Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 22. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
Rajatylittävä yhteistyö terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa *
 Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö
 Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla
 Vapaaehtoistyön rooli taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä
 Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomus 2006
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka III, komissio
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka I, Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka II, neuvosto
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka IV, tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka VII, alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka VIII, Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2006: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan koulutussäätiö
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
 Vastuuvapaus 2006: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus)
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan jälleenrakennusvirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan ympäristökeskus
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan lääkevirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan meriturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan lentoturvallisuussäätiö
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan rautatievirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto
 Vastuuvapaus 2006: Eurojust
 Vastuuvapaus 2006: Euroopan poliisiakatemia
 Vastuuvapaus 2006: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto
 Vastuuvapaus 2006: GNSS-järjestelmän Euroopan valvontaviranomainen
 Kodittomuuden poistaminen

Rajatylittävä yhteistyö terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa *
PDF 376kWORD 78k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2008 Saksan liittotasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/…/YOS täytäntöönpanosta (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Saksan liittotasavallan aloitteen (11563/2007 ja 11045/1/2007),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0409/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan, 51 artiklan ja 41 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0099/2008),

1.   hyväksyy Saksan liittotasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   kehottaa neuvostoa ja komissiota Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen antamaan etusijan tuleville ehdotuksille päätöksen muuttamiseksi sopimukseen Euroopan unionista, toimintasopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklasta annetun julistuksen N:o 50 mukaisesti;

4.   aikoo päättäväisesti tutkia tällaiset ehdotukset tulevaisuudessa kiireellisellä menettelyllä edellä 3 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Saksan liittotasavallan aloitteeseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Saksan liittotasavallan hallitukselle.

Saksan liittotasavallan teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Saksan liittotasavallan aloite
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Neuvoston on hyväksyttävä puitepäätös eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista mahdollisimman pian, jotta voidaan säätää tietyt vähimmäismääräykset yksilöiden käytettävissä olevasta oikeusavusta jäsenvaltioissa.
Tarkistus 2
Saksan liittotasavallan aloite
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Päätöksessä 2008/…/YOS rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi säädettävät tietosuojaa koskevat säännöt on luotava, koska tietosuojaa varten ei ole riittävää kolmannen pilarin oikeudellista välinettä. Kun tällainen yleinen oikeudellinen väline hyväksytään, sitä olisi sovellettava kaikkeen rikosasioita koskevaan poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön edellyttäen, että sen tietosuojan taso on riittävä eikä missään tapauksessa heikompi kuin suoja, josta on säädetty 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä ja siihen 8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä valvontaviranomaisia ja rajatylittäviä tiedonsiirtoja koskevassa lisäpöytäkirjassa.
Tarkistus 3
Saksan liittotasavallan aloite
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)  Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä saa käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeassa suhteessa yksittäisen erityistapauksen tarkoitukseen, ja noudattaen tällöin erityisiä suojatoimia.
Tarkistus 4
Saksan liittotasavallan aloite
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)
(3 d)  Erityistyöryhmien muodostaminen olisi voitava suorittaa nopeasti ja epäbyrokraattisesti tehokkaan poliisiyhteistyön varmistamiseksi.
Tarkistus 5
Saksan liittotasavallan aloite
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Päätöksen sisältämät toimenpiteet ovat Euroopan tietosuojavaltuutetun 19 päivänä joulukuuta 2007 antaman lausunnon mukaisia.
Tarkistus 6
Saksan liittotasavallan aloite
2 artikla – -a alakohta (uusi)
-a) 'henkilötiedoilla' kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä ('rekisteröity') koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;
Tarkistus 11
Saksan liittotasavallan aloite
2 artikla – e alakohta
e) 'DNA:n koodaamattomalla osalla' kromosomialueita, jotka eivät sisällä geneettistä ilmentymää eli joiden ei tiedetä aiheuttavan mitään organismin ominaisuuksia;
e) 'DNA:n koodaamattomalla osalla' kromosomialueita, jotka eivät sisällä geneettistä ilmentymää eli joiden ei tiedetä sisältävän tietoja erityisistä perinnöllisistä ominaisuuksista; DNA:n koodaamattomasta osasta ei tieteellisestä edistymisestä huolimatta paljasteta muita tietoja;
Tarkistus 18
Saksan liittotasavallan aloite
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Syytteistä vapautettuja koskevat pyynnöt
Tämän päätöksen 3 ja 4 luvun mukaisesti tietoja näytteistä, jotka vastaavat syytteistä vapautettujen henkilöiden DNA-profiilia tai sormenjälkiä, vaihdetaan ainoastaan, mikäli tietokanta on tarkkaan rajattu ja tutkimukseen liittyvän tiedon luokka on tarkkaan määritelty kansallisessa lainsäädännössä.
Tarkistus 19
Saksan liittotasavallan aloite
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) pyynnön esittävän jäsenvaltion jäsenvaltiokoodi;
a) pyynnön esittävän jäsenvaltion jäsenvaltiokoodi ja aloitteen tehneen kansallisen viranomaisen koodi;
Tarkistus 20
Saksan liittotasavallan aloite
17 artikla – 3 kohta – i alakohta
i) lähettävän jäsenvaltion (lähettävien jäsenvaltioiden) virkamiesten tai muiden virkailijoiden toimivaltuudet isäntäjäsenvaltiossa operaation aikana;
i) lähettävän jäsenvaltion (lähettävien jäsenvaltioiden) virkamiesten tai muiden virkailijoiden toimivaltuudet isäntäjäsenvaltiossa operaation aikana; kyseisiin toimivaltuuksiin on luettava erityisesti oikeus tarkkailuun, takaa-ajoon, kiinniottamiseen ja kuulusteluun;
Tarkistus 21
Saksan liittotasavallan aloite
18 artikla – 1 kohta
1.  Päätöksen 2007/.../YOS teknistä ja hallinnollista täytäntöönpanoa koskevat muut tiedot vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä. Neuvosto voi muuttaa liitettä määräenemmistöllä.
1.  Päätöksen 2008/.../YOS teknistä ja hallinnollista täytäntöönpanoa koskevat muut tiedot vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä. Neuvosto voi muuttaa liitettä määräenemmistöllä kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 22
Saksan liittotasavallan aloite
20 artikla – 1 kohta
1.  Neuvosto tekee päätöksen 2007/…/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tämän päätöksen liitteen 4 luvussa esitettyyn kyselyyn perustuvan arviointiraportin perusteella.
1.  Neuvosto tekee päätöksen 2008/…/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tämän päätöksen liitteen 4 luvussa esitettyyn kyselyyn perustuvan arviointiraportin perusteella. Asianomaisten jäsenvaltioiden riippumattomat tietosuojaviranomaiset osallistuvat täysimääräisesti tämän päätöksen liitteessä olevassa 4 luvussa esitettyyn arviointimenettelyyn.
Tarkistus 23
Saksan liittotasavallan aloite
21 artikla – 1 kohta
1.  Päätöksen 2007/…/YOS 2 luvun mukaisen tietojenvaihdon hallinnollisen, teknisen ja taloudellisen soveltamisen arviointi suoritetaan vuosittain. Arviointi koskee niitä jäsenvaltioita, jotka soveltavat arviointiajankohtana päätöstä 2007/…/YOS, ja se suoritetaan niistä tietoryhmistä, joiden osalta asianomaiset jäsenvaltiot ovat aloittaneet tietojenvaihdon. Arviointi perustuu asianomaisten jäsenvaltioiden raportteihin.
1.  Päätöksen 2008/…/YOS 2 luvun mukaisen tietojenvaihdon hallinnollisen, teknisen ja taloudellisen soveltamisen arviointi suoritetaan vuosittain. Tällaisessa arvioinnissa käsitellään jäsenvaltioiden DNA:n keräämisen ja säilyttämisen tekniikoiden ja kriteerien erojen seurauksia. Arvioinnissa käsitellään myös tuloksia, jotka liittyvät erityyppisten DNA-tietojen rajatylittävän vaihdon oikeasuhteisuuteen ja tehokkuuteen. Arviointi koskee niitä jäsenvaltioita, jotka soveltavat arviointiajankohtana päätöstä 2008/…/YOS, ja se suoritetaan niistä tietoryhmistä, joiden osalta asianomaiset jäsenvaltiot ovat aloittaneet tietojenvaihdon. Arviointi perustuu asianomaisten jäsenvaltioiden raportteihin.
Tarkistus 24
Saksan liittotasavallan aloite
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Neuvoston pääsihteeri toimittaa Euroopan parlamentille ja komissiolle säännöllisin väliajoin tiedonvaihtoa koskevan arvioinnin tulokset tämän päätöksen liitteessä olevan 4 luvun 2.1 kohdassa tarkoitetun raportin muodossa.
Tarkistus 25
Saksan liittotasavallan aloite
Lisäys aloitteeseen – 1 luku – 1.1 kohta – 3 alakohta
Sisällyttämistä koskeva säännös:
Sisällyttämistä koskeva säännös:
DNA-tunnisteiden, jotka jäsenvaltiot antavat käyttöön hakuja ja vertailuja varten, ja hakuja ja vertailuja varten lähetettävien DNA-tunnisteiden on sisällettävä vähintään kuusi locia ja ne voivat sisältää muita loceja tai tyhjiä niiden saatavuudesta riippuen. DNA-viitetunnisteen on sisällettävä vähintään kuusi seitsemästä ESS/ISSOL-locista. Vastaavuuksien tarkkuuden lisäämiseksi suositellaan, että kaikki käytettävissä olevat alleelit tallennetaan luetteloituun DNA-tunnisteiden tietopankkiin.
DNA-tunnisteiden, jotka jäsenvaltiot antavat käyttöön hakuja ja vertailuja varten, ja hakuja ja vertailuja varten lähetettävien DNA-tunnisteiden on sisällettävä vähintään kuusi locia ja niiden on sisällettävä täydentäviä loceja tai tyhjiä niiden saatavuudesta riippuen. DNA-viitetunnisteen on sisällettävä vähintään kuusi seitsemästä ESS/ISSOL-locista. Vastaavuuksien tarkkuuden lisäämiseksi kaikki käytettävissä olevat alleelit on tallennettava luetteloituun DNA-tunnisteiden tietokantaan ja niitä käytetään hakuihin ja vertailuihin. Kukin jäsenvaltio panee niin nopeasti kuin mahdollista täytäntöön EU:n mahdollisesti hyväksymät uudet ESS-locit.

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö
PDF 298kWORD 65k
Teksti
Konsolidoitu teksti
Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi 22. huhtikuuta 2008 oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008

Seuraava päätösluonnos hyväksyttiin(1) ja toimitettiin neuvostolle ja komissiolle EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan mukaisesti:

Euroopan parlamentin päätös oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 195 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 107 d artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin päätökseksi oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta ... antamansa päätöslauselman,

ottaa huomioon komission lausunnon,

ottaa huomioon neuvoston hyväksymisen,

sekä katsoo, että:

(1)  Euroopan unionin perusoikeuskirjassa(2) oikeus hyvään hallintoon tunnustetaan unionin kansalaisten perusoikeudeksi.

(2)  Kansalaisten luottamus oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa on keskeistä oikeusasiamiehen toiminnan onnistumisen kannalta.

(3)  Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta poistetaan kaikki mahdollinen epävarmuus sen suhteen, kykeneekö oikeusasiamies suorittamaan perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa.

(4)  Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta mahdollistetaan kaikki mahdollinen niiden säännösten ja sen oikeuskäytännön kehitys, jotka koskevat Euroopan unionin elinten ja laitosten väliintuloa yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa.

(5)  Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa niiden viime vuosina tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka koskevat EU:n toimielinten ja elinten roolia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien petosten torjunnassa ja erityisesti Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamista, jotta oikeusasiamiehen on mahdollista toimittaa noille toimielimille tai elimille kaikki niiden vastuualueeseen kuuluvat tiedot.

(6)  Olisi toteutettava toimia sen mahdollistamiseksi, että oikeusasiamies voi kehittää yhteistyötään vastaavanlaisten elinten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kansallisten ja kansainvälisten elinten kanssa myös silloin, kun niiden toiminta on laaja-alaisempaa kuin Euroopan oikeusasiamiehen (esimerkiksi ihmisoikeuksien suojelu), sillä tällainen yhteistyö voi vaikuttaa myönteisesti oikeusasiamiehen toiminnan tehostamiseen.

(7)  Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2002,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom johdanto-osan 1 viitettä, johdanto-osan 3 kappaletta, 1 artiklan 1 kohtaa, 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja viidettä alakohtaa, 4 artiklaa ja 5 artiklaa muutetaan seuraavasti:"

Oikeusasiamiehen ohjesääntö   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimukset sekä erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 138 e artiklan 4 kohdan, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 20 d artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perussopimukset sekä erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan
Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale
oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös omasta aloitteestaan, on oltava mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä varten yhteisön toimielinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän niiltä pyytämät tiedot, paitsi aiheellisella tavalla perustelluista salassapitosyistä ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen velvollisuutta olla ilmaisematta tällaisia tietoja; jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tarvittavat tiedot paitsi jos näihin tietoihin sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai asetuksia taikka tietojen välittämistä estäviä säännöksiä; jollei oikeusasiamiestä avusteta toivotulla tavalla hän antaa tämän tiedoksi Euroopan parlamentille jonka tehtävänä on toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,
oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös omasta aloitteestaan, on oltava mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä varten yhteisön toimielinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän niiltä pyytämät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen velvollisuutta olla ilmaisematta tällaisia tietoja ja kohdella luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja kyseisissä toimielimissä tai elimissä noudatettavien säännösten mukaisesti; luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja toimittavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta; oikeusasiamiehen olisi sovittava kyseisten toimielinten tai elinten kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen toimittamista koskevista ehdoista; jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tarvittavat tiedot, paitsi jos näihin tietoihin sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai asetuksia taikka tietojen välittämistä estäviä säännöksiä; jollei oikeusasiamiestä avusteta toivotulla tavalla, hän antaa tämän tiedoksi Euroopan parlamentille, jonka tehtävänä on toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,
Tarkistus 3
1 artiklan 1 kohta
1.  Oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot vahvistetaan tällä päätöksellä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 138 e artiklan 4 kohdan, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 20 d artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan mukaisesti.
1.  Oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskeva ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot vahvistetaan tällä päätöksellä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 4
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
2.  Yhteisöjen toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy asianomaisiin asiakirjoihin. Ne voivat kieltäytyä tästä vain aiheellisella tavalla perustelluista salassapitosyistä.
2.  Yhteisöjen toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle oikeus tutustua asianomaisiin asiakirjoihin. Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin, ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa1 tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin voi tutustua vain, jos oikeusasiamies noudattaa kyseisessä toimielimessä tai elimessä voimassa olevia sääntöjä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja toimittavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta.
Ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöön panemiseksi oikeusasiamies voi sopia kyseisten toimielinten tai elinten kanssa luottamuksellisten tietojen tai muiden ammattisalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen saatavuutta koskevista ehdoista.
‐‐‐‐‐
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
Tarkistus 5
3 artiklan 2 kohdan 5 alakohta
Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana; hän esiintyy oman hallintoyksikkönsä nimissä ja sen määräysten alaisena ja häntä koskee salassapitovelvollisuus.
Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana; häntä sitovat henkilöstösääntöjen asiaa koskevat määräykset, erityisesti salassapitovelvollisuus.
Tarkistus 6
4 artikla
1.  Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä – joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 287 artiklaa, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 47 artiklan toista kohtaa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 194 artiklaa – eivät saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja joista ne ovat saaneet tiedon suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Heidän velvollisuutenaan on myös käsitellä luottamuksellisina sellaiset tiedot jotka voisivat aiheuttaa haittaa kantelun tekijälle tai jollekin muulle henkilölle jota asia koskee sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.
1.  Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä – joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 287 artiklaa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 194 artiklaa – eivät saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja, joista ne ovat saaneet tiedon suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Heidän velvollisuutenaan on myös olla paljastamatta luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja, joita oikeusasiamiehelle on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklan mukaisina arkaluontoisina asiakirjoina tai henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvina asiakirjoina, taikka mitään muita sellaisia tietoja, jotka voisivat aiheuttaa haittaa kantelun tekijälle tai jollekin muulle henkilölle, jota asia koskee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.
Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä käsittelevät kolmansien osapuolten pyyntöjä saada tutustua oikeusasiamiehen tutkimustensa kautta saamiin asiakirjoihin asetukseen (EY) N:o 1049/2001 ja erityisesti sen 4 artiklaan sisältyvien vaatimusten ja rajoitusten mukaisesti.
2.  Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee tutkimuksen yhteydessä seikkoja joilla hän arvioi voivan olla rikosoikeudellista merkitystä hän antaa asian viipymättä tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöissä olevien pysyvien edustajien välityksellä sekä tapauksen mukaan sille yhteisöjen toimielimelle jonka alaisena kyseinen virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on jolloin kyseinen toimielin voi mahdollisesti soveltaa Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 18 artiklan toista kohtaa. Oikeusasiamies voi myös antaa kyseiselle yhteisöjen toimielimelle tai elimelle tiedoksi seikat jotka asettavat näiden virkamiesten tai muiden henkilöstöön kuuluvien käyttäytymisen kurinpidollisesti kyseenalaiseksi.
2.  Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee tutkimuksen yhteydessä seikkoja, joilla hän arvioi voivan olla rikosoikeudellista merkitystä, hän antaa asian viipymättä tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöissä olevien pysyvien edustajien välityksellä tai toimivaltaisen yhteisön toimielimen tai elimen välityksellä; tapauksen mukaan oikeusasiamies antaa asian tiedoksi myös sille yhteisöjen toimielimelle tai elimelle, jonka alaisena kyseinen virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on, jolloin kyseinen toimielin voi mahdollisesti soveltaa Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 18 artiklan toista kohtaa. Oikeusasiamies voi myös antaa kyseiselle yhteisöjen toimielimelle tai elimelle tiedoksi seikat, jotka asettavat näiden virkamiesten tai muiden henkilöstöön kuuluvien käyttäytymisen kurinpidollisesti kyseenalaiseksi.
Tarkistus 7
5 artikla
Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti olisi voitu myöntää.
Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti olisi voitu myöntää. Samoin edellytyksin oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä muiden elinten kanssa perusoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi.
"

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

(1) Päätöslauselmaesityksen (A6-0076/2008) äänestystä lykättiin odotettaessa EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn loppuun saattamista.
(2) EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.


Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla
PDF 158kWORD 92k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008 elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla (2007/2210(INI))
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Elinten luovutukset ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla" (KOM(2007)0275) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission työasiakirjan vaikutustenarvioinnista SEC(2007)0705,

–   ottaa huomioon ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY(1),

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(2),

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)(3),

–   ottaa huomioon hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4. huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY(4),

–   ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) suuntaviivat elinsiirroista,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä sen lisäpöytäkirjan, joka koskee ihmisestä peräisin olevien elinten ja kudosten siirtoa,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston raportin "Meeting the organ shortage. Current status and strategies for improvement of organ donation" (1999),

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston raportin "Guide to the safety and quality assurance for organs, tissues and cells"(5),

–   ottaa huomioon Brysselissä 13. syyskuuta 2007 järjestetyssä ensimmäisessä elinten luovutusta ja elinsiirtoja yhteisön tasolla käsittelevässä kansallisten asiantuntijoiden kokouksessa laaditun asiakirjan(6),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0090/2008),

A.   ottaa huomioon, että elinsiirtojen tarve on kasvanut Euroopan unionissa tasaisesti ja nopeammin kuin luovutettujen elinten määrä; ottaa huomioon, että eri puolilla EU:ta yli 60 000 potilasta odottaa siirtoelintä ja että huomattava määrä potilaita kuolee elinten jatkuvan puutteen seurauksena; ottaa huomioon, että luovuttajien määrän kasvu ei johda jonotuslistojen lyhenemiseen,

B.   ottaa huomioon, että elinkauppa, kaupallistuminen ja elinsiirtomatkailu, jotka ovat vastoin ihmisarvon kunnioitusta, kehittyvät nopeasti; ottaa huomioon, että elinpulan ja elinkaupan välillä on yhteys ja että elinkaupasta tarvitaan enemmän tietoa,

C.   ottaa huomioon, että turvallisuuskysymykset jäävät usein huomiotta laitonta elinsiirtokauppaa harjoitettaessa, mikä saattaa merkitä hengenvaaraa sekä luovuttajalle että vastaanottajalle,

D.   ottaa huomioon, että neljä jäsenvaltiota ei ole vieläkään ratifioinut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta, viisi jäsenvaltiota ei ole ratifioinut sen lisäpöytäkirjaa ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta (Palermon lisäpöytäkirja), yhdeksän jäsenvaltiota ei ole ratifioinut lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta ja 17 jäsenvaltiota ei ole ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta,

E.   ottaa huomioon, että vaikka uusimmat arviot kertovat elinkaupan muodostavan melko pienen osuuden kaikesta laittomasta kaupasta, ihmisten elinten ja kudosten laiton kauppa on muuttumassa yhä enemmän maailmanlaajuiseksi ongelmaksi ja että se on sekä kansallista että rajat ylittävää ja että kysyntä ohjaa sitä (EU:ssa tapauksia arvioidaan olevan vuosittain 150–250),

F.   ottaa huomioon, että ihmisten elinten ja kudosten kauppa on yksi ihmiskaupan muoto, joka loukkaa vakavasti perusihmisoikeuksia ja erityisesti ihmisarvoa ja fyysistä koskemattomuutta ja voi heikentää kansalaisten luottamusta lailliseen elinsiirtojärjestelmään, mikä saattaa entisestään pahentaa pulaa vapaaehtoisesti luovutetuista elimistä ja kudoksista,

G.   katsoo, että laatu, turvallisuus, tehokkuus ja avoimuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta yhteiskunta voisi hyötyä elinsiirtojen tarjoamista mahdollisuuksista hoitokeinona,

H.   ottaa huomioon, että elinsiirto on ainoa käytettävissä oleva hoito sellaisten elinten, kuten maksa, keuhkot ja sydän, loppuvaiheen vajaatoimintaan sekä kustannustehokkain hoito munuaisten loppuvaiheen vajaatoimintaan; ottaa huomioon, että elinsiirto antaa mahdollisuuden pelastaa ihmishenkiä ja tarjota parempaa elämänlaatua,

I.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on merkittäviä eroja elinsiirtojen määrissä, elinten lähteissä (elävä vai kuollut luovuttaja) sekä jopa poikkeavuutta elinten luovuttamiselle ja elinsiirroille asetetuissa laatu- ja turvallisuusvaatimuksissa ja että elinsiirtojen järjestelyissä on eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, mistä aiheutuu standardien epäyhtenäisyyttä EU:n alueella,

J.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on erilaisia lainsäädännöllisiä puitteita (opt-in, opt-out) ja kokemukset eri jäsenvaltioissa osoittavat, että oikeusjärjestelmän vaikutus lahjoittajien määrään on varsin vähäinen,

K.   ottaa huomioon, että elinsiirtojen vaihtoehto on usein tehohoito, joka on potilaille epämiellyttävää ja rasittaa terveydenhoitojärjestelmiä ja potilaiden perhettä ja hoitajia,

L.   katsoo, että elinten luovutus ja elinsiirto ovat arkaluonteisia ja monimutkaisia kysymyksiä, joiden yhteydessä on otettava huomioon paitsi lääketieteelliset myös oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, ja jotka edellyttävät kansalaisyhteiskunnan täysimääräistä osallistumista niiden kehittämiseen,

M.   ottaa huomioon, että elinten käyttöön hoidossa liittyy tarttuvien tautien ja muiden sairauksien leviämisriski,

N.   ottaa huomioon, että jäsenvaltiot välittävät toisilleen jo monia elimiä ja olemassa on jo erilaisia eurooppalaisia järjestöjä, jotka koordinoivat elinten vaihtoa (esimerkiksi Scandiatransplant, Eurotransplant),

O.   ottaa huomioon, että nykyiset kokemukset (esimerkiksi Espanjan malli, Belgian GIFT-hanke, DOPKI, ja Alliance for Organ Donation and Transplantation (Alliance-O)) osoittavat myönteisiä tuloksia ja ne olisi otettava huomioon,

P.   katsoo, että kansalaisten tietoisuus, myönteinen käytännön tieto ja ammattilaisten jatkokoulutus ja viestintätaidot ovat tärkeitä pyrittäessä lisäämään ihmisten halukkuutta luovuttaa elimiä,

Q.   katsoo, että on otettava käyttöön tehokkaita kansanterveystoimia, joilla helpotetaan kroonisen munuaissairauden kaltaisten, elinten vajaatoimintaa aiheuttavien kroonisten sairauksien varhaista havaitsemista ja hallintaa, jotta voidaan minimoida elinten siirtoa tarvitsevien henkilöiden määrä tulevaisuudessa;

1.   pitää myönteisenä edellä mainittua komission tiedonantoa, jossa ehdotetaan erittäin suotavaa integroitua kolmen pilarin lähestymistapaa;

Lainsäädäntöväline

2.   odottaa komission ehdotusta direktiiviksi, jossa säädetään laatu- ja turvallisuusvaatimuksista elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, säilytykselle, kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla Euroopan unionissa ja näiden vaatimusten noudattamiseen tarvittavista resursseista; korostaa kuitenkin, että tuleva lainsäädäntökehys ei saisi luoda hallinnollista lisätaakkaa jäsenvaltioille tai palveluntarjoajille eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä tai yksittäisissä jäsenvaltioissa vallitseviin olosuhteisiin mukautettujen toimintatapojen käyttöä eikä sisältää vaatimuksia, jotka vähentäisivät mahdollisten ja tosiasiallisten luovuttajien määrää;

3.   korostaa, että uuden direktiivin olisi täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän saavuttamiseksi eikä se saisi estää niitä ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia toimia;

4.   korostaa, että direktiivissä olisi otettava huomioon lääketieteessä saavutettu edistys;

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

5.   ilmaisee huolestumisensa siitä, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään, koska saatavilla ei ole riittävästi elimiä; katsoo, että pula elimistä ja luovuttajista on merkittävin haaste, johon jäsenvaltioiden on vastattava elinsiirtojen alalla; muistuttaa, että Euroopassa on tällä hetkellä rekisteröityneinä tuhansia potilaita elinsiirtojonoihin ja että kuolevuusaste on niissä huomattavan korkea;

6.   toteaa, että elimen luovuttamisen potilaalle olisi perustuttava tämän lääketieteelliselle valmiudelle ottaa elin vastaan; katsoo, että ei tulisi hyväksyä syrjintää sellaisten vammojen nojalla, jotka eivät vaikuta potilaan mahdollisuuksiin ottaa elin vastaan;

7.   huomauttaa, että elimen luovutus on lahja; korostaa siksi, että samalla kun etsitään ratkaisua vakavaan elinpulaan Euroopassa, on erittäin tärkeää, että vapaata tahtoa luovuttaa tai olla luovuttamatta kunnioitetaan ja suojellaan;

8.   panee merkille, että EU:n alueella on huomattavia eroavuuksia elinten lähteissä (elävä vai kuollut luovuttaja) sekä siinä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet lisäämään luovuttajien määrää, ja että laatu- ja turvallisuusvaatimukset, elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen järjestelyt sekä lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutus ja jatkokoulutus vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen; katsoo, että osa eroavaisuuksista selittyy taloudellisilla, rakenteellisilla, hallinnollisilla, kulttuurisilla, eettisillä, uskonnollisilla, historiallisilla, ja yhteiskunnallisilla ja oikeudellisilla tekijöillä, vaikkakin ratkaisevan tärkeä tekijä vaikuttaa olevan se, miten koko luovutus- ja siirtoprosessi on järjestetty;

9.   uskoo vahvasti, että on paljon mahdollisuuksia jakaa asiantuntemusta jäsenvaltioiden välillä, jotta voitaisiin lisätä luovuttajien määrää ja helpottaa pääsyä elinsiirtoon kaikkialla Euroopan unionissa; odottaa komission toimintasuunnitelmaa jäsenvaltioiden välisestä tiivistetystä yhteistyöstä:

   elinten saatavuuden parantamiseksi
   siirtojärjestelmien tehokkuuden lisäämiseksi ja niihin pääsyn helpottamiseksi
   yleisen tietoisuuden lisäämiseksi
   laadun ja turvallisuuden takaamiseksi;

10.   korostaa tästä syystä, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja jäsenvaltioiden sisäisten ja niiden keskinäisten menestyksekkäiden toimintamallien tukeminen, mikäli mahdollista kansainvälisellä tasolla, on ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että operatiiviset järjestelmät muodostettaisiin seuraavista tekijöistä: asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet, tekninen ja logistinen infrastruktuuri, psykologinen ja organisatorinen tuki, asianmukainen organisatorinen rakenne sairaaloiden ja niitä ylemmällä tasolla erittäin pätevällä henkilökunnalla varustettuna ja yhdistettynä selkeisiin jäljittämistä koskeviin säännöksiin sekä reilu, tehokas ja tasapuolinen jakojärjestelmä ja siirtojärjestelmään pääsy;

Elinten saatavuuden parantaminen

11.   muistuttaa siitä, että jäsenvaltiot vastaavat omista oikeudellisista ratkaisumalleistaan; panee merkille, että Euroopan unionissa on kaksi mallia, joista kummastakin on erilaisia variantteja; katsoo, ettei oikeusjärjestelmien mukauttamiseen tai yhdenmukaistamiseen ole tarvetta; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan lainsäädännössään käyttöön mahdollisuuden nimittää laillinen edustaja, joka voi päättää elimen luovutuksesta henkilön kuoleman jälkeen;

12.   kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan kuoleman jälkeen tapahtuvien elinluovutusten määrän; kehottaa täten jäsenvaltioita investoimaan mahdollisimman paljon organisaatioidensa kehittämiseen

   tiedottamalla lääkäreille ja hoitohenkilöstölle sekä kouluttamalla heitä
   tukemalla sairaaloita taloudellisesti, jotta ne ottaisivat palvelukseen "sisäisiä elinsiirtokoordinaattoreita" (lääkäreitä, jotka työskentelevät teho-osastoilla ja joiden tukena on lääketieteellinen ryhmä), joiden tehtävänä olisi etsiä aktiivisesti mahdollisia luovuttajia ja ottaa yhteyttä näiden omaisiin
   soveltamalla laadunparantamisohjelmia kaikissa sairaaloissa tai sairaalaklustereissa kaikkialla EU:ssa, missä on todistettavasti mahdollisuuksia elinten luovutukseen;

13.   pyytää jäsenvaltioita elinten saatavuuden lisäämiseksi arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta (iäkkäät luovuttajat, luovuttajat, joilla on tiettyjä sairauksia) saatavien elinten käyttöä ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta koskevat näkökohdat;

14.   katsoo, että elinsiirtoja voidaan toteuttaa käyttämällä muita kuin optimaalisia elimiä; katsoo, että tällaisissa tapauksissa elinsiirtoryhmän tulee kuulla potilasta ja/tai hänen omaisiaan ja tehdä päätökset elinten käyttämisestä yksittäisille potilaille riski-hyöty-analyysin pohjalta;

15.   pyytää jäsenvaltioita, jotka sallivat luovutuksen eläviltä henkilöiltä, ottamaan huomioon laatu- ja turvallisuusnäkökohdat; korostaa kuitenkin, että luovutuksia eläviltä henkilöiltä olisi pidettävä täydentävänä muotona kuolemanjälkeiselle luovutukselle;

16.   tunnustaa, että kun luovuttajakantaa laajennetaan, lääkärit voivat olla huolissaan elinten hylkimisen todennäköisyyden kasvamisesta ja siirrettyjen elinten toiminnan vähittäisestä lakkaamisesta, ja pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan menetelmiä, joilla ehkäistään ja hoidetaan elinten hylkimistapauksia, jotta lääkärit voivat käyttää laajennettua elinten valikoimaa luottavaisesti;

17.   katsoo, että bioteknologia tarjoaa jo nyt ratkaisuja siihen riskiin, että elimistö hylkii siirrettyä elintä, esimerkiksi sellaisten hoitojen avulla, jotka vähentävät hylkimistapauksia ja jotka siten lisäävät elinten saatavuutta, koska lääkärit saavat mahdollisuuden hoitaa tai jopa ehkäistä hylkimistä; katsoo, että tämä edistäisi luovuttajakannan laajentamista vähentämällä laajennettuihin elinohjelmiin liittyviä riskejä;

18.   pyytää jäsenvaltioita luopumaan tammikuuhun 2010 mennessä lainsäädännöstä, jossa säädetään, että luovutettuja elimiä voidaan käyttää vain kyseisessä jäsenvaltiossa;

19.   pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin koulutuksen, ryhmätyöskentelyn ja elinsiirtojen tekevien lääkärien palkkauksen alalla;

20.   korostaa, että on tärkeää, että elinten hankinta ja elinsiirrot rahoitetaan kyseiseen tarkoitukseen varatusta budjettikohdasta, jotta elinsiirrot eivät haittaa sairaaloiden toimintaa;

21.   painottaa, että on varmistettava, että elinluovutuksista ei missään tapauksessa tule kaupallista toimintaa;

22.   kannattaa toimia elävien luovuttajien suojelemiseksi – sekä lääketieteellinen, psykologinen että sosiaalinen näkökulma huomioon ottaen – ja sen varmistamiseksi, että elimen luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti ja että luovuttajien ja vastaanottajan välillä ei missään tapauksessa suoriteta muuta maksua kuin korvaus, joka kattaa luovutuksesta aiheutuvat kulut ja haitat; pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että silloin kun kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa kyseiset luovutukset, sellaisten kuolleiden ja elävien luovuttajien, joilla ei ole geneettisiä tai tunnesiteitä vastaanottajiin, nimettömyys taataan; kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle;

23.   vaatii, että jäsenvaltiot hyväksyvät tai säilyttävät tiukat oikeudelliset säännökset, jotka koskevat elinsiirtoa elävältä luovuttajalta, joka ei ole vastaanottajan sukulainen, jotta järjestelmästä saataisiin avoin ja voitaisiin sulkea pois mahdollisuus myydä elimiä laittomasti tai pakottaa luovuttajia; katsoo, että luovutukset muilta eläviltä luovuttajilta kuin sukulaisilta olisi siksi sallittava vain kansallisessa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja soveltuvan riippumattoman elimen luvalla;

24.   vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että luovuttajia ei syrjitä ja että erityisesti vakuutusjärjestelmät eivät syrji heitä;

25.   vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että eläville luovuttajille koituvat sosiaaliturvakustannukset korvataan;

26.   ottaa huomioon, että bioteknologia saattaa tulevaisuudessa avata tutkijoille mahdollisuuden kasvattaa elimiä joko potilaiden omista tai luovuttajilta saaduista kudoksista, edellyttäen että jäljitettävyys taataan; pyytää komissiota tukemaan kyseistä tutkimusta, jota tekevät usein toimintaansa aloittelevat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset jäsenvaltioissa, Euroopan perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa vahvistetuissa kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa;

27.   panee merkille, että useissa ihmisille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa aikuisten kantasoluhoidot on todettu tehokkaiksi monissa solujen korvaushoidoissa;

Elinsiirtojärjestelmien tehokkuus ja niihin pääsy

28.   panee merkille, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, kattavaa järjestelmää tietojen keräämiseksi erityyppisistä siirroista ja niiden tuloksista ei ole olemassa; suosittaa painokkaasti kansallisten seurantarekistereiden perustamista elävistä luovuttajista, elinsiirtopotilaista ja siirtomenettelyistä: huomauttaa, että näitä rekistereitä on päivitettävä säännöllisesti: korostaa, että tiedon vertailukelpoisuuden varmistaminen jäsenvaltioiden välillä on tärkeää;

29.   pyytää komissiota suosittelemaan jäsenvaltioille tiettyjä suuntaviivoja rekisteröinnistä sen varmistamiseksi, että rekisteröity henkilö antaa tiettyjä tietoja terveydellisestä taustastaan, ja luovuttajan elinten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi, koska rekisteröinti ei merkitse pelkkää nimen rekisteröintiä, vaan sillä on seurauksia sekä luovuttajalle että vastaanottajalle;

30.   kehottaa komissiota helpottamaan elinluovutuksen ja siirron yhteydessä tapahtuvan elimen luovutuksen turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden hallinnoimista koskevien sellaisten tärkeimpien teknisten ja eettisten vähimmäisvaatimusten kehittämistä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää mallina; pyytää komissiota luomaan EU:lle yhteisen mekanismin, joka edistäisi jäsenvaltioiden koordinointitoimia elinten luovutuksen ja elinsiirtojen yhteydessä;

31.   katsoo, että jäsenvaltioiden yhteistyöllä, jota ei korosteta riittävästi komission edellä mainitussa tiedonannossa, saavutettaisiin lisähyötynä elinten jakaminen jäsenvaltioiden kesken lääketieteellisten ja teknisten mahdollisuuksien puitteissa, kunhan otetaan aina täysimääräisesti huomioon vaihtojen maantieteelliset rajoitukset ja mahdolliset vaikutukset elinten laatuun; korostaa tässä yhteydessä kansainvälisistä järjestelmistä saatuja myönteisiä tuloksia; uskoo, että elinten jakamisesta voi olla erityisen paljon apua etenkin silloin, kun on kyse vaikeista siirtoprosesseista (hyvin herkät potilaat tai hätätapaukset sekä potilaat, joilla on erityisvaatimuksia ja joille on vaikea löytää sopivaa luovuttajaa);

32.   kehottaa komissiota tekemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen seikoista, jotka koskevat jäsenvaltioissa tehtäviä elinsiirtoja muille kuin Euroopan unionin alueella asuville henkilöille, ja kehittämään käytännesäännöt ja ehdot, joiden mukaisesti unionin alueella asuneiden henkilöiden luovuttamia elimiä voidaan heidän kuoltuaan antaa muille kuin unionin alueella asuville henkilöille;

33.   korostaa, että terveydenhoitoalan ammattilaisten ja toimivaltaisten viranomaisten toimiva yhteistyö on välttämätöntä ja synnyttää lisäarvoa; pyytää komissiota helpottamaan jäsenvaltioiden kansallisten elinsiirtojärjestöjen liittoutumista, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä oikeudellisella, eettisellä ja teknisellä tasolla; myöntää, että elinsiirtolääketieteen alalla tulee tilanteita, joihin ei pystytä vastaamaan asianmukaisesti jäsenvaltioissa, joissa luovuttajien joukko on suppea; uskoo, että Euroopan tason yhteistyöstä voisi olla selkeää hyötyä erityisesti pienille jäsenvaltioille;

34.   vaatii nykyisten kansallisten järjestelmien täydennykseksi eurooppalaista luovutuskorttia;

35.   katsoo, että kansainvälinen yhteistyö olisi toivottavaa elinten saatavuuden ja turvallisuuden edistämiseksi; huomauttaa tähän liittyen, että yleiset säännöt parhaista lääketieteellisistä käytännöistä, diagnostisista tekniikoista ja säilytyksestä olisivat hyödyksi; kehottaa jäsenvaltiota edistämään kyseistä yhteistyötä aktiivisesti sekä soveltamaan kyseistä yleisten sääntöjen järjestelmää;

Yleisen tietoisuuden lisääminen

36.   korostaa, että on tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta elinten luovutuksesta ja elinsiirroista luovuttajien löytämisen helpottamiseksi ja siten elinten saatavuuden parantamiseksi; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa edistämään rakenteellisesti tiedotusta elinten luovutuksesta, muun muassa koululaisten parissa; ehdottaa tunnettujen henkilöiden (esimerkiksi urheilijoiden) ja koulutuspakettien käyttämistä tässä yhteydessä;

37.   muistuttaa, että elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevia tietoja olisi levitettävä avoimesti ja puolueettomasti ja muuten kuin määräilevään sävyyn ja niissä olisi käsiteltävä kaikkea elinluovutusta eli sitä, että luovutukseen voi sisältyä monen elimen luovutus sekä kudoksen luovuttamista;

38.   korostaa, että on kunnioitettava yksinomaan luovuttajalle kuuluvaa valinnanvapautta luovuttaa elin tai olla luovuttamatta ja että elinluovutusta on pidettävä lahjana yhdeltä ihmiseltä toiselle; huomauttaa, että kielenkäytön tulee ilmentää tätä seikkaa ja että on vältettävä taloudellisia termejä, jotka voisivat antaa sellaisen vaikutelman, että elimiä voidaan kohdella sisämarkkinoiden hyödykkeenä;

39.   pyytää komissiota harkitsemaan eurooppalaisen elinten luovutusta käsittelevän Internet-sivun(7) samoin kuin WHO:n vastaavan sivun(8) kehittämistä ja laajentamista kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin EU:n virallisiin kieliin, jotta tarjolla olisi kaikki tarvittava tieto elinten luovutuksesta ja elinsiirroista;

40.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maailman luovuttajapäivää (World Donor Day) ja suosittamaan toimia, joilla korostetaan hyviä tuloksia ja elinsiirtojen merkitystä;

41.   on vakuuttunut, että parempi tiedottaminen kansalaisille myös alue- ja paikallistasolla on erittäin tehokas keino parantaa elinten saatavuutta; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kirkkoja, uskonnollisia ja humanistisia yhteisöjä osallistumaan ponnistuksiin kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi elinten luovuttamisen mahdollisuudesta ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon kunkin jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet; korostaa tärkeää tehtävää, joka rekisteröidyillä luovuttajilla on elinten luovuttamisen edistämisessä perheenjäsenten ja ystävien piirissä näiden kannustamisessa ryhtymään itse luovuttajiksi;

42.   myöntää, että on tärkeää parantaa terveydenhoitoalan ammattilaisten viestintätaitoja esimerkiksi siten, että laaditaan tiedottamista koskevia ohjeita; korostaa, että tiedotukseen on suhtauduttava ammattimaisesti ja että siihen on saatava tukea asiantuntijoilta; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä viestin sisältöön että parhaisiin keinoihin käsitellä kaikkein kiistanalaisimpia aiheita; korostaa tiedotusvälineiden edustajien kanssa säännöllisesti järjestettävien kokousten tärkeyttä elinsiirtojen merkityksen ja hyvien tulosten esiin tuomisessa;

43.   kannattaa sellaisen elinsiirtopuhelinpalvelun perustamista, jota hallinnoi kansallinen elinsiirtojärjestö – jos sellainen on olemassa – ja jolla on yksi ympäri vuorokauden toimiva puhelinnumero, jossa asianmukaisesti koulutetut ja kokeneet ammattilaiset vastaavat ja antavat asiaankuuluvaa ja täsmällistä lääketieteellistä ja oikeudellista tietoa nopeasti kaikille asianomaisille toimijoille;

44.   pyytää komissiota tukemaan elinten luovuttamista ja elinsiirtoja koskevaa tutkimusta yli kansallisten rajojen, jotta voidaan selvittää, miten etninen alkuperä, alkuperämaa, uskonto, koulutustaso sekä sosioekonominen asema vaikuttavat elinten luovuttamista koskeviin päätöksiin; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan nopeasti tämän tutkimuksen tuloksista, jotta voidaan välittää tietoa kansalaisille ja korjata vääriä käsityksiä;

Laadun ja turvallisuuden parantaminen

45.   tunnustaa, että on olennaisen tärkeää varmistaa elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen laatu ja turvallisuus; huomauttaa, että tämä vähentää siirrosta aiheutuvia riskejä ja näin ollen myös kielteisiä vaikutuksia; tunnustaa, että laatua ja turvallisuutta koskevat toimet voivat vaikuttaa elinten saatavuuteen ja päinvastoin; pyytää komissiota auttamaan jäsenvaltioita kehittämään valmiuksiaan laatia kansallisia säädöksiä ja sääntelykehys laadun ja turvallisuuden parantamiseksi niin, ettei tällä ole kielteistä vaikutusta siirtoelinten saatavuuteen;

46.   myöntää, että elinsiirtojen lopputuloksia olisi seurattava ja arvioitava; korostaa, että parhaan mahdollisen vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi olisi edistettävä yhteisiä tietojen analysointimenetelmiä jäsenvaltioissa käytössä olevien parhaiden käytänteiden pohjalta;

47.   pyytää jäsenvaltioita pidentämään elinsiirtopotilaiden seuranta-aikaa useaan vuoteen ja mieluiten niin pitkään kuin potilas elää ja/tai siirretty elin vielä toimii;

48.   kehottaa komissiota osoittamaan Euroopan yhteisön seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (2007–2013) varoja tutkimukseen paremmista ja herkemmistä diagnoositekniikoista, jotka mahdollistavat sellaisten sairauksien, kuten muiden ohella hiv/aids ja hepatiitti, varhaisen ja tehokkaan diagnosoinnin, koska elinsiirtojen yksi tärkeä näkökohta on varmistaa, ettei luovuttajien elimissä ole haittatekijöitä ja -aineita;

Elinkauppa

49.   huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä toisiinsa, sillä elinkauppa heikentää järjestelmän uskottavuutta mahdollisten vapaaehtoisesti ja vastikkeettomasti toimivien luovuttajien silmissä; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen on epäeettistä ja vastoin perustavaa laatua olevia inhimillisiä arvoja; korostaa, että elinten luovuttaminen taloudellisin perustein alentaa tämän lahjan pelkäksi hyödykkeeksi, mikä loukkaa ihmisarvoa, rikkoo ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen 21 artiklaa ja on kielletty Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdassa;

50.   pyytää komissiota torjumaan kolmansien maiden osalta elinten ja kudosten laitonta kauppaa, jonka olisi oltava maailmanlaajuisesti kiellettyä, mukaan lukien elinten ja kudosten siirrot alaikäisiltä, henkisesti vammaisilta tai teloitetuilta vangeilta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään kansainvälisen yhteisön tietoisuutta asiasta;

51.   katsoo, että maailman köyhillä alueilla tapahtuvan elinkaupan torjumiseksi on otettava käyttöön pitkän aikavälin strategia tällaisen käytännön taustalla olevan sosiaalisen epätasa-arvon poistamiseksi; korostaa, että rahasta tapahtuvan elinten myynnin torjumiseksi (erityisesti kehitysmaissa) olisi otettava käyttöön jäljitysmekanismeja, jotta estettäisiin kyseisten elinten päätyminen EU:hun;

52.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin elinsiirtomatkailun estämiseksi laatimalla ohjeita köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien luovuttajien suojelemiseksi, jotta nämä eivät joutuisi elinkaupan uhreiksi, hyväksymällä toimia, joilla lisätään laillisesti hankittujen elinten saatavuutta, ja vaihtamalla jonotuslistoihin rekisteröitymistietoja nykyisten elinsiirtojärjestöjen välillä moninkertaisen rekisteröitymisen välttämiseksi; pyytää komissiota edistämään vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen välityksellä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan koota tietoa elinkauppaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, ja kartoittamaan suurimmat ongelmat ja mahdolliset ratkaisut; huomauttaa, että tätä varten on perustettava järjestelmä, joka takaa ihmisestä peräisin olevien materiaalien jäljitettävyyden ja luotettavuuden;

53.   vaatii jäsenvaltioita tarvittaessa muuttamaan rikoslainsäädäntöään, jotta voidaan varmistaa, että elinkaupasta vastuussa olevat joutuvat asianmukaisesti syytteeseen, mikä tarkoittaa myös seuraamuksia lääkintähenkilöstölle, joka tekee elinsiirtoja laittoman kaupan kautta saaduilla elimillä, samalla kun tehdään kaikki voitava, jotta mahdolliset vastaanottajat eivät etsisi laittomia elimiä ja kudoksia; korostaa, että olisi harkittava elimiä unionin alueella tai sen ulkopuolella hankkineiden EU:n kansalaisten saattamista rikosoikeudelliseen vastuuseen;

54.   pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin, joilla estetään terveydenhuoltoalan ammattilaisten osallistuminen elinten ja kudosten laittomaan kauppaan (että nämä eivät esimerkiksi ohjaisi potilaita ulkomaiselle elinsiirtojen tarjoajalle, joka saattaa olla osallinen laittomaan kauppaan) ja joilla estetään sairasvakuutusten tarjoajia edistämästä suoraan tai epäsuorasti elinkauppaa, esimerkiksi korvaamalla laittomasta elinsiirrosta aiheutuneita kustannuksia;

55.   katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi järjestää lainvalvontavirastojensa sekä terveydenhuoltohenkilöstönsä kouluttaminen tunnistamaan elinten laiton kauppa, jotta nämä voivat raportoida jokaisesta ilmitulleesta tapauksesta poliisille;

56.   pyytää jäsenvaltioita allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ja Palermon lisäpöytäkirjan, jos ne eivät ole sitä vielä tehneet;

