ελεγκτής είχε προσδιορίσει 20 δράσεις "καθοριστικού χαρακτήρα" που αφορούσαν πεδία που εκτίθενται σε υψηλούς κινδύνους· σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο η διοίκηση δηλώνει ότι 18 εξ αυτών των 20 δράσεων έχουν υλοποιηθεί και σημειώνει ότι ο εσωτερικός λογιστικός ελεγκτής θα τις εξετάσει στη διάρκεια δευτέρου λογιστικού ελέγχου της συνέχεια που δίδεται το 2008·

Σύναψη συμβάσεων

36.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 119 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού(28) κάθε όργανο διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση για τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και για τις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων· υπενθυμίζει επίσης ότι κατάλογος των αναδόχων στους οποίους έχουν χορηγηθεί συμβάσεις αξίας ανώτερης των 50 000 EUR αλλά κατώτερης από το κατώφλι που ορίζουν οι ως άνω οδηγίες δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και ότι οι συμβάσεις αξίας μεταξύ 13 800 EUR και 50 000 EUR αποτελούν αντικείμενο δημοσιεύσεων στον ιστότοπο των θεσμικών οργάνων·

37.   διαπιστώνει ότι η ετήσια έκθεση περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2006:

Είδος σύμβασης

Αριθμός

[εντός ( ) το 2005]

Ποσοστό

[εντός ( ) το 2005]

Ποσό σε €

[εντός ( ) το 2005]

Ποσοστό

[εντός ( ) το 2005]

Υπηρεσίες

199 (199)

69% (64%)

67 315 809

(89 551 639)

23% (44%)

Προμήθειες

56 (53)

20% (17%)

61 441 090

(29 036 604)

21% (14%)

Εκτέλεση Έργων

31 (48)

11% (15%)

20 026 192

(13 763 856)

7% (7%)

Ακίνητα

1 (12)

0% (4%)

143 125 000

(73 149 658)

49% (35%)

Σύνολο

287 (312)

100%

291 908 091

(205 501 756)

100%

38.   διαπιστώνει ότι η κατανομή των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2006 (πλην της συμβάσεως ακινήτου που ανατέθηκε με διαδικασία με διαπραγμάτευση – η αγορά των κτιρίων στο Στρασβούργο, που αντιπροσωπεύει αφ' εαυτής αξία 143 125 000 EUR) κατά είδος διαδικασίας που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:

Είδος διαδικασίας

Αριθμός

[εντός ( ) το 2005]

Ποσοστό

[εντός ( ) το 2005]

Ποσό σε €

[εντός ( ) το 2005]

Ποσοστό

[εντός ( ) το 2005]

Μέσο ποσό

[εντός ( ) το 2005]

Ανοικτή

73 (64)

25% (21%)

93 681 193

(94 187 176)

62% (71%)

1 283 304

(1 471 675)

Κλειστή

84 (112)

30% (37%)

7 044 607

(26 676 276)

5% (20%)

83 863

(238 181)

Με διαπραγμάτευση

129 (124)

45% (42%)

48 057 291

(11 488 646)

33% (9%)

372 537

(92 650)

Σύνολο

286 (300)

100%

148 783 091

(132 352 098)

100%

520 220

(441 174)

39.   επισημαίνει ότι το 2006 ανατέθηκαν 128 συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 50 000 EUR και 159 συμβάσεις αξίας μεταξύ 13 800 EUR και 50 000 EUR· υπογραμμίζει ότι τα ως άνω στοιχεία δεικνύουν ότι οι συμβάσεις κάτω των 50 000 EUR αντιπροσωπεύουν μόλις 1,7% της συνολικής αξίας αλλά 55% του συνολικού αριθμού συμβάσεων που ανατέθηκαν από το Κοινοβούλιο·

40.   διαπιστώνει ότι από την άποψη της αξίας 67% των συμβάσεων έχουν ανατεθεί βάσει ανοικτών (62%) και κλειστών (5%) διαδικασιών· εκφράζει όμως τη λύπη του διότι από την άποψη της αξίας 33% των συμβάσεων έχουν ανατεθεί ακολουθώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εξηγήσει αυτή την αύξηση εν συγκρίσει προς το προηγούμενο έτος·

41.   σημειώνει ωστόσο ότι για το 2006 η σύγκριση την οποία απαιτεί το άρθρο 54 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού (μεταξύ του αριθμού συμβάσεων που συνάφθηκαν το έτος n και εκείνου για το έτος n-1 κατά κύριο διατάκτη) δεν κατέστη δυνατή λόγω των κανονιστικών αλλαγών που επήλθαν στη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους, αλλαγών που αφορούν μόνον τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία άρχισε από τις 22 Αυγούστου και μετέπειτα· το 2006 το Κοινοβούλιο προσέφυγε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για 74 συμβάσεις (το 2005 για 136 συμβάσεις)·

42.   υπενθυμίζει ότι ο εσωτερικός λογιστικός ελεγκτής διενήργησε έλεγχο των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων σε ολόκληρο το θεσμικό όργανο· χαιρετίζει τη συμφωνία ανάμεσα στον εσωτερικό ελεγκτή και τις υπηρεσίες σχετικά με ένα τεράστιο σχέδιο δράσης που περιέχει 144 επί μέρους προς υλοποίηση δράσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ένα των κυρίων καθηκόντων που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή για το 2008 είναι ένας νέος λογιστικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη σύναψη των συμβάσεων με σκοπό να εξετασθούν οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί·

43.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εξηγήσει πώς έχει η πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση βάσης δεδομένων σχετικά με τις συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 95 του δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει επίσης ότι ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για όλα τα θεσμικά όργανα·

Πολιτικές ομάδες (ανασκόπηση λογαριασμών και διαδικασιών – θέση 4000 του προϋπολογισμού)

44.   επαναβεβαιώνει ότι οι πολιτικές ομάδες φέρουν την ευθύνη της διαχείρισης και χρησιμοποίησης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου οι οποίες τους χορηγούνται και ότι το πεδίο δράσης της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του Κοινοβουλίου δεν εκτείνεται στους όρους χρησιμοποίησης των πιστώσεων που εγγράφονται στη θέση 4 0 0 0 του προϋπολογισμού·

45.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι πολιτικές ομάδες δημοσίευσαν τις εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου τους και τους λογαριασμούς τους για το 2006 στη θέση του Κοινοβουλίου στο ενδοδίκτυο·

46.   σημειώνει ότι το 2006 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στη θέση 4 0 0 0 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

(σε χιλιάδες € )

Σύνολο στη διάθεση του προϋπολογισμού 2006

70 900

Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

1 644

Ποσά στη διάθεση των ομάδων

69 256

Ομάδα

Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις των ομάδων

Δαπάνες 2006

Ποσοστό απορρόφησης των διαθεσίμων πιστώσεων

Ανώτατο όριο των μεταφορών*)

Μεταφορές στο

2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6%

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8%

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1%

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0%

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5%

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3%

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7%

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3%

692

136

ΣΥΝΟΛΟ

49 606

21 294

47 821

67,4%

24 803

22 767

*) Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.6 των διατάξεων σχετικά με τη χρήση των πιστώσεων από τη θέση 4 0 0 0

47.   διαπιστώνει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές επιβεβαίωσαν ότι οι λογαριασμοί των πολιτικών ομάδων συμμορφώνονταν προς τις εν ισχύι διατάξεις και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα·

48.   επισημαίνει ότι οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποίησαν κατά μέσον όρο μόλις 67,4% των πιστώσεων που ετίθεντο στη διάθεσή τους (έναντι 66% το 2005 και 74% το 2004)·

49.   επισημαίνει ότι στις 9 Ιουλίου 2007 το Προεδρείο εξέτασε τις εκθέσεις των πολιτικών ομάδων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και τις εκθέσεις που συνέταξαν οι αντίστοιχοι λογιστικοί ελεγκτές· επισημαίνει επ' αυτού ότι το Προεδρείο ανέθεσε στον διατάκτη να προβεί σε είσπραξη από την ομάδα ALDE ποσού πιστώσεων 25 403,77 EUR που δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθόσον το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να μεταφερθεί από έτους εις έτος·

Πολιτικά κόμματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο

50.   διαπιστώνει ότι στο κλείσιμο του οικονομικού έτους 2006 οι λογαριασμοί έχουν ως εξής:

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 2006 στο πλαίσιο της συμβάσεως (€)

Κόμμα *)

Ίδιοι πόροι

Σύνολο επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνολο εσόδων

Επιδοτήσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 75%)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,50%

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49%

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97%

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20%

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82%

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75%

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57%

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75%

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75%

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59%

Σύνολο

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13%

PPE: Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα· PSE: Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα· ELDR: Ευρωπαϊκό Κόμμα των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών· EFGP: Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Κομμάτων των Πρασίνων· GE: Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς· PDE: Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα· AEN: Συμμαχία για την Ευρώπη των εθνών· ADIE: Συμμαχία των Ανεξαρτήτων Δημοκρατών στην Ευρώπη· EFA: Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία EUD: Δημοκράτες της ΕΕ

51.   υπογραμμίζει ότι οι εξωτερικοί λογιστικοί ελεγκτές βεβαίωσαν ότι οι λογαριασμοί των κομμάτων είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(29) και ότι έδιδαν ειλικρινή και πιστή εικόνα της οικονομικής καταστάσεως των πολιτικών κομμάτων στο κλείσιμο του οικονομικού έτους 2006·

52.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο επέτυχαν υψηλό επίπεδο χρησιμοποίησης των πιστώσεων που τίθενται στη διάθεσή τους·

53.   παρατηρεί ωστόσο ότι έχει ανατεθεί στον διατάκτη:

   - να προβεί στην είσπραξη του πλεονάσματος ύψους 248 953,91 EUR από το PDE, ύψους 215 498,59 EUR από το AEN, ύψους 69 317,14 EUR από το ADIE και ύψους 24 799,11 EUR από το EUD,
   - και να προβεί στην είσπραξη ποσών ύψους 121 670,10 EUR από το EUD και ύψους 70 902,64 EUR από το ADIE για λόγους μη συμμόρφωσης προς το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003·

54.   ζητεί να πληροφορηθεί από τον Γενικό Γραμματέα εάν έγινε η είσπραξη των ως άνω ποσών·

55.   σημειώνει ότι ο εσωτερικός λογιστικός ελεγκτής προέβη σε ανασκόπηση των διατάξεων που αφορούν τις συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εξέδωσε την έκθεσή του επί του θέματος τον Αύγουστο 2007· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι κατέληξε σε λεπτομερές σχέδιο δράσης που έχει την έγκριση της διοίκησης· ζητεί να ενταχθούν τα αποτελέσματα από αυτόν τον λογιστικό έλεγχο στη διαδικασία της απαλλαγής 2007·

56.   σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από του έτους 2008 (75% έως τα τέλη 2007)· υπογραμμίζει ότι αυτό το υψηλό επίπεδο επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεπάγεται για τα κόμματα μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τις δραστηριότητές τους·

Οι αποζημιώσεις για την επικουρία των βουλευτών

57.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ανεπάρκειες στο κανονιστικό πλαίσιο που θέσπισε το Προεδρείο τις οποίες και επέκρινε και ότι το μείζον τμήμα των καταβολών που διενεργήθηκαν στους βουλευτές δυνάμει της επικουρίας των βουλευτών δεν τεκμηριώθηκαν εκ των υστέρων με ικανοποιητικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τις δαπάνες στις οποίες προέβη ο βουλευτής· αναγνωρίζει ταυτοχρόνως την προσπάθεια που κατέβαλαν το Προεδρείο και η διοίκηση το 2007 για να διορθωθεί η κατάσταση· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι για το έτος 2006 η διοίκηση υποδεικνύει ότι στα τέλη του έτους 2007 έχει λάβει άνω του 99% των δικαιολογητικών·

58.   παρατηρεί ωστόσο ότι για τα έτη 2004 και 2005 κατέστη δυνατόν να περιέλθουν στη διοίκηση μόνον 57% και 51% των απαιτουμένων εγγράφων αντιστοίχως· σημειώνει επ' αυτού την πολιτική απόφαση να εφαρμόζονται οι διατάξεις που εγκρίθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2006 αναδρομικά για την περίοδο 2004-2005·

59.   πιστεύει ότι, όσον αφορά την υποχρέωσή τους να παράσχουν δικαιολογητικά για την απόδοση δαπανών για την επικουρία των βουλευτών τα έτη 2004 και 2005, όλοι οι βουλευτές πρέπει να λάβουν κοινοποίηση που να καθιστά σαφές εάν πρέπει ακόμη να υποβάλουν δικαιολογητικά στη διοίκηση για την ως άνω χρονική περίοδο ή εάν ο φάκελλός τους είναι εν τάξει·

60.   ζητεί από τη διοίκηση να εφαρμόζει σωστά και ανελλιπώς τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών(30) και να επισημαίνει έγκαιρα και άμεσα οιεσδήποτε παρατυπίες και παραλείψεις·

61.   ζητεί από τη διοίκηση να θεσπίσει διαδικασία με καλύτερη και περισσότερο ορατή ανακοίνωση προς τους βουλευτές ώστε οι προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών τις οποίες ορίζουν οι ρυθμίσεις περί εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών να τηρούνται συστηματικά για να εξασφαλίζεται τόσο ότι τα δικαιολογητικά παρέχονται κατά τρόπον που ταιριάζει με τη διαδικασία και το υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για να συντάξει την ετήσια έκθεσή του όσο και ότι χορηγείται τελική επιβεβαίωση στους βουλευτές ευθύς ως κλείσει ο φάκελλός τους·