57.   pahoittelee, ettei Europol ole tehnyt tutkimusta elinten myynnistä ja kaupasta, koska se väittää, ettei ole dokumentoituja tapauksia; viittaa Euroopan neuvoston ja WHO:n raportteihin, joista käy selvästi ilmi, että elinten kauppa on ongelma myös EU:n jäsenvaltioille, ja pyytää komissiota ja Europolia kehittämään elinkauppatapausten valvontaa ja tekemään tarvittavat johtopäätökset;

58.   pyytää komissiolta ja neuvostolta ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman päivittämistä ja sitä, että siihen sisällytetään laittoman elinkaupan torjumista koskeva toimintasuunnitelma tiiviimmän yhteistyön mahdollistamiseksi asianomaisten kansallisten viranomaisten kesken;

59.   pyytää lisäksi, että toimintasuunnitelmassa käytetään paikkansa pitäviä ja tarkistettuja tietoja viitattaessa laittomasti kaupattujen elinten määriin, tyyppeihin ja alkuperään;

o
o   o

60.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, WHO:lle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.
(2) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(3) EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
(4) EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.
(5) Kolmas painos, 2007.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (ja/tai www.eurocet.org)
(8) www.transplant-observatory.org


Vapaaehtoistyön rooli taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä
PDF 139kWORD 72k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008 vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä (2007/2149(INI))
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007)0273),

–   ottaa huomioon aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY(1),

–   ottaa huomioon nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 15 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1719/2006/EY(2),

–   ottaa huomioon maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007–2013) 20 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/144/EY(3),

–   ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/702/EY(4),

–   ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 13. marraskuuta 2006 hyväksymän päätöslauselman nuorten osallistumista ja heille tiedottamista koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta nuorten aktiivisen unionin kansalaisuuden edistämiseksi(5),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan" (KOM(2007)0498),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan väestönkehitys – Haasteista mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

–   ottaa huomioon opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä 10 päivänä heinäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2001/613/EY(6),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yritysten yhteiskuntavastuusta: uusi kumppanuus(7),

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan lausunnon vapaaehtoistyön osuudesta taloudellisessa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa(8),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa"(9),

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta "Yleishyödyllisten yhdistysten merkitys – lisä eurooppalaiseen yhteiskuntaan"(10),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0070/2008),

A.   katsoo, että on luotettavasti arvioitu yli 100 miljoonan EU:n kansalaisen tekevän vapaaehtoistyötä(11),

B.   katsoo, että YK:n yleishyödyllisiä yhteisöjä käsittelevän käsikirjan täytäntöönpanosta saadut alustavat tulokset osoittavat, että yleishyödyllisten yhteisöjen osuus BKT:stä on keskimäärin 5 prosenttia ja että vapaaehtoistyöhön käytetty aika vastaa yli neljännesosaa tästä prosenttiluvusta jopa varovasti arvioituna (12),

C.   katsoo, että vapaaehtoistyö on erittäin tärkeä osa kansalaisyhteiskunnan edistämistä ja solidaarisuuden – joka on yksi EU:n perusarvoista – vahvistamista ja että se myös tukee olennaisesti yhteisöjen kehittämisohjelmia etenkin niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat nyt käyneet läpi kommunismin jälkeisen siirtymäkauden,

D.   toteaa, että hiljattain tehty tutkimus, joka koski vapaaehtoistyöntekijöitä käyttäviä järjestöjä Euroopassa, osoitti tähän liittyvän suurta lisäarvoa: jokaista järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiden tukemiseen käyttämää euroa kohden nämä järjestöt saivat takaisin keskimäärin 3–8 euroa(13),

E.   katsoo, että vapaaehtoistyön erittäin merkittävä osuus sosiaalisen pääoman muodostamisessa on tunnustettava täysimääräisesti,

F.   katsoo, että kestävä rahoitus erityisesti hallinnollisiin tarkoituksiin on erittäin tärkeää vapaaehtoisjärjestöille ja vapaaehtoistyölle yleensä,

G.   toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tuoreessa raportissa todettiin, että sosiaalinen pääoma on avainasemassa kehitettäessä toimintalinjoja maaseudun taloudellisen kehittämisen edistämiseksi(14),

H.   toteaa, että tuoreessa tutkimuksessa, joka koski Århusissa menestyksekkäästi toteutettua Urban-ohjelmaa, korostettiin erityisesti, että paikallisten asukkaiden ja vapaaehtoistyön asema oli ratkaisevan tärkeä ohjelman onnistuneen toteuttamisen kannalta(15),

I.   katsoo, että vapaaehtoistyön huomattavan taloudellisen merkityksen lisäksi julkisissa palveluissa voidaan sen avulla päästä merkittäviin säästöihin; katsoo, että tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, että vapaaehtoistoiminta on lisä julkisten palveluiden tarjonnan rinnalla mutta että se ei korvaa niitä,

J.   katsoo, että vapaaehtoistyö edistää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä ja että yhteisön sisällä se vaikuttaa myönteisesti muun muassa henkilöiden keskinäisiin suhteisiin,

K.   katsoo, että vapaaehtoistyöntekijöillä on tärkeä tehtävä yhteiskunnallista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevien Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa, kun he edistävät taloudellista osallisuutta esimerkiksi perustamalla luotto-osuuskuntia, jotka ovat säänneltyjä voittoa tuottamattomia taloudellisia osuuskuntia, joita johdetaan ja hallinnoidaan vapaaehtoisvoimin,

L.   katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu edistää merkittävästi liiketoimintaa ja on olennainen osa eurooppalaista sosiaalimallia,

M.   katsoo, että vapaaehtoistyön ja kestävän kehityksen välillä on yhteys,

N.   katsoo, että on tärkeää edistää ja tukea vapaaehtoistyön hallinnan parhaita käytäntöjä vapaaehtoistyöntekijöitä käyttävissä järjestöissä,

O.   katsoo, että vapaaehtoistyö osallistaa kansalaisia suoraan paikalliseen kehitykseen ja voi näin ollen olla tärkeässä osassa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian edistämisessä,

P.   katsoo, että edellä mainitussa neuvoston päätöslauselmassa aktiivisesta kansalaisuudesta neuvosto tukee nuorten aktiivisempaa osallistumista kansalaistoimintaan, osallistumista edistäviin rakenteisiin ja vapaaehtoistyöhön,

Q.   ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos Euroopassa merkitsee, että sellaisten iäkkäämpien henkilöiden, jotka ovat potentiaalisia vapaaehtoistyöntekijöitä, määrä on suuri,

R.   katsoo, että vapaaehtoistyön tekemisellä voi olla myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen(16); katsoo, että tästä terveysedusta voivat hyötyä kaikki ikäryhmät ja että vapaaehtoistyöllä voi olla fyysisiä ja henkisiä sairauksia ehkäisevä vaikutus,

S.   katsoo, että vapaaehtoistyöllä on merkitystä paikallisten kehittämisaloitteiden tukemisessa ja useiden yhteisön rahoittamien aloitteiden, kuten Leader-, Interreg- ja Peace-ohjelmien, menestyksekkään täytäntöönpanon helpottamisessa,

1.   kannustaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia tunnustamaan vapaaehtoistyön arvon sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä; kannustaa niitä lisäksi työskentelemään yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja kuulemaan mielekkäällä tavalla vapaaehtoissektoria, jotta voidaan kehittää suunnitelmia ja strategioita vapaaehtoistyön tunnustamiseksi, arvostamiseksi, tukemiseksi, helpottamiseksi ja kannustamiseksi; kehottaa myös jäsenvaltioita luomaan vakaat ja institutionaaliset puitteet kansalaisjärjestöjen osallistumiselle julkiseen keskusteluun;

2.   kehottaa komission asiantuntijoita tekemään selvemmän eron vapaaehtoisjärjestöjen ja sellaisten kansalaisjärjestöjen välille, joiden toiminta ei perustu samanlaiseen vapaaehtoisuuteen, ja kehottaa tutkimaan kattavasti ja Euroopan laajuisesti sosiaalisen osallistumisen luonnetta, tasoa ja sisäisiä mekanismeja, mukaan luettuna vapaaehtoinen osallistuminen ja tähän tarkoitukseen myönnettävä rahoitus;

3.   kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia ponnistelemaan tosissaan auttaakseen vapaaehtoisjärjestöjä siinä, että ne saavat riittävästi pysyväisluontoista rahoitusta sekä hallinnollisia tarpeita että hankkeita varten ilman liiallista lomakkeiden täyttämistä, paperisotaa tai byrokratiaa, kun samalla varmistetaan julkisten varojen käytön välttämätön valvonta;

4.   kehottaa jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia tukemaan vapaaehtoisten pelastuspalvelujen perustamista kaikissa kunnissa, jotta varmistetaan nopea reagoiminen luonnonkatastrofeihin ja onnettomuuksiin;

5.   kiinnittää komission huomiota siihen, että sekä maaseudun kehittämistä koskeviin yhteisön strategisiin suuntaviivoihin (ohjelmakausi 2007–2013) että yhteisön koheesiopolitiikan strategisiin suuntaviivoihin kirjattua kumppanuusperiaatetta ei aina noudateta kansallisella tasolla(17), ja kehottaa näin ollen komissiota ryhtymään asianmukaisiin hallinnollisiin ja institutionaalisiin toimiin sen varmistamiseksi, että sen omia politiikkoja, menettelyjä ja käytäntöjä todella noudatetaan ja pannaan täytäntöön rakennerahastojen kuulemisten, neuvottelujen ja niitä seuraavien toimien aikana;

6.   suosittelee, että kaikki jäsenvaltiot tuottavat säännöllisiä yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia "satelliittitilejä", ja kehottaa sisällyttämään vapaaehtoistyön näihin satelliittitileihin, jotta päättäjät voivat ottaa yleishyödylliset yhteisöt huomioon politiikkoja laatiessaan; kehottaa komissiota arvioimaan keinoja sisällyttää vapaaehtoistyö erityiskategoriana Eurostatin tilastoihin;

7.   on ehdottomasti sitä mieltä, että vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta eivät saa korvata palkallista työtä;

8.   kehottaa komissiota pyrkimään sellaisen järjestelmän käyttöön ottamiseen kaikkien yhteisön rahastojen kohdalla, jossa vapaaehtoistyötä voidaan pitää osana hankkeiden yhteisrahoitusta, ja suunnittelemaan mekanismeja, joiden avulla vapaaehtoistyö voidaan hinnoitella asianmukaisesti; suhtautuu myönteisesti joidenkin komission pääosastojen pyrkimyksiin noudattaa joustavampaa lähestymistapaa vapaaehtoistyön hyväksymiseksi yhteisörahoituksen veroiseksi osaksi yhdessä rahoitettuja hankkeita;

9.   kehottaa komissiota parantamaan vanhempien vapaaehtoistyöntekijöiden mahdollisuuksia ja kehittämään niille yhä useammille kokeneille vanhuksille, jotka haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön, vanhusten toimintaohjelmia (Seniors in Action), jotka voisivat toimia rinnan edellä mainitun nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) kanssa ja täydentää sitä, sekä edistämään lisäksi sukupolvien välistä vapaaehtoistyötä ja opastusta koskevia erityisohjelmia;

10.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja helpottamaan vapaaehtoistyötä kaikissa – sekä todellisissa että virtuaalisissa – yhteisöissä, esimerkiksi perheissä tai syrjäytyneissä ryhmissä taikka ryhmissä, joissa vapaaehtoistyöllä ei ole perinteitä, sekä korostamaan sitä, että vapaaehtoistyön organisoimisessa on erittäin tärkeää varmistaa sen yhteensopivuus perhe- ja työelämän kanssa;

11.   kehottaa yhtiöitä ja muita yksityissektorin toimijoita tukemaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan strategiansa puitteissa rahallisesti aloitteita, joilla edistetään ja tehostetaan vapaaehtoistyötä, ja kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan yritysten vapaaehtoistoiminnan yhteydessä yksityissektorille kannustimia, jotta se rahoittaisi ja tukisi vapaaehtoistoimintaa, millä helpotettaisiin täten sen varmistamista, että yritysten taidot ja tietotaito saadaan siirrettyä yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, sekä parannettaisiin paikallista elämänlaatua rohkaisemalla ratkaisemaan paikalliset ongelmat omatoimisesti;

12.   kehottaa komissiota tunnustamaan yhä laajemmin vapaaehtoistyön merkityksen hankittaessa pätevyyttä ja taitoja Europass-järjestelyyn liittyvän Youthpass-todistuksen kautta, varmistaen samalla, ettei vapaaehtoistyön katsota korvaavan muodollista koulutusta vaan täydentävän sitä; kannustaa lisäksi toteuttamaan kansallisia tai paikallisia toimia vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi;

13.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan syitä, joiden johdosta ehdotetun vapaaehtoistyötä koskevan eurooppalaisen peruskirjan, jossa olisi tarkoitus vahvistaa vapaaehtoisjärjestöjen rooli sekä niiden oikeudet ja velvollisuudet, hyväksyminen on viivästynyt; suosittelee vuotuisia vertaisarviointeja jäsenvaltion, erityisen alan tai järjestöjen vapaaehtoistyön arvioimiseksi;

14.   suosittelee, että komissio ja jäsenvaltiot luovat eurooppalaisen tietokannan, joka sisältäisi perustietoja vapaaehtoisjärjestöistä sekä yksityiskohtaista tietoa parhaista käytännöistä, jotta annettaisiin hyödylliset suuntaviivat vapaaehtoisjärjestelmien parantamiselle;

15.   kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että vapaaehtoistyöntekijöillä on asianmukainen tapaturmavakuutus ja vapaaehtoistyöhön liittyvä vastuuvakuutus ja että myös kaikki vapaaehtoistyöhön liittyvät vapaaehtoistyöntekijöiden maksettavaksi jäävät hyväksytyt kustannukset katetaan;

16.   kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallistason viranomaisia edistämään koulutuksen kautta tapahtuvaa vapaaehtoistyötä kaikilla tasoilla kehittämällä mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan koulutusjärjestelmän varhaisessa vaiheessa niin, että se nähdään tavanomaisena panoksena yhteisöelämään, ja jatkamaan tällaisen toiminnan edistämistä vanhempien opiskelijoiden kohdalla, helpottamaan "palveluksessa oppimista" ("services learning", jossa opiskelijat työskentelevät yhteistyössä vapaaehtois- tai yhteisöryhmien kanssa osana tutkinto-ohjelmaansa), edistämään yhteyksiä vapaaehtoissektorin ja koulutussektorin välillä kaikilla tasoilla ja edistämään vapaaehtoistyötä sekä tunnustamaan vapaaehtoistyön kautta tapahtuvan oppimisen osaksi elinikäistä oppimista;

17.   kehottaa komissiota, vuonna 2010 tehtävää julkisiin elimiin ja sosiaalisiin erivapauksiin sovellettavien alv-säännösten tarkistamista ajatellen, käsittelemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vahvoja sosiaalisia perusteita jäsenvaltioissa rekisteröityjen vapaaehtoisjärjestöjen tavoitteisiin liittyvien hankintojen jättämiseksi alv-järjestelmän ulkopuolelle sekä myös tutkimaan perusteita poikkeusten tekemiseksi erityistapauksissa alv:n maksamisesta vapaaehtoisjärjestöille lahjoitetuista tavaroista ja palveluista;

18.   kehottaa jäsenvaltioita, toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen, rakentamaan kestävän vapaaehtoistyön infrastruktuurin, jonka puitteissa käsitellään vapaaehtoisjärjestöjen perusrahoituksen kaltaisia kysymyksiä;

19.   suosittelee, että vuosi 2011 julistetaan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi;

20.   tunnustaa vapaaehtoistyön moninaisuuden jäsenvaltioissa mutta kannustaa joka tapauksessa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia mahdollisuuksien mukaan oppimaan toisiltaan vaihtamalla parhaita käytäntöjä;

21.   kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tukijärjestelmiä tehokkaampien yhteistyö- ja verkostoitumisjärjestelmien luomiseksi vapaaehtoisjärjestöjen välille ja vahvistamaan kansainvälisiä vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtojärjestelmiä, jotka voisivat joissakin tapauksissa auttaa saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet; kehottaa erityisesti kehittämään ohjelmia vapaaehtoistoiminnan uudelleen käynnistämiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa vapaaehtoistoiminta assosioituu yleensä pakkotoimiin;

22.   suosittelee rajat ylittävien vapaaehtoishankkeiden edistämistä;

23.   kehottaa komissiota suhtautumaan myötämielisesti vapaaehtoistyöntekijöiden tilanteeseen kaikilla politiikan ja lainsäädännön aloilla;

24.   kehottaa asiasta vastaavia paikallisia ja alueellisia sidosryhmiä, vapaaehtoisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä tiedottamaan kansalaisille asianmukaisesti vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja antamaan heille sopivaa koulutusta kiinnittäen erityistä huomiota yhteiskunnan heikommassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin ja syrjäisten ja vaikeapääsyisten alueiden tarpeisiin;

25.   kehottaa komissiota kansanvaltaa, kuulemista ja keskustelua koskevan K-suunnitelman ohella laatimaan V-suunnitelman vapaaehtoistyöntekijöiden arvostamiseksi, aseman vahvistamiseksi ja näkyvyyden varmistamiseksi (Valuing, Validating and ensuring the Visibility of Volunteers);

26.   kehottaa komissiota tarkistamaan viisumipolitiikkaansa tunnustettuihin EU:n vapaaehtoisohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta vapaamielisemmän viisumijärjestelmän käyttöön ottamiseksi erityisesti EU:n naapurimaista tulevien vapaaehtoistyöntekijöiden kohdalla;

27.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

(1) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.
(2) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.
(3) EUVL L 55, 25.2.2006, s. 20.
(4) EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.
(5) EUVL C 297, 7.12.2006, s. 6.
(6) EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.
(7) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
(8) EUVL C 105, 25.4.2008, s. 11.
(9) EUVL C 325, 30.12.2006, s. 46.
(10) EYVL C 180, 11.6.1998, s. 57.
(11) Eurobarometrin raportti "Social Reality Stocktaking", helmikuu 2007.
(12) Johns Hopkins -yliopiston raportti "Measuring Civil Society and Volunteering", syyskuu 2007, www.jhu.edu/ccss.
(13) "Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering, Englanti, syyskuu 2007.
(14) Ks. Mandl, I., Oberholzner, T. & Dörflinger, C., "Social capital and job creation in rural Europe", Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Vestergaard Poulsen, L.: "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community",englanninkielinen tiivistelmä, Urban II -ohjelma Århusissa 2002–2007.
(16) Ks. "The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research" (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Ks. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds, European Citizen Action Service, marraskuu 2004.


Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomus 2006
PDF 143kWORD 72k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008 Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2006 (2007/2251(INI))
P6_TA(2008)0132A6-0079/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 266 ja 267 artiklan Euroopan investointipankin (EIP) perustamisesta ja pöytäkirjan (N:o 11) Euroopan investointipankin perussäännöstä(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan tilintarkastustuomioistuimen tehtävästä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja hallitusten päämiesten 13. joulukuuta 2007 allekirjoittaman Lissabonin sopimuksen,

–   ottaa huomioon 15. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2005(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 19. huhtikuuta 2007 tekemän päätöksen 2007/247/EY yhteisön osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa(3),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 10. heinäkuuta 2003 antaman tuomion Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) Euroopan investointipankkia koskevista tutkintavaltuuksista(4),

–   ottaa huomioon neuvoston 19. joulukuuta 2006 tekemän päätöksen 2006/1016/EY(5) Euroopan investointipankin uudesta valtuudesta myöntää Euroopan unionin naapurivaltioille lainoja enintään 12 400 miljoonaa euroa,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 20. kesäkuuta 2007 antaman asetuksen (EY) N:o 680/2007 yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla(6) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 tekemän päätöksen 1982/2006/EY Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta(7) (joka koskee riskinjakorahoitusvälinettä),

–   ottaa huomioon EIP:n ja komission 11. tammikuuta 2008 allekirjoittaman yhteistyösopimuksen Euroopan laajuisille liikenneverkoille tarkoitetusta lainavakuusvälineestä (LGTT),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 2006 tekemän päätöksen N:o 1639/2006/EY kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta(8),

–   ottaa huomioon EIP:n 49. vuosikertomuksen (2006) ja sen 28. maaliskuuta 2006 hyväksytyn julkisuuspolitiikan,

–   ottaa huomioon EIP:n vuonna 2006 käynnistämän Euroopan ympäristöperiaatteet -aloitteen,

–   ottaa huomioon EIP:n toimintasuunnitelman 2007–2009, sellaisena kuin EIP:n hallintoneuvosto sen hyväksyi 12. joulukuuta 2006 pidetyssä kokouksessa,

–   ottaa huomioon EIP:n pääjohtajan Philippe Maystadtin talousarvion valvontavaliokunnalle 11. syyskuuta 2007 esittämän puheen,

–   ottaa huomioon varainhoitovuoden 2006 hyväksytyt tilinpäätökset, joista riippumaton tarkastaja ja EIP:n tarkastuskomitea antoivat puoltavat tarkastuslausunnot,

–   ottaa huomioon tutkimuksen eurooppalaisten liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen uusista rahoitusvälineistä(9),

–   ottaa huomioon Clermont-Ferrandissa (Ranskassa) 14. joulukuuta 2007 järjestetyn keskustelufoorumin työn ja tulokset; foorumin aiheena oli Euroopan unionin aluesuunnittelu ja kehittäminen, investointihaasteet ja niiden rahoittaminen Euroopan unionissa, Euroopan investointipankin asema,

–   ottaa huomioon edistymisen meneillään olevassa EIP:n petosten vastaisen politiikan ja siihen liittyvien menettelyjen tarkistamisessa,

–   ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2005 annetun, avun tehokkuutta koskevan Pariisin julistuksen ja kehityspolitiikkaa koskevan Euroopan unionin konsensuksen(10),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan ja 112 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0079/2008),

A.   ottaa huomioon, että EIP:n tehtävä on myötävaikuttaa sisämarkkinoiden tasapainoiseen ja vakaaseen kehitykseen käyttäen sekä pääomamarkkinoita että omia varojaan,

B.   ottaa huomioon EIP:n tehtävän koko Euroopan unionin sopusointuisessa kehityksessä ja alueiden välisten kehityserojen vähentämisessä, syrjäisimmät alueet mukaan luettuina,

C.   ottaa huomioon, että EIP:n merkityn pääoman yhteismäärä oli 31. joulukuuta 2006 163,7 miljardia euroa, joista jäsenvaltioiden osuus oli 8,2 miljardia euroa,

D.   ottaa huomioon, että EIP:n perussäännön mukaisesti pankin myöntämien lainojen ja sen antamien takausten kokonaismäärä saa olla enintään 250 prosenttia sen merkityn pääoman yhteismäärästä,

E.   ottaa huomioon, että vaikka EIP ei ole Basel II -sääntelyn velvoitteiden alainen, se on päättänyt vapaaehtoisesti soveltaa sopimuksen sääntöjä siltä osin kuin ne koskevat sen toimintaa,

F.   ottaa huomioon Luxemburgin rahoitusalan valvontaviranomaisen sopimuksen seurata tiiviimmin EIP:n riskinhallintapolitiikkoja, tosin vain epävirallisena ja puhtaasti neuvoa-antavana tahona, antaen EIP:n itse määrittää Basel II -sääntelyn soveltamiskehyksen omien tarpeidensa mukaisesti,

G.   ottaa huomioon, että EIP on tehnyt varmasta, kilpailukykyisestä ja kestävästä energiahuollosta yhden päätavoitteistaan, joita ovat lisäksi taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kehitys- teknologia- ja innovaatiotoiminnan tukeminen, Euroopan laajuiset liikenne- ja energiaverkot, ympäristön kestävä kehitys pitkällä aikavälillä, ilmastonmuutoksen torjuminen ja pk-yritysten tukeminen,

H.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin infrastruktuurien merkittävät rahoitustarpeet ovat noin 600 miljardia euroa(11),

I.   ottaa huomioon EIP:n keskeisen aseman Euroopan laajuisten verkkojen kehittämisessä tarjoamalla käyttöön eri välineitä ja mekanismeja,

J.   ottaa huomioon EU:n kohtaamat vaikeudet Euroopan laajuisten hankkeiden, kuten Galileo-hankkeen, rahoituksessa,

K.   ottaa huomioon EIP:n korkealaatuiset henkilöstöresurssit etenkin rahoitusjärjestelyjen ja hankkeiden suunnittelun tukemisessa,

L.   ottaa huomioon EIP:n keskeisen roolin kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden rahoittamisessa,

Yleistä

1.   on tyytyväinen EIP:n toimintakertomukseen 2006 ja kehottaa EIP:tä jatkamaan Euroopan talouskehitystä edistävää toimintaa kasvun, työpaikkojen luomisen sekä alueiden välisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi;

2.   on tyytyväinen EIP:n avoimuuteen ja täysipainoiseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa;

3.   pyytää, että vähintään kerran vuodessa järjestettäisiin EIP:n ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välinen tiedotustilaisuus, jossa käsiteltäisiin Euroopan kehitysrahaston (EKR) investointivälineen toteuttamista ja EKR:n vastuuvapausmenettelyä;

Talousarvion valvonta ja hallinnointi

4.   kehottaa EIP:tä tekemään kaikkensa säilyttääkseen toimintansa ja myöntämiensä edullisten lainojen takeena olevan riskiluokituksen AAA ja mukauttamaan pankkivalvontapolitiikkansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi ottaen samalla huomioon erittäin pitkän aikavälin investoinnit;

5.   korostaa, että EIP soveltaa petosten ja korruption suhteen nollatoleranssipolitiikkaa, ja on tyytyväinen tutkimusten määrän lisääntymiseen ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa tehtävän yhteistyön vahvistumiseen; kehottaa EIP:tä myös sen hyväksyessä petosten vastaisen politiikkansa ja siihen liittyvät menettelyt, sisällyttämään siihen toimia, joiden avulla

   i) luodaan hallinnollinen poissulkemismekanismi yrityksille, joiden EIP ja muut monenväliset kehityspankit ovat todenneet syyllistyneen petoksiin,
   ii) laaditaan politiikka epäkohtien paljastajien suojelemiseksi ja
   iii) tarkistetaan olemassa olevia hankintoja koskevia suuntaviivoja;

6.   on tyytyväinen, että ulkopuolisten tekemät valitukset otetaan vastaan ja käsitellään omassa yksikössään ja Euroopan oikeusasiamiehen kautta esitetyt valitukset tietyn muutoksenhakumenettelyn mukaisesti; pitää myönteisenä ja tukee aktiivisesti Euroopan oikeusasiamiehen ja EIP:n välistä vuoropuhelua; kehottaa EIP:tä tässä yhteydessä tarkastelemaan sisäistä valitusmekanismiaan ja esittämään uudet valitusmekanismia koskevat suuntaviivat, jotka ulotetaan koskemaan kaikkia EIP:n rahoittamia toimia;

7.   antaa tunnustusta EIP:n julkisuuspolitiikkansa rajoissa harjoittamalle avoimuudelle ja sille, että EIP tarjoaa suurelle yleisölle runsaasti tietoa ja esittää vuosittain luettelot rahoitetuista hankkeista sekä näitä hankkeita koskevat tiivistelmät; kannustaa EIP:tä kehittämään edustavien hanke- ja ohjelmanäytteiden arvioinnista vastaavan arviointiryhmänsä toimintaa;

Tilien, toiminnan vakauden ja tulosten arvioinnin valvontamekanismit

8.   ottaa huomioon ulkoisen tilintarkastuselimen puoltavan kannan ja tarkastuskomitean vuosikertomuksen päätelmät; toistaa toivomuksensa, että EIP:hen sovellettaisiin samoja vakavaraisuussääntöjä kuin luottolaitoksiin ja sen vakavaraisuutta valvottaisiin todella, vaikka näyttääkin siltä, että näitä sääntöjä ei sovelleta vastaaviin kansainvälisiin rahoituslaitoksiin;

9.   vaatii, että perustetaan riippumaton sääntelytoimi, joka valvoo EIP:n taloudellisen tilanteen laatua, pankin tarkkaa tulosta ja sitä, että ammatillista käytännesäännöstöä noudatetaan; suosittelee, että tämä toteutetaan siten, että samalla vahvistetaan EIP:n riippumatonta tarkastuskomiteaa;

10.   ehdottaa, että EIP pyytää Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealta (CEBS) sääntelytoimea koskevan lausunnon, jossa täsmennetään, kuka on vastuussa tästä tehtävästä todellisen Euroopan pankkitoiminnan sääntelytoimen perustamiseen saakka; ehdottaa, että huomioon otetaan eri vaihtoehdot, kuten Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja kansallisen sääntelyelimen toimet sekä kansallisen sääntelyelimen toimet vuosittaisen rotaatiojärjestelmän mukaisesti;

11.   on tyytyväinen EIP:n toimiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) käyttöönottamiseksi konsolidoiduissa tilinpäätöksissään sekä Euroopan investointirahaston (EIR) kirjanpidossa, jossa IFRS-standardeja sovellettiin ensimmäisen kerran varainhoitovuonna 2006;

12.   suhtautuu EIP:n tavoin varauksella (edellyttäen, että kolmansille osapuolille annetaan kaikki tiedot) siihen, että IFRS-standardeja aletaan soveltaa nopeasti lakisääteiseen kirjanpitoon ennen kuin jäsenvaltiot ovat asiasta laajasti yksimielisiä varsinkin, kun kyse on käypään arvoon perustuvasta kirjanpitokäsittelystä, joka voi lisätä EIP:n konsolidoimattomien taloudellisten tulosten vaihtelua;

13.   suosittelee kuitenkin, että asiasta laaditaan tekninen tutkimus, sillä asia on erityisen merkittävä esitettäessä, hyväksyttäessä ja hyödynnettäessä kirjanpitotuloksia pk-yritysten toimintaa rahoittavien riskipääomatoimien kehittämisessä sekä rahoitusjärjestelyissä, joita EU:n on toteutettava voidakseen rahoittaa infrastruktuurejaan;

14.   panee merkille EIP:n valitsemat luottoriskien arvioimismenetelmät, joiden tarkoituksena on lieventää luottotappioita koskevan kokemuksen puutteesta aiheutuvia haittoja; kiinnittää samalla huomiota tarpeeseen ottaa käyttöön ennalta ehkäiseviä toimia riskien vähentämiseksi rahoitusvarojen mahdollisimman suureen turvaan liittyen, jotta voidaan taata unionin politiikan toteuttaminen;

15.   panee merkille näiden vaikeuksien voittamiseksi sisäisten ja ulkoisten muuttujien teknisten täytäntöönpanomenetelmien pohjalta tehdyt ponnistelut ja pyytää, että Euroopan parlamentille tiedotetaan EIP:n asiakkaat huomioivan ja luottoriskit arvioivan uuden tiedotusmenetelmän käyttöönotosta; panee arvopaperistamistoimiin liittyen merkille, että tällä hetkellä sovellettavaa yksinkertaistettua lähestymistapaa voidaan tulevaisuudessa tarkistaa;

16.   toivoo Basel II -sääntelyyn liittyen, että EIP osoittaa kykenevänsä hoitamaan tehtävänsä omiin varoihinsa eli 33,5 miljardiin euroon tukeutuen ja säilyttämään parhaimman riskiluokituksen AAA;

Strategia ja tavoitteet

17.   on tyytyväinen uudessa strategiassa 2007–2009 hyväksyttyihin suuntaviivoihin, joihin sisältyy lisäarvon vahvistaminen, riskinoton asteittainen lisääminen muun muassa pk-yrityksille ja paikallisyhteisöille suunnatuissa toimissa, uusien rahoitusvälineiden käyttö ja komission kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen; tukee varauksitta EIP:n toimintasuunnitelmaa ajanjaksolle 2007–2009;

Uudet strategiset painopisteet ja välineet

18.   on tyytyväinen, että varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiahuollon edistäminen on sisällytetty EIP:n toimintasuunnitelman painopisteiden joukkoon ja että huomioon otetaan myös vaihtoehtoiset ja uusiutuvat energialähteet; kehottaa kehittämään ympäristöystävällisyyteen perustuvia rahoituskriteerejä noudattaen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyviä EU:n strategisia tavoitteita;

19.   on tyytyväinen, että kestävä kehitys on edelleen yksi EIP:n perusvaatimuksista; onnittelee EIP:tä ympäristönsuojelun sekä sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen suunnattuun lainanantoon liittyvistä loistavista tuloksista; kehottaa EIP:tä vahvistamaan ympäristö- ja sosiaalipolitiikkaansa entisestään, jotta se voisi parantaa ja ajantasaistaa nykyisiä normejaan erityisesti ulkoisten lainanantotoimiensa suhteen; pyytää EIP:tä selkeyttämään arviointimenettelynsä tavoitteita ja menetelmiä ja sisällyttämään toimintaansa suuremman määrän sosiaali- ja ympäristönäkökohtia sekä varmistamaan niiden toimien johdonmukaisuuden erityisesti Afrikan mantereella kehityspolitiikkaa koskevan Euroopan konsensuksen ja YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen kanssa; pyytää EIP:tä panostamaan aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaan etenkin kuulemismenettelyjen välityksellä;

20.   onnittelee EIP:tä sen komission kanssa allekirjoittamista riskinjakorahoitusvälinettä ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevien liikennehankkeiden lainavakuusvälinettä koskevista puitesopimuksista; kannustaa komissiota ja EIP:tä kehittämään lisää EU:n politiikkoja tukevia yhteisiä välineitä ja pyrkimään samalla yksityisen pääoman parempaan hyödyntämiseen, jotta voidaan varmistaa EIP:n ensisijaisten tavoitteiden täysimääräinen toteuttaminen;

Laajojen infrastruktuurihankkeiden rahoittaminen

21.   muistuttaa, että etsiessään optimaalista vipuvaikutusta eurooppalaisia hankkeita varten EIP:n on vältettävä kaikenlaista kilpailua yksityisen sektorin kanssa ja toimittava tämän toimintaa täydentäen;

22.   kannustaa EIP:tä asettamaan edelleen etusijalle Euroopan laajuisten verkkojen ja etenkin sosiaalista yhteenkuuluvuutta painottavan markkinatalouden kehittämisen kannalta oleellisen kansallisten verkostojen yhteenliittämisen mahdollistavien rajatylittävien infrastruktuurien rahoituksen; kehottaa EIP:tä Euroopan laajuisten verkkojen rahoittamisen yhteydessä asettamaan etusijalle infrastruktuuri- ja liikennehankkeet, joiden ekologinen jalanjälki on vähäinen tai olematon;

23.   ehdottaa, että komissio antaa EIP:lle sen korkealaatuiset henkilöstöresurssit, sen puolueettomuuden ja suurten infrastruktuurien rahoituksessa saadun kokemuksen huomioon ottaen tehtäväksi miettiä infrastruktuurien rahoitusta strategiselta kannalta tasapainoisen alueellisen kehityksen tarve huomioon ottaen unohtamatta ainoatakaan seuraavista vaihtoehdoista: tuet, jäsenvaltioiden EIP:n pääomaan merkitsemien summien vapauttaminen, lainat (EIP:n lainat, etenkin jäsenvaltioiden myöntämät erikoislainat(12)), innovatiiviset välineet, kuten riskinjakorahoitusväline ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevien liikennehankkeiden lainavakuusväline, hitaasti tuottaviin pitkän aikavälin hankkeisiin mukautetut rahoitusjärjestelyt, takausjärjestelmien kehittäminen, investointeja koskevan kohdan lisääminen EU:n talousarvioon, yhteisön sekä kansallisten ja paikallisten viranomaisten väliset rahoitusyhteenliittymät, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet jne.

Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen

24.   kehottaa EIP:tä huolehtimaan, että sellaiset pk-yritykset, joilla on vaikeuksia saada riskipääomaa, saavat sitä käyttöönsä riittävästi; on tyytyväinen komission aluepolitiikan pääosaston ja EIP:n vuonna 2005 kehittämän rahoitusjärjestelyjen asettamiseen paremmin yritysten saataville tähtäävän Jeremie-aloitteen (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) käynnistymiseen ja kannustaa kehittämään kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP) Lissabonin ohjelman painopisteiden mukaisesti;

25.   muistuttaa, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n osallistumisen Euroopan investointirahaston pääoman kasvattamiseen, jotta rahasto saa käyttöönsä toimintansa jatkumisen edellyttämät varat ja jotta se voi toteuttaa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden politiikkaa;

26.   on yhtä mieltä siitä, että pk-yritysten rahoitukseen liittyviä markkinaongelmia tulisi ratkaista tehokkaammin, ja kehottaa komissiota, EIP:tä ja Euroopan investointirahastoa jatkamaan riskipääomaa edeltävien (teknologiasiirrot) ja seuraavien (välirahoitus) yhteisön rahoitusvälineiden monipuolistamista sekä edistämään mikrolainojen kehittämistä Euroopassa uuden eurooppalaisen mikroluottoaloitteen mukaisesti mikroluottojen kehittämiseksi kasvun ja työllisyyden tukemiseksi (KOM(2007)0708);

Hankkeiden suunnittelun tukeminen

27.   korostaa EIP:n asiantuntijaroolia hankkeiden suunnittelussa etenkin Jaspers-ohjelman (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ansiosta; muistuttaa, että EIP:n merkittävä lisäarvo on sen kyky suunnitella rahoitusjärjestelyjä hankkeita sekä etenkin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia käsittelevän eurooppalaisen asiantuntijakeskuksen puitteissa toteutettavia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia varten, ja pyytää EIP:tä parantamaan teknistä apua koskevaa tiedotustaan hankkeista paikallistasolla vastuussa oleville tahoille;

28.   on tyytyväinen, että EIP on avannut jäsenvaltioissa uusia toimipisteitä, jotka lisäävät sen näkyvyyttä ja lähentävät sitä hankkeista vastuussa oleviin tahoihin, mikä helpottaa hankkeiden hoitamista ja auttaa EIP:tä luomaan tiiviimmän yhteyden organisaatioihin, instituutioihin ja paikallisiin viranomaisiin tasapainoista aluekehitystä koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi sekä Euroopan unioniin vuoden 2004 jälkeen liittyneiden maiden osallistumisen tehostamiseksi;

Toiminta Euroopan unionin ulkopuolella

29.   panee tyytyväisenä merkille Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineen (FEMIP) toiminnan tarkastelun myönteiset tulokset; panee tämän tarkastelun pohjalta tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen kehittää investointi- ja kumppanuusvälinettä edelleen Euro–Välimeri-kumppanuuden vahvistamiseksi; toivoo tähän liittyen, että EIP:lle ajanjaksolle 2007–2013 myönnetty valtuus myöntää lainoja sekä tähän varatut budjettimäärärahat auttavat nopeuttamaan alueellista taloudellista yhdentymisprosessia;

30.   kehottaa EIP:tä kehittyvillä alueilla toimiessaan noudattamaan avun tehokkuutta koskevan Pariisin julistuksen periaatteita ja varmistamaan yhdenmukaisuuden kehityspolitiikkaa koskevan EU:n konsensuksen kanssa erityisesti siten, että avun toimitus on tehokasta, molemminpuolista vastuuta lisätään ja hyväksytään mitattavissa olevia kehitysindikaattoreita;

31.   katsoo, että Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusväline on ymmärrettävä tukipisteenä, jonka ympärille kaikki Välimeren alueen kehittämiseen tähtäävät eurooppalaiset aloitteet nivoutuvat;

32.   kannustaa EIP:tä jatkamaan luotonantoa maailman eri valuutoissa, myös nousevien maiden valuutassa, koskevaa politiikkaansa ja suojautumaan jatkossakin valuuttariskeiltä;

o
o   o

33.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyt pöytäkirjat.
(2) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 544.
(3) EUVL L 107, 25.4.2007, s. 5.
(4) Asia C-15/00 komissio v. EIP, Kok. 2003, s. I-07281.
(5) EUVL L 414, 30.12.2006, s. 95.
(6) EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1.
(7) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
(8) EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(10) Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteinen julkilausuma Euroopan unionin kehityspolitiiksta: "Eurooppalainen konsensus" – kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus (EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(12) EIP:n perussäännön 6 artikla.


Vastuuvapaus 2006: pääluokka III, komissio
PDF 633kWORD 323k
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
P6_TA(2008)0133A6-0109/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(2),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) sekä Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta annetun komission kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2006 politiikan saavutuksista (KOM(2007)0067),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2007)0280) sekä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista annetun vuosikertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0708),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2007)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 hyväksytyn komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(3),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(4),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(5) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(6),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5842/2008 – C6-0082/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(7) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0109/2008),

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.   myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(8),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(9),

–   ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(10),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) sekä Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta annetun komission kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2006 politiikan saavutuksista (KOM(2007)0067),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2007)0280) sekä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista annetun vuosikertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0708),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2007)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 hyväksytyn komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(11),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(12),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä toimeenpanoviraston vastaukset(13),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(14),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(15) ja erityisesti sen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(16) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004(17) ja erityisesti sen 66 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14. tammikuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/56/EY(18),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0109/2008),

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.   myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(19),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(20),

–   ottaa huomioon älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(21),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) sekä Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta annetun komission kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2006 politiikan saavutuksista (KOM(2007)0067),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2007)0280) sekä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista annetun vuosikertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0708),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2007)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 hyväksytyn komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(22),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(23),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä toimeenpanoviraston vastaukset(24),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(25),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(26) ja erityisesti sen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(27) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004(28) ja erityisesti sen 66 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 23. joulukuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2004/20/EY(29),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0109/2008),

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.   myöntää älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

4.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan unionin yleisen talousarvion 2006 toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisestä, pääluokka III – Komissio (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(30),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(31),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) sekä Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta annetun komission kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2006 politiikan saavutuksista (KOM(2007)0067),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2007)0280) sekä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista annetun vuosikertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0708),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2007)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 hyväksytyn komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(32),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(33),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(34) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(35),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antamat suositukset (5842/2008 – C6-0082/2008 ja 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(36) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(37) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0109/2008),

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 275 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.   hyväksyy varainhoitovuoden 2006 yleisen talousarvion toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

5.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(38),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(39),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) sekä Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta annetun komission kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2006 politiikan saavutuksista (KOM(2007)0067),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2007)0280) sekä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista annetun vuosikertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0708),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2007)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 hyväksytyn komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(40),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(41),

–   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(42) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(43),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antamat suositukset (5842/2008 – C6-0082/2008 ja 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(44) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0109/2008),

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklassa määrätään, että vastuu yhteisön talousarvion toteuttamisesta kuuluu komissiolle, jonka on toteutettava talousarviota moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toimien,

B.   ottaa huomioon, että EU:n politiikan alojen toteuttamiselle on ominaista yhteisön talousarvion toteuttaminen yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kesken, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot vastaavat 80 prosentista yhteisön menoista,

C.   ottaa huomioon, että parlamentti ehdotti vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta 24. huhtikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa(45), että kunkin jäsenvaltion on kyettävä ottamaan vastuu vastaanottamiensa EU-varojen hallinnoinnista joko yhdellä kansallisella ilmoituksella tai kansallisella tasolla annettavalla usealla ilmoituksella,

D.   ottaa huomioon, että parlamentti ehdotti varainhoitovuosien 2003 ja 2004 vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöslauselmissaan, että on välttämätöntä ottaa käyttöön asianmukaisella kansallisella tasolla kansallinen ilmoitus, joka kattaa kaikki yhteisön ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimat yhteisön varat,

E.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin tunnusti varainhoitovuotta 2006 koskevassa vuosikertomuksessaan (kohta 0.10), että kansalliset ilmoitukset ja kansalliset yhteenvedot ovat tärkeitä sikäli, että "kaikki nämä osatekijät voivat asianmukaisesti toteutettuina parantaa EU-varojen hallinnointia ja valvontaa jäsenvaltioissa" ja että tietyin edellytyksin "näiden eri osatekijöiden avulla voidaan saada aikaan lisäarvoa" ja "tilintarkastustuomioistuin voi hyödyntää niitä kansainvälisten tarkastusstandardien vaatimuksia noudattaen",

F.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin korosti lausunnossaan nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista ja "kansallisista ilmoituksista" myös sitä, että kansallisten ilmoitusten voidaan katsoa muodostavan EU-varojen sisäisen valvonnan uuden osatekijän ja tuomalla niissä esiin vahvuuksia ja puutteita voidaan EU-varojen valvontaa parantaa aloilla, joita komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistyössä,

G.   katsoo, että EU:n varainhoidon parantamista on tuettava seuraamalla tiiviisti edistymistä komissiossa ja jäsenvaltioissa ja että jäsenvaltioiden olisi otettava vastuuta EU-varojen hallinnoinnista ja varmistettava EU:n integroidun sisäisen valvontakehyksen loppuun saattaminen myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi,

H.   katsoo, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(46) 44 kohdan ja varainhoitoasetuksen 53 b artiklan 3 kohdan (yhteenvedot saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista) täytäntöönpanon pitäisi parantaa merkittävästi yhteisön talousarvion toteuttamista,

I.   ottaa huomioon, että moitteettoman varainhoidon periaate, johon sisältyy tehokas sisäinen valvonta, on yksi budjettiperiaatteista, joka mainitaan varainhoitoasetuksessa sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006(47), kuten komissio ehdotti yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomista koskevassa toimintasuunnitelmassaan,

J.   katsoo, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan tekemä työ yleensä ja vastuuvapausmenettely erityisesti ovat osa prosessia, jonka tavoitteena on toteuttaa komission vastuunalaisuus kokonaisuudessaan, sen yksittäisten jäsenten vastuunalaisuus sekä kaikkien muiden EU:n varainhoidon kannalta merkittävien toimijoiden, joista tärkeimpiä ovat jäsenvaltiot, vastuunalaisuus perustamissopimuksen mukaisesti, ja luoda näin kestävämpi perusta päätöksenteolle,

K.   toteaa ottavansa seuraavassa talousarviomenettelyssä asianmukaisesti huomioon varainhoitovuoden 2006 vastuuvapausmenettelyn tulokset ja suositukset,

L.   katsoo, että neuvoston olisi pyrittävä lujittamaan uudistustoimia ja jäsenvaltioiden vastuuta tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien ongelmien korjaamisesta sekä Euroopan unionin varainhoidon parantamisesta,

M.   ottaa huomioon, että vuosi 2006 oli Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi, joka lisäsi tietoisuutta liikkuvuuden merkityksestä aidosti eurooppalaisten työmarkkinoiden luomisessa ja valmisteli vuoden 2007 Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta,

TÄRKEIMMÄT JOHTOPÄÄTÖKSET

1.   panee tyytyväisenä merkille komission edistymisen EU-varojen käytön tehostamisessa ja yleisen valvontaympäristön parantamisessa, mikä heijastuu myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan; on tässä mielessä tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen huomautukseen virheiden rahoituksellisesta vaikutuksesta; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta soveltamaan tätä tulevaisuudessa vuosikertomuksensa kaikissa luvuissa;

2.   pitää myönteisenä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) varojen hallinnoinnissa saavutettua huomattavaa edistystä, joka on erityisesti yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) toiminnan ansiota, ja muistuttaa Kreikkaa siitä, että se on velvollinen panemaan IACS-järjestelmän täytäntöön toimintasuunnitelmansa mukaisesti;

3.   panee tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen raportoida parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle kuukausittain varainhoitovuotta 2006 koskevan vastuuvapauden seurannan toteuttamisesta siten, että joka kuukausi yksi komission jäsen esittelee omaa vastuualuettaan koskevaa kehitystä ja sisällyttää tähän kansalliset ilmoitukset ja vuotuiset yhteenvedot, ulkoiset toimet sekä komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpanon;

Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset

4.   pitää myönteisenä, että komissio on luvannut antaa voimakkaan poliittisen tuen kansallisille aloitteille, joiden tavoitteena on laatia ja julkaista kansallisia ilmoituksia, jotka kansalliset tilintarkastuselimet tarkastavat, sekä kannustaa jäsenvaltioita jatkossakin seuraamaan Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkkiä; edellyttää siksi, että komissio ottaa osana edellä mainitun yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomista koskevan toimintasuunnitelman tarkastelua ja seurantaa käyttöön uuden toimen, joka koskee kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten edistämistä; edellyttää lisäksi komission ja jäsenvaltioiden varmistavan, että kansalliset yhteenvedot noudattavat kaikin puolin toimielinten välisen sopimuksen 44 kohdan tavoitteita ja henkeä;

5.   on sitä mieltä, että komission on ryhdyttävä toimiin täyttääkseen vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa esitetyt merkittävät pyynnöt, ja huomauttaa, että täyttämättä on muun muassa parlamentin kansallisista ilmoituksista esittämä pyyntö, jonka mukaan komission olisi pitänyt tehdä neuvostolle ennen vuoden 2007 päättymistä ehdotus kansallisesta hallinnointia koskevasta ilmoituksesta, joka kattaa kaikki komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimat yhteisövarat; pitää valitettavana, että komissio hyväksyy hiljaisesti Euroopan unionin varojen hoitoon kohdistuvan jäsenvaltioiden kollektiivisen vastuuttomuuden, johon poikkeuksen muodostavat Tanska, Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta;

6.   on sitä mieltä, että komission on esitettävä takaisinperinnästä täydelliset ja luotettavat luvut, joissa eritellään budjettikohta ja vuosi, joihin perintä kohdistuu; katsoo, että mikä tahansa muu esitystapa tekee vakavasti otettavan valvonnan mahdottomaksi; on tietoinen siitä, että komissio saa pääosan tiedoista jäsenvaltioilta ja niiden kautta; toteaa, että tätä varten parlamentti on kolmen viime vuoden ajan ehdottanut hallinnointia koskevien kansallisten ilmoitusten käyttöönottoa, jotta komissiolla olisi mahdollisuus esittää puuttuvat tiedot ja korjata avoimuudessa oleva puute;

Rakennerahastot

7.   pitää myönteisenä, että komissio on julkaissut edellä mainitun toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä vastauksena parlamentin varainhoitovuotta 2006 koskevan vastuuvapausmenettelyn kuluessa esittämiin huolenaiheisiin; aikoo seurata tiiviisti toimintasuunnitelmaa koskevaa raportointia valmistauduttaessa varainhoitovuotta 2007 koskevaan vastuuvapausmenettelyyn;

8.   pitää myönteisenä komission vahvaa sitoutumista sen varmistamiseen, että aiheettomasti maksetut määrät peritään takaisin ennen kautta 2000–2006 koskevien lopettamismenettelyjen päättämistä;

9.   pitää myönteisenä komission lupausta huolehtia siitä, että varainhoitoasetus pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön erityisesti vuotuisten yhteenvetojen osalta; edellyttää komission pitävän parlamentin täysin ajan tasalla kaikista oikeustoimista, joihin on ryhdytty jäsenvaltioita vastaan, sekä tapauksista, joissa jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet säännöksiä; pitää maatalous- ja rakennerahastoja koskevien vuotuisten yhteenvetojen alustavia laadunarviointeja tässä valossa myönteisinä; jää odottamaan eri pääosastojen vuotuisten toimintakertomusten lopullisia arviointeja;

10.   pitää varainhoitovuotta 2006 koskevassa vastuuvapausmenettelyssä huomattavana saavutuksena sitä, että komissio sitoutui korjaamaan kaikki tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa todetut yksittäiset virheet ja erityisesti tekemään 100-prosenttiset oikaisut kaikissa tapauksissa, joissa julkisia hankintamenettelyjä on rikottu vakavasti, sekä soveltamaan kiinteämääräisiä tai ekstrapoloituja rahoitusoikaisuja aina, kun se toteaa tarjouskilpailujärjestelmään liittyviä ongelmia;

11.   pyytää komissiota kuitenkin antamaan puolueettomat, selkeät ja täydet tiedot valmiuksistaan aiheettomasti maksettujen määrien takaisin perimiseen;

12.   pitää myönteisenä, että varainhoitovuotta 2006 koskevan vastuuvapausmenettelyn välittömänä seurauksena komissio on vihdoin sitoutunut soveltamaan politiikkaa, jonka mukaan se keskeyttää maksut mahdollisimman pian havaittuaan järjestelmässä vakavia heikkouksia;

13.   odottaa neljännesvuosittaisia raportteja oikaisuista ja takaisinperimisistä, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, sekä sellaisen järjestelmän ja raportointiohjelman käyttöönottoa, jotka mahdollistaisivat jälkikäteen suoritettujen takaisin perimisten yhdistämisen vuoteen, jona rahoitus myönnettiin; toivoo tämän antavan parlamentille ensimmäistä kertaa hyvän yleiskuvan alan tilanteesta hyvissä ajoin ennen varainhoitovuotta 2007 koskevaa vastuuvapausmenettelyä; katsoo, että komission olisi esitettävä tulostaulukko ja lopullinen toteuttamisajankohta edellä mainitulle toimintasuunnitelmalleen komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä;

14.   muistuttaa komissiota siitä, että se sitoutui 25. helmikuuta 2008 pidetyssä talousarvion valvontavaliokunnan ylimääräisessä kuulemistilaisuudessa

   a) päättämään tarvittavista keskeyttämis- ja oikaisumenettelyistä ja soveltamaan niitä sekä parantamaan takaisinperintää edellä mainitun, komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toteuttamiseksi; odottaa saavansa neljännesvuosittain selvityksiä toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;
   b) kehittämään tiiviissä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa uuden takaisinperimistä ja rahoitusoikaisuja koskevan raportointijärjestelmän; odottaa sen esittävän yksityiskohtaisen aikataulun uuden järjestelmän kehittämistä ja soveltamista varten;
   c) esittämään toimintasuunnitelman, jossa on yksityiskohtaisia toimenpiteitä suurten virheiden ennaltaehkäisemiseksi;

15.   yhtyy komission kantaan, että heti sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisen jälkeen toteutetaan korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien maksujen keskeyttäminen ja aiheettomasti tai virheellisesti maksettujen määrien takaisin periminen, ja että komissio raportoi parlamentille vähintään kahdesti vuodessa asian suhteen toteuttamistaan toimenpiteistä;

Ulkoiset toimet

16.   katsoo, että varainhoitovuotta 2006 koskevan vastuuvapausmenettelyn jälkeen komissio on tullut yhä paremmin tietoiseksi kaikkien ulkoisten toimien alalla käytettävien EU-varojen avoimuuden, näkyvyyden ja poliittisen ohjauksen merkityksestä riippumatta siitä, ovatko ne suoraan komission hallinnoimia, onko niiden hallinnointi hajautettu vai hallinnoidaanko niitä kansainvälisten rahastojen kautta;

17.   pitää myönteisenä, että YK:n Irakin-edustaja on sitoutunut parantamaan reaaliaikaista tiedottamista komissiolle, ja katsoo, että 13 kuukauden aikana tehdyt tiiviit tutkimukset kansainvälisten rahastojen kautta tapahtuvasta EU:n varojen käytöstä ovat lisänneet tietoisuutta tarpeesta huolehtia EU:n veronmaksajien rahojen käyttöä koskevan vastuun toteutumisesta; kehottaa komissiota toimimaan parlamentin kanssa tiiviissä yhteistyössä Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien välistä taloudellisia ja hallinnollisia asioita koskevaa puitesopimusta (FAFA) tarkistettaessa;

18.   pitää myönteisenä, että komissio sisällytti tietoja puitesopimuksen mukaisesti toteutettavista tarkastuskäynneistä sekä kaikki asiaa koskevat päätelmät vuotuisiin toimintakertomuksiin, jotka toimivaltaiset pääjohtajat allekirjoittivat maaliskuun 2008 lopussa, ja että näin parlamentti saattoi ottaa kyseiset tiedot huomioon äänestäessään tästä mietinnöstä;

19.   hyväksyy komission ehdotuksen keskustella valtioista riippumattoman järjestön määritelmästä, kunhan tilintarkastustuomioistuimen parhaillaan käynnissä olevan valtioista riippumattomia järjestöjä koskevan tarkastuksen tulokset ovat saatavilla;

20.   kehottaa komissiota

   a) antamaan parlamentille sekä omasta aloitteestaan että parlamentin pyynnöstä säännöllisesti tietoa siitä, miten EU rahoittaa usean tuenantajan perustamia rahastoja;
   b) esittämään toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa EU-varojen näkyvyyttä, kun ulkoista apua järjestetään muiden organisaatioiden välityksellä;
   c) esittämään toimenpiteitä, jotka helpottavat EU:n tilintarkastajien työtä (tilintarkastustuomioistuimesta, komissiosta tai yksityisistä tilintarkastusyrityksistä) heidän tarkastaessaan etenkin YK:n kanssa yhteistyössä hallinnoitavia hankkeita;

21.   pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut tiedottamaan sille edelleen varojen edunsaajista, kuten varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdassa edellytetään, sekä tehostamaan edelleen näiden varojen ja etenkin kansainvälisten rahastojen kautta hallinnoitavien varojen poliittista ohjausta, näkyvyyttä ja valvontaa;

22.   edellyttää, että tiedot kaikista komission kanssa työskentelevien asiantuntija- ja työryhmien jäsenistä on oltava julkisesti saatavilla ja myös kaikki EU:n varojen saajat on julkistettava;

MONIALAISET KYSYMYKSET
Tarkastuslausuma
Tilien luotettavuus

23.   panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen lausunnon varainhoitovuoden lopullisen tilinpäätöksen luotettavuudesta ja sen toteamuksen, jonka mukaan joitakin huomautuksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä annetaan kaikilta aineellisilta osin asianmukaiset tiedot yhteisöjen taloudellisesta asemasta sekä toimien tuloksista ja rahavirroista 31. päivänä joulukuuta 2006 varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti (ensimmäinen luku, Tarkastuslausuma, kohdat VII–IX);

24.   ilmaisee kuitenkin huolensa tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista, jotka koskevat kirjanpitojärjestelmään laskuina tai menoilmoituksina ja ennakkomaksuina kirjatuissa määrissä havaittuja virheitä, joiden takia maksettavat määrät ilmoitettiin noin 201 miljoonaa euroa liian suurina ja lyhyt- ja pitkäaikaisten ennakkomaksujen kokonaismäärä noin 656 miljoonaa euroa liian suurena; pitää erityisen valitettavina joidenkin pääosastojen kirjanpitojärjestelmissä esiintyviä puutteita, jotka vaarantavat edelleen taloudellisten tietojen laadun (erityisesti jaksotuksen ja työsuhde-etuuksien kohdalla) ja joiden johdosta alustavan tilinpäätöksen esittämisen jälkeen tehtiin lukuisia korjauksia;

25.   pitää valitettavana, että rahoitusasiakirjat eivät ole talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten saatavilla kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä;

26.   panee merkille, että komission tilinpitäjä ei voinut hyväksyä EuropeAid-yhteistyötoimiston, koulutuksen ja kulttuurin pääosaston eikä ulkosuhteiden pääosaston paikallisia järjestelmiä varainhoitovuoden 2006 osalta;

27.   muistuttaa komissiota siitä, että se on sitoutunut vuosikertomuksessaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuotta 2005 koskevista vastuuvapauden myöntämispäätöksistä toimittamaan budjettivallan käyttäjälle kuuden kuukauden välein kertomuksen ennakkomaksuista vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyssä parlamentin päätöslauselmassa esitetyn pyynnön mukaisesti, ja pitää erittäin valitettavana, että kertomusta ei ole vielä toimitettu;

Tilien perustana olevien toimien laillisuus

28.   panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan aloilla, joilla valvontajärjestelmät on pantu täytäntöön siten, että riskinhallinta on asianmukaista, tapahtumissa ei kaiken kaikkiaan esiinny olennaisia virheitä;

29.   pitää kuitenkin valitettavana, että yhteisön talousarvion toteuttamisen kannalta erittäin merkittävillä aloilla, kuten rakennetoimet, sisäiset politiikat ja ulkoiset toimet, maksuissa esiintyy edelleen runsaasti olennaisia virheitä täytäntöönpanosta vastaavissa elimissä;

30.   on erittäin huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsee edelleen puutteita valvontajärjestelmien toiminnassa ja varaumien vaikutuksessa pääjohtajien lausumien perusteella saatuun varmuuteen erityisesti siltä osin, kun kyse on niiden tilien perustana olevien tapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, ja muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota niiden vastuusta tältä osin;

Tarkastuslausuman tiedot ja kehys

31.   pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen työtä tarkastuslausumaan sovellettavan lähestymistavan selkeyttämiseksi edelleen niiden tekijöiden osalta, jotka parantavat vuodesta vuoteen valvontajärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta eri aloilla, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan jatkossakin parlamentille säännöllisesti tietoa asiasta;

32.   pahoittelee, ettei tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa selvästi todeta, onko laillista, että kelpoisuussääntöjen mukaan EU-varoja saavat tietyt uudenlaiset edunsaajat (esimerkiksi rautatieyhtiöt, ratsastuskerhot/jalostusyhdistykset sekä golf-/vapaa-ajanklubit ja kaupunginvaltuustot), ja pitää valitettavana, että tämä vaikuttaa väistämättä tiedotusvälineisiin; huomauttaa, että oikeudelliselta kannalta kyse on viime kädessä kelpoisuussäännöistä; korostaa tukeneensa aiemminkin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissaan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta esittämiä näkemyksiä ja aikoo jatkaa samoilla linjoilla;

33.   toistaa jälleen, että tilintarkastustuomioistuin on hyödyntänyt käytettävissä olevia kansallisten tilintarkastuselinten tarkastuskertomuksia ja raportteja olennaisena osana uutta metodologiaansa; pyytää tilintarkastustuomioistuinta informoimaan parlamentin talousarvion valvontavaliokuntaa siitä, miten se käyttää näitä tietoja, ja pyytää tilintarkastustuomioistuinta antamaan lausunnon kansallisilta tarkastuselimiltä saatujen tietojen käyttökelpoisuudesta vuosikertomusten laadinnassa;

34.   pitää tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen eräiden osien, kuten rakennetoimia käsittelevän osuuden, laatua myönteisenä ja katsoo, että sen ansiosta kaikki asianomaiset toimijat pystyvät havaitsemaan ongelmat ja keskittymään tarvittaviin parannuksiin;

Budjettihallinto

35.   panee merkille komission yksiköiden pyrkimykset vuonna 2006 varmistaa, että kaikki uudet ennakkomaksut sekä uudet maksamatta olevat laskut ja menoilmoitukset samoin kuin jaksotus kirjattaisiin oikein;

36.   panee merkille, että rakennerahastojen osalta vuosi 2006 oli ohjelmakauden 2000–2006 viimeinen ja kaikki kauden sitoumukset oli tehtävä vuoden loppuun mennessä;

37.   on huolissaan siitä, että näin ollen varainhoitovuoden 2006 lopussa maksattamatta olleet talousarviositoumukset vastaavat rahoitusnäkymien 2000–2006 kattamana ajanjaksona suoritettavaksi jääneiden maksujen kokonaismäärää ja niiden osuus asianomaisten rahoitusnäkymien otsakkeiden kokonaismääristä koko ohjelmakaudelta on 28 prosenttia;

38.   pahoittelee, että vuonna 2006 rakennetoimiin ja koheesiorahastoon liittyvien maksattamatta olevien talousarviositoumusten – eli käyttämättä jääneiden sitoumusten, jotka siirretään toteutettaviksi seuraavina varainhoitovuosina pääasiassa monivuotisten ohjelmien yhteydessä – arvo kasvoi 12,6 miljardilla eurolla (10,6 prosenttia) 131,6 miljardiin euroon;

39.   on huolestunut siitä, että pelkästään n+2-säännön vuoksi toteutettavat menot voivat haitata rakenneohjelmien ja niiden hankkeiden lopettamismenettelyjä; huomauttaa, että vuonna 2007 rakennerahastojen maksut kasvoivat jo lähes 50 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna; korostaa, että komission olisi varmistettava tehokas lopettamismenettely ja että jäsenvaltioilla on asiassa tärkeä rooli;

40.   pahoittelee myös sitä, että koheesiorahaston, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöaste oli odotettua alhaisempi uusissa jäsenvaltioissa, mikä johtui näiden maiden vaikeuksista ottaa niitä käyttöön; pyytää komissiota antamaan yksityiskohtaisemman selvityksen rakennetoimiin liittyvien määrärahojen kansallisia ennusteita vähäisemmästä käytöstä;

Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset ja toimielinten sopimuksen 44 kohta

41.   muistuttaa, että on välttämätöntä ottaa käyttöön asianmukaisella poliittisella tasolla kansallinen ilmoitus, joka kattaa kaikki yhteisön ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimat yhteisön varat, kuten parlamentti on pyytänyt vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuosien 2003, 2004 ja 2005 talousarvion toteuttamisesta koskeviin päätöksiin liitetyissä päätöslauselmissaan;

42.   muistuttaa, että parlamentti pyysi vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyssä päätöslauselmassaan komissiota tekemään neuvostolle ennen vuoden 2007 päättymistä ehdotuksen kansallisesta hallinnointia koskevasta ilmoituksesta, joka kattaa kaikki komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimat yhteisövarat ja joka perustuu menojen hallinnoinnista vastuussa olevien erilaisten kansallisten elinten laatimiin osailmoituksiin; ei hyväksy vastausta, jonka komissio antoi varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta antamansa kertomuksen liitteessä ja jonka mukaan komissio ei ryhdy toimiin suosituksen johdosta, koska 27 jäsenvaltion erilaisten hallintorakenteiden sekä komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimien EU-varojen hallinnointirakenteiden erojen vuoksi yhden ainoan vakioilmoituksen kehittämisestä ei olisi merkittävää etua, mutta komissio tukee jatkossakin kansallisten hallintojen asiassa tekemiä aloitteita; pitää tätä vastausta kaikkea muuta kuin tyydyttävänä ottaen huomioon sen, että yli 80 prosenttia Euroopan unionin yleisestä talousarviosta kuuluu niin sanotun yhteisen hallinnoinnin piiriin, ja varsinkin rakennerahastojen nykytilanteen, jota tilintarkastustuomioistuin kuvasi vuosikertomuksessaan;

43.   antaa vankan tukensa joidenkin jäsenvaltioiden (Tanska, Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) tekemälle aloitteelle yhteisön varojen hallinnointia koskevan kansallisen ilmoituksen hyväksymiseksi, ja ilmaisee huolensa siitä, että näistä aloitteista huolimatta useimmat muut jäsenvaltiot vastustavat sen käyttöönottoa; kehottaa komissiota esittämään, mitä etuja tällä saadaan komission ja aloitteen toteuttaneiden jäsenvaltioiden välisiin valvontasuhteisiin; kehottaa komissiota raportoimaan talousarvion valvontavaliokunnalle säännöllisesti tältä osin saavutetusta edistymisestä;

44.   panee merkille useimpien jäsenvaltioiden toimittamat ensimmäiset vuotuiset yhteenvedot ja pyytää komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole täyttäneet velvoitteitaan; toteaa pitävänsä näitä vuotuisia yhteenvetoja ensimmäisenä vaiheena hallinnointia koskevien kansallisten ilmoitusten käyttöönotossa; pyytää komissiota laatimaan ennen vuoden 2009 talousarvion ensimmäistä käsittelyä asiakirjan, jossa analysoidaan yhteisövarojen kansallisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia kussakin jäsenvaltiossa sekä suoritettujen tilintarkastuksien tuloksia, ja toimittamaan tämän asiakirjan parlamentille ja neuvostolle; kehottaa komissiota myös raportoimaan vuotuisten yhteenvetojen laadusta ja varmistamaan, että menettelyyn saadaan lisäarvoa esimerkiksi yhteisten ongelmien, mahdollisten ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisen avulla;

45.   panee kuitenkin merkille tilintarkastustuomioistuimen kansallisesta tarkastustyöstä esittämän arvostelun: "Jotta ulkoinen tarkastaja voi hyödyntää muiden tekemää tarkastustyötä tai luottaa muiden laatimaan tarkastuskertomukseen, hänen on hankittava suoraa todentavaa aineistoa siitä, että tarkastustyön perusta on vakaa."; pitää siksi yhteyskomitean työryhmässä, joka vastaa yhteisten tilintarkastusstandardien kehittämisestä ja soveltuvien tarkastuskriteereiden mukauttamisesta EU:n toiminta-aluetta varten, tehtävää työtä erittäin tärkeänä ja kehottaa komissiota kannustamaan kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan siihen;

Hallintotapa

46.   muistuttaa arvostelleensa komissiota aiemmin siitä, ettei sen väite, jonka mukaan se hoitaa poliittisen vastuunsa yhteenvetokertomuksellaan, ole kovin vakaalla pohjalla, kun komissiolla ei ole täydellisiä tietoja 80 prosentista komission ja jäsenvaltioiden yhdessä hallinnoimista varoista ja vuotuisten toimintakertomusten laatu vaihtelee; huomauttaa, että tietojen puutteellisuuteen on kaksi syytä: toisaalta komission harjoittama riittämätön seuranta ja valvonta ja toisaalta konkreettisten ratkaisujen ja vastuuvelvollisuuden puute jäsenvaltioiden tasolla;

47.   pitää valitettavana, että komissio hyväksyy hiljaisesti Euroopan unionin varojen hoitoon kohdistuvan jäsenvaltioiden enemmistön kollektiivisen vastuuttomuuden; pitää myönteisinä ja kannattaa eräiden jäsenvaltioiden asiassa tekemiä aloitteita ja kehottaa muita jäsenvaltioita seuraamaan esimerkkiä;

48.   toteaa, että talousarviota toteuttavat komissio ja sen jäsenet eivätkä pääjohtajat, jotka ovat valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä, ja pitääkin valitettavana, että pääjohtajien vastuun kasvu ei ole merkinnyt komission jäsenten suoran (eikä pelkästään poliittisen) vastuun ottamista; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joilla korjattaisiin tämä tilanne, joka on vastoin perustamissopimuksen 274 artiklaa;

49.   pitää tilintarkastustuomioistuimen komission sisäisen tarkastuksen järjestelmästä tekemää perusteellista analyysiä (vuosikertomuksen toinen luku) myönteisenä; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta jatkamaan tätä positiivista kehitystä analysoimalla komission yksittäisten jäsenten toteuttamia tai toteuttamatta jättämiä toimia tämän tilanteen osalta;

50.   muistuttaa, että hallintotavassa on kyse kirjanpito- ja valvontatehtävissä työskentelevän henkilöstön asemasta suhteessa johtotasoon, heidän valtuuttamisestaan toteuttamaan toimia sekä heidän ammattitaidostaan ja koulutuksestaan;

51.   pyytää budjettipääosaston pääjohtajaa antamaan muodollisen lausunnon sisäisen valvonnan järjestelmien laadusta ja tehokkuudesta;

52.   pyytää pääsihteeriä antamaan muodollisen tarkastuslausuman yksittäisten pääjohtajien ilmoitusten laadusta;

53.   pyytää komission sisäistä tarkastajaa laatimaan tarkastuslausunnon, jossa arvioidaan pääsihteerin tarkastuslausumaa;

54.   muistuttaa, kuinka tärkeä toimiva raportointiketju – se, että eri pääosastojen samat erikoishenkilöstöryhmät, kuten tietotekniikan henkilöstö, sisäisen valvonnan henkilöstö, sisäisen tarkastuksen henkilöstö ja kirjanpitäjät jne., viestivät keskenään avoimesti – on komission kaltaisessa lokeroituneessa organisaatiossa; pitää valitettavana, että tällaisen hallintovälineen käyttöönottamiseksi ei ole tehty juuri mitään; kehottaa komissiota varmistamaan, että pakolliset toimivat raportointiketjut otetaan käyttöön mahdollisimman pian, sekä antamaan talousarvion valvontavaliokunnalle selvityksen viimeistään syyskuussa 2008;

55.   kehottaa komissiota korottamaan tilinpitäjän samaan palkkaluokkaan kuin muut vastaavat toimijat;

56.   kehottaa komissiota lisäksi muuttamaan sisäisen tarkastuksen seurantakomitean kokoonpanoa niin, että ulkopuolisia jäseniä on saman verran kuin komission jäseniä; kehottaa komissiota myös nimeämään yhden sisäisen tarkastuksen seurantakomitean ulkopuolisista jäsenistä komitean puheenjohtajaksi;

57.   edellyttää komission antavan koko komission kattavan vuotuisen tarkastuslausuman, jonka komission puheenjohtaja esittää parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle;

Komission sisäisen valvonnan järjestelmä
Yhdennettyä sisäisen valvonnan kehystä koskeva toimintasuunnitelma

58.   pitää komission sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämisessä saavutettua edistystä kaiken kaikkiaan myönteisenä;

59.   ei yhdy komission edellä mainitussa vuoden 2008 seurantakertomuksessaan toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi esittämään lausumaan, että toimet 1, 3, 3N, 5, 8 ja 13 olisi saatettu päätökseen; huomauttaa, ettei se ole toistaiseksi saanut tietoonsa aineistoa tai lausuntoja, jotka tukisivat tällaista lausumaa; joutuu siksi kyseenalaistamaan vahvasti sen, onko toimenpiteitä kehitetty saati sitten pantu täytäntöön ja onko niillä edistetty toimintasuunnitelman toteuttamista;

60.   panee kuitenkin tyytyväisenä merkille toimintasuunnitelman toteuttamista koskevat puolivuotiset tulostaulukot;

61.   korostaa kuitenkin, että toimenpiteiden 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 ja 15 toteuttamisen osalta komissio on myös riippuvainen jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä; korostaa tukevansa täysin näitä toimenpiteitä ja kehottaa siksi komissiota käyttämään kaikkia saatavilla olevia välineitä niiden toteuttamiseksi mahdollisimman nopeasti;

62.   odottaa, että asianmukainen tulostaulukko toimitetaan parlamentille 1. tammikuuta 2009 mennessä varainhoitovuotta 2007 koskevaa vastuuvapausmenettelyä varten;

Analyysi toimintoihin liittyvien menojen ja EU-varojen valvontajärjestelmien kustannusten välisestä tasapainosta

63.   pitää erittäin valitettavana, ettei se ole tähän mennessä saanut mitään tietoja EU-varojen valvontajärjestelmien kustannus-hyötyanalyysistä, kuten se pyysi vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa;

Yhteenvetokertomus

64.   ei hyväksy sitä, että komissio katsoo tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tulosten, jotka perustuvat laajalti hyväksyttyihin kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, johtuvan vain siitä, että "osapuolten näkemys virheluokituksesta ja virheen vaikutuksesta sekä järjestelmän puutteiden arvioinnista on erilainen", sekä "osin erilaisesta suhtautumisesta rahoitusoikaisumekanismien toimintaan" (toisen sivun viimeinen kappale);

65.   katsoo, että kaikki varaumat, jotka koskevat epävarmuutta yhteisön menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, tulisi sisällyttää vuotuisiin toimintakertomuksiin sekä yhteenvetokertomukseen; pitää siksi hyvin yllättävänä, että kolme pääjohtajaa päätti vasta vuonna 2006 lisätä varauman, joka koskee Interreg-ohjelman hallinnointia ja valvontaa, koska – kuten he totesivat – puutteet olivat jo olleet olemassa joidenkin vuosien ajan (sivu 4, viimeinen kappale);

66.   on huolissaan sisäisen tarkastajan ensimmäisessä yhteenvetokertomuksessaan esittämistä lausunnoista, joiden mukaan saavutetusta kehityksestä huolimatta puolet kriittisistä ja erittäin tärkeistä suosituksista on jätetty toteuttamatta ennen määräpäiviä (sivu 8, ennen viimeistä kappaletta); pyytää komissiota panostamaan enemmän näiden suositusten toteuttamiseen;

Poliittinen vastuu ja komission vastuu hallinnoinnissa
Vuotuiset toimintakertomukset

67.   panee pahoitellen merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan "pääjohtajat antavat huomattavilta osin EU:n talousarvion menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta myönteisemmän lausunnon kuin tilintarkastustuomioistuin oman tarkastuksensa perusteella" (vuosikertomuksen kohta 2.13);

68.   pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin korosti vuosikertomuksessaan jälleen kerran sitä, että joissakin vuotuisissa toimintakertomuksista ei edelleenkään anneta riittävästi todentavaa aineistoa tarkastuslausuman myöntämiseksi (vuosikertomuksen kohdat 2.14–2.18);

69.   pitää myönteisenä, että yhteenvetokertomuksessa korostetaan, että "aina kun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemys poikkeaa pääjohtajan näkemyksestä, pääjohtajan on annettava asiasta selvitys seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan", ja toivoo, että vuoden 2007 toimintakertomuksissa ja sen jälkeisissä kertomuksissa on havaittavissa parannuksia;

70.   pyytää komissiota parantamaan vuotuisia toimintakertomuksia määrittämällä yhteisiä perusteita varaumien esittämiselle sekä määrittämällä niiden muodon entistä tarkemmin, jotta olisi helpompaa vertailla eri pääosastojen laatimia ja eri aikaan laadittuja vuotuisia toimintakertomuksia; pyytää komissiota ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomiot vuotuisista toimintakertomuksista ja tekemään parannukset tiiviissä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa;

Avoimuus ja etiikka

71.   pitää myönteisenä, että komissio julkaisi tiedonannon Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä (KOM(2007)0127), jossa se toteaa varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tiedot EU:n varoista tukea saavista tahoista julkaistaan vuodesta 2008 alkaen (2.3.2 jakso), ja ilmoittaa avaavansa "keväällä 2008" edunvalvojien (lobbaajien) rekisterin;

72.   on perillä sekä lobbaajien vapaaehtoista että heidän pakollista rekisteröintiään puoltavista argumenteista; panee merkille komission päätöksen aloittaa vapaaehtoinen rekisteröinti ja arvioida järjestelmää vuoden kuluttua; on tietoinen Lissabonin sopimuksen tarjoamasta pakollisen rekisteröinnin oikeusperustasta; muistuttaa, että parlamentin tämänhetkinen rekisteri on jo pakollinen ja että mahdollinen yhteinen rekisteri olisi käytännössä pakollinen, koska rekisteröinti on molemmissa tapauksissa edellytyksenä parlamenttiin pääsylle;

73.   muistuttaa tarpeesta saada komission jäsenille uudet käytännesäännöt, jotta voidaan parantaa jäsenten yksilöllistä ja kollektiivista poliittista vastuuta ja vastuuta heidän päätöksistään ja määritellä ne entistä tarkemmin, mikä koskee myös heidän yksiköidensä suorittamaa politiikkojen täytäntöönpanoa;

74.   painottaa, että komissio on vastuussa EU:n varoista tukea saavista tahoista annettujen tietojen kattavuudesta sekä haku- ja vertailukelpoisuudesta, ja palauttaa mieliin komission parlamentille antaman kirjallisen vastauksen, jossa esitetään aikomus laatia tämäntyyppisiä tietoja koskevat yhteiset standardit valmiiksi ja sopia niistä jäsenvaltioiden kanssa ennen huhtikuuta 2008;

75.   palauttaa mieliin huomautuksensa vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyn päätöslauselman 85 kohdassa, jossa se pyysi saada helposti tietoa siitä, ketkä ovat edustettuina eri asiantuntijaryhmissä ja mitä ryhmät tekevät, ja toteamuksensa 86 kohdassa, jossa se kehotti komissiota julkistamaan niiden henkilöiden nimet, jotka osallistuvat näihin ryhmiin, sekä yksittäisten komission jäsenten, pääosastojen tai kabinettien erityisneuvonantajien nimet; pyytää julkistamaan komission työryhmien kaikkien asiantuntijoiden ja neuvonantajien nimet;

76.   palauttaa mieleen, että vastuuvapaudesta vastaava komission jäsen totesi 21. tammikuuta 2008 pidetyssä talousarvion valvontavaliokunnan kuulemistilaisuudessa antamissaan vastauksissa, että asiantuntijaryhmien rekistereihin sisällytetään kaikki ryhmät, myös tiedot komitologiakomiteoiden jäsenistä, yksittäisistä asiantuntijoista, yhteisistä elimistä ja työmarkkinakomiteoista;

77.   muistuttaa myös pyytäneensä vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta koskevaan päätökseen liitetyn päätöslauselman 76 kohdassa "sisällyttämään komission jäsenten sitoviin käytännesääntöihin tarvittavat eettiset normit ja keskeiset toimintaperiaatteet, joita komission jäsenten on noudatettava virkaansa hoitaessaan ja etenkin henkilöstöä, erityisesti välitöntä avustajakuntaansa ("kabinetti"), palvelukseen ottaessaan";

78.   pitää valitettavana, että komissio vastasi edellä mainitun varainhoitovuotta 2005 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta antamansa kertomuksen liitteessä (s. 18), ettei näitä sääntöjä vielä ole, ja kehottaa komissiota hyväksymään ne;

79.   muistuttaa, että komission jäsenten kabinettien henkilöstöstä, jota ei ole palkattu henkilöstösääntöjen mukaisesti, on tärkeä antaa tietoa täysin avoimesti ja julkisesti;

ALAKOHTAISET KYSYMYKSET
Tulot

80.   panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin piti tullivalvontajärjestelmiä kaikilta olennaisilta osiltaan tyydyttävinä, perinteisiä omia varoja koskevaa kirjanpitoa luotettavana sekä tilien perustana olevia toimia yleisesti ottaen laillisina ja asianmukaisina, vaikka joitakin puutteita oli yhä olemassa;

81.   pitää myönteisenä myös sitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi komission laskeneen, keränneen ja tilittäneen oikein yhteisön kirjanpitoon alv:sta kertyneet ja BKTL:oon perustuvat omat varat;

82.   panee tyytyväisenä merkille, että komissio on pitänyt alv:oon perustuvien omien varojen tarkastusten tiheyden ja laadun ennallaan; on kuitenkin huolissaan jäljellä olevien varaumien määrästä ja kehottaakin komissiota jatkamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa pyrkimyksiään varmistaa, että varaumat poistetaan kohtuullisessa ajassa;

83.   pyytää komissiota ilmoittamaan parlamentille, mihin toimiin se aikoo ryhtyä niiden jäsenvaltioiden suhteen, joita koskevia varaumia ei poisteta;

Yhteinen maatalouspolitiikka

84.   panee tyytyväisenä merkille YMP:hen liittyvien menojen yleisen parannuksen vuonna 2006 sekä tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS), joka on pinta-alatukien, eläinpalkkioiden ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän tärkein valvontaväline, on asianmukaisesti sovellettuna tehokas valvontajärjestelmä säännönvastaisten menojen riskin rajoittamiseen;

85.   pitää arvossa komission pyrkimyksiä laajentaa IACS:n soveltamista ja edellyttää komission varmistavan parlamentille esitettyjen suunnitelmien ja vastausten mukaisesti, että IACS:n piiriin kuuluvien maatalousmenojen osuus on ainakin 89 prosenttia vuoteen 2010 mennessä ja 91,3 prosenttia vuoteen 2013 mennessä;

86.   pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että YMP-menoihin liittyi edelleen olennaisia virheitä, sekä sitä, että IACS-tarkastuksia ja -valvontatoimia ei vieläkään pantu tehokkaasti täytäntöön tai ne eivät ole vielä täysin luotettavia joissakin jäsenvaltioissa, ja kehottaakin komissiota tarkistamaan jäsenvaltioiden kanssa, että IACS on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön kaikissa EU-15-jäsenvaltioissa ja että EU-10-jäsenvaltioissa havaitut puutteet korjataan;

87.   pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen kerran ongelmia yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamisessa Kreikassa; antaa täyden tukensa komission aikeelle (jonka se ilmoitti talousarvion valvontavaliokunnalle) varmistaa, että maksujen keskeyttämistä koskevaa nykyistä lainsäädäntöä sovelletaan tiukasti, jos Kreikan hallitus ei korjaa olemassa olevia ongelmia asetetussa määräajassa;

88.   pahoittelee, että maaseudun kehittämisen yhteydessä on havaittu, että maatalouden ympäristötoimenpiteisiin liittyvien virheiden esiintyvyys on suuri, koska viljelijät eivät täytä usein varsin monimutkaisia tukikelpoisuusehtoja; katsoo, että komission tulisi tutkia huolellisesti, ovatko nämä tukikelpoisuusehdot kyseisten toimenpiteiden kannalta asianmukaiset, ja tarkastella mahdollisuutta yksinkertaistaa ehtoja;

89.   panee merkille, että komissio mainitsee mahdollisen tarpeen soveltaa maatalouden ympäristötoimiin erisuuruista hyväksyttävää riskitasoa, jotta löydetään oikea tasapaino ympäristön parantamisen ja suojelun ja sovellettavien toimenpiteiden valvonnan kustannusten välillä; edellyttää kuitenkin, että taataan yhteisön menojen asianmukainen soveltaminen ja riittävä valvonta, ja kehottaa komissiota tutkimaan perinpohjaisesti ja arvioimaan maatalouden ympäristötoimiin liittyvät mahdolliset kustannukset ja hyödyt sekä kytkökset muiden alojen menoihin ja esittämään tämän analyysin neuvostolle, parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle, niin että se voi toimia vähimmäisperustana keskustelulle komission tarpeellisiksi arvioimista uudistuksista;

90.   toteaa, että uusi tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettely ottaa huomioon sääntöjenvastaisuudet, joiden takaisinperintää jäsenvaltiot pitävät mahdottomana, ja summat tulevat yhteisön vastattavaksi jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella, joten komission on nyt toteutettava tarkkaa seurantaa varmistaakseen, että velat on merkitty oikein ja ne kirjataan asianmukaisesti yhteisön talousarvioon;

91.   muistuttaa myös, että sääntöjenvastaisesti maksettujen tukien edunsaajien sijaan rahoitusoikaisujen kustannuksista vastaavat jäsenvaltiot, yleensä veronmaksajat;

92.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio ei tarkastaessaan tilatukijärjestelmää (ensimmäistä kertaa vuonna 2006) määritellyt todentamisviranomaisia varten erikseen tarkastuksen sisältöä ja perusteellisuutta, että jotkut todentamisviranomaiset (esimerkiksi Italiassa) jättivät tukioikeuksien varmentamisen tarkastuksensa ulkopuolelle ja mainitsivat asian vain todistuksissaan ja että komissio hyväksyi käytännön kommentoimatta asiaa;

93.   pahoittelee, että YMP:n puitteissa rahoitettujen sääntöjenvastaisten maksujen taso ei ole vielä komission tiedossa eikä se ole arvioinut tasoa tavalla, jota tilintarkastustuomioistuin voisi pitää asianmukaisena; toteaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että oikaisuja sääntöjenvastaisiin maksuihin, joiden arvioitu enimmäismäärä oli 100 miljoonaa euroa, ei voitu tehdä, koska sääntöjenvastaisuudet havaittiin kahden vuoden määräajan jälkeen; kehottaa komissiota varaamaan riittävät resurssit sääntöjenmukaisuutta koskeville tarkastuksille, jotta sääntöjenvastaiset maksut voitaisiin oikaista aikarajan puitteissa;

94.   katsoo, että komission olisi korjattava kaikki tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan mainitsemat puutteet, jotta todentamisviranomaisten toteuttamasta työstä saataisiin parempi varmuus;

95.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kohdissa 5.20 ja 5.21 esitetyt päätelmät ja kehottaa komissiota parantamaan tarkastuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka ei noudattanut yhteisön lainsäädäntöä myöntäessään tukioikeuksia ja maksaessaan tilatukea ja maaseudun kehittämisen tukea maanomistajille maista, jotka viljelijät olivat vuokranneet viljeltävikseen, sekä joissakin jäsenvaltioissa (Itävallassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa), jotka eivät ole soveltaneet asianmukaisesti tiettyjä tilatukijärjestelmän keskeisiä osatekijöitä ja ovat ulottaneet tukioikeuksien konsolidoinnin pidemmälle kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29. syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003(48)säännöksissä oli vahvistettu;

96.   panee merkille komission vastauksena sekä tilintarkastustuomioistuimelle (vuosikertomuksen kohta 5.27) että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle antaman hyvin selvän vahvistuksen sille, että maataloustukeen on oikeutettu vain, jos harjoittaa maataloustoimintaa; edellyttää, että komissio ryhtyy toimiin tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien tapausten johdosta ja varmistaa, että maksuja ei suoriteta maanomistajille, jotka eivät harjoita maataloustoimintaa, ja että jo suoritetut maksut peritään takaisin;

97.   ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, että uusista tuensaajista yli 700 on golfklubeja, krikettiklubeja, huvipuistoja/eläintarhoja, ratsastuskerhoja, rautatieyhtiöitä, kaupunginvaltuustoja tai muita, kehottaa komissiota esittämään yleiskatsauksen ja arvion tällaisille, nykyisten sääntöjen mukaan rahoitukseen oikeutetuille tuensaajille tapahtuvan maataloustuen myöntämisen kehityksestä;

98.   muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että niillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja päättää kansallisesti rajoittaa edelleen tukikelpoista toimintaa ja tukeen oikeutettujen edunsaajien joukkoa; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi, jos se on aiheellista tilanteen kehityksen valossa ja komission tukitoimien käyttötarkoituksesta tekemän arvion mukaan;

Rakennetoimet, työllisyys- ja sosiaaliasiat

99.   muistuttaa, että yhteisöltä saatu rakennepolitiikan rahoitus oli yhteensä 32,4 miljardia euroa vuonna 2006; huomauttaa, että vuonna 2007 tämä luku kasvoi 46,4 miljardiin euroon, jossa ei ole mukana jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksia;

100.   toteaa erittäin huolestuneena tilintarkastustuomioistuimen ilmoittaneen vuosikertomuksessaan, että rakennepolitiikan alojen hankemenojen korvaamisessa esiintyy olennaisia virheitä, että virheitä sisältävien korvausten osuus otoksesta oli 44 prosenttia ja että "yli 12 prosenttia korvatusta kokonaismäärästä ei olisi ollut korvauskelpoista";

101.   panee hyvin huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen huomiot, joiden mukaan

   a) vain 31 prosenttia hankkeista tilintarkastustuomioistuimen tarkastamassa otoksessa oli korvattu oikein, eikä niihin sisältynyt säännönmukaisuuteen liittyviä virheitä;
   b) jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat yleensä ei-vaikuttavia tai vain kohtalaisen vaikuttavia;
   c) vaikuttaa siltä, että kaikki tehokkaan valvonnan välineen ominaisuudet on vain hieman yli puolella komission tarkastuksista, jotka tilintarkastustuomioistuin tutki;
  

pahoittelee tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöstä, jonka mukaan se on suhteellisen vakuuttunut siitä, että vähintään 12 prosenttia rakennepolitiikkojen hankkeille varainhoitovuonna 2006 korvatuista menoista oli sellaisia, joita ei olisi pitänyt korvata;

102.   pitää mahdottomana hyväksyä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan jäsenvaltioiden ensimmäisen tason valvontajärjestelmät ovat yleensä ei-vaikuttavia tai vain kohtalaisen vaikuttavia ja että eräät kansalliset tai alueelliset viranomaiset eivät käsittele EU-varoja riittävän huolellisesti; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tutkimassa otoksessa (19 ensimmäisen tason valvontajärjestelmää) yhtään järjestelmää ei pidetty vaikuttavana, vaan ainoastaan 6 niistä oli kohtalaisen vaikuttavia ja loput 13 ei-vaikuttavia, joten rakennerahastojen saralla ei ole saavutettu edistystä vuoteen 2005 verrattuna; on erittäin huolissaan siitä, että neuvosto ei ole selvästikään kyennyt havaitsemaan omaa vastuutaan tästä tilanteesta, joka johtuu pitkälti jäsenvaltioiden toteuttaman valvonnan riittämättömyydestä;

103.   kehottaa siksi komissiota hyödyntämään ennakkotarkastuksia todentaakseen, ovatko kauden 2007–2013 seuranta- ja valvontajärjestelmät käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, ja toteuttamaan säännöllisesti tarkastusten seurantaa;

104.   pitää myös valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien suhteen harjoittama valvonta on vain kohtalaisen tehokasta, eikä sillä kyetä estämään liian suurina ilmoitettujen tai tukeen oikeuttamattomien menojen korvaamista;

105.   toteaa pahoitellen, että – kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa rakennepolitiikan (kuten YMP:n ja sisäisten politiikkojen) menojen yhteydessä – monimutkaisilla tai epäselvillä tukikelpoisuuskriteereillä tai monimutkaisilla lainsäädännöllisillä vaatimuksilla on kielteinen vaikutus tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen;

106.   pitää mahdottoman hyväksyä, että komission mukaan(49) kautta 2007–2013 koskevien rakennerahastoasetusten yksinkertaistamisessa ei juuri ole odotettavissa edistystä ja että yksinkertaistamista on tarkoitus jatkaa vasta seuraavalla lainsäädäntökierroksella;

107.   kehottaa komissiota ryhtymään toimiin koheesiorahastoa koskevan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen johdosta (vuosikertomuksen kohta 6.45) ja tekemään mahdollisimman pian uusia yksinkertaistamisehdotuksia muun muassa selkeistä ja yksinkertaisista säännöistä, ohjeista ja tukikelpoisuusperusteista;

108.   on täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tärkeässä asemassa rakennerahastojen tehokkaan täytäntöönpanon yhteydessä ja että komission olisi tehostettava niiden tekemiä tarkastuksia ja pyrittävä valvomaan paremmin jäsenvaltioiden hallintoviranomaisia;

109.   pitää valitettavana, että jäsenvaltioilla ei ole kannustimia menojen tehokkaaseen valvomiseen, koska kaikki komission tai tilintarkastustuomioistuimen tukeen oikeuttamattomiksi katsomat menot voidaan korvata jäsenvaltioiden tukeen oikeuttavilla menoilla; pyytää komissiota varmistamaan, että jatkossa pelkästään jäsenvaltioiden itsensä yksilöimät sääntöjenvastaisuudet voidaan korvata muilla menoilla, ilman että asianosaisen jäsenvaltion rahoitusta vähennetään;

110.   pitää myönteisenä edellä mainittua komission toimintasuunnitelmaa, joka koskee komission valvontatehtävän vahvistamista yhteisesti hallinnoitujen rakennetoimien yhteydessä ja jossa on 37 toimenpidettä, joilla pyritään vähentämään jäsenvaltioiden suorittamia sääntöjenvastaisia maksuja; pitää lisäksi myönteisenä, että komissio ilmoitti 25. helmikuuta 2008 pidetyssä talousarvion valvontavaliokunnan kuulemistilaisuudessa aikovansa raportoida parlamentille neljännesvuosittain toimintasuunnitelman edistymisestä; edellyttää, että komissio parantaa raportointijärjestelmää yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa; kehottaa komissiota huolehtiessaan perustamissopimuksen mukaisesta talousarvion toteuttamista koskevasta vastuustaan toteuttamaan moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa seuraavat rakennerahastojen yhteistä hallinnointia koskevat toimet:

  a) sitoutumaan virallisesti toimintasuunnitelman täysipainoiseen toteuttamiseen ja suostumaan erityisesti
   raportoimaan edistymisestä neljännesvuosittain tilintarkastustuomioistuimen hyväksymässä muodossa käyttäen mahdollisuuksien mukaan mittapuuna pikemminkin määrällisiä kuin laadullisia tekijöitä ja erityisesti toimittamaan seurantaraportit 31. lokakuuta 2008 ja 31. tammikuuta 2009 mennessä;
   antamaan neljännesvuosittain täydelliset ja paikkansapitävät tiedot tekemistään oikaisuista ja takaisinperinnöistä ja erityisesti toimittamaan asiasta seurantaraportit 31. lokakuuta 2008 ja 31. tammikuuta 2009 mennessä;
   hankkimaan jäsenvaltioilta tietoja oikaisuista, joita ne ovat tehneet perumalla hankkeita tai oikaisemalla virheitä, ja erityisesti toimittamaan 31. lokakuuta 2008 ja 31. tammikuuta 2009 mennessä seurantaraportit, joissa osoitetaan komission todentaneen kyseisten lukujen täydellisyyden ja paikkansapitävyyden;
   b) toteuttamaan lisätoimia estääkseen virheet tulevaisuudessa erityisesti ensimmäisen tason tarkastuksia parantamalla;

111.   pyytää komissiota esittämään sille toimintasuunnitelman tulostaulukon ja lopullisen toteuttamisajankohdan sekä laatuindikaattoreita koskevan yhteisen järjestelmän ja alustavan aikataulun sen toteuttamiselle;

112.   katsoo, että komission olisi keskityttävä kansallisten seuranta- ja raportointijärjestelmien luotettavuuteen, jäsenvaltioille annettavaan ohjeistukseen ja tilintarkastusstandardien yhteensovittamiseen ja että sen olisi aina esitettävä tiedot jäsenvaltioittain jaoteltuina;

113.   edellyttää komission käynnistävän rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat laiminlyöneet rakennerahastoja koskevista asetuksista, varainhoitoasetuksesta ja sen soveltamissäännöistä sekä toimielinten välisestä sopimuksesta aiheutuvia velvoitteitaan, ja etenkin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät esitä takaisinperintää ja rahoitusoikaisuja koskevia selontekoja tai jotka eivät esitä ohjeiden mukaisia vuotuisia yhteenvetoja tai joiden vuotuiset yhteenvedot ovat laadultaan puutteellisia;

114.   korostaa komission ohjeiden merkittävyyttä toimielinten välisen sopimuksen noudattamisen kannalta; katsoo, että ensimmäisessä vaiheessa ohjeissa olisi edellytettävä ainakin samaa, mitä edellytetään jo maatalouden alakohtaisen sääntelyn nojalla (eli hallintoviranomaisen päällikön allekirjoittama tarkastuslausuma sekä todentamista koskeva selvitys);