62.   παροτρύνει την ομάδα εργασίας του Προεδρείου με θέμα το καθεστώς των βουλευτών να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της για να καταστεί δυνατόν να δοθεί ταχέως η δέουσα συνέχεια στις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο εσωτερικός ελεγκτής στην έκθεσή του με θέμα τις αποδόσεις δαπανών για την επικουρία των βουλευτών· υπό το φως του έργου της ως άνω ομάδας και στο πλαίσιο νέων ρυθμίσεων που πρέπει να θεσπισθούν από τα αρμόδια πολιτικά όργανα επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ευθύνη της διοίκησης να εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις δαπανών για την επικουρία των βουλευτών διενεργούνται τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, κανονικότητας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· κατανοεί τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τίθενται για να εναρμονισθούν οι αποδόσεις δαπανών για την επικουρία των βουλευτών με τη φορολογική και κοινωνική νομοθεσία εκάστου των 27 κρατών μελών· ζητεί να επιδιωχθεί πάραυτα η διεξαγωγή των απαιτουμένων διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη και τη βελγική κυβέρνηση· απαιτεί η εν λόγω επιχείρηση, οπωσδήποτε πολυσύνθετη, να μην εμποδίσει την παράλληλη θέσπιση νέων ρυθμίσεων για τις αποδόσεις δαπανών για την επικουρία των βουλευτών·

63.   σημειώνει ότι η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή συνιστά να υπάρξουν σε δύο στάδια εξελίξεις στους όρους απασχόλησης των βοηθών των βουλευτών: σε έναν πρώτο χρόνο οι συμβατικές σχέσεις βοηθού/βοηθών και βουλευτή θα βασίζονται συστηματικά σε σύμβαση απασχόλησης που χρησιμοποιεί υποχρεωτικό, βελτιωμένο πρότυπο συμβάσεως· σε δεύτερο χρόνο στόχος θα είναι η ενσωμάτωση των βοηθών στην κατηγορία του προσωπικού που εμπίπτει στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

64.   υπενθυμίζει ότι η επικουρία του έργου των βουλευτών απαιτεί ευελιξία και κινητικότητα, το δε νέο Kαθεστώς για τους βοηθούς πρέπει να ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για αμοιβή και κοινωνικά δικαιώματα σύμφωνα με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία·

65.   σημειώνει τις ομόφωνες αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων και του Προεδρείου της 6ης και 10ης Μαρτίου 2008 αντιστοίχως, με τις οποίες:

εμμένει στο να μετέχει ως παρατηρητής μέλος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ως επιτροπής αρμόδιας για την απαλλαγή, στην εν λόγω ομάδα εργασίας· υπενθυμίζει επ' αυτού στο Προεδρείο την παρατήρηση σχετικά με το Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία διατυπώνεται στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(31) και το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2004, Τμήμα I ‐ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(32)· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται πριν από το τέλος του 2008·

   - καλείται η διοίκηση του οργάνου να εξασφαλίζει συνεπή εφαρμογή και υλοποίηση των εσωτερικών κανόνων του Κοινοβουλίου σχετικά με την απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών·
   - επιφορτίζεται ο Γενικός Γραμματέας με την εντολή να έλθει σε επαφή με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα νέων κανόνων για τους βοηθούς των βουλευτών μέσω τροποποιημένου καθεστώτος για το επί συμβάσει προσωπικό, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η ελευθερία των βουλευτών να προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους και να καθορίζουν κατά τρόπον ανεξάρτητο το επίπεδο μισθού τους·
   - ανατίθεται στην ομάδα εργασίας του σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, των βοηθών τους και του ταμείου συνταξιοδοτήσεως να αποτιμήσει επειγόντως τη λειτουργία των εν ισχύι κανόνων εν λεπτομερεία και δεδομένης της σημασίας του θέματος να υποβάλει προτάσεις αλλαγών στους κανόνες όπου κρίνεται απαραίτητο·

66.   εμμένει συγκεκριμένα στο ότι

   - σύμφωνα με την παράγραφο 76 του ως άνω ψηφίσματός του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 το Κοινοβούλιο πρέπει να συνάψει συμβάσεις-πλαίσια αποκλειστικά με επιχειρήσεις στα κράτη μέλη ειδικευμένες στη διαχείριση, σύμφωνα με την εν ισχύι νομοθεσία του κράτους μέλους, θεμάτων φορολογίας και κοινωνικών ασφαλίσεων τα οποία σχετίζονται με συμβάσεις απασχόλησης, αναμένει δε από τη διοίκησή του να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη υλοποίηση αυτής της παραγράφου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2008·
   - δεδομένου ότι οι ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν από τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο αφορούν κατά κύριον λόγο συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών, επί προσωρινής βάσεως και έως ότου εξευρεθεί μόνιμη λύση πρέπει να γίνεται η διεκπεραίωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από διαχειριστές πληρωμών στα κράτη μέλη· πρέπει να είναι ο διαχειριστής πληρωμών υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τόσο προς την περί φορολογίας και κοινωνικών ασφαλίσεων νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους όσο και προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών, οι οποίες βεβαίως χρειάζεται να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό· ουδεμία σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν τηρεί τις ως άνω διατάξεις πρέπει να γίνεται δεκτή·
   - πρέπει η διοίκησή του να είναι σε θέση να μπορεί να αποδείξει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ποία ποσά έχουν καταβάλει οι βουλευτές στους βοηθούς τους, στους διαχειριστές πληρωμών και τους παρόχους υπηρεσιών και υπό ποίους όρους·
   - δεν πρέπει να απασχολούνται συγγενείς των βουλευτών·
   - μη τήρηση της νομοθεσίας των κρατών μελών ή/και των (αναθεωρημένων) κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών πρέπει να οδηγεί αυτομάτως στη διακοπή των πληρωμών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

67.   ζητεί οι διατάξεις των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(33) που έχουν οικονομικό αντίκτυπο να υποβληθούν επισήμως στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για να γνωμοδοτήσει εκ των προτέρων·

68.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 τον κώδικα που αφορά τους βοηθούς των βουλευτών και τους ασκουμένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διότι όλοι οι βουλευτές έλαβαν αντίγραφο του συγκεκριμένου κώδικα·

69.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών έως το τέλος του 2008 τον αριθμό εντολών ανακτήσεως ποσών που εξέδωσε και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές·

Ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης

70.   διαπιστώνει ότι τον Νοέμβριο 2006 το Ταμείο Εθελουσίας Συνταξιοδότησης περιλαμβάνει 659 ασφαλισμένους· διαπιστώνει ότι η μηνιαία εισφορά στο Ταμείο ανά βουλευτή ανέρχεται σε 3 354,21 EUR και συγκροτείται από τα εξής ποσά: ένα τρίτο, ήτοι 1 118,07 EUR, καταβάλλεται από τον βουλευτή και επί του παρόντος κρατείται από την αποζημίωση εξόδων που λαμβάνει και δύο τρίτα, ήτοι 2 236,14 EUR, καταβάλλονται από το Κοινοβούλιο·

71.   εφιστά προσοχή στα θέματα που αφορούν τη διαφάνεια και τις πηγές εισοδήματος τα οποία τίθενται με το ως άνω ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007·

72.   τονίζει ότι το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου Εθελουσίας Συνταξιοδότησης (που υφίσταται από του έτους 2001) μειώθηκε από 43 756 745 EUR το 2004 και 28 875 471 EUR το 2005 σε 26 638 000 EUR το 2006, βελτιώνοντας ούτως την αναλογιστική οικονομική θέση του ταμείου (76,8% το 2004 και 86,1% το 2005 και 88,4% το 2006)· υπογραμμίζει ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν πολύ ασταθείς και ότι ως εκ τούτου ουδεμία βεβαιότητα υπάρχει όσον αφορά την κατεύθυνση που θα λάβει το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου· επ' αυτού υπογραμμίζει ότι το Ταμείο έχει επενδύσει κατά 73% σε μετοχές· επισημαίνει ότι το έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2007 αναλογιστικό έλλειμμα έπρεπε να είχε επικαιροποιηθεί από τους διαχειριστές του Ταμείου πριν από τις 15 Μαρτίου 2008·

73.   εφιστά την προσοχή του Προεδρείου του στην παράγραφο 84 του ως άνω ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007 σύμφωνα με την οποία έχει γίνει δεκτό ότι, όταν το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τεθεί σε ισχύ, το Ταμείο Εθελούσιας Συνταξιοδότησης θα πρέπει να περιοριστεί στον σεβασμό των υφισταμένων δικαιωμάτων (που θα έχουν αποκτηθεί έως τον Ιούνιο 2009), πράγμα που σημαίνει ότι ούτε οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε τα λοιπά ασφαλισμένα μέλη του ταμείου θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο·

74.   δηλώνει κατάπληκτο από την πρόσφατη σύσταση που διατύπωσε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 13 Μαρτίου 2008, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από την ομάδα εργασίας του Προεδρείου σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, των βοηθών τους και του ταμείου συνταξιοδοτήσεως, ότι μέλη του Ταμείου Εθελουσίας Συνταξιοδοτήσεως μπορεί ακόμη να αποκτήσουν νέα δικαιώματα σε σύνταξη όταν θα έχει τεθεί εν ισχύι το καθεστώς των βουλευτών· υπενθυμίζει στο Προεδρείο, ως όργανο αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος, την πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου, όπως έχει αυτή διατυπωθεί στα ψηφίσματα του οργάνου με θέμα την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005, ότι οι δραστηριότητες του Ταμείου Εθελουσίας Συνταξιοδοτήσεως πρέπει στην πράξη να παύσουν σταδιακά και να περιορίζονται στην υπηρέτηση ήδη κτηθέντων δικαιωμάτων όταν θα τεθεί εν ισχύι το καθεστώς των βουλευτών· εμμένει στο να προετοιμάσει η ομάδα εργασίας του Προεδρείου τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο·

Προετοιμασία της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας

75.   υπενθυμίζει ότι το 2006 το Κοινοβούλιο δήλωνε "πρόθυμο να εξετάσει εάν θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στις διοικητικές του διαρθρώσεις ή να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στις κύριες δραστηριότητές του για τη βελτιστοποίηση του έργου του οργάνου"(34)· υπενθυμίζει επίσης ότι ταυτοχρόνως εκτιμούσε "ότι η αυξημένη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της λήψης νομοθετικών αποφάσεων απαιτεί τη διάθεση σημαντικών πρόσθετων πόρων με σκοπό τη στήριξη της κεντρικής αυτής δραστηριότητας"(35)·

76.   σημειώνει την απόκριση της διοίκησής του στην υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας "Βελτίωση της νομοθεσίας'·

77.   υπενθυμίζει επίσης ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας διευρύνει κατά πολύ το πεδίο της συναπόφασης η οποία και καθίσταται η συνήθης νομοθετική διαδικασία· εκ τούτου έπεται ότι το Κοινοβούλιο καθίσταται συν-νομοθέτης επί ίσης βάσεως για 95% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

78.   επ' αυτού ζητεί από τη διοίκησή του να παρουσιάσει πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2008:

   - πίνακα του προσωπικού του Κοινοβουλίου (μόνιμοι υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό) κατά βαθμό, Γενική Διεύθυνση, υπηκοότητα και φύλο, περιλαμβανομένης και αποτίμησης,
   - ανάλυση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός για τις μελέτες εντός των Γενικών Διευθύνσεων·

79.   υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αποτίμηση μεσοπρόθεσμα των αναγκών της σε προσωπικό και να παράσχει λεπτομερή έκθεση σχετικά με το προσωπικό υποστήριξης που έχει και τα καθήκοντα συντονισμού που καλύπτει· καλεί τη διοίκησή του να προβεί σε αποτίμηση του προσωπικού του επί της ιδίας βάσεως και χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία· επιθυμεί να αποσταλεί έκθεση αποτίμησης στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών εν καιρώ τω δέοντι για την απαλλαγή 2007· επ' αυτού επιθυμεί να γνωρίζει πόσοι μόνιμοι υπάλληλοι και μέλη του λοιπού προσωπικού έχουν ως καθήκον τους να βοηθούν του βουλευτές στο έργο τους ως συν-νομοθετών, πόσοι εργάζονται για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και πόσοι εξασφαλίζουν τη διοικητική υποστήριξη του Κοινοβουλίου·

Συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή 2005

80.   χαιρετίζει τη μείωση που σημειώνεται στο κατ' εκτίμηση κόστος λειτουργίας που απορρέει από την απαίτηση να διατηρεί πλείονες τόπους εργασίας από 203 000 000 EUR το 2002 σε 155 000 000 EUR το2007· τονίζει ότι τούτο αντιπροσωπεύει μείωση κατά σχεδόν 24% στη διάρκεια της πενταετίας· καλεί τη διοίκησή του να συνεχίσει τη διεργασία εξορθολογισμού· τονίζει ότι η απαίτηση να διατηρεί πλείονες τόπους εργασίας ορίζεται στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μεταξύ αυτών των τόπων εργασίας πρέπει να επιτευχθεί βέλτιστος συντονισμός· τονίζει ότι οι πολίτες δεν κατανοούν γιατί το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρεί τρεις τόπους εργασίας·

81.   σημειώνει την απάντηση από τη διοίκησή του(36) σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής αρχής για τα ακίνητα, απάντηση βάσει της οποίας η δημιουργία μεγάλης ενιαίας υπηρεσίας που θα αναθέτει την κατασκευή και τη συντήρηση των κτιρίων των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες για εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη διαχείριση που έχουν εκφρασθεί· διαπιστώνει παράλληλα ότι μία στενότερη συνεργασία είναι επιθυμητή·

82.   σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη βελγική κυβέρνηση σχετικά με τα οικόπεδα των κτιρίων D4–D5 και τον χαρακτηρισμό τους ως οικοδομήσιμων· ζητεί από τον Αντιπρόεδρο με αρμοδιότητα την πολιτική ακινήτων να έλθει σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατόν·

83.   σημειώνει την πρόοδο που κατέστη δυνατόν να σημειωθεί στη συνέχεια που δίδεται στα αιτήματά του για εκπόνηση ενός σχεδίου Kyoto-plus· υπενθυμίζει ότι στις 18 Ιουνίου 2007 το Προεδρείο:

   - κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα να προκηρύξει διαγωνισμό για την αξιολόγηση του αποτυπώματος CO2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
   - έλαβε γνώση της αναθεώρησης των περιβαλλοντικών στόχων και των δράσεων κλειδιά για το μέλλον στην οποία προέβη η διοίκηση, την οποία και ενέκρινε,
   - ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα για τις περαιτέρω φάσεις του EMAS,
   - ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να συντάξει λεπτομερές πρόγραμμα δράσης,
   - αποφάσισε να συστήσει ομάδα εργασίας αρμόδια για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2, η οποία θα συνίσταται από δύο μέλη του Προεδρείου τα οποία θα ορισθούν σε μεταγενέστερη φάση της διαδικασίας EMAS,
   - καθιέρωσε την αρχή της ενσωμάτωσης όλων των περιβαλλοντικών στόχων στο EMAS και συμφωνεί πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί διαθεσιμότητα των ουσιαστικών πόρων για τη βελτίωση του EMAS·

84.   ζητεί οιαδήποτε άλλη πρόοδος να επισημανθεί επίσης στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

Πολυγλωσσία

85.   υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει ο κώδικας δεοντολογίας για την πολυγλωσσία για τις κοινοβουλευτικές εργασίες των βουλευτών· ανησυχεί λόγω του ότι αμφότερες οι ανά εξάμηνο εκθέσεις του έτους 2006 σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα έχουν δείξει ανεπάρκειες στο επίπεδο της αποτελεσματικής χρήσεως της υπηρεσίας της διερμηνείας· διαπιστώνει κατά συνέπεια ότι οι πιστώσεις που διατίθενται δεν χορηγήθηκαν κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο και ότι οι τομείς που κατά κύριο λόγο θίγονται από αυτή την ανεπάρκεια ήταν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι αντιπροσωπείες και επίσης οι πολιτικές ομάδες· επ' αυτού και έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την πολυγλωσσία που εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εξεύρει λύση από κοινού με τους χρήστες·

Πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

86.   υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κοινοβουλίου οι δραστηριότητες έχουν επεκταθεί και έχουν δημιουργηθεί νέα μέσα πληροφόρησης, τα οποία είχαν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 2006 (Κέντρο Επισκεπτών, WebTV, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις)· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση με θέμα την υλοποίηση και την αποτίμηση της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, και μάλιστα πριν από το τέλος Ιουλίου 2008·

Τεχνολογίες της πληροφορίας

87.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γένει και για τις κοινοβουλευτικές εργασίες ιδιαιτέρως· εκφράζει τη λύπη του διότι οι βελτιώσεις που επήλθαν επικεντρώνονται στην παρουσίαση του θεσμικού οργάνου στο διαδίκτυο και το ενδοδίκτυο και όχι στο να καταστήσουν το νομοθετικό έργο ανετότερο και αποτελεσματικότερο·

Διάφορα

88.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να αποστέλλει αντίγραφο όλων των εκθέσεων του Προεδρείου, περιλαμβανομένων των εκθέσεων των ομάδων εργασίας, και της Διασκέψεως των Προέδρων που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

89.   σημειώνει ότι η υπόθεση που σχετίζεται με την ύψους 4 136 125 βελγικών φράγκων διαφορά ανάμεσα στα εντός του ταμείου χρήματα και τις αντίστοιχες εγγραφές το 1982 κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το 2007 και κατά συνέπεια θα αποτελεί τμήμα της απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007·

Συμπεράσματα από τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης στην επιτροπή

90.   εφιστά για μία εισέτι φορά προσοχή στη σημασία που έχουν οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού για τη διαδικασία της απαλλαγής, συνεχίζει δε να πιστεύει ταυτοχρόνως ότι η έκβαση της διαδικασίας της απαλλαγής είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία του προϋπολογισμού· χαιρετίζει κατά συνέπεια το ότι μία στενή συνεργασία Επιτροπής Προϋπολογισμών και Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα καταστεί ακόμη σημαντικότερη στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

91.   χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού για το 2006· θα συνεχίσει ωστόσο να επιδιώκει την εξασφάλιση του ότι όλες οι προτεραιότητες υλοποιούνται·

92.   σημειώνει την (εμπιστευτική) έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή με θέμα την απόδοση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών, η οποία προβαίνει σε διερεύνηση των διευθετήσεων εσωτερικού ελέγχου στο συγκεκριμένο πεδίο και προτείνει βελτιώσεις· τονίζει ότι η διοίκησή του συνεργάσθηκε πλήρως και ανοικτά με τον εισηγητή σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας του σχεδίου έκθεσης· τονίζει περαιτέρω ότι η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν κληθεί να εξετάσουν την έκθεση εσωτερικού ελέγχου και να δώσουν στα συμπεράσματα που θα συναγάγουν τη δέουσα συνέχεια· εκφράζει τη λύπη του για την παραβίαση των περί εμπιστευτικού χαρακτήρα διατάξεων του Κανονισμού του και τη δημοσιοποίηση προσωπικών και πολιτικών ερμηνειών των εμπιστευτικών πληροφοριών· φρονεί ότι οι εν λόγω ερμηνείες δίδουν εσφαλμένη εντύπωση των στόχων και των συμπερασμάτων της έκθεσης·

93.   καλεί τους αρμόδιους φορείς του να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να εγκρίνει η ολομέλεια σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Τμήμα Α, παράγραφος 1, εδάφιο 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου τους κανόνες που διέπουν τη διοικητική διεκπεραίωση εμπιστευτικών εγγράφων, τους οποίους ενέκρινε το Προεδρείο στις 13 Νοεμβρίου 2006, εγκαίρως μάλιστα για τη διαδικασία της απαλλαγής όσον αφορά το οικονομικό έτος 2007·

94.   αποδοκιμάζει την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις με τη βελγική κυβέρνηση με θέμα το οικόπεδο για τα κτίρια D4-D5 και την εκτέλεση των σχετικών έργων υποδομής· παροτρύνει τη βελγική κυβέρνηση να τηρήσει τη σταθερή πολιτική δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 318, 29.12.2007.
(4) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(7) PE 349.540/Προεδρ/Παρ/τελ.
(8) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 156.
(9) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σημείο 10.6.
(10) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(11) ΕΕ C 274, 15 11.2007, σ. 1.
(12) ΕΕ C 318, 29.12.2007.
(13) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(14) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(15) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(16) PE 349.540/Προεδρ/Παρ/τελ.
(17) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 156.
(18) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σημείο 10.6.
(19) ΕΕ L 177, 6.7.2007, σ. 3.
(20) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 3.
(21) Απόφαση 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1).
(22) Άρθρο 276, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ.
(23) ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 156.
(24) ΕΕ C 318, 29.12.2007, σ. 3.
(25) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σημείο 10.6.
(26) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σημείο 10.12.
(27) Παράγραφος 5 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007 ως ανωτέρω.
(28) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 (ΕΕ L 111, 28.4.2007, σ. 13).
(29) ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1.
(30) Έγγραφο PE 113.116/ΠΡΟΕΔΡ./αναθ. XXIV/03-2007, 1η Μαρτίου 2007.
(31) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0474, ειδικότερα οι παράγραφοι 23 και 24.
(32) ΕΕ L 177, 6.7.2007, σ. 3, παράγραφοι 73 έως 79
(33) PE 388.087/ΠΡΟΕΔΡ/GT/ΑΝΑΘ 10.
(34) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 156, παράγραφος 19.
(35) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 156, παράγραφος 20.
(36) Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 29ης Οκτωβρίου 2007 (317124).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
PDF 283kWORD 58k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα ΙΙ - Συμβούλιο (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
P6_TA(2008)0135A6-0096/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0364/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0096/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στους εθνικούς και περιφερειακούς ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα II - Συμβούλιο (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0364/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0096/2008),

1.   επισημαίνει ότι, το 2006, το Συμβούλιο είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 626 102 378,31 EUR (2005: 586 182 640,52), με ποσοστό χρησιμοποίησης 91,79%, μικρότερο από το ποσοστό του 2005 (96,69%)·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός του Συμβουλίου εμφανίζει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 90 578 934 EUR και ταυτόσημα ποσά (498 579 523 EUR) ως προς το ενεργητικό και το παθητικό·

3.   εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα, το Συμβούλιο δεν υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Κοινοβούλιο, επικαλούμενο τη συμφωνία κυρίων του 1970 (ψήφισμα που μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1970) και για την απουσία σχετικής απαίτησης στο δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφαση να μην δημοσιεύει και διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο έκθεση δραστηριοτήτων για να είναι περισσότερο υπόλογο έναντι του γενικού κοινού και των φορολογουμένων·

4.   επισημαίνει το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στην παράγραφο 10.14 της προαναφερόμενης ετήσιας έκθεσής του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο παρέτεινε σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δικαιολόγησε εσφαλμένα αυτήν την παράταση επικαλούμενο το άρθρο 126, παράγραφος 1, στοιχείο ε), των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού·

5.   συμφωνεί εν προκειμένω με την άποψη του ΕΕΣ, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών πριν από την λήξη της σύμβασης· κατανοεί ωστόσο τις ιδιάζουσες συνθήκες που αναφέρει το Συμβούλιο στις απαντήσεις του, ότι δηλαδή όλες οι προσπάθειες της γραμματείας του Συμβουλίου έπρεπε να επικεντρωθούν στα σχέδια που αφορούν την χρήση του νέου κτιρίου LEX· σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε νέα παράταση της σύμβασης χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών το 2007· εκφράζει, ωστόσο, επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ξεκίνησε νέα διαδικασία υποβολής προσφορών η οποία προβλέπεται να καταλήξει στην σύναψη νέας σύμβασης από τον Ιούλιο 2008·

6.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο κατόρθωσε να μειώσει κατά περίπου τρία τέταρτα το απόθεμα της άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα που παρασχέθηκε στο προσωπικό των πρώην κατηγοριών Α και Β πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1997 και δεν αξιοποιήθηκε· σημειώνει ότι η διοίκηση του Συμβουλίου εξέδωσε υποχρεωτικές οδηγίες με στόχο την πλήρη εξάλειψη των εναπομεινάντων αποθεμάτων έως το 2009 και ενθαρρύνει το Συμβούλιο να σεβαστεί αυτήν την αυτοεπιβληθείσα προθεσμία·

7.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι νέοι εσωτερικοί κανόνες περί αποστολών της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου που αφορούν τις δαπάνες διαμονής τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, νωρίτερα απ' ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί από το Συμβούλιο (Οκτώβριος 2007) στο πλαίσιο της συνέχειας που έδωσε στις παρατηρήσεις του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2005·

8.   σημειώνει με ικανοποίηση την συγκρότηση ομάδας ειδικών καθηκόντων και τις συστάσεις που εξέδωσε με στόχο την μεταρρύθμιση του συστήματος επιστροφής των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου· υποστηρίζει την πρόθεση του Συμβουλίου να εξακολουθήσει να διενεργεί αυστηρούς ελέγχους των δηλώσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, έως ότου διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικών καρτών που προβλέπεται να καθιερωθεί πριν από τις αρχές του 2009·

9.   σημειώνει ότι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2005 και 1ης Ιουλίου 2007 είχε ανατεθεί στην Υπηρεσία Γενικών Διοικητικών Ζητημάτων, το καθήκον, μεταξύ άλλων, του συντονισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώνει ο εσωτερικός ελεγκτής, γεγονός που του αφαίρεσε την δυνατότητα να διασφαλίζει ότι θα δίδεται συνέχεια στις συστάσεις του· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτή η αρμοδιότητα ανατέθηκε εκ νέου στον εσωτερικό ελεγκτή·

10.   τονίζει ότι η προαναφερόμενη συμφωνία κυρίων προβλέπει όσον αφορά το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά το Κοινοβούλιο ότι "το Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιεί την κατάσταση των προβλεπομένων εξόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνον εφόσον η κατάσταση αυτή των προβλεπομένων εξόδων δεν αντίκειται προς τις κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά το Kαθεστώς Υπηρεσιακής Kατάστασης των Υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό καθώς και την έδρα της Κοινότητος'·

11.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η συμφωνία κυρίων, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από τη σύναψή της και της ουσιαστικής ανακολουθίας μεταξύ της χρησιμοποιηθείσας διατύπωσης και του νοήματος ή της ερμηνείας που αποδίδεται στη διατύπωση αυτή, θα ήταν σκόπιμο να αναθεωρηθεί· θεωρεί ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει επί του παρόντος τίποτε που να εμποδίζει την υποβολή του Συμβουλίου στην συνήθη διαδικασία απαλλαγής, όπως και τα λοιπά θεσμικά όργανα·

12.   χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι το Συμβούλιο και τα λοιπά κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα αποδέχονται όλα την καθιερωμένη πρακτική της χορήγησης απαλλαγής εκ μέρους του Κοινοβουλίου στους γενικούς γραμματείς τους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εκφράζει όμως ρητά την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν περιέχει καμία απολύτως αναφορά σε αυτήν την πρακτική, αλλά περιλαμβάνει μόνο διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής·

13.   ζητεί τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· ζητεί από το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι, σύμφωνα με το σημείο 42 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(11), στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου δεν πρέπει να εμφαίνεται καμία επιχειρησιακή δαπάνη της ΚΕΠΠΑ·

14.   παροτρύνει το Συμβούλιο να γνωστοποιήσει τον ακριβή χαρακτήρα των δαπανών, ανά θέση στο τίτλο 3 ("Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου")(12) του τμήματος ΙΙ του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Συμβούλιο, ώστε να δοθεί στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να εξακριβώσει κατά πόσο τηρείται η προαναφερόμενη Διοργανική Συμφωνία· διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, εφόσον είναι αναγκαίο, στις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης αυτής της συμφωνίας·

15.   ζητεί από το Συμβούλιο να παράσχει στο Κοινοβούλιο εκ των υστέρων αξιολόγηση των ατομικών αποστολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και των δράσεων των Ειδικών Αντιπροσώπων της ΕΕ, οι δραστηριότητες των οποίων φέρεται ότι ελέγχονται και αξιολογούνται σε τακτική βάση.