115.   katsoo edelleen, että komission olisi ehdottomasti käynnistettävä keskeyttämismenettelyt puutteellisia ensimmäisen tason valvontajärjestelmiä soveltavia jäsenvaltioita vastaan ja että sen olisi vauhditettava seuraamusjärjestelmiä ja esitettävä parlamentille konkreettinen suunnitelma aikataulusta ja seuraamuksista, joita sovelletaan todettaessa sääntöjenvastaisuuksia;

116.   vaatii tarkastuksen mahdollistavaa raportointia komission toteuttamista oikaisuista ja takaisin perimisistä (poistot, jäsenvaltioiden takaisinperintä, komission takaisinperintä, nettokorjaukset, maksujen keskeyttäminen) kaikkien aiheettomasti maksettujen määrärahojen kohdalla ja vaatii, että kaikille näille rahoitusoikaisujen eri luokille annetaan täsmälliset määritelmät ja että asianomaiset todisteet ovat kaikilta osin tilintarkastustuomioistuimen käytettävissä; edellyttää komission luovan selvän yhteyden takaisinperinnän ja sääntöjenvastaisuuksien tapahtumisvuoden välillä sekä kehittävän näitä raportointijärjestelmiä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa;

117.   ottaa huomioon komission ilmoituksen, että vuonna 2006 aiheettomasti maksetut määrät eivät katoa mihinkään, koska jälkivalvonta on niin tehokasta; edellyttää sen antavan parlamentille puolueettomat, selvät ja täydet tiedot valmiuksistaan periä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja esittämään tähän vaikuttavat todisteet parlamentille;

118.   muistuttaa toimenpiteestä 11N(50), jonka toteuttamisen määräaika oli 31. joulukuuta 2007; kehottaa komissiota panemaan sen täytäntöön mahdollisimman nopeasti;

119.   on huolissaan, koska komissio ilmoitti edellä mainitussa vuoden 2008 seurantaraportissaan, että ainoastaan vuonna 2008 käynnistetyt takaisinperimiset kirjataan keskitettyyn rahoitus- ja kirjanpitojärjestelmään; kehottaa siksi komissiota kirjaamaan keskitettyyn rahoitus- ja kirjanpitojärjestelmään tiedot valvovasta viranomaisesta ja virhetyypistä ja koodaamaan takautuvasti kaikki kausien 1994–1999 ja 2000–2006 takaisinperinnät;

120.   pyytää tämän vuoksi komissiota arvioimaan monivuotisten perintäjärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja raportoimaan siitä vuoden 2008 tai 2009 tilinpäätöksen yhteydessä;

121.   edellyttää komission esittävän parlamentille arvion kaikkien maataloutta, rakennepolitiikkaa ja kalataloutta koskevien vuotuisten yhteenvetojen laadusta; katsoo, että arviossa olisi esitettävä jäsenvaltio- ja toimintalohkokohtainen jaottelu ja siinä olisi oltava lausunto niiden perusteella muodostettavissa olevasta yleisestä varmuudesta ja kokonaisanalyysistä;

122.   pitää valitettavana, että komissio itse esittää rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää koskevat tiedot eri muodoissa, ja edellyttää, että vastuuvapauden myöntämiseen liittyvissä tiedoissa käytetään täsmälleen samoja rahoitusoikaisujen määritelmiä kuin edellä mainituissa kolmen kuukauden välein annettavissa raporteissa;

123.   pyytää komissiota tekemään väliarvioinnin aikana selkoa luottamussopimusjärjestelyjen tuloksista ja erityisesti siitä perustavasta kysymyksestä, onko näillä sopimuksilla lisäarvoa;

124.   edellyttää komission raportoivan sille vuosittain siitä, miten jäsenvaltiot ovat täyttäneet tai jättäneet täyttämättä rakennerahastoasetuksen ja toimielinten välisen sopimuksen mukaiset velvoitteensa; pitää myönteisinä, että komissio on saanut alakohtaisia tarkastuksia koskevat kansalliset yhteenvedot, joita tarkistettu toimielinten välinen sopimus ja tarkistettu varainhoitoasetus edellyttävät; pahoittelee kuitenkin, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet tätä vaatimusta; kehottaa komissiota aloittamaan pikaisesti rikkomismenettelyt sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole toimittaneet kansallisia yhteenvetoja alakohtaisista tarkastuksista;

125.   pyytää komissiota esittämään varainhoitovuotta 2007 koskevaa vastuuvapautta varten sekä maksuihin että suoritteisiin liittyvät luvut ja osoittamaan selvästi, ovatko luvut vuosittaisia vai monivuotisia, sekä selittämään selvästi rahoitusoikaisujen luonteen: kiinteämääräiset oikaisut (järjestelmän heikkouksissa) tai takaisinperinnät lopullisten edunsaajien tasolla ja ABAC-tietojärjestelmän parannukset; edellyttää lisäksi, että vastuuvapautta varten esitettävät tiedot vastaavat täysin niitä rahoitusoikaisujen määritelmiä, joita vaaditaan muilta vuoden aikana julkaistuilta rahoitusoikaisuja koskevilta kertomuksilta;

126.   kehottaa komissiota ilmoittamaan sille takaisin saatujen rahojen kokonaissummat ja tarvittaessa mahdolliset tappiot sekä niiden syyt, kun vuoden 2006 talousarviomenettelyn viimeinen hanke on saatettu loppuun;

127.   panee huolestuneena merkille maksujen määrän merkittävän laskun joissakin EU-15-jäsenvaltioissa, mikä johti maksattamatta olevien sitoumusten määrän jyrkkään kasvuun;

128.   muistuttaa komissiota siitä, että tarkastusjärjestelmien laadulla on huomattava vaikutus hankkeiden arviointiin, minkä vuoksi varainhoidon valvontamenettelyjen laadun tiukka sääntely on erityisen tärkeää vastaisuudessa;

129.   on erittäin huolissaan siitä, että toteuttamattomien maksusitoumusten määrä lisääntyi edelleen vuoden 2005 tapaan, mikä yhdessä sen kanssa, että eräissä jäsenvaltioissa n+2-sääntö on tarkoitus korvata n+3-säännöllä kaudella 2007–2013, saattaa vaikeuttaa tilannetta ja johtaa siihen, että lopulliset vastaanottajat saavat rahansa entistä hitaammin ja vuotuisuuden periaatetta ja ohjelmien määräaikoja noudatetaan entistä huonommin;

130.   on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien tehokkuutta pitää parantaa aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan välttää virheet hankkeiden alkuvaiheessa; katsoo, että hankkeiden arviointiin ja analysointiin osallistuville jäsenvaltioiden viranomaisille olisi annettava kattava koulutus sen varmistamiseksi, että ne toimivat rakennerahastojen käytössä riittävän nopeasti;

131.   pitää erittäin tärkeänä komission jäsenvaltioille antamaa suositusta siirtyä jatkossa käyttämään rakennerahastoja kaudella 2007–2013 koskeviin uusiin sääntöihin(51) sisältyviä yksinkertaistuksia, esimerkiksi soveltamalla Euroopan sosiaalirahaston välillisiin kustannuksiin kiinteämääräisiä summia, jotka olisi kuitenkin pidettävä mahdollisimman alhaisella tasolla ja esitettävä mahdollisimman selkeästi;

132.   pitää ratkaisevan tärkeänä rakennepolitiikan suuntausten mittaamista toimivien, lyhyellä aikavälillä mahdollisimman hyvin vertailtavissa ja yhdisteltävissä olevien indikaattoreiden ja tavoitteiden avulla, jolloin voidaan välttää väistämättä yleisluontoisiksi ja summittaisiksi sekä oikaisujen kannalta liian myöhäisiksi jäävät arviot;

Sisäiset politiikat

133.   panee huolestuneena merkille, että sisäisiä politiikkoja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni jälleen kerran kaksi merkittävää yleistä puutetta, toisaalta se, että "edunsaajille suoritettujen maksujen virhetaso oli olennainen", ja toisaalta se, että "komission valvontajärjestelmät eivät riittävällä tavalla vähennä liian suurina ilmoitettujen menojen korvaamiseen liittyvää toimintariskiä" (vuosikertomus, päätelmät, kohta 7.30);

134.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin huomautti lisäksi edellisten vuosien tapaan komission edunsaajille suorittamien maksujen viivästymisestä;

135.   pitää erittäin valitettavana tilintarkastustuomioistuimen kriittistä arviota tällä alalla, joka kuuluu komission suoran varainhoidon piiriin, ja edellyttää komission ryhtyvän kaikkiin tarvittaviin toimiin välttääkseen sen, että puutteita on seuraavana vuonna saman verran;

136.   katsoo, että ilmoitettujen menojen laskentasääntöjen yksinkertaistaminen on välttämätön askel kohti tilanteen parantumista, ja kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan edunsaajien kannalta helpoiten sovellettavissa olevien sääntöjen käyttöön ottamiseksi;

137.   korostaa, että komission on noudatettava varainhoitoasetuksen säännöksiä menotapahtumien määräajoista, ja pyytää komissiota ryhtymään toden teolla toimiin yhä jatkuvien maksuviivästysten välttämiseksi;

138.   panee tyytyväisenä merkille tässä yhteydessä Euroopan sosiaalirahastosta 5. heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1081/2006(52) säädetyn mahdollisuuden ilmoittaa tukien osalta välilliset kustannukset kiinteähintaisena;

139.   kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yhteistyössä komission kanssa edunsaajien ilmoittamiin kustannuksiin liittyviä valvonta- ja tarkastusjärjestelmiään;

140.   on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että sisäisten politiikkojen varainhoidon valvontaa pitää parantaa ja pyrkiä yksinkertaistamaan ohjelmiin sovellettavia sääntöjä käyttämällä kiinteähintaista rahoitusta ja siirtymällä käyttämään tulosperusteista rahoitusjärjestelmää;

141.   huomauttaa, että työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalaisen teemavuoden 2006 yhteydessä nostettiin pienestä budjetista huolimatta esiin eräitä vapaan liikkuvuuden esteitä, mutta ei kuitenkaan voitu saada aikaan todellisia muutoksia;

142.   panee tyytyväisenä merkille vuonna 2006 käynnistettyyn uuteen EURES-foorumiin tehdyt investoinnit, sillä se on jo osoittanut lisäarvonsa Euroopan työmarkkinoiden todellisen vapaan liikkuvuuden kannalta; toteaa, että investoinneista huolimatta ongelmaksi ovat muodostuneet useat kieleen liittyvät esteet, minkä takia olisi ehkä valittava opiskelijoille eurooppalaisissa liikkuvuutta edistävissä ohjelmissa tarjottavaa kielellistä lähestymistapaa muistuttava malli;

Liikenne ja matkailu

143.   panee merkille, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2006 talousarviossa liikennepolitiikkaan osoitettiin yhteensä 963,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 891,4 miljoonaa euroa maksumäärärahoina; panee lisäksi merkille, että näistä määrärahoista

   Euroopan laajuiset liikenneverkot -hankkeille (TEN-T) osoitettiin 699,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 684 miljoonaa euroa maksumäärärahoina,
   liikenneturvallisuuteen osoitettiin 18,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 19,1 miljoonaa euroa maksumäärärahoina,
   Marco Polo -ohjelmaan osoitettiin 36 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 11,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoina,
   maanteiden rahtiliikenteen turvallisuutta koskevaan pilottihankkeeseen osoitettiin 5,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina, mutta maksumäärärahat on vähennetty 0,15 miljoonaan euroon kokonaismäärärahasiirrolla;

144.   on tyytyväinen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeville hankkeille osoitettujen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen jatkuvaan korkeaan käyttöasteeseen, sillä molempien käyttöaste on lähes 100 prosenttia, ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisista talousarvioista osoitetaan riittävästi varoja tämän yhteisön sitoumuksen täyttämiseksi;

145.   panee huolestuneena merkille liikenneturvallisuuteen osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen alhaisen käyttöasteen (34 prosenttia), jonka takia huomattava osa vuonna 2006 alun perin käytettävissä olevista varoista siirrettiin maksusitoumusmäärärahoiksi vuodelle 2007, sekä Marco Polo -ohjelmalle osoitettujen maksumäärärahojen alhaisen käyttöasteen (44,8 prosenttia) ja on erityisen huolestunut Euroopan laajuisten liikenneverkkojen maantieliikenteen turvallisuutta koskevalle pilottihankkeelle osoitettujen maksumäärärahojen erittäin alhaisesta käyttöasteesta (29,6 prosenttia), joka johtuu osittain sopimusten myöhäisestä allekirjoittamisesta ja siitä johtuen pilottihankkeen myöhäisestä käynnistämisestä; kehottaa siksi komissiota julkaisemaan tulevaisuudessa ehdotuspyynnöt ja tarjouskilpailut mahdollisimman aikaisin, jotta maksusitoumus- ja maksumäärärahoja voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti;

146.   pyytää komissiota ja budjettivallan käyttäjää varmistamaan, että kun pilottihankkeiden talousarvio hyväksytään, maksusitoumus- ja maksumäärärahojen välille löydetään oikea tasapaino ja että kyseinen tasapaino kuvastaa sitä, että hankkeiden saattaminen maksuvaiheeseen kestää yleensä yhtä varainhoitovuotta kauemmin;

147.   panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen analyysi tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevan sisäisen valvonnan vaatimusten noudattamisesta osoittaa, että energian ja liikenteen pääosaston toteuttamat toimet täyttävät vaatimukset riskianalyysin ja riskien hallinnan, hallintotietojen, sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisen ja valvonnan alalla; pyytää kuitenkin energian ja liikenteen pääosastoa analysoimaan virhetyyppejä ja virheiden määrää riskeihin perustuvan valvontastrategian kehittämiseksi edunsaajien kustannusselvitysten ennakkoarviointia varten;

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

148.   panee tyytyväisenä merkille, ettei tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ole esitetty kriittisiä huomautuksia sisämarkkinatoimista, tullipolitiikasta eikä kuluttajapolitiikasta;

149.   katsoo, että sisämarkkinatoimiin liittyvän budjettikohdan 12 02 01 toteutusastetta, joka on 85 prosenttia, on parannettava ottaen huomioon komission lausunnon, jonka mukaan budjettivallan käyttäjä teki maksusitoumusmäärärahoihin talousarviomenettelyn aikana 1,05 miljoonan euron lisäyksen, jota ei ennakoitu talousarviota suunniteltaessa; myöntää kuitenkin, että talousarviosuunnittelun parantamiseksi on jo tehty töitä, koska vuonna 2007 toteutusaste oli lähes 100 prosenttia;

150.   katsoo, että 48 prosentin toteutusaste tullipolitiikkaan liittyvässä budjettikohdassa 14 02 01 on hyvin alhainen, mikä johtuu komission mukaan siitä, että tarjouskilpailumenettelyjä muutettiin siten, että erillisten sopimusten sijasta tehdään pitkäaikaisia puitesopimuksia; pitää siksi myönteisenä, että vuonna 2007 toteutusaste on noussut 83 prosenttiin, mikä jo osoittaa muutoksen myönteisen vaikutuksen, vaikka lisäparannukset ovatkin vielä tarpeen;

151.   on tyytyväinen kuluttajapolitiikkaan liittyvän budjettikohdan 17 02 01 toteutusasteeseen (96 prosenttia);

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat

152.   panee tyytyväisenä merkille, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen talousarvioon liittyvien maksujen toteuttamisessa on edistytty (86,3 prosenttia verrattuna 79,8 prosenttiin vuonna 2005); kehottaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastoa jatkamaan edelleen tämänsuuntaisia ponnistelujaan, mutta pitää valitettavana maksusitoumusten suhteellisen alhaista toteutusta (94,5 prosenttia verrattuna 97,7 prosenttiin vuonna 2005); kehottaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastoa pyrkimään maksimoimaan maksusitoumusten ja maksumäärärahojen toteutuksen vuonna 2007 huolimatta rahastojen luomiseen liittyvien lainsäädäntömenettelyjen viivästyksistä;

153.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset erityiskertomuksessa nro 3/2007 Euroopan pakolaisrahaston hallinnosta vuosina 2000–2004; kehottaa komissiota ottamaan nämä huomautukset huomioon etenkin Euroopan pakolaisrahaston (ERF III) ja muiden vuonna 2007 perustettujen rahastojen täytäntöönpanossa;

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

154.   muistuttaa komissiota siitä, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on yhteisön perustavoite, johon pitäisi pyrkiä kaikissa yhteisön toimissa; korostaa lisäksi, että komission on varmistettava, että sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon talousarvion toteuttamisessa ja että kaikkia toimenpiteitä arvioidaan sen kannalta, vaikuttavatko ne eri tavalla naisiin ja miehiin;

155.   panee pahoitellen merkille, että tasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen julkisten talousarvioiden laatimisessa ei vieläkään ole muuttunut käytännöksi; toistaa näin ollen pyyntönsä, että tasa-arvonäkökohdat olisi sisällytettävä talousarviosuunnitteluun ja yhteisön ohjelmien rahoitukseen;

156.   panee merkille Daphne-ohjelman maksumäärärahojen jatkuvasti alhaisen käyttöasteen ja kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavia toimia tilanteen parantamiseksi ja välttämään menoihin osoitettujen sitoumusten vapauttamista;

157.   katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota toimiin, joilla edistetään naisten osallistumista tietoyhteiskuntaan ja työmarkkinoille, ja sitä myötä myös naisten tasokkaaseen koulutukseen ja työllistymiseen tieto- ja viestintätekniikan alalla;

Tutkimus ja kehittäminen

158.   pitää myönteisinä tutkimuksen alalla toimivien pääosastojen varainhoitovuotta 2005 koskevan vastuuvapauden myöntämisen jälkeen toteuttamia nopeita ja selkeitä toimenpiteitä todettujen puutteiden korjaamiseksi; on tietoinen siitä, että ensimmäiset tulokset näkyvät vuonna n+2;

159.   pitää parannuksia komission valvontastrategiassa sekä kuudennessa puiteohjelmassa vuonna 2006 toteutettujen jälkitarkastusten määrän kasvua myönteisinä;

160.   panee kuitenkin merkille, että tilintarkastustuomioistuin on edellisten vuosien tapaan havainnut olennaisia virheitä tällä politiikan alalla, ja kehottaa komissiota jatkamaan tehtyä työtä, jotta virheiden määrää voitaisiin seuraavana vuonna todella alentaa;

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

161.   pitää ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien budjettikohtien yleistä toteuttamisastetta tyydyttävänä;

162.   korostaa erityisesti, että LIFE III -ohjelman, jonka osuus on 58 prosenttia ympäristöä koskevan toimintalohkon toimintabudjetista, maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli yli 98,7 prosenttia;

163.   tähdentää kuitenkin, että joissakin tapauksissa, kuten tietyissä yhteisön toimissa pelastuspalvelun ja meren pilaantumisen alalla, maksusitoumusmäärärahojen toteutus on ollut ongelmallista lähinnä ehdotusten ja tarjousten huonon laadun vuoksi sekä tiettyjen oikeusperustan asettamien, muun muassa yhteisön enimmäistukea koskevien rajoitusten vuoksi;

164.   korostaa, että maksumäärärahojen yleinen toteutusaste oli ympäristöalalla 85,76 prosenttia eli huomattavasti parempi kuin vuonna 2005 (78,39 prosenttia);

165.   panee merkille, että ympäristön, terveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla suoritettujen maksujen osuus on melko alhainen lähinnä maksumäärärahatarpeen suunnitteluvaikeuksien vuoksi ja osaksi sen tähden, että osa määrärahoista on jaksottamattomia, jolloin suuri määrä maksuja toteutuu vuosi sitoumuksen teon jälkeen; myöntää, että komissio on osittain riippuvainen edunsaajien ja toimeksisaajien laskujen nopeasta toimittamisesta ja että hankkeisiin liittyvien loppumaksujen määrät ovat usein ennakoitua alhaisempia;

166.   kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan parantaakseen niitä hallintomenettelyjä, joilla on vaikutusta maksusitoumus- ja maksumäärärahojen täytäntöönpanoon;

Kulttuuri ja koulutus

167.   panee huolestuneena merkille, että koulutus- ja kulttuurialan sopimusten tarkastukset johtivat tukeen oikeuttamattomien menojen mukauttamiseen 12,3 prosentilla komission hyväksi, mikä jättää avoimeksi kysymyksen siitä, ovatko tarkastamattomien hankkeiden korvaukset tukikelpoisia;

168.   panee merkille, että kulttuuri- ja koulutuspolitiikassa on toki saatu vuoden 2005 jälkeen aikaan edistystä viimeisimmillä tarkastuksilla, joilla saatiin lisää tietoa, mutta kansallisten elinten tarkastus- ja valvontaväline ei itse asiassa muuttunut ja komission oman koulutus- ja kulttuuripääosaston oli myönnettävä useita puutteita;

169.   pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että komission maksuissa edunsaajille esiintyi viivästyksiä ja että koulutus- ja kulttuuripääosastolla ei ollut luotettavia tietoja näistä viivästyneistä maksuista;

170.   panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan "komissio ei ole noudattanut varainhoitoasetuksen vaatimusta tarkastaa kansallisten elinten valvontajärjestelmät ennen kuin ne voivat toteuttaa yhteisön toimia" (liite, kohta 7.1);

171.   panee hyvin huolestuneena merkille, että eLearning-ohjelman keskimääräiset hallintokulut hyväksyttyä hakemusta kohden olivat 22 000 euroa samalla, kun tästä ohjelmasta myönnetty tuki oli keskimäärin vain 4 931 euroa; pyytää komissiota selittämään näiden kahden luvun välisen suuren epäsuhdan ja ryhtymään tarvittaviin vastatoimiin eron pienentämiseksi;

172.   panee merkille, että koulutus- ja kulttuuripääosaston vuoden 2006 toimintakertomuksen mukaan komissio toteuttaa useita toimintasuunnitelmia (ainakin kuutta) hallinnoinnin puutteiden korjaamiseksi, mutta pitää toimintasuunnitelmien epäselvää nykytilannetta valitettavana; pahoittelee, että tämän vastuuvapausmenettelyn valmisteluvaiheessa pidetyssä kuulemisessa ei annettu konkreettisia vastauksia;

173.   pyytää komissiota antamaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle kattavan ja ajantasaisen luettelon kansallisista elimistä ja näiden elinten antamien tarkastuslausumien analysoinnin edistymisestä sekä kehottaa komissiota painokkaasti parantamaan koulutus- ja kulttuurialan kansallisten elinten järjestelmätarkastusten laajuutta, laatua ja seurantaa;

174.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toistuvan suosituksen, jonka mukaan "kyseisiin ohjelmiin sovellettavia sääntöjä olisi edelleen yksinkertaistettava ja kertaluonteiseen korvaukseen perustuvan rahoituksen käyttöä olisi mahdollisuuksien mukaan lisättävä; lisäksi olisi siirryttävä tulosperusteiseen rahoitusjärjestelmään"; kehottaakin yksinkertaistamaan sääntöjä edelleen sekä laajentamaan kiinteämääräisten järjestelyjen käyttöä;

175.   panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin suositti komissiolle kertaluonteisen ja kiinteämääräisen rahoituksen käytön lisäämistä varainhoitoasetuksen mukaisesti avustusten myöntämisen helpottamiseksi;

176.   panee merkille, että noin 70:ää prosenttia koulutus- ja kulttuurialan budjetista hallinnoidaan kansallisten elinten kautta; panee huolestuneena merkille, että vuonna 2006 muutamissa tapauksissa varojen hallinnoinnissa havaittiin vakavia, systemaattisia puutteita; myöntää samalla, että komissio pyrkii kuitenkin vahvistamaan valvontakehystä; odottaa komissiolta selvitystä toteutettujen toimien tuloksista ennen varainhoitovuoden 2007 vastuuvapausmenettelyä;

177.   on samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi oltava tietoisempia kansallisten elinten toimintaan liittyvästä vastuustaan; toivoo, että kansallisten viranomaisten uudet tarkastuslausumat parantavat kansallisten elinten valvonta- ja tarkastusmenettelyjä jäsenvaltioissa;

178.   kehottaa komissiota antamaan monivuotisten ohjelmien haku- ja valintamenettelyjen avoimuutta koskevat tarkat suuntaviivat; edellyttää, että se parantaa edelleen yhdessä toimeenpanovirastojen ja kansallisten elinten kanssa viestintää hakijoiden ja edunsaajien kanssa;

179.   on huolissaan puutteista monivuotisten ohjelmien täytäntöönpanon tiettyjä näkökohtia koskevissa tiedoissa; edellyttää erityisesti, että komissio toimittaa kattavat tiedot siitä, missä määrin maksut edunsaajille ovat viivästyneet; tukee tässä suhteessa oikeusasiamiehen uutta oma-aloitteista tutkimusta; panee merkille, että vuonna 2007 maksuista myöhästyi 23 prosenttia; panee merkille, että komissio on nyt tarkistamassa viivästyneitä maksuja koskevaa määritelmäänsä, ja odottaa saavansa asiasta lisätietoa;

180.   panee merkille, että komissio pyrkii viestintävälineidensä avulla parantamaan entistä enemmän valmiuttaan kuulla kansalaisten huolia; kannustaa viestinnän pääosastoa käyttämään yksinkertaistettuja rahoitusvälineitä paremmin kansalaisyhteiskunnalle suunnatuissa toimenpiteissä, kuten koulutuksen ja kulttuurin pääosasto esitti Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa;

Ulkoiset toimet

181.   kehottaa komissiota esittämään määritelmän valtioista riippumattomille järjestöille sekä oikeudellisessa mielessä että kyseisten järjestöjen valtioista riippumattoman rahoituksen varmistamiseksi;

182.   muistuttaa, että ulkoisiin toimiin käytettiin vuonna 2006 varoja yhteensä 5,867 miljardia euroa ja maksumäärärahat olivat yhteensä 5,186 miljardia euroa; panee huolestuneena merkille seuraavat tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitetyt havainnot:

   lukuisat virheet hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla testatussa otoksessa;
   puutteet laillisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseen tarkoitettujen seuranta- ja valvontajärjestelmien toiminnassa hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla;
   suurimman riskin sisältäviä aloja olivat edelleen sopimuksentekomenettelyt, menojen tukikelpoisuus hanketasolla sekä puutteet tositteiden esittämisessä;

183.   pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen kehitysyhteistyön pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen osalta tekemää havaintoa, että "EuropeAid-yhteistyötoimiston vuotuisessa toimintakertomuksessa ja lausumassa ei tuoda riittävän hyvin esille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemaa virheiden olennaista esiintyvyyttä ja puutteita valvontajärjestelmissä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa toimien laillisuus ja asianmukaisuus hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla ulkoisten toimien alalla" (vuosikertomuksen kohta 2.17 ja taulukko 2.1);

184.   pitää samoin valitettavana, että joidenkin pääosastojen vuotuisten hallintosuunnitelmien arvioinnissa ei ole taaskaan mainintaa hankkeiden ulkoisista tarkastajista eikä erityisistä riskeistä, jotka liittyvät erityyppisiin täytäntöönpanosta vastaaviin elimiin (esimerkiksi valtioista riippumattomat järjestöt, kansainväliset järjestöt tai valtion laitokset) ja rahoitusmuotoihin (esimerkiksi avustus, talousarviotuki tai rahasto) (vuosikertomuksen kohta 8.28);

185.   panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen edellä mainitut havainnot olivat samat kuin sen vuoden 2005 vuosikertomuksessa eli päätoimipaikkaan toimitettujen ulkoista tarkastusta koskevien tietojen puutteellisuus, näiden tietojen epäyhtenäisyys, mikä estää päätelmien tekemisen, ja seurannan riittämättömyys; pyytää siksi komissiota reagoimaan näihin havaintoihin viipymättä;

186.   pitää valitettavana myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan "sisäisen tarkastuksen yksikkö ei tällä hetkellä laadi vuotuista yleisarviointia EuropeAidin ja ECHOn sisäisen valvonnan tilasta ... Sisäisen tarkastuksen yksikköön perustettiin vuonna 2006 kaksi lisätointa, mutta silti vaikuttaa epätodennäköiseltä, että tämänhetkisen lisähenkilöstön turvin voitaisiin toteuttaa EuropeAidin tarkastustarpeita koskevassa arvioinnissa määritetty tarkastustyö kaikilta osin esitettyä kolmivuotissykliä noudattaen" (vuosikertomuksen kohta 8.30);

187.   pyytää komissiota tekemään vuotuisen yleisarvion kehitysyhteistyön pääosaston sisäisen valvonnan tilasta ja arvioimaan, olisiko sisäisen tarkastuksen yksikköön perustettava lisävirkoja;

188.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvosteleman tilanteen komission jälkitarkastustoiminnassa (vuosikertomuksen kohdat 8.23 ja 8.33) ja kehottaa komissiota tiedottamaan talousarvion valvontavaliokunnalle säännöllisesti toimista, joita on toteutettu tilanteen korjaamiseksi;

189.   kehottaa komissiota kehittämään kehitysyhteistyön pääosaston riskinarviointia edelleen niin, että siinä hyödynnetään hanketason tarkastajien havainnot ja tehdään ero erityyppisten täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja rahoitusmuotojen välillä;

190.   kehottaa kehitysyhteistyön pääosastoa parantamaan ulkoisia tarkastuksia koskevien toimeksiantojen kuvauksia niin, että ne kattavat kaikki tunnetut riskialat, mukaan lukien sopimuksentekomenettelyjä ja menojen tukikelpoisuutta koskevien komission vaatimusten noudattamisen valvonta;

191.   korostaa, että kaudella 2000–2006 EU:n maksuosuudet YK:lle kasvoivat 700 prosentilla (vuoden 2000 200 miljoonasta eurosta 1,4 miljardiin euroon vuonna 2007); ei voi ymmärtää, miksi komission kansainvälisiin rahastoihin siirtämiä varoja ei seurata;

192.   ilmaisee tässä yhteydessä huolensa siitä, että vastuuvapauden myöntävällä viranomaisella ei ole tarvittavia tietoja vastuuvapauden myöntämiseksi asianmukaisesti ulkoisten toimien otsakkeeseen kuuluvien varojen toteuttamisesta;

193.   vaatii kehittämään yhdenmukaistetun tietojärjestelmän, jotta varsinkin vastuuvapauden myöntävällä viranomaisella ja myös yleisöllä olisi käytettävissään täysin avoin tietokanta, joka sisältää täydellisen yhteenvedon unionin maailmalla rahoittamista hankkeista ja varojen lopullisista vastaanottajista; on sitä mieltä, että tämänkaltaisten tietojen olisi mieluiten oltava saatavilla yhtenäisen hallintotietojärjestelmän (CRIS) tietokannassa;

194.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen mukaan komission olisi toukokuusta 2007 alkaen pitänyt kyetä yksilöimään välittömästi kaikkien unionin rahoittamien tai yhteisrahoittamien hankkeiden lopulliset edunsaajat ja täytäntöönpanosta vastaavat toimijat;

195.   katsoo, että kansainvälisten rahastojen (joissa EU on merkittävä rahoittaja) näkyvyyttä ja poliittista ohjausta sekä komission mahdollisuutta valvoa niitä olisi tehostettava vaarantamatta kuitenkaan alan toimien tehokkuutta;

196.   kehottaa komissiota esittämään parlamentille suunnitelman EU:n itsehallinnan lisäämiseksi sen ulkoisissa toimissa;

197.   pitää huolestuttavana, että kahdessa tapauksessa, joissa parlamentti pyysi luetteloa EU:n rahoittamista hankkeista, komissiolta kesti kaksi ja puoli kuukautta toimittaa luettelo CARDS-ohjelmassa (yhteisön avustusohjelma jälleenrakennusta, kehittämistä ja vakauttamista varten) rahoitetuista hankkeista ja 13 kuukautta antaa perustiedot EU:n Irakissa yhteisrahoittamista hankkeista; vaatii korjaamaan tilanteen välittömästi kaikkien ulkoisen toiminnan yhteydessä hallinnoitavien varojen osalta;

198.   kehottaa komissiota suhtautumaan erittäin vakavasti sopimuksentekomenettelyjä ja menojen tukikelpoisuutta koskevissa asioissa havaittuihin puutteisiin ja pitää erittäin valitettavana tilintarkastustuomioistuimen esittämää arvostelua näissä asioissa, jotka kuuluvat suoraan komission rahoitushallinnon alaisuuteen;

199.   yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen, että komission olisi vietävä tietoja kaikista hanketarkastuksista yhtenäiseen hallintotietojärjestelmään (CRIS) ja linkitettävä tiedot paremmin hankehallintotietoihin; kehottaa komission EuropeAid-päätoimipaikkaa tarkistamaan lähetystöjen toimittamat rahoitustiedot tietojen täydellisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi;

200.   kehottaa komissiota parantamaan YK:n järjestöjen hallinnoimien hankkeiden avoimuutta ja asiakirjojen saattavuutta ja laatimaan jatkossakin selkeitä ohjeita ja menettelyjä osana taloudellisia ja hallinnollisia asioita koskevaa EY:n ja YK:n puitesopimusta, jolla säännellään komission YK:lle osoittaman rahoituksen hallinnointia;

201.   kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille puitesopimuksen nojalla toteutetuista valvontatoimista;

202.   on tyytyväinen Phare- ja ISPA-välineiden täytäntöönpanoa Bulgariassa ja Romaniassa sekä Turkkia koskevan tukiohjelman täytäntöönpanoa koskevan tarkastuksen tuloksiin, joiden mukaan virhetaso ei ole merkittävä; panee merkille virheet ja puutteet, jotka liittyvät Sapard-välineen täytäntöönpanoon Bulgariassa ja Romaniassa; kehottaa komissiota jatkamaan molempien maiden viranomaisten kanssa työtä, jolla varmistetaan, että tarjouskilpailuihin ja varainhoidon moitteettomuuteen liittyvät vaatimukset täytetään ja että saadaan riittävä varmuus yhteisölle osoitettujen tukihakemusten oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta ja tukikelpoisuudesta;

203.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan Bulgarian, Romanian ja Turkin hajautettuun täytäntöönpanojärjestelmään kuuluvat kansallisten viranomaisten valvontajärjestelmät ovat edelleen puutteelliset;

204.   toistaa huolensa laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän hyväksynnän (EDIS-hyväksyntä) viivästymisestä Bulgariassa ja kehottaa painokkaasti komissiota ja Bulgarian viranomaisia vahvistamaan yhteistyötään sen varmistamiseksi, että EDIS:n asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asetetut hallinto- ja valvontarakenteet sekä hallinnolliset valmiudet ovat riittävät;

205.   tukee tilintarkastustuomioistuimen komissiolle antamia suosituksia, joiden mukaan komission olisi seurattava tarkkaan, toimivatko jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät vaikuttavasti, ja joiden mukaan sen olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota tarjouskilpailujen valmisteluun ja hallinnointiin Turkissa, EDIS-järjestelmän alaisuudessa tapahtuvaan hankintaprosessiin Bulgariassa ja Romaniassa sekä kansallisen osarahoituksen oikea-aikaiseen toimittamiseen; tähdentää tarvetta vahvistaa unioniin äskettäin liittyneiden jäsenvaltioiden ja liittymisvaiheessa olevien maiden hallinnollisia valmiuksia;

206.   panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan komissio on tehnyt useita korjauksia sen vuonna 2003 kummitoiminnasta (twinning) antaman erityiskertomuksen perusteella; kehottaa komissiota kannustamaan voimakkaammin edunsaajavaltioita hyödyntämään uudistustoimien yhteydessä toteutetuista hankkeista saatuja tuotoksia; tukee tilintarkastustuomioistuimen komissiolle antamaa suositusta siitä, että twinning-sopimusten olisi oltava vähemmän yksityiskohtaisia, jotta hankkeita voitaisiin hallinnoida joustavammin;

207.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnot tilien perustana olevien toimien ja niihin liittyvien valvontajärjestelmien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta ulkoisten toimien alalla; kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat järjestelmien parannukset, joilla varmistetaan, että hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla kolmansissa maissa havaitut sääntöjenvastaisuudet poistetaan;

208.   kehottaa komissiota esittämään sille kertomuksen siitä, mitä toimia on tarkalleen ottaen toteutettu Irakin pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanteen lievittämiseksi;

209.   tuo painokkaasti esiin kiinnostuksensa, joka koskee tukea Afganistanille, ja kehottaa komissiota esittämään parlamentille tilannekatsauksen unionin varojen käytöstä Afganistanin hyväksi sekä kommentoimaan Afganistanin talebaneihin yhteydessä olleen EU:n edustajan maastakarkotusta;

210.   edellyttää, että sille raportoidaan vuosittain talousarvion toteuttamissopimuksista ja toimitetaan luettelo hankkeista, niiden toteuttamispaikoista ja lopullisista edunsaajista; katsoo, että vastuuvapausmietinnön esittelijällä olisi oltava oikeus tutustua tietoihin, jotka on turvallisuussyistä määritelty luottamuksellisiksi; pitää myönteisenä, että komissio aikoo neuvotella YK:n kanssa uudelleen rahastoja koskevista tärkeistä sopimuksista, jotta saadaan yhteiset raportointiohjeet ja tiedot lopullisista edunsaajista; pitää myönteisenä myös komission sitoutumista sellaisten vuosittaisten kokousten järjestämiseen, joissa parlamentin edustajat tapaavat usean rahoittajan muodostamien rahastojen hallinnoinnista vastaavia YK:n edustajia, ja katsoo, että näin saadaan puitteet YK:n EU-varoja koskevien lisätietojen toimittamiselle;

Humanitaarinen apu ja kehitys

211.   pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan ECHOn sisäiset tarkastukset ovat olleet vain osittain tyydyttäviä (vuosikertomuksen liite 8.2);

212.   yhtyy täysin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ECHOsta esitettyihin päätelmiin, joiden mukaan ECHOn olisi tarkennettava menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt vaihtelevien tulkintojen välttämiseksi ja täytäntöönpanosta vastaavien yhteistyökumppaneiden päätoimipaikoissa tehtävien, humanitaarisen avun pääosaston ECHOn suorittamien tarkastusten ja toisaalta kentällä tehtävien tarkastusten välinen tasapaino olisi tarkistettava, jotta hankemenojen todellisesta tilanteesta välittyisi parempi kokonaiskuva (vuosikertomuksen kohdat 8.11 ja 8.18);

213.   pitää valitettavana kehitysyhteistyön pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen kohdassa 2.1 esitettyjä havaintoja, että kehitysmaihin vaikuttavien yhteisöpolitiikan alojen yhdenmukaisuuden varmistaminen muodostaa suuren riskin, joka on erityisen suuri kauppaan, varsinkin talouskumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvissä asioissa, että tämä on kriittinen ulottuvuus kehitysyhteistyöpolitiikassa mutta alan valmiudet on keskitetty kaupan pääosastoon ja että riski on edelleen olemassa siitä huolimatta, että kauppaan liittyviä vastuita on vahvistettu ja keskitetty kehitysyhteistyön pääosaston heinäkuussa 2006 toteutetussa uudelleenjärjestelyssä;

214.   pyytää komissiota esittämään talousarvion valvontavaliokunnalle ajatuksiaan siitä, miten asia olisi hoidettavissa ja mitä toimia olisi toteutettava vuonna 2008 kehitysyhteistyön pääosaston sisäisen valvontajärjestelmän toiminnan parantamiseksi sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoasteen osalta;

Euro–Välimeri-kumppanuus

215.   panee tyytyväisenä merkille, että MEDA-ohjelmaa koskevan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2006 mukaan "komission MEDA-ohjelman hallinnointi on selkeästi parantunut alkuvuosista ja sitä voidaan pitää tyydyttävänä";

216.   panee lisäksi merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, että hallinnon hajauttamisen myötä komission lähetystöillä on ollut tärkeä tehtävä ohjelman täytäntöönpanossa, kun ne ovat auttaneet kumppanimaita hankintamenettelyissä;

217.   kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti paikalla tehdyistä tarkastuksista ja epäillyistä petostapauksista tai muista taloudellisista väärinkäytöksistä MEDA-ohjelman viimeksi kuluneen täytäntöönpanovuoden ajalta;

218.   odottaa, että EU:n kansainvälisten rahastojen välityksellä rahoittamien toimien näkyvyyttä lisätään, etenkin mitä tulee EU:n talousarviosta YK:n ja Maailmanpankin rahastoille siirrettyihin yhteensä yli miljardiin euroon; vaatii komissiota varmistamaan, että poliittista ohjausta, EU:n näkyvyyttä ja varojen valvontaa tehostetaan;

219.   kehottaa komissiota esittämään parlamentille säännöllisin väliajoin erityisiä toimia, joilla lisätään EU:n itsehallintaa sen ulkoisissa toimissa vastaavissa maantieteellisissä yhteyksissä tehokkuuden, vastuun ja näkyvyyden periaatteiden mukaisesti;

220.   kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille tehokkaasti ja nopeasti kansainvälisten rahastojen kautta tapahtuvasta yhteisön varojen käytöstä Irakissa; kehottaa komissiota päivittämään ja konkretisoimaan näitä tietoja sekä ehdottamaan järjestelmää, jonka avulla parlamentti voi nähdä selvästi ja ymmärrettävästi, mihin hankkeisiin kansainvälisten rahastojen kautta annettua yhteisön yhteisrahoitusta on oikeastaan käytetty eri puolilla maailmaa;

221.   panee tyytyväisenä merkille, että liittymistä valmistelevan strategian maksusitoumus- ja maksumäärärahojen toteutusaste nousi vuonna 2006 huomattavasti vuodesta 2005;

Kehitysyhteistyö

222.   pitää tervetulleena komission aloitetta parantaa raportointia kehitysyhteistyötoimilla vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa saavutetusta edistyksestä; uskoo, että tällä tavoin alaan liittyviä vastuita pystytään todella parantamaan; odottaa saavansa yksityiskohtaista tietoa vuonna 2007 käynnistetyn pilottivaiheen arvioinnista;

223.   kiinnittää huomiota komission hyväksymään tavoitteeseen, jonka mukaan 20 prosenttia kehitysyhteistyövälineen rahoituksesta olisi osoitettava perus- ja keskiasteen koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon; odottaa saavansa yksityiskohtaista tietoa tämän tavoitteen toteuttamisesta vuonna 2007;

224.   pitää tervetulleena komission aloitetta kehittää jäsennelty lähestymistapa ylimpien tarkastuselinten tueksi talousarviotukea saavissa maissa; panee kuitenkin merkille, että demokraattista vastuuta kumppanimaiden tasolla ei voida saavuttaa vahvistamatta talousarvion parlamentaarisia valvontaelimiä, kuten edellytetään kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006(53) 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa;

225.   panee merkille, että vuonna 2006 yhteisön talousarviosta annetusta tuesta 91 prosenttia annettiin alakohtaisen tuen muodossa, jolloin se kohdennetaan paremmin kuin yleinen talousarviotuki ja jolloin riski on siis alhaisempi; kyseenalaistaa talousarviotuen kelpoisuuskriteereihin liittyvän komission "dynaamisen tulkinnan", joka tilintarkastustuomioistuimen mukaan lisää riskiä; uskoo, että talousarviotukeen pitäisi sitoutua vain maissa, jotka jo täyttävät uskottavan julkisen talouden hoidon vähimmäiskriteerit;

226.   kehottaa komissiota lisäämään talousarviotukeen liittyvien toimien avoimuutta ja asiakirjojen saattavuutta, etenkin tekemällä edunsaajamaiden hallitusten kanssa sopimuksia, jotka vastaavat taloudellisia ja hallinnollisia asioita koskevaa puitesopimusta, jolla säännellään komission YK:lle osoittaman rahoituksen hallinnointia;

227.   onnittelee komissiota EuropeAidin vuotta 2001 aiempiin sitoumuksiin liittyvän maksattamatta olevien määrien (RAL) tason laskemisesta 39 prosentilla vuonna 2006; pyytää säännöllistä tietoa tavanomaisten ja epätavanomaisten maksattamatta olevien määrien tasoihin liittyvistä muutoksista;

228.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan 6/2007 komission teknisen tuen hankkeisiin kohdistaman kritiikin; panee lisäksi merkille, että komissio aikoo puuttua näihin kysymyksiin strategiassaan, jonka avulla voidaan saavuttaa EU:n tuen tehokkuuteen liittyvät tavoitteet teknisessä yhteistyössä ja hankkeiden täytäntöönpanoyksiköissä ja joka on määrä esittää kesäkuussa 2008; odottaa saavansa aikanaan arvion tämän strategian täytäntöönpanon tuloksista;

229.   panee tyytyväisenä merkille komission teknisen avun alalla toteuttamat toimet lahjoittajien koordinoinnin edistämiseksi; korostaa koordinoidun lähestymistavan tärkeyttä, ei pelkästään EU:n tasolla vaan myös kaikkien avunantajien kesken, ja odottaa yksityiskohtaista tietoa tämän aloitteen edistymisestä;

Hallintomenot
Virastot

230.   panee merkille, että vuonna 2006 toiminnassa oli 24 virastoa (joista 2 toimeenpanovirastoa), kun niitä vuonna 2005 oli 16, ja että ne harjoittivat monenlaisia tehtäviä eri puolilla EU:ta;

231.   panee merkille, että vuosien 2003, 2004 ja 2005 tapaan komission sisäinen tarkastaja esitti vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2006 sääntelyvirastojen tarkastuksista varauman, jonka mukaan sisäisen tarkastuksen yksikkö sai kyllä virkoja sääntelyvirastojen tarkastusta varten, mutta yksikkö ei edelleenkään pysty asianmukaisesti täyttämään sille varainhoitoasetuksen 185 artiklassa asetettua velvoitetta, koska virastojen määrä on samaan aikaan kasvanut 23:een, ja että vuoden 2006 lopussa kaikki virastot oli tarkastettu ainakin kerran kolmen vuoden ajanjaksolla eikä kerran vuodessa, kuten varainhoitoasetuksessa säädetään (3.b kohta);

232.   kehottaa suorittamaan analyysin hajauttamisesta ja sen vaikutuksista komission henkilöstöön; pyytää komissiota esittämään aikataulun sen sisäisen organisaation uudelleentarkastelulle hajauttaminen huomioon ottaen;

233.   pyytää tekemään kustakin toimeenpanovirastosta 3 vuoden olemassaolon jälkeen vertaisarvioinnin, jossa arvioidaan, mitä lisäarvoa ohjelman toteuttamisella toimeenpanovirastoissa on verrattuna asianomaiseen pääosastoon;

234.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa kohdassa 10.29 esittämän havainnon: "Komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta. Tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon kassavaroja(54). Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että virastoille suoritetaan avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin.";

235.   pyytää komissiota seuraamaan tarkemmin virastojen kassavaroja ja asettamaan niille tiukempia velvoitteita esittää maksupyynnöissään tarkat ennusteet todellisista käteisvarojen tarpeista, jotta vältetään tarpeettomia kassatapahtumia ja saadaan tulevaisuudessa parempia arvioita;

236.   pyytää tekemään erillisvirastoja koskevan tilien alakonsolidoinnin;

Yhteisön kiinteistöpolitiikka

237.   on huolissaan vuoden 2006 yleisestä rakenteellisesta alijäämästä, joka kohosi jälleen merkittävään 5 miljoonan euron summaan kaikkien komission omistamien kiinteistöjen (mukaan lukien Berlaymont) ylläpito- ja kunnostushankkeissa; pitää myönteisenä Brysselin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (OIB) vuonna 2007 tilaamaa omaisuusselvitystä, jonka pitäisi antaa ensimmäinen perusteltu arvio tarvittavien töiden edellyttämistä varoista ja aikataulusta, jotta voidaan varmistaa komission kiinteistöinvestointien paras mahdollinen hallinnointi;

238.   edellyttää komission pitävän parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat ajan tasalla tämän selvityksen tuloksista ja suunnitteluennusteesta painottaen erityisesti Berlaymont-rakennusta koskevia yksityiskohtia;

239.   kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille toimista, joita se toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 2/2007 johdosta etenkin toimielinten välisen yhteistyön parantamiseksi, ja kehottaa erityisesti laatimaan yhteisen kiinteistöpolitiikan, jonka osana luodaan yhteisön väline, joka käsittää rakennukset ja niihin liittyvät rahoitus- ja henkilöstöjärjestelyt;

240.   pyytää komissiota ottamaan huomioon henkilöstökartoituksen tulokset sekä komission kiinteistöpolitiikasta Brysselissä ja Luxemburgissa esittämän tiedonannon (KOM(2007)0501) tulokset, mukauttamaan tilantarpeita niiden mukaan sekä antamaan näiden toimien tuloksista selvityksen syyskuuhun 2008 mennessä;

241.   ehdottaa, että unionin konsolidoituihin tileihin lisättäisiin kohta kiinteistöjen merkittäviä kunnostustöitä varten;

242.   toistaa kantansa, jonka mukaan olisi tutkittava mahdollisuutta luoda unionin tason kiinteistöviranomainen, joka vastaisi unionin toimielinten ja muiden elinten kiinteistöjen rakentamisesta ja ylläpidosta;

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSIA KOSKEVAT PÄÄTELMÄT
I osa: Erityiskertomus nro 1/2007 välivaiheen menettelyiden täytäntöönpanosta rakennerahastojen ohjelmakaudella 2000–2006

243.   panee merkille Berliinissä maaliskuussa 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvosto päätöksen, että rakennerahastoista(55) olisi otettava käyttöön 195 miljardia euroa (vuoden 2005 hintatason mukaan 219 miljardia euroa) ohjelmakaudelle 2000–2006 ja että tämän lisäksi 16 miljardia euroa olisi osoitettava vuosiksi 2004–2006 noin 200:lle uusien jäsenvaltioiden ohjelmalle(56);

244.   panee merkille, että kauden 1994–1999 ohjelmien täytäntöönpano viivästyi, minkä yhtenä seurauksena kauden 2000–2006 ohjelmasuunnittelu lykkääntyi;

245.   on tämän seurauksena huolissaan siitä, että väliarviointiprosesseissa ei välttämättä ollut käytettävissä riittävästi tietoja, jotta päätelmät olisivat olleet luotettavia;

246.   panee lisäksi merkille rakennerahastojen menojen ennakko- ja jälkiarvioinnista laadittujen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten nro 7/2003 ja 10/2006 havainnot, joissa tilintarkastustuomioistuin korosti, että

   budjettimäärärahat määriteltiin maksimoimalla varojen todennäköinen käyttö,
   ennakkoarvioinneilla oli vain vähäinen vaikutus ohjelmasuunnitteluun,
   jälkiarvioinneissa ja arviointien valvonnassa komissiossa havaittiin olennaisia puutteita;

247.   korostaa, että komissio kuvasi väliarvioinnin yleistä tarkoitusta valmisteluasiakirjassaan nro 8 seuraavasti:

   arvioida, ovatko eri avustusmuodot yhä asianmukainen keino aluetta tai alaa koskevien ongelmien käsittelyyn,
   tarkistaa, ovatko strategiset toimintalinjat, painopistealueet ja tavoitteet yhtenäiset, aiheelliset ja yhä asianmukaiset,
   arvioida, kuinka pitkälle näiden tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja missä laajuudessa ne voidaan tosiasiassa saavuttaa,
   arvioida tavoitteiden määrällistä saavuttamista, etenkin sitä, kuinka paljon kyseiset tavoitteet ovat helpottaneet valvontaa ja arviointia; arvioida, miten pitkälle horisontaalisia toimintalinjoja – varsinkin yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia – on sisällytetty avustusmuotoihin,
   analysoida täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvien järjestelyiden asianmukaisuutta ja verrata tuloksia suoritusvarauksen osalta sovittuihin indikaattoreihin;

248.   pitää myönteisenä, että arvioinnit osoittivat, että jäsenvaltioiden laatimat strategiat olivat yhä asianmukaisia ja että rahoituksen käyttö oli parantunut selvästi; huomauttaa kuitenkin, että oli mahdotonta arvioida ohjelmien/hankkeiden vaikuttavuutta tai mitata niiden vaikutusta, koska tietoa katsottiin usein olevan riittämättömästi;

249.   on erittäin huolissaan siitä, että komissio kuvasi jäsenvaltioiden seurantajärjestelmiä puutteellisiksi; toteaa, että tämän vuoksi ohjelmien ja hankkeiden virheellistä toteuttamista oli vaikea havaita, jälkiarvioinnit hankaloituivat ja yhteisöjen taloudellisia etuja ei välttämättä pystytty suojaamaan; huomauttaa, että yksin vuonna 2005 havaittiin 600 miljoonan euron arvosta rakennerahastoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia;

250.   edellyttääkin, että tulevaisuudessa asetetaan tärkeäksi painopisteeksi kunnollisten seurantajärjestelmien perustaminen jäsenvaltioihin sääntöjenvastaisuuksien ja mahdollisten petosten estämiseksi;

251.   korostaa lisäksi pitävänsä tärkeinä analyyttisiä arviointeja, joiden perusteella voidaan tehdä toimintaan liittyviä päätelmiä ja suosituksia;

252.   pitää valitettavana, että arvioinnin tuloksia oli vaikea vertailla, koska jäsenvaltioita ei pyydetty noudattamaan vakiomuotoista arviointimallia; kehottaakin komissiota laatimaan indikaattori- tai vertailujärjestelmän, joka ajan myötä johtaa yhdenmukaisempiin arviointikertomuksiin, ja näin parantamaan kertomusten vertailtavuutta ja samalla myös niiden analyysin syvyyttä;

253.   toteaa, että n+2-sääntö lisäsi määrärahojen käyttöä; huomauttaa kuitenkin, että tällöin määrärahojen hyödyntämisestäkin tuli päämäärä sinänsä;

254.   toteaa lisäksi, että suoritusvarauksen määrärahoja jaettaessa pyrittiin EU:n varojen käytön maksimointiin sen sijaan, että menoja olisi keskitetty erityisen vaikuttaviksi arvioituihin toimiin; toteaa, että tämän vuoksi infrastruktuurihankkeet saivat eniten varoja; yleisesti ottaen talousarviovaroja siirrettiin sellaisista toimenpiteistä, joiden varoja oli jätetty käyttämättä;

255.   pitää valitettavana, että varojen käytön suosimisen vuoksi horisontaalisia toimintalinjoja – kuten ympäristöä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia – ja politiikan painopisteitä – kuten Lissabonin ja Göteborgin strategioita – ei useinkaan otettu huomioon;

256.   pitää myös valitettavana, että nollavaikutus(57) ja korvausvaikutukset jätettiin usein huomiotta;

257.   yhtyy tilintarkastustuomioistuimen käsitykseen "rakennerahastojen suunnitteluun ja hallinnointiin luontaisesti liittyvistä jännitteistä"(58) kauden 2000–2006 aikana, joita olivat

   menojen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden (rahankäytön vastineellisuus) ja käyttöasteen maksimoinnin välinen jännite,
   toisaalta menojen huolellisen suunnittelun mahdollistavan ja toisaalta varausten jakamista helpottavan n+2-säännön aiheuttamat jännitteet,
   hyvässä tarkoituksessa tehtävän väliarvioinnin ja tietojen puuttumisen aiheuttamat jännitteet;

258.   tunnustaa samalla, että komissio sitoutui korjaamaan useita puutteita Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006(59):

   yleisesti vaadittu väliarviointi korvattiin tarpeisiin perustuvilla jatkuvilla arvioinneilla, joissa arvioidaan ohjelman täytäntöönpanoa ja seurataan muutostarvetta ulkoisen ympäristön muuttuessa,
   kansallisista suoritusvarauksista ja varauksista ennakoimattomia menoja varten tuli valinnaisia ja
   n+2-säännöstä tulee (rajoitetuksi ajaksi) n+3-sääntö niissä jäsenvaltioissa, joiden asukaskohtainen BKT vuosina 2001–2003 oli alle 85 prosenttia EU-25:n keskiarvosta;

259.   kehottaa komissiota asettamaan ohjelmakauden alussa jäsenvaltioiden saataville selkeät suuntaviivat;

260.   pitää myönteisenä, että arviointikertomusten tulokset otettiin huomioon laadittaessa uusia rakennerahastoja koskevia asetuksia kaudeksi 2007–2013; pitää kuitenkin valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 1/2007 julkaisemisen jälkeen esitetyillä parlamentin havainnoilla ei juuri ole arvoa nykyisellä ohjelmakaudella;

261.   kehottaa siksi komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin parlamentin ottamiseksi täysimääräisesti mukaan muutoksiin, joita se aikoo tehdä rakennerahastoasetuksiin ennen vuonna 2014 alkavaa seuraavaa rahoituskautta;

262.   katsoo, että rakennerahastoja koskevien asetusten olisi mahdollistettava vähittäinen oppimisprosessi, joka näkyy myös niiden säännöksissä; pitää tätä tavallistakin tärkeämpänä siksi, että ohjelmakauden lopussa tehtäviä jälkiarviointeja ei voida päättää riittävän ajoissa ennen uutta rahoitus- ja ohjelmakautta koskevan asetuksen voimaantuloa; katsoo lisäksi, että parlamentin asiasta vastaavia valiokuntia olisi kuultava säännöllisesti rahoituskauden eri vaiheissa;

263.   kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota antamaan selvityksen parlamentin vuotta 2006 koskevan vastuuvapausmenettelyn aikana tekemien havaintojen johdosta toteutetuista toimista; kehottaa lisäksi komissiota esittämään vuosien 2000–2006 jälkiarviointien tulokset talousarvion valvontavaliokunnalle;

264.   pyytää tilintarkastustuomioistuinta analysoimaan erityiskertomuksessa rakennerahastoista rahoitettujen toimenpiteiden tehokkuutta, vaikuttavuutta ja vaikutusta tiettynä ajankohtana;

II osa: Erityiskertomus nro 2/2007 toimielinten kiinteistömenoista

265.   myöntää, että pitkän aikavälin suunnittelu ja talousarvioennusteiden laatiminen on kiinteistöalalla hankalaa, koska määrärahoja koskevat päätökset tehdään aina vuodeksi kerrallaan ja koska tärkeimpiä poliittisia päätöksiä, kuten tulevia laajentumisia koskevia päätöksiä, joilla on suuri merkitys toimitilojen kannalta, ei voida tarkasti ennakoida; lisäksi myöntää, että kiinteistöihin liittyvien päätösten täytäntöönpano on erittäin aikaavievää; ehdottaa, että unionin konsolidoituihin tileihin lisättäisiin kohta merkittäviä kunnostustöitä varten;

266.   pitää myönteisenä, että EU:n toimielimet tarjoavat niihin valituille edustajille ja virkamiehille – yleensä – asianmukaiset työolot;

267.   pitää kuitenkin valitettavana, että EU:n toimielimet eivät koskaan ole pyrkineet luomaan yhteistä kiinteistöpolitiikkaa, joka saattaisi mahdollistaa merkittävät säästöt; kehottaa EU:n toimielimiä jatkamaan pyrkimyksiään yhteisen kiinteistöpolitiikan luomiseksi ja antamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle selvityksen hyvissä ajoin ennen vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyä;

268.   kehottaa EU:n toimielimiä kehittämään yhteiset kriteerit toimitilojen ja kustannusten laskentaan ja arvioimaan tämän jälkeen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeet;

269.   tunnustaa tässä yhteydessä, että EU:n toimielimet ovat pitäneet ensisijaisena kiinteistöjen ostamista, koska ostaminen tulee 40–50 prosenttia edullisemmaksi kuin vuokraaminen;

270.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin suositteli jo vuonna 1979, että vuokrasopimuksiin pitäisi sisältyä osto-optio, jossa jo maksetut vuokrat otetaan huomioon ostohinnassa (osto-option sisältävä pitkäaikainen vuokrasopimus);

271.   pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen Strasbourgissa sijaitsevien IPE 1–3 -rakennusten ostamista koskevista kommenteista ei saa täydellistä kuvaa tilanteesta vuonna 2006; viittaa tässä yhteydessä päätökseen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2004 liitetyssä, 26. syyskuuta 2006 annetussa päätöslauselmassa(60) esittämiinsä havaintoihin ja erityisesti päätöslauselman 19 ja 20 kohtaan;

272.   kysyy komissiolta, miksi oli välttämätöntä vuokrata Mondrian-rakennus ja mitä vaihtoehtoja se oli harkinnut;

273.   myöntää, että EU:n toimielimet pitävät ensisijaisena tavoitteena samankaltaisilla aloilla toimivien yksiköiden toiminnan keskittämistä;

274.   tunnustaa, että Eurooppa-korttelissa pysyttäessä maantieteellisen läheisyyden tuomien käytännön etujen ja paikallisilla asuntomarkkinoilla syntyvän erittäin korkean ja ennustettavissa olevan kysynnän aiheuttamien taloudellisten haittojen välillä on jännitteitä;

275.   tunnustaa tässä yhteydessä komission pyrkimykset vähentää Eurooppa-kortteliin sijoitettujen toimitilojensa osuutta, joka tällä hetkellä on 82 prosenttia;

276.   kehottaa EU:n toimielimiä arvioimaan tarkasti tarpeen jäädä Eurooppa-kortteliin siirtäessään osia yksiköistään uusiin tiloihin;

277.   kysyy hallinnoltaan, miksi D4- ja D5-rakennusten luovutus viivästyi ja miksei julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, mutkikkaita neuvottelumenettelyjä ja hyvää naapuruuspolitiikkaa ollut mahdollista ottaa huomioon aikaisemmassa vaiheessa;

278.   kysyy EU:n toimielimiltä, miksi ne sovelsivat tilintarkastustuomioistuimen mukaan niin laajalti neuvottelumenettelyä eivätkä järjestäneet julkisia tarjouskilpailuja, minkä seurauksena niiden kiinteistöjen rakentamisesta tai urakoista maksamia hintoja ei määritetty avoimen kilpailun ehtojen mukaisesti;

279.   edellyttää, että EU:n toimielinten pitäisi käyttää laajemmin tarjouskilpailuja;

280.   korostaa, että kilpailuttamiseen perustuvien tarjouskilpailumenettelyjen puuttuessa rakennusten ostohinnat ja/tai pitkäaikaiset vuokrat eivät saisi ylittää rakennuskustannuksia;

281.   katsoo, että pitkäaikaisessa osto-option sisältävässä vuokrasopimuksessa olisi mainittava ostohinta ja että toimeksisaajilta olisi vaadittava asianmukaiset taloudelliset vakuudet sopimuksen täyden täytäntöönpanon varmistamiseksi siihen asti, kunnes urakka on lopullisesti otettu vastaan(61);

282.   kehottaa EU:n toimielimiä laatimaan "päätoimipaikkaa koskevia sopimuksia" EU:n toimielinten päätoimipaikkojen isäntämaiden kanssa;

283.   huomauttaa, että varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaan yhteisöt ja niiden perustamat elimet eivät saa ottaa lainaa; ehdottaa tässä yhteydessä, että voitaisiin lisätä Euroopan investointipankin rahoituspalvelujen sekä rahoitusmarkkinoilla järjestettävien tarjouskilpailujen käyttöä korkotason määrittämiseksi;

284.   kertaa jälleen kantansa, jonka se toisti vastuuvapauden myöntämisestä talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005, pääluokka I – Euroopan parlamentti tekemäänsä päätökseen liitetyn, 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman(62) 5 kohdassa kiinteistöpolitiikkansa ottamisesta talousarvioon: "muistuttaa parlamentin toimivaltaisille elimille päätöksestään, jonka mukaan "... rakennuksiin käytettävistä palautettavista määrärahoista [...] tulisi sopia talousarviostrategian puitteissa"; arvostelee näin ollen parlamentin toimivaltaisia elimiä siitä, etteivät ne ota talousarviota laatiessaan parlamentin kiinteistöpolitiikkaa riittävän selkeästi huomioon tulevien hankintojen osalta (budjettikohdassa "Kiinteän omaisuuden hankinta" on ollut vain pro memoria -merkinnät vuosina 2005, 2006 ja 2007)";

285.   pyytää tilintarkastustuomioistuinta selittämään, miten EU:n toimielimet voisivat parantaa "jaksotettujen määrärahojen" käyttöä;

286.   korostaa, että EU:n toimielinten olisi harjoitettava rakennushankkeidensa täydellistä hallinnollista, teknistä ja taloudellista valvontaa; katsoo, että tähän tarkoitukseen olisi joko käytettävä erittäin päteviä konsultteja tai kehitettävä asianmukaista asiantuntemusta toimielinten välisenä yhteistyönä(63);

287.   muistuttaa EU:n toimielimiä edellä mainitun, vastuuvapauden myöntämisestä talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2004 tekemäänsä päätökseen liitetyn päätöslauselman 20 kohdassa esittämästään pyynnöstä: "kehottaa parlamentin hallintoa selvittämään, olisiko järkevää perustaa Euroopan rakennusvirasto, joka vastaisi unionin toimielinten ja elinten kiinteistöjen rakentamisesta ja ylläpidosta, sekä kuulemaan asiassa unionin muita toimielimiä; katsoo, että kyseinen selvitys olisi toimitettava talousarvion valvontavaliokunnalle 1. lokakuuta 2007 mennessä";

III osa: Erityiskertomus nro 3/2007 Euroopan pakolaisrahaston hallinnoinnista (2000–2004)

288.   muistuttaa kaikkia toimijoita siitä, että kun Euroopan pakolaisrahasto perustettiin, tarkoituksena oli luoda kehys yhteisen turvapaikkapolitiikan laatimiseksi, myös EU:n yhteisten turvapaikkajärjestelyjen kehittämiseksi, ja että tämä oli osa EU:n tavoitetta luoda vähitellen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, joka olisi avoin kaikille niille, jotka hakevat sieltä laillisesti turvaa;

289.   korostaa, että ensimmäisen pakolaisrahaston perustamisen jälkeen on hyväksytty monia direktiivejä, asetuksia ja päätöksiä, joista osaan rahaston perustaminen on myötävaikuttanut suoraan tai välillisesti;

290.   korostaa, että kolmas pakolaisrahasto(64) toimii erilaisissa olosuhteissa kuin ensimmäinen pakolaisrahasto ja että siksi se pitäisi liittää tiiviisti neuvoston direktiivien 2001/55/EY(65) ja 2004/83/EY(66) täytäntöönpanoon;

291.   korostaa, että kolmannella pakolaisrahastolla pitäisi kuitenkin tukea jatkossakin EU:n politiikan kehittämistä tällä alalla, jotta voidaan erityisesti valmistella ns. Dublin II -yleissopimuksen tarkistusta, jossa keskityttäisiin muun muassa turvapaikanhakijoiden vapaaehtoiseen uudelleensijoittamiseen EU:n sisällä taakan jakamista koskevan järjestelyn toteuttamiseksi;

292.   kehottaa komissiota jatkamaan työtään sen torjumiseksi, että pakolaisrahaston sääntöjä tulkitaan eri jäsenvaltioissa eri tavoin, ja pitää myönteisenä aikomusta käynnistää "hyviä käytäntöjä" käsitteleviä seminaareja, joissa tiedotetaan joidenkin jäsenvaltioiden kokemuksista toisille jäsenvaltioille – erityisesti uusille jäsenvaltioille, joille Euroopan pakolaisrahasto ei ole vielä yhtä tuttu;

293.   kehottaa komissiota nopeuttamaan kaikin mahdollisin tavoin maksujen suorittamista jäsenvaltioille ja painottamaan jäsenvaltioille, kuinka tärkeää on suorittaa maksut ajoissa erityisesti pienille tuensaajille, jotta innovatiivisia hankkeita ei vaaranneta ja jotta myös kansalaisjärjestöt, joiden budjettivarat ovat pienet, voivat osallistua kolmanteen pakolaisrahastoon;

294.   korostaa, että kansallisten tarkastuslausumien pitäisi käsittää kaikki alat, joilla jäsenvaltiot vastaavat yhdessä EU:n varojen käytöstä, esimerkiksi Euroopan pakolaisrahaston;

295.   kehottaa budjettipääosastoa tarkistamaan perintäkäytäntöään, sillä perintä toisiinsa liittymättömien hankkeiden kautta haittaa kyseisen ohjelman toimintaa (ja johtaa erityisesti siihen, että ennakkomaksut suoritetaan myöhässä); katsoo, että perintämääräykset pitäisi osoittaa kyseisen jäsenvaltion valtiovarainministeriölle eikä summaa pitäisi pidättää automaattisesti tulevasta maksusuorituksesta kyseiselle jäsenvaltiolle;

296.   kehottaa komissiota käyttämään rahastoa vieläkin ennakoivammin ja tukemaan näin edistystä kohti yhteistä turvapaikkapolitiikkaa;

297.   kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään tilastotietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi, jotta voidaan välttää tietojen vääristyminen sellaisissa ohjelmissa, joissa varojen moitteeton jakaminen riippuu Eurostatin toimittamista tilastotiedoista;

IV osa: Erityiskertomus nro 4/2007 vientitukea saavien lähetysten fyysisistä ja vaihtamista koskevista tarkastuksista

298.   pitää erityiskertomuksen nro 4/2007 julkaisemista myönteisenä ja kehottaa komissiota ottamaan kertomuksessa havaitut puutteet huomioon ja toteuttamaan toimia tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti;

299.   on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että toimivaa valvontajärjestelmää tarvitaan, kunnes viimeinenkin vientituki on maksettu; odottaa siksi komission käyttävän aloitteenteko-oikeuttaan ja esittävän konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi;

300.   pitää tältä osin myönteisenä tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta 17. joulukuuta 2007 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 14/2008(67), jonka mukaan riskianalyysia käyttävät jäsenvaltiot voisivat asettaa tarkastusasteeksi viisi prosenttia koko jäsenvaltion osalta eikä tullitoimipaikkaa kohden; pitää kuitenkin valitettavana sitä, ettei komissio asettanut vastauksissaan selvää aikataulua tuleville ehdotuksilleen, koska vientitukien käytön lakkauttamiseen on enää vähän aikaa;

301.   pitää valitettavana, että fyysisten tarkastusten tehokkuutta heikentävät useat puutteet, erityisesti tarkastusten ennakoitavuus, arvoltaan ja riskiltään vähäisiin lähetyksiin kohdistuvien tarkastusten suuri määrä, sekä irtotavararahtia tarkastettaessa käytettävä menetelmä;

302.   pitää vaihtamista koskevien tarkastusten osalta valitettavana sitä, etteivät tarkastukset olleet riittävän tarkkoja ja että tehtävien tarkastusten määrää koskevat tulkinnat vaihtelivat jäsenvaltiosta toiseen;

303.   pitää myönteisenä sitä, että komission tarkastukset kattoivat riittävässä määrin keskeiset valvontamenettelyt; on kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen tavoin huolissaan siitä, ettei komissio ole reagoinut puutteisiin lainsäädäntömuutoksin tai oikea-aikaisin rahoituskorjauksin, vaikka puutteet ovat olleet komission tiedossa jo huomattavan pitkään;

304.   panee merkille, että EU:n itärajoilla toimivaltaiset viranomaiset tarkistavat sinettien eheyden, ja pitää tätä myönteisenä sekä rohkaisee muita jäsenvaltioita seuraamaan tätä esimerkkiä;

305.   kehottaa komissiota jatkamaan työtään asiaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi siten, että voidaan ratkaista muun muassa "lastin loppupään tarkastuksia" koskeva ongelma ja muuttaa vientimenettelyissä sovellettavan riskianalyysin käyttö pakolliseksi tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaisesti;

V osa: Erityiskertomus nro 5/2007 CARDS-ohjelman hallinnoinnista komissiossa

306.   katsoo CARDS-ohjelman edistäneen laajalti vakautus- ja lähentymispolitiikkaa;

307.   pitää valitettavana sitä, että komission ja sen lähetystöjen hallinnoinnissa on merkittäviä avoimuuteen liittyviä puutteita, minkä vuoksi hallinnointia on mahdotonta arvioida; katsoo, ettei se voi hyväksyä sitä, ettei komissiolla ole käsitystä kaikista CARDS-ohjelmassa rahoitetuista hankkeista, vaikka Euroopan jälleenrakennusvirasto on julkaissut yleisölle allekirjoittamiaan sopimuksia koskevan luettelon, jossa se ilmoittaa myös ohjelma- ja hanketiedot;

308.   palauttaa mieliin päätökseen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 liitetyssä, 24. huhtikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa(68) esitetyt suositukset sekä erityisesti päätöslauselman 23 kohdan;

309.   on hyvin yllättynyt siitä, että maissa, joissa Euroopan jälleenrakennusvirasto vastasi CARDS-ohjelman hallinnoinnista, virasto yksin vastaa liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmasuunnittelun toteuttamisesta vuosina 2007–2008 ja valmistelee tarjouspyynnöt, jotka komissio allekirjoittaa; muistuttaa, että tämä on Euroopan jälleenrakennusviraston toimintaohjeiden vastaista ja että erityisesti tarjouspyyntöjen valmistelumenettely muistuttaa teknisen avun toimistojen käytäntöä; huomauttaa, että teknisen avun toimistot suljettiin parlamentin tuomittua ne;

310.   katsoo tässä yhteydessä, ettei komissio täyttänyt vuonna 2006 velvoitteita, jotka johtuivat sen itse vuonna 2005 tekemästä päätöksestä, joka koski Euroopan jälleenrakennusviraston asteittaista lakkauttamista (phasing out) ja jossa säädettiin, että Balkanin eri maiden lähetystöjen pitäisi vastata täysin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä sen alusta asti;

311.   pyytää tilintarkastustuomioistuinta tekemään seurantatarkastuksen, jossa keskitytään vertailemaan komission suorittamaa CARDS-ohjelman hallinnointia ja tämän ohjelman hallinnointia Euroopan jälleenrakennusvirastossa komission puolesta ja jonka tulokset olisi esitettävä parlamentille syyskuuhun 2008 mennessä;

VI osa: Erityiskertomus nro 7/2007 yhteisön vesiluonnonvarojen säilyttämissääntöjä koskevista valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmistä (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

312.   pitää kertomuksen julkaisemista myönteisenä ja kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä arvokkaasta panoksesta unionin politiikan hyvin merkittävää kysymystä käsiteltäessä;

313.   suhtautuu vakavasti tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiin ja katsoo, että sen tulee johtaa huomattaviin politiikan muutoksiin;

314.   pitää myönteisenä, että komissio on ilmoittanut paneutuvansa kertomuksessa yksilöityihin puutteisiin ja toteuttavansa tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisia toimia; pitää kuitenkin valitettavana, että komission vastauksissa ei annettu tarkkaa aikataulua tuleville ehdotuksille;

315.   pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Slovenian aloitetta kalastusasioiden neuvoston ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta 18. helmikuuta 2008, jolloin tästä kertomuksesta keskusteltiin;

316.   katsoo, että kalavarojen hoito ennalta varautumisen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti edellyttää nykyisten valvontajärjestelmien lujittamista siten, että lippuvaltio ja rannikkovaltio, jossa laivat toimivat, voivat aina niin halutessaan saada reaaliaikaisia tietoja laivojen sijainnista ja meneillään olevista kalastustoimista;

317.   kehottaa komissiota samalla ehdottamaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12. lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(69) (valvonta-asetus) tarkistuksen yhteydessä toimia, joilla taataan saaliita koskevien tietojen laatu ja luotettavuus;

318.   toteaa, että valvontamekanismien ohella on olemassa perustava ongelma, joka koskee jäsenvaltioiden neuvottelemien kalastuskiintiöiden suuruutta; korostaa, ettei voida hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot määrittävät vuodesta toiseen suurempia kiintiöitä kuin tutkijat suosittelevat kestävän kalastuksen takaamiseksi;

319.   korostaa, että valvontamekanismien ohella perustavan ongelman aiheuttaa neuvoteltujen kiintiöiden järjestelmä; pitää epätyydyttävänä sitä, että kiintiöt määritetään vuodesta toiseen suuremmiksi kuin tutkijat suosittelevat elinvoimaisten kalakantojen takaamiseksi;

320.   pitää myönteisenä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-304/02, komissio v. Ranskan tasavalta, antamaa tuomiota(70), jossa vahvistetaan yhteisölle selkeästi jäsenvaltioiden asema ja velvoitteet yhteisen kalastuspolitiikan määräysten valvonnan ja voimaan saattamisen yhteydessä;

321.   toteaa kuitenkin, että rikkomusten havaitsemisen ja tämän päätöksen välillä on vierähtänyt 21 vuotta ja että Euroopan kalatalouden kestävyys kärsii, jos virheiden oikaiseminen kestää näin pitkään;

322.   pitää tärkeänä sitä, että komissio ryhtyy toimiin yksittäisiä jäsenvaltioita vastaan, jos niitä epäillään yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-, tarkastus- tai seuraamusjärjestelmän rikkomisesta tai sen huomiotta jättämisestä;

323.   pitää myönteisenä komission aloitetta kartoittaa mahdollisuutta sisällyttää ehdotettuihin laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskeviin uusiin aloitteisiin tietyistä rikkomuksista langetettavia yhdenmukaistettuja hallinnollisia seuraamuksia;

324.   pitää myönteisenä komission tiedonantoa (KOM(2007)0039), jolla käynnistettiin keskustelu kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen indikaattoreiden parantamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa, ja odottaa siksi komission käyttävän aloiteoikeuttaan ja tekevän konkreettisia ehdotuksia, jotta yhteisessä kalastuspolitiikassa todella saataisiin aikaan parannuksia;

325.   panee merkille ja pitää myönteisenä, että komissio laati kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista 21. joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006(71) julkaisemisen jälkeen viipymättä soveltamissäännöt (kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21. joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1566/2007(72));

326.   pitää valitettavana, että vaikka komissio oli ehdottanut melko yksinkertaisia ja valvottavissa olevia järjestelyjä, kokonaisuudesta tuli huomattavasti monimutkaisempi jäsenvaltioiden pyydettyä neuvostossa käydyissä keskusteluissa lukuisia poikkeuksia, jotka heikentävät tuntuvasti koko järjestelmän valvottavuutta;

327.   pitää nykyistä lainsäädäntökehystä liian monimutkaisena ja ajastaan jälkeenjääneenä ja kehottaa komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan ja tekemään konkreettisia ehdotuksia tilanteen kohentamiseksi pyrkien yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja yhdenmukaistamiseen;

328.   pitää huolestuttavina useita heikkouksia, jotka heikentävät fyysisten tarkastusten tehokkuutta, jäsenvaltioiden välisen tiedonsiirtojärjestelmän puutteita kokonaisuutena tarkastellen ja eurooppalaisen valvontakäytännön puuttumista kalastusalalta;

329.   pitää myönteisinä komission pyrkimyksiä kohentaa pyyntiä ja myyntiä koskevien tietojen tilannetta sekä raportoinnin ajoitusta käyttämällä uutta tekniikkaa; katsoo, että sähköistä kirjaamista ja raportointia koskeva asetus parantaa hyväksyntäjärjestelmän tehokkuutta esimerkiksi siten, että myynti-ilmoitus toimitetaan mahdollisimman pian sähköisesti lippuvaltion ja purkamisvaltion viranomaisille, jotta tietoja voidaan verrata purkamisilmoitukseen;

330.   pyytää komissiota lisäämään jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä apua ja hallinnollista yhteistyötä sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tietojenvaihtoa luomalla järjestelmän, joka vastaa yhteisön nykyistä alv:n yhteydessä sovellettavaa järjestelmää;

331.   pitää valvonnan ja koko yhteisen kalastuspolitiikan kannalta hyvin tärkeänä järjestelmää, joka mahdollistaa pyyntisaaliiden seurannan vesistä loppukuluttajille, kuten sisämarkkinoilla jo kyetään muiden elintarvikkeiden yhteydessä tekemään, ja kehottaa komissiota ottamaan tällaisen järjestelmän käyttöön;

332.   korostaa, että asetettuja kalastuskiintiöitä on noudatettava ja ne on pidettävä voimassa; katsoo, että komission on ryhdyttävä lujiin ja päättäväisiin toimiin, jos epäillään kiintiöjärjestelmään kohdistuvia rikoksia tai petoksia;

333.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston toimivaltaa ja kannustamaan virastoa omaksumaan merkittävän toimeenpanevan aseman yhteisen kalastuspolitiikan valvonnassa ja yhdenmukaistamisessa sekä lisättäessä avoimuutta ja yhteensovittamista käynnistämällä yhteiskäyttösuunnitelmien mukaisia yhteisiä käytänteitä;

334.   pyytää komissiota ehdottamaan valvojiensa toimivallan lisäämistä ja jäsenvaltioita hyväksymään sen, koska valvojien valtuuksien lisääminen on tarpeen yhteisen kalastuspolitiikan yhteisen eurooppalaisen valvontastrategian aikaansaamiseksi;

335.   katsoo lisäksi tässä yhteydessä, että komission olisi yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa tulevissa ehdotuksissa käsiteltävä yhtenä pääelementtinä yhteisen kalastuspolitiikan valvontatehtäviin kohdennettujen resurssien ja valvonnalla saavutettujen tulosten kustannus-hyötysuhdetta (valvonnan oikeasuhteisuutta ja kustannustehokkuutta);

336.   toteaa lisäksi tässä yhteydessä, että valvontamekanismit ovat kaikkein kustannustehokkaimpia, kun sidosryhmillä on välitön intressi kalastuksen kestävyyden säilyttämiseen;

337.   pyytää pyyntiponnistelujen vähentämisen yhteydessä jäsenvaltioita päättämään, olisiko vähentämisestä huolehdittava

   a) vähentämällä kalastusaikaa, mutta vähentämättä pyyntikapasiteettia,
   b) vähentämällä pyyntikapasiteettia, mutta vähentämättä kalastusaikaa tai
   c) vähentämällä sekä kalastusaikaa että pyyntikapasiteettia,
  

ja toteuttamaan tarvittavat rakennetoimet vähentämisen yhteiskunnallisten vaikutusten lieventämiseksi;

338.   pyytää komissiota jatkamaan toimia asiaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi muun muassa ylikapasiteettiongelman hoitamiseksi ja ehdottamaan aktiivisia toimia kalastusalan rakenteellisen ylikapasiteetin karsimiseksi;

339.   kehottaa komissiota tutkimaan vaihtoehtoisia poliittisia ratkaisuja, joissa tarkastusten ja seuraamusten tarve vähenee samalla, kun elinvoimaisia kalakantoja koskeva yksittäisten ammattikalastajien vastuu ja kiinnostus lisääntyvät;

VII osa: Erityiskertomus nro 9/2007 "tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n puiteohjelmien arvioinnista – voidaanko komission lähestymistapaa parantaa?" (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

340.   toteaa, että tarkastus kattoi käytössä olevat seuranta- ja arviointijärjestelyt kolmen viimeisimmän ohjelmakauden ajalta vuodesta 1995 alkaen ja sen yhteydessä luotiin katsaus myös TTK-puiteohjelmaan 2007–2013;

341.   korostaa, että vuosina 1995–2006 käynnissä olleille puiteohjelmille annettiin määrärahoja 42,63 miljardia euroa, joten ne olivat tärkein Lissabonin strategiaa edistävä rahoitusväline; ottaa huomioon, että nykyisessä rahoituskehyksessä seitsemäs puiteohjelma sai 50,52 miljardia euroa;

342.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin, oliko komission lähestymistapa puiteohjelmien tulosten arviointiin asianmukainen, ja tarkasteltiin erityisesti toimintalogiikkaa, arviointistrategiaa ja menetelmiä;

343.   pitää myönteisenä, että komissio on vuosien varrella jo tehnyt huomattavasti parannuksia;

344.   huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin pani merkille heikosti määritetyt ohjelmatavoitteet ja selkeän toimintalogiikan puuttumisen; myöntää kuitenkin, että ohjelmatavoitteista päättävät osallistujat ja lainsäädäntövallan käyttäjät; kehottaakin päätöksentekijöitä kiinnittämään erityistä huomiota saavutettavissa olevien tavoitteiden määrittämiseen; tunnustaa, että seitsemännessä TTK-puiteohjelmassa(73) on selkeämpi toimintalogiikka; korostaa, että tavoitteiden on oltava toiminnallisia ja mitattavissa ("vertailuanalyysi"), jotta voidaan käyttää suoritusindikaattoreita ja seuranta on tehokasta;

345.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvosteli kattavan arviointistrategian puuttumista; viittaa tässä yhteydessä seitsemännen TTK-puiteohjelman vaikutustenarvioinnin ja ennakkoarvioinnin mukanaan tuomiin parannuksiin (SEC(2005)0430);

346.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kritiikin, jonka mukaan TTK-puiteohjelmia toteuttavien pääosastojen nykyiset koordinointimekanismit olivat tehottomia; ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole vielä vakuuttunut ajatuksesta perustaa "yhteinen arviointiyksikkö"; esittää pikemminkin, että tutkimuksen pääosasto ottaisi enemmän vastuuta ja huolehtisi koordinoinnista; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen käsitykseen, että ulkopuolisten asiantuntijoiden neuvoa-antavat ryhmät olisi perustettava jo varhaisessa vaiheessa ja niiden olisi jatkettava toimintaansa johdonmukaisen ja yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi, erityisesti koska arviointeja on tarkoitus järjestää vuonna 2008 (kuudennen TTK-puiteohjelman jälkiarviointi), vuonna 2009 (seitsemännen TTK-puiteohjelman selvitysluonteinen väliraportti), vuonna 2010 (seitsemännen TTK-puiteohjelman väliarviointi) ja vuonna 2015 (seitsemännen TTK-puiteohjelman jälkiarviointi);

347.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, että menetelmiä koskevaa ohjausta ei annettu riittävästi; kehottaa näin ollen komissiota harkitsemaan arviointikäsikirjan julkaisemista; on tietoinen siitä, että raportointivaatimuksia tarkistettiin seitsemännessä TTK-puiteohjelmassa, jotta arvioinnin ja seurannan tueksi saataisiin enemmän tietoja;

348.   katsoo, että väli- ja jälkiarviointien laatu on sitä parempi, mitä selkeämmät ovat vastaavat toimeksiannot (toisin sanoen mitattavissa olevat tavoitteet, odotettu vaikutus, tehokas seuranta ja riittävästi tietoa); korostaa, että arvioinneista on enemmän hyötyä, jos puiteohjelmia voidaan mukauttaa ("oppimisohjelmat") ja tehtyjä johtopäätöksiä voidaan hyödyntää käynnissä olevien ohjelmien parantamiseen;

349.   pyytää komissiota pitämään tilintarkastustuomioistuimen suositukset mielessä sen toteuttaessa vuosiksi 2008, 2009, 2010 ja 2015 suunniteltuja arviointeja;

o
o   o

350.   pyytää tilintarkastustuomioistuinta toteuttamaan tarkastuksensa seurannan hyvissä ajoin ennen vuoden 2010 vastuuvapausmenettelyä ja antamaan selvityksen talousarvion valvontavaliokunnalle; pyytää tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan myös arviointeihin käytettyjen varojen ja erityisohjelmien arvon suhdetta ja vertaamaan tätä prosenttiosuutta muihin TTK-ohjelmiin kolmansissa maissa (esimerkiksi Kanadassa).

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(4) EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.
(5) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(6) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(7) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(8) EUVL L 78, 15.3.2006.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(10) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 32.
(11) EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(12) EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.
(13) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 13.
(14) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(15) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(16) EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
(17) EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1821/2005 (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 10).
(18) EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
(19) EUVL L 78, 15.3.2006.
(20) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(21) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 29.
(22) EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(23) EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.
(24) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 18.
(25) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(26) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(27) EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
(28) EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1821/2005 (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 10).
(29) EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/372/EY (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).
(30) EUVL L 78, 15.3.2006.
(31) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(32) EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(33) EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.
(34) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(35) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(36) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(37) EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
(38) EUVL L 78, 15.3.2006.
(39) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(40) EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(41) EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.
(42) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(43) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(44) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(45) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 25.
(46) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).
(47) EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1.
(48) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 293/2008 (EUVL L 90, 2.4.2008, s. 5).
(49) Komission lausuma toimenpiteestä 1 edellä mainitussa vuoden 2008 seurantakertomuksessa toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi.
(50) Toimenpide 11N: "Sen toteamiseksi, toimivatko takaisinperintä- ja kuittausjärjestelmät tehokkaasti, komissio aikoo selvittää, miten paljon maksuja perittiin takaisin vuosina 2005 ja 2006 ja missä suhteessa nämä takaisinperityt määrät olivat tarkastuksissa havaittuihin virheisiin. Se aikoo tämän pohjalta kehittää suoran hallinnoinnin alalla virheluokittelun ja määritellä kunkin virhetyypin suhteen takaisinperintään, rahoituskorjauksiin ja maksujen tarkistuksiin. Rakennerahastojen alalla se tutkii kansallisten seuranta- ja raportointijärjestelmien luotettavuutta.".
(51) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
(52) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12.
(53) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
(54) Virastojen hallussa varainhoitovuoden 2006 lopussa olleiden käteisvarojen määrä: 213 miljoonaa euroa suhteutettuna 810 miljoonan euron määrärahoihin (luvuissa ei ole otettu huomioon sisämarkkinoilla toimivaa yhdenmukaistamisvirastoa, yhteisön kasvilajikevirastoa, Euroopan unionin elinten käännöskeskusta eikä maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän GNSS Euroopan valvontaviranomaista).
(55) Rakennerahastoista rahoitetaan kestävän sosiaalis-taloudellisen ja ympäristökehityksen ohjelmia jäsenvaltioissa. Toimenpiteiden ja ohjelmien olisi tuettava etenkin innovaatiota, tutkimusta ja kehittämistä, tietotekniikkaa, energian puhdasta ja tehokasta käyttöä, ympäristönsuojelua, elinikäistä oppimista ja sosiaalista osallisuutta. Uudella ohjelmakaudella pyrittiin parantamaan keskittymisastetta, hajauttamaan hallintorakenteita, lisäämään tehokuutta ja tiukentamaan talousarvion valvontaa (Lissabonissa pidetty Eurooppa-neuvoston kokous, maaliskuu 2000).
(56) Kautena 2000–2006 rakennetoimiin käytettiin noin 260 miljardia euroa. Tästä summasta 213 miljardia euroa korvamerkittiin 15 vanhalle jäsenvaltiolle: rakennerahasto-ohjelmat saivat 195 miljardia euroa ja koheesiorahasto 18 miljardia euroa. Uusille jäsenvaltioille varattiin 47 miljardia euroa (liittymistä valmistelevaan tukeen ja rakennetoimiin). Vuosiksi 2004–2006 osoitettiin noin 16 miljardia euroa noin 200:lle uusien jäsenvaltioiden ohjelmalle.
(57) Nollavaikutus merkitsee sitä, että toimi tai investointi olisi voitu toteuttaa myös rahoituksen puuttuessa.
(58) Kohta 51.
(59) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
(60) EUVL L 177, 6.7.2007, s. 3.
(61) Varainhoitoasetuksen 102 artikla.
(62) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 3.
(63) Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 1999, kohta 6.30 (EYVL C 342, 1.12.2000, s. 1).
(64) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2007/EY, tehty 23. toukokuuta 2007, Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1).
(65) Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20. heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).
(66) Neuvoston direktiivi 2004/83/EY, annettu 29. huhtikuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12).
(67) EUVL L 8, 11.1.2008, s. 1.
(68) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 183.
(69) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1098/2007 (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).
(70) Kok. 2005, s. I-6263.
(71) EUVL L 409, 30.12.2006, s. 1.
(72) EUVL L 340, 22.12.2007, s. 46.
(73) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka I, Euroopan parlamentti
PDF 412kWORD 217k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka I – Euroopan parlamentti (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
P6_TA(2008)0134A6-0091/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(2),

–   ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2006, pääluokka I – Euroopan parlamentti(3),

–   ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2006,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(4),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(5),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan ja 275 artiklan sekä Euratomin perustamissopimuksen 179 a artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen(7) 13 artiklan,

–   ottaa huomioon varainhoitoasetuksen 147 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti,

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman vuoden 2006 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (pääluokka I)(8),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan, 74 artiklan 3 kohdan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0091/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa todetaan, että "(...) kaikissa toimielimissä oli varainhoitovuonna 2006 varainhoitoasetuksen mukaiset tyydyttävät valvontajärjestelmät ja että testatussa otoksessa ei ilmennyt virheitä olennaisessa määrin (...)"(9);

B.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin puutteita puhemiehistön ja kvestoreiden vahvistamissa Euroopan parlamentin jäsenten avustajakorvauksen maksamista koskevissa säännöissä ja tämän seurauksena myös niiden täytäntöönpanossa,

C.   toteaa, että pääsihteeri vakuutti 21. helmikuuta 2007 saaneensa tyydyttävät takeet siitä, että parlamentin talousarvio on toteutettu moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käyttöön otettu valvontajärjestelmä antaa riittävät takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta,

1.   myöntää puhemiehelle vastuuvapauden Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka I – Euroopan parlamentti (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(10),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(11),

–   ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2006, pääluokka I – Euroopan parlamentti(12),

–   ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2006,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(13),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(14),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan ja 275 artiklan sekä Euratomin perustamissopimuksen 179 a artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(15) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen(16) 13 artiklan,

–   ottaa huomioon varainhoitoasetuksen 147 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti,

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman vuoden 2006 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (pääluokka I)(17),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan, 74 artiklan 3 kohdan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0091/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa todetaan, että "(...) kaikissa toimielimissä oli varainhoitovuonna 2006 varainhoitoasetuksen mukaiset tyydyttävät valvontajärjestelmät ja että testatussa otoksessa ei ilmennyt virheitä olennaisessa määrin (...)"(18);

B.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin puutteita puhemiehistön ja kvestoreiden vahvistamissa Euroopan parlamentin jäsenten avustajakorvauksen maksamista koskevissa säännöissä ja tämän seurauksena myös niiden täytäntöönpanossa,

C.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin, ettei puhemiehistö ole varmistanut Euroopan parlamentin jäsenten avustajakorvauksen maksamista koskevien sääntöjen, jotka edellyttävät asianmukaisten tositteiden toimittamista, tehokasta täytäntöönpanoa,

D.   huomauttaa, että pääsihteeri vakuutti 21. helmikuuta 2007 saaneensa tyydyttävät takeet siitä, että parlamentin talousarvio on toteutettu moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käyttöön otettu valvontajärjestelmä antaa riittävät takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta,

E.   katsoo, että vuosien 2004 ja 2005 vastuuvapaudesta 26. syyskuuta 2006(19) ja 24. huhtikuuta 2007(20) annettujen parlamentin päätöslauselmien noudattamista olisi seurattava ja niihin sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa olisi arvioitava,

F.   ottaa huomioon varainhoitovuoden 2006 poliittiset painopisteet, joita olivat vuoden 2004 laajentumisen konsolidointi, vuoden 2007 laajentumisen valmistelu, tiedotus- ja viestintäpolitiikan parantaminen sekä jäsenille annettavan tuen parantaminen,

1.   pitää tervetulleena ja tukee puhemiehen vakaata aikomusta varmistaa, että avustajien ohjesääntö, jota komissio ehdottaa ja jonka neuvosto hyväksyy, tulee voimaan yhtä aikaa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen kanssa(21);

2.   kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään parlamentin kanssa täysipainoista yhteistyötä sen varmistamiseksi, että uudet avustajien asemaa koskevat säännöt hyväksytään ennen kesäkuussa 2009 pidettäviä seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja;

Vastuuvapaus poliittisena toimenpiteenä

3.   korostaa, että parlamentti on ainoa vastuuvapausviranomainen(22) ja että vastuuvapauden myöntäminen on poliittinen päätös; toteaa, että tehdessään tätä poliittista päätöstä parlamentti ottaa EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti huomioon sekä kyseisissä kohdissa mainitut asiakirjat että kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot;

4.   katsoo, että kaikkia työjärjestyksen 70 ja 71 artikloissa tarkoitettuja toimielimiä ja elimiä olisi kohdeltava yhdenvertaisesti noudattaen samoja periaatteita ja samoja menettelyjä kuin vuotuisen vastuuvapausmenettelyn aikana;

5.   muistuttaa, että kaikilla toimielimillä ja elimillä on oikeus järjestää poliittiset ja/tai hallintorakenteensa omia tarpeitaan parhaiten vastaavalla tavalla; korostaa, että näiden erilaisten rakenteiden kunnioittamiseksi parlamentin on näin ollen myönnettävä vastuuvapaus kyseisille toimielimille ja elimille sellaisinaan, vaikka niiden näkyvänä edustajana voi olla yksi henkilö;

6.   vahvistaa, että on sekä parlamentin että kunkin toimielimen ja elimen tehtävä määritellä sopivimmalla tavalla, mikä taso on vastuussa parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämiin huomautuksiin vastaamisesta;

7.   muistuttaa, että parlamentti totesi edellä mainitussa 24. huhtikuuta 2007 hyväksytyssä päätöslauselmassaan, että vastuuvapausmenettelyä pitäisi soveltaa myös puhemiehen, puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen tekemiin päätöksiin, koska poliittinen vastuu kuuluu vaaleilla valituille jäsenille eikä virkamiehille; kehottaa sen vuoksi puhemiestä ja talousarvioasioista vastaavaa varapuhemiestä osallistumaan talousarvion valvontavaliokunnan tuleviin kokouksiin poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi;

8.   muistuttaa, että täysistunto myöntää työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti vastuuvapauden parlamentille, jota puhemies edustaa;

9.   panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin puhemies on hyväksynyt vastuuvapausmenettelyyn liittyvän poliittisen vuoropuhelun periaatteen ja että talousarviosta ja talousarvion valvonnasta vastaava parlamentin varapuhemies, joka on myös tarkastusten seurantakomitean puheenjohtaja, osallistui 21. tammikuuta 2008 pidetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa pyynnöstä poliittiseen vuoropuheluun talousarvion valvontavaliokunnan kanssa; kehottaa käyttämään vuoropuhelun perustana tulevaisuudessa kirjallista aineistoa, joka koostuu sellaisista puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätöksistä, joilla on taloudellisia vaikutuksia;

10.   panee tyytyväisenä merkille ja hyväksyy pääsihteerin 21. tammikuuta 2008 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa tekemän ehdotuksen osallistua säännöllisin väliajoin parlamentin talousarvion toteuttamista koskeviin tapaamisiin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa tavanomaisen vuotuisen vastuuvapausmenettelyn ulkopuolella;

11.   panee lisäksi merkille parlamentin puhemiehen aloitteen vahvistaa yhtäältä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan ja toisaalta puhemiehistön ja talousarvion valvontavaliokunnan välisiä siteitä perustamalla työryhmä, jonka tehtäväksi annetaan lujittaa kyseisiä siteitä kestävästi; panee tyytyväisenä merkille 14. tammikuuta 2008 järjestetyn ensimmäisen yhteisen keskustelun sekä keskustelussa asianomaisten osapuolten välille rakentuneen luottamuksen ja yhteistyön ilmapiirin; toivoo tällaisten keskustelujen jatkuvan ja odottaa niistä tehtäviä johtopäätöksiä;

12.   katsoo, että talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyä on käsiteltävä toisiaan täydentävinä: talousarviota ei pitäisi hyväksyä analysoimatta aikaisemmin tehtyjä vastuuvapauspäätöksiä, ja vastuuvapauspäätökset olisi tehtävä tietoisena talousarviomenettelyssä hyväksytyistä poliittisista tavoitteista vuodelle, jonka vastuuvapautta käsitellään; kehottaa jatkamaan työskentelyä talousarviomenettelyn ja vastuuvapausmenettelyn yhteentoimivuuden kehittämiseksi;

Vuoden 2006 talousarviopainopisteet

13.   korostaa, että parlamentti hyväksyi seuraavat talousarviopainopisteet vuodelle 2006(23):

   tarvittavien laajentumisvirkojen perustaminen ja erityisesti sen varmistaminen, että kaikkia virallisia kieliä varten on käytettävissä riittävä määrä päteviä tulkkeja ja kääntäjiä, jotta jäsenet voivat osallistua aktiivisesti parlamentin toimintaan,
   tiedotus- ja viestintäpolitiikan kehittäminen parlamentin tuomiseksi lähemmäs kansalaisia; tässä yhteydessä olisi kehitettävä edelleen sekä tiedotustoimistojen roolia että yhteistyötä komission kanssa,
   hallinnollisiin rakenteisiin tehtävien muutosten tai ydintoiminnoille myönnettävän lisätuen harkitseminen toimielimen työn optimoimiseksi,
   parlamentin lainsäädäntötyön laadun takaavan riittävän tuen ja asiantuntemuksen varmistaminen,
   avustajien ohjesäännön käyttöönotto, sekä
   rahoituksen varmistaminen menoille, jotka liittyvät parlamentin valtuuskuntien osallistumiseen sen toimipaikkojen ulkopuolella järjestettäviin kokouksiin;

Euroopan parlamentin tilinpäätös

14.   toteaa, että Euroopan parlamentin tulot vuonna 2006 olivat määrältään 126 126 604 euroa (112 393 557 euroa vuonna 2005: +12,2 prosenttia);

15.   panee merkille seuraavat summat, joiden perusteella parlamentin tilit varainhoitovuodelta 2006 on päätetty:

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2006(24)

I MÄÄRÄRAHAT 2006

– alkuperäiset määrärahat

– lisätalousarvio

– lopulliset määrärahat

1 321 600 000

ei ole

1 321 600 000

II. LOPULLISET MÄÄRÄRAHAT 2006

– sitoumukset

(% lopullisista määrärahoista)

– maksut

(% sitoumuksista)

1 306 325 432

(98,76 %)

1 117 578 610

(85,49 %)

III. Siirrot vuodelle 2007

– siirrot viran puolesta vuodelle 2007

(% lopullisista määrärahoista)

(% sitoumuksista)

– erikseen esitetyt siirrot (siirretyt sitomattomat

määrärahat)

(% lopullisista määrärahoista)

188 746 822

(14,26 %)

(14,43 %)

4 817 000

(0,36 %)

IV. Peruutukset

– peruuntuneet määrärahat

(% lopullisista määrärahoista)

15 274 568

(1,15 %)

V. Siirrot vuodelle 2006

– siirrot viran puolesta

– siirtoja vastaavat maksut

(% siirroista)

– peruuntumisaste

307 163 636

285 578 104

(92,95 %)

21 585 532

VI. Käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvät määrät vuonna 2006

– käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvät

määrät

– sitoumukset

(% käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvistÄ

määristä)

– maksut

(% käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvistä

maksusitoumuksista)

– käytettävissä olevat käyttötarkoitukseen

sidottuihin tuloihin liittyvät määrät

40 017 311

30 778 877

(73,86 %)

5 858 229

(18,75 %)

9 238 434

VII. Käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvät vuodelle 2007 siirretyt määrät

– käyttötarkoitukseen tuloihin liittyvät siirretyt

määrät

34 831 297

VIII. Käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvät vuodelle 2006 siirretyt määrät

– käyttötarkoitukseen sidottuihin tuloihin liittyvät

siirretyt määrät

– sitoumukset

– maksut

(% sitoumuksista)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,36 %)

16.   panee merkille, että talousarvio- ja varainhallintoa koskevaan selvitykseen sisältyvä tilien esitystapa on muuttunut viime vuodesta; toivoo, että hallinto laatisi ja säilyttäisi esitystavan, jonka avulla talousarvion toteutusta vuosien kuluessa olisi helppo verrata;

17.   ottaa huomioon, että vuonna 2006 parlamentin talousarvioon otetuista määrärahoista sidottiin 98,76 prosenttia, joten peruuntumisaste oli 1,15 prosenttia, ja että talousarvion toteutumisaste oli edellisvuosien tapaan erittäin korkea;

18.   muistuttaa kuitenkin, että talousarvion korkea toteutumisaste johtuu osittain vuonna 1992 vakiintuneeksi käytännöksi omaksutuista keräilysiirroista, joilla kaikki vuoden lopussa käytettävissä olevat määrärahat siirretään kiinteistöjä koskeviin budjettikohtiin etenkin lainapääoman ennenaikaisia takaisinmaksuja varten tulevien korkokustannusten vähentämiseksi; panee tässä yhteydessä merkille, että vuonna 2007 keräilysiirtoina siirrettiin 37 246 425 euroa;

19.   toteaa, että vuonna 2006 käytettiin yhteensä 124 071 425 euroa (71,4 prosenttia siirroista) tiettyjen kiinteistöpolitiikkaan liittyvien budjettikohtien kasvattamiseen (tästä määrästä 38 603 580 euroa oli peräisin alustavista määrärahoista); muistuttaa, että alun perin budjettikohtiin 2001–2008 otettiin vain 14 287 887 euron määrärahat;

20.   muistuttaa lisäksi, että siirtoja hyväksyttiin yhteensä 37 ja niiden kokonaissumma oli 173 751 700 euroa (eli 13 prosenttia lopullisista määrärahoista; komissiossa siirrot ovat noin 4 prosenttia maksumäärärahoista); huomauttaa, että siirtojen korkea määrä saattaa olla vastoin budjettiperiaatteita;

Varainhoitovuotta 2006 koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset

21.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa todetaan, että "(...) kaikissa toimielimissä oli varainhoitovuonna 2006 varainhoitoasetuksen mukaiset tyydyttävät valvontajärjestelmät ja että testatussa otoksessa ei ilmennyt virheitä olennaisessa määrin (...)"(25);

22.   huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin toi esiin seuraavan parlamentin avustajakorvauksen myöntämiseen liittyvän puutteen: "Tilintarkastustuomioistuin toteaa(...), että puhemiehistö ei ole varmistanut riittävien tositteiden esittämistä koskevien sääntöjen vaikuttavaa täytäntöönpanoa. (...) Puhemiehistön olisi toteutettava toimia saadakseen tositteet, joiden katsotaan olevan oleellisia menojen aiheellisuuden osoittamiseksi.(...)"(26);

23.   esittää tätä asiaa koskevat huomautuksensa ottaen huomioon sisäisen tarkastajan huomautusten 56–68 kohdassa esitetyt havainnot;

Sisäisen tarkastajan vuosikertomus

24.   toteaa, että vuonna 2006 sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi tai julkaisi luonnosmuotoisena 16 tarkastuskertomusta; toteaa, että näihin kertomuksiin kuuluu hankintamenettelyjä koskeva tarkastus, avustajakorvausten tarkastus sekä seurantaraportit niistä 452 yksittäisestä toimesta, jotka liittyvät toimielimen kattavaan sisäisen valvonnan kehystä (ICF) koskevaan seurantaan;

25.   panee tyytyväisenä merkille, että sisäinen tarkastaja esitteli vuosikertomuksensa 2006 päätelmät virallisesti talousarvion valvontavaliokunnalle osoittaen tällä, ettei sisäisen tarkastajan kertomus ole pelkkä sisäinen hallintoväline vaan tärkeä viiteasiakirja vuotuisessa vastuuvapausmenettelyssä;

26.   on yhtä mieltä sisäisen tarkastajan kanssa siitä, että on yhä tärkeämpää panna täytäntöön tehokas sisäisen tarkastuksen järjestelmä; muistuttaa tässä yhteydessä toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään sääntöjen kunnioittamista ja valvontatavoitteiden saavuttamista; panee merkille, että sisäisen tarkastajan ensimmäisessä seurantatarkastuksessaan mainitseman 20 ratkaisevan tärkeän toimen toteuttaminen on vuonna 2008 toistamiseen seurantakohteena; panee merkille hallinnon ilmoitukset, että 18 näistä 20 toimesta on toteutettu ja että kahta jäljelle jäävää tointa ollaan paraikaa toteuttamassa;

27.   panee tyytyväisenä merkille, että hallinto on todennut hankintamenettelyissä tapahtuneen edistystä, ja on erityisen tyytyväinen hankintafoorumin perustamiseen; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikkö käynnistää vuonna 2008 uuden tarkastuksen, joka koskee hankintamenettelyjen tarkastuksen perusteella syntyneen 144 yksittäisen toimen täytäntöönpanoa;

Parlamentin varainhoito ja pääjohtajien toimintakertomukset

28.   muistuttaa toimivaltaisille elimilleen päätöksestään, jonka mukaan "rakennuksiin käytettävistä palautettavista määrärahoista (...) tulisi sopia talousarviostrategian puitteissa"(27); pahoittelee sitä, etteivät parlamentin toimivaltaiset elimet ole panneet täysistunnon päätöksiä missään vaiheessa täytäntöön eivätkä ota talousarviota laatiessaan parlamentin kiinteistöpolitiikkaa riittävän selkeästi huomioon tulevien hankintojen osalta (budjettikohdassa "Kiinteän omaisuuden hankinta" on ollut vain pro memoria -merkinnät vuosina 2005, 2006 ja 2007);

29.   panee merkille, että talousarvion valvontavaliokunnassa 21. tammikuuta 2008 järjestetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa pääsihteeri esitti strategisen suunnitelman parlamentin kiinteistöpolitiikkaa varten; kehottaa pääsihteeriä esittämään tämän suunnitelman talousarvion valvontavaliokunnalle vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä;

30.   toistaa vaatimuksensa siitä, että Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen 16 artiklaa on muutettava siten, että budjettivaliokunnan on annettava hyväksyntänsä kiinteistöhankkeille, joilla on huomattavia vaikutuksia parlamentin talousarvioon;

31.   panee tyytyväisenä merkille, että pääsihteeri ja kaikki pääjohtajat ovat ilmoittaneet saaneensa riittävän varmuuden siitä, että heistä kunkin vastuulla oleviin toimiin osoitetut resurssit on käytetty aiottuun tarkoitukseen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että he vahvistivat myös, että käyttöön otettujen valvontamenettelyjen avulla saatiin tarvittavat takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

32.   kehottaa parlamentin hallintoa noudattamaan budjettiperiaatteita ja suunnittelemaan talousarvioesityksen niin, että siihen otetut määrärahat vastaavat paremmin parlamentin eri toimintalohkojen todellisia tarpeita; pyytää valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä erittelemään vuotuisissa toimintakertomuksissaan kertomusten alkuun sisällytettävässä erillisessä yhteenvetotaulukossa selkeästi lopulliset määrärahat, tehdyt sitoumukset, suoritetut maksut, siirrot, peruuntuneet määrärahat sekä pääosaston "keräilyyn" käyttämä määrä;

33.   on tyytyväinen, että pääjohtajat tarkastelivat uudelleen pitkäaikaisten sopimusten luetteloa;

34.   kehottaa pääosastojaan lisäämään ponnistelujaan tehdäkseen kertomuksista sellaisia, että ne sisältävät yhteisen rakenteen lisäksi myös vertailukelpoisia tietoja, jotta niistä tulisi helppolukuisempia;

35.   pitää myönteisenä, että sisäinen tarkastaja ja yksiköt sopivat sellaisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta, joilla parlamentille on tarkoitus saada tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä (Internal Control Framework); panee tässä yhteydessä merkille, että vuosina 2003 ja 2004 päätettiin 452 yksittäisestä toimesta; toteaa, että vuonna 2006 näistä 452 toimesta 225 oli toteutettu täysin ja 121 osittain; toteaa myös, että sisäinen tarkastaja yksilöi 20 "ratkaisevan tärkeää" toimea, joissa riskiä pidettiin suurena; panee merkille, että tässä vaiheessa hallinto on ilmoittanut, että 18 näistä 20 toimesta on toteutettu, ja toteaa, että sisäinen tarkastaja tutkii ne vuonna 2008 järjestettävän toisen seurantatarkastuksen aikana;

Julkiset hankinnat

36.   muistuttaa, että varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen(28) 54 ja 119 artiklan mukaisesti toimielimet toimittavat budjettivallan käyttäjälle kertomukset neuvottelumenettelyistä sekä hankinnoista, jotka eivät kuulu julkisista hankinnoista annettujen direktiivien soveltamisalaan; huomauttaa myös, että yli 50 000 euron suuruisista mutta edellä tarkoitetuissa direktiiveissä säädetyn rajan alle jäävistä hankinnoista vastaavia palveluntarjoajia koskeva luettelo julkaistaan virallisessa lehdessä ja 13 800–50 000 euron arvoiset sopimukset julkaistaan toimielinten Internet-sivustoilla;

37.   toteaa, että vuosikertomus sisältää seuraavat tiedot vuonna 2006 tehdyistä hankintasopimuksista:

Sopimustyyppi

Lukumäärä

[v. 2005 suluissa]

Osuus

[v. 2005 suluissa]

Summa euroina

[v. 2005 suluissa]

Osuus

[v. 2005 suluissa]

Palvelut

199 (199)

69 % (64 %)

67 315 809

(89 551 639)

23 % (44 %)

Tarvikehankinnat

56 (53)

20 % (17 %)

61 441 090

(29 036 604)

21 % (14 %)

Urakat

31 (48)

11 % (15 %)

20 026 192

(13 763 856)

7 % (7 %)

Kiinteistöt

1 (12)

0 % (4 %)

143 125 000

(73 149 658)

49 % (35 %)

Yhteensä

287 (312)

100 %

291 908 091

(205 501 756)

100 %

38.   toteaa, että vuonna 2006 tehdyt hankintasopimukset (lukuun ottamatta neuvottelumenettelyssä sovittua Strasbourgin kiinteistöjen hankintaa, joka itsessään on arvoltaan 143 125 000 euroa) jakautuivat menettelytyypeittäin seuraavasti:

Menettelytyyppi

Lukumäärä

[v. 2005 suluissa]

Osuus

[v. 2005 suluissa]

Summa euroina

[v. 2005 suluissa]

Osuus

[v. 2005 suluissa]

Arvo euroissa keskimäärin

[v. 2005 suluissa]

Avoin

73 (64)

25 % (21 %)

93 681 193

(94 187 176)

62 % (71 %)

1 283 304

(1 471 675)

Rajoitettu

84 (112)

30 % (37 %)

7 044 607

(26 676 276)

5 % (20 %)

83 863

(238 181)

Neuvottelu

129 (124)

45 % (42 %)

48 057 291

(11 488 646)

33 % (9 %)

372 537

(92 650)

Yhteensä

286 (300)

100 %

148 783 091

(132 352 098)

100 %

520 220

(441 174)

39.   huomauttaa, että vuonna 2006 tehdyistä hankintasopimuksista 128:n arvo oli vähintään 50 000 euroa ja 159:n arvo oli 13 800–50 000 euroa; painottaa, että näiden lukujen mukaan alle 50 000 euron hankinnat ovat ainoastaan 1,7 prosenttia parlamentin tekemien hankintasopimusten kokonaisarvosta mutta 55 prosenttia niiden kokonaislukumäärästä;

40.   toteaa, että arvon perusteella laskettuna 67 prosenttia sopimuksista tehtiin joko avointa menettelyä (62 prosenttia) tai rajoitettua menettelyä (5 prosenttia) noudattaen; pitää kuitenkin valitettavana, että arvon perusteella laskettuna 33 prosenttia hankinnoista tehtiin neuvottelumenettelyä noudattaen; pyytää pääsihteeriä selittämään tämän lisäyksen edelliseen vuoteen verrattuna;

41.   panee kuitenkin merkille, että vuoden 2006 kohdalla varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 54 artiklassa edellytetty vertailu (valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuonna n ja vuonna n–1 tekemien hankintojen välillä) ei ollut mahdollista kyseisenä vuonna toteutuneiden sääntömuutosten vuoksi, koska muutokset koskevat vain 22. elokuuta lähtien tehtyjä hankintoja; vuonna 2006 parlamentti käytti neuvottelumenettelyä 74 sopimuksen kohdalla (2005: 136 sopimusta);

42.   muistuttaa, että sisäinen tarkastaja suoritti koko toimielimen laajuisen hankintamenettelyjen tarkastuksen; on tyytyväinen sisäisen tarkastajan ja yksiköiden väliseen sopimukseen kattavasta toimintasuunnitelmasta, joka käsittää 144 yksittäistä täytäntöönpanotoimea; panee tyytyväisenä merkille, että yksi sisäisen tarkastajan työohjelmaan vuodeksi 2008 otetuista pääasiallisista tehtävistä on hankintamenettelyjen uusi tarkastus, jossa arvioidaan saavutettua edistystä;

43.   pyytää pääsihteeriä selvittämään, mitä toimenpiteitä on toteutettu sopimustietokannan perustamiseksi varainhoitoasetuksen 95 artiklan mukaisesti; panee myös merkille, että tarkistetussa varainhoitoasetuksessa säädetään kaikkien toimielinten yhteisestä keskitetystä tietokannasta, jota komissio hallinnoi;

Poliittiset ryhmät (tilinpäätöksen ja menettelyjen tarkastelu – budjettikohta 4000)

44.   toistaa, että poliittiset ryhmät vastaavat itsenäisesti parlamentin talousarviosta niille myönnettyjen määrärahojen hallinnosta ja käytöstä ja että budjettikohdan 4 0 0 0 määrärahojen käyttöä koskevat ehdot eivät kuulu toimielimen sisäisen tarkastuksen yksikön toimivaltaan;

45.   pitää myönteisenä, että poliittiset ryhmät ovat julkaisseet ulkopuolisten tilintarkastajien suorittamasta tarkastuksesta laaditut kertomukset ja vuoden 2006 tilinpäätöksensä parlamentin Internet-sivustolla;

46.   toteaa, että vuonna 2006 alamomentin 4 0 0 0 määrärahat käytettiin seuraavalla tavalla:

(tuhatta euroa)

Talousarviossa 2006 oleva kokonaismäärä

70 900

Sitoutumattomat jäsenet

1 644

Ryhmien käytettävissä oleva määrä

69 256

Ryhmä

Parlamentin talousarvioon otettu määräraha

Ryhmän omat ja siirretyt varat

Menot 2006

Käytettävissä olevien määrärahojen käyttöaste

Määrärahojen siirron yläraja*)

Siirretty vuodelle

2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6 %

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8 %

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1 %

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0 %

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5 %

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3 %

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7 %

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3 %

692

136

YHTEENSÄ

49 606

21 294

47 821

67,4 %

24 803

22 767

*) Alamomentin 4 0 0 0 määrärahojen käyttöä koskevien sääntöjen 2.1.6 kohta.

47.   toteaa ulkopuolisten tilintarkastajien vahvistaneen, että poliittisten ryhmien kirjanpito on suoritettu voimassa olevien sääntöjen ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti;

48.   toteaa, että poliittiset ryhmät käyttivät keskimäärin vain 67,4 prosenttia käytettävissään olleista määrärahoista (vuonna 2005 käytettiin 66 prosenttia ja vuonna 2004 käytettiin 74 prosenttia);

49.   toteaa, että puhemiehistö tarkasteli 9. heinäkuuta 2007 poliittisten ryhmien talousarvioiden toteuttamista koskevia kertomuksia sekä asianomaisten tilintarkastajien kertomuksia; huomauttaa, että puhemiehistö antoi tässä yhteydessä tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäväksi periä ALDE-ryhmältä takaisin 25 403,77 euroa käyttämättä jääneinä varoina, koska kyseistä summaa ei voitu siirtää seuraavalle vuodelle;

Euroopan tason poliittiset puolueet

50.   toteaa, että Euroopan tason poliittisten puolueiden tilit varainhoitovuoden 2006 päättyessä olivat seuraavat:

Sopimuksen mukaisen vuoden 2006 talousarvion toteutuminen (euroina)

Puolue*)

Omat varat

PE:n tuet yhteensä

Tulot yhteensä

Tukien osuus tukikelpoisista menoista (enint. 75 %)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,50 %

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49 %

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97 %

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20 %

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82 %

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75,00 %

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57 %

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75,00 %

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75,00 %

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59 %

Yhteensä

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13 %

PPE: Euroopan kansanpuolue; PSE: Euroopan sosialidemokraattinen puolue; ELDR: Euroopan liberaali- ja demokraattipuolue; EFGP: Euroopan vihreiden puolueiden federaatio; GE: Euroopan vasemmistopuolue; PDE: Euroopan demokraattipuolue; AEN: Unioni kansakuntien Euroopan puolesta; ADIE: Euroopan riippumattomien demokraattien liitto; EFA: Euroopan vapaa allianssi; EUD: EU-demokraatit

51.   korostaa ulkopuolisten tilintarkastajien vahvistaneen, että puolueiden kirjanpito on suoritettu Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003(29) 6, 7, 8 ja 10 artiklan säännösten mukaisesti ja että kirjanpidossa annetaan oikea ja totuudenmukainen kuva poliittisten puolueiden taloudellisesta tilanteesta varainhoitovuoden 2006 päättyessä;

52.   on tyytyväinen siihen, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat käyttäneet valtaosan käytettävissään olevista määrärahoista;

53.   huomauttaa kuitenkin, että tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäväksi on annettu:

   periä takaisin käyttämättä jääneitä varoja PDE:ltä 248 953,91 euroa, AEN:ltä 215 498,59 euroa, ADIE:lta 69 317,14 euroa ja EUD:lta 24 799,11 euroa, ja
   periä EUD:lta takaisin 121 670,10 euroa ja ADIE:lta 70 902,64 euroa, koska nämä eivät ole täyttäneet asetuksen (EY) N:o 2004/2003 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä;

54.   pyytää pääsihteeriä vahvistamaan, onko määrät peritty takaisin;

55.   panee merkille, että sisäinen tarkastaja tarkasteli Euroopan tason poliittisille puolueille maksettavia määriä koskevien säännösten täytäntöönpanoa ja jätti siihen liittyvän raporttinsa elokuussa 2007; on tyytyväinen, että tämän raportin perusteella on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jonka hallinto on hyväksynyt; pyytää sisällyttämään tämän tarkastuksen tulokset vuotta 2007 koskevaan vastuuvapausmenettelyyn;

56.   panee merkille, että vuodesta 2008 lähtien Euroopan parlamentin talousarviosta voidaan rahoittaa 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen menoista (vuoden 2007 loppuun asti 75 prosenttia); korostaa, että parlamentin tukiosuuden korotuksen johdosta puolueiden vastuu toiminnastaan kasvaa;

Avustajakorvaukset

57.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämät kriittiset huomautukset puhemiehistön vahvistamien sääntöjen puutteellisuuksista ja siitä, että suurinta osaa parlamentin jäsenille maksetuista avustajakorvauksista ei ole myöhemmin perusteltu parlamentin jäsenten nimissä aiheutuneita menoja koskevin asianmukaisin tosittein; myöntää kuitenkin, että vuonna 2007 puhemiehistö ja hallinto ovat ponnistelleet tilanteen korjaamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että hallinto on ilmoittanut saaneensa vuoden 2007 lopussa yli 99 prosenttia tositteista;

58.   huomauttaa kuitenkin, että vuosien 2004 ja 2005 tositteista hallinnolle on toimitettu vastaavasti vain 57 prosenttia ja 51 prosenttia; panee tässä yhteydessä merkille poliittisen päätöksen soveltaa 13. joulukuuta 2006 hyväksyttyjä sääntöjä takautuvasti ajanjaksoon 2004–2005;

59.   toteaa, että kaikille jäsenille olisi toimitettava ilmoitus heidän velvollisuudestaan toimittaa avustajakorvauksen käyttöä koskevat tositteet vuosilta 2004 ja 2005 ja että tässä ilmoituksessa olisi todettava, pitääkö heidän vielä toimittaa hallinnolle tositteita kyseiseltä ajanjaksolta vai onko asia heidän osaltaan kunnossa;

60.   pyytää hallintoa soveltamaan jäsenten korvauksia koskevia sääntöjä(30) oikein ja johdonmukaisesti sekä yksilöimään täsmällisesti ja välittömästi kaikki sääntöjenvastaisuudet ja laiminlyönnit;

61.   pyytää hallintoa ottamaan käyttöön menettelyn, jossa jäsenille tiedotetaan paremmin ja näkyvämmin ja jäsenten kuluja ja korvauksia koskevissa säännöissä vahvistettuja määräaikoja tositteiden lähettämiselle noudatetaan järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että tositteet toimitetaan ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen menettelyn ja sitä velvoittavan aikataulun sen laatiessa vuosikertomustaan ja että jäsenet saavat lopullisen vahvistuksen, kun asia on heidän osaltaan loppuun käsitelty;

62.   kannustaa jäsenten asemaa koskevia sääntöjä käsittelevää puhemiehistön työryhmää esittämään päätelmänsä, jotta voitaisiin toteuttaa nopeasti asianmukaiset jatkotoimet sisäisen tarkastajan avustajakorvauksia koskevassa kertomuksessaan esittämien huomautusten johdosta; vahvistaa tämän työryhmän kertomuksen perusteella ja ottaen huomioon toimivaltaisten poliittisten elinten laadittavaksi annetut uudet säännöt, että hallinnon tehtävänä on varmistaa, että avustajakorvaukset myönnetään moitteettoman varainhoidon, laillisuuden ja asianmukaisuuden periaatteiden mukaisesti; ymmärtää ongelmat ja vaikeudet, jotka liittyvät avustajakorvauksen yhteensovittamiseen kunkin 27 jäsenvaltion sosiaali- ja verolainsäädännön kanssa; kehottaa käynnistämään välittömästi tarvittavat neuvottelut jäsenvaltioiden ja Belgian hallituksen kanssa; korostaa, että tämä sinänsä monimutkainen operaatio ei kuitenkaan saa haitata avustajakorvauksia koskevan uuden säännöstön samanaikaista käyttöönottoa;

63.   panee merkille, että sisäisen tarkastajan kertomuksessa suositellaan kaksivaiheista etenemistä parlamentin avustajien työehdoissa: ensinnäkin avustajan ja jäsenen välisen sopimussuhteen olisi järjestelmällisesti perustuttava työsopimukseen, jonka mallina käytetään parannettua versiota velvoittavasta mallisopimuksesta; toiseksi tavoitteena olisi sisällyttää avustajat henkilöstöryhmään, johon sovelletaan Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja;

64.   huomauttaa, että jäsenten avustaminen vaatii joustavuutta ja liikkuvuutta ja että uusissa avustajien asemaa koskevissa säännöissä olisi määritettävä palkkaa ja sosiaalisia oikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

65.   panee merkille puheenjohtajakokouksen 6. maaliskuuta 2008 ja puhemiehistön 10. maaliskuuta 2008 yksimielisesti tekemät päätökset, joissa

   hallintoa kehotettiin varmistamaan avustajakorvausten maksamista koskevien parlamentin sisäisten sääntöjen johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano;
   pääsihteerille annettiin tehtäväksi ottaa yhteyttä komissioon ja neuvostoon sen varmistamiseksi, että jäsenten avustajia koskevat uudet säännöt voitaisiin ottaa käyttöön muuttamalla sopimussuhteisiin toimihenkilöihin sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja pitäen samalla voimassa jäsenten oikeuden palkata avustajia ja määrittää itse heidän palkkatasonsa;
   jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, avustajia ja eläkerahastoja käsittelevän työryhmän tehtäväksi annettiin arvioida kiireellisesti ja yksityiskohtaisesti nykyisten sääntöjen toimivuus ja asian tärkeyden huomioon ottaen ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia sääntöihin;
  

vaatii, että työryhmään olisi kuuluttava tarkkailijana vastuuvapausasioista vastaavan talousarvion valvontavaliokunnan jäsen; muistuttaa tässä yhteydessä puhemiehistöä pääluokkaa I – Euroopan parlamentti – koskeneista huomautuksistaan 25. lokakuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008(31) sekä 26. syyskuuta 2006 antamastaan päätöslauselmasta, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2004, pääluokka I – Euroopan parlamentti(32); kehottaa toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan asian etenemisestä selvityksen talousarvion valvontavaliokunnalle vuoden 2008 loppuun mennessä;

66.   vaatii erityisesti, että

   parlamentin olisi edellä mainitun 26. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman 76 kohdan mukaisesti tehtävä puitesopimuksia yksinomaan sellaisten jäsenvaltioissa toimivien yritysten kanssa, jotka ovat erikoistuneet työsopimuksiin liittyvien vero- ja sosiaaliturva-asioiden hoitoon sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja odottaa hallinnon vahvistavan aikataulun kyseisen kohdan täysimääräiselle täytäntöönpanolle 1. syyskuuta 2008 mennessä;
   ottaen huomioon, että sisäisessä tarkastuksessa havaitut puutteet koskevat ennen kaikkea palveluntarjoajien kanssa tehtyjä sopimuksia, nämä annetaan väliaikaisesti – pysyvää ratkaisua odotettaessa – jäsenvaltioissa toimivien maksun välittäjien hoidettaviksi; maksun välittäjä on vastuussa siitä, että palveluntarjoajia koskevissa sopimuksissa noudatetaan kyseisen jäsenvaltion vero- ja sosiaalilainsäädäntöä sekä jäsenten kuluja ja korvauksia koskevia sääntöjä, joita on vielä tässä tarkoituksessa mukautettava; palveluntarjoajia koskevia sopimuksia, jotka eivät ole näiden määräysten mukaisia, ei hyväksytä;
   parlamentin hallinnolle on luotava edellytykset todistaa tilintarkastustuomioistuimelle määrät, joita jäsenet ovat maksaneet avustajilleen, maksun välittäjille ja palveluntarjoajille, sekä näihin liittyvät ehdot;
   palvelukseen ei oteta jäsenten sukulaisia;
   jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja/tai jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien (tarkistettujen) sääntöjen noudattamatta jättämisen on automaattisesti johdettava maksujen keskeyttämiseen ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään;

67.   kehottaa pyytämään talousarvion valvontavaliokunnalta etukäteen virallisen lausunnon sellaisista Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen täytäntöönpanotoimenpiteistä(33), joilla on taloudellisia vaikutuksia;

68.   on tyytyväinen siihen, että puhemiehistö hyväksyi 25. syyskuuta 2006 parlamentin jäsenten avustajia ja harjoittelijoita Euroopan parlamentissa koskevan säännöstön (Codex) ja että kaikille jäsenille on jaettu kappale tätä säännöstöä;

69.   pyytää pääsihteeriä antamaan talousarvion valvontavaliokunnalle vuoden 2008 loppuun mennessä tiedon annettujen perintämääräysten lukumäärästä sekä niiden kokonaissummasta;

Vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

70.   toteaa, että marraskuussa 2006 vapaaehtoisessa eläkerahastossa oli 659 jäsentä; toteaa, että rahaston kuukausimaksu oli jäsentä kohden 3 354,21 euroa ja se muodostui seuraavasti: jäsen itse maksoi summasta kolmasosan eli 1 118,07 euroa, joka peritään jäsenen kulukorvauksesta; parlamentti maksoi loput kaksi kolmasosaa eli 2 236,14 euroa;

71.   kiinnittää huomiota edellä mainitun 24. huhtikuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman avoimuutta ja tulolähteitä koskeviin kohtiin;

72.   toteaa, että vapaaehtoisen eläkerahaston vakuutusmatemaattisen tulon (alijäämäinen vuodesta 2001 lähtien) alijäämää onnistuttiin pienentämään 43 756 745 eurosta vuonna 2004 ja 28 875 471 eurosta vuonna 2005 yhteensä 26 638 000 euroon vuonna 2006, mikä paransi myös rahaston vakuutusmatemaattista rahoitusasemaa (76,8 prosenttia vuonna 2004, 86,1 prosenttia vuonna 2005 ja 88,4 prosenttia vuonna 2006); korostaa, että osakemarkkinat ovat heilahdelleet viime vuosina erittäin paljon, joten rahaston nykyisen vakuutusmatemaattisen alijäämän tulevasta kehityksestä ei voi sanoa mitään varmaa; korostaa tässä yhteydessä, että rahasto on sijoittanut osakkeisiin kaiken kaikkiaan 73 prosenttia; tähdentää, että rahaston hoitajien olisi pitänyt saattaa vakuutusmatemaattista alijäämää koskeva tilanne joulukuun 2007 lopussa ajan tasalle 15. maaliskuuta 2008 mennessä;

73.   kiinnittää puhemiehistön huomion siihen, että edellä mainitun 24. huhtikuuta 2007 annetun päätöslauselman 84 kohdassa todetaan, että Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen tultua voimaan vapaaehtoisen eläkerahaston olisi keskityttävä vain säilyttämään eläkeoikeudet (jotka ovat kertyneet kesäkuuhun 2009 mennessä), mikä tarkoittaa, etteivät Euroopan parlamentin nykyiset jäsenet eivätkä rahaston muut jäsenet voi enää suorittaa maksuja rahastoon;

74.   on yllättynyt puheenjohtajakokouksen 13. maaliskuuta 2008 jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, avustajia ja eläkerahastoa käsittelevälle puhemiehistön työryhmälle antamasta suosituksesta, jonka mukaan vapaaehtoisen eläkerahaston jäsenet voivat hankkia uusia eläkeoikeuksia jäsenten asemaa koskevien sääntöjen voimaantulon jälkeenkin; muistuttaa päätöksentekoelimenä tässä asiassa toimivaa puhemiehistöä parlamentin poliittisesta tahdosta, joka on tuotu esiin parlamentin talousarvion toteuttamista vuosina 2004 ja 2005 koskevissa vastuuvapauspäätöslauselmissa ja jonka mukaan vapaaehtoisen eläkerahaston toiminta pitäisi vaiheittain lakkauttaa ja rajoittaa aiemmin kerättyjen eläkeoikeuksien säilyttämiseen sen jälkeen, kun jäsenten asemaa koskevat säännöt tulevat voimaan; vaatii puhemiehistön työryhmää valmistelemaan tarvittavia toimia parlamentin päätösten mukaisesti;

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon valmistelu

75.   muistuttaa, että vuonna 2006 parlamentti totesi olevansa "(...) halukas harkitsemaan, olisiko hallinnollisiin rakenteisiin tehtävä muutoksia tai ydintoiminnoille myönnettävä lisää tukea toimielimen työn optimoimiseksi(...)(34)"; muistuttaa myös, että samalla parlamentti arvioi, että "(...) koska Euroopan parlamentin vastuu lainsäädännöllisessä päätöksenteossa on lisääntynyt, tämän ydintoiminnon tukemiseen on osoitettava huomattavasti enemmän resursseja(...)"(35);

76.   panee merkille hallinnon toiminnan paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanon osalta;

77.   muistuttaa myös, että Lissabonin sopimus laajentaa merkittävästi yhteispäätösmenettelyn soveltamista ja että siitä tulee pääasiallinen lainsäädäntömenettely niin, että parlamentista tulee toinen tasavertainen lainsäätäjä 95 prosentissa yhteisön lainsäädäntöä;

78.   kehottaa hallintoaan tämän vuoksi esittämään viimeistään 30. marraskuuta 2008:

   parlamentin henkilöstötaulukon (virkamiehet ja muut toimihenkilöt), joka on jaoteltu palkkaluokan, pääosaston, kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan ja johon on liitetty arviointi;
   arvion tavasta, jolla pääosastot ovat käyttäneet tutkimusmäärärahoja;

79.   muistuttaa, että talousarviomenettelyssä 2007 parlamentti kehotti komissiota antamaan väliarvioinnin henkilöstötarpeistaan keskipitkällä aikavälillä sekä yksityiskohtaisen selonteon sen tuki- ja koordinointitehtäviä hoitavasta henkilöstöstä; kehotti hallintoaan arvioimaan parlamentin henkilöstöä samalta pohjalta ja samoin välinein; toivoo, että arviointikertomus toimitetaan talousarvion valvontavaliokunnalle ajoissa varainhoitovuotta 2007 koskevaa vastuuvapausmenettelyä varten; haluaa tässä yhteydessä selvittää, kuinka monen virkamiehen ja muun toimihenkilön tehtävänä on avustaa parlamentin jäseniä näiden lainsäädäntötyössä, kuinka moni toimihenkilö avustaa parlamentin valtuuskuntia ja kuinka moni toimihenkilö työskentelee parlamentin hallinnon tukipalveluissa;

Vuoden 2005 vastuuvapauden seuranta

80.   panee tyytyväisenä merkille, että usean työskentelypaikkakunnan säilyttämistä koskevasta vaatimuksesta johtuvat arvioidut toimintamenot pienenivät vuonna 2002 aiheutuneista 203 000 000 eurosta 155 000 000 euroon vuonna 2007; korostaa, että tämä tarkoittaa melkein 24 prosentin vähennystä viisivuotiskaudella; kehottaa hallintoa jatkamaan järkeistämistä; korostaa, että usean työskentelypaikkakunnan säilyttämistä koskeva vaatimus johtuu perussopimusten määräyksistä; arvioi, että näiden työskentelypaikkojen koordinointi on saatava optimaaliseksi; tähdentää, että kansalaiset eivät voi ymmärtää, miksi parlamentin on pidettävä kiinni kolmesta työskentelypaikkakunnastaan;

81.   panee merkille yhteisön kiinteistöviranomaisen perustamista koskevaan tiedusteluun annetun hallinnon vastauksen(36), jonka mukaan suuren yksittäisen viraston luominen vastaamaan Euroopan unionin toimielinten ja elinten tilojen rakennuttamisesta ja ylläpitämisestä ei vastaa esitettyjä taloudellisuuden ja moitteettoman varainhoidon vaatimuksia; toteaa samalla, että läheisempi yhteistyö on toivottavaa ja sitä toivotaan;

82.   panee merkille, että neuvotteluissa Belgian valtion kanssa D4- ja D5-rakennusten tontista ja sen tulevaisuudesta ei ole edistytty mainittavasti; kehottaa kiinteistöasioista vastaavaa varapuhemiestä ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä Belgian uuteen hallitukseen;

83.   panee merkille, että sen Kioto+ -suunnitelmaa koskevien vaatimusten täyttämisessä on edistytty; muistuttaa, että 18. kesäkuuta 2007 puhemiehistö

   kehotti pääsihteeriä käynnistämään tarjouskilpailun Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen arvioimiseksi,
   pani merkille tarkistetut tulevaisuuden ympäristötavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet ja hyväksyi ne,
   hyväksyi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) seuraavien vaiheiden aikataulun,
   kehotti pääsihteeriä laatimaan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman,
   päätti perustaa hiilidioksidipäästöjen seurantaa varten työryhmän, joka muodostuu kahdesta EMAS-prosessin myöhemmässä vaiheessa nimettävästä puhemiehistön jäsenestä,
   vahvisti periaatteen, jonka mukaan kaikki ympäristöaloitteet kytketään EMASiin, ja päätti, että on varmistettava, että EMASin kehittämiseen on käytettävissä riittävästi resursseja;

84.   kehottaa ilmoittamaan talousarvion valvontavaliokunnalle kaikesta muustakin edistymisestä;

Monikielisyys

85.   korostaa monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen kasvanutta merkitystä parlamentin jäsenten työssä; on huolissaan menettelysääntöjen täytäntöönpanoa koskevassa kahdessa puolivuotiskertomuksessa vuodelta 2006 mainituista puutteista tulkkauspalvelun tehokkaassa käytössä; toteaa, että tämän vuoksi käytettävissä olleita määrärahoja ei kohdennettu tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja että eniten tästä puutteesta kärsivät parlamentin valiokunnat ja valtuuskunnat sekä poliittiset ryhmät; kehottaa tässä yhteydessä ja ottaen huomioon monikielisyydestä 5. syyskuuta 2006 annetun selvityksen pääsihteeriä pyrkimään yhteiseen ratkaisuun käyttäjien kanssa;

Tiedotus- ja viestintäpolitiikka

86.   muistuttaa, että parlamentin tiedotus- ja viestintäpolitiikan alalla toimintaa on lisätty ja tiedotukseen on luotu uusia välineitä, millä on ollut huomattava vaikutus vuoden 2006 talousarvioon (vierailukeskus, Web TV, audiovisuaalisten laitteistojen asentaminen); kehottaa pääsihteeriä esittämään kertomuksen tiedotus- ja viestintäpolitiikan täytäntöönpanosta ja arvioinnista viimeistään heinäkuun 2008 lopussa;

Tietotekniikka

87.   korostaa tietotekniikan tärkeyttä Euroopan parlamentille yleisesti ja erityisesti sen toiminnalle; pahoittelee, että tehdyt parannukset keskittyvät toimielimen esittelyyn Internetissä ja intranetissä eivätkä niinkään keinoihin lainsäädäntötyön helpottamiseksi ja tehostamiseksi;

Muita asioita

88.   kehottaa pääsihteeriä lähettämään budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle jäljennökset kaikista puhemiehistön, myös sen työryhmien, sekä puheenjohtajakokouksen kertomuksista, joilla on taloudellisia vaikutuksia;

89.   muistuttaa, että asia, joka koski 4 136 125 Belgian frangin poikkeamaa vastaanotetun maksun ja sitä koskevien tilivientien välillä vuonna 1982, saatiin ratkaistua vuonna 2007, ja sitä käsitellään näin ollen varainhoitovuotta 2007 koskevassa vastuuvapausmenettelyssä;

Johtopäätökset mietintöluonnosta koskeneista keskusteluista valiokunnassa

90.   kiinnittää jälleen huomiota talousarvioon sisältyvien ensisijaisten tavoitteiden merkitykseen vastuuvapausmenettelyssä ja katsoo edelleen, että vastuuvapausmenettelyn lopputulos on talousarviomenettelyn kannalta erittäin merkittävä asia; on näin ollen tyytyväinen siihen, että budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan välinen yhteistyö voi saada entistä suuremman merkityksen Lissabonin sopimuksen tultua voimaan;

91.   panee tyytyväisenä merkille vuoden 2006 talousarvioon sisältyvien ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa saavutetun edistyksen; pyrkii kuitenkin edelleen varmistamaan, että kaikki ensisijaiset tavoitteet saavutetaan;

92.   panee merkille sisäisen tarkastajan avustajakorvauksia koskevan (luottamuksellisen) kertomuksen, jossa tarkastellaan kyseisiä korvauksia koskevaa sisäistä valvontajärjestelmää sekä ehdotetaan mahdollisia parannuksia; korostaa, että parlamentin hallinto on tehnyt täysin ja avoimesti yhteistyötä esittelijän kanssa kaikissa mietintöluonnoksen laadinnan vaiheissa; korostaa myös sitä, että Euroopan petostentorjuntavirastoa ja tilintarkastustuomioistuinta on pyydetty tutkimaan sisäinen tarkastuskertomus ja ryhtymään siitä tekemiensä johtopäätösten edellyttämiin asianmukaisiin toimiin; pahoittelee parlamentin työjärjestyksen luottamuksellisuussäännösten rikkomista sekä luottamuksellisia tietoja koskevien henkilökohtaisten ja poliittisten tulkintojen julkistamista; katsoo, että kyseiset tulkinnat antavat väärän vaikutelman kertomuksen tavoitteista ja johtopäätöksistä;

93.   kehottaa toimivaltaisia elimiään toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta täysistunnossa hyväksyttäisiin parlamentin työjärjestyksen liitteessä VII olevan A osan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti säännöt luottamuksellisten asiakirjojen käsittelystä, jotka puhemiehistö hyväksyi 13. marraskuuta 2006, hyvissä ajoin ennen varainhoitovuotta 2007 koskevaa vastuuvapausmenettelyä;

94.   pahoittelee sitä, että neuvotteluissa Belgian valtion kanssa D4- ja D5-rakennusten tonttimaasta ja niiden kunnallistekniikasta ei ole edistytty; vaatii Belgian valtiota noudattamaan parlamentille antamaansa määrätietoista poliittista lupausta.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 318, 29.12.2007.
(4) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(5) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(9) EUVL C 273, 15.11.2007, kohta 10.6.
(10) EUVL L 78, 15.3.2006.
(11) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(12) EUVL C 318, 29.12.2007.
(13) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(14) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(15) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(16) PE 349.540/Bur/ann/def.
(17) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, kohta 10.6.
(19) EUVL L 177, 6.7.2007, s. 3.
(20) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 3.
(21) Euroopan parlamentin päätös 2005/684/EY, Euratom, tehty 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1).
(22) EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan 1 kohta.
(23) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(24) EUVL C 318, 29.12.2007, s. 3.
(25) EUVL C 273, 15.11.2007, kohta 10.6.
(26) EUVL C 273, 15.11.2007, kohta 10.12.
(27) Edellä mainitun 24. huhtikuuta 2007 annetun päätöslauselman 5 kohta.
(28) Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23. joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
(29) EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
(30) PE 113.116/BUR./rev., XXIV/03-2007, 1. maaliskuuta 2007.
(31) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0474, erityisesti 23 ja 24 kohta.
(32) EUVL L 177, 6.7.2007, s. 3, 73–79 kohta.
(33) PE 388.087/BUR/GT/REV 10.
(34) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156, 19 kohta.
(35) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156, 20 kohta.
(36) Pääsihteerin 29. lokakuuta 2007 lähettämä kirje (317124).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka II, neuvosto
PDF 201kWORD 49k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka II – Neuvosto (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
P6_TA(2008)0135A6-0096/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0364/2007)(2),

–   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0096/2008),

1.   myöntää neuvoston pääsihteerille vastuuvapauden neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka II – Neuvosto (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0364/2007)(7),

–   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0096/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 neuvostolla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 626 102 378,31 euroa (586 182 640,52 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 91,79 prosenttia eli vähemmän kuin vuonna 2005 (96,69 prosenttia);

2.   panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 käyttöön otetun suoriteperusteisen kirjanpidon jälkeen neuvoston tilinpäätöksestä ilmenee, että sen taloudellinen tulos on positiivinen (90 578 934 euroa) ja että sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (498 579 523 euroa);

3.   pitää valitettavana, että toisin kuin muut toimielimet, neuvosto ei toimita vuosittaista toimintakertomusta parlamentille vedoten siihen, että asiasta on tehty vuonna 1970 herrasmiessopimus (neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjattu päätöslauselma) eikä varainhoitoasetuksessa vaadita sen toimittamista; kehottaa neuvostoa harkitsemaan uudestaan päätöstä olla julkaisematta toimintakertomusta ja toimittamatta sitä parlamentille ollakseen vastuullisempi suurta yleisöä ja veronmaksajia kohtaan;

4.   viittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edellä mainitun vuosikertomuksen 10.14 kohdassa tekemään havaintoon, jonka mukaan neuvosto on jatkanut Eurooppa-neuvoston kokouksissa tarvittavia televiestintäpalveluja koskevaa sopimusta perustellen jatkoajan virheellisesti varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 126 artiklan 1 kohdan e alakohdalla;

5.   on tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että ennen sopimuksen päättymistä olisi pitänyt järjestää avoin tarjouskilpailu; ymmärtää kuitenkin neuvoston vastauksissaan esiin tuomat poikkeukselliset olosuhteet ja etenkin sen, että neuvoston sihteeristön oli keskityttävä toimissaan uuden LEX-rakennuksen käyttöönottoon liittyviin hankkeisiin; panee merkille, että sopimusta jatkettiin jälleen vuonna 2007 ilman tarjouskilpailua; toteaa kuitenkin tyytyväisenä, että uusi tarjouskilpailumenettely on käynnistetty ja sen pitäisi johtaa uuteen sopimukseen heinäkuusta 2008 lähtien;

6.   panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto onnistui vähentämään noin kolmasosalla ura-alueisiin A ja B kuuluvalle henkilöstölle ennen 31. joulukuuta 1997 ylityökorvauksena myönnettyjä pitämättömiä lomapäiviä; panee merkille, että neuvoston hallinto on antanut velvoittavan ohjeen, jonka tarkoituksena on jäljellä olevien kertymien poistaminen vuoteen 2009 mennessä, ja kannustaa neuvostoa noudattamaan tätä itselleen asettamaansa määräaikaa;

7.   panee tyytyväisenä merkille, että majoituskustannuksia koskevat neuvoston pääsihteeristön uudet virkamatkasäännöt tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2007 eli aiemmin kuin mitä neuvosto alun perin oli arvioinut (lokakuu 2007) varainhoitovuotta 2005 koskeneiden tilintarkastustuomioistuimen havaintojen seurannassaan;

8.   panee tyytyväisenä merkille erityisryhmän perustamisen sekä ryhmän antamat suositukset jäsenvaltioiden valtuuskuntien matkakulujen korvausjärjestelmän uudistamiseksi; tukee neuvoston aikomusta jatkaa jäsenvaltioiden toimittamien tilitysten tiukkaa valvontaa, kunnes vuoden 2009 alkupuolella käyttöön otettava uusi sähköiseen kulkulupaan perustuva järjestelmä toimii asianmukaisesti;

9.   panee merkille, että yleisten hallintoasioiden yksikkö sai tehtäväkseen muun muassa koordinoida ja valvoa 1. tammikuuta 2005 ja 1. heinäkuuta 2007 välisenä aikana sisäisen tarkastajan suositusten täytäntöönpanoa, mikä esti tätä varmistamasta omien suositustensa seurannan; on tyytyväinen siihen, että tämä vastuu on nyt palautettu sisäiselle tarkastajalle;

10.   huomauttaa, että edellä mainitussa herrasmiessopimuksessa todetaan Euroopan parlamenttia koskevasta talousarvion pääluokasta, että "neuvosto sitoutuu olemaan tekemättä tarkistuksia Euroopan parlamentin menoarvioon. Tätä sitoumusta noudatetaan vain silloin, kun menoarvio ei ole ristiriidassa yhteisön määräysten kanssa, ja erityisesti henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen sekä toimielinten kotipaikkoja koskevien määräysten kanssa";

11.   toistaa mielipiteensä siitä, että kun otetaan huomioon herrasmiessopimuksen laatimisesta kulunut aika ja huomattava ero sen sanamuodon ja sille annetun tulkinnan välillä, herrasmiessopimusta olisi tarkistettava; katsoo, että tällä hetkellä ei ole mitään estettä noudattaa neuvoston kohdalla tavanomaista vastuuvapausmenettelyä, jota noudatetaan muiden toimielinten kohdalla;

12.   pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että neuvosto ja muut yhteisön elimet ja toimielimet hyväksyvät vakiintuneen käytännön, jonka mukaan parlamentti myöntää niiden pääsihteereille vastuuvapauden toimielinten talousarvion toteuttamisesta, mutta pahoittelee, että varainhoitoasetuksessa ei lainkaan mainita tätä käytäntöä vaan se sisältää ainoastaan komissiolle myönnettävää vastuuvapautta koskevat säännökset;

13.   kehottaa toimimaan mahdollisimman avoimesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla; pyytää neuvostoa varmistamaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(11) 42 kohdan noudattamisen niin, ettei YUTP:n toimintamenoja esitetä neuvoston talousarviossa;

14.   kehottaa painokkaasti neuvostoa ilmoittamaan kohta kohdalta menojen tarkan luonteen varainhoitovuodeksi 2006 vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion neuvostoa koskevan pääluokan II osastossa 3 (toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot)(12), jotta parlamentti voisi tarkastaa, onko edellä mainittua toimielinten sopimusta noudatettu; pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaessa asianmukaisiin toimiin, jos sopimusta rikotaan;

15.   pyytää neuvostoa toimittamaan parlamentille jälkikäteisen arvion Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä yksittäisistä toimista ja EU:n erityisedustajien toimista, joita väitteiden mukaan tarkastetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).
(12) EUVL L 78, 15.3.2006, I/273.


Vastuuvapaus 2006: pääluokka IV, tuomioistuin
PDF 204kWORD 50k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka IV – Tuomioistuin (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
P6_TA(2008)0136A6-0097/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0365/2007)(2),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0097/2008),

1.   myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka IV – Tuomioistuin (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0365/2007)(7),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0097/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 yhteisöjen tuomioistuimella oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 252 306 372,60 euroa (232 602 467,74 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 94,58 prosenttia;

2.   panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönoton jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen tilinpäätöksestä ilmenee, että sen taloudellinen tulos on kyseisenä vuonna negatiivinen (1 529 933 euroa) ja että sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (72 187 617 euroa);

3.   panee tyytyväisenä merkille, että yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi heinäkuussa 2007 yhteisöjen tuomioistuimen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen jäseniin ja entisiin jäseniin sovellettavat ammattieettiset säännöt(11), joissa heidät muun muassa velvoitetaan antamaan tuomioistuimen presidentille ilmoitus taloudellisista intresseistään; toistaa kuitenkin jälleen painokkaasti pyyntönsä julkaista konkreettiset ilmoitukset avoimuuden vuoksi esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivustolla, vaikkei siihen vielä olekaan oikeudellista velvoitetta;

4.   ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että 1. lokakuuta 2007 alkaen toiminnassa on ollut kaksi erillistä hallintoyksikköä (sisäisen tarkastuksen yksikkö ja ennakkotarkastusyksikkö), joilla on kaksi erillistä yksikönpäällikköä, jolloin on päästy sekä tilintarkastustuomioistuimen että parlamentin aiempina vuosina arvostelemasta tilanteesta, jossa sisäisen tarkastuksen osaston päällikkö vastasi tulojen ja menojen hyväksyjien toimien ennakkotarkastuksista;

5.   ilmaisee tyytyväisyytensä vastauksiin, jotka tuomioistuin antoi esittelijän kyselyyn vuonna 2006 toimitetuissa sisäisissä tarkastuksissa annettujen suositusten tarkasta luonteesta ja sisällöstä ja joiden mukaan tuomioistuimen sisäinen tarkastaja toimitti viisi erityistarkastusta ja antoi kyseisille yksiköille suosituksia (vierailujen järjestelyistä ja budjettihallinnosta, vakuutussopimuksista, sisäisen valvonnan vähimmäisvaatimuksia koskevista menettelyistä, muuttokulujen hallinnoinnista ja puhelinten käytöstä); korostaa kuitenkin tarvetta panna nämä suositukset täysimääräisesti täytäntöön;

6.   ilmaisee tyytyväisyytensä myös siihen, että kun vuonna 2005 ei toimitettu yhtään jälkitarkastusta, vuonna 2006 sisäisen tarkastuksen ja varainhoidon tuen yksikkö toimitti kolmenlaisiin menoihin eli dokumentaatio- ja kirjastomenoihin, ajoneuvoihin ja televiestintään kohdistuneita jälkitarkastuksia, jotka osoittivat valvottujen menojen asianmukaisuuden ja sääntöjenmukaisuuden;

7.   pitää myönteisenä, että neuvoteltujen sopimusten osuus tehdyistä hankintasopimuksista on laskenut vuonna 2005 toteutuneesta 38 prosentista 34 prosenttiin vuonna 2006 (kyse on varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen(12) muuttamisen jälkeen yli 60 000 euron arvoisista sopimuksista); pyytää tuomioistuinta kuitenkin pyrkimään entistä ponnekkaammin vähentämään niiden osuutta entisestään;

8.   toteaa, että vuosi 2006 oli ensimmäinen vuosi, jolloin äskettäin perustettu virkamiestuomioistuin varsinaisesti käytti tuomiovaltaansa aloitettuaan toimintansa joulukuussa 2005;

9.   panee merkille, että käännettyjen sivujen määrä nousi 669 668 sivuun vuonna 2006 eli 24 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna, vaikka käännettäväksi lähetettyjen sivujen määrä pysyi samana (645 176 sivua vuonna 2005 ja 642 113 vuonna 2006) ja että tuomioistuin on toimillaan onnistunut purkamaan vuoden 2004 laajentumisesta syntynyttä kertymää;

10.   viittaa kiinteistömenoista laaditussa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 2/2007 esitettyyn kritiikkiin, jonka mukaan riippumatonta asiantuntijaa, jonka nimittämisestä määrättiin tuomioistuimen päärakennuksen ("Palais") laajennusosaa koskevassa puitesopimuksessa, ei nimitetty heti alussa ja alkuperäisessä puitesopimuksessa vahvistettiin ainoastaan yleisperiaatteet;

11.   panee tyytyväisenä merkille, että riippumaton asiantuntija (KPMG) on nyt vihdoin nimitetty ja se on aloittanut sopimuksen valvonnan ja koko kirjanpitoaineiston tarkastamisen jälkikäteen; toivoo, että alkuperäisessä budjetissa pysytään, ja kannustaa tuomioistuinta valvomaan tarkkaan kaikilta osin hankkeen etenemistä valvontaa koskevien soveltamissääntöjen mukaisesti;

12.   panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että Luxemburgin suurherttuakunta ja tuomioistuin ovat nyt allekirjoittaneet ostovuokraussopimuksen, jossa vahvistetaan vuoden 2001 puitesopimuksen täydentämisen edellyttämät määräykset ja määrätään rakennuskompleksin maa-alueen myynnistä tuomioistuimelle symboliseen 1 euron hintaan, kun tuomioistuimesta tulee rakennusten omistaja;

13.   muistuttaa siitä, että tilintarkastustuomioistuin totesi toimielinten kiinteistömenoista antamansa erityiskertomuksen nro 2/2007 35 kohdassa Luxemburgissa sijaitsevan yhteisöjen tuomioistuimen laajennushankkeen rahoituksesta seuraavaa: "(...) tuomioistuin ei ollut mukana tarjouskilpailussa eikä osallistunut yksityiskohtaisiin neuvotteluihin sopimuksesta, johon sisältyviä ehtoja ja optioita se ei myöskään ollut hyväksynyt etukäteen, eikä se ole allekirjoittanut rahoitussopimuksia, vaikka rahoitusmenot ovat sen vastuulla (esim. korkotaso, hallintomenot). Tuomioistuimen osastot tarkastivat menettelyn, jota hallitus oli soveltanut hankkeen rahoitusta koskevan sopimuksen teossa ja huomauttivat, että asianmukainen kilpailu puuttui. (...)"; kehottaa komissiota esittämään heinäkuuhun 2008 mennessä tulokset tutkinnasta, jonka se ilmoitti kirjalliseen kysymykseen E-4016/2007 antamassaan vastauksessa toimittavansa tarjouskilpailudirektiivejä koskevista mahdollisista rikkomuksista;

14.   huomauttaa, että vuonna 2006 palveluksessa olevien virkamiesten ja toimihenkilöiden (ylimääräiset ja tilapäiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset työntekijät) määrä nousi vuoden aikana 4,8 prosentilla 1 786:een;

15.   panee kuitenkin huolestuneena merkille, että tuomioistuimella on yhä vaikeuksia palkata henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvaa pätevää henkilöstöä useisiin virkoihin (lähinnä tulkkeja ja tietotekniikan asiantuntijoita) EPSOn järjestämien kilpailujen perusteella;

16.   onnittelee tuomioistuinta siitä, että sen toimintakertomukseen on sisällytetty luku, jossa esitetään parlamentin aiempien vastuuvapauspäätösten ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten johdosta vuoden aikana toteutetut toimet; pyytää kuitenkin esittämään tässä jaksossa sekä tuomioistuimen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sisäisistä tarkastuksista lähettämässä kertomuksessa yksityiskohtaisempia tietoja.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) EUVL C 223, 22.9.2007, s. 1.
(12) Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin
PDF 202kWORD 49k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
P6_TA(2008)0137A6-0093/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0366/2007)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon riippumattoman tilintarkastajan antaman kertomuksen tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksestä(4),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(5),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0093/2008),

1.   myöntää tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille vastuuvapauden tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(7),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0366/2007)(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(9),

–   ottaa huomioon riippumattoman tilintarkastajan antaman kertomuksen tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksestä(10),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(11),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(12) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0093/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 tilintarkastustuomioistuimella oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 113 596 668,31 euroa (107 548 618,24 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 89 prosenttia, joka jää alle muiden toimielinten keskiarvon;

2.   panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönoton jälkeen tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksestä ilmenee, että sen taloudellinen tulos on varainhoitovuonna 2006 negatiivinen (32 000 euroa) ja että sen vastuut ovat 11 418 000 euroa varoja suuremmat;

3.   muistuttaa, että varainhoitovuonna 2006 (samoin kuin varainhoitovuonna 2005) tilintarkastustuomioistuimen tilit tarkasti ulkopuolinen yritys KPMG, joka totesi seuraavaa: "... tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan luotettavan kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2006 sekä sen toiminnan tuloksesta tuolloin päättyneeltä varainhoitovuodelta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, kyseisen asetuksen soveltamissääntöjen, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen mukaisesti";

4.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi entisten jäsentensä eläkkeiden tilinpitoa koskeneeseen esittelijän kyselyyn kirjallisen vastauksen, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin on esittänyt taseessaan eläkevastuunsa 31. joulukuuta 2006 ja jäsenvaltioiden takaus on julkaistu saman taseasiakirjan huomautuksissa, mutta niitä ei lueta pitkäaikaisiin saataviin jäsenvaltioilta; panee lisäksi merkille, että varainhoitovuonna 2006 tilintarkastustuomioistuin maksoi jäsenilleen eläkkeitä 2,3 miljoonaa euroa;

5.   toistaa kantansa, jonka mukaan vastuu tulevista eläkemaksuista ja pitkäaikainen saatava jäsenvaltioilta – koska ne takaavat eläkejärjestelmän rahoituksen – olisi sisällytettävä taseeseen, jotta saataisiin selkeä kuva olemassa olevista velvoitteista ja EU:n todellisista tarkastuskustannuksista sekä noudatettaisiin 1. tammikuuta 2005 alkaen sovellettavan suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteita;

6.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastajan kertomus varainhoitovuodelta 2006 oli suurelta osin myönteinen ja siinä todettiin, että tarjouskilpailuasiakirjojen ja sopimusten laatu oli tyydyttävä, vaikka yksinkertaistettujen tai poikkeuksellisten menettelyjen valintaa olisi voitu perustella paremmin ja tarjousten arviointiin liittyvää asiakirja-aineistoa olisi parannettava; on tässä mielessä tyytyväinen siihen, että kaikki sisäisen tarkastajan suositukset (hankintasopimuksiin liittyvän asianmukaisen koulutuksen lisääminen ja kaikkien sopimusten rekisteröinti yhteen tietokantaan) ovat johtaneet toimiin;

7.   panee huolestuneena merkille, että esittelijän kyselyyn annetuista vastauksista käy ilmi, että tilintarkastustuomioistuimella on vieläkin vaikeuksia rekrytoida EPSO:n järjestämistä kilpailuista ammatillisesti pätevää henkilöstöä tiettyihin virkoihin, osaksi koska elinkustannukset ovat Luxemburgissa korkeammat ja peruspalkkataso AD5 ei houkuta; on kuitenkin tyytyväinen, että avointen virkojen määrää on pystytty laskemaan huomattavasti vuodesta 2006, jolloin se oli 74 virkaa, 56 virkaan vuonna 2007, ja kiittää tilintarkastustuomioistuimen aikomusta vähentää edelleen avointen virkojen määrää ja niiden suhteellista osuutta henkilöstötaulukosta kuluvan ja tulevien vuosien aikana;

8.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimeen tuli vuoden 2006 aikana viisi uutta jäsentä; toistaa toiveensa, että tilintarkastustuomioistuimen rakennetta järkeistettäisiin entisestään ennen seuraavaa laajentumista; pyytää tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan vaihtoehtoja nykyiselle mallille, jotta tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kokonaismäärää voidaan vähentää; pyytää harkitsemaan ehdotuksia kiertävästä järjestelmästä, joka olisi samanlainen kuin Euroopan keskuspankin neuvostossa sovellettava järjestelmä, tai järjestelmästä, jossa on vain yksi päätilintarkastaja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ilmoittamaan parlamentille 30. syyskuuta 2008 mennessä, mitä se aikoo tehdä tämän suosituksen johdosta;

9.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt uuden suoriteperusteisen tarkastuksen käsikirjan ja aikoo kehittää edelleen tietojärjestelmätarkastusta ja mukauttaa tarkastusryhmien organisaatiota ottaakseen huomioon toimintoperusteisen budjetoinnin vaikutuksen tilintarkastukseen; panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi vuonna 2006 omaa toimintaansa ja teki arvion perusteella toimintasuunnitelman;

10.   huomauttaa, että tätä toimintasuunnitelmaa tarkastellaan vertaisarvioinnissa, jonka toteuttaa kansainvälinen vertaisarviointiryhmä; kehottaa tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä tiedottamaan toimintasuunnitelman tarkistamisen ja sen täytäntöönpanon etenemisestä;

11.   panee merkille jäsenten taloudellisia etuja koskevista ilmoituksista, että tilintarkastustuomioistuimen menettelysääntöjen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet toimittavat ilmoituksen taloudellisista eduistaan ja muista varoistaan (mukaan luettuina osakkeet, vaihtovelkakirjalainat ja sijoitustodistukset, maaomaisuus ja kiinteistöt sekä puolison ammatillinen toiminta) tilintarkastustuomioistuimen presidentille, joka säilyttää niitä luottamuksellisesti, ja että kyseisiä ilmoituksia ei julkaista;

12.   toteaa jälleen, että periaatteessa ja avoimuuden vuoksi EU:n kaikkien toimielinten jäseniä olisi vaadittava toimittamaan taloudellisista eduistaan ilmoitus, jonka olisi oltava saatavilla Internetissä julkisessa rekisterissä; ilmaisee pettymyksensä sen johdosta, että vastoin parlamentin viime vuonna ilmaisemaansa pyyntöä tilintarkastustuomioistuin ei ilmoittanut parlamentille 30. syyskuuta 2007 mennessä, mihin asiaa koskeviin toimiin se ryhtyy.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 292, 5.12.2007, s. 1.
(5) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(7) EUVL L 78, 15.3.2006.
(8) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(10) EUVL C 292, 5.12.2007, s. 1.
(11) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(12) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
PDF 206kWORD 49k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
P6_TA(2008)0138A6-0098/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0367/2007)(2),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0098/2008),

1.   myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0367/2007)(7),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0098/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla (ETSK) oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 112 389 673,52 euroa (106 880 105,67 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 97,01 prosenttia;

2.   panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 käyttöön otetun suoriteperusteisen kirjanpidon jälkeen ETSK:n tilinpäätöksistä ilmenee, että sillä on 2 204 729 euron negatiivinen taloudellinen tulos (alijäämä) ja toisiaan vastaava määrä (164 448 636 euroa) varoja ja vastuita;

3.   panee tyytyväisenä merkille, että ETSK ja alueiden komitea allekirjoittivat joulukuussa 2007 uuden hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen kaudelle 2008–2014; on vakuuttunut siitä, että näiden kahden toimielimen välinen yhteistyö on taloudellisesti kannattavaa eurooppalaisten veronmaksajien kannalta;

4.   panee tyytyväisenä merkille näiden toimielinten selvän sitoutumisen sisäisen valvonnan standardiensa yhdenmukaistamiseen parhaiden käytäntöjen pohjalta sekä kaikkien muiden asianmukaisten, yhteispalvelujen varainhoidollisten menettelyjen yhdenmukaistamiseen;

5.   panee merkille, että uudessa sopimuksessa pidetään kaikkein tärkeimmät osa-alueet (infrastruktuuri, atk ja televiestintä sekä kääntäminen, mukaan lukien asiakirjojen tuottaminen) yhteispalvelun piirissä, kun taas rajallinen määrä palveluja irrotetaan siitä, mm. sisäiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kirjasto ja painatuksen esitoimet;

6.   vaatii kuitenkin, että tämä palvelujen irrottaminen ei saa aiheuttaa kuluja, ja kehottaakin siksi näitä komiteoita laatimaan osana välivaiheen arviointia yhteisen analyysin, jotta voidaan arvioida, onko tästä resurssien siirrosta ollut hyötyä molemmille; pyytää komiteoita antamaan parlamentille yhteistyösopimuksesta irrotettujen palvelujen osalta tietoja miniyhteistyösopimuksista;

7.   kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa 10.19 kohdassa tekemään huomautukseen siitä, että sopimusten hallinnointi ja valvonta oli puutteellista; panee huolestuneena merkille, että suuri prosenttiosuus hankintojen kokonaismenoista perustui sopimuksiin, jotka tehtiin neuvottelumenettelyllä tarjousmenettelyjen sijaan; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille komiteoiden yhteispalvelujen antamat tiedot, joiden mukaan useimmista rakennuksiin liittyvistä hankinnoista, joista oli aiemmin tehty sopimukset neuvottelumenettelyllä, on tehty uusi sopimus tarjouskilpailun pohjalta tai käynnistetty tarjouskilpailu;

8.   panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille yhteispalveluihin luodun sopimusyksikön, joka avustaa kaikkia yhteispalvelujen toiminnallisia osastoja julkisten hankintojen alalla; panee merkille, että uudessa sopimuksessa yhteispalvelujen tarkastusyksikkö on siirretty kunkin komitean omiin yksiköihin;

9.   panee merkille, että esittelijän Remorqueur- ja Van Maerlant -rakennusten käyttöastetta vuonna 2007 koskevaan kyselyyn annettujen yhteispalvelujen vastausten perusteella 92 prosenttia komiteoiden toimistotilojen kokonaismäärästä on nyt käytössä ja tilantarve on tyydytetty tuleviksi vuosiksi;

10.   panee merkille Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostamisen osalta, että ETSK:n sisäinen tarkastaja totesi raportissaan, ettei hän löytänyt tekijöitä, jotka olisivat tukeneet sitä, ettei Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostustöiden valmistumisen myöhästymistä koskevien seuraamusten sopiminen olisi ollut puolusteltavissa; huomauttaa, että tämä raportti lähetettiin OLAFille eikä se johtanut mihinkään jatkotoimiin, joista ETSK tai alueiden komitea olisivat tietoisia;

11.   panee merkille, että ETSK piti vuotuisessa toimintakertomuksessaan vuonna 2006 toteutettujen jälkitarkastusten määrää riittämättömänä; panee tyytyväisenä merkille ETSK:n tilanteen parantamiseksi toteuttamat toimenpiteet, kuten henkilöstötilanteen vakauttamisen ja tarkastajien yhteentoimivuuden parantamisen;

12.   pitää ratkaisevan tärkeänä, että esimerkiksi tulojen ja menojen hyväksyjien ja tarkastajien suorittamat tarkastukset ovat riittävän tiukkoja; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää toteuttaa riittävästi satunnaisia tarkastuksia kaikilla aloilla sen lisäksi, että toteutetaan muutamia strategisia tarkastuksia aloilla, joilla riski on suurempi;

13.   panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille ETSK:n pääsihteerin parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle antaman henkilökohtaisen vakuutuksen siitä, että ennakko- ja jälkitarkastusten tehokkuudesta ja asianmukaisuudesta on kohtuulliset takeet;

14.   pitää myönteisenä, että ETSK:aan on perustettu kolmesta ETSK:n jäsenestä koostuva tarkastuskomitea, jota avustaa ulkoinen tarkastaja, joka raportoi ETSK:n puheenjohtajalle ja jonka tehtäviin kuuluu muun muassa sisäisen tarkastuksen yksikön riippumattomuuden varmentaminen sekä tarkastuskertomuksiin sisältyvien suositusten johdosta toteutettujen toimien arviointi;

15.   pitää valitettavana, että Belgiassa erästä entistä ETSK:n jäsentä vastaan vireille pannun, matkakuluja koskevan rikosasian (johon viitataan vastuuvapauden myöntämisestä 27. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman(11) 4 kohdassa) suullista käsittelyä tuomioistuimessa on lykätty viisi kertaa, joista kolme vastaajan pyynnöstä; panee tyytyväisenä merkille, että ETSK:n hallinto on antanut kirjalliset todisteet siitä, että ETSK ei kannustanut kyseisiin lykkäyksiin;

16.   panee tyytyväisenä merkille, että 10. lokakuuta 2007 hyväksyttiin ETSK:n jäsenten matka- ja kokouskulujen korvaamista koskevien sääntöjen yleinen tarkistus, jolla parannetaan ja yksinkertaistetaan korvausmenettelyjä varmistaen kuitenkin avoimuus ja kaikkien jäsenten tasapuolinen kohtelu sekä otetaan huomioon tekninen kehitys (kuten sähköiset matkaliput, online-hotellivaraukset ja videoneuvottelut).

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 171.


Vastuuvapaus 2006: pääluokka VII, alueiden komitea
PDF 208kWORD 52k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VII – Alueiden komitea (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
P6_TA(2008)0139A6-0095/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0368/2007)(2),

–   ottaa huomioon alueiden komitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0095/2008),

1.   myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VII – Alueiden komitea (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6-0368/2007)(7),

–   ottaa huomioon alueiden komitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0095/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 alueiden komitealla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 74 391 953,27 euroa (69 570 456,32 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 97,94 prosenttia;

2.   panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönoton jälkeen alueiden komitean tilinpäätöksestä ilmenee, että sen taloudellinen tulos on kyseisenä varainhoitovuonna negatiivinen (8 306 761 euroa) ja että sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (101 124 165 euroa);

3.   panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea allekirjoittivat joulukuussa 2007 uuden hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen kaudelle 2008–2014; on vakuuttunut siitä, että näiden kahden toimielimen välinen yhteistyö on taloudellisesti kannattavaa eurooppalaisten veronmaksajien kannalta;

4.   panee tyytyväisenä merkille näiden toimielinten selvän sitoutumisen sisäisen valvonnan standardien yhdenmukaistamiseksi parhaiden käytäntöjen pohjalta sekä kaikkien muiden asianmukaisten, yhteispalvelujen varainhoidollisten menettelyjen yhdenmukaistamiseksi;

5.   panee merkille, että uudessa sopimuksessa pidetään kaikkein tärkeimmät osa-alueet (infrastruktuuri, atk ja televiestintä sekä kääntäminen, mukaan lukien asiakirjojen tuottaminen) yhteispalvelun piirissä, kun taas rajallinen määrä palveluja irrotetaan siitä, mm. sisäiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kirjasto ja painatuksen esitoimet;

6.   vaatii kuitenkin, että tämä palvelujen irrottaminen ei saa aiheuttaa kuluja, ja kehottaakin siksi näitä komiteoita laatimaan osana välivaiheen arviointia yhteisen analyysin, jotta voidaan arvioida, onko tästä resurssien siirrosta ollut hyötyä molemmille; pyytää komiteoita antamaan parlamentille yhteistyösopimuksesta irrotettujen palvelujen osalta tietoja miniyhteistyösopimuksista;

7.   kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa 10.19 kohdassa tekemään huomautukseen siitä, että sopimusten hallinnointi ja valvonta oli puutteellista; panee huolestuneena merkille, että suuri prosenttiosuus hankintojen kokonaismenoista perustui sopimuksiin, jotka tehtiin neuvottelumenettelyllä tarjousmenettelyjen sijaan; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille komiteoiden yhteispalvelujen antamat tiedot, joiden mukaan useimmista rakennuksiin liittyvistä hankinnoista, joista oli aiemmin tehty sopimukset neuvottelumenettelyllä, on tehty uusi sopimus tarjouskilpailun pohjalta tai käynnistetty tarjouskilpailu;

8.   panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille yhteispalveluihin luodun sopimusyksikön, joka avustaa kaikkia yhteispalvelujen toiminnallisia osastoja julkisten hankintojen alalla; panee merkille, että uudessa sopimuksessa yhteispalvelujen tarkastusyksikkö on siirretty kunkin komitean omiin yksiköihin;

9.   panee merkille, että esittelijän Remorqueur- ja Van Maerlant -rakennusten käyttöastetta vuonna 2007 koskevaan kyselyyn annettujen yhteispalvelujen vastausten perusteella 92 prosenttia komiteoiden toimistotilojen kokonaismäärästä on nyt käytössä ja tilantarve on tyydytetty tuleviksi vuosiksi;

10.   panee merkille Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostamisen osalta, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sisäinen tarkastaja totesi raportissaan, ettei hän löytänyt tekijöitä, jotka olisivat tukeneet sitä, ettei Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostustöiden valmistumisen myöhästymistä koskevien seuraamusten sopiminen olisi ollut puolusteltavissa; huomauttaa, että tämä raportti lähetettiin OLAFille eikä se johtanut mihinkään jatkotoimiin, joista Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tai alueiden komitea olisivat tietoisia;

11.   panee merkille, että tarkastusyksikkö siirrettiin vuonna 2006 talousarvio- ja varainhoitoyksiköstä yleishallinnon yksikköön, jotta korostettaisiin edelleen tehtävien toisistaan erottamisen periaatetta ja kyseisen yksikön riippumattomuutta; panee lisäksi merkille, että alueiden komitea katsoo toteuttaneensa tyydyttävän määrän jälkitarkastuksia vuonna 2006 ja että se on pyytänyt kaikkia yksiköitään tarkastamaan 5 prosenttia kaikista asiakirjoista vuonna 2007; panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea on lisännyt huomattavasti resurssejaan ja kapasiteettiaan varainhoidon tarkastusyksikössä;

12.   pitää ratkaisevan tärkeänä, että esimerkiksi tulojen ja menojen hyväksyjien ja tarkastajien suorittamat tarkastukset ovat riittävän tiukkoja; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää toteuttaa riittävästi satunnaisia tarkastuksia kaikilla aloilla sen lisäksi, että toteutetaan muutamia strategisia tarkastuksia aloilla, joilla riski on suurempi;

13.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen edellä mainitun vuosikertomuksen 10.23 kohdassa tekemän huomautuksen, jonka mukaan alueiden komitean hallinto havaitsi jälkitarkastuksen yhteydessä yhden kansallisen valtuuskunnan tositteiden osalta, että käsin kirjoitettujen matkatoimiston laskujen perusteella korvattu matkakustannus (lentolippu) oli keskimäärin 83 prosenttia kalliimpi kuin lentoyhtiön kyseisestä lipusta veloittama hinta;

14.   panee merkille, että alueiden komitean hallinto suoritti tämän seurauksena asiasta laajan tutkimuksen, joka saatiin päätökseen heinäkuussa 2007 ja jonka tulokset eivät alueiden komitean mukaan osoittaneet, että hallintokustannuksista maksetut summat olivat perusteltuja;

15.   panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea päätti asettaa myöhempien korvausten maksamisen ehdoksi tiettyjen vaatimusten noudattamisen ja keskeytti kaikki aiempien järjestelyjen nojalla hankittuihin matkustusasiakirjoihin perustuvien korvausten maksut; panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea ilmoitti varotoimenpiteenä myös OLAFille jälkitarkastusten etenemisestä ja alueiden komitean hallinnon toteuttamista toimista;

16.   panee merkille, että palkanosien siirtoa koskeva sisäinen tutkimus, joka saatiin päätökseen vuonna 2006 ja johon sisältyi kaikkien tehtyjen siirtojen perusteellinen analyysi, paljasti, että tällä alalla ilmeni epätarkkuutta tehtävien (käynnistävät toiminnot ja sisäinen tarkastus) toisistaan erottamisen periaatteen noudattamisessa ja että valvontaympäristö olisi pitänyt asettaa paremmin etusijalle kyseiset riskit huomioon ottaen; panee lisäksi merkille, että sisäisen tarkastajan suositusten aiheuttamat jatkotoimet toteutettiin helmikuussa 2007; kehottaa alueiden komiteaa varmistamaan tarkastussuositusten täysimääräisen täytäntöönpanon;

17.   panee merkille, että OLAF vahvisti tutkimuksen jälkeen, että kahdeksan siirtoa ei ollut henkilöstösääntöjen mukaisia, ja suositti liikaa maksettujen summien perimistä takaisin asianomaisilta virkamiehiltä; panee tyytyväisenä merkille, että kaikki perinnät oli saatu päätökseen vuoden 2007 alkupuoliskolla; panee lisäksi merkille, että OLAF suositti, että kurinpitomenettely aloitetaan kuuden henkilöstöön kuuluvan osalta, ja heistä viiden osalta se myös toimitti asiakirjat Belgian viranomaisille;

18.   panee merkille, että alueiden komitean nimittävä viranomainen pidätti Belgian viranomaisten pyynnöstä kyseisten virkamiesten koskemattomuuden 6. heinäkuuta 2007, jotta viranomaiset voivat kuulla heitä; panee lisäksi merkille, että alueiden komitean hallinto ei tähän mennessä ole saanut tietoja siitä, aikovatko Belgian viranomaiset ryhtyä jatkotoimiin näissä tapauksissa;

19.   panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitean pääsihteeri käynnisti hallinnollisen tutkinnan, jonka toimitti komission entinen apulaispääjohtaja; huomauttaa, että kahdessa viidestä tapauksesta, joissa asia saatettiin viranomaisten käsiteltäväksi, alueiden komitean nimittävä viranomainen päätti aloittaa kurinpitomenettelyn kurinpitolautakunnassa; ymmärtää sen, että henkilöstösääntöjen mukaisesti lopullinen päätös näissä tapauksissa voidaan tehdä vasta, kun belgialainen tuomioistuin on antanut lopullisen päätöksensä;

20.   panee merkille, että kolmessa muussa tapauksessa nimittävä viranomainen tekee lopullisen päätöksensä kurinpitomenettelyn aloittamisesta heti, kun on saanut tarpeelliset tiedot jatkotoimista, joihin Belgian viranomaiset aikovat ryhtyä; panee lisäksi merkille, että yhdessä muussa tapauksessa, jossa OLAF ei ole siirtänyt asiaa Belgian viranomaisille, nimittävä viranomainen päätti hallinnollisessa tutkinnassa esitetyn suositusten mukaisesti antaa kyseiselle virkamiehelle varoituksen; vaatii jälleen syytteiden nostamista ehdottomasti kaikissa tapauksissa, joissa petollinen toiminta voidaan todistaa;

21.   kehottaa alueiden komiteaa harkitsemaan asianmukaisia kurinpitotoimia, mikäli toimivaltaisissa tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden lopputulokset sitä edellyttävät;

22.   panee tyytyväisenä merkille, ettei alueiden komiteassa ole enää erityisiä ongelmia rekrytoinnin osalta ja että se ottaa lähes täyden osuutensa muiden toimielinten kanssa neuvotellun järjestelyn mukaisesti.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka VIII, Euroopan oikeusasiamies
PDF 200kWORD 46k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6–0369/2007)(2),

–   ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0092/2008),

1.   myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6–0369/2007)(7),

–   ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0092/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 Euroopan oikeusasiamiehellä oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 7 682 538 euroa (7 224 554 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 88,13 prosenttia, joka jää alle muiden toimielinten keskiarvon;

2.   panee merkille, että Euroopan oikeusasiamiehen vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan sen taloudellinen tulos on kyseisenä vuonna negatiivinen (1 214 375 euroa) ja sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (2 308 799 euroa);

3.   panee merkille, että kaudella 2003–2006 maksusitoumusmäärärahat ovat kasvaneet tasaisesti 4 438 653 eurosta 7 682 538 euroon (+73 %) ja virat lisääntyneet 31:stä 57:ään (+84 %), kun taas kanteluiden määrä on noussut 2 436:sta 3 830:een (+57 %) ja aloitettujen uusien tutkimusten määrä 253:sta 258:aan (+2 %);

4.   huomauttaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta huomautuksiin oikeusasiamiehen osalta;

5.   huomauttaa, että oikeusasiamiehen toimisto otti henkilöstöhallintonsa kokonaan vastuulleen tammikuusta 2006 alkaen; panee tässä yhteydessä merkille, että toimielintä koskevan sisäisen tarkastajan kertomuksen nro 06/04 mukaan tarkastuksessa, jolla arvioitiin henkilöstön henkilökohtaisten etuuksien määrittämiseen sovellettavien hallinto- ja valvontamenettelyjen riittävyyttä, ei havaittu merkittäviä riskitekijöitä hallinto- ja valvontamenettelyissä, mutta se osoitti kuitenkin, että toimielimen olisi paneuduttava tiettyihin seikkoihin;

6.   panee merkille vuoden 2006 toimintakertomuksessa esitetyt johtavan valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän antamat tiedot, joiden mukaan oikeusasiamiehen toimiston sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuutta arvioitiin toimielimessä jälleen vuoden 2007 alussa, jolloin havaittiin yleisesti, että sisäisen valvonnan vaatimukset on kaiken kaikkiaan pantu täytäntöön tyydyttävästi (85 prosenttia, kun vastaava luku oli 76 prosenttia vuonna 2004); panee kuitenkin myös merkille, että tietyillä aloilla kaivattiin toimien tehostamista (arkaluonteisten tehtävien yksilöinti); kannustaa oikeusasiamiestä tekemään kaikkensa parantaakseen edelleen toimielimensä sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuutta;

7.   panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies ja parlamentti neuvottelivat vuonna 2005 toistaiseksi voimassa olevasta yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta tiettyjen hallinnollisten palvelujen tarjoamisessa esimerkiksi kiinteistöjen, tietotekniikan, viestinnän, oikeudellisen tuen, työterveyshuollon, koulutuksen, kääntämisen ja tulkkauksen osalta, ja että kyseinen sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2006 ja se tuli voimaan 1. huhtikuuta 2006; panee lisäksi merkille, että oikeusasiamies pitää uutta sopimusta täysin tyydyttävänä;

8.   panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamiehen ensimmäinen pääsihteeri nimitettiin 1. elokuuta 2006;

9.   on huolestunut oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta ilmi käyneistä tiedoista, joiden mukaan toimielimellä oli vaikeuksia henkilöstön, etenkin pätevien juristien, rekrytoinnissa vuonna 2006, mikä johtui kahdesta peräkkäisestä laajentumisaallosta (vuonna 2004 liittyneistä jäsenvaltioista suoritettavien rekrytointien loppuunsaattaminen ja vuoden 2007 laajentumisen myötä tehtävien rekrytointien valmistelu), henkilöstön vaihtuvuudesta ja vaikeuksista houkutella hakijoita Strasbourgiin väliaikaisilla sopimuksilla ja saada heidät pysymään siellä; toteaa, että oikeusasiamies olettaa rekrytointivaikeuksien vähenevän tulevina vuosina;

10.   pitää myönteisenä oikeusasiamiehen 14. joulukuuta 2007 tekemää päätöstä oikeusasiamiehen taloudellisten etujen vuosittaisesta ilmoittamisesta; panee tyytyväisenä merkille, että tämä ilmoitus on julkaistu oikeusasiamiehen Internet-sivustolla;

11.   pitää myönteisenä oikeusasiamiehen halukkuutta liittyä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 25. toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista(11) sovellettaessa asetuksella (EY) N:o 1073/1999(12) perustettua järjestelmää; panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies kutsui OLAFin 9. tammikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä kertomaan oman näkemyksensä siitä, olisiko oikeusasiamiehen liityttävä sopimukseen ja miten se mahdollisesti toteutettaisiin.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).


Vastuuvapaus 2006: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu
PDF 196kWORD 45k
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
P6_TA(2008)0141A6-0094/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6–0370/2007)(2),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0094/2008),

1.   myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 – Nide I (C6–0370/2007)(7),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0094/2008),

1.   panee merkille, että vuonna 2006 Euroopan tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 4 138 378 euroa (2 840 733 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 93,3 prosenttia;

2.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemä Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastus ei antanut aihetta olennaisiin huomautuksiin; panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönoton jälkeen Euroopan tietosuojavaltuutetun vuoden 2006 tilinpäätöksestä ilmenee, että sen taloudellinen tulos on kyseisenä vuonna negatiivinen (1 402 513 euroa) ja sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (23 517 euroa);

3.   panee merkille, että komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston pääsihteereiden yhdessä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa allekirjoittama hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskeva sopimus uusittiin 7. joulukuuta 2006 ja että se on voimassa seuraavat kolme vuotta 16. tammikuuta 2007 alkaen;

4.   panee merkille, että edellä mainitun yhteistyösopimuksen perusteella komission maksutoimisto huolehtii Euroopan tietosuojavaltuutetun virkamatkojen hallinnollisesta käsittelystä ja että samoja sisäisiä sääntöjä sovelletaan virkamatkojen aikana aiheutuneiden majoituskustannusten korvaamiseen sen kahden henkilöstöryhmän, eli kahden jäsenen ja henkilöstön osalta;

5.   panee tyytyväisenä merkille, että jälkikäteen tehtävissä ennakkotarkastuksissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun lopullisten lausuntojen antamisessa on edetty hyvin ja että Euroopan tietosuojavaltuutetun asettama kevään 2007 määräaika on saanut toimielimet ja elimet lisäämään ponnistelujaan ilmoitusvelvollisuutensa täyttämiseksi;

6.   panee merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutettu päätti 7. marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä perustaa sisäisen valvontarakenteen, joka sopii sen toimintaan ja vastaa sen vaatimuksia;

7.   on tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun päätökseen julkaista vuosittain ilmoitus taloudellisista eduistaan samanlaisella lomakkeella, jonka Euroopan parlamentin jäsenet vuosittain täyttävät ja joka sisältää asiaankuuluvaa tietoa muun muassa ilmoitusvelvollisuuden alaisesta ammatillisesta toiminnasta ja palkallisista toimista tai tehtävistä;

8.   onnittelee Euroopan tietosuojavaltuutettua tämän 12. syyskuuta 2007 tekemästä päätöksestä liittyä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 25. toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista(11) sovellettaessa asetuksella (EY) N:o 1073/1999(12) perustettua järjestelmää.

(1) EUVL L 78, 15.3.2006.
(2) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) EUVL L 78, 15.3.2006.
(7) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
PDF 242kWORD 79k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
P6_TA(2008)0142A6-0111/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0111/2008),

1.   myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(9) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0111/2008),

1.   panee merkille, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(14) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0111/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   kehotti säätiötä kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että vuonna 2005 maksusitoumuksista siirrettiin huomattava osa seuraavalle varainhoitovuodelle: hallintomenoihin tarkoitetuista määrärahoista (osasto II) 37 prosenttia ja toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista (osasto III) 44 prosenttia;
   kehotti säätiötä esittämään työohjelman, jossa sen päämääriin pyrkiminen ilmaistaan mitattavissa olevana toimintana;
   ilmaisi huolensa siitä, että vuonna 2005 ei ollut olemassa kattavaa asiakirjaa, joka sisältäisi säätiön toimintojen taloudellisiin ja operatiivisiin näkökohtiin liittyvän riskianalyysin, sekä siitä, että menettelyt, jotka tulojen ja menojen hyväksyjät ovat ottaneet käyttöön tilinpitäjälle toimitettavien taloudellisten tietojen oikeellisuuden ja kattavuuden varmistamiseksi, oli validoitu ainoastaan tietoteknisten näkökohtien osalta,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 23 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että myös varainhoitovuonna 2006 siirrettiin runsaasti määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle (43 prosenttia hallintomenoihin tarkoitetuista määrärahoista (II osasto) ja 45 prosenttia toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista (III osasto));

33.   kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tilintarkastustuomioistuin vahvisti, että varainhoitovuosi 2006 oli säätiön osalta kaikilta olennaisilta osiltaan sääntöjen mukainen, havaittiin eräitä sääntöjenvastaisuuksia, jotka liittyivät erityisesti talousarvion vuotuisuussääntöön, kahteen hankintasopimukseen ja eräiden kokonaan vuonna 2007 maksettavien määrien ottamiseen vuoden 2006 talousarvioon sekä virkamiesten valintaperusteiden noudattamatta jättämiseen, ja näistä jäi epäilys, että menettelyissä ei ehkä huolehdittu avoimuudesta ja syrjimättömyydestä;

34.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämän arvostelun siitä, että valintalautakunnat eivät päättäneet valintaperusteista palvelukseenottomenettelyjen alussa eivätkä määritelleet niitä avointa virkaa tai tointa koskevan ilmoituksen mukaisesti, sekä säätiön vastauksen, että kaikissa näissä ilmoituksissa mainitaan nyt selvästi, onko kokeissa onnistuminen edellytys menestymiselle kilpailussa;

35.   panee merkille, että säätiön taseeseen sisältyy maata ja kiinteistöjä 1,8 miljoonan euron arvosta (vaikka vuoden 1992 rakennuskustannukset olivat 7,2 miljoonaa euroa) ja 4,09 miljoonan euron kertynyt ylijäämä;

36.   panee merkille säätiön vuosikertomuksesta 2006, että säätiö perusti vuonna 2006 hankehallinnan järjestelmän organisaation tehokkuuden parantamiseksi avoimuutta lisäämällä ja resurssien käytön koordinointia parantamalla ja että tehokkuutta pyrittiin lisäämään myös ottamalla käyttöön tulosseurantajärjestelmä; toteaa lisäksi, että hankintajärjestelmää laajennettiin joustavuuden lisäämiseksi;

37.   panee edelleen merkille, että säätiö käynnisti vuonna 2006 vuosien 2001–2004 työohjelman jälkiarvioinnin sekä säätiön meneillään olevan työn tiettyjen näkökohtien väliarvioinnin tarkoituksenaan määrittää organisaation vaikutus, lisäarvo ja tehokkuus; pyytää, että sille tiedotetaan arvioinnin tuloksista.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 85.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 75).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan koulutussäätiö
PDF 242kWORD 79k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
P6_TA(2008)0143A6-0114/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/90(4) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0114/2008),

1.   myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan koulutussäätiön tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/90(9) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0114/2008),

1.   panee merkille, että Euroopan koulutussäätiön lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan koulutussäätiön tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/90(14) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0114/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   kiinnittää säätiön huomiota toimintamäärärahojen kohdalla siirrettyjen maksusitoumusten suureen osuuteen (yli 40 prosenttia); kehottaa säätiötä parantamaan suunnitteluaan;
   kritisoi sitä, että säätiö on edeltävien vuosien tapaan – vastoin varainhoitoasetuksensa säännöksiä – julkaissut virallisessa lehdessä ainoastaan lyhennetyn version talousarviostaan;
   pitää valitettavana, että säätiö ei ole vieläkään saattanut päätökseen sisäisen valvonnan järjestelmänsä täytäntöönpanoa, että vuoden 2005 lopulla toiminnan riskejä ei ole arvioitu, että jälkikäteen toimitettavia tarkastuksia ei ole vielä selvitetty eikä tilinpitäjä ole myöskään validoinut tilinpito- ja inventointijärjestelmiä;

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 25 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   ilmaisee tyytyväisyytensä varainhoitovuoden 2006 talousarvion tehokkaaseen toteutukseen;

33.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen vuoden 2006 kertomuksessaan, että säätiö julkaisi varainhoitovuoden 2006 talousarvionsa osalta tiedot ainoastaan maksusitoumusmäärärahoista, ja näin ollen talousarvion esittämistä koskevia sääntöjä ei noudatettu, mikä on vastoin varainhoidon puiteasetuksen 31 artiklaa, jonka mukaan virallisessa lehdessä julkaistavassa talousarviossa on esitettävä maksusitoumus- ja maksumäärärahat sekä mahdollisten jaksotettujen määrärahojen maksuaikataulu;

34.   panee lisäksi merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen joka koskee kahta voimassaolevaa komission kanssa tehtyä monivuotista MEDA- ja TEMPUS-sopimusta, jotka molemmat tulevat voimaan vuonna 2004: huomautuksen mukaan säätiö kirjasi talousarvioonsa näitä tuloja vastaavan sopimussumman kokonaisuudessaan kunakin vuonna saatavien määrien sijasta;

35.   on yllättynyt, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei viitata lainkaan johtajan antamassa tarkastuslausumassa (joka on säätiön vuosittaisen toimintakertomuksen liitteenä) esitettyihin varauksiin, jotka koskevat

   kumppanimaiden epävarmaa poliittista tilannetta
   TEMPUS-sopimuksen varainhoitoa
   TEMPUS-sopimuksen teknisen avun mahdollisia yhteiskunnallisia, maineeseen liittyviä, oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia säätiössä;

36.   panee merkille, että taseeseen on sisällytetty 5 miljoonan euron arvosta "ammatillisia oikeuksia" (summa vastaa rakennuksen kunnostamiskuluja) ja 12 miljoonaa euroa pankkitileillä;

37.   panee merkille säätiön vuotuisessa toimintakertomuksessa olevan lausuman henkilöstösääntöjen ja varainhoitoasetuksen soveltamisesta virastoihin, jonka mukaan

   henkilöstösäännöillä rajoitetaan yleisten palkkausluokkien käyttöä eivätkä ne näin ollen riitä erillisvirastojen rekrytointitarpeisiin, sillä näiden on houkuteltava riittävän päteviä tai kokeneita ammattilaisia tärkeimmille paikoille; henkilöstösäännöistä aiheutuu myös ongelmia liikkuvuudelle ja urakehitykselle;
   varainhoitoasetus ei välttämättä sovellu Euroopan koulutussäätiön kaltaiseen pieneen virastoon, joka hallinnoi eri lähteistä saatuja varoja ja jonka toiminta perustuu suhteellisen pieniin rahansiirtoihin sellaisiin kumppanimaihin, joissa rahoitus- ja hallintopalvelut saattavat olla kehittymättömiä ja korruptio yleistä.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 63.
(2) EUVL C 309 19.12.2007, s. 122.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1638/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 63.
(7) EUVL C 309 19.12.2007, s. 122.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1638/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 63.
(12) EUVL C 309 19.12.2007, s. 122.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1638/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 142.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan koulutussäätiön johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 114).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
PDF 234kWORD 85k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (CEDEFOP) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
P6_TA(2008)0144A6-0110/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0110/2008),

1.   myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(9) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0110/2008),

1.   panee merkille, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(14) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0110/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat yhtä varaumaa lukuun ottamatta lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   muistutti, että toimintamäärärahojen kohdalla oli vajaakäyttöä (15 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista, 20 prosenttia maksumäärärahoista ja 15 prosenttia siirretyistä määrärahoista peruuntui) erityisesti hankintamenettelyjen uudelleenjärjestelyn jälkeen;
   vaati noudattamaan täysimääräisesti periaatetta tulojen ja menojen hyväksyjän ja tilinpitäjän tehtävien erottamisesta toisistaan, jotta voidaan välttää vuoden 2005 kaltaiset tilanteet, joissa tulojen ja menojen hyväksyjän alaisuuteen kuuluvat yksiköt suorittivat joitakin tilinpitäjän tehtäviä;
   vaati, että keskus soveltaa vakiintuneita palvelukseenottomenettelyjä, jotta voidaan välttää vuoden 2005 kaltainen tilanne, jossa eräs tärkeä johtotehtävä täytettiin sisäistä valintamenettelyä käyttäen, vaikka avoimessa kilpailumenettelyssä hakijoiden määrä olisi ollut suurempi;
   ilmaisi huolensa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemasta hyvin suuresta sääntöjenvastaisuuksien määrästä tutkituissa kuudessa sopimuksessa, joista yhtä lukuun ottamatta kaikkiin liittyi sääntöjenvastaisuuksia,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 27 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   ilmaisee tyytyväisyytensä varainhoitovuoden 2006 talousarvion tehokkaaseen toteutukseen;

33.   panee merkille, että keskus on pyrkinyt kehittämään ja vahvistamaan sisäistä valvontajärjestelmäänsä tehostamalla sen tehtäviä ja toimintaa;

34.   katsoo, että keskuksella on merkittävä rooli tiedon levittäjänä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla samoin kuin kansalaisyhteiskunnassa; kannustaa sitä tehostamaan edelleen pyrkimyksiään tavoitteidensa saavuttamisessa; toistaa keskuksen työstä antamansa kiittävän arvion, sillä keskus suorittaa väsymättömästi ja laadukkaasti sille annetut tehtävät;

35.   toteaa, että varainhoitovuonna 2006 tilintarkastustuomioistuin hyväksyi varaumin tarkastuslausumansa ja huomautti painottaneensa edellisen vuoden kertomuksessa, että keskuksen valituslautakunnan päätöksellä, jonka nojalla eräälle toimihenkilölle myönnettiin henkilöstösääntöjen vastaisesti korvaus henkisistä kärsimyksistä, ei ollut oikeusperustaa, mutta korvaus silti maksettiin vuonna 2006;

36.   panee merkille keskuksen vastauksen, jonka mukaan komission oikeudellinen yksikkö oli sittemmin vahvistanut kiistellyn päätöksen laillisuuden, sekä tilintarkastustuomioistuimen sen jälkeen antaman tiedon, että asia oli ratkaistu, joten tilintarkastustuomioistuimen huomautusta olisi nyt pidettävä hallinnointiriskiä koskevana huomautuksena;

37.   kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen keskusta koskevan kertomuksen muihin huomautuksiin, jotka koskevat seuraavia asioita:

   seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen tai peruutettujen määrärahojen suuri osuus sekä määrärahasiirtojen suuri määrä;
   omaisuuden yksilöintiä, rekisteröintiä ja aktivointia koskevan asianmukaisen inventointimenettelyn puuttuminen;
   sisäisen valvonnan prosessien dokumentoinnin keskeneräisyys;
   oikeusperustan puuttuminen joidenkin keskuksen toimihenkilöiden lasten koulumaksujen korvaamisen osalta;
   työnhakijoiden toimittamien asiakirjojen tehokkaan tarkastamisen laiminlyönti siltä osin, voidaanko niitä pitää todellisena näyttönä heidän ammatillisesta kokemuksestaan;
   säännönvastaisuudet hankintamenettelyissä;

38.   pitää myönteisenä, että keskus nimitti sisäisen tarkastajan joulukuussa 2006;

39.   panee merkille keskuksen tilinpäätöksestä, että sisäisen tarkastuksen joulukuussa 2006 antamassa tarkastuskertomuksessa vahvistetaan, että menettelyt ovat nyt säännönmukaisia ja sisäisen tarkastuksen aikaisemmat suositukset on joko pantu täytäntöön tai niitä pannaan parhaillaan täysimääräisesti täytäntöön;

40.   panee merkille vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvän tiedon, jonka mukaan keskuksessa on ryhdytty merkittäviin toimiin sisäisen valvontaympäristön parantamiseksi ja tarkastuksessa esitettyjen suositusten täytäntöön panemiseksi; pitää myönteisenä vuosikertomukseen sisältyvää toteamusta, jonka mukaan vuonna 2007 vuotuiseen hallintosuunnitelmaan kuuluu ensimmäistä kertaa järjestelmällinen ennalta sovellettava riskienhallintamekanismi;

41.   toteaa, että tiettyjä vuosina 2001–2005 tehtyjä sopimuksia koskevat OLAFin havainnot on toimitettu Kreikan toimivaltaisille oikeusviranomaisille;

42.   panee merkille keskuksen ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön välisen yhteistyön puitteiden luomisen, jota koskevan sopimuksen näiden kahden viraston johtajat allekirjoittivat marraskuussa 2006 ja jonka tavoitteena on varmistaa käytettävissä olevan tutkimukseen tarkoitetun rahoituksen hyödyntäminen aloilla, joilla virastoilla on yhteisiä etuja;

43.   toteaa, että keskuksen taseeseen sisältyy vastaavaa-puolelle maata ja rakennuksia koskeva kirjaus (4,57 miljoonaa euroa) sekä vastattavaa-puolelle viiden miljoonan euron kertynyt ylijäämä.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 46.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 86.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 46.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 86.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 46.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 86.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 78.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 69).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
PDF 228kWORD 78k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
P6_TA(2008)0145A6-0124/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0124/2008),

1.   myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(9) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0124/2008),

1.   toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(14) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0124/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   esitti huolensa sen johdosta, että yli 50 prosenttia varainhoitovuodelta 2004 siirretyistä sitoumuksista oli peruuntunut; vaati keskusta parantamaan hallintomenojen jaksottamista;
   kehotti keskusta selkeyttämään IATE-tietokantaan liittyviä tekijänoikeuksia;
   toivoi, että työantajan osuutta henkilöstön eläkemaksuista koskeva keskuksen ja komission välinen kiista voitaisiin ratkaista mahdollisimman pian,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 27 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomuksessaan tekemän huomion, jonka mukaan kertyneen budjettiylijäämän määrä oli 16,9 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2006 ja keskuksen oli määrä palauttaa vuonna 2007 asiakkailleen 9,3 miljoonaa euroa; on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että ylijäämien kertyminen viittaa siihen, että käännösten hinnoittelumenetelmä ei ole riittävän tarkka;

33.   toteaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen myös, että käännöskeskus ei kyennyt esittämään kirjallista aineistoa säännöistä, joita sovellettiin arvioitaessa erääseen kääntäjien palvelukseenottomenettelyyn osallistuneita hakijoita;

34.   panee merkille, että lopullisen tilinpäätöksen mukaan käännöskeskus teki työnantajan eläkemaksuja koskevan 2 021 126 euron suuruisen varauksen sekä pitämättä jääneiden lomapäivien korvaamista koskevan 197 000 euron suuruisen varauksen;

35.   panee merkille, että käännöskeskuksen johtokunta nimitti uuden johtajan, joka astui virkaan 1. toukokuuta 2006;

36.   toivoo, että käännöskeskuksen tilaongelmiin sekä työnantajan eläkemaksujen maksamiseen liittyvään ongelmaan löydetään pian ratkaisut;

37.   pitää myönteisenä käännöskeskuksen toimintakertomukseen sisältynyttä ilmoitusta, jonka mukaan käännöskeskus jatkoi vuonna 2006 komission suositusten täytäntöönpanoa saattamalla päätökseen ja ajan tasalle toimenkuvia, selvittämällä tulojen ja menojen hyväksyjille heidän vastuunsa, pidentämällä avointen toimien julkaisemisen määräaikoja, varmistamalla käännöskeskuksen toimintojen asianmukaisen seurannan, toteuttamalla riskiarviointeja, määrittelemällä selkeästi keskuksen aseman tukea saavana tai omarahoitteisena elimenä ja kehittämällä siirtomenettelyt kaikkia olennaisia toimintoja varten;

38.   panee merkille, että käännöskeskus on helmikuussa 2008 ottanut palvelukseensa sisäisen tarkastajan.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 42.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 94.
(3) EY VL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 42.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 94.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 42.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 94.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 122.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 101).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus
PDF 229kWORD 79k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
P6_TA(2008)0146A6-0117/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(4) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0117/2008),

1.   myöntää tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(9) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0117/2008),

1.   panee merkille, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen liitteenä;

2.   hyväksyy tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(14) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0117/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

   pani merkille, että varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamiselle oli ominaista, että määrärahojen sitomisaste oli alhainen (84 prosenttia) ja että merkittävä osa varoista siirrettiin seuraavaan varainhoitovuoteen (keskimäärin yli 35 prosenttia ja toimintamenojen kohdalla lähes 90 prosenttia), ja todettiin, että tähän ovat osittain syynä keskuksen käynnistysvaiheeseen liittyneet ongelmat;
   piti valitettavana, että keskuksen vuoden 2005 menoista ei tehty talousarviositoumusta ennen oikeudellista sitoumusta ja että samalla ajanjaksolla tilinpitäjä suoritti kaikki keskuksen maksut ilman tulojen ja menojen hyväksyjän antamaa maksumääräystä;
   pani merkille, että toisin kuin keskuksen varainhoitoasetuksessa säädetään, keskuksen tilinpidossa ei vuonna 2005 sovellettu kaksinkertaisen kirjanpidon menetelmää, mistä aiheutui virheriski,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17), jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   pitää tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaista keskusta tärkeänä elimenä vahvistettaessa ja kehitettäessä eurooppalaista tautien seurantaa, varhaisvaroitusjärjestelmää ja arvovaltaisia tieteellisiä lausuntoja uusien tartuntatautien riskeistä; panee tyytyväisenä merkille, että keskus on kyennyt kehittämään vuonna 2006 monia tuotteita ja palveluja täyttääkseen sille annetut tehtävät;

33.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan varainhoitovuonna tehdyistä sitoumuksista siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle lähes 45 prosenttia ja että vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla tehtiin lukuisia siirtoja pääasiassa epätarkkojen henkilöstötarvearvioiden vuoksi, eikä niistä ilmoitettu riittävän ajoissa keskuksen hallintoneuvostolle;

34.   on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, että oikeudellisia sitoumuksia tehtiin jälleen kerran varainhoitoasetuksen vastaisesti tekemättä ensin vastaavia talousarviositoumuksia;

35.   kehottaa keskusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen johdosta, jonka mukaan talousarviohallintojärjestelmän käyttöoikeudet eivät aina vastanneet keskuksen johtajan myöntämiä käyttölupia ja että tilinpitäjä ei ole vielä hyväksynyt keskeisiä sitoumus- ja maksumenettelyjä;

36.   panee merkille keskuksen vastaukset, joiden mukaan

   omat sisäiset valmiudet on vakiinnutettu ja toimenpiteisiin on ryhdytty havaittujen heikkouksien käsittelemiseksi samoin kuin sisäisten valvontajärjestelmien parantamiseksi;
   keskus on nimittänyt rahoitusjärjestelmien (SI2) turvallisuusvastaavan;

37.   panee keskuksen tuloslaskelmasta merkille, että keskus saavutti 15,8 miljoonan euron tuottojen perusteella 5,3 miljoonan euron taloudellisen tuloksen vuonna 2006, mistä yhteensä 7,2 miljoonaa euroa pankkisaamisia, ja että taseeseen sisältyy 400 000 euroa ennakkomaksuja, jotka on palautettava komissiolle;

38.   palauttaa mieliin, että keskuksen talousarvio kasvoi 4,53 miljoonasta eurosta vuonna 2005 17,15 miljoonaan euroon vuonna 2006 ja henkilöstön määrä lisääntyi 43:sta 85:een; ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen lisäksi myös komission sisäisen tarkastuksen osasto tarkasti keskuksen tilit toukokuussa 2006, minkä perusteella tehtiin toimintasuunnitelma, ja että keskuksessa perustettiin tilintarkastuskomitea vuonna 2006;

39.   panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen vuosikertomukseen on sisällytetty 24 sisäisen valvonnan vaatimusta; katsoo, että kaikille virastoille voisi olla hyötyä tämän esimerkin seuraamisesta.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 49.
(2) EUVL C 309 19.12.2007, s. 99.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 49.
(7) EUVL C 309 19.12.2007, s. 99.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 49.
(12) EUVL C 309 19.12.2007, s. 99.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 170.
(17) Kaikki virastoja koskevat päätöslauselmat julkaistiin virallisessa lehdessä EUVL L 196, 27.7.2005.
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
PDF 234kWORD 81k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
P6_TA(2008)0147A6-0116/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä seurantakeskuksen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(4) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0116/2008),

1.   myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä seurantakeskuksen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(9) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0116/2008),

1.   toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä seurantakeskuksen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(14) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0116/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   pani merkille, että hallintomenoja koskevista sitoumuksista suuri osuus, lähes 40 prosenttia, siirrettiin seuraavaan varainhoitovuoteen; kehotti seurantakeskusta tehostamaan hankintapolitiikkaansa välttääkseen määrärahojen siirtämistä seuraavaan varainhoitovuoteen;
   pani merkille puutteet henkilöstön palvelukseenotto- ja virkamatkamenettelyissä ja kehotti seurantakeskusta soveltamaan kyseisiä menettelyjä oikein;
   pani merkille julkisia hankintoja ja sopimuksentekoa koskevassa tarkastuksessa ilmenneet erinäiset poikkeamat;
   kehotti keskusta integroimaan käyttöomaisuuden inventointijärjestelmän liikekirjanpitoon, koska ilman luotettavaa omaisuuden merkintäjärjestelmää luetteloon kirjatun omaisuuden jäljittämistä ei voida varmistaa;

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 25 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen vuoden 2006 kertomuksessaan, että

   seurantakeskus siirsi vuonna 2006 seuraavalle varainhoitovuodelle aiempaa pienemmän osuuden määrärahoista eli 25 prosenttia (40 prosenttia vuonna 2005);
   avustussopimusten mukaiset maksut huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevaan eurooppalaiseen REITOX-tietoverkkoon kuuluville kansallisille yhteyspisteille viivästyivät sopimuksissa sovitusta;
   seurantakeskus jatkoi palkan maksamista eräälle henkilöstön jäsenelle, jonka pitkäaikainen työkomennus Brysseliin oli päättynyt mutta joka ei ollut palannut työskentelemään Lissaboniin; panee merkille, että kyseinen tapaus on johtanut henkilöstösääntöjen mukaisiin oikeustoimiin;

33.   panee tyytyväisenä merkille seurantakeskuksen ponnistelut talousarvionsa toteutuksen parantamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että seuraavaan vuoteen siirrettyjen määrärahojen osuus on edelleen liian korkea;

34.   panee merkille, että seurantakeskuksen tilinpäätöksen mukaan se vei heinäkuussa 2006 päätökseen omaisuusluettelonsa fyysisen tarkastuksen, jonka tulokset tallennettiin erityiseen tietojärjestelmään;

35.   panee merkille, että seurantakeskuksen taseeseen on otettu maata ja rakennuksia, joiden arvoksi arvioidaan 2,5 miljoonaa euroa;

36.   panee merkille seurantakeskuksen erittäin kattavasta vuosikertomuksesta, että keskuksen toimintojen arviointi toteutettiin vuonna 2007; toteaa lisäksi, että seurantakeskuksen sisäinen tarkastus on komission sisäisen tarkastuksen osastolle kuuluva tehtävä;

37.   panee merkille seurantakeskuksen vuotta 2007 koskevasta ja vuodet 2007–2009 kattavasta työohjelmasta, että keskus on hyväksynyt hallintosuunnitelman pannakseen täytäntöön komission sisäisen tarkastuksen osaston äskettäin antamat suositukset sekä saavuttaakseen seuraavat strategiset tavoitteet:

   rahoitustoimien jälkikäteen toteutetun valvonnan kehittäminen;
   riskinarviointeja ja sisäistä tarkastusta koskevien sisäisten valmiuksien kehittäminen;
   välineiden ja menettelyjen kehittäminen resurssien yhdennettyä hallintaa varten ja ulkoisten synergioiden edistäminen, erityisesti myös Lissabonissa sijaitsevan Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa;
   jäsennellymmän ja tehokkaamman henkilöstöpolitiikan täytäntöönpano;
   uuteen päätoimipaikkaan Lissabonissa siirtymisen vieminen menestyksekkäästi päätökseen.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 67.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 128.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 67.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 128.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 67.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 128.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 99.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 121).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus)
PDF 227kWORD 78k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
P6_TA(2008)0148A6-0113/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008–C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0113/2008),

1.   myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(9) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0113/2008),

1.   toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(14) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0113/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   pani merkille, että keskus ei ollut alkanut soveltaa toimintojohtamista, vaikka sen käyttöönotosta on säädetty keskuksen varainhoitoasetuksessa ja vaikka sitä sovelletaan yleisen talousarvion osalta tulosseurannan parantamiseksi;
   kehotti keskusta ottamaan käyttöön sen tavarahankintojen suunnittelua ja hallinnointia koskevan järjestelmän ja pani merkille, että keskus ei tarkasta säännöllisin väliajoin omaisuusluetteloaan;
   pani merkille, että keskuksen sisäisessä valvontajärjestelmässä oli lukuisia puutteita ja että tehtävien erillään pitämistä koskevaa periaatetta ei ollut sovellettu tiukasti etenkään alkuunpano- ja tarkistustehtävien osalta;

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 27 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   panee merkille tilintarkastusviraston todenneen vuotta 2006 koskevassa kertomuksessaan, että virasto siirsi 235 000 euroa osastosta III (toimintamäärärahat) osastoon I henkilöstömenot) kattaakseen väliaikaisesta henkilöstöstä aiheutuneet lisäkustannukset ja että siirron perusteita ei dokumentoitu viraston varainhoitoasetuksessa vaaditulla tavalla;

33.   panee merkille, että vuoden 2006 talousarvion tulosselvityksen mukaan virasto palautti 1 170 985 euron suuruisen ylijäämän komissiolle;

34.   palauttaa mieleen, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto sopi joulukuussa 2006 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tehtävien laajentamisesta ja sen muuttumisesta perusoikeusvirastoksi;

35.   pitää valitettavana, että vuosikertomuksessa ja vuosien 2006 ja 2007 työohjelmien tilinpäätöksissä on suhteellisen vähän tietoja talousarvion toteuttamisesta, taloudellisesta raportoinnista, riskeistä, arvioinneista ja tarkastuksista; kehottaa virastoa parantamaan taloudellisen raportointinsa laatua sekä julkistamaan vuotuisen toimintakertomuksensa Internet-sivustollaan;

36.   korostaa, että viraston on noudatettava palvelukseen ottoon liittyvissä menettelyissään henkilöstösääntöjä ja niissä asetettuja tavoitteita;

37.   panee tyytyväisenä merkille viraston pyrkimykset noudattaa tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia, ja kehottaa virastoa parantamaan edelleen varainhoitoaan.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 1.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 6.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 1.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 6.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 1.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 6.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 92.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 127).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan jälleenrakennusvirasto
PDF 234kWORD 82k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
P6_TA(2008)0149A6-0112/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusvirastosta 5. joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000(4) ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0112/2008),

1.   myöntää Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan jälleenrakennusviraston tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusvirastosta 5. joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000(9) ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0112/2008),

1.   toteaa, että Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan jälleenrakennusviraston tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan jälleenrakennusviraston perustamisesta 5. joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000(14) ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0112/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   piti myönteisenä viraston vuosia 2003 ja 2004 koskevissa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissa tehtyjen havaintojen perusteella toteuttamia toimia hankintamenettelyjen parantamiseksi, jotka lisäsivät avoimuutta useilla aloilla;
   totesi, että vuoden 2004 kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin oli havainnut Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon väliaikaishallinnolle (UNMIK) uskottujen tehtävien tarkastelun yhteydessä, että maksuja suoritettaessa ei ollut asianmukaista varainhoidon valvontaa ja että toimien päättämisessä oli vakavia ongelmia, jotka johtuivat pääasiassa sekä hankkeita koskevien asianmukaisten tilien että menojen riittävien perustelujen puuttumisesta;

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja joiden perusteella myös yksittäiselle virastolle myönnetään vastuuvapaus

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

13.   ilmaisee huolensa siitä, että merkittävä osa henkilöstöstä on väliaikaisessa työsuhteessa tavalla, joka saattaa vaikuttaa heidän työnsä laatuun; pyytää sen vuoksi komissiota nykyistä paremmin valvomaan henkilöstösääntöjen soveltamista virastoissa;

Raportointitietojen esittäminen

14.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

15.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

16.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 41 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

17.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

18.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

19.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

20.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

21.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

22.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

23.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

24.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

25.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

26.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

27.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

28.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

29.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

30.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

31.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

32.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

33.   panee tyytyväisenä merkille viraston erinomaisen työn alueen vakauden kehittämiseksi ja varmistamiseksi sen eri ohjelmien avulla ja panee niin ikään merkille Cards-ohjelman moitteettoman hallinnon;

34.   arvioi, että virasto on toiminnallaan edistänyt merkittävästi alueen kehittämistä ja että se on hoitanut toimeksiantonsa tyydyttävällä tavalla; panee merkille päätöksen lakkauttaa virasto vuonna 2008 ja siirtää Serbialle, Kosovolle, Montenegrolle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitettujen tukien hallinnointi kyseisissä maissa toimiville komission lähetystöille; kannustaa välittämään toiminnasta kertyneet tiedot ja asiantuntemuksen asiaankuuluviin komission lähetystöihin mahdollistamalla esimerkiksi sen, että viraston henkilöstöä siirretään hoitamaan vastaavia ohjelmia kyseisissä lähetystöissä;

35.   kehottaa tässä yhteydessä jälleen komissiota toimittamaan parlamentille säännöllisesti tietoja toimintojen siirtämisestä virastolta lähetystöille;

36.   kiittää johtajaa ja hänen henkilöstöään hyvin vaikeissa olosuhteissa tehdystä työstä, joka on parantanut EU:n kuvaa ja sen näkyvyyttä merkittävästi;

37.   toteaa, että virastolla on järjestelmät (logistiikka, atk-järjestelmät jne.), joiden avulla se voi antaa nopeasti merkittävää tukea konflikteista kärsineillä alueilla, mutta se on myös osoittanut korkean luokan asiantuntemusta ja tietotaitoa sotien jälkeisessä jälleenrakentamisessa;

38.   on vakuuttunut siitä, että kun komissio ottaa hoitaakseen uuden liittymistä valmistelevan tukivälineen hallinnan yhteisön säännöstöön liittyvien tehtävien yhteydessä Balkanilla, sen tulisi lopuksi esittää neuvostolle uusi virastoa koskeva toimeksianto – viraston tulisi tehdyn päätöksen mukaan saattaa Balkania koskeva työnsä päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä, ja se tulisi muuntaa todelliseksi Euroopan ulkoisista toimista vastaavaksi virastoksi;

39.   katsoo, että tämän menestyksekkään viraston uusi mandaatti olisi tehokkain tapa toteuttaa uusia ulkoisiin toimiin liittyviä tehtäviä, joita komission Brysselissä sijaitsevat yksiköt eivätkä komission lähetystöt voi toteuttaa;

40.   katsoo, että tämän uuden mandaatin avulla virastolla voisi olla hyvin tehokas rooli aloilla, joilla ei voida antaa perinteistä kehitysapua; katsoo myös, että tämä parantaisi merkittävästi EU:n näkyvyyttä;

41.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen tekemän varainhoitovuotta 2006 koskevan huomion, että vaikka talousarvion toteuttamisaste oli tyydyttävä, viraston on kiinnitettävä huomiota sidottavien määrärahojen määrään, mikä vaatii viraston ohjelmien erityistä seurantaa, koska sen toimeksianto päättyy vuoden 2008 lopussa;

42.   panee lisäksi merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että kirjanpitojärjestelmä ja sisäisen tarkastuksen järjestelmä olivat kehittyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna etenkin ulkopuolisten elinten hallinnoimien varojen valvonnan ja hankintamenettelyjen täytäntöönpanon osalta;

43.   muistuttaa, että Euroopan jälleenrakennusvirastolla on kaikista vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvista virastoista suurin talousarvio (271 miljoonaa euroa vuonna 2006);

44.   panee viraston tileistä kuitenkin merkille, että vuoteen 2007 siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärä oli 678 miljoonaa euroa;

45.   kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, kuinka viraston toimeksiannon päättyessä jäljellä olevan määrärahojen ylijäämän kanssa toimitaan;

46.   toteaa, että viraston johtaja allekirjoitti 30. toukokuuta 2007 tarkastuslausuman ilman varaumia;

47.   toteaa, että sisäinen tarkastus suoritti vuoden 2004 lopussa viraston tehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta sääntöjenmukaisuutta koskevan tarkastuksen viraston viidellä toimipaikalla ja että vuoden 2006 aikana viraston johtokunta ryhtyi moniin toimiin puuttuakseen sisäisen tarkastuksen esittämiin huolenaiheisiin;

48.   kehottaa komissiota muuttamaan viraston vuonna 2008 päättyvää toimeksiantoa ja muuttamaan viraston tiettyjä EU:n toimia ulkosuhteiden alalla, erityisesti alueilla, joilla vallitsee kriisin jälkeinen tilanne, toteuttavaksi virastoksi.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 13.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 40.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2006 (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 13.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 40.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2006 (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 13.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 40.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2006 (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 182.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 61).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan ympäristökeskus
PDF 231kWORD 79k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
P6_TA(2008)0150A6-0122/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0122/2008),

1.   myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan ympäristökeskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90(9) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0122/2008),

1.   toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90(14) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0122/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   totesi, että seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen osuus on operatiivisten toimien (III osasto) kohdalla suuri; kehotti keskusta vähentämään siirtojen määrää;
   kehotti keskusta korjaamaan sisäisen valvonnan järjestelmien kuvauksen puuttumisen;
   kehotti keskusta vastaamaan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, joiden mukaan tulojen ja menojen hyväksyjän vuosikertomuksessa on yhä puutteita, koska siinä ei ole riittävää tietoa vuoden toiminnan tuloksista asetettuihin tavoitteisiin nähden, tehtäviin liittyvistä riskeistä, varojen käytöstä ja sisäisen valvonnan järjestelmien toiminnasta;
   vaati keskusta teettämään 1. tammikuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin keskuksen saavutuksista sen perustamisasetuksen sekä johtokunnan päättämän työohjelman perusteella,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 26 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   pitää Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) budjettikohtien toteuttamisastetta tyydyttävänä sekä toiminta- että hallintomäärärahojen kohdalla;

33.   pitää keskusta tärkeänä ympäristöä koskevan tiedon lähteenä kaikkien EU:n toimielinten ja poliittisen päätöksenteon kannalta; panee tyytyväisenä merkille, että keskus on kyennyt muuntamaan monimutkaista tietoa selkeiksi johtopäätöksiksi ja tiedottamaan niistä julkisesti esimerkiksi keskuksen ympäristöselonteossa 2006 ja erityiskertomuksissa bioenergiasta ja kasvihuonekaasupäästöjen suuntauksista sekä Eurooppaa koskevista ennusteista;

34.   panee kuitenkin merkille, että talousarvion toimintamäärärahoista huomattava osa siirrettiin varainhoitovuodelle 2007 osittain siitä syystä, että keskus sai vasta myöhäisessä vaiheessa rahoitusta päivittääkseen Corine Land Cover -tietokannan, joka osaltaan myötävaikuttaa ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) täytäntöönpanoon;

35.   palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset, ja kehottaa keskusta noudattamaan paremmin talousarvion vuotuisuuden periaatetta;

36.   panee lisäksi merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan tehtävien eriyttämistä koskevan periaatteen vastaisesti sama edelleen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä huolehti sekä ennakkotarkastuksista että hallinnoi talousarviokirjanpitoa koskevan tietojärjestelmän käyttöoikeuksia;

37.   toteaa, että 31. joulukuuta 2006 keskuksella oli käteisvaroja ja muita rahavaroja 6 097 252,79 euroa sekä 4 241 797,28 euron kerääntynyt ylijäämä;

38.   panee merkille keskuksen talousarvio- ja varainhallintoa koskevaan selvitykseen sisältyvän lausunnon, jonka mukaan sillä on oikeus saada yhteisöltä 3,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuosien 1994–2005 aikana liian vähän maksettuja avustuksia;

39.   panee vuosikertomuksesta merkille, että kolmasosa henkilöstöstä edustaa samaa kansallisuutta ja että keskuksen tavoitteena, joka mainitaan sen vuosikertomuksessa, on parantaa tasapainoista palvelukseen ottamista ja henkilöstön moninaisuutta;

40.   katsoo, että avoimuuden ja raportoimisen parantamisen vuoksi myös muiden virastojen olisi myös laadittava keskuksen vuosikertomukseen liitetty niin kutsuttu tasapainotettu tulostaulukko, joka sisältää keskuksen resursseihin, maksukausiin, asiakasnäkymiin ja henkilöstön asenteisiin liittyvät tulosindikaattorit ja jonka tarkoituksena on tarjota kattava yleiskuva edistymisestä keskuksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa;

41.   panee merkille keskuksen monimutkaisen rakenteen, johon kuuluvat johtokunta, tieteellinen komitea, kansalliset tietokeskukset ja Euroopan teemakeskukset;

42.   palauttaa mieliin, että keskus otti 1. maaliskuuta 2006 hoitaakseen sääntelyvirastojen johtajien koordinaattorin tehtävän.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 4.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 24.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 4.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 24.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 4.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 24.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 106.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 81).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
PDF 227kWORD 77k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
P6_TA(2008)0151A6-0128/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0128/2008),

1.   myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(9) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0128/2008),

1.   toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(14) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0128/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

   pani merkille, että määrärahasiirtojen osuus oli toimintamenojen kohdalla suuri, että budjettikohdasta toiseen tehtiin paljon määrärahasiirtoja ja että niiden perustelut eivät olleet riittäviä;
   kehotti virastoa tarttumaan sisäisen valvonnan järjestelmän täytäntöönpanon keskeneräisyyteen vuonna 2005, riskianalyysien puuttumiseen ja tulojen ja menojen hyväksyjien ja operatiivisista tarkastuksista vastaavan henkilöstön käyttöön tarkoitettujen tarkistuslistojen puuttumiseen liittyviin ongelmiin;
   piti valitettavana, että hankintamenettelyissä tarjousten laadun arvioinnista vastaavat komiteat jättivät usein perustelematta arviointinsa,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 26 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen vuoden 2006 kertomuksessaan, että viraston johtaja allekirjoitti 19 päätöstä, joilla hyväksyttiin noin 880 000 euron määrärahasiirrot talousarvion luvun momentilta toiselle, ja että vastoin varainhoitoasetuksen säännöstä viraston johtokunta ei saanut tarvittavia tietoja, mikä tarkoittaa, ettei talousarvion erittelyn periaatetta noudatettu tarkasti;

33.   panee merkille, että viraston tilinpäätöksen (talousarvion tulosselvitys) mukaan virasto palautti vuonna 2006 yhteensä 378 878,09 euron suuruisen ylijäämän vuodelta 2005 komissiolle ja että varainhoitovuoden 2006 osalta palautetaan vielä 170 095,07 euroa;

34.   panee merkille, että vuoden 2006 taseeseen sisältyy kuitenkin erä, jonka mukaan ylijäämää on kertynyt 1 820 135,58 euroa;

35.   panee merkille, että vuonna 2006 viraston kaikista 59 työntekijästä 26 edusti yhtä ainoaa kansalaisuutta;

36.   katsoo, että virastolla on tärkeä rooli työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien parhaiden ennaltaehkäisyyn liittyvien käytäntöjen levittäjänä EU:ssa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla; toistaa viraston työstä antamansa kiittävän arvion, sillä se suorittaa edelleen väsymättömästi ja ansiokkaasti sille annetut tehtävät.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 26.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 62.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 26.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 62.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 26.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 62.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 114.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 87).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan lääkevirasto
PDF 233kWORD 84k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
P6_TA(2008)0152A6-0125/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(4) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0125/2008),

1.   myöntää Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan lääkeviraston tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(9) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0125/2008),

1.   panee merkille, että Euroopan lääkeviraston lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan lääkeviraston tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(14) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0125/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

   pani merkille, että yli 40 prosenttia maksusitoumuksista siirrettiin seuraavaan varainhoitovuoteen;
   totesi, että viraston talousarvio oli kasvanut huomattavasti laajentumisen vuoksi;
   kehotti virastoa kirjaamaan tilinpitoonsa ne varat, jotka on kerätty muilta erillisvirastoilta ja elimiltä niiden varainhoidon tietojärjestelmien kehittämiseen tarkoitetun yhteisen tukipalvelun rahoittamiseksi;
   vaati virastoa teettämään 1. tammikuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin viraston saavutuksista sen perustamisasetuksen sekä johtokunnan päättämien työohjelmien perusteella,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

13.   ilmaisee huolensa siitä, että merkittävä osa henkilöstöstä on väliaikaisessa työsuhteessa tavalla, joka saattaa vaikuttaa heidän työnsä laatuun; pyytää sen vuoksi komissiota nykyistä paremmin valvomaan henkilöstösääntöjen soveltamista virastoissa;

Raportointitietojen esittäminen

14.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

15.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

16.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 28 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

17.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

18.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

19.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

20.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

21.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

22.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

23.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

24.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

25.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

26.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

27.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

28.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

29.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

30.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

31.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

32.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

33.   panee merkille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomuksessaan esittämän huomautuksen, jonka mukaan hallintomenojen osalta maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli alle 60 prosenttia;

34.   korostaa, että virasto kantaa vastuuta ihmisten ja eläinten terveyden suojelusta ja edistämisestä arvioidessaan ja valvoessaan ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä; panee tyytyväisenä merkille viraston pyrkimykset tarjota enemmän tieteellistä neuvontaa uusien lääkkeiden varhaisessa kehitysvaiheessa sekä ottaa käyttöön toimia sellaisten lääkkeiden arvioinnin nopeuttamiseksi, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä kansanterveydelle;

35.   panee merkille, että huomattava osa vuoden 2006 määrärahoista on siirretty vuodelle 2007 viraston johtamien hankkeiden luonteen vuoksi;

36.   panee lisäksi merkille viraston vastauksen tilintarkastustuomioistuimen huomatukseen, joka koskee viraston kustannusten laskuttamista ja kulujen laskemista, että viraston hallintoneuvosto päätti joulukuussa 2006 ryhtyä tarkistamaan maksujärjestelmää kuullen asiasta toimivaltaisia kansallisia viranomaisia;

37.   muistuttaa, että viraston tulot muodostuvat yhteisön rahoituksesta ja yritysten tulot siitä, että ne saavat yhteisön markkinoille saattamista koskevia lupia ja saavat pitää ne voimassa, sekä muista viraston tarjoamista palveluista maksamista maksuista;

38.   panee merkille viraston lopullisesta tilinpäätöksestä, että se sai vuonna 2006 maksuja ja muita tuloja 119 miljoonaa euroa ja yhteisön tukea 31 miljoonaa euroa; panee merkille, että viraston taloudellinen tulos kyseisenä vuotena oli 16 miljoonaa euroa ja että kun se lisätään 27 miljoonan euron kerääntyneeseen ylijäämään, sen yhteenlasketuiksi nettovaroiksi saadaan 44 miljoonaa euroa;

39.   panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan kerääntynyt ylijäämä ei ole talousarvion ylijäämä, vaan taloudellinen tulos, joka perustuu suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteiden soveltamiseen ja jota on käytetty käyttöomaisuushyödykkeisiin, pääasiassa rakennusten sisustukseen ja tietotekniikan kehittämiseen, tehtyjen investointien rahoittamiseen;

40.   panee merkille alustavasta tilinpäätöksestä, että virasto hallinnoi vuonna 2006 19 viraston puolesta yhteisen tukipalvelun talousarviota, joka sisälsi konsulttien maksut talousarvion tarkastusvälineen sekä rahoituskertomusjärjestelmän SI2 tukemiseksi;

41.   panee alustavasta tilinpäätöksestä lisäksi merkille, että arviointimaksuista saadut tulot kasvoivat 31,5 prosenttia vuosien 2005 ja 2006 välisenä aikana;

42.   panee merkille, että viraston toimitusjohtaja on laatinut vuotuisen toimintakertomuksen, muttei lausumaa toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sillä perusteella, ettei komission voimassa olevissa ohjeissa vaadita kyseistä lausumaa);

43.   korostaa kuitenkin, että toimitusjohtaja toteaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan, ettei hänellä ole asiaan liittyviä varaumia; toteaa viraston ilmoittaneen, että toimitusjohtaja on valmis tulevaisuudessa allekirjoittamaan lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

44.   pitää tervetulleena hallintoneuvoston toimitusjohtajan vuotuisesta toimintakertomuksesta tekemää analyysiä ja arviointia; panee erityisesti merkille hallintoneuvoston huolen siitä, että virasto saa uusia tehtäviä, joihin ei vastata asianmukaisella rahoituksella EU:n talousarviosta tai uusilla maksuilla; toteaa, ettei kyseinen analyysi käy kaikilta osin yksiin viraston vuoden 2006 tilinpäätöksestä ilmi käyvän taloudellisen tilanteen kanssa;

45.   pitää myönteisenä sitä, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2006 eturistiriitojen käsittelemistä koskevan tarkistetun menettelyn, jota laajennettiin koskemaan myös hallintoneuvoston jäseniä; antaa kiitosta myös ohjeiden antamiselle säännönvastaisuuksista ilmoittamista koskevasta menettelystä;

46.   toteaa, että sisäisen tarkastuksen yksikkö teki virastoa koskevan ensimmäisen perustavanlaatuisen tilintarkastuksensa vuonna 2005 ja antoi lopullisen kertomuksensa syyskuussa 2006 todeten, että käytössä oleva sisäinen tarkastusjärjestelmä antaa kohtuulliset vakuudet tilintarkastusten kohteena oleville prosesseille asetettujen liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta lukuun ottamatta joitakin varsin merkittäviä, valvontaympäristön, tiedotuksen ja viestinnän sekä valvontatoiminnan aloilla saatuja tuloksia;

47.   tähdentää, että lastenlääkkeistä 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1901/2006(22) täytäntöönpanoon valmistautuminen vaikutti merkittävästi viraston työhön vuonna 2006; on tyytyväinen sekakomitean/viraston edellä mainitun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä ensisijaisuuksista laatiman asiakirjan hyväksymiseen.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 10.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 34.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1394/2007 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 10.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 34.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1394/2007 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 10.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 34.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1394/2007 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 128.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan lääkearviointiviraston toimitusjohtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 94).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).
(22) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 1.


Vastuuvapaus 2006: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
PDF 244kWORD 80k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
P6_TA(2008)0153A6-0120/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(4) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0120/2008),

1.   myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(9) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0120/2008),

1.   toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullinen tilinpäätös on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(14) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0120/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

   pani merkille, että varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamiselle oli ominaista talousarvion huomattavan vajaa toteutus, sillä vain 80 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja maksumäärärahoista oli käytetty;
   pani merkille, että virastolla oli vaikeuksia palkata ammattitaitoista tiedealan henkilöstöä Parmaan;
   pani merkille, että rakennukset, joihin viranomaisen on määrä asettua pysyvästi, eivät vieläkään olleet käytettävissä ja että viranomaisen oli siksi vuokrattava ja kalustettava itselleen väliaikaiset tilat (kustannukset vuonna 2005: noin 3 500 000 euroa); kehotti viranomaista selvittämään yhdessä komission kanssa kyseisen tilanteen kansallisten viranomaisten kanssa, erityisesti mahdollisen taloudellisen korvauksen saamista ajatellen,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 27 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), jonka mukaan jotkin virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston osalta (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22.   kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:"

Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.

"

23.   panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24.   panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikissa näissä elimissä tulevina vuosina;

25.   huomauttaa, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, onko näin toimittu, ja jos on, niin millä tavoin asia on hoidettu;

26.   panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27.   palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(19), josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28.   toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen välisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29.   palauttaa mieliin komission esittämän luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30.   panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31.   palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

   sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa(20);
   yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa(21);

Erityiset huomautukset

32.   toteaa, että vuosi 2006 oli elintarviketurvallisuusviranomaisen neljäs toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun se muutti vakituiselle sijaintipaikkakunnalleen Parmaan;

33.   tähdentää, että elintarviketurvallisuusviranomainen toimii riippumattomana tieteellisenä neuvonantajana kaikissa elintarvikkeiden turvallisuuteen välittömästi tai välillisesti vaikuttavissa asioissa, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinsuojelu mukaan luettuina; toteaa, että on tapahtunut merkittävää edistystä ja että viranomaiselle esitettiin vuonna 2006 yhteensä 323 tieteellistä lausuntopyyntöä, joiden perusteella hyväksyttiin ja julkaistiin 132 lausuntoa ja neljä kertomusta;

34.   ilmaisee tyytyväisyytensä talousarvion 2006 budjettikohtien toteutukseen, vaikka talousarvion toteutus osoittaa, että elintarviketurvallisuusviranomaisen on edelleen vakautettava rakenteitaan;

35.   panee merkille, että maksumäärärahojen ennakoitua alhaisempi käyttöaste vuonna 2006 liittyy lähinnä elintarviketurvallisuusviranomaisen vaikeuksiin rekrytoida Parmaan ammattitaitoista tieteellistä henkilöstöä; tähdentää, että vuotta 2006 koskevaan viranomaisen henkilöstötaulukkoon merkityistä 250 toimesta oli täytetty vuoden loppuun mennessä ainoastaan kaksi kolmasosaa; korostaa, että henkilöstövajeen vuoksi toimintamenot jäivät alhaiselle tasolle;

36.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen varainhoitovuotta 2006 koskevassa kertomuksessaan, että vuonna 2006 maksujen toteutumisaste oli hallintomenojen (II osasto) kohdalla 56 prosenttia ja toimintamenojen (III osasto) kohdalla 50 prosenttia, että varainhoitovuodelta 2005 siirretyistä määrärahoista peruuntui vuoden 2006 lopussa 20 prosenttia ja että suuri osa siirroista painottui varainhoitovuoden loppuun, minkä johdosta erittelyn talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti;

37.   panee merkille, että viranomainen ei suorittanut kattavaa riskinarviointia ja määrittänyt asianmukaisia tulosindikaattoreita eikä dokumentoinut toimintoihin sovellettavia järjestelmiä ja sisäisen valvonnan menettelyitä, minkä johdosta oli mahdotonta panna täytäntöön vaikuttava riskinhallintamenettely, joka on kuitenkin olennainen toimintoperusteisen budjetoinnin kannalta;

38.   toteaa tilinpäätöksestä, että rahaa ja pankkisaamisia oli 10,6 miljoonaa euroa, kertynyttä ylijäämää oli 3,68 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulos oli 1,1 miljoonaa euroa;

39.   panee merkille tilinpäätöksen liitteeseen sisällytetyn lausunnon, jonka mukaan komissiolle palautetaan vuonna 2007 yhteensä 2,7 miljoonan euron summa, joka koostuu peruutetusta ennakkorahoituksesta ja pankkikoroista (vuoden 2005 tuloslaskelma);

40.   panee merkille myös johtokunnan hyväksyneen syyskuussa 2006 yhteensä 6,9 miljoonan euron kokonaissiirron (vuosikertomus) käytettävissä olevien määrärahojen sopeuttamiseksi todellisia tarpeita varten ja ylijäämän välttämiseksi vuoden lopussa, minkä mahdollisuuden taustalla on palvelukseen otettujen työntekijöiden odotettua pienempi määrä sekä viiveet tieteellistä yhteistyötä koskevien tukien täytäntöönpanossa;

41.   toteaa viranomaisen vuosikertomuksesta, että syyskuussa 2006 nimitettiin uusi toiminnanjohtaja ja saman vuoden lokakuussa nimitettiin sisäinen tarkastaja.

(1) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 35.
(2) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 80.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 35.
(7) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 80.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).
(10) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) EUVL C 261, 31.10.2007, s. 35.
(12) EUVL C 309, 19.12.2007, s. 80.
(13) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).
(15) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 163.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 133).
(18) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
(20) Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 ja viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset (EUVL C 309, 19.12.2007, s. 135).


Vastuuvapaus 2006: Euroopan meriturvallisuusvirasto
PDF 233kWORD 85k
Päätös
Päätös
Päätöslauselma
1.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
P6_TA(2008)0154A6-0115/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(1),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(4) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0115/2008),

1.   myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2.Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 Euroopan meriturvallisuusviraston tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(6),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(7),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(9) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(10) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0115/2008),

1.   toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.   hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006(11),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset(12),

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(14) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0115/2008),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(16) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

   pani merkille, että varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamista hankaloittivat henkilöstön palvelukseen ottamiseen liittyneet viiveet ja että kyseinen tilanne heijastui hallintomenoihin tarkoitettujen määrärahojen käyttöön;
   pani merkille, että toimia koskevassa asiakirja-aineistossa, joka on asianmukaisen sisäisen tarkastusjärjestelmän edellytys, oli eräitä puutteita ja että sitoumuksiin ja maksuihin liittyvissä asiakirjoissa oli usein puutteita tai epäselvyyksiä;
   pani niin ikään merkille puutteet julkisten hankintojen hallinnoimisessa ja edellytti, että virasto noudattaa säännösten mukaisia vaatimuksia,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.   huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.   panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.   toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.   vaatii komissiota esittämään ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.   esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit tuloksen mittaamiseksi;

7.   vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

8.   katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.   pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan muun muassa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole tarvittavia vähimmäisresursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot tällaisten vähimmäisresurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen), tai laatimaan kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa vaatimuksia täysimääräisesti;

10.   vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komissio ottaa huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistaa asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa kunnioittamaan mainittua tarkistamista, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja siten, että ne ovat sellaisella todenmukaisella tasolla, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11.   muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; kehottaa, komissiota esittämään vähintään viisi tällaista arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä alkaen vanhimmista virastoista;

12.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön viipymättä ja että virastoille olisi maksettava tukia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät muutokset olisi sisällytettävä virastoja koskevaan varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erityiseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13.   toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14.   toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15.   palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman(17) 26 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16.   kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17.   esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;
   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;
   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;
   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta(18)), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19.   panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vi