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(11) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(12) EE L 78, 15.3.2006, σ. I-273.


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Δικαστήριο
PDF 288kWORD 62k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IV – Δικαστήριο (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
P6_TA(2008)0136A6-0097/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0365/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0097/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙV - Δικαστήριο (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0365/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0097/2008),

1.   επισημαίνει ότι, το 2006, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 252 306 372,60 EUR (2005: 232 602 467,74 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 94,58%·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός του ΔΕΚ εμφανίζει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (1 529 933 EUR) και ταυτόσημα ποσά (72 187 617 EUR) ως προς το ενεργητικό και το παθητικό·

3.   σημειώνει με ικανοποίηση την θέσπιση από το ΔΕΚ τον Ιούλιο 2007 κώδικα δεοντολογίας που θα ισχύει για τα μέλη και τα πρώην μέλη του ΔΕΚ, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης(11) και που περιλαμβάνει υποχρέωση υποβολής δήλωσης οικονομικών συμφερόντων στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου· τονίζει, ωστόσο, το αίτημα που έχει επανειλημμένα διατυπώσει, χάριν διαφάνειας και παρά την σημερινή έλλειψη σχετικών νομικών απαιτήσεων, για δημοσίευση συγκεκριμένων δηλώσεων, για παράδειγμα στην ιστοθέση του ΔΕΚ·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από την 1η Οκτωβρίου 2007 έχουν συσταθεί δύο χωριστές διοικητικές μονάδες (μία μονάδα εσωτερικού ελέγχου και μία μονάδα επαλήθευσης) με δύο χωριστούς προϊστάμενους και ότι με αυτόν τον τρόπο τέθηκε τέλος σε μία κατάσταση που κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών επικρίθηκε τόσο από το ΕΕΣ όσο και από το Κοινοβούλιο, όπου ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ήταν υπεύθυνος για τον εκ των προτέρων έλεγχο των πράξεων των διατακτών·

5.   εκφράζει επιδοκιμασία για τις πληροφορίες που περιέχουν οι απαντήσεις του ΔΕΚ στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα και το περιεχόμενο των συστάσεων των εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2006, σύμφωνα με τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής του ΔΕΚ διενήργησε πέντε ειδικούς ελέγχους και απηύθυνε συστάσεις στις σχετικές υπηρεσίες (σχετικά με την οργάνωση και την δημοσιονομική διαχείριση των επισκέψεων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, την διαχείριση των εξόδων μετακόμισης και την χρήση των τηλεφώνων)· τονίζει, ωστόσο την ανάγκη πλήρους εφαρμογής αυτών των συστάσεων·

6.   εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά το 2005, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν διενεργήθηκε καμία εκ των υστέρων επαλήθευση, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου και χρηματοδοτικής συνδρομής πραγματοποίησε εκ των υστέρων επαληθεύσεις για τρία είδη δαπανών, συγκεκριμένα των δαπανών τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, οχημάτων και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες επιβεβαίωσαν την κανονικότητα και την νομιμότητα των δαπανών που ελέγχθηκαν·

7.   εκφράζει επιδοκιμασία για την μείωση του αριθμού των διαπραγματευθεισών συμβάσεων, ως ποσοστό επί του αριθμού των συμβάσεων που ανατέθηκαν, από 38% το 2005 σε 34% το 2006 (με αξία που υπερβαίνει τα 60 000 EUR, μετά από την τροποποίηση των κανόνων εφαρμογής(12) του δημοσιονομικού κανονισμού)· ζητεί, ωστόσο, να καταβάλει το ΔΕΚ μεγαλύτερη προσπάθεια για περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού·

8.   σημειώνει ότι το 2006 ήταν το πρώτο έτος δικαστικής δραστηριότητας, συγκεκριμένα του νεοσύστατου Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Δεκέμβριο 2005·

9.   σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι σελίδες που μεταφράστηκαν αυξήθηκαν κατά 24% σε 669 668 το 2006 σε σύγκριση με το 2005, οι σελίδες που δόθηκαν για μετάφραση παρέμειναν σταθερές (645 176 το 2005 και 642 113 το 2006) και ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της διεύρυνσης του 2004 περιορίστηκαν, χάρη στα μέτρα που έλαβε το ΔΕΚ·

10.   επισημαίνει τις επικρίσεις που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 2/2007 του ΕΕΣ σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν τα ακίνητα, για το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, του οποίου ο διορισμός προβλεπόταν στη σύμβαση-πλαίσιο για την επέκταση του Μεγάρου του ΔΕΚ ('Palais'), δεν διορίστηκε εξαρχής και ότι στην αρχική σύμβαση-πλαίσιο ορίζονται μόνο γενικές αρχές·

11.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (KPMG) διορίστηκε επιτέλους και ανέλαβε τα καθήκοντά του που συνίστανται στην παρακολούθηση της σύμβασης και στην εκ των προτέρων επαλήθευση όλων των λογιστικών εγγραφών· ελπίζει ότι θα τηρηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός και ενθαρρύνει το ΔΕΚ να παρακολουθήσει στενά όλες τις πτυχές της προόδου του σχεδίου μέσω των εκτελεστικών διατάξεων που διέπουν την παρακολούθηση·

12.   σημειώνει, επιπλέον, με ικανοποίηση ότι έχει στο μεταξύ συναφθεί σύμβαση μίσθωσης με δυνατότητα αγοράς μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του ΔΕΚ, στην οποία ορίζονται οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την συμπλήρωση της σύμβασης-πλαισίου του 2001 και που προβλέπουν την πώληση στο ΔΕΚ του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα για το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ όταν τα κτίρια περιέλθουν στην κατοχή του ΔΕΚ·

13.   υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σχολιάζει με τα παρακάτω λόγια, στην παράγραφο 35 της ειδικής του έκθεσης αριθ. 2/2007 σχετικά με τις δαπάνες των θεσμικών οργάνων για κτίρια, την κατασκευή της επέκτασης του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο: "(...) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν συμμετείχε στη διαδικασία του διαγωνισμού, ούτε στη διαπραγμάτευση των λεπτομερειών της σύμβασης, της οποίας τις ρήτρες και τα δικαιώματα επιλογής δεν είχε εγκρίνει εκ των προτέρων, ούτε εμφανίζεται ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις χρηματοδότησης, μολονότι θα επιβαρυνθεί με το χρηματοδοτικό κόστος (π.χ. επιτόκια, επιβαρύνσεις διαχείρισης). Οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου εξέτασαν τη διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση για τη σύναψη της σύμβασης όσον αφορά τη χρηματοδότηση του σχεδίου και επεσήμαναν ότι δεν υπήρχε επαρκής ανταγωνισμός. (…)"· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο 2008 τα αποτελέσματα των ερευνών που ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εν προκειμένω, σε απάντηση της γραπτής ερώτησης E-4016/2007, για την εξακρίβωση ενδεχόμενων παραβιάσεων των οδηγιών περί υποβολής προσφορών·

14.   τονίζει ότι το 2006 ο αριθμός των εν υπηρεσία μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (μελών του επικουρικού και έκτακτου προσωπικού και συμβασιούχων υπαλλήλων) αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους κατά 4,8% σε 1 786·

15.   σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία τις διαρκείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΔΕΚ όσον αφορά την πρόσληψη κατηρτισμένου προσωπικού που να καλύπτεται από το Kαθεστώς Υπηρεσιακής Kατάστασης των Υπαλλήλων για πολλές θέσεις (κυρίως διερμηνέων και ειδικευμένων υπαλλήλων στον τομέα της πληροφορικής) με βάση τους διαγωνισμούς που οργανώνει η EPSO·

16.   συγχαίρει το ΔΕΚ για την ενσωμάτωση στην έκθεση δραστηριοτήτων του κεφαλαίου στο οποίο περιγράφεται η συνέχεια που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους σε προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής και σε εκθέσεις του ΕΕΣ· ζητεί, ωστόσο, να καταστούν πιο λεπτομερή τόσο αυτό το τμήμα όσο και η έκθεση για τους εσωτερικούς ελέγχους που αποστέλλει το ΔΕΚ στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή.

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(11) ΕΕ C 223, 22.9.2007, σ. 1.
(12) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 (ΕΕ L 111, 28.4.2007, σ. 13).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 281kWORD 60k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
P6_TA(2008)0137A6-0093/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0366/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Εξωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006(4),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(5),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0093/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(7),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 - Τόμος I (C6-0366/2007)(8),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(9),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Εξωτερικού Ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006(10),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(11),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(12), και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0093/2008),

1.   επισημαίνει ότι, το 2006, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 113 596 668,31 EUR (2005: 107 548 618,24 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 89%, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο των άλλων θεσμικών οργάνων·

2.   επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΕΣ εμφανίζουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2006 (32 000 EUR) και παθητικό μεγαλύτερο του ενεργητικού κατά 11 418 000 EUR·

3.   υπενθυμίζει ότι οι λογαριασμοί του ΕΕΣ για το 2006 (ομοίως όπως και κατά το οικονομικό έτος 2005) ελέγχθηκαν από εξωτερική εταιρεία, την KPMG, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: "[...] οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και πιστή εικόνα της οικονομικής θέσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και των αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που τελείωσε την ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, τους κανόνες εφαρμογής του, τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και τους "Εσωτερικούς Κανόνες" του Ελεγκτικού Συνεδρίου'·

4.   σημειώνει τη γραπτή απάντηση του ΕΕΣ στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή σχετικά με τη λογιστική καταγραφή των συντάξεων των πρώην Μελών του ΕΕΣ, σύμφωνα με την οποία οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται από το ΕΕΣ στον ισολογισμό του, ενώ η εγγύηση των κρατών μελών αποκαλύπτεται στις σημειώσεις του ίδιου αυτού ισολογισμού, αλλά δεν καταγράφεται ως μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι των κρατών μελών· σημειώνει περαιτέρω ότι το οικονομικό έτος 2006 οι πληρωμές συντάξεων του ΕΕΣ προς τα Μέλη ανήλθε σε 2,3 εκ. EUR·

5.   επαναλαμβάνει την άποψη ότι τόσο η υποχρέωση μελλοντικών πληρωμών για συντάξεις όσο και η μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι των κρατών μελών - που εγγυώνται τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος - πρέπει να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, ώστε να δίνεται καθαρή εικόνα των υπαρχουσών υποχρεώσεων και του πραγματικού κόστους του λογιστικού ελέγχου στην ΕΕ, καθώς επίσης να αντανακλώνται οι αρχές της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση που εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2005·

6.   σημειώνει ότι η έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του ΕΕΣ για το 2006 ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική, καθώς διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εγγράφων των διαγωνισμών και των συμβάσεων ήταν ικανοποιητική αν και "η επιλογή απλοποιημένων ή κατά παρέκκλιση διαδικασιών θα μπορούσε να αιτιολογείται πληρέστερα και η τεκμηρίωση σε επίπεδο αξιολόγησης των προσφορών θα έπρεπε να βελτιωθεί'· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι όλες οι συστάσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή (ενίσχυση της κατάρτισης σχετικά με τις διαδικασίες συμβάσεων και καταχώρηση όλων των συμβάσεων σε ενιαία βάση δεδομένων) οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέτρων·

7.   σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή, το ΕΕΣ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού για αρκετές θέσεις από διαγωνισμούς που οργανώνει η EPSO, εν μέρει λόγω του υψηλότερου κόστους ζωής στο Λουξεμβούργο και της μειωμένης ελκυστικότητας του μισθού στον βασικό βαθμό AD5· επικροτεί ωστόσο τη σημαντική μείωση του αριθμού των κενών θέσεων, από 74 το 2006 σε 56 το 2007, και επιδοκιμάζει την πρόθεση του ΕΕΣ να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των κενών θέσεων και το ποσοστό τους στον συνολικό πίνακα προσωπικού κατά το τρέχον και τα προσεχή έτη·

8.   σημειώνει ότι πέντε νέα Μέλη εντάχθηκαν στο ΕΕΣ κατά τη διάρκεια του 2006· εκφράζει για μια ακόμη φορά την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατόν να βρεθεί μια ορθολογικότερη δομή για το ΕΕΣ πριν από την επόμενη διεύρυνση· καλεί το ΕΕΣ να εξετάσει τα υπάρχοντα πρότυπα με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού των Μελών του· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετασθούν προτάσεις για την εισαγωγή συστήματος κυκλικής εναλλαγής, παρόμοιου με εκείνο που εφαρμόζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ή συστήματος με έναν μόνο Γενικό Ελεγκτή· καλεί το ΕΕΣ να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα σύσταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008·

9.   σημειώνει ότι το ΕΕΣ έχει εγκρίνει νέο εγχειρίδιο ελέγχου απόδοσης και σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελέγχου των τεχνολογιών της πληροφορίας και για την προσαρμογή της οργάνωσης των ομάδων ελέγχου ώστε να αντανακλάται ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων στον έλεγχο· σημειώνει περαιτέρω ότι το ΕΕΣ πραγματοποίησε εντός του 2006 μια αυτοαξιολόγηση που κατέληξε σε σχέδιο δράσης·

10.   παρατηρεί ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης υπόκειται τώρα σε "αξιολόγηση από ομοτίμους", εκ μέρους διεθνούς ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους· ζητεί να ενημερώνεται από τον Πρόεδρο του ΕΕΣ για την εξέλιξη της αξιολόγησης και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης·

11.   επισημαίνει, ως προς τις δηλώσεις των οικονομικών συμφερόντων των μελών, ότι τα μέλη του ΕΕΣ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς του ΕΕΣ, καταθέτουν δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (όπως μετοχές, ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πιστοποιητικά επενδύσεων και ακίνητη περιουσία, καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες του/της συζύγου) στον Πρόεδρο του ΕΕΣ ο οποίος τα τηρεί σε εμπιστευτική παρακαταθήκη, και ότι οι δηλώσεις αυτές δεν δημοσιεύονται·

12.   υποστηρίζει εκ νέου ότι, για λόγους αρχής και διασφάλισης της διαφάνειας, τα Μέλη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο μέσω δημόσιου μητρώου· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά το περυσινό αιτήμά του, το ΕΕΣ δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα λάμβανε για το θέμα αυτό·

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 292, 5.12.2007, σ. 1.
(5) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(6) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(7) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(8) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(9) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(10) EE C 292, 5.12.2007, σ. 1.
(11) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(12) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή
PDF 284kWORD 57k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Tμήμα VI - Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
P6_TA(2008)0138A6-0098/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Tόμος I (C6-0367/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0098/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Tμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Tόμος I (C6-0367/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0098/2008),

1.   σημειώνει ότι, για το 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είχε στη διάθεσή της πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων συνολικού ύψους 112 389 673,52 EUR (2005: 106 880 105,67 EUR), με ποσοστό απορρόφησης 97,01%·

2.   σημειώνει επίσης ότι, μετά την εισαγωγή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, την 1η Ιανουαρίου 2005, οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΟΚΕ δηλώνουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος 2006 2 204 729 EUR (έλλειμμα) και ακριβώς ίδια ποσά (164 448 636 EUR) ενεργητικού και παθητικού·

3.   χαιρετίζει την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2007, μιας νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), για την περίοδο 2008-2014· είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο·

4.   χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση των δύο Επιτροπών στον στόχο της εναρμόνισης των προδιαγραφών τους όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους, στη βάση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και όλων των λοιπών σημαντικών δημοσιονομικών διαδικασιών τους που σχετίζονται με τις κοινές υπηρεσίες·

5.   σημειώνει ότι η νέα συμφωνία διατηρεί τους σημαντικότερους τομείς (υποδομές, ΤΠ και τηλεπικοινωνίες, καθώς και τη μετάφραση μαζί με την παραγωγή εγγράφων) στο πλαίσιο των κοινών υπηρεσιών, ενώ διαχωρίζεται περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών, όπως οι εσωτερικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές/ιατρικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και ο σχεδιασμός εντύπων·

6.   επιμένει, ωστόσο, ότι αυτός ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και, συνεπώς, καλεί τις δύο Επιτροπές να πραγματοποιήσουν κοινή ανάλυση, ως μέρος της ενδιάμεσης επισκόπησης, με σκοπό να αξιολογήσουν κατά πόσον αυτή η μετακίνηση πόρων θα είναι επωφελής και για τις δύο· καλεί τις δύο Επιτροπές να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις μικρές συμφωνίες συνεργασίας για τους τομείς που σχετίζονται με τον διαχωρισμό·

7.   επισημαίνει την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην παράγραφο 10.19 της προαναφερθείσας ετήσιας έκθεσής του, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν ορισμένες διαχειριστικές και ελεγκτικές αδυναμίες σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει με ανησυχία το υψηλό ποσοστό διαδικασιών με διαπραγμάτευση, αντί προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, ως μέρος της συνολικής δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για την πληροφορία που προσφέρουν οι κοινές υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία, για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που αφορούν κτίρια και για τις οποίες παλαιότερα η ανάθεση γινόταν μέσω διαδικασιών με διαπραγμάτευση, είτε έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις μετά από προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, είτε τέτοιες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη·

8.   χαιρετίζει, στο ίδιο πλαίσιο, την ίδρυση, στους κόλπους των κοινών υπηρεσιών, Μονάδας Συμβάσεων που προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα λειτουργικά τμήματα των κοινών υπηρεσιών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· σημειώνει ότι, βάσει της νέας συμφωνίας, η υπηρεσία επαλήθευσης των κοινών υπηρεσιών έχει υπαχθεί στις χωριστές υπηρεσίες κάθε Επιτροπής·

9.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των κοινών υπηρεσιών στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή, μετά την εγκατάσταση στα κτίρια Remorqueur και Van Maerlant, το 2007, έχει καταληφθεί το 92% του συνολικού χώρου γραφείων των δύο Επιτροπών και οι ανάγκες τους σε κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν καλυφθεί για τα επόμενα χρόνια·

10.   σημειώνει, όσον αφορά την ανακαίνιση της εισόδου του κτιρίου Montoyer, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής της ΕΟΚΕ συμπέρανε στην έκθεσή του πως "δεν εντόπισε στοιχεία που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ότι ο ορισμός των κυρώσεων για την καθυστέρηση της παράδοσης της εισόδου του κτιρίου Montoyer ήταν αστήρικτος'· σημειώνει ότι η έκθεση αυτή διαβιβάσθηκε στην OLAF και, από όσο γνωρίζουν η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ, δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια·

11.   σημειώνει ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριότητάς της η ΕΟΚΕ θεώρησε ανεπαρκή τον αριθμό των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2006· σημειώνει με ικανοποίηση τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ΕΟΚΕ για να βελτιώσει την κατάσταση, περιλαμβανομένων της εξασφάλισης σταθερής κατάστασης σε επίπεδο στελέχωσης, της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπευθύνων για τον έλεγχο κλπ·

12.   θεωρεί πως έχει καίρια σημασία οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από, για παράδειγμα, διατάκτες, επαληθευτές και ελεγκτές, να είναι επαρκώς αυστηροί· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η πραγματοποίηση επαρκούς αριθμού τυχαίων ελέγχων σε όλους τους τομείς, επιπλέον εκείνων των λίγων στρατηγικών τομέων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα·

13.   σημειώνει με ικανοποίηση, ως προς το θέμα αυτό, την προσωπική διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚΕ προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ότι υπάρχουν εύλογες εγγυήσεις και διασφαλίσεις για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων·

14.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου που αποτελείται από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, επικουρείται από εξωτερικό ελεγκτή και αναφέρει στον πρόεδρο της ΕΟΚΕ, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της ανεξαρτησίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και η αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται εν συνεχεία των συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου·

15.   επισημαίνει μετά λύπης του ότι, όσον αφορά τις ποινικές διώξεις στο Βέλγιο κατά πρώην μέλους της ΕΟΚΕ για τα έξοδα ταξιδίου (που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής της 27ης Απριλίου 2006(11)), η ακροαματική διαδικασία έχει αναβληθεί πέντε φορές, τρεις εκ των οποίων κατόπιν αιτήσεως της υπεράσπισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση της ΕΟΚΕ προσκόμισε έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΟΚΕ δεν επιδίωξε τις αναβολές αυτές·

16.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η γενική αναθεώρηση των κανόνων επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και συνεδριάσεων των μελών της ΕΟΚΕ εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007, με στόχο τη βελτίωση και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, με παράλληλη εξασφάλιση διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης για όλα τα μέλη και λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. ηλεκτρονικά εισιτήρια, ηλεκτρονική κράτηση ξενοδοχείων και βιντεοσυσκέψεις).

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(11) ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 171.


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
PDF 290kWORD 67k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
P6_TA(2008)0139A6-0095/2008

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – τόμος I (C6-0368/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0095/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – τόμος I (C6-0368/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0095/2008),

1.   σημειώνει ότι, για το 2006, η ΕτΠ είχε στη διάθεσή της πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων συνολικού ύψους 74 391 953,27 EUR (2005: 69 570 456,32 EUR), με ποσοστό απορρόφησης 97,94%·

2.   σημειώνει επίσης ότι, μετά την εισαγωγή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, την 1η Ιανουαρίου 2005, οι οικονομικές καταστάσεις της ΕτΠ δηλώνουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος 2006 (8 306 761 EUR) και ακριβώς ίδια ποσά ενεργητικού και παθητικού (101 124 165 EUR)·

3.   χαιρετίζει την υπογραφή, τον Δεκέμβριο 2007, νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, για την περίοδο 2008-2014· είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο·

4.   χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση των δύο Επιτροπών στον στόχο της εναρμόνισης των προδιαγραφών τους όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους, στη βάση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και όλων των λοιπών σημαντικών δημοσιονομικών διαδικασιών τους που σχετίζονται με τις κοινές υπηρεσίες·

5.   σημειώνει ότι η νέα συμφωνία διατηρεί τους σημαντικότερους τομείς (υποδομές, ΤΠ και τηλεπικοινωνίες, καθώς και τη μετάφραση μαζί με την παραγωγή εγγράφων) στο πλαίσιο των κοινών υπηρεσιών, ενώ διαχωρίζεται περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών, όπως οι εσωτερικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές/ιατρικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και ο σχεδιασμός εντύπων·

6.   επιμένει, ωστόσο, ότι αυτός ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και, συνεπώς, καλεί τις δύο Επιτροπές να πραγματοποιήσουν κοινή ανάλυση, ως μέρος της ενδιάμεσης επισκόπησης, με σκοπό να αξιολογήσουν κατά πόσο αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης των πόρων ήταν επωφελής και για τις δύο· καλεί τις δύο Επιτροπές να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις μικρές συμφωνίες συνεργασίας για τους τομείς που σχετίζονται με τον διαχωρισμό·

7.   επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην παράγραφο 10.19 της προαναφερθείσας ετήσιας έκθεσής του, ότι διαπιστώθηκαν ορισμένες διαχειριστικές και ελεγκτικές αδυναμίες σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει με ανησυχία το υψηλό ποσοστό διαδικασιών με διαπραγμάτευση, αντί προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, ως μέρος της συνολικής δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για την πληροφορία που προσφέρουν οι κοινές υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία, για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που αφορούν κτίρια και για τις οποίες παλαιότερα η ανάθεση γινόταν μέσω διαδικασιών με διαπραγμάτευση, είτε έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις μετά από προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, είτε τέτοιες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη·

8.   χαιρετίζει, στο ίδιο πλαίσιο, την ίδρυση, στους κόλπους των κοινών υπηρεσιών, Μονάδας Συμβάσεων που προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα λειτουργικά τμήματα των κοινών υπηρεσιών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· σημειώνει ότι, βάσει της νέας συμφωνίας, η υπηρεσία επαλήθευσης των κοινών υπηρεσιών έχει υπαχθεί στις χωριστές υπηρεσίες κάθε επιτροπής·

9.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των κοινών υπηρεσιών στο ερωτηματολόγιο του εισηγητή, μετά την εγκατάσταση στα κτίρια Remorqueur και Van Maerlant, το 2007, έχει καταληφθεί το 92% του συνολικού χώρου γραφείων των δύο Επιτροπών και οι ανάγκες τους σε κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν καλυφθεί για τα επόμενα χρόνια·

10.   σημειώνει, όσον αφορά την ανακαίνιση της εισόδου του κτιρίου Montoyer, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής της ΕΟΚΕ συμπέρανε στην έκθεσή του πως "δεν εντόπισε στοιχεία που θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι ο ορισμός των κυρώσεων για την καθυστέρηση της παράδοσης της εισόδου του κτιρίου Montoyer ήταν αστήρικτος'· σημειώνει ότι η έκθεση αυτή διαβιβάσθηκε στην OLAF και, από όσο γνωρίζουν η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ, δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια·

11.   σημειώνει ότι η υπηρεσία επαλήθευσης μεταφέρθηκε, το 2006, από τη Μονάδα Προϋπολογισμού και Οικονομικών στη Μονάδα Γενικής Διοίκησης, με την πρόθεση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή του διαχωρισμού των υπηρεσιών και στην ανεξαρτησία της υπηρεσίας αυτής· σημειώνει ακόμη ότι η ΕτΠ θεωρεί πως το 2006 πραγματοποίησε ικανοποιητικό αριθμό προληπτικών ελέγχων και δηλώνει πως ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες της να επαληθεύσουν το 5% όλων των φακέλων τους το 2007· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕτΠ έχει αυξήσει σημαντικά τους πόρους και τις ικανότητες της υπηρεσίας δημοσιονομικής επαλήθευσης·

12.   θεωρεί πως έχει καίρια σημασία οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από, για παράδειγμα, διατάκτες, επαληθευτές και ελεγκτές, να είναι επαρκώς αυστηροί· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η πραγματοποίηση επαρκούς αριθμού τυχαίων ελέγχων σε όλους τους τομείς, επιπλέον εκείνων των λίγων στρατηγικών τομέων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα·

13.   σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην παράγραφο 10.23 της προαναφερθείσας ετήσιας έκθεσής του, ότι, στο πλαίσιο διαδικασίας εκ των υστέρων επαλήθευσης, η διοίκηση της ΕτΠ διαπίστωσε πως, σε μία εθνική αντιπροσωπεία, τα ποσά που επιστρέφονταν στα μέλη της για έξοδα ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια), βάσει χειρόγραφων τιμολογίων γραφείων ταξιδίων, ήταν κατά μέσον όρο 83% ακριβότερα από την τιμή πώλησης του εισιτηρίου από την αεροπορική εταιρεία·

14.   παρατηρεί ότι, μετά από αυτό, η διοίκηση της ΕτΠ πραγματοποίησε ευρύτατη έρευνα για το θέμα, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 και της οποίας τα αποτελέσματα δεν έδειξαν, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα ποσά που είχαν πληρωθεί για διοικητικές δαπάνες ήταν δικαιολογημένα·

15.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕτΠ αποφάσισε να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιστροφές μόνο εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και ανέστειλε όλες τις επιστροφές βάσει ταξιδιωτικών εγγράφων που είχαν αγορασθεί βάσει των όσων ίσχυαν προηγουμένως· χαιρετίζει το γεγονός ότι, ως προληπτικό μέτρο, η ΕτΠ ενημέρωσε επίσης την OLAF για την εξέλιξη των εκ των υστέρων επαληθεύσεων και για τα μέτρα που ενέκρινε η διοίκηση της ΕτΠ·

16.   σημειώνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος των μεταφορών μισθού, που ολοκληρώθηκε το 2006 και ο οποίος περιλάμβανε και την σε βάθος επανεξέταση όλων των μεταφορών που βρίσκονταν σε ισχύ, αποκάλυψε ότι υπήρχαν αδυναμίες όσον αφορά την αρχή του διαχωρισμού των λειτουργιών στον τομέα αυτόν (λειτουργίες χορήγησης και εσωτερικής επαλήθευσης) και ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στο ελεγκτικό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων κινδύνων· σημειώνει ακόμη ότι τον Φεβρουάριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση των συστάσεων του εσωτερικού ελεγκτή· προτρέπει τη διοίκηση της ΕτΠ να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή όλων των συστάσεων των ελέγχων·

17.   σημειώνει ότι, μετά από έρευνα, η OLAF συμπέρανε ότι οκτώ μεταφορές δεν ήταν συμβατές με τις σχετικές κατά νόμο προϋποθέσεις και συνιστούσε την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάκτηση όλων των ποσών είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2007· σημειώνει ακόμη ότι η OLAF συνέστησε την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών κατά έξι υπαλλήλων ενώ, για πέντε από αυτούς, διαβίβασε φακέλους και στις βελγικές αρχές·

18.   παρατηρεί ότι, μετά από αίτημα των βελγικών αρχών, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΕτΠ ήρε την ασυλία των εμπλεκομένων υπαλλήλων στις 6 Ιουλίου 2007, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βελγικών αρχών· σημειώνει ακόμη ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν πληροφορίες από τη διοίκηση της ΕτΠ σχετικά με το εάν οι βελγικές αρχές σκοπεύουν να δώσουν συνέχεια στις υποθέσεις·

19.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Γενικός Γραμματέας της ΕτΠ διέταξε διοικητική εξέταση, την οποία διεξήγαγε ένας πρώην βοηθός Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής· επισημαίνει ότι, σε δύο από τις πέντε περιπτώσεις για τις οποίες διαβιβάσθηκαν φάκελοι στις βελγικές αρχές, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΕτΠ αποφάσισε να ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου· θεωρεί ότι, σύμφωνα με το Καθεστώς Υπηρεσιακής Kατάστασης των Υπαλλήλων, τελική απόφαση για τις υποθέσεις αυτές μπορεί να ληφθεί μόνο μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα βελγικά δικαστήρια·

20.   σημειώνει ότι, στις άλλες τρείς περιπτώσεις, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή θα αποφασίσει σχετικά με την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας μόλις λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τη συνέχεια που προτίθενται να δώσουν οι βελγικές αρχές στους φακέλους αυτούς· σημειώνει ακόμη ότι, σε άλλη μία περίπτωση, για την οποία η OLAF δεν διαβίβασε τον φάκελο στις βελγικές αρχές, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σύμφωνα και με τις συστάσεις της διοικητικής εξέτασης, να απευθύνει προειδοποίηση προς τον εμπλεκόμενο υπάλληλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του για αυστηρή δίωξη σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί πρόθεση απάτης·

21.   καλεί την ΕτΠ να εξετάσει τη λήψη ανάλογων πειθαρχικών μέτρων, εάν αυτό επιβάλλεται από τις αποφάσεις για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων·

22.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπάρχουν άλλα συγκεκριμένα προβλήματα για την ΕτΠ όσον αφορά τις προσλήψεις και ότι έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρη την ποσόστωσή της, που ορίσθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα.

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
PDF 278kWORD 53k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Tόμος I (C6-0369/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0092/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Tόμος I (C6-0369/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, και τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0092/2008),

1.   σημειώνει ότι το 2006 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ο Διαμεσολαβητής) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 7 682 538 EUR (2005: 7 224 554 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 88,13%, κάτω από τον μέσο όρο των άλλων θεσμικών οργάνων·

2.   επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές καταστάσεις του Διαμεσολαβητή για το 2006 εμφανίζουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (1 214 375 EUR) και ισόποσο ενεργητικό και παθητικό (2 308 799 EUR)·

3.   επισημαίνει ότι, κατά το διάστημα από το 2003 έως το 2006, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξήθηκαν σταθερά από 4 438 653 σε 7 682 538 EUR (+73%) και οι θέσεις από 31 σε 57 (+84%), ενώ οι καταγγελίες αυξήθηκαν από 2 436 σε 3 830 (+57%) και οι νέες έρευνες από 253 σε 258 (+2%)·

4.   επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε στην Ετήσια Έκθεσή του ότι ο έλεγχος δεν οδήγησε στη διατύπωση καμίας παρατήρησης όσον αφορά τον Διαμεσολαβητή·

5.   επισημαίνει ότι η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή ανέλαβε πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του προσωπικού της από τον Ιανουάριο του 2006· σημειώνει εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με την έκθεση αριθ. 06/04 του Εσωτερικού Ελεγκτή προς το Όργανο, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επάρκεια των διαδικασιών διεύθυνσης και ελέγχου για τον προσδιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων του προσωπικού "δεν αποκάλυψε τομείς σημαντικού κινδύνου στις διαδικασίες διεύθυνσης και ελέγχου, αλλά επιβεβαίωσε ότι το Όργανο πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα ειδικά ζητήματα'·

6.   σημειώνει την πληροφορία που έδωσε ο κύριος διατάκτης στη δήλωση δραστηριοτήτων 2006, σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε εκ νέου αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή στις αρχές του 2007 και η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι το επίπεδο εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου είναι στο σύνολό του ικανοποιητικό (85% έναντι 76% το 2004)· σημειώνει περαιτέρω ότι απαιτούνται, ωστόσο, βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας σε ορισμένους τομείς (προσδιορισμός ευαίσθητων λειτουργιών)· ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του Οργάνου·

7.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, κατά τη διάρκεια του 2005, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας, αορίστου διαρκείας, μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Κοινοβουλίου σχετικά με την παροχή ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χώρων γραφείων, τεχνολογίας πληροφορικής, επικοινωνιών, νομικών συμβουλών, ιατρικών υπηρεσιών, επιμόρφωσης, μετάφρασης και διερμηνείας, και ότι η συμφωνία αυτή υπεγράφη τον Μάρτιο 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006· σημειώνει επιπροσθέτως ότι ο Διαμεσολαβητής θεωρεί τη νέα συμφωνία απολύτως ικανοποιητική·

8.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι την 1η Αυγούστου 2006 διορίστηκε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Διαμεσολαβητή·

9.   διαπιστώνει με ανησυχία, βάσει της ετήσιας έκθεσης του Διαμεσολαβητή, ότι το όργανό του αντιμετώπισε δυσχέρειες στην πρόσληψη προσωπικού το 2006, ιδίως για καταρτισμένους νομικούς, εξαιτίας των δύο διαδοχικών κυμάτων διεύρυνσης (οριστικοποίηση προσλήψεων από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004 και ετοιμασία προσλήψεων για το 2007), των αποχωρήσεων υπαλλήλων και της δυσκολίας που παρουσιάζει η προσέλκυση και διατήρηση υποψηφίων στο Στρασβούργο με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης· παρατηρεί ότι ο Διαμεσολαβητής αναμένει λιγότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού κατά τα προσεχή έτη·

10.   χαιρετίζει την εκ μέρους του Διαμεσολαβητή έγκριση, στις 14 Δεκεμβρίου 2007, απόφασης σχετικά με την ετήσια δήλωση συμφερόντων του Διαμεσολαβητή· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η δήλωση αυτή δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή·

11.   επικροτεί την ετοιμότητα του Διαμεσολαβητή να προσχωρήσει στη διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(11), κατ" εφαρμογή του συστήματος που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1073/1999(12)· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Διαμεσολαβητής κάλεσε την OLAF, με επιστολή του που απεστάλη στις 9 Ιανουαρίου 2008, να συνοψίσει τις απόψεις της σχετικά με τη σκοπιμότητα και τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενδεχόμενης προσχώρησης του Διαμεσολαβητή στη συμφωνία αυτή.

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) ΕΕ C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(11) EE L 136, 31.5.1999, σ. 15.
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1).


Aπαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
PDF 327kWORD 49k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006: Tμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
P6_TA(2008)0141A6-0094/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Τόμος I (C6-0370/2007)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0094/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2006 – Τόμος I (C6-0370/2007)(7),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων(9),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10), και ειδικότερα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0094/2008),

1.   επισημαίνει ότι, το 2006, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είχε στη διάθεσή του πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 4 138 378 EUR (2005: 2 840 733 EUR), με ποσοστό χρησιμοποίησης 93,3%·

2.   σημειώνει ότι από τον έλεγχο του ΕΕΠΔ που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέκυψαν ουσιαστικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον ΕΕΠΔ· επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής βάσει δεδουλευμένων με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι οικονομικές καταστάσεις 2006 του ΕΕΠΔ φανερώνουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το έτος (1 402 513 EUR) και ταυτόσημα σύνολα ενεργητικού και παθητικού (23 517 EUR)·

3.   σημειώνει ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2006 η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας των Γενικών Γραμματέων της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οποία υπέγραψαν από κοινού με τον ΕΕΠΔ, παρατάθηκε για άλλα τρία έτη, αρχής γενομένης από την 16η Ιανουαρίου 2007·

4.   επισημαίνει ότι, βάσει της ανωτέρω συμφωνίας συνεργασίας, ο διοικητικός χειρισμός όλων των αποστολών του ΕΕΠΔ πραγματοποιείται από το Γραφείο Πληρωμών της Επιτροπής και ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι εσωτερικοί κανόνες για την επιστροφή των εξόδων παραμονής στο πλαίσιο αποστολής για τις δύο κατηγορίες του, τα δύο Μέλη και το προσωπικό·

5.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι διαδικασίες του εκ των υστέρων προκαταρκτικού ελέγχου και της έκδοσης τελικών γνωμοδοτήσεων από τον ΕΕΠΔ έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι η διορία της άνοιξης του 2007, που επιβλήθηκε από τον ΕΕΠΔ, έχει παρακινήσει τα θεσμικά και άλλα όργανα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινοποίησης·

6.   σημειώνει ότι, στις 7 Νοεμβρίου 2006, ο ΕΕΠΔ αποφάσισε να δημιουργήσει διάρθρωση εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες και απαιτήσεις του οργάνου·

7.   επικροτεί την εκ μέρους του ΕΕΠΔ και του Βοηθού ΕΕΠΔ δημοσίευση, σε ετήσια βάση, δήλωσης των οικονομικών συμφερόντων τους, σε έντυπο παρόμοιο εκείνου που συμπληρώνουν κάθε χρόνο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιέχει πληροφορίες όπως οι σχετιζόμενες με τις δηλωτέες επαγγελματικές δραστηριότητες και οι επ" αμοιβή θέσεις ή δραστηριότητες·

8.   συγχαίρει τον ΕΕΠΔ για την απόφασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(11) κατ" εφαρμογή του συστήματος που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1073/1999(12).

(1) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(2) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(3) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(4) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(5) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(6) ΕΕ L 78, 15.3.2006.
(7) EE C 274, 15.11.2007, σ. 1.
(8) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(9) EE C 274, 15.11.2007, σ. 130.
(10) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(11) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15.
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (EE L 136, 31.5.1999, σ. 1).


Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Bελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
PDF 409kWORD 105k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
P6_TA(2008)0142A6-0111/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4) και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0111/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2006·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(9), και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0111/2008),

1.   επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας είναι οι λογαριασμοί που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(14), και ιδίως το άρθρο 16,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(15), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0111/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2006 και το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου 2007, το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2005(16), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων,

   - καλούσε το ίδρυμα να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις μεταφορές το 2005 όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων για διοικητικές δαπάνες (τίτλος II) και για επιχειρησιακές δραστηριότητες (τίτλος III), που παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα, με 37 % και 44 % αντίστοιχα,
   - καλούσε το Ίδρυμα να υποβάλει πρόγραμμα εργασιών το οποίο να εκφράζει τη συνεισφορά του με τρόπο πρακτικό και μετρήσιμο,
   - εξέφραζε ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπήρχε έγγραφο με εμπεριστατωμένη ανάλυση των κινδύνων που απορρέουν από τις οικονομικές και τις επιχειρησιακές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ούτε επικύρωση των διαδικασιών που εισήγαγαν οι διατάκτες προκειμένου να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών που στέλνουν στο διατάκτη, με εξαίρεση τις πτυχές της επεξεργασίας δεδομένων·

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν οριζόντια ζητήματα των οργανισμών της ΕΕ και έχουν επομένως σημασία και για τη διαδικασία απαλλαγής κάθε επιμέρους οργανισμού

1.   επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των 24 οργανισμών και άλλων δορυφορικών υπηρεσιών που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ανήλθαν συνολικά σε 1.080.500.000 ευρώ το 2006 (με υψηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, ύψους 271 εκατομμυρίων, και χαμηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ)·

2.   επισημαίνει ότι στο σύνολο των εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ που υπόκεινται σε έλεγχο και απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται πλέον σήμερα μόνο οι καθιερωμένοι κανονιστικοί οργανισμοί αλλά και εκτελεστικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, ενώ στο εγγύς μέλλον θα περιληφθούν επίσης οι κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται ως συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες)·

3.   παρατηρεί ότι, όσον αφορά το Κοινοβούλιο, ο αριθμός των οργανισμών που υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής έχει εξελιχθεί ως εξής: οικονομικό έτος 2000: 8 οργανισμοί, 2001: 10 οργανισμοί, 2002: 11 οργανισμοί, 2003: 14 οργανισμοί, 2004: 14 οργανισμοί, 2005: 16 οργανισμοί, 2006: 20 κανονιστικοί και 2 εκτελεστικοί οργανισμοί (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 2 οργανισμοί που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά υπόκεινται σε εσωτερική διαδικασία απαλλαγής)·

4.   συμπεραίνει, επομένως, ότι η διαδικασία λογιστικού ελέγχου/απαλλαγής έχει καταστεί επαχθής και δυσανάλογη για το σχετικό μέγεθος των προϋπολογισμών των οργανισμών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών· αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αναλάβει εκτενή αναθεώρηση της διαδικασίας απαλλαγής για τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αναπτύξει απλούστερη και ορθολογικότερη προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οργανισμών για καθέναν από τους οποίους θα απαιτείται ξεχωριστή έκθεση απαλλαγής τα προσεχή έτη·

Βασικοί προβληματισμοί

5.   ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύσταση νέου οργανισμού ή την αναμόρφωση υπάρχοντος, να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα εξής: τύπος οργανισμού, στόχοι του οργανισμού, εσωτερική διοικητική διάρθρωση, προϊόντα, υπηρεσίες, βασικές διαδικασίες, ομάδα στόχου, πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού, επίσημη σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, δημοσιονομική αρμοδιότητα, οικονομικός προγραμματισμός, πολιτική για το προσωπικό και στελέχωση·

6.   ζητεί, κάθε οργανισμός να διοικείται στη βάση ετήσιας συμφωνίας απόδοσης που να διατυπώνεται από τον οργανισμό και την αρμόδια ΓΔ και να περιλαμβάνει τους κύριους στόχους για το επόμενο έτος, δημοσιονομικό πλαίσιο και σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης·

7.   ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου· θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού·

8.   πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις· θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση των εσόδων ειδικού προορισμού για τους οργανισμούς, συνακόλουθα δε και στη μείωση του διοικητικού κόστους·

9.   επισημαίνει ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται διότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κλπ.· θεωρεί ότι κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να καταρτίσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδίως κανόνες εφαρμογής για τους οργανισμούς) που να καθιστούν δυνατή την πλήρη συμμόρφωσή τους·

10.   επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επιμέρους οργανισμούς τα προηγούμενα έτη, και ιδίως το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο εκάστοτε οργανισμός· καλεί την αρμόδια επιτροπή του να τηρεί την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει κάνει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εκάστοτε οργανισμού·

11.   υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς·

12.   θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να υιοθετηθούν αμέσως και το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί με βάση τις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες· θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς·

Παρουσίαση των στοιχείων στις εκθέσεις

13.   επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη προσέγγιση μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, των λογαριασμών τους και των εκθέσεών τους για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ούτε για το αν θα πρέπει να υποβληθεί από το διευθυντή του οργανισμού δήλωση αξιοπιστίας· παρατηρεί ότι δεν κάνουν όλοι οι οργανισμοί σαφή διάκριση μεταξύ (α) της παρουσίασης του έργου του οργανισμού στο κοινό και (β) της υποβολής τεχνικής έκθεσης για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

14.   επισημαίνει ότι, μολονότι οι πάγιες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των εκθέσεων δραστηριότητας δεν προβλέπουν ρητώς την κατάρτιση δήλωσης αξιοπιστίας από τον οργανισμό, πολλοί διευθυντές το έχουν πράξει για το 2006, ένας δε από αυτούς περιέλαβε και μια σημαντική επιφύλαξη·

15.   υπενθυμίζει ότι με την παράγραφο 23 του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2005(17) καλεί τους διευθυντές των Υπηρεσιών να επισυνάπτουν στο εξής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, η οποία υποβάλλεται μαζί με τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία, δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, παρόμοια με τις δηλώσεις που υποβάλλουν σήμερα οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει ανάλογα τις πάγιες οδηγίες της προς τους οργανισμούς·

17.   προτείνει, επιπλέον, η Επιτροπή να συνεργαστεί με τους οργανισμούς για την ανάπτυξη εναρμονισμένου προτύπου για όλους τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ

   - ετήσιας έκθεσης για τη γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων, του έργου και των επιτευγμάτων του οργανισμού,
   - δημοσιονομικών δελτίων και έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
   - έκθεσης δραστηριοτήτων στα πρότυπα των εκθέσεων δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής,
   - δήλωσης αξιοπιστίας υπογεγραμμένης από το διευθυντή του οργανισμού, συνοδευόμενης από ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις στις οποίες θεωρεί σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Τα γενικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

18.   επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράγραφος 10.29(18) της ετήσιας έκθεσης), ότι η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών πιστώσεων, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα· επισημαίνει, ακόμα, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες·

19.   επισημαίνει ότι στο τέλος του 2006 14 οργανισμοί δεν είχαν εφαρμόσει ακόμη το σύστημα λογιστικής ABAC (ετήσια έκθεση, υποσημείωση στην παράγραφο 10.31)·

20.   επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ετήσια έκθεση, παράγραφος 1.25) σχετικά με τις αυξημένες δαπάνες ορισμένων οργανισμών που καταλόγισαν τα καταβλητέα έξοδα για μη ληφθείσα άδεια· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε με επιφυλάξεις τις δηλώσεις αξιοπιστίας του στην περίπτωση τριών οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), CEPOL και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων) για το οικονομικό έτος 2006 (2005: CEDEFOP, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης)·

Εσωτερικός έλεγχος

21.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 183, παρ. 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι επίσης εσωτερικός ελεγκτής των κανονιστικών οργανισμών που λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο και το διευθυντή κάθε οργανισμού·

22.   εφιστά την προσοχή στις ακόλουθες επιφυλάξεις που περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006:"

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού ως εσωτερικού ελεγκτή των κοινοτικών οργανισμών λόγω έλλειψης προσωπικού·

"

23.   επισημαίνει, ωστόσο, την παρατήρηση του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006, ότι από το 2007, με πρόσθετο προσωπικό που θα διαθέσει η Επιτροπή στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS), όλοι οι εν λειτουργία κανονιστικοί οργανισμοί θα υπόκεινται σε ετήσιο εσωτερικό έλεγχο·

24.   επισημαίνει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κανονιστικών και εκτελεστικών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων που απαιτείται να ελέγχονται από την IAS σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του, αν το προσωπικό που θα διατεθεί στην IAS θα επαρκεί για τη διεξαγωγή ετήσιου λογιστικού ελέγχου όλων των οργανισμών τα προσεχή έτη·

25.   παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, κάθε οργανισμός πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια για την χορήγηση απαλλαγής αρχή και στην Επιτροπή έκθεση του διευθυντή του σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των λογιστικών ελέγχων που έχει διεξαγάγει ο εσωτερικός ελεγκτής, τις συστάσεις που έχουν γίνει και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε συνέχεια των συστάσεων αυτών· ζητεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν αν τούτο έχει γίνει, και, αν ναι, με ποιο τρόπο·

26.   λαμβάνει υπόψη, σε σχέση με την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως σε σχέση με μικρότερους οργανισμούς, την πρόταση που υπέβαλε ο εσωτερικός ελεγκτής ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, να επιτρέπεται στους μικρότερους οργανισμούς να αναθέτουν εσωτερικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς·

Αξιολόγηση των οργανισμών

27.   υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(19), που προέκυψε από τη συνδιαλλαγή ενόψει του Συμβουλίου ECOFIN για τον προϋπολογισμό, στις 13 Ιουλίου 2007, με την οποία ζητούνται α) κατάσταση των οργανισμών τους οποίους προτίθεται να αξιολογήσει η Επιτροπή και β) κατάσταση των οργανισμών που έχουν ήδη αξιολογηθεί, συνοδευόμενη από επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων·

Πειθαρχικές διαδικασίες

28.   επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους τους, οι επιμέρους οργανισμοί δυσκολεύονται να συγκροτήσουν ειδικά πειθαρχικά συμβούλια απαρτιζόμενα από υπαλλήλους κατάλληλου βαθμού, η δε IDOC (Υπηρεσία διοικητικής έρευνας και πειθαρχικών μέτρων) της Επιτροπής δεν έχει αρμοδιότητα στους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου·

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας

29.   υπενθυμίζει το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών που υπέβαλε η Επιτροπή(COM(2005)0059), το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία οριζόντιου πλαισίου για τη δημιουργία, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών· επισημαίνει ότι το σχέδιο συνιστά χρήσιμη πρωτοβουλία στην προσπάθεια εξορθολογισμού της δημιουργίας και της λειτουργίας των οργανισμών· επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής του 2006 (παράγραφος 3.1 COM(2007)0274), ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μετά τη δημοσίευση του σχεδίου, η συζήτηση επί της ουσίας επαναλήφθηκε στο Συμβούλιο στο τέλος του 2006· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της θέσπισης της συμφωνίας·

30.   εκφράζει ως εκ τούτου την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των κανονιστικών οργανισμών μέσα στο 2008·

Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί

31.   υπενθυμίζει ότι, στους δύο αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, χορηγεί απαλλαγή στο διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο· επισημαίνει ότι οι δύο οργανισμοί διαθέτουν σημαντικό συσσωρευμένο πλεόνασμα από έσοδα τελών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη·

   Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 281 εκατομμύρια ευρώ(20),
   Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 18 εκατομμύρια ευρώ(21)·

Ειδικά ζητήματα

32.   επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 2006, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και πάλι υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων (43 % για τις διοικητικές δαπάνες (Τίτλος II) και 45% για επιχειρησιακή δραστηριότητα (Τίτλος III))·

33.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, μολονότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβεβαίωσε ότι, κατά το οικονομικό έτος 2006, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας τήρησε σε όλα τα βασικά σημεία τις σχετικές διατάξεις όσον αφορά την αξιοπιστία, υπήρξαν ορισμένες παραλείψεις, κυρίως σε σχέση με τον κανόνα της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, την ανάθεση δύο συμβάσεων και την εγγραφή στον προϋπολογισμό 2006 ποσών που θα δαπανηθούν εξ ολοκλήρου το 2007, καθώς και τη μη τήρηση των κριτηρίων επιλογής υπαλλήλων, εγείροντας έτσι την υποψία ότι δεν διασφαλίστηκε η διαφάνεια και η αμεροληψία κατά την εφαρμογή των διαδικασιών·

34.   επισημαίνει τις επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, τα κριτήρια επιλογής δεν αποφασίζονται από την αρχή από τις εξεταστικές επιτροπές ούτε σύμφωνα με την προκήρυξη, καθώς και την απάντηση του Ιδρύματος ότι σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων σημειώνεται πλέον σαφώς εάν η επιτυχία στις δοκιμασίες αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχία στο διαγωνισμό·

35.   επισημαίνει ότι στον ισολογισμό του Ιδρύματος περιλαμβάνονται οικόπεδα και κτίρια αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ (αν και το 1992 το κόστος κατασκευής ήταν 7,2 εκατομμύρια ευρώ) και συσσωρευμένο πλεόνασμα 4,09 εκατομμύρια ευρώ·

36.   επισημαίνει, από την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος για το 2006, ότι το 2006 το Ίδρυμα καθιέρωσε σύστημα διαχείρισης έργων για την αύξηση της οργανωτικής απόδοσης με μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερο συντονισμό στη χρήση των πόρων, και ότι εφαρμόστηκε επίσης σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας· επιπλέον, το σύστημα προμηθειών επεκτάθηκε για να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία·

37.   επισημαίνει ακόμη ότι, το 2006, το ίδρυμα δρομολόγησε εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας 2001-2004, σε συνδυασμό με ενδιάμεση αξιολόγηση επιλεγμένων πτυχών του τρέχοντος έργου του Ιδρύματος, προκειμένου να διαπιστωθούν ο αντίκτυπος, η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος· ζητεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

(1) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 60.
(2) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 116.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(4) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 60.
(7) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 116.
(8) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(9) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 60.
(12) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 116.
(13) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(14) ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 1).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 187, 15.7.2008, σ. 85.
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ L 196, 27.7.2005, σ. 75).
(18) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(19) Έγγραφο DS 605/1/07 Rev1 του Συμβουλίου.
(20) Πηγή: Έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου (ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 141).
(21) Πηγή: Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου (ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 135).


Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
PDF 417kWORD 108k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
P6_TA(2008)0143A6-0114/2008

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(1)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(2), μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4), και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0114/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2006·

2.   καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(6)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(7), μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(9), και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0114/2008),

1.   επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι λογαριασμοί που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(11)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006(12), μαζί με τις απαντήσεις του Ιδρύματος,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(14), και ιδίως το άρθρο 11,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(15), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0114/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2006 και το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2007 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2005(16), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων

   - εφιστά την προσοχή του Ιδρύματος στο υψηλό ποσοστό μεταφορών υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητές του (πάνω από 40%)· καλεί το Ίδρυμα να βελτιώσει τον προγραμματισμό του·
   - εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όπως τα προηγούμενα έτη και κατά παράβαση του δημοσιονομικού του κανονισμού, το Ίδρυμα δημοσίευσε μόνο συνοπτική επισκόπηση του προϋπολογισμού του στην Επίσημη Εφημερίδα·
   - εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την εγκατάσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του, καθώς και για το γεγονός ότι στο τέλος του 2005 δεν υπήρχε ανάλυση των επιχειρησιακών κινδύνων και των εκ των υστέρων ελέγχων, ενώ ο υπόλογος δεν έχει επικυρώσει ακόμη τα στοιχεία των λογαριασμών και των συστημάτων απογραφής·

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν οριζόντια ζητήματα των οργανισμών της ΕΕ και έχουν επομένως σημασία και για τη διαδικασία απαλλαγής κάθε επιμέρους οργανισμού

1.   επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των 24 οργανισμών και άλλων δορυφορικών υπηρεσιών που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ανήλθαν συνολικά σε 1.080.500.000 ευρώ το 2006 (με υψηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, 271 εκατομμύρια, και χαμηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), 5 εκατομμύρια ευρώ)·

2.   επισημαίνει ότι στο φάσμα των εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ που υπόκεινται σε έλεγχο και απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται τώρα μόνο οι καθιερωμένοι οργανισμοί αλλά και οι εκτελεστικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, ενώ στο εγγύς μέλλον θα περιληφθούν επίσης οι κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται ως εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες)·

3.   παρατηρεί ότι, όσον αφορά το Κοινοβούλιο, ο αριθμός των οργανισμών που υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής έχει εξελιχθεί ως εξής: οικονομικό έτος 2000 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 κανονιστικοί και 2 εκτελεστικοί οργανισμοί (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 2 οργανισμοί που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά υπόκεινται σε εσωτερική διαδικασία απαλλαγής)·

4.   συμπεραίνει, επομένως, ότι η διαδικασία λογιστικού ελέγχου/απαλλαγής έχει καταστεί άκαμπτη και δυσανάλογη για το σχετικό μέγεθος των προϋπολογισμών των οργανισμών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών· αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αναλάβει εκτενή αναθεώρηση της διαδικασίας απαλλαγής για τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αναπτύξει απλούστερη και πιο ορθολογική προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οργανισμών για καθέναν από τους οποίους θα απαιτείται ξεχωριστή έκθεση απαλλαγής τα προσεχή έτη·

Βασικοί προβληματισμοί

5.   ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύσταση νέου οργανισμού ή την αναμόρφωση υπάρχοντος, να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: τύπος οργανισμού, στόχοι του οργανισμού, εσωτερική διοικητική διάρθρωση, προϊόντα, βασικές διαδικασίες, ομάδα στόχου, πελάτες και ενδιαφερόμενοι του οργανισμού, επίσημη σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, δημοσιονομική αρμοδιότητα, δημοσιονομικός προγραμματισμός, πολιτική για το προσωπικό και τη στελέχωση·

6.   ζητεί, κάθε οργανισμός να διοικείται στη βάση ετήσιας συμφωνίας απόδοσης που να διατυπώνεται από τον οργανισμό και την αρμόδια ΓΔ και να περιλαμβάνει τους κύριους στόχους για το επόμενο έτος, δημοσιονομικό πλαίσιο και σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης·

7.   ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου· θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού·

8.   πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις· θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση των εσόδων με ειδικό προορισμό για τους οργανισμούς, συνακόλουθα δε και στη μείωση του διοικητικού κόστους·

9.   επισημαίνει πως αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται για το γεγονός ότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, το δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κλπ.· θεωρεί ότι κύριος λόγος για τούτο είναι ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να καταρτίσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδίως κανόνες εφαρμογής για τους οργανισμούς) που να καθιστούν δυνατή την πλήρη συμμόρφωσή τους·

10.   επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επί μέρους οργανισμούς κατά τα προηγούμενα έτη, και ιδίως το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο συγκεκριμένος οργανισμός· καλεί την αρμόδια επιτροπή του να τηρεί την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει πράξει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εν λόγω οργανισμού·

11.   υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς·

12.   θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να υιοθετηθούν αμέσως και το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί με βάση τις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες· θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς·

Παρουσίαση των στοιχείων στις εκθέσεις

13.   επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη προσέγγιση μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, των λογαριασμών τους, και των εκθέσεών τους για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ούτε για το αν θα πρέπει να υποβληθεί από το διευθυντή του οργανισμού δήλωση αξιοπιστίας· παρατηρεί ότι δεν κάνουν όλοι οι οργανισμοί φασή διάκριση μεταξύ α) της παρουσίασης του έργου του οργανισμού στο κοινό και β) της υποβολής τεχνικής έκθεσης για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

14.   επισημαίνει ότι, μολονότι οι πάγιες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των εκθέσεων δραστηριότητας δεν προβλέπουν ρητώς την κατάρτιση δήλωσης αξιοπιστίας από τον οργανισμό, πολλοί διευθυντές το έχουν πράξει για το 2006, ένας δε από αυτούς περιέλαβε και μια σημαντική επιφύλαξη·

15.   υπενθυμίζει ότι με την παράγραφο 25 του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2005(17) καλεί τους διευθυντές των Υπηρεσιών να επισυνάπτουν στο εξής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, η οποία υποβάλλεται μαζί με τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία, δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, παρόμοια με τις δηλώσεις που υποβάλλουν σήμερα οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει ανάλογα τις πάγιες οδηγίες της προς τους οργανισμούς·

17.   προτείνει, επιπλέον, η Επιτροπή να συνεργαστεί με τους οργανισμούς για την ανάπτυξη εναρμονισμένου προτύπου για όλους τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ

   - ετήσιας έκθεσης για τη γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων, του έργου και των επιτευγμάτων του οργανισμού,
   - δημοσιονομικών δελτίων και έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
   - έκθεσης δραστηριοτήτων στα πρότυπα των εκθέσεων δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής,
   - δήλωσης αξιοπιστίας υπογεγραμμένης από το διευθυντή του οργανισμού, συνοδευόμενης από ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις στις οποίες θεωρεί σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Τα γενικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

18.   επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράγραφος 10.29(18) της ετήσιας έκθεσης), ότι η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα· επισημαίνει, ακόμα, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες·

19.   επισημαίνει ότι στο τέλος του 2006 14 οργανισμοί δεν είχαν εφαρμόσει ακόμη το σύστημα λογιστικής ABAC (ετήσια έκθεση, υποσημείωση στην παράγραφο 10.31)·

20.   επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ετήσια έκθεση, παράγραφος 1.25) σχετικά με τις αυξημένες δαπάνες ορισμένων οργανισμών που καταλόγισαν τα καταβλητέα έξοδα για μη ληφθείσα άδεια· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε με επιφυλάξεις τις δηλώσεις αξιοπιστίας του στην περίπτωση τριών οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), CEPOL και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων) για το οικονομικό έτος 2006 (2005: CEDEFOP, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης)·

Εσωτερικός έλεγχος

21.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 183(3) του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι επίσης εσωτερικός ελεγκτής των κανονιστικών οργανισμών που λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο και το διευθυντή κάθε οργανισμού·

22.   εφιστά την προσοχή στις ακόλουθες επιφυλάξεις που περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006:"

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού ως εσωτερικού ελεγκτή των κοινοτικών οργανισμών λόγω έλλειψης προσωπικού.·

"

23.   επισημαίνει, ωστόσο, την παρατήρηση του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006, ότι από το 2007, με πρόσθετο προσωπικό που θα διαθέσει η Επιτροπή στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS), όλοι οι εν λειτουργία κανονιστικοί οργανισμοί θα υπόκεινται σε ετήσιο εσωτερικό έλεγχο·

24.   επισημαίνει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κανονιστικών και εκτελεστικών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων που απαιτείται να ελέγχονται από την IAS σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του, αν το προσωπικό που θα διατεθεί στην IAS θα επαρκεί για τη διεξαγωγή ετήσιου λογιστικού ελέγχου όλων των οργανισμών τα προσεχή έτη·

25.   παρατηρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, κάθε οργανισμός πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και την Επιτροπή έκθεση του διευθυντή του σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των λογιστικών ελέγχων που έχει διεξαγάγει ο εσωτερικός ελεγκτής, τις συστάσεις που έχουν γίνει και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε συνέχεια των συστάσεων αυτών· ζητεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν αν τούτο έχει γίνει, και, αν ναι, με ποιο τρόπο·

26.   λαμβάνει υπόψη, σε σχέση με την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως σε σχέση με μικρότερους οργανισμούς, την πρόταση που υπέβαλε ο εσωτερικός ελεγκτής ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, να επιτρέπεται στους μικρότερους οργανισμούς να αναθέτουν εσωτερικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς·

Αξιολόγηση των οργανισμών

27.   υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(19), που προέκυψε από τη συνδιαλλαγή ενόψει του Συμβουλίου ECOFIN για τον προϋπολογισμό, στις 13 Ιουλίου 2007, με την οποία ζητούνται (i) κατάσταση των οργανισμών τους οποίους προτίθεται να αξιολογήσει η Επιτροπή και (ii) κατάσταση των οργανισμών που έχουν ήδη αξιολογηθεί, συνοδευόμενη από επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων·

Πειθαρχικές διαδικασίες

28.   επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους τους, οι επιμέρους οργανισμοί δυσκολεύονται να συγκροτήσουν ειδικά πειθαρχικά συμβούλια απαρτιζόμενα από υπαλλήλους κατάλληλου βαθμού, η δε IDOC (Υπηρεσία διοικητικής έρευνας και πειθαρχικών μέτρων) της Επιτροπής δεν έχει αρμοδιότητα στους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου·

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας

29.   υπενθυμίζει το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών που υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2005)0059), το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία οριζόντιου πλαισίου για τη δημιουργία, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών· επισημαίνει ότι το σχέδιο συνιστά χρήσιμη πρωτοβουλία στην προσπάθεια εξορθολογισμού της δημιουργίας και της λειτουργίας των οργανισμών· επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής του 2006 (παράγραφος 3.1 COM(2007)0274), ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μετά τη δημοσίευση του σχεδίου, η συζήτηση επί της ουσίας επαναλήφθηκε στο Συμβούλιο στο τέλος του 2006· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της θέσπισης της συμφωνίας·

30.   εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των κανονιστικών οργανισμών μέσα στο 2008·

Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί

31.   υπενθυμίζει ότι στους δύο αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς χορηγεί απαλλαγή στο διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο· επισημαίνει ότι οι δύο οργανισμοί διαθέτουν σημαντικό συσσωρευμένο πλεόνασμα από έσοδα τελών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη·

   Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 281 εκατομμύρια ευρώ(20)·
   Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 18 εκατομμύρια ευρώ(21)·

Συγκεκριμένα ζητήματα

32.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006·

33.   επισημαίνει την παρατήρηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2006, ότι, σε αντίθεση με το άρθρο 31 του πλαισίου δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προϋπολογισμός που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμές, με χρονοδιάγραμμα πληρωμών όταν οι πιστώσεις είναι διαχωριζόμενες, το Ίδρυμα δημοσίευσε μόνο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του για το 2006, παραβαίνοντας έτσι τους κανόνες παρουσίασης του προϋπολογισμού·

34.   επισημαίνει επίσης το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δύο τρέχουσες πολυετείς συμβάσεις, MEDA και TEMPUS, με την Επιτροπή, που τέθηκαν αμφότερες σε ισχύ το 2004, ότι το Ίδρυμα ενέγραψε το συνολικό του ποσού των εσόδων από τις συμβάσεις αυτές στον προϋπολογισμό του, αντί για τα ποσά που εισπράττει κάθε χρόνο·

35.   εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αναφέρεται το γεγονός ότι η δήλωση αξιοπιστίας του διευθυντή (που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος) περιλαμβάνει επιφυλάξεις όσον αφορά

   - την πολιτική αβεβαιότητα στα κράτη εταίρους
   - τη δημοσιονομική διαχείριση της σύμβασης Tempus
   - τις πιθανές κοινωνικές, επικοινωνιακές, νομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της τεχνικής βοήθειας της Tempus για το Ίδρυμα·

36.   επισημαίνει το γεγονός ότι στον ισολογισμό περιλαμβάνονται: ένα κονδύλιο "Occupational right" ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ (που αντιστοιχεί σε συνεισφορά στο κόστος ανακαίνισης ενός κτιρίου), και 12 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς·

37.   επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού όσον αφορά την ισχύ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και του δημοσιονομικού κανονισμού στους οργανισμούς, σύμφωνα με την οποία:

   - με τον περιορισμό των συνήθων βαθμών πρόσληψης, ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης δεν καλύπτει τις ανάγκες των εξειδικευμένων οργανισμών, που χρειάζεται να προσλαμβάνουν έμπειρους επαγγελματίες για καίριες θέσεις, ενώ θέτει προβλήματα στην κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας·
   - ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν είναι κατ" ανάγκη κατάλληλος για μικρούς οργανισμούς όπως το Ίδρυμα, το οποίο διαχειρίζεται ποσά από διάφορες πηγές και διεξάγει τις δραστηριότητές του με συναλλαγές σχετικά χαμηλού ύψους σε κράτη εταίρους που μπορεί να έχουν φτωχές οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες και υψηλά επίπεδα διαφθοράς.

(1) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 63.
(2) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 122.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(4) EE L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(5) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 63.
(7) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 122.
(8) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(9) EE L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(10) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(11) ΕΕ C 261, 31.10.2007, σ. 63.
(12) ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 122.
(13) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(14) EE L 131, 23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 22).
(15) EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(16) EE L 187, 15.7.2008, σ. 142.
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ L 196, 27.7.2005, σ. 114).
(18) ΕΕ C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(19) Έγγραφο DS 605/1/07 Rev1 του Συμβουλίου.
(20) Πηγή: Έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου (ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 141).
(21) Πηγή: Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2006 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου (ΕΕ C 309, 19.12.2007, σ. 135).


Aπαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Kέντρο για την Aνάπτυξη της Επαγγελματικής Kατάρτισης (CEDEFOP)
PDF 411kWORD 118k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
P6_TA(2008)0144A6-0110/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(2), μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0110/2008),

1.   χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2006·

2.   εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8), και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(9), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0110/2008),

1.   επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι λογαριασμοί που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμο