Indeks 
Teksty przyjęte
Wtorek, 22 kwietnia 2008 r. - Strasburg
Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej *
 Statut Rzecznika Praw Obywatelskich
 Dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UE
 Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej
 Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006
 Budżet na rok 2006 - Sekcja III Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, Sekcja I - Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja II - Rada
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium z rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja V- Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VII - Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2006: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Odbudowy
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2006: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Kolejowa
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2006: Eurojust
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Kolegium Policyjne
 Absolutorium za rok 2006: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)
 Absolutorium za rok 2006: Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)
 Rozwiązanie kwestii bezdomności

Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej *
PDF 408kWORD 96k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Federalną Niemiec w sprawie przyjęcia decyzji Rady dotyczącej wdrożenia decyzji 2008/.../WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec (11563/2007 oraz 11045/1/2007),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0409/2007),

–   uwzględniając art. 93 i 51 oraz art. 41 ust. 4 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0099/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec;

2.   zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.   w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego wzywa Radę i Komisję, żeby priorytetowo traktowały wszelki przyszły wniosek dotyczący zmiany decyzji zgodnie z deklaracją nr 50 dotyczącą art. 10 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, który ma zostać dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

4.   zdecydowanie zamierza rozpatrywać wszelki taki wniosek w pilnej procedurze, o której mowa w ust. 3, oraz w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi;

5.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

6.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Federalnej Niemiec;

7.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi Republiki Federalnej Niemiec.

Tekst proponowany przez Republikę Federalną Niemiec   Poprawka
Poprawka 1
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Konieczne jest jak najszybsze przyjęcie przez Radę decyzji ramowej w sprawie pewnych praw proceduralnych w postępowaniu karnym na terytorium całej Unii Europejskiej w celu określenia pewnych minimalnych zasad dotyczących zapewnienia pomocy prawnej osobom w państwach członkowskich.
Poprawka 2
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Punkt 3 b preambuły (nowy)
(3b)  Z powodu braku odpowiedniego instrumentu prawnego dotyczącego ochrony danych w ramach trzeciego filaru, szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną tworzy się zasady ochrony danych określone w decyzji 2008/…/WSiSW w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej. Po przyjęciu ogólnego instrumentu prawnego instrument ten powinien być stosowany w całym obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, lecz pod warunkiem, że poziom ochrony danych jest odpowiedni, a w każdym razie nie niższy od ochrony zapewnionej w Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz w jej protokole dodatkowym z dnia 8 listopada 2001 r. dotyczącym organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych.
Poprawka 3
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Punkt 3 c preambuły (nowy)
(3c)  Specjalne kategorie danych dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w partiach lub związkach zawodowych, orientacji seksualnej lub zdrowia powinny być przetwarzane tylko wtedy, jeżeli jest to absolutnie konieczne i współmierne do celów konkretnej sprawy i z zachowaniem szczególnych zabezpieczeń.
Poprawka 4
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Punkt 3 d preambuły (nowy)
(3d)  Powołanie wspólnych grup interwencyjnych z zamiarem skutecznej współpracy policyjnej powinno być możliwe w krótkim czasie i bez zbędnej biurokracji.
Poprawka 5
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Środki ustanowione w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 19 grudnia 2007 r.,
Poprawka 6
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 2 – litera -a) (nowa)
-a) "dane osobowe" oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej o ustalonej tożsamości lub której tożsamość da się ustalić ("osoba, do której odnoszą się dane"); osoba, której tożsamość da się ustalić to taka osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego znaku szczególnego związanego z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną;
Poprawka 11
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 2 litera e)
e) "niekodująca część DNA" oznacza części chromosomów niemające wartości genetycznej, tj. takie, o których nie wiadomo by odpowiadały jakimkolwiek funkcjonalnym właściwościom organizmu;
e) "niekodująca część DNA" oznacza strefy chromosomów nie zawierające informacji genetycznej tzn. te, które zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie dostarczają informacji o konkretnych cechach dziedzicznych; niezależnie od postępu naukowego, nie ujawnia się więcej informacji z niekodującej części DNA;
Poprawka 18
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
Wnioski dotyczące osób uniewinnionych i osób uwolnionych od zarzutów
Zgodnie z rozdziałem 3 i 4 niniejszej decyzji, w przypadku sprawozdań wykazujących zgodność z profilem DNA lub danymi daktyloskopijnymi osób uniewinnionych lub osób uwolnionych od zarzutów, wymiana dokonywana jest jedynie wtedy, gdy dana baza danych jest precyzyjnie opisana, a kategoria danych stanowiących przedmiot wniosku jest wyraźnie określona w prawie krajowym.
Poprawka 19
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)
a) kod zapytującego państwa członkowskiego;
a) kod zapytującego państwa członkowskiego oraz kod organu krajowego, który przystępuje do zapytania;
Poprawka 20
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera i)
i) uprawnienia, jakie przysługują funkcjonariuszom i innym pracownikom pochodzącym z wysyłającego państwa członkowskiego lub z wysyłających państw członkowskich podczas interwencji w przyjmującym państwie członkowskim;
i) uprawnienia, jakie przysługują funkcjonariuszom i innym pracownikom pochodzącym z wysyłającego państwa członkowskiego lub z wysyłających państw członkowskich podczas interwencji w przyjmującym państwie członkowskim; uprawnienia te obejmują w szczególności prawo do obserwacji, pościgu, zatrzymania i przesłuchania;
Poprawka 21
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Dalsze szczegóły dotyczące technicznego i administracyjnego aspektu wdrożenia decyzji 2007/…/WSiSW są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Załącznik może być zmieniany przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną.
1.  Dalsze szczegóły dotyczące technicznego i administracyjnego aspektu wdrożenia decyzji 2008/…/WSiSW są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Załącznik może być zmieniany przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. c) i art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
Poprawka 22
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 20 – ustęp 1
1.  Rada podejmuje decyzję, o której mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 2007/…/WSiSW, na podstawie sprawozdania z oceny, które jest oparte na kwestionariuszu przedstawionym w rozdziale 4 załącznika do niniejszej decyzji.
1.  Rada podejmuje decyzję, o której mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 2007/…/WSiSW, na podstawie sprawozdania z oceny, które jest oparte na kwestionariuszu przedstawionym w rozdziale 4 załącznika do niniejszej decyzji. Niezależne organy ochrony danych zainteresowanego państwa członkowskiego/ zainteresowanych państw członkowskich są w pełni zaangażowane w procedurę oceny określoną w rozdziale 4 załącznika do niniejszej decyzji.
Poprawka 23
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Ocenę aspektów administracyjnych, technicznych i finansowych stosowania wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji Rady 2007/.../WSiSW przeprowadza się co roku. Ocena dotyczy tych państw członkowskich, które stosują decyzję 2007/.../WSiSW w chwili przeprowadzenia oceny, i dotyczy tych kategorii danych, które zaczęły podlegać wymianie między danymi państwami członkowskimi. Ocena jest oparta na sprawozdaniach odpowiednich państw członkowskich.
1.  Ocenę aspektów administracyjnych, technicznych i finansowych stosowania wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji Rady 2008/.../WSiSW przeprowadza się co roku. Ocena taka obejmuje m.in. ocenę skutków różnic w technice i kryteriach gromadzenia i przechowywania danych DNA w państwach członkowskich. Ocena obejmuje także ocenę wyników w zakresie proporcjonalności i skuteczności transgranicznej wymiany różnych rodzajów danych DNA. Ocena dotyczy tych państw członkowskich, które stosują decyzję 2008/.../WSiSW w chwili przeprowadzenia oceny, i dotyczy tych kategorii danych, które zaczęły podlegać wymianie między danymi państwami członkowskimi. Ocena jest oparta na sprawozdaniach odpowiednich państw członkowskich.
Poprawka 24
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Sekretariat Generalny Rady przekazuje regularnie Parlamentowi Europejskiemu i Komisji wyniki oceny wymiany danych w formie sprawozdania, zgodnie z rozdziałem 4 ust. 2 pkt 1 załącznika do niniejszej decyzji.
Poprawka 25
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec
Uzupełnienie do inicjatywy – Rozdział 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci
Zasada włączenia:
Zasada włączenia:
Profile DNA udostępnione przez państwa członkowskie w celu przeszukania i porównania, jak również profile DNA wysłane w celu przeszukania i porównania muszą obejmować co najmniej 6 loci i mogą zawierać inne loci lub ślepe próby w zależności od ich dostępności. Referencyjne profile DNA muszą zawierać co najmniej 6 z 7 loci ESS/ISSOL. W celu zwiększenia dokładności wyników zaleca się, aby wszystkie dostępne allele były przechowywane w indeksowanym zbiorze danych o profilach DNA.
Profile DNA udostępnione przez państwa członkowskie w celu przeszukania i porównania, jak również profile DNA wysłane w celu przeszukania i porównania muszą obejmować co najmniej 6 loci i zawierać dodatkowe loci lub ślepe próby w zależności od ich dostępności. Referencyjne profile DNA muszą zawierać co najmniej 6 z 7 loci ESS/ISSOL. W celu zwiększenia dokładności wyników wszystkie dostępne allele muszą być przechowywane w indeksowanej bazie danych profilów DNA i wykorzystywane w celu przeszukania i porównania. Każde państwo członkowskie możliwie jak najszybciej wdraża wszelkie nowe zestawienie norm loci (ESS) przyjęte przez UE.

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich
PDF 394kWORD 75k
Tekst
Tekst skonsolidowany
Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego przyjętej dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008

Projekt decyzji został przyjęty w następującym brzmieniu(1) i zostanie przekazany Radzie i Komisji zgodnie z art. 195 ust. 4 traktatu WE i art. 107d ust. 4 traktatu Euratom:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 195 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 107d ust. 4,

uwzględniając rezolucję z dnia ... w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich,

uwzględniając opinię Komisji,

za zgodą Rady,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej(2) uznaje prawo do dobrej administracji za podstawowe prawo obywateli Unii;

2)  ufność obywateli w zdolność Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji ma zasadnicze znaczenie w działalności Rzecznika;

3)  należy dostosować status Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby usunąć wszelką ewentualną niepewność co do zdolności Rzecznika do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji;

4)  należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich w taki sposób, żeby umożliwić ewentualną ewolucję prawa stanowionego lub orzecznictwa w sprawie występowania instytucji i organów Unii Europejskiej w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości;

5)  należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich, tak aby uwzględnić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w odniesieniu do roli instytucji UE lub organów w zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenie Europejskiego urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF), żeby umożliwić Rzecznikowi Praw Obywatelskich przekazywanie tym instytucjom lub organom informacji pozostających w zakresie ich właściwości;

6)  należy podjąć kroki w celu umożliwienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich rozwoju współpracy z podobnymi instytucjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, jak również z instytucjami krajowymi lub międzynarodowymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy niż zakres działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – np. ochrona praw człowieka – ponieważ taka współpraca może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie skuteczności działań Rzecznika;

(7)  Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Dokonuje się następujących zmian w brzmieniu odniesienia 1, punktu 3 preambuły, art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i piąty, art. 4 oraz art. 5 decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom:"

Statut Rzecznika Praw Obywatelskich   Projekt poprawki
Poprawka 1
Odniesienie 1
uwzględniając Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie, a w szczególności art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
uwzględniając Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie, a w szczególności art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
Poprawka 2
Punkt 3 preambuły
Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicjatywy własnej, musi dysponować wszelkimi środkami niezbędnymi dla właściwego wykonywania swoich zadań; w tym celu instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, których zażąda, chyba że istnieją należycie uzasadnione powody do zachowania tajemnicy oraz z zastrzeżeniem obowiązku nieujawniania informacji przez Rzecznika; organy państw członkowskich są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich niezbędnych informacji, chyba że informacje te objęte są przepisami ustawowymi lub wykonawczymi dotyczącymi zachowania tajemnicy lub przepisami zakazującymi ich przekazywania; w przypadku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzyma żądanej pomocy, informuje o tym Parlament Europejski, który podejmuje odpowiednie środki;
Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicjatywy własnej, musi dysponować wszelkimi środkami niezbędnymi dla właściwego wykonywania swoich zadań; w tym celu instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, których zażąda, z zastrzeżeniem obowiązku nieujawniania informacji przez Rzecznika, oraz traktować informacje lub dokumenty niejawne zgodnie z dokładnie takimi samymi uregulowaniami, jakie obowiązują w danych instytucjach lub organach; mając na uwadze, że instytucje lub organy przekazujące niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu; mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich oraz dane instytucje i organy powinny uzgodnić warunki funkcjonowania w zakresie dostarczania poufnych informacji lub dokumentów; organy państw członkowskich są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich niezbędnych informacji, chyba że informacje te objęte są przepisami ustawowymi lub wykonawczymi dotyczącymi zachowania tajemnicy lub przepisami zakazującymi ich przekazywania; w przypadku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzyma żądanej pomocy, informuje o tym Parlament Europejski, który podejmuje odpowiednie środki;
Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 1
1.  Niniejsza decyzja określa postanowienia i ogólne warunki wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz art. 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
1.  Niniejsza decyzja określa postanowienia i ogólne warunki wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 107 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy
2.  Instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, których zażąda, oraz umożliwiają mu dostęp do właściwych akt. Odmowa może być umotywowana wyłącznie należycie uzasadnionymi względami zachowania tajemnicy.
2.  Instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich informacji, których zażąda, oraz umożliwiają mu dostęp do właściwych akt. W zakresie dostępu do informacji lub dokumentów niejawnych, w szczególności do dokumentów sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) 1049/20011, Rzecznik Praw Obywatelskich przestrzega dokładnie takich samych uregulowań, które obowiązują w danej instytucji lub organie.
Zgodnie z akapitem pierwszym instytucje lub organy przekazujące niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu;
W celu wykonania przepisów określonych w akapicie pierwszym Rzecznik Praw Obywatelskich może uzgodnić z instytucjami lub organami warunki funkcjonowania w zakresie dostępu do informacji niejawnych i innych informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej.
______________
1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43).
Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 2 akapit piąty
Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnotowych są zobowiązani do składania zeznań na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypowiadają się wówczas w imieniu instytucji i zgodnie z otrzymanymi od nich instrukcjami oraz są związani tajemnicą służbową.
Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnotowych są zobowiązani do składania zeznań na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. wówczas związani odpowiednimi postanowieniami regulaminu pracowniczego, w szczególności tajemnicą służbową.
Poprawka 6
Artykuł 4
1.  Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do których stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 47 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji i dokumentów, z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych dochodzeń. Osoby te są także zobowiązane do zachowania dyskrecji co do wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub każdej innej zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.
1.  Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do których stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji i dokumentów, z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych dochodzeń. Osoby te są także zobowiązane do nieujawniania wszelkich informacji niejawnych lub dokumentów dostarczonych Rzecznikowi Praw Obywatelskich jako dokumenty sensytywne w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 lub jako dokumenty, do których stosuje się prawodawstwo wspólnotowe o ochronie danych osobowych, jak również wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub każdej innej zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.
Rzecznik Praw Obywatelskich i jego personel rozpatrują wnioski stron trzecich o dostęp do dokumentów otrzymanych przez Rzecznika w trakcie dochodzenia zgodnie z warunkami i ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001, a w szczególności z art. 4 tego rozporządzenia.
2.  Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wiadomość o faktach, które jego zdaniem mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, natychmiast informuje o tym, za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich przy Wspólnotach Europejskich, właściwe organy krajowe, jak również, w stosownym przypadku, instytucję wspólnotową, której podlega urzędnik lub pracownik, którego dotyczy dana sprawa. Instytucja wspólnotowa może zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może także poinformować zainteresowaną instytucję lub organ wspólnotowy o niewłaściwym z punktu widzenia dyscyplinarnego postępowaniu jednego z podlegających im urzędników lub pracowników.
2.  Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wiadomość o faktach, które jego zdaniem mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, natychmiast informuje o tym, za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich przy Wspólnotach Europejskich lub właściwych instytucji lub organów Wspólnoty, właściwe organy krajowe; w stosownym przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich powiadamia również instytucję wspólnotową lub organ wspólnotowy, którym podlega urzędnik lub pracownik, którego dotyczy dana sprawa. Instytucja wspólnotowa może zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może także poinformować zainteresowaną instytucję lub organ wspólnotowy o niewłaściwym z punktu widzenia dyscyplinarnego postępowaniu jednego z podlegających im urzędników lub pracowników.
Poprawka 7
Artykuł 5
Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z podobnymi organami istniejącymi w niektórych państwach członkowskich, w poszanowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego, o ile może się to przyczynić do zwiększenia skuteczności jego dochodzeń oraz do zapewnienia lepszej ochrony praw i interesów osób składających skargi. Rzecznik nie może żądać tą drogą dokumentów, do których nie miałby dostępu na mocy art. 3.
Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z podobnymi organami istniejącymi w niektórych państwach członkowskich, w poszanowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego, o ile może się to przyczynić do zwiększenia skuteczności jego dochodzeń oraz do zapewnienia lepszej ochrony praw i interesów osób składających skargi. Rzecznik nie może żądać tą drogą dokumentów, do których nie miałby dostępu na mocy art. 3. Na tych samych zasadach Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z innymi instytucjami na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka.
"

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

(1) Głosowanie nad wnioskiem w sprawie rezolucji (A6-0076/2008) zostało zawieszone do czasu zakończenia procedury przewidzianej w art. 195 ust. 4 traktatu WE i art. 107d ust. 4 traktatu Euratom.
(2) Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.


Dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UE
PDF 422kWORD 117k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE (2007/2210(INI))
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając artykuł 152 ust. 4 lit. a) Traktatu WE,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE (COM (2007)0275), a także towarzyszący komunikatowi dokument roboczy Komisji: streszczenie oceny wpływu (SEC(2007)0705),

–   uwzględniając dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich(1),

–   uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(2),

-   uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej(3),

-   uwzględniając dyrektywę 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez człowieka(4),

–   uwzględniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie przeszczepiania narządów ludzkich,

–   uwzględniając Konwencję w sprawie praw człowieka i biomedycyny Rady Europy wraz z protokołem dodatkowym dotyczącym przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego,

–   mając na uwadze sprawozdanie Rady Europy z 1999 r. zatytułowane "Meeting the organ shortage - Current status and strategies for improvement of organ donation" (Niedobór narządów. Aktualna sytuacja i strategie poprawy dawstwa narządów)

   mając na uwadze sprawozdanie Rady Europy "Guide to the safety and quality assurance for organs, tissues and cells"(5), (Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości narządów, tkanek i komórek)

–   uwzględniając dokument z pierwszego posiedzenia ekspertów krajowych na temat dawstwa i przeszczepiania narządów na szczeblu Wspólnoty, które odbyło się w Brukseli w dniu 13 września 2007 r.(6),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Prawnej i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0090/2008),

A.   mając na uwadze, że zapotrzebowanie na przeszczepy narządów w Unii Europejskiej nieprzerwanie wzrasta, szybciej niż liczba oddawanych organów, że ponad 60 000 pacjentów wymagających przeszczepów znajduje się na listach oczekujących w całej UE, że znaczna liczba pacjentów umiera w wyniku chronicznego niedoboru narządów oraz że zwiększenie liczby dawców nie prowadzi do skrócenia list oczekujących,

B.   mając na uwadze, że handel narządami, komercjalizacja i turystyka przeszczepowa, które są niezgodne z poszanowaniem ludzkiej godności, rozwijają się w szybkim tempie,; mając na uwadze, że istnieje związek pomiędzy brakiem narządów i handlem nimi oraz że potrzeba więcej danych na temat handlu narządami,

C.   mając na uwadze, że kwestie bezpieczeństwa są często pomijane w przypadku dokonywania nielegalnego komercyjnego przeszczepu narządów, co może spowodować zagrożenie dla życia zarówno dawcy, jak i biorcy,

D.   mając na uwadze, że cztery państwa członkowskie nadal nie ratyfikowały Konwencji ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, pięć państw członkowskich nie ratyfikowało uzupełniającego ją Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi ("protokołu z Palermo"), dziewięć państw członkowskich nie ratyfikowało Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, a 17 państw członkowskich nie ratyfikowało Konwencji Rady Europy w sprawie Działań przeciw Handlowi Ludźmi,

E.   mając na uwadze, że pomimo iż według aktualnych danych szacunkowych skala handlu narządami jest niewielka w stosunku do innych form nielegalnego handlu, handel narządami i tkankami staje się coraz poważniejszym globalnym problemem, występującym w obrębie granic państwowych i ponad nimi oraz wynikającym z popytu (ocenia się, że rocznie w Europie jest 150-250 takich przypadków),

F.   mając na uwadze, że handel narządami i tkankami jest formą handlu ludźmi, co stanowi poważne naruszenie podstawowych praw człowieka, a w szczególności godności ludzkiej i nietykalności cielesnej, oraz może podważyć zaufanie obywateli do legalnego systemu transplantacji, co może prowadzić do dalszego niedoboru dobrowolnie oddawanych narządów i tkanek,

G.   mając na uwadze, że jakość, bezpieczeństwo, skuteczność i przejrzystość mają zasadnicze znaczenie, jeżeli społeczeństwo ma odczuć korzyści, jakie może zaoferować przeszczepianie jako terapia,

H.   mając na uwadze, że transplantacja organów jest jedynym dostępnym sposobem leczenia krańcowej niewydolności organów, takich jak wątroba, płuca i serce oraz najbardziej skuteczną pod względem kosztów metodą leczenia krańcowej niewydolności nerek; mając na uwadze, że transplantacja organów umożliwia ratowanie życia i oferuje lepszą jakość życia,

I.   mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i na ich obszarze istnieją poważne różnice w zakresie wskaźników dotyczących przeszczepów, źródeł (tzw. żywy lub zmarły dawca) narządów, a nawet rozbieżności w zakresie wymogów jakościowych i minimalnych wymogów bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów, natomiast podejście organizacyjne do przeszczepiania jest różne w poszczególnych państwach członkowskich, prowadząc do niejednakowych norm w obrębie UE;

J.   mając na uwadze, że państwa członkowskie mają różne ramy prawne (w niektórych państwach członkowskich wymagane jest wyrażenie zgody, w pozostałych wyrażenie sprzeciwu) oraz że doświadczenia poszczególnych państw członkowskich wykazują, że wpływ systemu prawnego na ilość dawców jest dość ograniczony,

K.   mając na uwadze, że alternatywą transplantacji pozostaje często intensywna terapia, która jest nieprzyjemna dla pacjenta i stanowi obciążenie dla systemu zdrowia oraz dla rodziny i opiekunów pacjentów;

L.   mając na uwadze, że dawstwo i przeszczepianie narządów to kwestie delikatne i złożone, obejmujące nie tylko medyczne, ale także prawne i etyczne aspekty, które, aby mogły zostać rozwinięte, wymagają pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego,

M.   mając na uwadze, że przeszczepianie narządów do celów leczniczych stwarza ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych i innych,

N.   mając na uwadze, że pewna liczba narządów jest już wymieniana między państwami członkowskimi i istnieją już różne europejskie organizacje wymiany organów (np. Scandiatransplant, Eurotransplant),

O.   mając na uwadze, że istniejące doświadczenia wykazują pozytywne wyniki (np. model hiszpański, belgijski projekt GIFT, DOPKI, Stowarzyszenie na rzecz Dawstwa i Przeszczepów (Alliance-O)) oraz że należy je uwzględnić,

P.   mając na uwadze, że uświadomienie społeczne, konkretne i pozytywne informowanie oraz specjalistyczne szkolenia i zaawansowane zdolności komunikacyjne profesjonalistów odgrywają ważną rolę w zwiększaniu chęci do dawstwa narządów,

Q.  mając na uwadze, że celem zminimalizowania liczby osób potrzebujących w przyszłości przeszczepu organów lub nerek konieczne jest wprowadzenie skutecznych środków zdrowia publicznego, ułatwiających wczesne wykrywanie oraz postępowanie w zakresie chorób przewlekłych, takich jak przewlekła choroba nerek, które powodują konieczność przeszczepiania organów.

1.   z zadowoleniem przyjmuje powyższy komunikat Komisji, proponujący niezwykle oczekiwane zintegrowane, podejście trójstronne;

Narzędzie prawne

2.   oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy ustanawiającej wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, testowania, konserwowania, transportu i przydziału narządów w obrębie UE, jak również środków, które powinny zostać uruchomione, by wdrożyć te wymogi; podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny stanowić dodatkowego nadmiernego obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich lub usługodawców ani też zagrażać stosowaniu istniejących dobrych praktyk lub praktyk dostosowanych do uwarunkowań i sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich lub zawierać takich wymogów, które prowadziłyby do ograniczenia liczby potencjalnych i rzeczywistych dawców;

3.   podkreśla, że nowa dyrektywa powinna uzupełniać i umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub utrzymania bardziej restrykcyjnych środków;

4.   podkreśla, że dyrektywa powinna obejmować postępy poczynione przez nauki medyczne;

Współpraca między państwami członkowskimi

5.   wyraża zaniepokojenie spowodowane niedostateczną z punktu widzenia zapotrzebowania pacjentów ilością narządów ludzkich nadających się do przeszczepienia; uważa, że zmniejszenie niedoboru organów i dawców jest podstawowym wyzwaniem, z którym mierzą się państwa członkowskie w odniesieniu do przeszczepów narządów; przypomina, że wiele tysięcy pacjentów w Europie wpisanych jest aktualnie na listy oczekujących, wśród których występuje znaczny wskaźnik śmiertelności;

6.   zauważa, że przyznawanie organów powinno opierać się na medycznej zdolności pacjenta do przyjęcia organu; jest zdania, że nie można tolerować dyskryminacji w oparciu o niepełnosprawności niemające wpływu na szanse przyjęcia organu przez pacjenta;

7.   podkreśla, że oddanie organów jest darem; dlatego też zwraca uwagę, że przy poszukiwaniu odpowiedzi na poważny niedobór organów w UE, wyjątkowo ważne jest poszanowanie i ochrona wolnego wyboru w zakresie oddania organów;

8.   odnotowuje, że w obrębie UE istnieją znaczne rozbieżności w zakresie źródeł (żywy lub zmarły dawca) narządów, występują istotne różnice między podejmowanymi przez państwa członkowskie pomyślnymi próbami zwiększania liczby dawców, a także rozbieżności w zakresie wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa oraz różnice w edukacji i szkoleniu personelu medycznego i paramedycznego; jest zdania, że różnice te mogą być częściowo uzasadnione połączeniem czynników natury gospodarczej, strukturalnej, administracyjnej, kulturowej, etycznej, religijnej, historycznej, społecznej i prawnej, mimo że czynnikiem krytycznym wydaje się być sposób przebiegu całego procesu prowadzącego do dawstwa i przeszczepu;

9.   wyraża głębokie przekonanie, że istnieje znaczny potencjał dzielenia doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi w celu zwiększenia liczby dawców i wyrównania dostępu do przeszczepów w UE; oczekuje zatem na program działań Komisji w zakresie wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w celu:

   zwiększenia dostępności organów,
   zwiększenia skuteczności i dostępności systemów przeszczepów,
   podniesienia świadomości społecznej,
   jakość i bezpieczeństwo żywności;

10.   podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych wzorców w państwach członkowskich i pomiędzy nimi, a stosownych przypadkach na poziomie międzynarodowym; sugeruje, że systemy działania powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i logistyczną, pomoc psychologiczna i organizacyjną oraz odpowiednią strukturę organizacyjną w szpitalu i na poziomie ponadszpitalnym z wysoko wykwalifikowanym personelem, połączoną z jasnymi przepisami dotyczącymi systemu monitorowania, skutecznym i sprawiedliwym przydziałem oraz dostępem do systemu transplantacji;

Zwiększenie dostępności narządów

11.   podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za swój własny model prawny; zauważa, że w UE istnieją dwa modele z różnymi wariantami; uważa, że dostosowywanie lub harmonizowanie systemów prawnych nie jest konieczne; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia przepisów prawnych umożliwiających wyznaczenie przedstawiciela prawnego, który decydowałaby o pobraniu narządów od zmarłej osoby;

12.   wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa post mortem; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do dołożenia jak największych starań w celu poprawy ich systemów organizacyjnych poprzez:

   uwrażliwianie, edukację i szkolenie personelu medycznego i paramedycznego,
   wspieranie finansowe szpitali celem powołania szpitalnych koordynatorów (lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej terapii wspieranych przez zespół medyczny), których zadaniem byłoby aktywne identyfikowanie potencjalnych dawców i kontaktowanie się z ich rodzinami,
   wdrożenie programu poprawy jakości we wszystkich szpitalach lub zespołach szpitali w UE, posiadających potencjał dawstwa narządów;

13.   wzywa państwa członkowskie, by w celu zwiększenia dostępności organów dokonały oceny wykorzystania dawców zakwalifikowanych na podstawie rozszerzonych kryteriów (tj. osób starszych lub dawców cierpiących na niektóre choroby) uwzględniając aspekt jakości i bezpieczeństwa;

14.   jest zdania, że przeszczepy mogą być dokonywane z wykorzystaniem nieoptymalnych narządów; w takich przypadkach zespół dokonujący przeszczepu w porozumieniu z pacjentem i/lub jego rodziną podejmuje decyzję w sprawie wykorzystania organów dla konkretnych pacjentów w oparciu o analizę ryzyka i korzyści;

15.   wzywa państwa członkowskie zezwalające na pobieranie organów od żywych dawców o uwzględnienie aspektów jakości i bezpieczeństwa; podkreśla jednakże, że pobieranie organów od żywych dawców powinno być uznawane za uzupełniające względem pobierania organów u zmarłych;

16.   uznaje, że jeżeli liczba dawców zostaje rozszerzona, lekarze mogą obawiać się zwiększonego prawdopodobieństwa odrzucenia organów i stopniowego pogarszania się pracy przeszczepionego organu; dlatego też wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia metod mających na celu zapobieganie i postępowanie w przypadku odrzucenia organu, tak by lekarze mogli z zaufaniem korzystać z rozszerzonej puli organów;

17.   przyznaje, że biotechnologia oferuje już rozwiązania problemu odrzucenia organów, takie jak leczenie zmniejszające wskaźnik odrzucania, co z kolei wspomoże dostępność większej liczby narządów, umożliwiając lekarzom leczenie czy nawet zapobieganie odrzutom; uważa, że pomoże to wspierać rozszerzoną pulę dawców, poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z rozszerzonymi programami dawstwa narządów;

18.   wzywa państwa członkowskie do zniesienia przed styczniem 2010 r. przepisów ograniczających wykorzystanie organów jedynie w danym państwie członkowskim;

19.   wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań koniecznych w obszarze edukacji i szkoleń, pracy zespołowej i wynagradzania chirurgów transplantologów;

20.   podkreśla znaczenie finansowania pobierania i przeszczepiania narządów w ramach celowej pozycji budżetowej, aby nie zniechęcić szpitali do przeszczepiania;

21.   podkreśla konieczność zapewnienia, że dawstwo organów pozostaje ściśle niekomercyjne;

22.   popiera środki, których celem jest ochrona żywych dawców zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i psychologicznego i społecznego i zagwarantowanie, że dawstwo narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, wykluczające płatności pomiędzy dawcami i biorcami, wszelkie płatności są ograniczone wyłącznie do rekompensaty ograniczającej się ściśle do pokrycia wydatków i niedogodności związanych z dawstwem; zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie anonimowości dawców zmarłych i żywych niespokrewnionych genetycznie ani niezwiązanych emocjonalnie, o ile prawo krajowe pozwala na takie przeszczepy; wzywa państwa członkowskie do określenia warunków, na których podstawie można przyznać rekompensatę;

23.   wzywa państwa członkowskie do przyjęcia lub utrzymania surowych przepisów prawa związanych z przeszczepianiem narządów od żywych niespokrewnionych dawców, aby zapewnić przejrzystość systemu i wykluczyć możliwość nielegalnej sprzedaży narządów lub wywierania przymusu na dawców; w ten sposób oddawanie narządów przez żywych niespokrewnionych dawców będzie mogło mieć miejsce wyłącznie na warunkach określonych przez prawo krajowe i po uzyskaniu zezwolenia od właściwego niezależnego organu;

24.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia niedyskryminacji żywych dawców, w szczególności przez systemy ubezpieczeń;

25.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego żyjącym dawcom;

26.   jest zdania, że w przyszłości, pod warunkiem zagwarantowania identyfikowalności, biotechnologia może umożliwić naukowcom hodowanie narządów w oparciu o istniejące tkanki i komórki, pochodzące zarówno od samych pacjentów, jak i od innych dawców tkanek; wzywa Komisję do wspierania tego rodzaju badań, prowadzonych często przez powstające w UE małe i średnie przedsiębiorstwa biotechnologiczne, działające w ramach kulturowych i etycznych określonych w państwach członkowskich oraz w Karcie Praw Podstawowych i Konwencji Rady Europy w sprawie praw człowieka i biomedycyny,

27.  zauważa, że liczne próby kliniczne z udziałem ludzi dowiodły skuteczności leczenia z wykorzystaniem dorosłych komórek macierzystych w różnych terapiach zastępowania komórek;

Skuteczność i dostępność systemów transplantacji

28.   zauważa, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa członkowskie obowiązkowej rejestracji działań przeszczepowych oraz istnienia kilku rejestrów dobrowolnych nie istnieje całościowy system gromadzenia danych na temat różnych rodzajów przeszczepów i ich wyników; zdecydowanie zaleca utworzenie krajowych rejestrów kontrolnych żywych dawców, pacjentów z przeszczepami i procedur przeszczepowych; podkreśla, że rejestry te muszą być regularnie aktualizowane; podkreśla, że ważne jest zapewnienie porównywalności danych pomiędzy państwami członkowskimi;

29.   wzywa Komisję, by zaleciła państwom członkowskim pewne wytyczne dotyczące rejestracji dla zapewnienia, aby zarejestrowane osoby podawały pewne informacje na temat ich historii chorób i dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa organów dawcy, ponieważ rejestracja jest nie tylko wpisem nazwiska na listę, ale niesie konsekwencje zarówno dla dawcy jak i odbiorcy organu;

30.   zachęca Komisję do ułatwiania rozwoju zestawu technicznych i etycznych norm zarządzania bezpieczeństwem, jakością i skutecznością dawstwa organów w ramach dawstwa i przeszczepiania narządów, który może posłużyć jako model dla państw członkowskich; wzywa Komisję do ustanowienia mechanizmu UE wspierającego działania koordynacyjne państw członkowskich w zakresie dawstwa i przeszczepiania narządów;

31.   jest zdania, że dodatkową korzyścią ze współpracy między państwami członkowskimi, niewystarczająco podkreśloną w ww. komunikacie Komisji, jest potencjalna wartość wymiany narządów między państwami członkowskimi pod kątem możliwości medycznych i technicznych, choć uwzględnia się ograniczenia geograficzne takiej wymiany i potencjalne konsekwencje dla stanu organów; podkreśla w tym zakresie pozytywne wyniki osiągnięte przez międzynarodowe systemy; wyraża przekonanie, że dzielenie się narządami może być bardzo pomocne szczególnie w przypadkach trudnych procedur przeszczepiania (np. w przypadku wyjątkowo wrażliwych pacjentów lub pilnych przeszczepów oraz w przypadkach pacjentów o specyficznych warunkach, dla których trudno jest znaleźć odpowiednich dawców);

32.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia badania na temat wszystkich kwestii dotyczących przeszczepów organów dla osób nie będących rezydentami UE w państwach członkowskich oraz do opracowania kodeksu postępowania określającego zasady i warunki, na jakich organy pobrane od zmarłych dawców UE mogą być przyznane osobom niebędącym rezydentami UE;

33.   podkreśla, że dobrze układająca się współpraca między profesjonalistami sektora zdrowia i właściwymi organami krajowymi ma podstawowe znaczenie i przynosi wartość dodaną; wzywa Komisję do ułatwiania zawierania przez krajowe organizacje zajmujące się przeszczepami w państwach członkowskich umów obejmujących współpracę o charakterze prawnym, etycznym i technicznym; przyznaje, że w medycynie przeszczepowej zdarzają się sytuacje, które nie mogą być odpowiednio traktowane w państwach członkowskich posiadających ograniczoną liczbę dawców; wyraża przekonanie, że szczególnie małe państwa członkowskie mogłyby niewątpliwie odnieść korzyści ze współpracy europejskiej;

34.   wzywa do stworzenia unijnej karty dawcy, uzupełniającej istniejące systemy krajowe;

35.   jest zdania, że pożądana jest współpraca międzynarodowa w zakresie promowania dostępności i bezpieczeństwa narządów; podkreśla, że pomocne byłby w tym ogólne przepisy regulujące najlepsze praktyki medyczne, techniki diagnostyczne i przechowywania; wzywa państwa członkowskie do czynnego promowania tego rodzaju współpracy i do stosowania tego systemu ogólnych przepisów;

Zwiększanie świadomości społecznej

36.   podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i przeszczepiania narządów w celu ułatwienia identyfikacji dawców narządów i zwiększenia w ten sposób dostępności tych ostatnich; wzywa zatem Komisję, państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do strukturalnego wzmocnienia propagowania idei dawstwa organów, między innymi wśród młodzieży szkolnej; w związku z tym sugeruje zaproszenie znanych osobistości (np. osobistości z dziedziny sportu) i wykorzystanie pakietów szkoleniowych;

37.   zaznacza, że informacje na temat dawstwa organów i przeszczepów powinny być podawane w sposób przejrzysty, bezstronny i nienarzucający, poruszając zakres dawstwa organów tj. że. dawstwo może obejmować oddanie wielu organów czy tkanek;

38.   podkreśla, że wolny wybór w zakresie oddania organu jest wyłącznym prawem dawcy i należy go uszanować oraz że dawstwo musi być postrzegane jako dar jednej osoby dla innej; zaznacza, że musi to znaleźć odzwierciedlenie w używanym języku, z zaleceniem unikania terminologii ekonomicznej sugerującej, że organy mogłyby być traktowane jako towary na rynku wewnętrznym;

39.   wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę dalszej rozbudowy istniejącej już europejskiej strony internetowej dotyczącej dawstwa narządów(7) oraz strony internetowej WHO(8) i uwzględnienia w nich wszystkich państw członkowskich i wszystkich języków urzędowych UE w celu przekazywania właściwych informacji i danych o dawstwie narządów i przeszczepianiu;

40.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania dnia dawcy i zaleca działania podkreślające dobre wyniki i znaczenie transplantacji;

41.   wyraża przekonanie, że niezwykle skutecznym sposobem zwiększenia dostępności narządów jest dostarczenie społeczeństwu większej ilości informacji także na szczeblach lokalnym i regionalnym; wzywa Komisję, państwa członkowskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kościoły oraz wspólnoty religijne i humanistyczne do wzięcia udziału w tych wysiłkach na rzecz zwiększenia społecznego stanu świadomości na temat dawstwa narządów z jednoczesnym uwzględnieniem kulturowych różnic w poszczególnych państwach członkowskich; podkreśla ważną rolę, jaką odgrywają zarejestrowani dawcy w promowaniu dawstwa narządów wśród członków swoich rodzin i przyjaciół oraz w zachęcaniu ich do stania się dawcami;

42.   przyjmuje do wiadomości, że ważne jest polepszenie możliwości komunikacyjnych profesjonalistów sektora zdrowia poprzez rozwijanie np. informacyjnych wytycznych; podkreśla potrzebę profesjonalnego podejścia do komunikacji i wsparcia ekspertów w tej dziedzinie; powinno się zwrócić szczególną uwagę zarówno na treść przekazu, jak i na najlepsze sposoby traktowania tematów kontrowersyjnych; podkreśla wagę regularnych spotkań z przedstawicielami mediów dla promowania dobrych wyników i znaczenia przeszczepów;

43.   popiera utworzenie linii informacyjnej na temat przeszczepów z jednym numerem telefonu, zarządzanej przez krajową organizację zajmującą się przeszczepami, jeśli taka istnieje i działającej 24 godziny na dobę, z odpowiednio przeszkolonymi doświadczonymi pracownikami, mogącymi szybko udzielić właściwych i dokładnych informacji natury medycznej, prawnej wszystkim zainteresowanym osobom;

44.   wzywa Komisję do popierania przekraczających narodowe granice badań w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania narządów w celu zajęcia się wpływem, jaki mają na decyzje o dawstwie narządów kwestie etniczne, kraju pochodzenia, religijne, poziomu wykształcenia i klasy socjoekonomicznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego rozpowszechnienia wyników tych badań w celu poinformowani społeczeństwa i odmiany mylnych przekonań;

Poprawa jakości i bezpieczeństwa

45.   przyznaje, że witalne znaczenie ma zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów; podkreśla, że będzie to miało wpływ na zmniejszenie ryzyka związanego z przeszczepem i w konsekwencji zmniejszy niekorzystne skutki; jest zdania, że działania związane z jakością i bezpieczeństwem mogłyby mieć wpływ na dostępność narządów i vice versa; wzywa Komisję do udzielenia państwom członkowskim pomocy w dziedzinie budowania potencjału tworzenia i rozwijania krajowego ustawodawstwa związanego z jakością i bezpieczeństwem, bez negatywnego wpływu na dostępność narządów do przeszczepu;

46.   przyznaje, że rezultaty przeszczepów i pobrania narządów powinny być monitorowane i oceniane; podkreśla, że powinno się popierać powstanie wspólnych metod analizy danych w oparciu o najlepsze praktyki aktualnie obowiązujące w państwach członkowskich w celu osiągnięcia optymalnego porównania wyników pomiędzy państwami członkowskimi;

47.   wzywa państwa członkowskie do zwiększenia okresu nadzoru nad pacjentami z przeszczepami do kilku lat, a nawet do końca życia pacjenta i/lub tak długo jak funkcjonuje przeszczep;

48.   wzywa Komisję do przeznaczenia funduszy w ramach Siódmego programu ramowego Wspólnot Europejskich w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) na promowanie badań w zakresie lepszych i bardziej wrażliwych technik diagnostycznych pozwalających na wczesne i skuteczne wykrycie szkodliwych warunków, takich jak HIV/AIDS, żółtaczka i inne, ponieważ ważnym aspektem transplantacji organów jest zapewnienia bezpieczeństwa pod kątem różnych czynników szkodliwych i elementów obecnych w narządach dawców;

Handel narządami

49.   podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi oraz że handel narządami podważa wiarygodność systemów w oczach potencjalnych dobrowolnych i bezinteresownych dawców; podkreśla, że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów jest nieetyczne i niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka; podkreśla, że oddanie organów motywowane względami finansowymi sprowadza dar organu do zwykłego towaru, co stanowi pogwałcenie godności ludzkiej i narusza art. 21 Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny oraz jest zabronione na mocy art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

50.   w odniesieniu do państw trzecich zwraca się do Komisji o zwalczanie handlu narządami i tkankami, w tym przeszczepiania narządów i tkanek pobranych od osób nieletnich, upośledzonych umysłowo i więźniów, na których wykonano karę śmierci, co powinno być powszechnie zakazane; wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwrażliwienia międzynarodowej społeczności na tę kwestię;

51.   jest zdania, że aby zwalczyć handel narządami ludzkimi w najuboższych regionach świata, konieczne jest przyjęcie długoterminowej strategii eliminującej nierówności społeczne stanowiące podłoże tych praktyk; podkreśla, że aby zwalczyć sprzedaż narządów za pieniądze (szczególnie w krajach rozwijających się), należy wprowadzić w życie mechanizmy identyfikacji organów dla uniknięcia przywożenia tych narządów do Unii Europejskiej;

52.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegających "turystyce przeszczepowej", obejmujących wytyczne służące ochronie najuboższych i najbardziej wrażliwych dawców przed staniem się ofiarami handlu narządami, przyjęcie środków umożliwiających zwiększenie dostępności legalnie uzyskanych narządów oraz wymianę list oczekujących pomiędzy istniejącymi organizacjami wymiany narządów dla uniknięcia powielania się list; wzywa Komisję do promowania za pośrednictwem obszaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa wspólnego podejścia mającego na celu gromadzenie informacji na temat krajowych przepisów dotyczących handlu narządami oraz do zidentyfikowania głównych problemów i ewentualnych rozwiązań; podkreśla w związku z tym, że należy ustanowić system monitorowania i odpowiedzialności w zakresie tkanek ludzkich;

53.   wzywa państwa członkowskie do zmiany, w miarę potrzeby, swoich kodeksów karnych w celu zapewnienia odpowiedniego ścigania osób odpowiedzialnych za handel narządami, wraz z karami dla personelu medycznego zamieszanego w przeszczepianie narządów pozyskanych z handlu, przy jednoczesnym podejmowaniu wszelkich możliwych starań zmierzających do zniechęcenia potencjalnych biorców do poszukiwania narządów i tkanek do sprzedaży; podkreśla, że należałoby rozważyć pociąganie do odpowiedzialności karnej obywateli UE, którzy nabyli narząd wewnątrz Unii Europejskiej lub poza jej granicami;

54.   wzywa państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu powstrzymania pracowników służby zdrowia od ułatwiania handlu narządami i tkankami (np. odsyłanie pacjentów do oddziałów transplantacji zagranicą, które mogą być zamieszane w handel narządami) oraz zakazania towarzystwom ubezpieczeń zdrowotnych ułatwiania działań, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają handel narządami. np. refundowania kosztów związanych z nielegalnym przeszczepem narządów;

55.   uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać o szkolenie funkcjonariuszy organów egzekwowania prawa oraz personelu medycznego w zakresie handlu narządami, aby zgłaszali policji każdy taki rozpoznany przypadek;

56.   zwraca się do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o podpisanie, ratyfikację i wdrożenie Konwencji Rady Europy o zwalczaniu handlu ludźmi oraz protokołu z Palermo;

57.   wyraża ubolewanie, że Europol twierdząc, że nie istnieją udokumentowane przypadki, nie przedstawił badania na temat sprzedaży i handlu narządami; wskazuje na sprawozdania Rady Europy i WHO, które dostarczają oczywistych dowodów na to, że handel narządami jest także problemem państw członkowskich UE oraz wzywa Komisję i Europol do lepszego monitorowania przypadków handlu organami ludzkimi, a także do wyciągnięcia niezbędnych wniosków;

58.   zwraca się do Komisji i Rady o uaktualnienie planu działania w sprawie handlu ludźmi oraz o włączenie do niego planu działania na rzecz zwalczania handlu narządami, aby umożliwić zacieśnienie współpracy między właściwymi władzami krajowymi;

59.   domaga się ponadto, by plan działania odwoływał się do pewnych i sprawdzonych danych dotyczących liczby, rodzajów i miejsca pochodzenia narządów z nielegalnego handlu;

o
o   o

60.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, Światowej Organizacji Zdrowia, Radzie Europy, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 48.
(2) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.
(3) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37.
(4) Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34.
(5) Wydanie 3, 2007 r.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (lub www.eurocet.org).
(8) (www.transplant-observatory.org).


Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej
PDF 323kWORD 76k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (2007/2149 (INI))
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej (COM(2007)0273),

–   uwzględniając decyzję nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013(1),

–   uwzględniając decyzję nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającą program "Młodzież w działaniu" na okres 2007–2013(2),

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/144/WE z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007 – 2013)(3),

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności(4),

−   uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie, z dnia 13 listopada 2006 r., w sprawie realizacji wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informowania młodzieży w celu promowania wśród młodych ludzi aktywnego obywatelstwa europejskiego(5),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie" (COM(2007)0498),

−   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości" (COM(2006)0571),

–   uwzględniając zalecenie 2001/613/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności studentów, osób szkolących się, wolontariuszy, nauczycieli i szkoleniowców w obrębie Wspólnoty(6),

−   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo(7),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie wkładu wolontariatu w kształtowanie spójności gospodarczej i społecznej(8),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany "Wolontariat: jego rola w społeczeństwie europejskim i jego oddziaływanie"(9),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie roli organizacji wolontariackich - wkład do społeczeństwa europejskiego(10),

–   uwzględniając art. 158 oraz art. 159 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0070/2008),

A.   mając na uwadze, że według wiarygodnych szacunków ponad 100 mln obywateli UE jest wolontariuszami(11),

B.   mając na uwadze, wstępne wnioski z wdrażania podręcznika ONZ dotyczącego organizacji o celu niezarobkowym, według których gospodarczy udział tych organizacji w PKB wynosi 5%, a czas prowadzenia działalności wolontariackiej, nawet jeżeli mierzony jest ostrożnie, daje jedną czwartą tej liczby(12),

C.   mając na uwadze, że wolontariat jest główną siłą pielęgnującą społeczeństwo obywatelskie, wzmacniając jednocześnie solidarność - jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej- a także kluczowym składnikiem wspólnotowych programów rozwoju, szczególnie w tych państwach członkowskich, które wychodzą obecnie z postkomunistycznego okresu przejściowego,

D.   mając na uwadze, że niedawno przeprowadzone badanie dotyczące działających w Europie organizacji, w których działają wolontariusze wykazało wysoki poziom wartości dodanej: na każde 1 EUR wydane przez te organizacje na wspieranie wolontariuszy uzyskały one średnio przychód w wysokości od 3 do 8 EUR(13),

E.   mając na uwadze, że należy w pełni uznać bardzo istotny wkład wolontariatu w budowanie kapitału społecznego,

F.   mając na uwadze, że trwałe finansowanie, a szczególnie finansowanie administracyjne, ma kluczowe znaczenie dla organizacji opartych na wolontariacie i ogólnie dla pracy w ramach wolontariatu;

G.   mając na uwadze, że w niedawnym sprawozdaniu Europejskiej Fundacji na rzecz Warunków Życia i Pracy stwierdzono, że kapitał społeczny jest kluczowym elementem rozwijania strategii politycznych mających na celu wzmocnienie gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich(14),

H.   mając na uwadze, że w niedawno przeprowadzonym badaniu w sprawie pomyślnie przeprowadzonego programu Urban w Aarhus, jako centralny element przedstawia się fakt, że dla pomyślnego wdrożenia programu zasadnicze znaczenie mieli lokalni mieszkańcy i wysiłek wolontariuszy(15),

I.   mając na uwadze, że z wolontariatem wiąże się nie tylko wymierna ekonomiczna wartość, ale także może on prowadzić do znacznych oszczędności dla służb sektora publicznego; mając na uwadze, że, w tym kontekście, ważne jest zagwarantowanie, że działalność wolontariacka stanowi uzupełnienie usług dostarczanych przez służby publiczne, lecz ich nie zastępuje,

J.   mając na uwadze, że wolontariat przyczynia się do osobistego i społecznego rozwoju wolontariuszy i ma pozytywny wpływ na społeczność, na przykład na relacje międzyosobowe,

K.   mając na uwadze, że woluntariusze odgrywają znaczącą rolę w realizacji celu strategii lizbońskiej związanego ze spójnością gospodarczą poprzez przyczynianie się do integracji finansowej, takiej jak regulowane prawnie unie kredytowe, spółdzielnie finansowe o celu niezarobkowym prowadzone i kierowane przez zarząd składający się z wolontariuszy,

L.   mając na uwadze, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest zarówno ważnym bodźcem dla biznesu, jak i stanowi kluczowy element europejskiego modelu społecznego,

M.   mając na uwadze, że wolontariat i trwały rozwój są ze sobą związane,

N.   mając na uwadze, że istotne jest promowanie i wspieranie najlepszych praktyk zarządzania w wolontariacie wśród organizacji, w których działają wolnotariusze,

O.   mając na uwadze, że wolontariat prowadzi do bezpośredniego zaangażowania obywateli w rozwój lokalny, dzięki czemu mogą oni odgrywać ważną rolę w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji,

P.   mając na uwadze, że w ww. rezolucji Rady w sprawie aktywnego obywatelstwa Rada zachęca do większego udziału młodych ludzi w życiu obywatelskim, w strukturach uczestnictwa i w pracy wolontariackiej,

Q.   mając na uwadze, że zmiany demograficzne w Europie oznaczają, iż obecnie istnieje znaczna liczba osób starszych będących potencjalnymi wolontariuszami,

R.   mając na uwadze, że działalność wolontariacka może mieć pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie(16); mając na uwadze, że z korzyści dla zdrowia mogą cieszyć się ludzie w każdym wieku oraz że zjawisko to może pomagać w zapobieganiu chorobom fizycznym i psychicznym,

S.   mając na uwadze, że wolontariat ma do odegrania pewną rolę we wspieraniu inicjatyw związanych z rozwojem lokalnym oraz w ułatwianiu pomyślnego wprowadzania w życie szeregu inicjatyw otrzymujących wsparcie finansowe Wspólnoty, jak np. programy LEADER, INTERREG i PEACE,

1.   zachęca państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do uznania wagi wolontariatu w promowaniu spójności społecznej i gospodarczej; ponadto zachęca je do partnerskiej pracy wraz z organizacjami wolontariatu i zgodnie z rzetelnymi konsultacjami z sektorem wolontariatu w celu opracowania planów i strategii mających na celu uznanie, docenienie, wsparcie, ułatwianie wolontariatu, a także zachęcanie do niego; wzywa także państwa członkowskie do tworzenia stabilnych i instytucjonalnych ram na rzecz uczestniczenia organizacji pozarządowych w debatach publicznych;

2.   wzywa odpowiednich ekspertów Komisji do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia pomiędzy organizacjami wolontariackimi i organizacjami pozarządowymi, których działalność nie jest zorganizowana na takiej samej podstawie wolontariackiej, oraz wzywa do przeprowadzenia wszechstronnych badań ogólnoeuropejskich nad charakterem, stopniem i mechanizmami wewnętrznymi uczestnictwa społecznego, w tym nad udziałem wolontariuszy i finansowaniem udzielanym w tym celu;

3.   apeluje do państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych o podejmowanie rzeczywistych starań w celu wspomagania organizacji wolontariackich w dostępie do dostatecznego i trwałego finansowania, zarówno do celów, jak i do projektów administracyjnych, bez konieczności wypełniania zbyt wielu formularzy, bez zbędnych przepisów czy biurokracji, ale przy zachowaniu koniecznych środków kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych;

4.   wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do wspierania tworzenia w każdej miejscowości usług wolontariackich związanych z pomocą w nagłych przypadkach, aby zapewnić szybką reakcję w razie klęsk żywiołowych i wypadków;

5.   zwraca uwagę Komisji na fakt, że zasada partnerstwa, zapisana zarówno w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007 - 2013), jak i w strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności, nie zawsze stosowana jest na poziomie krajowym(17) i w związku z tym nalega, by Komisja podjęła odpowiednie kroki administracyjne i instytucjonalne w celu zapewnienia, że jej własne strategie polityczne, procedury i zasady postępowania są rzeczywiście respektowane i wdrażane w trakcie konsultacji, negocjacji i dalszych działań w zakresie funduszy strukturalnych;

6.   zaleca, by wszystkie państwa członkowskie regularnie sporządzały "rachunki satelitarne" dla organizacji o celu niezarobkowym i wzywa do włączenia pracy wykonywanej przez wolontariuszy do tych rachunków, tak aby polityczni decydenci, opracowując strategie polityczne, mogli brać pod uwagę organizacje o celu niezarobkowym; wzywa Komisję do rozważenia, w jaki sposób wolontariat mógłby zostać włączony jako kategoria specjalna do statystyk EUROSTATU;

7.   zdecydowanie podziela pogląd, zgodnie z którym wolontariat i działalność wolontariacka nie powinny zastępować płatnej pracy;

8.   wzywa Komisję do podejmowania działań mających na celu ustanowienie systemu obejmującego wszystkie fundusze Wspólnoty, za pomocą którego działalność wolontariacka może zostać uznana za wkład we współfinansownie projektów oraz wzywa do opracowania mechanizmów, za pomocą których praca wolontariacka będzie mogła być odpowiednio oszacowana; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych dyrekcji generalnych Komisji zmierzające do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do akceptowania pracy wolontariackiej jako wkładu w dostosowywanie finansowania wspólnotowego w przypadku wspólnie finansowanych projektów;

9.   wzywa Komisję do wspierania możliwości dla starszych wolontariuszy oraz do rozwijania programu "Seniorzy w działaniu" na rzecz zwiększania liczby bardzo doświadczonych seniorów pragnących stać się wolontariuszami, który byłby prowadzony równolegle do wyżej wymienionego programu "Młodzież w działaniu", który uzupełnia program dla seniorów, a ponadto do wspierania szczególnych programów mających na celu promowanie międzypokoleniowej działalności wolontariackiej i mentorstwo;

10.   zachęca państwa członkowskie do promowania wolontariatu we wszystkich wspólnotach, zarówno prawdziwych, jak i potencjalnych, jak np. wolontariat rodzinny, czy wolontariat w grupach marginalizowanych społecznie lub wśród grup, w których nie ma tradycji wolontariatu, oraz do zwrócenia dużej uwagi na organizowanie pracy wolontariackiej w sposób gwarantujący, że jest ona możliwa do pogodzenia z życiem rodzinnym i pracą zawodową;

11.   zachęca przedsiębiorstwa i inne podmioty sektora prywatnego do finansowanego wspierania inicjatyw promujących i umacniających wolontariat jako przejawu ich strategii na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wzywa państwa członkowskie - w kontekście wolontariatu w przedsiębiorstwach - do dostarczania zachęt dla sektora prywatnego w zakresie finansowania i wspierania sektora wolontariatu, pomagając w ten sposób w przekazywaniu umiejętności i wiedzy specjalistycznej przedsiębiorstwa z sektora prywatnego do sektora publicznego oraz podnosząc jakość życia na szczeblu lokalnym poprzez zachęcanie do samopomocy w rozwiązywaniu problemów lokalnych;

12.   wzywa Komisję do szerszego uznawania wolontariatu za właściwą działalność poprzez którą można zdobywać kwalifikacje i umiejętności za pośrednictwem YOUTHPASS w połączeniu z EUROPASS, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wolontariat nie jest postrzegany jako dodatek do formalnego szkolenia, ale jako jego uzupełnienie; ponadto wzywa do przyjęcia krajowych i lokalnych środków na rzecz zwiększenia mobilności wolontariuszy;

13.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania przyczyn opóźnienia przyjęcia proponowanej Europejskiej Karty Wolontariuszy, która powinna określać rolę organizacji wolontariackich oraz ustanawiać ich prawa i obowiązki; zaleca przygotowywanie corocznych analiz na podstawie oceny środowiska, aby móc dokonać oceny pracy wolontariackiej wykonanej przez państwa członkowskie oraz w ramach specyficznych sektorów i organizacji;

14.   zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie utworzyły europejską bazę danych dostarczającą podstawowych informacji na temat organizacji wolontariuszy oraz szczegółów na temat najlepszych praktyk, która to baza mogłaby dostarczać pomocnych wytycznych dla ulepszenia systemów wolontariatu;

15.   wzywa odpowiednie władze do zagwarantowania, że wolontariusze są we właściwy sposób ubezpieczeni od wypadków i odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności wolontariackiej oraz że ubezpieczenie obejmuje także wszelkie uzgodnione wydatki pokrywane przez wolontariuszy w ramach ich działalności;

16.   wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do promowania wolontariatu poprzez edukację na wszystkich szczeblach, stwarzając okazje do działalności wolontariackiej już w początkowym okresie nauczania szkolnego, tak aby była ona postrzegana jako zwykły wkład w życie społeczności, oraz wzywa do dalszego promowania takiej działalności wśród starszych uczniów, do ułatwiania "prac społecznych", w ramach których uczniowie pracują z wolontariuszami lub grupami różnych społeczności na zasadzie partnerstwa, co stanowi część ich programu nauki lub programu studiów wyższych, do zachęcania do łączenia sektora wolontariatu z sektorem nauczania na wszystkich szczeblach oraz do promowania wolontariatu i uznawania uczenia się poprzez wolontariat jako elementu uczenia się przez całe życie;

17.   wzywa Komisję, aby w świetle zaplanowanego na 2010 r. przeglądu przepisów dotyczących podatku VAT w odniesieniu do organów publicznych oraz zwolnień z podatku ze względów społecznych rozważyła wraz z państwami członkowskimi mocne argumenty społeczne za wprowadzeniem zwolnienia organizacji wolontariackich zarejestrowanych w państwach członkowskich z podatku VAT od zakupów przeznaczonych na realizację celów tych organizacji, a także aby rozważyła argumenty za zwolnieniem w szczególnych przypadkach z płacenia podatku VAT od towarów i usług stanowiących przedmiot darowizny na rzecz organizacji wolontariackich;

18.   wzywa państwa członkowskie, aby ustanowiły, zgodnie z zasadą pomocniczości, trwałą infrastrukturę dla wolontariatu, która służyłaby rozwiązywaniu takich kwestii, jak podstawowe finansowanie organizacji wolontariackich;

19.   zaleca, by rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu;

20.   uznaje różnorodność działalności wolontariackiej w państwach członkowskich, lecz pomimo tego zachęca jednak państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, aby gdy tylko jest to możliwe, uczyły się od siebie nawzajem za pośrednictwem wymiany najlepszych praktyk;

21.   wzywa Komisję do wprowadzenia systemów wspierania na rzecz utworzenia bardziej skutecznych systemów współpracy i sieci między różnymi lokalnymi i regionalnymi organizacjami wolontariuszy oraz do umocnienia międzynarodowych systemów wymiany wolontariuszy, co w niektórych przypadkach przyczyniłoby się do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju; w szczególności wzywa do opracowania programów na rzecz wspierania pobudzania działalności wolontariackiej w państwach członkowskich, w których działalność ta kojarzona jest z akcjami o charakterze obowiązkowym;

22.   zaleca promowanie transgranicznych projektów w dziedzinie wolontariatu;

23.   wzywa Komisję do okazania zrozumienia dla sytuacji wolontariuszy we wszystkich sferach polityki i ustawodawstwa;

24.   wzywa stosowne zainteresowane podmioty lokalne i regionalne, organizacje wolontariuszy i media do dostarczenia obywatelom odpowiednich informacji na temat możliwości działania w ramach wolontariatu, wraz z odpowiednimi szkoleniami, ze szczególnym naciskiem na najwrażliwsze i znajdujące się na marginesie grupy społeczne oraz na potrzeby regionów oddalonych i niedostępnych;

25.   wzywa Komisję, aby obok planu D dla demokracji, dialogu i debaty uruchomiła plan W dla waloryzacji, walidacji i zapewnienia widoczności wolontariuszy (ang. Plan V - Valuing, Validating and ensuring Visibility of Volunteers);

26.   zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu swojej polityki wizowej wobec osób z krajów trzecich uczestniczących w uznanych programach UE w zakresie działalności wolontariackiej, w celu wprowadzenia bardziej liberalnego systemu wizowego, w szczególności w stosunku do wolontariuszy pochodzących z państw sąsiadujących z UE;

27.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

(1) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 32.
(2) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 30.
(3) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str 20.
(4) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str 11.
(5) Dz.U. C 297 z 7.12.2006, str. 6.
(6) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 30.
(7) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, str. 45.
(8) Dz.U. C 105 z 25.4.2008, str. 11.
(9) Dz.U. C 325 z 30.12.2006, str. 46.
(10) Dz.U. C 180 z 11.6.1998, str. 57.
(11) Raport Eurobarometru. Ocena realiów społecznych, luty 2007.
(12) Raport Uniwersytetu im. Johna Hopkinsa pt.: "Ocena społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu". wrzesnień 2007 r. www.jhu.edu/ccss
(13) "Działalność wolontariacka", Instytut ds. badań nad wolontariatem i wolontariatu, Anglia, wrzesień 2007 r.
(14) Patrz: Mandl I., Oberholzner T. oraz Dörflinger C., Europejska Fundacja na rzecz Warunków Życia i Pracy: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community English Summary. Program Urban II w Aarhus 2002-2007.
(16) Patrz: The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007 r.)
(17) Patrz: Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service, listopad 2004 r.


Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006
PDF 301kWORD 80k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006 (2007/2251(INI))
P6_TA(2008)0132A6-0079/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 266 i 267 Traktatu WE, dotyczące Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), oraz protokół (nr 11) dotyczący statutu EBI(1),

–   uwzględniając art. 248 Traktatu WE, dotyczący roli Trybunału Obrachunkowego,

–   uwzględniając traktat lizboński podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. przez szefów państw i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2005(2),

–   uwzględniając decyzję Rady 2007/247/WE z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)(3),

–   uwzględniając orzeczenie Trybunału z dnia 10 lipca 2003 r., dotyczące kompetencji dochodzeniowych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) względem EBI(4),

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/1016/WE z dnia 19 grudnia 2006 r.(5), na mocy której przyznano EBI nowy mandat upoważniający do udzielania pożyczek do wysokości 12,4 mld EUR w krajach sąsiadujących z Unią Europejską,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 680/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych(6) oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji(7) (która odnosi się do mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF)),

–   uwzględniając podpisanie w dniu 11 stycznia 2008 r. przez EBI i Komisję porozumienia o współpracy ustanawiającego instrument gwarancji kredytowej dla projektów związanych z transeuropejską siecią transportową (LGTT),

–   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013)(8),

–   uwzględniając 49 sprawozdanie roczne (2006) EBI i politykę jego upowszechniania z dnia 28 marca 2006 r.,

–   uwzględniając "Europejskie zasady na rzecz środowiska", wprowadzone przez EBI w 2006 r.,

–   uwzględniając plan działalności banku na lata 2007-2009, w formie zatwierdzonej przez radę administracyjną na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2006 r.,

–   uwzględniając wystąpienie Philippe'a Maystadta, prezesa EBI, przed Komisją Kontroli Budżetowej w dniu 11 września 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 zatwierdzone i będące przedmiotem pozytywnej opinii z kontroli przeprowadzonej przez niezależnego audytora oraz komitet weryfikacyjny EBI,

–   uwzględniając analizę dotyczącą nowych instrumentów finansowych dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych(9),

–   uwzględniając prace i wyniki konferencji zatytułowanej "Zagospodarowanie i rozwój terytoriów Unii Europejskiej – wyzwanie w dziedzinie inwestycji Unii i ich finansowania – miejsce Europejskiego Banku Inwestycyjnego", która odbyła się w Clermont-Ferrand (Francja) w dniu 14 grudnia 2007 r.,

-   uwzględniając postęp w trwającym przeglądzie polityki i procedur EBI w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym,

-   uwzględniając Deklarację paryską dotyczącą skuteczności pomocy, przyjętą w dniu 2 marca 2005 r., oraz Konsensus europejski w sprawie rozwoju(10),

–   uwzględniając art. 45 i art. 112 ust. 2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0079/2008),

A.   mając na uwadze, że zadaniem EBI jest przyczynianie się – poprzez odwołanie się do rynków kapitałowych i zasobów własnych – do zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego,

B.   mając na uwadze rolę EBI w harmonijnym rozwoju całej Unii Europejskiej i w niwelowaniu różnic rozwojowych między poszczególnymi regionami, z uwzględnieniem regionów najbardziej oddalonych,

C.   mając na uwadze, że kwota kapitału subskrybowanego EBI wynosiła 163,7 mld EUR w dniu 31 grudnia 2006 r., z czego państwa członkowskie uwolniły 8,2 mld EUR,

D.   mając na uwadze, że zgodnie ze statutem EBI ogół pożyczek i gwarancji przyznawanych przez EBI nie może przekraczać 250% kwoty jego kapitału subskrybowanego,

E.   mając na uwadze, że EBI nie podlega zobowiązaniom wynikającym z II umowy bazylejskiej, lecz postanowił dobrowolnie stosować jej zasady, o ile mają one zastosowanie do jego działalności,

F.   mając na uwadze, że komisja nadzoru sektora finansowego w Luksemburgu wyraziła zgodę na ścisłe monitorowanie prowadzonej przez EBI polityki zarządzania ryzykiem, jednak wyłącznie w charakterze organu nieformalnego o roli czysto doradczej, pozostawiając w gestii EBI określenie ram stosowania II umowy bazylejskiej zgodnie z jego własnymi potrzebami,

G.  mając na uwadze, że jednym z priorytetów EBI jest bezpieczne, konkurencyjne i trwałe zaopatrzenie w energię, w uzupełnieniu spójności ekonomicznej i społecznej, wspierania badań, technologii i innowacyjności, transeuropejskich sieci (TEN) w dziedzinach transportu i energii, długoterminowej trwałości środowiska naturalnego, walki ze zmianami klimatycznymi oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

H.   mając na uwadze istotne potrzeby Unii Europejskiej w zakresie finansowania infrastruktury, oceniane na 600 mld EUR(11),

I.   mając na uwadze pierwszorzędną rolę EBI w rozwoju TEN poprzez udostępnianie różnych instrumentów i mechanizmów,

J.   mając na uwadze napotykane przez UE trudności w finansowaniu projektów na skalę europejską, np. projektu Galileo,

K.   mając na uwadze jakość zasobów ludzkich EBI, w szczególności w dziedzinach inżynierii finansowej i pomocy przy montażu projektów,

L.   mając na uwadze istotną rolę odgrywaną przez EBI w finansowaniu projektów w krajach rozwijających się,

Uwagi ogólne

1.   gratuluje EBI jego sprawozdania z działalności za rok 2006 i zachęca do kontynuowania działań na rzecz rozwoju gospodarki europejskiej, zapewniających wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, spójność międzyregionalną i społeczną;

2.   z zadowoleniem przyjmuje przejrzystość i pełną współpracę EBI z Parlamentem;

3.   zwraca się o organizowanie co najmniej raz w roku sesji informacyjnych z udziałem EBI i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu, poświęconych funkcjonowaniu instrumentu inwestycyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), równolegle z procedurą absolutoryjną dotyczącą EFR;

Kontrola budżetowa i zarządzanie

4.   zwraca się do EBI, aby dołożył wszelkich starań w celu zachowania oceny AAA, gwaranta jego działalności oraz lepszego oprocentowania pożyczek, oraz aby dostosował swoją politykę ostrożnościową do tego celu, nie zaniedbując jednak inwestycji bardzo długoterminowych;

5.   podkreśla, że EBI prowadzi politykę "zero tolerancji" wobec nadużyć finansowych i korupcji i z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby dochodzeń, a także ściślejszą współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Naduzyć Finansowych (OLAF); wzywa również EBI aby przyjmując politykę i procedury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, włączył do nich środki obejmujące:

   i) mechanizm administracyjnego wykluczenia przedsiębiorstw, które zostały uznane za winne korupcji przez EBI lub inne banki rozwoju wielostronnego,
   ii) przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania ich pracodawców (tzw. "whistleblower protection") oraz
   iii) przegląd obowiązujących wytycznych w zakresie zamówień publicznych;

6.   z zadowoleniem zauważa, że istnieje biuro ds. skarg, które przyjmuje i rozpatruje skargi zewnętrzne, a także mechanizm odwoławczy dotyczący skarg składanych za pośrednictwem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; z zadowoleniem przyjmuje i aktywnie popiera dialog pomiędzy Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich i EBI; wzywa EBI do przeprowadzenia w rezultacie przeglądu swoich wewnętrznych mechanizmów dotyczących rozpatrywania skarg i przedstawienia nowych wytycznych w zakresie mechanizmu odwoławczego, który objąłby wszystkie działania finansowane przez EBI;

7.   z zadowoleniem przyjmuje wyrażaną przez EBI wolę zachowania przejrzystości, w ramach polityki upowszechniania i udostępniania licznych informacji przeznaczonych dla szerokiego odbiorcy, obejmujących, co roku, listę finansowanych projektów wraz z krótkim ich opisem; zachęca EBI, aby rozwijał działalność swojego biura ds. oceny operacji, które prowadzi ocenę ex post na reprezentatywnych próbach projektów i programów;

Mechanizmy kontroli księgowych i ostrożnościowych oraz pomiaru wyników

8.   odnotowuje pozytywne wyniki audytu zewnętrznego oraz wnioski z rocznego sprawozdania komitetu weryfikacyjnego; ponawia życzenie poddania EBI takim samym regułom ostrożnościowym, jakich przestrzegają instytucje kredytowe, oraz rzeczywistej kontroli ostrożnościowej, jednocześnie stwierdzając, że reguły te wydają się nie mieć zastosowania do porównywalnych międzynarodowych instytucji finansowych;

9.   domaga się powołania niezależnej misji regulacyjnej czuwającej nad jakością sytuacji finansowej EBI, nad dokładnym pomiarem jego wyników i nad przestrzeganiem reguł etyki zawodowej; zaleca, aby zrealizowano to przy wzmocnieniu niezależnego komitetu weryfikacyjnego EBI;

10.   sugeruje, aby EBI zwrócił się do europejskiego komitetu kontrolerów bankowych (CEBS) o opinię w sprawie tej misji kontrolnej, w której to opinii należy sprecyzować, kto mógłby pełnić taką misję do czasu utworzenia prawdziwego europejskiego bankowego organu regulacyjnego; proponuje rozważenie wszelkich rozwiązań, np. takich jak: interwencja CEBS, interwencja krajowego organu regulacyjnego, interwencja krajowych organów regulacyjnych w rotacji rocznej;

11.   gratuluje EBI poczynionych przez niego wysiłków na rzecz wprowadzenia standardów rachunkowości IFRS (ang. International Financial Reporting Standards – międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej) do sprawozdań skonsolidowanych, a także w rachunkowości Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), w przypadku którego rok 2006 jest pierwszym rokiem stosowania standardów rachunkowości IFRS;

12.   z zastrzeżeniem, że wszelkie informacje będą udzielane stronom trzecim, podziela opór EBI przed przyspieszeniem stosowania standardów rachunkowości IFRS do rachunków statutowych, dopóki państwa członkowskie nie osiągną szerokiego konsensusu w tej sprawie, dotyczącego zwłaszcza księgowania według dokładnej wartości, które może wprowadzić dużą ulotność w określaniu nieskonsolidowanych wyników finansowych EBI;

13.   zaleca jednak nadzór techniczny nad tą kwestią, która będzie miała kluczowe znaczenia dla przedstawiania, zatwierdzania i wykorzystywania wyników rachunkowych, w kontekście rozwoju operacji kapitału ryzyka, finansowania MŚP, oraz stosowanie niezbędnej inżynierii finansowej, którą UE będzie musiała wprowadzić w celu finansowania swojej infrastruktury;

14.   odnotowuje wybory metodologiczne przyjęte przez EBI w celu oceny ryzyka kredytowego mającego na celu złagodzenie niedogodności związanych z brakiem doświadczenia w dziedzinie strat kredytowych, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę wprowadzenia środków zaradczych w celu zmniejszenia ryzyka i jak największego zabezpieczenia funduszy, z myślą o zapewnieniu realizacji celów polityki europejskiej;

15.   odnotowuje wysiłki poczynione w celu przezwyciężenia tych trudności w oparciu o techniki transpozycji parametrów wewnętrznych i zewnętrznych i pragnie być informowany o nowej metodologii wprowadzonej z myślą o ocenie klientów EBI oraz szacowaniu ryzyka kredytowego; co do operacji sekurytyzacji zauważa, że obecnie stosowane podejście uproszczone będzie można w przyszłości poddać przeglądowi;

16.   co do stosowania II umowy bazylejskiej pragnie, aby EBI był w stanie wykazać, że jest zdolny do pełnienia swojej misji, uwzględniając środki własne w wysokości 33,5 mld EUR, oraz do zachowania najwyższej oceny, czyli AAA;

Strategia i cele

17.   z zadowoleniem przyjmuje kierunki przyjęte w nowej strategii na lata 2007-2009, obejmującej umocnienie wartości dodanej, stopniowe zwiększanie podejmowanego ryzyka, m.in. w działalności na rzecz MŚP i samorządów, wykorzystywanie nowych instrumentów finansowych i intensyfikację współpracy z Komisją; bez zastrzeżeń popiera plan działalności EBI na lata 20072009;

Nowe priorytety strategiczne i instrumenty

18.   z zadowoleniem przyjmuje włączenie promowania bezpiecznej, konkurencyjnej i trwałej energii do głównych osi planu działalności EBI, włączając w to alternatywne i odnawialne źródła energii i wzywa do ustanowienia kryteriów finansowania projektów przyjaznych dla środowiska, zgodnie z celami strategicznymi UE w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych;

19.   wyraża zadowolenie, że trwały rozwój pozostaje podstawowym wymaganiem EBI; gratuluje EBI znakomitych rezultatów pod względem działalności pożyczkowej w celu romowania ochrony środowiska oraz spójności społecznej i gospodarczej; zachęca EBI do dalszego wzmocnienia swojej polityki środowiskowej i socjalnej, do poprawienia i aktualizacji obecnych standardów, w szczególności w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej zwraca się do EBI o wyjaśnienie celów i metodologii swojego procesu oceny, o włączenie do swoich działań szerszego zakresu czynników społecznych i środowiskowych oraz o zapewnienie spójności tej działalności, w szczególności na kontynencie afrykańskim, z Konsensusem europejskim w sprawie rozwoju i realizacją milenijnych celów rozwoju ONZ; zwraca się do EBI, aby aktywnie angażował się wraz ze społeczeństwem obywatelskim, szczególnie poprzez procedury konsultacyjne;

20.   gratuluje EBI zawartych między EBI a Komisją umów ramowych dotyczących: RSFF i LGTT; zachęca Komisję i EBI do opracowania większej liczby wspólnych instrumentów wspierających politykę UE, a jednocześnie do podjęcia wysiłków w celu uruchomienia większego kapitału prywatnego, aby zapewnić pełne wdrożenie priorytetowych celów EBI;

Finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych

21.   przypomina, że chociaż działalność EBI jest komplementarna w stosunku do działań sektora prywatnego, musi on unikać wszelkiego konkurowania z sektorem prywatnym, dążąc do uzyskania optymalnego efektu dźwigni dla finansowania projektów europejskich;

22.   ponownie zachęca EBI do priorytetowego traktowania finansowania TEN, w tym infrastruktury transgranicznej umożliwiającej łączenie sieci krajowych, która stanowi podstawowy element rozwoju gospodarki rynkowej skoncentrowanej na spójności społecznej; wzywa EBI, w odniesieniu do finansowania TEN, aby objął priorytetem projekty z zakresu infrastruktury i transportu o niskiej lub tzw. ujemnej emisji dwutlenku węgla;

23.   sugeruje, aby Komisja powierzyła EBI – z uwagi na jakość jego zasobów ludzkich, jego bezstonność oraz doświadczenie w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych – misję strategicznej refleksji nad finansowaniem infrastruktury, uwzględniając potrzebę zrównoważonego rozwoju regionalnego i bez wykluczania któregokolwiek z następujących hipotetycznych rozwiązań: dotacje, uwolnienie kwot subskrybowanych przez państwa członkowskie w kapitale EBI, pożyczki (w tym pożyczki EBI, np. oparte o procedurę specjalnych pożyczek państw członkowskich(12)), innowacyjne instrumenty takie jak RSFF i LGTT, inżynieria finansowa przystosowana do projektów długoterminowych nieprzynoszących natychmiastowego zysku, rozwój systemów gwarancyjnych, utworzenie sekcji inwestycji w budżecie UE, konsorcja finansowe między władzami europejskimi, krajowymi i lokalnymi, partnerstwa publiczno-prywatne itp.;

Pomoc dla MŚP

24.   zwraca się do EBI o zadbanie, aby wystarczający kapitał ryzyka został oddany do dyspozycji MŚP, które doświadczają trudności w przyciąganiu kapitału ryzyka; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie inicjatywy "wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" (JEREMIE) , przygotowanej w 2005 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji i EBI w celu umożliwienia lepszego dostępu przedsiębiorstw do instrumentów inżynierii finansowej, oraz zachęca do rozwijania programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w ramach priorytetów agendy lizbońskiej;

25.   przypomina, że Parlament zatwierdził udział UE w zwiększeniu kapitału EFI, udostępniając w ten sposób EFI środki, których potrzebuje on na kontynuowanie swojej misji i wdrożenie polityki spójności gospodarczej i społecznej;

26.   podkreśla konieczność lepszego reagowania na sytuacje, w których zawodzi rynek w zakresie finansowania MŚP i zachęca Komisję, EBI I EFI do dalszego różnicowania instrumentów finansowych dostępnych przed uruchomieniem (np. transfer technologii) oraz po uruchomieniu (np. finansowanie mezaninowe) kapitału ryzyka oraz do sprzyjania rozwijaniu mikrokredytu w Europie w ramach nowej europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM(2007)0708);

Pomoc przy montażu projektów

27.   podkreśla odgrywaną przez EBI rolę eksperta przy montażu projektów, zwłaszcza dzięki programowi "wspólna pomoc w przygotowywaniu projektów w regionach europejskich" (JASPERS); przypomina, że znaczna wartość dodana EBI polega na jego umiejętnościach i wiedzy w zakresie montażu finansowego projektów oraz w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych, mianowicie w ramach Europejskiego specjalistycznego ośrodka ds. partnerstw publiczno-prywatnych (EPEC), i zwraca się do EBI o lepsze informowanie osób odpowiedzialnych za projekty na szczeblu lokalnym o pomocy technicznej, której może on dostarczyć;

28.   wyraża uznanie dla EBI z powodu otwarcia w państwach członkowskich nowych przedstawicielstw, które uczynią go bardziej widocznym i przybliżą go do osób odpowiedzialnych za projekty w celu ich ułatwienia i pomogą EBI w zacieśnieniu stosunków z organizacjami, instytucjami i władzami lokalnymi w zakresie pozytywnego rozwoju polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego UE, jak również zwiększenia zaangażowania państw, które przystąpiły do UE od 2004 r.;

Działania poza terytorium Unii Europejskiej

29.   z zadowoleniem odnotowuje korzystne wnioski z przeglądu działań objętych Instrumentem Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP); na podstawie tego przeglądu wyraża zadowolenie z ogłoszonego przez Radę wezwania do większego wzbogacenia FEMIP w celu umocnienia eurośródziemnomorskiego partnerstwa; wyraża w związku z tym nadzieję, że udzielony EBI mandat pożyczkowy na okres 2007-2013, uzupełniony o odpowiednie środki budżetowe, umożliwi przyspieszenie procesu gospodarczej integracji regionalnej;

30.   wzywa EBI, aby w swych działaniach w regionach rozwijających się zachował zgodność z zasadami Deklaracji paryskiej dotyczącej skuteczności pomocy oraz zapewnił zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie rozwoju, w szczególności w zakresie udzielania skutecznej pomocy, wzmacniania wzajemnej odpowiedzialności i przyjmowania wymiernych wskaźników rozwoju;

31.   uważa, że FEMIP musi pozostać centralną osią, wokół której skupiać się będą wszelkie inicjatywy europejskie na rzecz nowych ambicji w dziedzinie rozwoju basenu śródziemnomorskiego;

32.   zachęca EBI do kontynuowania polityki zróżnicowanej emisji w różnych walutach światowych, w tym w walutach krajów wschodzących, przy jednoczesnym ubezpieczaniu się od ryzyka związanego z kursami wymiany;

o
o   o

33.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Protokoły dołączone do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
(2) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, str. 544.
(3) Dz.U. L 107 z 25.4.2007, str. 5.
(4) Sprawa C-15/00 Zb. Orz. 2003, str. I-07281.
(5) Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 95.
(6) Dz.U. L 162 z 22.6.2007, str. 1.
(7) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.
(8) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(10) Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: "Konsensus europejski" – Konsensus europejski w sprawie rozwoju (Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(12) 1Artykuł 6 Statutu EBI.


Budżet na rok 2006 - Sekcja III Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009
PDF 790kWORD 456k
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
P6_TA(2008)0133A6-0109/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (COM(2007)0538, COM(2007)0537) oraz dokument roboczy Komisji – Załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r." (COM(2007)0067),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2006" (COM(2007)0274),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (COM(2007)0280) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania rocznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (SEC(2007)0708),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2005 rok (COM(2007)0118),

–   uwzględniając zieloną księgę w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości przyjętą przez Komisję dnia 3 maja 2006 r. (COM(2006)0194),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009), sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie postępów w realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2007)0086) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania (SEC(2007)0311),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich oraz przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli prac kontrolnych dotyczących środków finansowych UE(4),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2008)0110) oraz dokument roboczy Komisji towarzyszący temu sprawozdaniu (SEC(2008)0259),

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez instytucje(5), oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego,

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(6),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5842/2008 – C6-0082/2008),

–   uwzględniając art. 274, 275 i 276 traktatu WE oraz art. 179 a i 180 b traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 70 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0109/2008),

A.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 274 traktatu WE, Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,

1.   udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, jak również krajowym i regionalnym organom kontroli w państwach członkowskich oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(8),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(9),

–   uwzględniając końcowe sprawozdanie roczne Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2006(10),

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (COM(2007)0538, COM(2007)0537) oraz dokument roboczy Komisji – Załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r." (COM(2007)0067),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2006" (COM(2007)0274),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (COM(2007)0280) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania rocznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (SEC(2007)0708),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2005 rok (COM(2007)0118),

–   uwzględniając zieloną księgę w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości przyjętą przez Komisję dnia 3 maja 2006 r. (COM(2006)0194),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(11),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009), sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie postępów w realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2007)0086) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania (SEC(2007)0311),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich oraz przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli prac kontrolnych dotyczących środków finansowych UE(12),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2008)0110) oraz dokument roboczy Komisji towarzyszący temu sprawozdaniu (SEC(2008)0259),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie końcowego sprawozdania rocznego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2006 wraz z odpowiedziami Agencji(13),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(14),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   uwzględniając art. 274, 275 i 276 traktatu WE oraz art. 179 a i 180 b traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15), a w szczególności jego art. 55,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi(16), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych(17), w szczególności jego art. 66 ust. 1 i 2,

–   uwzględniając decyzję Komisji 2005/56/WE z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003(18),

–   uwzględniając art. 70 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0109/2008),

A.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 274 traktatu WE, Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,

1.   udziela dyrektorowi Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w rezolucji, która stanowi część integralną decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z decyzją w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja oraz rezolucją, która stanowi część integralną decyzji, dyrektorowi Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości oraz Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(19),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(20),

–   uwzględniając końcowe sprawozdanie roczne Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii za rok budżetowy 2006(21),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (COM(2007)0538, COM(2007)0537) oraz dokument roboczy Komisji – Załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r." (COM(2007)0067),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2006" (COM(2007)0274),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (COM(2007)0280) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania rocznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (SEC(2007)0708),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2005 rok (COM(2007)0118),

–   uwzględniając zieloną księgę w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości przyjętą przez Komisję dnia 3 maja 2006 r. (COM(2006)0194),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(22),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009), sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie postępów w realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2007)0086) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania (SEC(2007)0311),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich oraz przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli prac kontrolnych dotyczących środków finansowych UE(23),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2008)0110) oraz dokument roboczy Komisji towarzyszący temu sprawozdaniu (SEC(2008)0259),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie końcowego sprawozdania rocznego Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii za rok budżetowy 2006 wraz z odpowiedziami Agencji(24),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(25),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   uwzględniając art. 274, 275 i 276 traktatu WE oraz art. 179 a i 180 b traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(26), a w szczególności jego art. 55,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi(27), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych(28), w szczególności jego art. 66 ust. 1 i 2,

–   uwzględniając decyzję Komisji 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającą agencję wykonawczą, "Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii", w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003(29),

–   uwzględniając art. 70 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0109/2008),

A.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 274 traktatu WE, Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,

1.   udziela dyrektorowi Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w rezolucji, która stanowi część integralną decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z decyzją w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja oraz rezolucją, która stanowi część integralną decyzji, dyrektorowi Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości oraz Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

4.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(30),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(31),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (COM(2007)0538, COM(2007)0537) oraz dokument roboczy Komisji – Załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r." (COM(2007)0067),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2006" (COM(2007)0274),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (COM(2007)0280) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania rocznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (SEC(2007)0708),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2005 rok (COM(2007)0118),

–   uwzględniając zieloną księgę w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości przyjętą przez Komisję dnia 3 maja 2006 r. (COM(2006)0194),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(32),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009), sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie postępów w realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2007)0086) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania (SEC(2007)0311),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich oraz przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli prac kontrolnych dotyczących środków finansowych UE(33),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2008)0110) oraz dokument roboczy Komisji towarzyszący temu sprawozdaniu (SEC(2008)0259),

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez instytucje(34), oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego,

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(35),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5842/2008 – C6-0082/2008 oraz 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   uwzględniając art. 274, 275 i 276 traktatu WE oraz art. 179 a i 180 b traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(36), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi(37), w szczególności jego art. 14 ust. 2 i 3

–   uwzględniając art. 70 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0109/2008),

A.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 275 traktatu WE, Komisja ponosi odpowiedzialność za sporządzanie rozliczeń,

1.   zatwierdza zamknięcie księgi dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, jak również krajowym i regionalnym organom kontroli w państwach członkowskich oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

5.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja III – Komisja (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(38),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(39),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (COM(2007)0538, COM(2007)0537) oraz dokument roboczy Komisji – Załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r." (COM(2007)0067),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2006" (COM(2007)0274),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (COM(2007)0280) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania rocznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. (SEC(2007)0708),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2005 rok (COM(2007)0118),

–   uwzględniając zieloną księgę w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości przyjętą przez Komisję dnia 3 maja 2006 r. (COM(2006)0194),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2004 w sprawie modelu jednolitej kontroli (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(40),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009), sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie postępów w realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2007)0086) oraz dokument roboczy Komisji dołączony do sprawozdania (SEC(2007)0311),

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich oraz przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli prac kontrolnych dotyczących środków finansowych UE(41),

–   uwzględniając plan działania Komisji na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2008)0110) oraz dokument roboczy Komisji towarzyszący temu sprawozdaniu (SEC(2008)0259),

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez instytucje(42), oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego,

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(43),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5842/2008 – C6-0082/2008 oraz 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   uwzględniając art. 274, 275 i 276 traktatu WE oraz art. 179a i 180b traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(44), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 70 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0109/2008),

A.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 274 traktatu WE odpowiedzialność za wykonanie budżetu Wspólnoty spoczywa na Komisji i wymaga zachowania zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami we współpracy z państwami członkowskimi,

B.   mając na uwadze, że realizacja polityki Unii odbywa się według zasad zarządzania dzielonego budżetem wspólnotowym z udziałem Komisji i państw członkowskich, w ramach którego 80% wydatków Komisji podlega zarządowi państw członkowskich,

C.   mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r.(45) w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005, Parlament stwierdził, że każde państwo członkowskie musi być w stanie wziąć odpowiedzialność za zarządzanie otrzymanymi z UE funduszami, albo za pomocą pojedynczej krajowej deklaracji w sprawie zarządzania, albo w formie kilku deklaracji w ramach krajowych,

D.   mając na uwadze, że już w rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium za 2003 i 2004 r. zwracał uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia krajowych deklaracji na odpowiednim szczeblu politycznym obejmujących całość środków finansowych Wspólnoty objętych zarządzaniem dzielonym,

E.   mając na uwadze, że w sprawozdaniu rocznym dotyczącym roku budżetowego 2006 (pkt 0.10) Trybunał Obrachunkowy uznał znaczenie krajowych deklaracji oraz rocznych podsumowań, ponieważ "wszystkie te elementy, jeżeli zostaną właściwie zrealizowane, mogą przyczynić się do poprawy zarządzania i kontroli finansów UE w państwach członkowskich", zaś przy spełnieniu określonych warunków tego rodzaju elementy mogłyby stanowić wartość dodaną, a Trybunał mógłby je wykorzystywać zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości",

F.   mając na uwadze, że w opinii nr 6/2007 w sprawie rocznych podsumowań przedkładanych przez państwa członkowskie, "krajowych deklaracji" państw członkowskich Trybunał Obrachunkowy podkreślił także, że krajowe deklaracje mogą zostać uznane za nowy element kontroli wewnętrznej środków finansowych Unii i jeżeli będą zawierały opis mocnych i słabych stron, wpłyną na poprawę kontroli finansów UE w dziedzinach objętych zarządzaniem dzielonym,

G.   mając na uwadze, że należy wspierać poprawę zarządzania finansami UE poprzez uważne monitorowanie postępów w Komisji i państwach członkowskich oraz że państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiedzialność za zarządzanie finansami UE, zapewniając utworzenie unijnych, zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej w celu uzyskania pozytywnego poświadczenia wiarygodności,

H.   mając na uwadze, że wdrożenie pkt 44 Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI)(46) oraz art. 53 lit. c) rozporządzenia finansowego, dotyczących podsumowania dostępnych kontroli i deklaracji, powinno w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zarządzania budżetem wspólnotowym,

I.   mając na uwadze, że należyte zarządzanie finansami, obejmujące skuteczną kontrolę wewnętrzną jest jedną z podstawowych zasad budżetu określonych w rozporządzeniu finansowym zmienionym rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006(47) na którą zwróciła uwagę Komisja w swoim planie działania na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej,

J.   mając na uwadze, że prace Komisji Kontroli Budżetowej, a w szczególności procedura udzielenia absolutorium, stanowią część procesu służącego zapewnieniu pełnej odpowiedzialności Komisji jako całości, jak również jej poszczególnych członków, a także wszystkich innych zaangażowanych podmiotów, wśród których najważniejszą rolę pełnią państwa członkowskie, za zarządzanie finansami UE zgodnie z postanowieniami traktatu, zapewniając tym samym stabilniejsze podstawy dla podejmowania decyzji,

K.   mając na uwadze, że w trakcie następnej procedury budżetowej należycie uwzględni on wyniki oraz zalecenia absolutorium dotyczące roku budżetowego 2006,

L.   mając na uwadze, że Rada powinna służyć wzmocnieniu działań reformujących oraz odpowiedzialności państw członkowskich za rozwiązanie problemów stwierdzonych przez Trybunał Obrachunkowy, a także zagwarantowaniu lepszego zarządzania finansami w Unii Europejskiej,

M.   mając na uwadze, że rok 2006 był Europejskim rokiem mobilności pracowników, który podniósł świadomość znaczenia mobilności dla powstania prawdziwie europejskiego rynku pracy, oraz czasem przygotowań do roku 2007 – Europejskiego roku równości szans dla wszystkich,

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

1.   z zadowoleniem przyjmuje postępy Komisji na drodze do skuteczniejszego wykorzystania środków finansowych Unii oraz szeroko rozumianej kontroli, czego dowodem są poświadczenia wiarygodności Trybunału; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Trybunału dotyczące finansowych skutków błędów; zwraca się do niego o stosowanie tego w przyszłości do wszystkich rozdziałów swojego sprawozdania rocznego;

2.   z zadowoleniem przyjmuje istotne postępy w zakresie zarządzania środkami finansowymi Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), szczególnie dzięki funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), oraz przypomina Grecji o jej zobowiązaniu do wdrożenia systemu IACS zgodnie z opracowanym przez nią planem działania;

3.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do składania comiesięcznych sprawozdań swojej Komisji ds. Kontroli Budżetowej w sprawie wdrażania działań następczych po udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2006 polegających na przedstawianiu każdego miesiąca przez właściwego członka Komisji informacji o nowych wydarzeniach w dziedzinie objętej zakresem jego obowiązków obejmujących krajowe deklaracje i podsumowania roczne, działania zewnętrzne oraz wdrożenie planu działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego;

Krajowe oświadczenia dotyczące zarządzania

4.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do stanowczego politycznego poparcia krajowych inicjatyw dotyczących opracowania i opublikowania oświadczeń krajowych, poddanych audytowi przez krajowe organy kontrolne, oraz do dalszego zachęcania państw członkowskich do pójścia w ślady Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji; w związku z tym oczekuje, że Komisja dołączy kolejny punkt dotyczący działań wspierających krajowe oświadczenia na temat zarządzania jako element przeglądu i monitorowania, do planu działań na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej; oczekuje ponadto, że Komisja i państwa członkowskie dopilnują, by krajowe podsumowania w pełni odpowiadały celom i duchowi punktu 44 porozumienia międzyinstytucjonalnego;

5.   jest zdania, że Komisja musi podjąć działania w celu spełnienia ważnych oczekiwań formułowanych w rezolucji Parlamentu dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005, co nie miało miejsca w przypadku oświadczeń krajowych, w odniesieniu do których Parlament zwrócił się do Komisji o przedłożenie Radzie przed końcem 2007 r. projektu oświadczenia krajowego w sprawie zarządzania, obejmującego wszystkie środki wspólnotowe objęte zarządzaniem dzielonym; wyraża ubolewanie z powodu milczącej zgody Komisji na zbiorowy brak odpowiedzialności państw członkowskich, z wyjątkiem Danii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii, w kwestii zarządzania finansami Unii Europejskiej;

6.   jest zdania, że Komisja powinna przedstawić pełne i rzetelne obliczenia dotyczące kwot odzyskanych z dokładnym wyszczególnieniem linii budżetowej oraz roku, którego kwoty dotyczą; każdy inny sposób ich przedstawienia uniemożliwia przeprowadzenie poważnej kontroli; ma świadomość, że w dużej mierze Komisja musi uzyskać te informacje za pośrednictwem i od państw członkowskich; zaznacza, że w tym celu Parlament w ostatnich trzech latach zaproponował wprowadzenie krajowych deklaracji w sprawie zarządzania, aby umożliwić Komisji przedstawianie tych informacji oraz wyeliminować braki pod względem przejrzystości;

Fundusze strukturalne

7.   z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie wspomnianego wyżej planu działań na rzecz wzmocnienia nadzorczej roli Komisji nad zarządzaniem dzielonym działaniami strukturalnymi w odpowiedzi na obawy podniesione przez Parlament w trakcie procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2006; będzie ściśle monitorować składanie sprawozdań na temat tego planu działania w ramach przygotowań do udzielenia absolutorium z wykonania budżetu UE za rok budżetowy 2007;

8.   z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie Komisji do zapewnienia odzyskania nienależnie wypłaconych kwot w czasie pozostałym do zamknięcia procedur likwidacji dotyczących okresu 2000-2006;

9.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do pełnego egzekwowania rozporządzenia finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do podsumowań rocznych; oczekuje, że Komisja będzie w pełni informować Parlament o wszelkich postępowaniach sądowych prowadzonych przeciwko państwom członkowskim i o przypadkach naruszania przez nie przepisów; w tym świetle z zadowoleniem przyjmuje wstępne oceny jakości podsumowań rocznych dotyczących rolnictwa i funduszy strukturalnych; oczekuje przedstawienia ostatecznych ocen w rocznych sprawozdaniach z działalności poszczególnych dyrekcji generalnych;

10.   za istotny sukces procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2006 uznaje podjęte przez Komisję zobowiązanie do poprawienia wszystkich jednostkowych błędów wskazanych w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego, a w szczególności zobowiązanie do poprawienia w 100% wszystkich przypadków naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych oraz do wprowadzenia korekt ryczałtowych lub ekstrapolowanych korekt finansowych wszędzie tam, gdzie sprawozdanie wskazuje na problemy dotyczące całego systemu przetargów;

11.  11 zwraca się jednakże do Komisji o przedstawienie obiektywnych, jasnych i pełnych informacji o jej zdolności do odzyskania nienależnie wypłaconych środków;

12.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że bezpośrednim wynikiem procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2006 było podjęcie wreszcie przez Komisję zobowiązania do wdrożenia polityki zawieszania płatności jak najszybciej po wykryciu poważnych uchybień w systemie;

13.   oczekuje kwartalnego sprawozdania z korekt i odzyskanych kwot, które podlegają kontroli Trybunału Obrachunkowego, w tym utworzenia systemu oraz systemu sprawozdawczości umożliwiających powiązanie kwot odzyskanych ex-post z rokiem, w którym rzeczywiście dokonano przydziału środków finansowych; wyraża nadzieję, że przyniesie to – po raz pierwszy i wystarczająco wcześnie przed procedurą udzielania absolutorium za rok budżetowy 2007 – dobry przegląd bieżącej sytuacji w tej dziedzinie; jest zdania, że Komisja powinna przedstawić tablicę wyników oraz ostateczną datę wdrożenia wspomnianego planu działań celem wzmocnienia swej roli nadzorczej nad zarządzaniem dzielonym działaniami strukturalnymi;

14.   przypomina Komisji o zobowiązaniach złożonych na nadzwyczajnym przesłuchaniu w swojej Komisji Kontroli Budżetowej, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 r.:

   a) w przypadku wdrożenia wspomnianego planu działań na rzecz wzmocnienia nadzorczej roli Komisji nad działaniami strukturalnymi objętymi zarządzeniem dzielonym zobowiązania te dotyczyły usprawnienia kontroli, podjęcia decyzji i zastosowania niezbędnych procedur zawieszenia płatności i dokonania korekt oraz poprawy odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot; oczekuje na kwartalne sprawozdania z tego wdrożenia;
   b) do opracowania w ścisłej współpracy z Trybunałem Obrachunkowym nowego systemu sprawozdawczości dotyczącego odzyskiwanych kwot i korekt finansowych; oczekuje, że przedstawi ona szczegółowy harmonogram opracowania i stosowania tego nowego systemu sprawozdawczości;
   c) do przedstawienia planu działań wraz ze szczegółowymi środkami zapobiegania występowaniu poważnych błędów;

15.   popiera stanowisko Komisji, zgodnie z którym w przypadku wykrycia nieprawidłowości podjęte zostaną działania naprawcze, w tym zawieszenie płatności i odzyskanie nienależnych lub błędnie wypłaconych kwot, i że będzie ona co najmniej dwa razy do roku będzie przedstawiała Parlamentowi sprawozdania dotyczące podejmowanych w związku z tym środków;

Działania zewnętrzne

16.   uważa, że od czasu procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2006 Komisja jest bardziej świadoma znaczenia przejrzystości, widoczności i przewodnictwa politycznego dla wszystkich funduszy UE wdrażanych w obszarze działań zewnętrznych, bez względu na to, czy są one wdrażane bezpośrednio przez Komisję, poprzez zdecentralizowane zarządzanie, lub poprzez międzynarodowe fundusze powiernicze;

17.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie przedstawiciela ONZ ds. Iraku do usprawnienia informowania Komisji na bieżąco i uważa, że 13 miesięcy drobiazgowych badań nad wykorzystaniem funduszy UE za pośrednictwem międzynarodowych funduszy powierniczych przyczyniło się do wzrostu świadomości o potrzebie ponoszenia odpowiedzialności za wykorzystanie pieniędzy podatników z UE; zachęca Komisję do ścisłej współpracy podczas przeglądu ramowej umowy finansowo-administracyjnej (FAFA) między Wspólnotą Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych;

18.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja włączyła informacje o weryfikacji misji prowadzonych w oparciu o FAFA, a także odpowiednie wnioski, do rocznych sprawozdań z działalności, które zostały podpisane przez właściwych dyrektorów generalnych do końca marca 2008, i że pozwoli to Parlamentowi uwzględnić te informacje podczas głosowania nad tym sprawozdaniem;

19.  19 akceptuje propozycję Komisji dotyczącą przedyskutowania kwestii definicji organizacji pozarządowych (NGO) po udostępnieniu wyników prowadzonego w chwili obecnej przez Trybunał Obrachunkowy audytu dotyczącego organizacji pozarządowych;

20.   wzywa Komisję do:

   a) regularnego informowania o kwotach przekazanych przez UE funduszom powierniczym finansowanym przez wielu donatorów, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Parlamentu;
   b) przedstawienia rozwiązań dotyczących sposobu poprawy widoczności środków finansowych UE przy realizacji pomocy zewnętrznej za pośrednictwem innych organizacji;
   c) przedstawienia środków mających na celu danie audytorom UE (ETO, Komisji lub prywatnym firmom audytorskim) lepszych możliwości prowadzenia kontroli projektów podlegających wspólnemu zarządzaniu, zwłaszcza z ONZ;

21.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do dalszego informowania go o beneficjentach środków finansowych, o których mowa w art. 30 rozporządzenia finansowego, oraz do zwiększenia ukierunkowania politycznego, widoczności tych środków finansowych i kontroli nad nimi, w szczególności nad środkami zarządzanymi za pośrednictwem międzynarodowych funduszy powierniczych;

22.  22 podkreśla konieczność publicznego udostępnienia informacji dotyczących wszystkich członków grup ekspertów i grup roboczych współpracujących z Komisją, a także pełnego ujawnienia danych beneficjentów unijnej pomocy finansowej;

KWESTIE HORYZONTALNE
Poświadczenie wiarygodności
Wiarygodność rachunków

23.   z zadowoleniem przyjmuje pozytywną opinię Trybunału Obrachunkowego w sprawie wiarygodności ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego oraz stwierdzenie, że z wyjątkiem kilku uwag sprawozdanie rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Wspólnot oraz wyniki ich transakcji i przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego i zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji (rozdział 1, Opinia na temat wiarygodności rozliczeń, ust. VII-IX);

24.   wyraża jednak zaniepokojenie uwagami Trybunału na temat błędów stwierdzonych w kwotach zarejestrowanych w systemach księgowych jako faktury/zestawienia poniesionych wydatków oraz prefinansowanie, w wyniku czego kwota zobowiązań została zawyżona o około 201 mln EUR, zaś łączna kwota długo- i krótkoterminowego prefinansowania – o około 656 mln EUR; wyraża szczególne ubolewanie z powodu uchybień w systemach rachunkowości niektórych instytucji i dyrekcji generalnych, które w dalszym ciągu zagrażają jakości informacji finansowych (głównie w zakresie zaliczania transakcji do odpowiedniego okresu sprawozdawczego oraz świadczeń pracowniczych), wskutek czego po przedstawieniu wstępnej wersji sprawozdania dokonano szeregu korekt;

25.   wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dokumenty finansowe nie są udostępniane członkom Komisji Kontroli Budżetowej we wszystkich językach urzędowych Unii;

26.   zwraca uwagę, że księgowy Komisji nie mógł zatwierdzić lokalnych systemów Biura Współpracy Europe Aid, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych za rok 2006;

27.   przypomina Komisji o zawartym w sprawozdaniu rocznym dla organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2005 swoim zobowiązaniu do przedstawiania władzy budżetowej półrocznych sprawozdań w sprawie zarządzania transakcjami prefinansowania zgodnie z rezolucją Parlamentu dołączoną do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005 oraz wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że nie zostały one mu dotąd przesłane;

Legalność transakcji leżących u podstaw rozliczeń

28.   z zadowoleniem odnotowuje, że zdaniem Trybunału w dziedzinach, w których systemy nadzoru i kontroli zostały wdrożone w sposób zapewniający odpowiednie zarządzanie ryzykiem, transakcje są wolne od istotnych błędów;

29.   wyraża jednak ubolewanie z powodu utrzymywania się istotnych błędów w płatnościach na poziomie organizacji wdrażających w niezwykle ważnych dziedzinach wydatków Wspólnoty, takich jak działania strukturalne, polityka wewnętrzna i płatności za działania zewnętrzne;

30.   wyraża najwyższe zaniepokojenie faktem, że Trybunał Obrachunkowy w dalszym ciągu znajduje usterki w funkcjonowaniu systemów nadzoru i kontroli oraz w zastrzeżeniach dotyczących wiarygodności dostarczonych przez dyrektorów generalnych, w szczególności w kwestii ich wpływu na pewność co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, oraz przypomina państwom członkowskim i Komisji o ich obowiązkach w tym zakresie;

Informacje potwierdzające poświadczenie wiarygodności

31.   z zadowoleniem przyjmuje prace wykonane przez Trybunał w celu poprawy przejrzystości zasad udzielania poświadczenia wiarygodności w zakresie czynników poprawiających z roku na rok wydajność i skuteczność systemów kontroli w każdym sektorze oraz zwraca się do Trybunału o dalsze, regularne informowanie Parlamentu o postępie w tym zakresie;

32.   wyraża ubolewanie z powodu braku jasnych informacji na temat legalności, a także nieuchronnych skutków medialnych sprawozdań Trybunału dotyczących przyznawania środków unijnych pewnym nowym beneficjentom (np. przedsiębiorstwom kolejowym, klubom jeździeckim i stadninom koni, klubom golfowym i radom miejskim) zgodnie z kryteriami kwalifikowalności; zaznacza, że z perspektywy prawnej kwestia ostatecznie dotyczy kryteriów kwalifikowalności; podkreśla, że wspierał on jednak Trybunał w przeszłości, co będzie czynić nadal, jeśli chodzi o wyrażanie w sprawozdaniach specjalnych uwag na temat wydajności i skuteczności;

33.   ponownie zwraca uwagę na fakt, że wykorzystywanie przez Trybunał dostępnych audytów i sprawozdań krajowych organów kontroli stanowi integralną część jego nowej metodologii; zwraca się do Trybunału o poinformowanie parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej o sposobach wykorzystywania tych informacji, a ponadto o wydanie opinii w sprawie użyteczności informacji otrzymanych od krajowych organów kontroli przy sporządzaniu sprawozdania rocznego Trybunału;

34.   z zadowoleniem przyjmuje jakość określonych części sprawozdania rocznego Trybunału, między innymi w kwestii działań strukturalnych, dzięki czemu wszystkie zainteresowane podmioty są w stanie określić konkretne problemy i skoncentrować się na koniecznych usprawnieniach;

Zarządzanie budżetem

35.   zwraca uwagę na starania podjęte przez służby Komisji w 2006 r. w celu zapewnienia pełnego i poprawnego księgowania nowych płatności w ramach prefinansowania oraz nowych otwartych faktur i zestawień poniesionych wydatków, a także rozdzielenia okresów sprawozdawczych;

36.   zwraca uwagę, że w odniesieniu do funduszy strukturalnych rok 2006 był ostatnim rokiem w okresie programowania 2000-2006, w którym do końca roku należało zaciągnąć wszelkie zobowiązania dla wskazanego okresu;

37.   wyraża zaniepokojenie faktem, że kwota zobowiązań budżetowych pozostających do spłaty na koniec 2006 r. odpowiada pełnemu zakresowi płatności pozostających do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2000-2006, stanowiąc 28% łącznej kwoty odpowiednich działów perspektywy finansowej dla całego okresu;

38.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że saldo zobowiązań budżetowych pozostających do spłaty – niewykorzystanych zobowiązań przeniesionych na kolejne lata, głównie na programy wieloletnie – dotyczące działań polityki strukturalnej i Funduszu Spójności wzrosło w 2006 r. o 12,6 mld (10,6%) do kwoty 131,6 mld EUR;

39.   obawia się, że pilne wydatki wynikające z zasady roku n+2 mogą kolidować z właściwym przeprowadzeniem procedur likwidacji w przypadku programów i projektów strukturalnych; zaznacza, że już w 2007 r. płatności dotyczące funduszy strukturalnych wzrosły prawie o 50% względem roku 2006; podkreśla, że Komisja powinna zapewnić skuteczność procedury likwidacji, i zaznacza, że w procedurze tej istotną rolę pełnią państwa członkowskie;

40.   wyraża także ubolewanie z powodu niższego niż spodziewany poziomu wydatków na Fundusz Spójności, EFRR i EFS w nowych państwach członkowskich w związku z trudnościami z absorpcją środków napotkanymi przez te kraje członkowskie; zwraca się do Komisji o bardziej szczegółowe wyjaśnienie niższych niż przewidywane wydatków na działania strukturalne dla poszczególnych krajów;

Krajowe deklaracje w sprawie zarządzania a pkt 44 PMI

41.   przypomina o potrzebie wprowadzenia krajowych deklaracji na odpowiednim szczeblu politycznym obejmujących całość środków finansowych Wspólnoty objętych zarządzaniem dzielonym zgodnie ze swoim apelem zawartym w rezolucjach dołączonych do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za lata budżetowe 2003, 2004 i 2005 r.;

42.   przypomina, że w rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005 r. Parlament zwrócił się do Komisji o przedłożenie Radzie przed końcem 2007 r. projektu krajowej deklaracji w sprawie zarządzania, obejmującej wszystkie fundusze wspólnotowe objęte zarządzaniem dzielonym, opartej na cząstkowych deklaracjach poszczególnych krajowych jednostek zarządzających wydatkami; odrzuca następującą odpowiedź Komisji zawartą w załączniku do sprawozdania w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r. : "Komisja nie podejmie zalecanych działań, gdyż z uwagi na różnice między strukturą rządów i strukturą zarządzania finansami UE w ramach zarządzania dzielonego w 27 państwach członkowskich opracowanie jednolitej, standardowej deklaracji nie przyniosłoby znacznych korzyści. Komisja będzie jednak w dalszym ciągu wspierać tego rodzaju inicjatywy podejmowane przez administracje krajowe"; uważa powyższą odpowiedź za wysoce niezadowalającą, biorąc pod uwagę objęcie ponad 80% budżetu ogólnego Unii Europejskiej tzw. zarządzaniem dzielonym, a tym bardziej aktualną sytuację w zakresie funduszy strukturalnych, opisaną przez Trybunał w jego sprawozdaniu rocznym;

43.   zdecydowanie popiera inicjatywę niektórych państw członkowskich (Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Danii) o przyjęciu krajowych deklaracji w sprawie zarządzania środkami Wspólnoty oraz wyraża zaniepokojenie z powodu sprzeciwu większości pozostałych państw członkowskich wobec wspomnianej inicjatywy; wzywa Komisję do przedstawienia ewentualnych realnych korzyści w zakresie stosunków związanych z kontrolą między nią a tymi państwami członkowskimi, które wprowadziły wyżej wymienione inicjatywy; zwraca się do Komisji o regularne przedstawianie Komisji Kontroli Budżetowej sprawozdań z postępów w zakresie tych ustaleń;

44.   zwraca uwagę na pierwsze sprawozdania roczne przesłane przez większość państw członkowskich i zwraca się do Komisji o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec tych państw członkowskich, które nie dopełniły swoich zobowiązań; zaznacza, że uważa te sprawozdania roczne za pierwszy krok w kierunku wprowadzenia krajowych deklaracji w sprawie zarządzania; zwraca się do Komisji o sporządzenie przed pierwszym czytaniem budżetu na 2009 r. dokumentu zawierającego analizę mocnych i słabych stron krajowych systemów administracji i kontroli środków wspólnotowych w poszczególnych państwach członkowskich, a także wyniki przeprowadzonych kontroli, oraz o przedłożenie dokumentu Parlamentowi i Radzie; ponadto zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego jakości sprawozdań rocznych oraz o zapewnienie tego, że proces ten uzyska wartość dodaną za pośrednictwem takich środków, jak identyfikacja wspólnych problemów, wskazanie ewentualnych rozwiązań i najlepszych praktyk;

45.   zwraca jednak uwagę na krytykę Trybunału dotyczącą krajowych prac kontrolnych, polegającą na stwierdzeniu, że "kontroler zewnętrzny, który pragnie oprzeć się na opinii lub ustaleniach innych kontrolerów lub je wykorzystać, musi uzyskać bezpośrednie dowody potwierdzające, że opinia ta lub ustalenia kontroli oparte są na wiarygodnych danych"; uznaje zatem, że prace grupy roboczej Komitetu Kontaktowego, odpowiedzialnej za "opracowanie wspólnych standardów kontroli oraz porównywalnych kryteriów kontroli dostosowanych do specyfiki UE" są istotne, i wzywa Komisję do zachęcenia wszystkich państw członkowskich do udziału w tych pracach;

Zarządzanie

46.   przypomina Komisji swe wcześniejsze uwagi krytyczne dotyczące zasadności podstawy, na której Komisja opiera zakres kompetencji politycznych w sprawozdaniu podsumowującym, podczas gdy Komisja nie ma pełnego wglądu w rozliczenia 80% środków objętych zarządzaniem dzielonym, zaś jakość rocznych sprawozdań z działalności jest niejednakowa; zaznacza, że brak wglądu wynika z dwóch przyczyn: z jednej strony, z niedostatecznego monitorowania i nadzoru ze strony Komisji, a z drugiej, z braku konkretnych rozwiązań i odpowiedzialności na szczeblu państw członkowskich;

47.   wyraża ubolewanie z powodu milczącej zgody Komisji na solidarny brak odpowiedzialności większości państw członkowskich w kwestii zarządzania finansami w Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje i popiera inicjatywy podjęte przez niektóre państwa członkowskie w tym zakresie i wzywa inne państwa członkowskie do pójścia za tym przykładem;

48.   zwraca uwagę, że za wykonanie budżetu odpowiada Komisja i jej członkowie, a nie dyrektorzy generalni, którzy są intendentami przez delegację, i z tego względu wyraża ubolewanie, że większej odpowiedzialności dyrektorów generalnych nie towarzyszy poparcie dla bezpośredniej (a nie politycznej) odpowiedzialności komisarzy; zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji naprawienia zaistniałej sytuacji, stanowiącej naruszenie art. 274 traktatu;

49.   z zadowoleniem przyjmuje rzetelną analizę systemu kontroli wewnętrznej w Komisji (rozdział 2 sprawozdania rocznego za 2006 r.); zachęca Trybunał do kontynuowania pozytywnych zmian poprzez włączenie analizy działań lub też braku działań poszczególnych komisarzy celem naprawienia wymienionych uchybień;

50.   przypomina, że z perspektywy zarządzania istotna jest pozycja pracowników zatrudnionych w dziale księgowości i kontroli w stosunku do kadry zarządzającej, ich kompetencje w zakresie wdrażania działań, ich umiejętności i ich wykształcenie;

51.   zwraca się do dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu o wydanie oficjalnej opinii na temat jakości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;

52.   zwraca się do sekretarza generalnego o wydanie oficjalnego oświadczenia wiarygodności w kwestii jakości indywidualnych oświadczeń dyrektorów generalnych;

53.   zwraca się do kontrolera wewnętrznego Komisji o ocenę poświadczenia wiarygodności sekretarza generalnego w formie opinii kontrolnej;

54.   przypomina o znaczeniu funkcjonalnych systemów przekazywania sprawozdań – otwartej komunikacji między takimi samymi grupami personelu specjalistycznego zatrudnionego w różnych dyrekcjach generalnych, na przykład pracowników działu informatycznego, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, księgowości itp. – w organizacji o strukturze silosowej, jaką jest Komisja; wyraża ubolewanie z powodu bardzo ograniczonych starań służących wprowadzeniu przedmiotowego instrumentu zarządzania; zwraca się do Komisji o bezzwłoczne wprowadzenie obowiązkowych funkcjonalnych systemów przekazywania sprawozdań oraz o złożenie odpowiedniego sprawozdania do swojej Komisji Kontroli Budżetowej najpóźniej we wrześniu 2008 r.;

55.   zwraca się do Komisji o przeniesienie księgowego Komisji na ten sam poziom zaszeregowania, na jakim zatrudnieni są inni księgowi;

56.   zwraca się następnie do Komisji o zmianę składu Komitetu ds. Audytu, tak aby liczba członków zewnętrznych odpowiadała liczbie komisarzy; zwraca się również do Komisji o wyznaczenie jednego z członków zewnętrznych Komitetu ds. Audytu na jego przewodniczącego;

57.   oczekuje, że Komisja wyda ogólnoinstytucjonalne roczne poświadczenie wiarygodności, które przewodniczący Komisji przedłoży swojej Komisji Kontroli Budżetowej;

System kontroli wewnętrznej Komisji
Plan działania na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej

58.   z zadowoleniem przyjmuje ogólne postępy w zakresie opracowania systemu kontroli wewnętrznej Komisji;

59.   nie zgadza się z twierdzeniem Komisji zawartym w wyżej wymienionym sprawozdaniu z 2008 r. w sprawie postępów w realizacji planu działania na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej, iż działania 1, 3, 3N, 5, 8 i 13 zostały ukończone; zaznacza, że jak dotąd nie wiadomo mu o dokumentach potwierdzających lub zestawieniach uzasadniających takie oświadczenie; jest zatem zmuszony poważnie zakwestionować fakt, jakoby wprowadzono te środki, nie mówiąc o ich wdrożeniu lub wpływie na postępy w realizacji tego planu działania;

60.   z zadowoleniem przyjmuje jednakże półroczną tabelę wyników dotyczącą wdrożenia tego planu działania;

61.   zaznacza jednak, że w odniesieniu do realizacji działań 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 i 15 przez Komisję zależy również od współpracy z państwami członkowskimi; podkreśla, że w pełni popiera te działania, w związku z czym wzywa Komisję do zastosowania wszelkich dostępnych narzędzi, którymi Komisja dysponuje, w celu jak najszybszej ich realizacji;

62.   oczekuje, że do dnia 1 stycznia 2009 r. Parlamentowi zostanie przedłożona odpowiednia tabela wyników dla celów procedury udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2007;

Analiza równowagi między wydatkami operacyjnymi a kosztami systemu kontroli finansów UE

63.   wyraża głębokie ubolewanie, że jak dotąd Parlament nie otrzymał żadnych informacji na temat analizy kosztów i korzyści systemów kontroli finansów UE, o co zwracał się w rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005;

Sprawozdanie podsumowujące

64.   za niedopuszczalny uznaje fakt sprowadzania przez Komisję wyników kontroli przeprowadzonej przez Trybunał, które oparte są na powszechnie uznawanych międzynarodowych standardach kontroli, do "rozbieżności w opiniach na temat typologii, skutków błędów i oceny niedociągnięć systemowych oraz częściowo rozbieżnych opinii dotyczących funkcjonowania mechanizmów korekty finansowej" (pierwszy akapit, str. 4);

65.   jest zdania, że wszystkie zastrzeżenia dotyczące braku pewności co do legalności i prawidłowości wydatków Wspólnoty powinny znajdować odzwierciedlenie w rocznych sprawozdaniach z działalności oraz sprawozdaniu podsumowującym; uznaje zatem za wysoce zadziwiające, że dopiero w 2006 r. trzej dyrektorzy generalni postanowili zgłosić zastrzeżenie dotyczące zarządzania i kontroli w przypadku INTERREG, które, jak stwierdzili, istnieją od kilku lat (ostatni akapit, str. 4);

66.   jest zaniepokojony stwierdzeniami audytora wewnętrznego, który w pierwszym sprawozdaniu ogólnym zaznaczył, że pomimo pewnych postępów blisko połowa istotnych zaleceń o znaczeniu strategicznym nie została wprowadzona w życie przed upływem ustalonego terminu (przedostatni akapit, str. 8); zwraca się do Komisji o położenie większego nacisku na wprowadzenie w życie tych zaleceń;

Odpowiedzialność polityczna i administracyjna Komisji
Roczne sprawozdania z działalności

67.   z ubolewaniem przyjmuje opinię Trybunału, zgodnie z którą "(...) w odniesieniu do znacznych części budżetu UE dyrektorzy generalni oceniają legalność i prawidłowość wydatków UE bardziej pozytywnie, niż wynikałoby to z ustaleń kontroli Trybunału". (ust. 2.13 sprawozdania rocznego);

68.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w sprawozdaniu rocznym Trybunał po raz kolejny podkreślił, że niektóre roczne sprawozdania z działalności nadal nie zawierają wystarczających dowodów potwierdzających wydane poświadczenia wiarygodności (pkt. 2.14-2.18 sprawozdania rocznego);

69.   z zadowoleniem przyjmuje, że sprawozdanie podsumowujące podkreśla, iż: "We wszystkich przypadkach rozbieżności opinii między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a dyrektorem generalnym, obowiązek wyjaśnienia tych rozbieżności leży po stronie dyrektora generalnego, który dopełnia go w roku następnym przy okazji rocznego sprawozdania z działalności." i wyraża nadzieję, że w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2007 r. i w latach kolejnych nastąpi widoczna poprawa w tym zakresie;

70.   zwraca się do Komisji o ulepszenie rocznych sprawozdań z działalności w drodze ustanowienia wspólnych kryteriów zgłaszania zastrzeżeń, takiej ich większej formalizacji, by zwiększyć możliwości porównania rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez różnych dyrektorów generalnych oraz sprawozdań sporządzonych w różnym czasie; zwraca się do Komisji o uwzględnienie uwag Trybunału na temat rocznych sprawozdań z działalności i wprowadzenie ulepszeń w ścisłej konsultacji z Trybunałem;

Przejrzystość a etyka

71.   z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie zielonej księgi "Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości" – działania następcze (COM(2007)0127), w której Komisja stwierdza – zgodnie z art. 30 ust. 3 rozporządzenia finansowego – że informacje dotyczące beneficjentów unijnej pomocy finansowej będą publicznie udostępniane od 2008 r. (rozdział 2.3.2), oraz zapowiada, że wiosną 2008 r. stworzy rejestr dla przedstawicieli grup interesu (lobbystów);

72.   ma świadomość istnienia argumentów przemawiających za zarówno dobrowolną, jak i obowiązkową rejestracją lobbystów; zwraca uwagę na decyzję Komisji o wprowadzeniu początkowo dobrowolnego rejestru i ocenie systemu po roku; jest świadomy istnienia podstawy prawnej dla rejestru obowiązkowego, którą zapewnia traktat lizboński; przypomina, że obecny rejestr Parlamentu jest już obowiązkowy, a ewentualny wspólny rejestr byłby de facto również obowiązkowy, ponieważ w obydwu przypadkach rejestracja jest wstępnym warunkiem uzyskania wstępu do Parlamentu;

73.   przypomina, że konieczne jest, aby nowy kodeks postępowania dla członków Komisji ulepszał i jaśniej określał ich indywidualne i zbiorowe kompetencje polityczne i odpowiedzialność za ich decyzje oraz sposób wprowadzania w życie polityki przez ich służby;

74.   podkreśla odpowiedzialność Komisji za zapewnienie pełnych, łatwych w wyszukiwaniu i porównywalnych danych dotyczących beneficjentów unijnego finansowania oraz przypomina o skierowanej do Parlamentu pisemnej odpowiedzi, w której Komisja wyraziła wolę sfinalizowania i uzgodnienia z państwami członkowskimi wspólnych norm dotyczących tego rodzaju informacji przed kwietniem 2008 r.;

75.   przypomina uwagę zawartą w ust. 85 rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005, w której domagał się łatwego dostępu do informacji o tym, kogo reprezentują różne grupy ekspertów i jakie są ich zadania, oraz uwagę z ust. 86, w której wezwał Komisję do publikowania nazwisk osób uczestniczących w pracach takich grup, a także nazwisk specjalnych doradców wynajętych przez poszczególnych członków Komisji, dyrektorów generalnych lub przez gabinety; wnioskuje o podanie do publicznej wiadomości nazwisk wszystkich ekspertów i doradców w grupach roboczych Komisji;

76.   przypomina odpowiedzi udzielone przez komisarza odpowiedzialnego za uzyskanie absolutorium podczas przesłuchania przez Komisję Kontroli Budżetowej w dniu 21 stycznia 2008 r., który stwierdził, że rejestry grup ekspertów będą obejmowały wszystkie takie grupy, w tym informacje o członkach komitetów działających w ramach procedury komitologii, pojedynczych ekspertach, podmiotach wspólnych i komitetach ds. dialogu społecznego;

77.   przypomina także wniosek zawarty ust. 76 rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005, w którym zwrócił się o "wprowadzenie do wiążącego kodeksu postępowania komisarzy podstawowych norm etyki oraz zasad przewodnich, jakich komisarze powinny przestrzegać w sprawowaniu urzędu, zwłaszcza przy mianowaniu swoich współpracowników, w szczególności w swoich gabinetach";

78.   wyraża ubolewanie z powodu odpowiedzi udzielonej przez Komisje, zawartej w załączniku na stronie 18 do swojego wyżej wymienionego sprawozdania Komisji w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o udzieleniu absolutorium za 2005 r., zgodnie z którą wspomniane wyżej zasady jeszcze nie istnieją oraz wzywa Komisję do ich przyjęcia;

79.   przypomina o znaczeniu pełnej przejrzystości i jawności w przypadku pracowników gabinetów członków Komisji zatrudnianych poza regulaminem pracowniczym;

KWESTIE SEKTOROWE
Dochody

80.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zdaniem Trybunału system nadzoru ceł funkcjonuje w sposób zadowalający, że rozliczenia dotyczące tradycyjnych zasobów własnych są rzetelne oraz że leżące u ich podstaw transakcje są legalne i prawidłowe, mimo że utrzymują się uchybienia;

81.   z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że Trybunał uznał sposób obliczenia, zebrania i zaksięgowania zasobów opartych na VAT i na DNB za prawidłowy;

82.   w odniesieniu do zasobów opartych na VAT odnotowuje z zadowoleniem, że Komisja utrzymała częstotliwość i jakość kontroli na miejscu prowadzonych przez Komisję; wyraża jednak zaniepokojenie liczbą pozostałych zastrzeżeń i wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi kontynuowała starania o wycofanie zastrzeżeń w uzasadnionym terminie;

83.   zwraca się do Komisji o poinformowanie go, jakie działania zamierza podjąć w odniesieniu do państw członkowskich, wobec których stale wysuwane są zastrzeżenia;

Wspólna polityka rolna

84.   z zadowoleniem przyjmuje ogólną poprawę w wydatkach w ramach WPR w 2006 r. oraz stwierdzenie Trybunału, że IACS, który jest najważniejszym narzędziem kontroli w ramach systemu pomocy obszarowej, premii zwierzęcych oraz jednolitych płatności obszarowych, stanowi skuteczny system ograniczający ryzyko występowania nieprawidłowych wydatków, jeśli jest prawidłowo stosowany;

85.   z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o rozszerzenie stosowania systemu IACS oraz oczekuje, że Komisja zagwarantuje – zgodnie z planami i odpowiedziami przedstawionymi Parlamentowi - że odsetek wydatków na rolnictwo objętych systemem IACS będzie wynosił co najmniej 89% w 2010 r. i 91,3% w 2013 r.;

86.   wyraża ubolewanie z powodu ustaleń Trybunału, z których wynika, że wydatki w ramach WPR są w dalszym ciągu obciążone istotnymi błędami oraz że kontrole i inspekcje prowadzone w ramach IACS nadal nie są skutecznie egzekwowane i nie są w pełni wiarygodne w niektórych państwach członkowskich, a zatem apeluje do Komisji o ponowne sprawdzenie, czy IACS został w pełni wdrożony we wszystkich państwach członkowskich UE-15 oraz czy uchybienia stwierdzone w 10 nowych państwach członkowskich UE są naprawiane;

87.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Trybunał po raz kolejny wykrył problemy we wdrożeniu IACS w Grecji; w pełni popiera zamiar Komisji (przedstawiony swojej Komisji Kontroli Budżetowej), dotyczący dopilnowania, by obowiązujące prawodawstwo w sprawie zawieszenia płatności zostało ściśle wyegzekwowane, jeżeli rząd grecki nie naprawi istniejących problemów w określonym terminie;

88.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że działania rolno-środowiskowe w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich są narażone na częste występowanie błędów, ponieważ rolnicy nie spełniają skomplikowanych warunków kwalifikowalności; jest zdania, że Komisja powinna należycie rozważyć zasadność kryteriów kwalifikowalności w przypadku wymienionych działań oraz przeanalizować możliwość ich uproszczenia;

89.   zwraca uwagę na wspomnianą przez Komisję ewentualną konieczność zastosowania różnych poziomów akceptowalnego ryzyka dla obszaru rolno-środowiskowego w celu określenia równowagi między poprawą stanu i ochroną środowiska naturalnego a kosztami kontroli stosowanych środków; nalega jednak na zagwarantowanie właściwego stosowania i dostatecznej kontroli wydatków Wspólnoty oraz zwraca się do Komisji o dokładne zbadanie i oszacowanie ewentualnych kosztów i korzyści w zakresie działań rolno-środowiskowych, a także ich powiązania z pozostałymi obszarami wydatków, a także o przedstawienie sporządzonej analizy Radzie, Parlamentowi i Trybunałowi, w charakterze podstawy do omówienia potrzeby wprowadzenia określonych przez Komisję reform;

90.   zwraca uwagę, że zważywszy, że nowa procedura finansowego rozliczania rachunków uwzględnia nieprawidłowo wypłacone środki, które państwa członkowskie uznały za nieściągalne, oraz kwoty, którymi Wspólnota jest obciążana na podstawie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie, Komisja powinna obecnie przeprowadzić dokładną analizą, aby uzyskać pewność budżet Wspólnoty jest obciążany zobowiązaniami w sposób zasadny;

91.   przypomina również, że koszty korekt finansowych ponoszą państwa członkowskie, zazwyczaj podatnicy, a nie beneficjenci nieprawidłowo wypłaconych kwot pomocy;

92.   zwraca uwagę, że według Trybunału podczas kontroli systemu płatności jednolitych (po raz pierwszy w 2006 r.) Komisja nie określiła wymaganego zakresu ani stopnia szczegółowości tych prac jednostek certyfikujących, przy czym niektóre z nich (na przykład we Włoszech) wyłączyły ze swoich prac weryfikację uprawnień do płatności i odnotowały to w swoich certyfikatach, zaś Komisja zaakceptowała to bez uwag;

93.   wyraża ubolewanie, że poziom nieprawidłowych płatności w ramach WPR nie jest jeszcze znany Komisji ani nie został przez nią oszacowany w sposób, który Trybunał uznaje za odpowiedni; zwraca uwagę, że Trybunał ustalił, że niemożliwe okazało się zastosowanie korekt do nieprawidłowych płatności szacowanych na kwotę do 100 mln EUR, ponieważ nieprawidłowości te wykryto po upływie dwuletniego terminu; zwraca się do Komisji o przydzielenie wystarczających zasobów na potrzeby kontroli zgodności, aby dokonać korekt nieprawidłowych płatności w przewidzianym terminie;

94.   jest zdania, że Komisja powinna usunąć wszelkie uchybienia wskazane przez Trybunał w sprawozdaniu rocznym, tak aby zapewnić większy poziom wiarygodności prac jednostek certyfikujących;

95.   zwraca uwagę na wnioski zawarte pkt. 5.20 i 5.21 sprawozdania rocznego Trybunału oraz apeluje do Komisji o usprawnienie kontroli w Wielkiej Brytanii, która nie zapewniła zgodności z prawodawstwem wspólnotowym podczas przydzielania uprawnień oraz wypłacania jednolitych płatności i pomocy na rozwój obszarów wiejskich właścicielom gruntów dzierżawionych i uprawianych przez innych rolników, a także w kilku innych państwach członkowskich (Austrii, Irlandii i Wielkiej Brytanii), które nie zapewniły prawidłowego stosowania niektórych kluczowych elementów systemu płatności jednolitych oraz rozszerzyły konsolidację uprawnień poza granice przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników(48);

96.   zwraca uwagę na niezwykle zdecydowane stwierdzenie Komisji, zarówno w odpowiedziach dla Trybunału (pkt. 5.27 sprawozdania rocznego) oraz przed swoją Komisją Kontroli Budżetowej, zgodnie z którym beneficjent kwalifikuje się do wsparcia dla rolnictwa, wyłącznie gdy prowadzi działalność rolniczą; oczekuje, że Komisja zbada przypadki stwierdzone przez Trybunał i dopilnuje, by nie dokonywano płatności – oraz by je odzyskano, jeżeli zostały dokonane – na rzecz właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą na nich działalności rolniczej;

97.   w świetle stwierdzenia Trybunału, zgodnie z którym ponad 700 nowych beneficjentów kwalifikuje się do takich kategorii jak kluby golfowe, kluby krykieta, parki rozrywki/ogrody zoologiczne, kluby jeździeckie, przedsiębiorstwa kolejowe, samorządy miejskie i inne, zwraca się do Komisji o przedstawienie przeglądu i oceny zmian w zasadach przydzielania wsparcia rolniczego tego rodzaju beneficjentom kwalifikującym się do wsparcia na mocy obowiązujących obecnie przepisów;

98.   przypomina państwom członkowskim o możliwości wywierania wpływu i decydowania na szczeblu krajowym o zawężeniu zakresu działalności i beneficjentów kwalifikujących się do finansowania; zwraca się do Komisji o przedstawienie – zgodnie z zaistniałymi zdarzeniami i dokonaną przez siebie oceną planowanego wykorzystania środków wsparcia – wniosku dotyczącego dostosowania lub zmiany zasad;

Działania strukturalne, zatrudnienie i sprawy socjalne

99.   przypomina, że w 2006 r. środki wspólnotowe przeznaczone na finansowanie polityk strukturalnych wyniosły ogółem 32,4 mld EUR; zwraca uwagę, że w 2007 r. kwota ta zwiększyła się do 46,4 mld EUR, nie uwzględniając współfinansowania przez państwa członkowskie;

100.   z dużym zaniepokojeniem zauważa, że w sprawozdaniu rocznym Trybunał zaznaczył, że w zwrotach wydatków związanych z projektami w ramach polityk strukturalnych występuje istotny poziom błędów oraz że odsetek zwrotów w próbie obarczonych błędem wyniósł 44%, a "przynajmniej 12% łącznej kwoty zwróconych wydatków projektowych w ramach polityk strukturalnych nie powinno było zostać objęte zwrotem";

101.   z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi:

   a) w przypadku jedynie 31% kontrolowanych przez niego projektów zwrot kosztów był prawidłowy i nie wystąpiły błędy zgodności;
   b) systemy kontroli w państwach członkowskich są na ogół nieskuteczne lub jedynie umiarkowanie skuteczne;
   c) niewiele ponad połowa kontroli Komisji zbadanych przez Trybunał posiada wszystkie cechy skutecznego narzędzia nadzoru;
  

wyraża ubolewanie z powodu wniosku Trybunał, który z wystarczającą pewnością stwierdza, że przynajmniej 12% łącznej kwoty zwróconych wydatków projektowych w ramach polityk strukturalnych nie powinno było zostać objęte zwrotem;

102.   za niedopuszczalny uważa fakt, że według Trybunału systemy kontroli na pierwszym poziomie w państwach członkowskich są na ogół nieskuteczne lub jedynie umiarkowanie skuteczne, a szereg władz krajowych i regionalnych nie przywiązuje dostatecznej wagi do zarządzania środkami finansowymi UE; zauważa, że w 2006 r. w próbie kontrolnej Trybunału (19 systemów kontroli na pierwszym poziomie) żaden z systemów nie był skuteczny, jedynie 6 było umiarkowanie skutecznych, a 13 nieskutecznych, w związku z czym w porównaniu z rokiem 2005 nie osiągnięto postępów w dziedzinie funduszy strukturalnych; jest bardzo zaniepokojony niemożnością wyraźnego przyznania przez Radę, że ponosi ona odpowiedzialność za tę sytuację, która w dużej mierze wynika z nieodpowiednich kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie;

103.   wzywa zatem Komisję do wykorzystania kontroli ex-post w celu sprawdzenia, czy w państwach członkowskich wprowadzone zostały systemy nadzoru i kontroli na okres 2007-2013, oraz do regularnego podejmowania dalszych działań w tym zakresie;

104.   wyraża również ubolewanie, że według Trybunału Komisja prowadzi zaledwie umiarkowanie skuteczny nadzór systemów kontroli w państwach członkowskich co nie zapobiegnie zwrotowi zawyżonych lub niekwalifikowalnych wydatków;

105.   z ubolewaniem zauważa, że jak zaznaczył Trybunał, w przypadku wydatków w ramach polityk strukturalnych (takich jak WPR i polityki wewnętrzne) skomplikowane lub niejasne kryteria kwalifikowalności lub złożone wymogi prawne negatywnie wpływają na legalność i prawidłowość transakcji leżących u ich podstaw;

106.   za niedopuszczalny uznaje fakt, że według Komisji(49) należy oczekiwać niewielkich postępów w zakresie uproszczenia istniejących przepisów rządzących Funduszami Strukturalnymi w latach 2007-2013, a dalsze uproszczenie zostanie zaproponowane dopiero w następnym okresie prawodawczym;

107.   wzywa Komisję do realizacji zalecania pokontrolnego Trybunału Obrachunkowego (pkt 6.45 sprawozdania rocznego) dotyczącego Funduszu Spójności oraz do jak najszybszego przedstawienia władzy prawodawczej dalszych wniosków mających na celu uproszczenie, dotyczących między innymi jasnych i prostych przepisów, wytycznych i kryteriów kwalifikowalności;

108.   całkowicie zgadza się w tej kwestii z Trybunałem Obrachunkowym i uważa, że władze państw członkowskich pełnią bardzo istotną rolę w procesie skutecznej realizacji funduszy strukturalnych, a Komisja powinna wzmocnić ich kontrole i podjąć dodatkowe działania celem nadzoru nad instytucjami zarządzającymi w państwach członkowskich;

109.   wyraża ubolewanie z powodu braku zachęt dla państw członkowskich do skutecznej kontroli wydatków, ponieważ dane państwo członkowskie może podmienić wydatki kwalifikowalne wydatkami niekwalifikowalnymi stwierdzonymi przez Komisję lub Trybunał; zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby w przyszłości wyłącznie nieprawidłowości stwierdzone przez same państwa członkowskie mogły zastępować inne wydatki bez utraty środków finansowych przeznaczonych dla danego państwa członkowskiego;

110.   z zadowoleniem przyjmuje powyższy plan działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad wspólnym zarządzaniem działaniami strukturalnymi, zawierający 37 środków, których celem jest zmniejszenie kwot nieprawidłowych płatności dokonywanych przez państwa członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie Komisji, które ogłosiła ona publicznie podczas przesłuchania w Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 25 lutego 2008 r., dotyczące przedstawiania Parlamentowi kwartalnych sprawozdań z postępów w realizacji tego planu działania; oczekuje, że Komisja usprawni system sprawozdawczości we współpracy z Trybunałem; wzywa Komisję, aby wykonując przewidziane Traktatem kompetencje w zakresie wykonania budżetu, przy poszanowaniu zasady należytego zarządzania finansami, podjęła we współpracy z państwami członkowskimi następujące działania dotyczące dzielonego zarządzania funduszami strukturalnymi:

  a) podjęcie oficjalnego zobowiązania do pełnej realizacji planu działania, a w szczególności zobowiązanie się do:
   - składania kwartalnych sprawozdań z postępów mierzonych w miarę możliwości ilościowo, a nie jakościowo, w formie możliwej do przyjęcia przez Trybunał Obrachunkowy, w szczególności do przedłożenia sprawozdań z postępów do dnia 31 października 2008 r. i 31 stycznia 2009 r.;
   - przedstawiania kompletnych i dokładnych sprawozdań kwartalnych z korekt i kwot odzyskanych przez Komisję, w szczególności do przedłożenia sprawozdań z postępów do dnia 31 października 2008 r. i 31 stycznia 2009 r.;
   - uzyskania od państw członkowskich informacji o korektach, których dokonały w drodze wycofania projektów lub dzięki wykryciu błędów, w szczególności do przedłożenia sprawozdań z postępów do dnia 31 października 2008 r. i 31 stycznia 2009 r., po weryfikacji przez Komisję kompletności i dokładności tych danych;
   b) podjęcie dodatkowych środków, aby zapobiec występowaniu błędów w przyszłości, w szczególności poprzez ulepszenie kontroli na pierwszym poziomie;

111.   zwraca się do Komisji o przedstawienie tabeli wyników wraz z ostatecznym terminem realizacji tego planu działania, w tym również wspólnego systemu wskaźników ilościowych i terminów pośrednich jego realizacji;

112.   jest zdania, że Komisja powinna skoncentrować się na niezawodności krajowych systemów monitorowania i sprawozdawczości, wytycznych dla państw członkowskich i ujednoliceniu standardów kontroli oraz że każdorazowo powinna podawać podział według państw członkowskich;

113.   oczekuje wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec tych państw członkowskich, które nie dopełniły swoich zobowiązań wynikających z rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych, rozporządzenia finansowego i dotyczących go przepisów wykonawczych oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego, w szczególności wobec tych, które nie przedstawiają sprawozdań dotyczących odzyskanych kwot i korekt finansowych, oraz tych, które nie przedstawiają sprawozdań rocznych zgodnie z wytycznymi, lub tych, w przypadku których jakość sprawozdań rocznych jest nieodpowiednia;

114.   podkreśla znaczenie wytycznych Komisji dotyczących efektywnej realizacji porozumienia międzyinstytucjonalnego; jest zdania, że z wytycznych tych powinno przede wszystkim przynajmniej wynikać spełnienie wymagań przewidzianych rozporządzeniem sektorowym dotyczącym rolnictwa (tj. podpisanie poświadczenia wiarygodności przez dyrektora instytucji zarządzającej i dołączenie do niego sprawozdania certyfikacyjnego);

115.   utrzymuje, że Komisja powinna wszcząć procedury zawieszenia płatności wobec państw członkowskich, których systemy kontroli na pierwszym poziomie są nieodpowiednie, i że musi przyspieszyć nakładanie sankcji oraz przedstawić Parlamentowi konkretny plan dotyczących terminów i sankcji stosowanych po stwierdzeniu nieprawidłowości;

116.   podkreśla konieczność przedstawiania przez Komisję możliwych do objęcia kontrolą sprawozdań dotyczących korekt i kwot odzyskanych (przypadków cofnięcia finansowania, kwot odzyskanych przez państwa członkowskie, kwot odzyskanych przez Komisję, korekt netto, zawieszenia płatności) w przypadku wszystkich niesłusznych płatności dla wszystkich funduszy, wraz z dokładnym określeniem poszczególnych kategorii korekt finansowych, a ponadto domaga się, aby leżąca u ich podstaw dokumentacja była w pełni dostępna dla Trybunału; oczekuje, że Komisja wyraźnie powiąże kwoty odzyskane z rokiem, w którym doszło do nieprawidłowości oraz opracuje te systemy sprawozdawczości we współpracy z Trybunałem Obrachunkowym;

117.   zwraca uwagę na oświadczenie Komisji, zgodnie z którym dzięki skuteczności kontroli ex-post nie dojdzie do utraty żadnych kwot niesłusznie wypłaconych w 2006 r.; oczekuje, że Komisja przedstawi Parlamentowi obiektywne, jasne i pełne informacje dotyczące zdolności Komisji do odzyskania niesłusznie wypłaconych kwot, wraz z dowodem na poparcie powyższego;

118.   przypomina działanie 11N(50), którego termin wdrożenia wyznaczony był na 31 grudnia 2007 r.; i wzywa Komisję do jak najszybszego wdrożenia tego działania;

119.   jest zaniepokojony stwierdzeniem Komisji, zawartym w wyżej wymienionym sprawozdaniu z postępów z 2008 r., zgodnie z którym w centralnym systemie finansowo-księgowym zostaną zarejestrowane jedynie kwoty, których odzyskiwanie rozpoczęło się w 2008 r.; w związku z tym wzywa Komisję do zarejestrowania w centralnym systemie finansowo-księgowym informacji dotyczących organu kontrolnego i rodzaju błędu oraz do wpisania ze skutkiem wstecznym wszystkich kwot odzyskanych w latach 1994-1999 i 2000-2006;

120.   w tym kontekście zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny efektywności i skuteczności wieloletnich systemów odzyskiwania środków oraz uwzględnienie informacji na ten temat w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 lub 2009;

121.   oczekuje, że Komisja przedstawi Parlamentowi ocenę jakości wszystkich otrzymanych sprawozdań rocznych dotyczących rolnictwa, polityki strukturalnej i rybołówstwa; ocena ta powinna zawierać podział według państw członkowskich i obszarów polityki oraz przedstawiać opinię dotyczącą ogólnej wiarygodności i ogólną analizę, której można na ich podstawie dokonać;

122.   wyraża ubolewanie z powodu niespójności informacji podanych przez samą Komisję na temat korekt finansowych i odzyskanych kwot i spodziewa się, że informacje przedstawione na potrzeby udzielenia absolutorium będą dotyczyć dokładnie takich samych definicji korekt finansowych jak w powyższych sprawozdaniach trzymiesięcznych;

123.   zwraca się do Komisji o przedstawienie podczas przeglądu śródokresowego sprawozdania z wyników funkcjonowania systemu "paktów zaufania", łącznie z podstawową kwestią, czy można uznać, że pakty te mają wartość dodaną, oraz o przedstawienie prognozowanych wyników i wiarygodności;

124.   oczekuje, że Komisja będzie co roku przedstawiać mu sprawozdania w sprawie spełnienia lub nieprzestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych i porozumienia międzyinstytucjonalnego; z zadowoleniem przyjmuje otrzymanie przez Komisję krajowych podsumowań kontroli sektorowych wymaganych na mocy zmienionego porozumienia międzyinstytucjonalnego i zmienionego rozporządzenia finansowego; ubolewa jednak nad faktem, że nie wszystkie państwa członkowskie spełniły ten wymóg; wzywa Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec tych państw członkowskich, które nie dostarczyły krajowych podsumowań kontroli sektorowych;

125.   zwraca się do Komisji, aby na potrzeby absolutorium za rok budżetowy 2007 przedstawiła dane liczbowe obliczone zarówno metodą kasową, jak i memoriałową, wraz z wyraźnym wskazaniem, czy dane te są roczne czy wieloletnie, jasnym podaniem charakteru korekt finansowych: korekty ryczałtowe (w przypadku uchybień w systemie), kwoty odzyskane na poziomie beneficjentów końcowych, odpowiednie ulepszenia w systemie ABAC, oraz spodziewa się, że informacje przedstawione na potrzeby udzielenia absolutorium będą dotyczyć dokładnie takich samych definicji korekt finansowych, o jakie wnioskowano w przypadku innych publikowanych w ciągu roku sprawozdań z korekt finansowych;

126.   wzywa Komisję do poinformowania go, po zamknięciu ostatniego projektu z roku budżetowego 2006, o wysokości sumy odzyskanych płatności oraz, jeżeli dotyczy, o wszelkich stratach i ich przyczynach;

127.   z zaniepokojeniem stwierdza znaczny spadek wielkości płatności w niektórych starych państwach członkowskich UE, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu zobowiązań pozostających do spłaty (RAL);

128.   przypomina Komisji, że jakość systemów audytu w istotny sposób oddziałuje na ocenę projektu, a zatem ścisłe uregulowanie kwestii jakości procedur kontroli finansowej będzie miało kluczowe znaczenie w przyszłości.

129.   jest poważnie zaniepokojony faktem, że podobnie jak w 2005 r. zaległe zobowiązania budżetowe wciąż rosną oraz obawia się, że fakt ten w połączeniu ze zmianą zasady n+2 na n+3, którą niektóre państwa członkowskie muszą wdrożyć w okresie 2007-2013, może pogorszyć istniejącą sytuację, co doprowadzi do wydłużenia czasu, w jakim środki przekazywane są odbiorcom końcowym oraz do coraz częstszych przypadków niezachowania rocznego charakteru i ram czasowych programu;

130.   podziela opinię Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą konieczne jest zwiększenie skuteczności słabych systemów kontrolnych państw członkowskich, aby umożliwić zapobieganie błędom w początkowych fazach projektów, oraz uważa, że niezbędne jest dogłębne przeszkolenie urzędników państwowych zaangażowanych w ocenę i analizę projektów, w sposób pozwalający na łączenie takich szkoleń z konieczną szybkością w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych;

131.   uznaje wyjątkowe znaczenie zalecenia Komisji dla państw członkowskich, zgodnie z którym powinny one już od teraz zacząć wykorzystywać ułatwienia przewidziane w nowym rozporządzeniu w sprawie funduszy strukturalnych(51), w szczególności korzystając ze środków ryczałtowych na koszty pośrednie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które jednak muszą kształtować się na możliwie niskim i zrozumiałym poziomie;

132.  uważa za kluczowe zbadanie rozwoju polityki strukturalnej za pomocą użytecznych wskaźników i celów, które powinny być porównywalne między sobą i możliwie w jak największym stopniu sumujące się w perspektywie krótkoterminowej, pozwalając dzięki temu na uniknięcie ocen nieuchronnie ogólnych i przybliżonych oraz zbyt późnych, aby umożliwić korekty;

Polityka wewnętrzna

133.   z zaniepokojeniem odnotowuje, że ponownie w przypadku polityki wewnętrznej kontrola Trybunału ujawniła dwa istotne uchybienia, z jednej strony "istotny poziom błędów w płatnościach dla beneficjentów", a z drugiej w systemach nadzoru i kontroli w Komisji, które "nie zmniejszają dostatecznie nieodłącznego ryzyka zwrotu zawyżonych kosztów" (sprawozdanie roczne za 2006 r., wnioski, pkt 7.30);

134.   zwraca uwagę, że podobnie jak w poprzednich latach Trybunał podkreślił także uporczywe opóźnienia ze strony Komisji w płatnościach dla beneficjentów;

135.   wyraża głębokie ubolewanie z powodu krytycznej oceny Trybunału w tym zakresie, zważywszy, że dziedzina ta jest objęta bezpośrednim zarządzaniem finansowym Komisji, oraz apeluje do Komisji o dołożenie wszelkich starań, aby uniknąć podobnej liczby uchybień w następnym roku;

136.   jest zdania, że uproszczenie stosowanych obliczeń w przypadku zadeklarowanych kosztów jest konieczne dla naprawienia sytuacji, a zatem zwraca się do Komisji o kontynuowanie starań o wprowadzenie zasad, których stosowanie jest najłatwiejsze dla beneficjentów programów;

137.   podkreśla, że Komisja ma obowiązek przestrzegać przepisów rozporządzenia finansowego w zakresie terminów realizacji wydatków, oraz zwraca się do Komisji o podjęcie bardziej zdecydowanych działań w celu wyeliminowania obecnych powtarzających się opóźnień w dokonywaniu płatności;

138.   z zadowoleniem przyjmuje możliwość deklarowania kosztów pośrednich na cele dotacji na podstawie ryczałtowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego(52);

139.   wzywa państwa członkowskie, aby we współpracy z Komisją usprawniły swoje systemy nadzoru i kontroli kosztów deklarowanych przez beneficjentów wkładów finansowych;

140.   zgadza się z opinią Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą zarządzanie finansowe polityką wewnętrzną wymaga poprawy i wysiłków na rzecz uproszczenia zasad mających zastosowanie do programów, poprzez stosowanie finansowania na podstawie kwot stałych i przejścia na system finansowania opierający się na wynikach;

141.   zauważa, że obchodzony w 2006 r. Europejski Rok Mobilności Pracowników umożliwił - pomimo niewielkiego budżetu - ukazanie niektórych nierówności i barier w swobodnym przepływie, lecz nie umożliwił rzeczywistych zmian;

142.   z zadowoleniem przyjmuje inwestycje w nową platformę EURES, zainaugurowaną w 2006 r., która już wykazała się wartością dodaną dla rzeczywistej mobilności i wolnego przepływu na europejskim rynku pracy; pomimo tych inwestycji zauważa jednak, że napotkano na wiele barier językowych, co pozwala stwierdzić, że dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie podejścia językowego podobnego do rozwiązania stosowanego w europejskich programach mobilności studentów, gdyż jest ono być może bardziej skuteczne;

Transport i turystyka

143.   odnotowuje, że w budżecie na 2006 r. - w formie ostatecznie przyjętej i zmienionej w ciągu roku - na politykę transportową ujęto kwotę w wysokości 963,8 mln EUR w środkach na zobowiązania, a kwotę w wysokości 891,4 mln EUR - w formie środków na płatności; odnotowuje ponadto, że z powyższych kwot:

   - dla transeuropejskich sieci transportu (TEN-T) udostępniono 699,8 mln EUR w środkach na zobowiązania, a 684 mln EUR w środkach na płatności,
   - na cel bezpieczeństwa transportu udostępniono 18,1 mln euro w zobowiązaniach, a 19,1 mln euro - w płatnościach,
   - na program Marco Polo udostępniono 36 mln EUR w zobowiązaniach, a 11,7 mln EUR - w płatnościach;
   - na projekt pilotażowy dotyczący bezpieczeństwa transportu drogowego udostępniono 5,5 mln EUR w zobowiązaniach i płatnościach, a środki na płatności obniżono do 0,15 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorowego;

144.   z radością przyjmuje stale wysokie poziomy wykorzystania środków zarówno na zobowiązania, jak i na płatności, dotyczące projektów TEN-T, które to poziomy osiągają prawie 100%, i wzywa państwa członkowskie do zapewnienia udostępniania właściwego finansowania z budżetów krajowych, by sprostać temu zobowiązaniu wspólnotowemu;

145.   z troską odnotowuje niski poziom wykorzystania środków na pokrycie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu (34%), na które dokonano zobowiązania w 2007 r. poprzez przeniesienie dużej części kwoty pierwotnie udostępnionej w 2006 r., a także niski poziom wykorzystania środków na płatności programu Marco Polo (44,8%), a szczególnie zaniepokojony jest bardzo niskim poziomem wykorzystania środków na płatności projektu pilotażowego w dziedzinie bezpieczeństwa TEN-T w sektorze drogowym (29,6%), co częściowo wynika z późnego podpisania umów, a tym samym opóźnionym rozpoczęciem projektu pilotażowego; wzywa zatem Komisję, by w przyszłości ogłaszała zaproszenia do składania wniosków oraz przetargi tak wcześnie, jak to możliwe, aby w pełni móc wykorzystać środki na zobowiązania i na płatności;

146.   wzywa Komisję oraz władzę budżetową do zapewnienia, by wraz z przyjęciem budżetu na projekt pilotażowy osiągano właściwą równowagę między środkami udostępnionymi na pokrycie zobowiązań, a środkami na pokrycie płatności, oraz by równowaga ta odzwierciedlała fakt, że doprowadzenie projektów do etapu płatności zwykle przekracza rok budżetowy;

147.   odnotowuje z zadowoleniem, że przeprowadzona przez Trybunał Obrachunkowy analiza wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości i legalności transakcji finansowych wykazuje, że operacje przeprowadzone w Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu zgodne są z wymogami w dziedzinie analizy i zarządzania ryzykiem, zarządzania informacjami, sprawozdawczości co do nieprawidłowości i nadzoru; mimo to wzywa Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu do korzystania z analizy typów i poziomów błędów, aby rozwinąć opartą na ryzyku strategię kontroli w swej ocenie ex-ante zastawień kosztów otrzymanych od beneficjentów dofinansowania;

Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

148.   z zadowoleniem przyjmuje krytyczne uwagi na temat polityki w zakresie rynku wewnętrznego, polityki celnej i ochrony konsumentów, zawarte w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego;

149.   uważa, że 85% wskaźnik wykonania linii budżetowej 12 02 01 w obszarze polityki rynku wewnętrznego wymaga poprawy w świetle oświadczenia Komisji, iż linii tej dotyczy wzrost środków na zobowiązania o 1,05 mln EUR, dodanych przez władzę budżetową w trakcie procedury budżetowej, a których to środków nie przewidziano w planowaniu budżetowym; przyznaje jednak, że wysiłki celem poprawy planowania budżetowego pokazują wskaźnik wykonania bliski 100% w 2007 r.;

150.   uważa, że 48% wskaźnik wykonania linii budżetowej 14 02 01 w obszarze polityki celnej jest bardzo niski, co zdaniem Komisji spowodowane jest zmianą podejścia do procedury przetargowej, które wykazuje tendencję do przyjmowania raczej umów o długoterminowych ramach, a nie udzielania oddzielnych zamówień; docenia zatem, że wskaźnik wykonania wzrósł w 2007 r. do 83%, co świadczy już o pozytywnym wyniku tej zmiany, ale nie zmienia faktu, że istnieje potrzeba dalszej poprawy w przyszłości;

151.   z zadowoleniem przyjmuje 96% wskaźnik wykonania linii budżetowej 17 02 01 w obszarze polityki ochrony konsumentów;

Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

152.   z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte w poziomie wykonania płatności budżetowych w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (86,3% w porównaniu z 79,8% w 2005 r.); wzywa Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa do kontynuowania wysiłków wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu stosunkowo niskiego poziomu wykonania zobowiązań (94,5% w porównaniu z 97,7% w 2005 r.); wzywa Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa do dołożenia wszelkich starań w celu maksymalnego zwiększenia poziomu wykonania zobowiązań i płatności w 2007 r. mimo opóźnień w procedurach legislacyjnych nad utworzeniem funduszy;

153.   przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego zawarte w jego sprawozdaniu specjalnym nr 3/2007 w sprawie zarządzania Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców w latach 2000-2004; wzywa Komisję do uwzględnienia tych uwag, w szczególności w odniesieniu do wykonania Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (ERF II) i innych funduszy utworzonych w 2007 r.

Prawa kobiet i równość płci

154.   przypomina Komisji, że – zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – wspieranie równości mężczyzn i kobiet jest podstawowym zadaniem Wspólnoty, które powinno być respektowane we wszystkich jej działaniach; podkreśla ponadto, że Komisja musi zapewnić uwzględnienie równości płci przy wykonywaniu budżetu, a każde działanie musi być rozpatrywane z punktu widzenia różnic jego wpływu na mężczyzn i kobiety;

155.   z żalem stwierdza, że nie wprowadzono jeszcze planowania budżetowego z uwzględnieniem kwestii płci; w związku z tym ponownie wzywa do uwzględnienia kwestii płci w ramach planowania budżetowego oraz finansowania programów wspólnotowych;

156.   zauważa stale niski stopień wykorzystania środków programu Daphne i wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych kroków w celu poprawy sytuacji i uniknięcia umorzenia środków;

157.   jest zdania, że należy zwrócić większą uwagę na promocję udziału kobiet w społeczeństwie opartym na wiedzy i w rynku pracy, a w związku z tym na wysokiej jakości szkolenia oraz zatrudnienie kobiet w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Badania i rozwój

158.   z zadowoleniem przyjmuje sprawne i wyraźne działania podjęte przez zespół ds. badań w wyniku procedury udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005 w celu usunięcia wymienionych uchybień; jest świadom, że efekty tych działań staną się widoczne dopiero w roku n+2;

159.   z zadowoleniem przyjmuje poprawę w zakresie strategii kontroli Komisji oraz zwiększonej liczby kontroli finansowych ex-post przeprowadzonych w ramach szóstego programu ramowego w 2006 r.;

160.   zwraca jednak uwagę, że podobnie jak w poprzednich latach Trybunał wskazał istotne błędy w omawianej dziedzinie polityki i zwraca się do Komisji o kontynuowanie prowadzonych prac w celu znacznego ograniczenia liczby błędów w następnym roku;

Środowisko naturalne, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności

161.   uważa ogólny poziom wykonania pozycji budżetowych dotyczących środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności za zadowalający;

162.   podkreśla w szczególności, że wykonanie programu LIFE III, na który przypada 58% budżetu operacyjnego w obszarze działalności "Środowisko", osiągnęło poziom 98,7% w przypadku środków na zobowiązania;

163.   zwraca jednak uwagę, że wykonanie niektórych środków na zobowiązania, np. w niektórych aspektach działań wspólnotowych w zakresie ochrony ludności i zanieczyszczenia mórz wydaje się być problematyczne, głównie ze względu na złą jakość przedłożonych wniosków i ofert oraz z powodu pewnych ograniczeń wynikających z podstawy prawnej, jak np. ograniczenie maksymalnego udziału finansowego Wspólnoty;

164.   podkreśla, że ogólny poziom wykonania środków na płatności wyniósł w dziedzinie środowiska 85,76%, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2005 r. (78,39%);

165.   zauważa, że poziom płatności w dziedzinie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności jest relatywnie niski, przede wszystkim z powodu trudności w planowaniu potrzeb w odniesieniu do środków na płatności oraz częściowo ze względu na fakt, że część środków to środki niezróżnicowane i dlatego znaczna część płatności ma miejsce rok po zaciągnięciu zobowiązań; przyznaje, że Komisja zdana jest po części na szybkie przekazanie rachunków przez beneficjentów i zleceniobiorców, i że kwoty ostatecznych płatności na projekty są częstokroć niższe, niż pierwotnie przewidywano;

166.   wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków w celu poprawy procedur administracyjnych mających wpływ na wykonanie środków na zobowiązania i środków na płatności;

Kultura i edukacja

167.   z zaniepokojeniem stwierdza, że kontrola zamówień w dziedzinie edukacji i kultury doprowadziła do korekty o 12,3% kosztów niekwalifikowalnych na korzyść Komisji w wyniku kontroli, przez co kwestia nieczytelnego charakteru zwrotów w projektach niepoddanych kontroli pozostaje otwarta;

168.   zwraca uwagę, że w kwestii polityki kulturalno-oświatowej, pomimo postępów dokonanych od 2005 r. wraz z ostatnią serią kontroli zapewniających dodatkowe informacje, instrument kontroli i nadzoru agencji krajowych nie został zmieniony, zaś nawet Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji (DG EAC) musiała przyznać się do szeregu uchybień;

169.   wyraża ubolewanie z powodu stwierdzonych przez Trybunał opóźnień w dokonywaniu płatności przez Komisję na rzecz beneficjentów oraz brak wiarygodnych informacji w DG EAC na temat tych płatności;

170.   z zaniepokojeniem zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Trybunału "Komisja nie stosowała się do przepisów rozporządzenia finansowego, które wymaga prowadzenia kontroli systemów zarządzania i kontroli krajowych agencji przed powierzeniem im realizacji działań wspólnotowych" (załącznik pkt 7.1);

171.   z dużym zaniepokojeniem zauważa, że w przypadku programu E-Learning średnie koszty administracyjne przypadające na pomyślne zastosowanie wynoszą 22 000 EUR, natomiast średnia kwota przypadająca na dotację to jedynie 4 931 EUR; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie tej znacznej nierównowagi i podjęcie środków zaradczych koniecznych do zmniejszenia tej różnicy;

172.   zwraca uwagę, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności DG EAC za 2006 r. Komisja realizuje kilka planów działania (co najmniej sześć) w celu naprawienia uchybień w zakresie zarządzania, lecz wyraża ubolewanie z powodu braku jasności obecnej sytuacji; wyraża ubolewanie z powodu braku konkretnych odpowiedzi podczas przesłuchania przygotowującego do bieżącej procedury udzielenia absolutorium;

173.   zwraca się do Komisji o przedstawienie przedmiotowo właściwej Komisji ds. Kontroli Budżetowej pełnego i aktualnego wykazu krajowych agencji oraz stanu analizy przedłożonych przez te agencje poświadczeń wiarygodności, a także apeluje do Komisji o poprawę zakresu, jakości oraz monitorowania kontroli krajowych agencji w dziedzinie edukacji i kultury;

174.   zwraca uwagę na powtarzane wielokrotnie przez Trybunał zalecenie, "aby nadal dążyć do uproszczenia zasad dotyczących tych programów, w miarę możliwości częściej stosując finansowanie na zasadzie ryczałtowej i aby przejść na system finansowania opartego na rezultatach"; wzywa zatem do dalszego uproszczenia i szerszego stosowania rozwiązań ryczałtowych;

175.   z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Trybunału Obrachunkowego dla Komisji dotyczące większego wykorzystania, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, płatności ryczałtowej oraz stawek ryczałtowych, co ma usprawnić przyznawanie dotacji;

176.   odnotowuje, że agencje krajowe zarządzają około 70% środków budżetowych na edukację i kulturę; zauważa z zaniepokojeniem, że w roku 2006 w kilku przypadkach wykryto poważne oraz systematyczne błędy w zarządzaniu funduszami; uznaje jednocześnie, że Komisja podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia kontroli; oczekuje od Komisji sprawozdania w sprawie rezultatów przedsięwziętych środków przed procedurą udzielania absolutorium w odniesieniu do 2007 roku;

177.   podziela pogląd, że dla zapewnienia zadawalającego funkcjonowania agencji krajowych państwa członkowskie winny mieć większą świadomość swojej odpowiedzialności; wyraża nadzieję, że nowe "oświadczenie o wiarygodności" złożone przez władze państw członkowskich usprawni krajowe procedury kontroli i audytu agencji krajowych;

178.   wzywa Komisję do wydania precyzyjnych wytycznych dotyczących przejrzystości procedur składania wniosków oraz procedur selekcyjnych w odniesieniu do programów wieloletnich; oczekuje, wraz z agencjami wykonawczymi i agencjami krajowymi, dalszej poprawy komunikacji z kandydatami i beneficjentami;

179.   jest zaniepokojony brakami w dostępnych danych jeśli chodzi o pewne aspekty wdrażania programów wieloletnich; w szczególności domaga się szczegółowych informacji od Komisji na temat zakresu niedotrzymywania terminu płatności w stosunku do beneficjentów; popiera nową inicjatywę własną Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie; zauważa, że w 2007 r. 23% funduszy dotarło do beneficjentów z opóźnieniem; odnotowuje, że Komisja pracuje aktualnie nad dokonaniem rewizji definicji opóźnienia w płatnościach, i oczekuje w tej sprawie dalszych informacji;

180.   odnotowuje zwiększenie podjętych przez Komisję starań zmierzających do rozszerzenia potencjału jej narzędzi służących do komunikacji z obywatelami; zachęca Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji do lepszego wykorzystana uproszczonych mechanizmów finansowania działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z wytycznymi DG ds. Edukacji i Kultury w programie Europa dla obywateli;

Działania zewnętrzne

181.   wzywa Komisję do przedstawienia definicji organizacji pozarządowej, z naciskiem nie tylko na aspekty prawne, lecz również na sposób zapewniania pozarządowego finansowania tych organizacji;

182.   przypomina, że w 2006 r. na działania zewnętrzne wydano ogółem 5,867 mld EUR, a płatności wyniosły 5,186 mld EUR; z zaniepokojenie zauważa następujące ustalenia sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego :

   - na szczeblu organizacji wdrażających projekty skontrolowana próba obciążona była wysokim poziomem błędów;
   - nadal występowały uchybienia w systemach nadzoru i kontroli, które mają zapewniać legalność i prawidłowość na poziomie organizacji wdrażających projekty;
   - obszarami najwyższego ryzyka były ponownie procedury udzielania zamówień, kwalifikowalność wydatków na szczeblu projektów i braki w dokumentacji poświadczającej;

183.   wyraża ubolewanie, że w przypadku rocznego sprawozdania z działalności DG AIDCO Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że "ani roczne sprawozdanie z działalności, ani oświadczenie Biura Współpracy EuropeAid nie odzwierciedlają w wystarczającym stopniu wykrytego przez Trybunał istotnego poziomu błędów oraz uchybień w systemach nadzoru i kontroli, które mają zapewniać legalność i prawidłowość transakcji na poziomie organizacji wdrażających projekty w obszarze działań zewnętrznych" (pkt 2.17 i tabela 2.1 sprawozdania rocznego);

184.   również z ubolewaniem zauważa, że ponownie analiza rocznych planów zarządzania niektórych dyrekcji generalnych nie uwzględnia zewnętrznych audytorów projektów ani rozmaitych rodzajów ryzyka właściwych dla różnych organizacji wdrażających (takich jak organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe itp.) i metod finansowania (takich jak: dotacja, pomoc budżetowa, fundusz powierniczy itp.) (pkt 8.28 sprawozdania rocznego);

185.   z zaniepokojeniem zauważa, że ustalenia Trybunału Obrachunkowego odnoszące się do powyższych kwestii były takie same jak w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2005 r., tj. niespójność przedłożonych centrali informacji z kontroli zewnętrznej, brak systematycznej centralizacji tych informacji, która pozwalałaby na wyciągnięcie wniosków, oraz niedostateczne działania następcze, w związku z czym zwraca się do Komisji o pilne zareagowanie na te ustalenia;

186.   wyraża również ubolewanie, że zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Trybunału Obrachunkowego "dział audytu wewnętrznego nie zapewnia na obecnym etapie corocznej ogólnej oceny kontroli wewnętrznej w EuropeAid i DG ECHO ... Pomimo utworzenia w 2006 r. dwóch dodatkowych stanowisk pracy w dziale audytu wewnętrznego, przy obecnym stanie personelu nierealne wydaje się przeprowadzenie w ramach proponowanego trzyletniego cyklu kontroli wszystkich obszarów wskazanych w ocenie priorytetów kontroli w EuropeAid" (pkt 8.30 sprawozdania rocznego);

187.   zwraca się do Komisji o przeprowadzenie ogólnej rocznej oceny aktualnego stanu kontroli wewnętrznej w DG AIDCO oraz o ocenę, czy konieczne są dodatkowe stanowiska pracy w dziale audytu wewnętrznego;

188.   zwraca uwagę na skrytykowaną przez Trybunał Obrachunkowy sytuację w zakresie prac kontrolnych ex-post (pkt 8.23 i 8.33 sprawozdania rocznego) i zwraca się do Komisji o regularne informowanie Komisji Kontroli Budżetowej o krokach podjętych w celu zaradzenia tej sytuacji;

189.   zwraca się do Komisji o dopracowanie oceny ryzyka DG AIDCO poprzez odniesienie do ustaleń audytorów na szczeblu projektu oraz dokonanie rozróżnienia dotyczącego poszczególnych rodzajów organizacji wdrażającej i metody finansowania;

190.   zwraca się do DG AIDCO o ulepszenie zakresu wymagań i obowiązków w przypadku kontroli zewnętrznych, tak aby obejmowały one wszystkie znane obszary ryzyka, w tym weryfikację zgodności z wymaganiami Komisji dotyczącymi procedur udzielania zamówień i kwalifikowalności wydatków;

191.   podkreśla, że w latach 2000-2006 wkłady finansowe UE na rzecz ONZ wzrosły o 700% (z 200 mln EUR w 2000 r. do 1,4 mld EUR w 2007 r.); nie może zrozumieć braku monitorowania środków finansowych przekazanych międzynarodowym funduszom powierniczym przez Komisję;

192.   w tym kontekście wyraża zaniepokojenie brakiem podstawowych informacji niezbędnych organowi udzielającemu absolutorium do świadomego udzielenia absolutorium z wykorzystania środków finansowych ujętych w dziale dotyczącym działań zewnętrznych;

193.   utrzymuje, że pilnie należy opracować ujednolicony system informacyjny w celu zapewnienia organowi udzielającemu absolutorium w szczególności, a społeczeństwu w ogóle, całkowicie przejrzystej bazy danych zawierającej pełny obraz projektów finansowanych ze środków UE na świecie oraz przedstawiającej końcowych odbiorców tych środków; jest zdania, że najlepszym sposobem byłoby umożliwienie, aby tego rodzaju informacje podawał Wspólny System Informacji Relex (CRIS);

194.   przypomina, że na mocy rozporządzenia finansowego Komisja powinna być w stanie od maja 2007 r. niezwłocznie wskazać beneficjentów końcowych oraz podmioty wdrażające w przypadku wszelkich projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE;

195.   uważa, że należy wzmocnić widoczność, ukierunkowanie polityczne i możliwość kontrolowania przez Komisję międzynarodowych funduszy powierniczych (w przypadkach, gdy jednym z ważniejszych donatorów jest UE) bez uszczerbku dla skuteczności działań w tej dziedzinie;

196.   zwraca się do Komisji o przedstawienie mu planu dotyczącego tego, w jaki sposób UE może zwiększyć swoje poczucie odpowiedzialności za prowadzone działania zewnętrzne;

197.   wyraża zaniepokojenie sytuacją związaną z dwoma przypadkami, w których Parlament zwracał się o listę projektów finansowanych ze środków UE, zaś Komisji dwa i pół miesiąca zajęło dostarczenie listy projektów finansowanych w ramach CARDS (Pomocy wspólnotowej na odbudowę, rozwój i stabilizację) a 13 miesięcy przedstawienie podstawowych informacji o projektach współfinansowanych ze środków UE w Iraku; domaga się natychmiastowej poprawy tej sytuacji w przypadku wszystkich środków finansowych zarządzanych w ramach działań zewnętrznych;

198.   wzywa Komisję do bardzo poważnego potraktowania wykrytych uchybień w zakresie procedur udzielania zamówień i kwalifikowalności wydatków oraz wyraża głębokie ubolewanie z powodu wyrażonej przez Trybunał Obrachunkowy krytycznej oceny tego obszaru, który podlega bezpośredniemu zarządzaniu finansami przez Komisję;

199.   zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że Komisja powinna uwzględniać informacje dotyczące wszystkich kontroli projektów w CRIS i lepiej powiązać te informacje z informacjami o zarządzaniu projektem; zwraca się również do centrali biura Komisji EuropeAid o dokonanie przeglądu informacji finansowych dostarczonych przez przedstawicielstwa, w celu zapewnienia ich kompletności i spójności;

200.   zwraca się do Komisji o poprawę przejrzystości i dostępu do dokumentacji dotyczącej projektów zarządzanych przez agendy ONZ oraz kontynuację prac nad opracowaniem jasnych wytycznych i procedur na podstawie ramowej umowy finansowo-administracyjnej (FAFA) określającej ramy zarządzania wkładami finansowymi Komisji na rzecz ONZ;

201.   wraca się do Komisji o przedstawienie mu sprawozdania z kontroli przeprowadzonych na mocy ramowej umowy finansowo-administracyjnej (FAFA);

202.   docenia wyniki audytu dotyczącego wdrożenia instrumentów Phare i ISPA w Bułgarii i Rumunii oraz programu pomocy w Turcji, który to audyt wykazał nieznaczny poziom błędu; przyjmuje do wiadomości błędy i niedociągnięcia odnotowane w odniesieniu do wdrożenia instrumentu SAPARD w Bułgarii i Rumunii, wzywa Komisję do kontynuowania współpracy z władzami obu krajów, aby zapewniono dopełnienie wszystkich wymogów przetargu publicznego i należytego zarządzania finansami oraz odpowiednie zabezpieczenie prawidłowości, właściwości i kwalifikacji wniosków o pomoc wspólnotową;

203.   odnotowuje, że w ocenie Trybunału krajowe systemy nadzoru związane ze zdecentralizowanymi systemami wdrażania w Bułgarii, Rumunii i Turcji pozostają słabe;

204.   ponownie wyraża swe zaniepokojenie opóźnieniami w akredytacji Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS) w Bułgarii i ponagla Komisję oraz władze bułgarskie do nasilenia współpracy i wysiłków, aby zapewniono przygotowanie struktur właściwego zarządzania i kontroli oraz infrastrukturę administracyjną, które pozwoliłyby na skuteczne funkcjonowanie EDIS;

205.   popiera zalecenia Trybunału Obrachunkowego dla Komisji dotyczące tego, aby Komisja dokładniej monitorowała skuteczność działania krajowych systemów nadzoru i kontroli, w szczególności przygotowywanie i zarządzanie procedurami przetargowymi w Turcji, udzielanie zamówień publicznych w ramach EDIS w Bułgarii i Rumunii oraz terminowość wypłat środków współfinansowania krajowego; podkreśla potrzebę wzmocnienia potencjału administracyjnego tych państw członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE, oraz tych państw, w których proces akcesyjny został zainicjowany;

206.   wyraża zadowolenie z oceny Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą w związku ze sprawozdaniem specjalnym Trybunału w sprawie twinningu z 2003 r. Komisja wprowadziła kilka działań naprawczych; zwraca się do Komisji o silniejsze zmotywowanie rządów krajów beneficjentów do wykorzystania produktów projektów realizowanych w kontekście ich reform; popiera zalecenie Trybunału dla Komisji dotyczące tego, aby Komisja obniżyła poziom szczegółowości umów twinningowych, co pozwoli na większą elastyczność w zarządzaniu projektem;

207.   zwraca uwagę na ustalenia Trybunału Obrachunkowego dotyczące legalności i prawidłowości transakcji w dziedzinie działań zewnętrznych oraz związanych z nimi systemów nadzoru i kontroli; zwraca się do Komisji o dokonanie wszelkich koniecznych usprawnień systemu, aby zapewnić usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych na poziomie organizacji wdrażających projekty w państwach trzecich;

208.   wzywa Komisję do przestawienia mu sprawozdania w sprawie tego, co dokładnie zrobiono dla poprawienia sytuacji uchodźców i wysiedleńców w Iraku;

209.   podkreśla swoje zainteresowanie pomocą UE dla Afganistanu i zwraca się do Komisji o przedstawienie mu sprawozdania w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania funduszy UE przeznaczonych dla Afganistanu oraz skomentowanie wydalenia z tego kraju działającego przedstawiciela UE pod zarzutem kontaktów z afgańskimi talibami;

210.   oczekuje otrzymywania rocznych sprawozdań dotyczących umów będących podstawą wykonania budżetu, rocznych list projektów i miejsc ich realizacji oraz list końcowych beneficjentów; uważa, że sprawozdawca ds. absolutorium powinien mieć dostęp do informacji uznanych za poufne ze względów bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przeprowadzenia ponownych negocjacji w sprawie odpowiednich umów dotyczących funduszy powierniczych z ONZ w celu opracowania wspólnych wytycznych w zakresie sprawozdawczości i ujawnienia końcowych beneficjentów; z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie Komisji do organizowania dorocznych spotkań Parlamentu i wyższych rangą pracowników ONZ odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami powierniczymi finansowanymi przez wielu donatorów i uważa, że zapewniłoby to ramy pozwalające ONZ na przedstawienie dodatkowych informacji o środkach finansowych UE;

Pomoc humanitarna i rozwój

211.   wyraża ubolewanie, że według oceny Trybunału Obrachunkowego, kontrole wewnętrzne w DG ECHO są jedynie na "poziomie częściowo zadowalającym" (załącznik 8.2 sprawozdania rocznego);

212.   całkowicie popiera wnioski Trybunału Obrachunkowego dotyczące DG ECHO zawarte w sprawozdaniu rocznym za 2006 r., w których zaleca on "aby DG ECHO dostarczyła jasną wykładnię zasad kwalifikowalności wydatków w celu uniknięcia rozmaitych interpretacji" oraz "aby przyjrzano się, jaki jest stosunek ilościowy pomiędzy kontrolami przeprowadzanymi przez DG ECHO w siedzibach partnerów wdrażających a liczbą kontroli przeprowadzanych w terenie, tak aby uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistych wydatków poniesionych na projekty" (pkt 8.11 i 8.18 sprawozdania rocznego za 2006 r.);

213.   wyraża ubolewanie w związku z zawartym w pkt 2.1 rocznego sprawozdania z działalności za 2006 r. Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju stwierdzeniem, że: "Zapewnienie spójności polityk wspólnotowych mających wpływ na kraje rozwijające się jest istotnym źródłem ryzyka. Ryzyko to ma szczególne znaczenie w przypadku handlu, przede wszystkim negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym. Jest to strategiczny wymiar polityki rozwoju, lecz możliwości w tym obszarze koncentrują się w DG ds. Handlu. Ryzyko to utrzymuje się pomimo wzmocnienia i koncentracji kompetencji związanych z handlem w wyniku reorganizacji DG DEV w lipcu 2006 r.";

214.   zwraca się do Komisji o przedstawienie Komisji Kontroli Budżetowej pomysłów na stawienie czoła tej sytuacji oraz środków, które w 2008 r. należy podjąć, aby usprawnić funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w DG DEV, jeśli chodzi o poziom wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej;

Partnerstwo euro-śródziemnomorskie

215.   z zadowoleniem zauważa, że według sprawozdania specjalnego Trybunału Obrachunkowego nr 5/2006 dotyczącego programu MEDA, "sposób, w jaki Komisja zarządza programem MEDA, uległ wyraźnej poprawie w stosunku do początkowych lat funkcjonowania tego programu i można go obecnie uznać za zadowalający";

216.   zwraca ponadto uwagę, że jak stwierdził Trybunał Obrachunkowy, wskutek decentralizacji przedstawicielstwa KE odgrywają ważną rolę w realizacji programu, udzielając pomocy krajom partnerskim w proceduralnych aspektach postępowania przetargowego;

217.   zwraca się do Komisji o regularne informowanie go o przeprowadzanych badaniach na miejscu i inspekcjach, które wykazały zauważalne przypadki podejrzenia nadużyć finansowych lub innych nieprawidłowości finansowych w ostatnim roku realizacji programu MEDA;

218.   oczekuje większej widoczności działań finansowanych przez UE za pośrednictwem międzynarodowych funduszy powierniczych, w szczególności w kontekście kwot przekraczających 1 miliard EUR przekazanych z budżetu UE funduszom ONZ i Banku Światowego, wzywa Komisję do zapewnienia większego poziomu politycznego kierownictwa, rozpoznawalności działań UE oraz kontroli wykorzystywanych funduszy;

219.   wzywa Komisję do regularnego przedstawiania mu szczególnych środków w celu dalszego zwiększenia zaangażowania UE w jej działania zewnętrzne w ich kontekście geograficznym (zgodnie z zasadą skuteczności, odpowiedzialności i widoczności);

220.   wzywa Komisję do skutecznego i szybkiego informowania go na temat wykorzystania zarządzanych przez międzynarodowe fundusze powiernicze środków finansowych UE dla Iraku; wzywa Komisję do uaktualnienia tych informacji i nadania im konkretnego charakteru, a także do zaproponowania systemu, który umożliwiłby Parlamentowi precyzyjne i czytelne rozróżnienie tego, co dokładnie współfinansuje UE poprzez międzynarodowe fundusze powiernicze w świecie;

221.   z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost poziomu wykonania zobowiązań i środków na pokrycie płatności z tytułu strategii przedakcesyjnej w 2006 r. w stosunku do roku 2005;

Rozwój

222.   gratuluje Komisji podjęcia inicjatywy mającej na celu ulepszenie zdawania sprawy z wyników interwencji w ramach polityki rozwoju ukierunkowanych na realizację milenijnych celów rozwoju; wierzy, że przyczyni się to w wymierny sposób do zwiększenia odpowiedzialności w tym obszarze; oczekuje na szczegóły dotyczące oceny etapu pilotażowego, rozpoczętego w 2007 r.;

223.   zwraca uwagę na wskaźnik, zatwierdzony przez Komisję, zgodnie z którym 20% finansowania w ramach instrumentu współpracy na rzecz rozwoju należy przeznaczyć na kształcenie podstawowe i średnie oraz podstawową ochronę zdrowia; oczekuje na szczegółowe informacje dotyczące wdrażania tego wskaźnika w 2007 r.;

224.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji związaną z opracowaniem usystematyzowanego podejścia do wspierania najwyższych organów kontroli w państwach otrzymujących wsparcie budżetowe; zauważa jednakże, że demokratyczna odpowiedzialność na poziomie państw partnerskich nie może zostać osiągnięta, jeżeli nie zostaną wzmocnione parlamentarne organy kontroli budżetowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju(53);

225.   zwraca uwagę na fakt, że w 2006 r. 91% wsparcia budżetowego z budżetu Wspólnoty dostarczono w formie sektorowego wsparcia budżetowego, które jest ukierunkowane w większym stopniu niż ogólne wsparcie budżetowe i w związku z tym wiąże się z mniejszym ryzykiem; kwestionuje "dynamiczną interpretację" Komisji kryteriów kwalifikujących do wsparcia budżetowego, która według Trybunału Obrachunkowego prowadzi do zwiększenia ryzyka; wyraża przekonanie, że wsparcie budżetowe powinno być stosowane jedynie w państwach, które osiągnęły już minimalne normy w zakresie wiarygodnego zarządzania finansami publicznymi;

226.   zwraca się do Komisji o zwiększenie przejrzystości oraz polepszenie dostępu do dokumentów związanych z działaniami w zakresie wsparcia budżetowego, zwłaszcza poprzez zawarcie umów z rządami państw będących beneficjentami, analogicznych do ramowej umowy finansowo-administracyjnej (FAFA), określającej ramy dla zarządzania wkładem finansowym wnoszonym przez Komisję do ONZ;

227.   gratuluje Komisji zmniejszenia o 39% w 2006 r. poziomu zaległych zobowiązań ("reste à liquider "- RAL) związanych ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez EuropeAid przed 2001 r.; wnosi o regularne przekazywanie mu informacji o zmianach zachodzących w normalnych i anormalnych poziomach RAL;

228.   odnotowuje krytyczną ocenę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą projektów w ramach technicznej pomocy Komisji, wyrażoną w specjalnym sprawozdaniu nr 6/2007; zauważa ponadto, że Komisja rozwiąże te problemy dzięki opracowywanej "strategii zmierzającej do osiągnięcia celów skuteczności pomocy w zakresie współpracy technicznej i jednostek realizujących projekt", która powinna zostać sfinalizowana w czerwcu 2008 r.; oczekuje na przekazanie w odpowiednim czasie oceny wyników wdrażania tej strategii;

229.   z zadowoleniem przyjmuje środki wdrożone przez Komisję w celu wspierania koordynacji darczyńców w dziedzinie pomocy technicznej; podkreśla wagę skoordynowanego podejścia nie tylko na poziomie UE, ale również wśród wszystkich darczyńców i oczekuje na szczegółowe informacje dotyczące rozwoju tej inicjatywy;

Wydatki administracyjne
Agencje

230.   zwraca uwagę, że w 2006 r. działały 24 agencje (w tym 2 agencje wykonawcze), w porównaniu do 16 agencji w 2005 r., wykonujące szeroki zakres funkcji w różnych miejscach UE;

231.   zwraca uwagę, że podobnie jak w 2003, 2004 i 2005 r. kontroler wewnętrzny Komisji wyraził w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. zastrzeżenie w odniesieniu do kontroli agencji nadzorujących: "Mimo że Wydział Kontroli Wewnętrznej otrzymał dodatkowe stanowiska w celu prowadzenia kontroli agencji nadzoru, równoczesny wzrost liczby agencji do 23 nie pozwala mu na prawidłowe wypełnianie obowiązków nadanych mu art. 185 rozporządzenia finansowego. Do końca 2006 r. wszystkie agencje zostały skontrolowane przynajmniej raz w okresie trzech lat, zamiast raz co roku, zgodnie z rozporządzeniem finansowym" (ust. 3 lit. b);

232.   wzywa do przeanalizowania decentralizacji oraz jej skutków dla personelu Komisji; zwraca się do Komisji o przedstawienie harmonogramu oceny jej organizacji wewnętrznej w świetle decentralizacji;

233.   zwraca się o przeprowadzenie wzajemnej oceny po 3 latach istnienia odpowiedniej agencji wykonawczej w celu oszacowania wartości dodanej programu wdrażania za pośrednictwem agencji wykonawczych w porównaniu z odpowiednią dyrekcją generalną;

234.   zwraca uwagę na zawarte w pkt 10.29 sprawozdania rocznego Trybunału za 2006 r. ustalenia, zgodnie z którymi "transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji. Fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi(54). Trybunał zaleca, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami";

235.   zwraca się do Komisji o ściślejsze monitorowanie płynności finansowej agencji oraz na nałożenie na nie surowszych wymagań w odniesieniu do przedstawiania we wnioskach o płatności dokładnych prognoz ich rzeczywistego zapotrzebowania na środki, tak aby uniknąć niepotrzebnych przepływów gotówkowych oraz zapewnić dokładniejsze oszacowania w przyszłości;

236.   zwraca się o przeprowadzenie w agencjach wykonawczych subkonsolidacji rachunkowości;

Polityka Wspólnoty w zakresie budynków

237.   wyraża zaniepokojenie łącznym deficytem w 2006 r., który ponownie osiągnął wysoki poziom 5 milionów EUR z powodu projektów konserwacji i remontu obejmujących wszystkie budynki, które są własnością Komisji (w tym Berlaymont); z zadowoleniem przyjmuje analizę architektoniczną zamówioną w 2007 r. przez Biuro Infrastruktury i Logistyki, która powinna stać się podstawą do wstępnego projektu potrzebnego budżetu oraz harmonogramu koniecznych prac, które należy przeprowadzić, aby zagwarantować jak najlepsze zarządzanie nieruchomościami Komisji;

238.   oczekuje, że Komisja będzie na bieżąco informować przedmiotowo właściwe komisje Parlamentu na temat wyników wymienionej analizy oraz prognozy wydatków ze szczególnym uwzględnieniem budynku Berlaymont;

239.   zwraca się do Komisji o informowanie go na temat działań podjętych w związku ze sprawozdaniem specjalnym Trybunału nr 2/2007, zwłaszcza w kwestii poprawionej współpracy, w tym wdrożenia wspólnej polityki w zakresie nieruchomości poprzez stworzenie instrumentu wspólnotowego obejmującego budynki oraz odpowiednie nakłady finansowe oraz kompetentny personel;

240.   zwraca się do Komisji o włączenie wyników kontroli zatrudnienia oraz efektów komunikatu w sprawie polityki w zakresie budynków służb Komisji w Brukseli i Luksemburgu (COM(2007)0501) w celu odpowiedniego zweryfikowania określonej w nim potrzebnej powierzchni oraz o przedstawienie wyników najpóźniej we wrześniu 2008 r.;

241.   sugeruje, aby w rachunkach skonsolidowanych UE uwzględnić nakłady na główne naprawy budynków;

242.   wyraża poparcie dla rozważenia możliwości utworzenia europejskiego urzędu ds. nieruchomości, który byłby odpowiedzialny za budowę i konserwację budynków instytucji i organów unijnych;

WNIOSKI DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ SPECJALNYCH TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
Część I: Sprawozdanie specjalne nr 1/2007 dotyczące realizacji procedur śródokresowych w zakresie funduszy strukturalnych na lata 2000-2006

243.   zwraca uwagę, że Rada Europejska na posiedzeniu w Berlinie w marcu 1999 r. uzgodniła, aby 195 mld EUR (219 mld EUR w cenach z 2005 r.) zostało udostępnione z funduszy strukturalnych(55) na lata 2000-2006, oraz aby dodatkowa kwota 16 mld EUR na lata 2004-2006 została rozdzielona pomiędzy około 200 programów w nowych państwach członkowskich;(56)

244.   zwraca uwagę, że realizacja programów w latach 1994-1999 została opóźniona, co doprowadziło między innymi do późnego programowania środków na lata 2000-2006;

245.   w związku z tym wyraża zaniepokojenie faktem, że baza danych przygotowana do średniookresowej oceny może nie być wystarczająco obszerna, aby umożliwić sformułowanie rzeczowych wniosków;

246.   zwraca ponadto uwagę na ustalenia zawarte w sprawozdaniach specjalnych Trybunału nr 7/2003 i 10/2006 dotyczące odpowiednio ocen ex ante i ex-post wydatków w ramach funduszy strukturalnych, w których Trybunał podkreślił, że:

   - wysokość przydziałów budżetowych jest uzależniona od zmaksymalizowania prawdopodobnej absorpcji środków;
   - ocena ex ante miała niewielki wpływ na proces programowania;
   - w ocenach ex-post stwierdzono istotne uchybienia oraz ich przeoczenie przez Komisję;

247.   podkreśla, że Komisja opisała ogólny cel oceny średniookresowej w dokumencie roboczym nr 8 w następujący sposób:

   - ocenić, czy ogólna forma pomocy jest nadal odpowiednia w kontekście problemów występujących w danym regionie lub sektorze;
   - ocenić, czy strategiczne osie, priorytety i cele są spójne, odpowiednie i nadal aktualne;
   - ocenić, jakie postępy poczyniono w osiąganiu tych celów oraz w jakim stopniu mogą one zostać osiągnięte;
   - ocenić kwantyfikację celów, a a dokładnie określić, w jakim stopniu ułatwiają one monitoring i ocenę; ocenić, w jakim stopniu priorytety horyzontalne – a w szczególności równość szans oraz ochrona środowiska – zostały uwzględnione w poszczególnych rodzajach pomocy;
   - przeanalizować adekwatność procedur wdrażania i monitorowania oraz przedstawić zestawienie wyników ze wskaźnikami uzgodnionymi dla rezerwy wykonania;

248.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z ocenami strategie przyjęte przez państwa członkowskie są nadal odpowiednie, zaś absorpcja środków finansowych wyraźnie się poprawiła; nie można było jednak ocenić skuteczność oraz zmierzyć skutki programów/projektów, ponieważ dostępne dane były często uważane za niedostateczne;

249.   wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że Komisja opisała systemy monitorowania w państwach członkowskich jako niewydajne; w konsekwencji wadliwe wdrożenie programów i projektów jest trudne do wykrycia, oceny ex-post są utrudnione, zaś ochrona interesów finansowych Wspólnot nie jest zagwarantowana; tylko w 2005 r. wykryto nieprawidłowości w kwocie 600 mln EUR;

250.   nalega zatem na nadanie w przyszłości pierwszorzędnego znaczenia ustanowieniu rzetelnych systemów monitorowania w państwach członkowskich w celu zapobiegania nieprawidłowościom i ewentualnym nadużyciom;

251.   podkreśla ponadto znaczenie sformułowania praktycznych wniosków i zaleceń w wyniku ocen i analiz;

252.   wyraża ubolewanie z powodu trudności w porównaniu wyników ocen, ponieważ państwa członkowskie nie miały obowiązku stosowania ujednoliconego modelu oceny; wzywa zatem Komisję do sporządzenia systemu wskaźników lub punktów odniesienia, które z czasem pozwolą opracować bardziej ujednolicone sprawozdania oceniające, co zwiększy ich porównywalność, a w efekcie ich wartość analityczną;

253.   zwraca uwagę, że zasada n+2 prowadzi do większego wykorzystania środków; podkreśla jednak, że absorpcja środków stała się przez to celem sama w sobie;

254.   zwraca również uwagę, że środki w ramach rezerwy wykonania zostały przydzielone zgodnie z potrzebą zmaksymalizowania absorpcji środków unijnych, nie poprzez skoncentrowanie wydatków na działaniach określanych jako szczególnie skuteczne; z tego względu głównymi beneficjentami były projekty infrastrukturalne; ogólnie rzecz biorąc, zmniejszono środki przeznaczane na działania, w których nie były one wykorzystywane;

255.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w efekcie wspierania absorpcji priorytety horyzontalne, takie jak ochrona środowiska i równość szans, oraz priorytety polityczne, np. strategia lizbońska i göteborska, często nie były uwzględniane;

256.   z ubolewaniem przyjmuje fakt, że efekt deadweight(57) i efekt substytucji były często ignorowane;

257.   podziela pogląd Trybunału w kwestii napięć związanych z planowaniem i zarządzaniem funduszami strukturalnymi(58) w latach 2000-2006, takich jak:

   - napięcia między skutecznym i oszczędnym wydatkowaniem środków (wartość inwestycji) a maksymalizowaniem absorpcji,
   - napięcia spowodowane przez zasadę N+2, która umożliwia z jednej strony dobre planowanie wydatków, a z drugiej strony ułatwia alokację rezerw,
   - oraz napięcia między dobrze zaplanowaną oceną śródokresową a brakiem danych;

258.   równocześnie zwraca uwagę, że Komisja postanowiła usunąć szereg niedostatków w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności(59):

   - wymóg ogólny przeprowadzenia oceny okresowej został zastąpiony wymogiem przeprowadzania ocen bieżących w zależności od potrzeb w celu oceny realizacji programu oraz wprowadzania ewentualnych korekt wynikających ze zmian uwarunkowań zewnętrznych;
   - pojawiła się możliwość tworzenia krajowych rezerw wykonania lub krajowych rezerw interwencyjnych oraz
   - zasada N+2 zostanie (na czas określony) zmieniona w zasadę N+3 dla tych państw członkowskich, których PKB na 1 mieszkańca w latach 2001-2003 był niższy od 85% średniej dla UE-25;

259.   wzywa Komisję do udostępnienia państwom członkowskim jasnych wytycznych na początku okresu programowania;

260.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wyniki sprawozdań oceniających zostały wzięte pod uwagę podczas opracowania nowych przepisów dotyczących zarządzania funduszami strukturalnymi w latach 2007-2013; wyraża jednak ubolewanie z powodu ograniczonej wartości ustaleń Parlamentu po opublikowaniu sprawozdania specjalnego Trybunału nr 1/2007 dla bieżącego okresu programowania;

261.   wzywa zatem Komisję do podjęcia niezbędnych działań w celu pełnego włączenia Parlamentu do zmian przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, które zamierza wprowadzić w ramach przygotowań do następnego okresu finansowania, rozpoczynającego się w 2014 r.;

262.   jest zdania, że rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych powinny umożliwić odzwierciedlanie w przepisach prawnych gromadzonych doświadczeń; wydaje się to tym ważniejsze, że oceny ex-post na koniec okresu programowania nie mogą zostać zakończone, dopóki nie wejdzie w życie rozporządzenie obejmujące nowy okres finansowania i programowania; co więcej, należy regularnie zasięgać opinii przedmiotowo właściwych komisji Parlamentu na różnych etapach okresu finansowania;

263.   wzywa Trybunał i Komisję do informowania go o działaniach podjętych w związku z ustaleniami Parlamentu poczynionymi w trakcie procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu na 2006 r.; wzywa ponadto Komisję do przedstawienia ustaleń z oceń ex-post przeprowadzonych w latach 2000-2006 Komisji ds. Kontroli Budżetowej;

264.   zwraca się do Trybunału o przeanalizowanie wydajności, skuteczności i wpływu działań finansowanych z funduszy strukturalnych w sprawozdaniu specjalnym;

Część II: Sprawozdanie specjalne nr 2/2007 dotyczące wydatków instytucji na budynki

265.  rozumie utrudnienia związane z planowaniem długoterminowym i prognozami budżetowymi w sektorze budowlanym ze względu na przydzielanie środków w ujęciu rocznym oraz brak przewidywalności kluczowych decyzji politycznych wywierających istotny wpływ na powierzchnię biurową, na przykład rozszerzeń Unii; co więcej realizacja inwestycji w sektorze budynków wymaga znacznego czasu; proponuje, aby w rachunkach skonsolidowanych Unii uwzględnić nakłady na główne naprawy budynków;

266.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instytucje unijne zapewniają wybieranym przedstawicielom i urzędnikom odpowiednie warunki pracy;

267.   wyraża jednak ubolewanie z powodu braku prób opracowania przez instytucje UE wspólnej polityki w zakresie budynków, dzięki której możliwe byłyby znaczne oszczędności; wzywa instytucje UE do wznowienia działań na rzecz opracowania wspólnej polityki budynków oraz do przedłożenia sprawozdania w tej sprawie przedmiotowo właściwej komisji Parlamentu przed rozpoczęciem procedury udzielenia absolutorium z budżetu na 2007 r.;

268.   wzywa instytucje UE do opracowania wspólnych kryteriów obliczania powierzchni biurowej oraz jej kosztów, a także do oszacowania potrzeb krótko- i długoterminowych;

269.   w tym kontekście uznaje, że instytucje Unii priorytetowo traktują zakup budynków, gdyż jest to rozwiązanie tańsze od wynajmu o około 40-50%;

270.   zwraca uwagę, że Trybunał już w 1979 r. zalecił włączenie do umów użytkowania opcji wykupu za cenę uwzględniającą wysokość wpłaconego czynszu (dzierżawa wieczysta z opcją zakupu);

271.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że uwagi Trybunału na temat zakupu budynków IPE 1-3 w Strasburgu zawierają niepełny obraz sytuacji w 2006 r.; w tym kontekście wskazuje na ustalenia zawarte w rezolucji z dnia 26 września 2006 r. dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu na 2004 r.(60), a w szczególności na jej ust. 19 i 20;

272.   zwraca się do Komisji z pytaniem, dlaczego konieczny jest wynajem budynku MONDRIAN i jakie alternatywy wzięła pod uwagę;

273.   rozumie, że instytucje UE dążą do łączenia służb działających w podobnych dziedzinach;

274.   dostrzega konflikt między praktycznymi korzyściami zbliżenia geograficznego w ramach dzielnicy europejskiej a konsekwencjami finansowymi tworzenia bardzo wysokiego i przewidywalnego popytu na miejscowym rynku mieszkań;

275.   dostrzega w tym kontekście starania Komisji, która dąży do ograniczenia zajmowanej przez nią powierzchni biurowej zlokalizowanej w dzielnicy europejskiej, która obecnie wynosi 82%;

276.   wzywa instytucje UE do dokonania szczegółowej oceny konieczności pozostania w dzielnicy europejskiej podczas przeniesienia części jej służb;

277.   zwraca się do administracji Parlamentu z pytaniem, dlaczego opóźniono oddanie do użytku budynków D4-D5 i dlaczego nie można było na wcześniejszym etapie uwzględnić przepisów dotyczących zamówień publicznych, skomplikowanych negocjacji oraz polityki dobrosąsiedzkiej;

278.   zwraca się do instytucji UE z pytaniem, dlaczego – jak twierdzi Trybunał – tak szeroko korzystały z procedury negocjacji, unikając zamówienia publicznego, a w efekcie płacąc za wzniesienie budynków i za inne prace cenę, która nie została określona z wykorzystaniem otwartej konkurencji;

279.   podkreśla, że instytucje UE powinny szeroko korzystać z procedury przetargowej;

280.   podkreśla, że w przypadku braku procedur przetargowych cena zakupu prac budowlanych lub długoterminowego wynajmu nie powinna przekraczać kosztów budowy;

281.   jest zdania, że w umowach dzierżawy długoterminowej należy wskazać cenę zakupu oraz odpowiednie gwarancje finansowe udzielone przez wykonawców, tak aby zapewnić pełne wykonanie umowy do czasu ostatecznego odbioru(61);

282.   wzywa instytucje UE do zawarcia umów dotyczących głównych siedzib z krajami, w których znajdują się główne miejsca pracy instytucji;

283.   podkreśla, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia finansowego Wspólnoty, utworzone przez nie organy nie mogą zaciągać pożyczek; w tym kontekście proponuje szersze skorzystanie z usług finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz procedur przetargowych na rynku finansowym, służących określeniu stopy procentowej;

284.   przypomina swoje stanowisko w sprawie włączania do budżetu polityki w sprawie budynków, powtórzone w ust. 5 rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2005(62), sekcja I - Parlament Europejski: (...) przypomina swoim właściwym organom o własnej decyzji, zgodnie z którą "finansowanie budynków powinno stanowić część strategii budżetowej"; wobec tego kieruje słowa krytyki pod adresem swoich właściwych organów, które wciąż nie są w stanie uwzględnić w budżecie w sposób wystarczająco jasny polityki Parlamentu dotyczącej nieruchomości z myślą o ich nabywaniu w przyszłości (w linii budżetowej "nabycie majątku nieruchomego" widnieją jedynie zapisy o znaczeniu symbolicznym na rok 2005, 2006 i 2007)";

285.   zwraca się do Trybunału o wyjaśnienie w jaki sposób instytucje UE mogłyby lepiej wykorzystać "środki zróżnicowane";

286.   podkreśla, że instytucje UE powinny sprawować pełną kontrolę administracyjną, techniczną i finansową nad najważniejszymi projektami budowlanymi; w tym celu powinny wykorzystać wysoko wyspecjalizowanych konsultantów lub zdobyć odpowiednią wiedzę specjalistyczną w ramach kontaktów międzyinstytucjonalnych(63);

287.   przypomina instytucjom UE o apelu zawartym w pkt 20 wymienionej wyżej rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2004: "(...) zobowiązuje swoją administrację do sprawdzenia, w porozumieniu z innymi instytucjami Unii, czy byłoby możliwe utworzenie europejskiego urzędu budowlanego, który byłby odpowiedzialny za budowę i utrzymanie budynków instytucji i organów UE; raport na ten temat powinien zostać skierowany do Komisji Kontroli Budżetowej do 1 października 2007 r.";

Część III: Sprawozdanie specjalne nr 3/2007 dotyczące zarządzania Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców (2000-2004)

288.   przypomina wszystkim zainteresowanym podmiotom, iż ERF został uruchomiony w celu stworzenia ram dla przygotowania wspólnej polityki azylowej, z uwzględnieniem wspólnych europejskich ustaleń dotyczących azylu jako składnika celu Unii Europejskiej polegającego na stopniowym tworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który będzie otwarty dla osób legalnie ubiegających się o ochronę na jego terytorium;

289.   podkreśla, że od powstania ERF I wydano szereg dyrektyw, rozporządzeń i decyzji, z których część była bezpośrednio lub pośrednio związana z powstaniem funduszu;

290.   podkreśla, że ERF III(64) będzie funkcjonował w innych warunkach niż ERF I, a zatem powinien być ściśle związany z wdrażaniem dyrektyw Rady 2001/55/WE(65) oraz 2004/83/WE(66);

291.   zaznacza, że ERF III powinien jednak nadal przyczyniać się do dalszego rozwoju polityki UE w tym obszarze, w szczególności w celu przygotowania przeglądu konwencji dublińskiej (Dublin II), z uwzględnieniem skoncentrowania się na dobrowolnym rozmieszczeniu osób ubiegających się o azyl na terenie UE, co pozwoli na osiągnięcie porozumienia odnośnie do podziału obciążeń;

292.   zachęca Komisję do kontynuowania starań w celu zapobieżenia różnym interpretacjom zasad ERF w państwach członkowskich i z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie organizowania seminariów dotyczących "dobrych praktyk", na których jedne państwa członkowskie dzielą się z innymi zdobytymi doświadczeniami, w szczególności z nowymi państwami członkowskimi, które wciąż w mniejszym stopniu są zaznajomione z ERF;

293.   zachęca Komisję do podejmowania wszelkich możliwych działań w celu przyspieszenia płatności dla państw członkowskich i zwiększania wśród państw członkowskich świadomości potrzeby terminowego dokonywania płatności przede wszystkim na rzecz mniejszych beneficjentów, tak aby nie narażać na szwank innowacyjnych projektów i umożliwić korzystanie z ERF III także organizacjom pozarządowym dysponującym mniejszym budżetem własnym;

294.   nalega, aby krajowe poświadczenia wiarygodności rachunków (DAS) obejmowały wszystkie obszary, w których państwa członkowskie są współodpowiedzialne za wydatkowanie unijnych środków finansowych, np. ERF;

295.   zachęca Dyrekcję Generalną ds. Budżetu do ponownego przeanalizowania swojej praktyki odzyskiwania środków, ponieważ odzyskiwanie środków za pośrednictwem projektów z innej dziedziny przynosi niekorzystne skutki dla funkcjonowania konkretnego programu (w szczególności powoduje opóźnienia płatności części środków w ramach prefinansowania); zamiast automatycznego odzyskiwania środków z najbliższej płatności na rzecz danego państwa członkowskiego, Ministerstwu Finansów zainteresowanego państwa członkowskiego powinny być wydawane nakazy odzyskania środków;

296.   zachęca Komisję do bardziej aktywnego wykorzystywania funduszu w celu wspierania postępów na drodze ku wspólnej polityce azylowej;

297.   zachęca Komisję do kontynuowania starań na rzecz zapewnienia harmonizacji danych statystycznych w celu uniknięcia zakłóceń w programach, w których prawidłowy podział środków finansowych zależy od danych statystycznych dostarczonych przez Eurostat.

Część IV: Sprawozdanie specjalne nr 4/2007 dotyczące kontroli bezpośrednich i kontroli podmiany w zakresie przesyłek objętych refundacjami wywozowymi

298.   z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie sprawozdania nr 4/2007 i apeluje do Komisji o uwzględnienie niedociągnięć wskazanych w sprawozdaniu, jak również o podjęcie działań zgodnych z zaleceniami Trybunału;

299.   zgadza się z opinią Komisji, że do czasu wypłaty ostatniej refundacji wywozowej "należy utrzymać w pełni działający system kontroli"; oczekuje zatem, że Komisja wykorzysta uprawnienia w zakresie inicjatywy prawodawczej i przedstawi konkretne wnioski służące poprawie sytuacji;

300.   w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 14/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty(67), umożliwiające państwom członkowskim, które stosują analizę ryzyka, ustalenie wskaźnika kontroli na poziomie 5% na państwo członkowskie, zamiast na urząd celny; wyraża jednak ubolewanie z powodu braku wyraźnego terminu w odpowiedzi Komisji dotyczącej przyszłych wniosków, zważywszy na krótki czas, jaki pozostał do wycofania refundacji wywozowych;

301.   wyraża ubolewanie z powodu kilku niedociągnięć zmniejszających skuteczność kontroli bezpośrednich, zwłaszcza ich przewidywalności, wysokiej liczby kontrolowanych przesyłek o niskiej wartości lub niewielkim ryzyku, a także zastosowanej metody kontroli ładunków masowych;

302.   w kwestii kontroli podmiany wyraża ubolewanie z powodu niewystarczająco szczegółowych kontroli, a także zróżnicowanej interpretacji liczby kontroli w poszczególnych państwach członkowskich;

303.   z zadowoleniem przyjmuje odpowiednie uwzględnienie kluczowych kontroli przez Komisję podczas ich monitorowania, jednakże podziela zastrzeżenia Trybunału w zakresie braku reakcji Komisji w postaci zmian w przepisach lub wprowadzonych na czas korekt finansowych, mimo iż od dłuższego czasu wiedziała o wspomnianych niedociągnięciach;

304.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na wschodnich granicach Unii właściwe władze sprawdzają, czy plomby nie zostały naruszone, i zachęca inne państwa do podobnego postępowania;

305.   zachęca Komisję, aby kontynuowała starania w zakresie zmiany odnośnych przepisów, tak aby rozwiązać między innymi problem kontroli typu "tailgate", a także wprowadzić obowiązek stosowania analizy ryzyka w procedurach wywozowych zgodnie z oceną Trybunału.

Część V: Sprawozdanie specjalne nr 5/2007 dotyczącego zarządzania programem CARDS przez Komisję

306.   uważa, że program CARDS odegrał ważną rolę w polityce stabilizacji i zbliżenia;

307.   wyraża ubolewanie z powodu daleko posuniętego braku przejrzystości zarządzania przez Komisję i przedstawicielstwa, co uniemożliwia ocenę; uważa za niedopuszczalne, że Komisja nie posiada informacji odnośnie do wszystkich projektów finansowanych w ramach CARDS, tymczasem EAO udostępnia społeczeństwu listę umów, które podpisała wraz ze wskazaniem programu i projektu;

308.   przypomina zalecenia Parlamentu zawarte w rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. dołączonej do decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu EAO na rok budżetowy 2005(68), w szczególności w jej pkt 23;

309.   wyraża zdziwienie, że w państwach, gdzie zarządzanie CARDS spoczywało na EAO, Agencja zobowiązała się samodzielnie opracować programowanie IPA na rok 2007 i 2008 oraz przygotować przetargi, które podpisuje Komisja; przypomina, że w tym kontekście jest to sprzeczne z mandatem EAO i że w szczególności procedura przygotowania przetargów odpowiada praktyce biur pomocy technicznej (Technical Assistance Offices), potępionych przez Parlament i w wyniku tego zamkniętych;

310.   w tym kontekście uważa, że Komisja nie wypełniła w 2006 r. swoich zobowiązań wynikających z jej własnej decyzji z 2005 r. dotyczącej stopniowego wycofywania instrumentu EAO, która ustanawiała pełną odpowiedzialność przedstawicielstw w różnych krajach bałkańskich za IPA od samego początku;

311.   zwraca się do Trybunału o przeprowadzenie następnej kontroli z naciskiem na porównanie zarządzania programem CARDS przez Komisję z zarządzaniem tym programem przez EAO w imieniu Komisji oraz o przedstawienie Parlamentowi wyników tej kontroli do września 2008 r.;

Część VI: Sprawozdanie specjalne nr 7/2007 (przedstawione na mocy art. 248 ust. 4 akapit drugi traktatu WE) w sprawie systemów kontroli, inspekcji i sankcji dotyczących zasad ochrony wspólnotowych zasobów rybnych

312.   z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie sprawozdania i wyraża uznanie dla Trybunału za niezwykle cenny wkład w rozwiązanie tego ważnego problemu europejskiej polityki;

313.   poważnie traktuje krytykę wyrażoną przez Trybunał Obrachunkowy i uważa, że powinna ona skutkować dalekosiężnymi zmianami polityki;

314.   z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowany zamiar Komisji zajęcia się uchybieniami określonymi w sprawozdaniu, a także podjęcia działań zgodnych z zaleceniami Trybunału; wyraża jednak ubolewanie z powodu braku wyraźnego horyzontu czasowego w odpowiedziach Komisji dotyczących jej przyszłych wniosków;

315.   z zadowoleniem przyjmuje zgłoszoną dnia 18 lutego 2008 r. inicjatywę prezydencji słoweńskiej dotyczącą powołania Nadzwyczajnej Rady ds. Rybołówstwa w celu omówienia wspomnianego sprawozdania;

316.   przypomina, że należyte zarządzanie zasobami zgodnie z zasadą ostrożności oraz zasadą trwałego rozwoju wymaga wzmocnienia obecnych mechanizmów kontroli, tak aby państwo bandery oraz państwo wybrzeża, na którym pływają statki, miało w każdym momencie dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na temat lokalizacji statków oraz prowadzonej działalności połowowej;

317.   apeluje do Komisji, aby dokonując przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (rozporządzenie w sprawie kontroli)(69) zaproponowała środki w celu zagwarantowania jakości i rzetelności danych połowowych;

318.   zauważa, że poza mechanizmami kontroli istnieje dodatkowy podstawowy problem, mianowicie dotyczący poziomu kwot połowowych wynegocjowanych przez państwa członkowskie; podkreśla, że niedopuszczalny jest fakt corocznego ustalania przez państwa członkowskie kwot na poziomie wyższym niż dla zrównoważonego rybołówstwa zalecają naukowcy;

319.   podkreśla, że poza mechanizmami kontroli dodatkowym podstawowym problemem jest system wynegocjowanych kwot; za niezadowalający uważa fakt corocznego, konsekwentnego ustalania kwot wyższych, niż dla zachowania odpowiedniej liczebności stad rybnych zalecają naukowcy;

320.   z zadowoleniem przyjmuje wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-304/02 Komisja przeciwko Republice Francuskiej(70), w którym Trybunał wyraźnie potwierdził rolę i obowiązki państw członkowskich w zakresie kontroli i egzekwowania zasad wspólnej polityki rybackiej;

321.   odnotowuje jednak, że od czasu wykrycia naruszeń do czasu podjęcia wspomnianej decyzji upłynęło 21 lat oraz że zapewnienie zrównoważonego rybołówstwa europejskiego, wymaga, aby nie dochodziło do takich opóźnień w naprawianiu uchybień;

322.   podkreśla znaczenie podjęcia przez Komisję działań przeciwko poszczególnym państwom członkowskim w razie podejrzenia, że naruszają lub ignorują one systemy kontroli, inspekcji i sankcji dotyczące wspólnej polityki rybackiej;

323.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą zbadania możliwości włączenia proponowanych nowych inicjatyw w kwestii jednolitych sankcji z tytułu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (IUU), które będą stosowane w odniesieniu do określonych "naruszeń prawa związanych z IUU";

324.   z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji (COM(2007)0039) stanowiący punkt wyjścia do debaty w sprawie poprawy wskaźników zdolności połowowej oraz nakładu połowowego w ramach wspólnej polityki rybackiej, oraz oczekuje, że Komisja wykorzysta prawo do inicjatywy, aby przedstawić konkretne propozycje w celu rzeczywistego usprawnienia wspólnej polityki rybackiej;

325.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po opublikowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji(71) Komisja bezzwłocznie opracowała zasady jego stosowania (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji(72));

326.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że choć Komisja przedstawiła dość proste i łatwe w kontrolowaniu systemy nakładów połowowych, zostały one znacznie skomplikowane przez szereg odstępstw wprowadzonych na życzenie państw członkowskich podczas debat w Radzie, przez co znacznie zmniejszono możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem;

327.   jest zdania, że obowiązujące ramy legislacyjne są nadmiernie skomplikowane i nieaktualne, oraz apeluje do Komisji o wykorzystanie prawa inicjatywy do przedstawienia konkretnych wniosków służących poprawie sytuacji w celu uproszczenia i harmonizacji przepisów dotyczących wspólnej polityki rybackiej;

328.   wyraża ubolewanie z powodu kilku uchybień zmniejszających skuteczność kontroli bezpośrednich w całym systemie transmisji danych w państwach członkowskich, a także z powodu braku europejskich zasad kontroli w sektorze rybołówstwa;

329.   z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji dotyczące poprawy sytuacji w zakresie danych na temat połowów oraz sprzedaży, a także terminów raportowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; jest zdania, że rozporządzenie w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania zwiększy skuteczność systemów zatwierdzania, na przykład poprzez zapewnienie natychmiastowego przekazania za pomocą środków elektronicznych kopii karty do organów państwa bandery oraz państwa, w którym miał miejsce wyładunek, dzięki czemu może ona być sprawdzona z deklaracją wyładunkową;

330.   zachęca Komisję do zwiększenia wzajemnej pomocy i współpracy administracyjnej między organami państw członkowskich oraz wymiany informacji między odpowiednimi urzędnikami państwowymi poprzez utworzenie systemu podobnego do systemu obowiązującego w przypadku VAT;

331.   jest zdania, że niezwykle ważne dla kontroli i dla całej polityki rybackiej jest przyjęcie systemu umożliwiającego monitorowanie połowów od pierwszego momentu do etapu konsumenta, co jest już stosowane na rynku wewnętrznym w odniesieniu do innych produktów żywnościowych, oraz apeluje do Komisji o ustanowienie tego rodzaju systemu;

332.   podkreśla konieczność przestrzegania i respektowania kwot połowowych; uważa, że Komisja musi podjąć stanowcze działania w razie podejrzenia przypadków naruszenia lub nadużycia systemu kwot;

333.   zachęca Komisję i państwa członkowskie do rozszerzenia kompetencji Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz wspierania ważnej roli wykonawczej agencji w zakresie kontroli i harmonizacji wspólnej polityki rybackiej, a także w poprawie przejrzystości i koordynacji poprzez ustanowienie wspólnych praktyk w ramach wspólnych planów rozmieszczenia;

334.   zwraca się do Komisji o przedstawienie oraz do państw członkowskich o przyjęcie rozszerzenia kompetencji kontrolerów Komisji, którzy powinni mieć szersze uprawnienia, aby móc stworzyć wspólną europejską strategię kontroli w zakresie polityki rybackiej;

335.   w tym kontekście uważa, że stosunek kosztów i korzyści między zasobami przeznaczonymi na działalność kontrolną w ramach wspólnej polityki rybackiej oraz wyniki tych kontroli (proporcjonalność i oszczędność kontroli) powinny być kluczowym elementem, który Komisja powinna wziąć pod uwagę w kolejnych wnioskach dotyczących wspólnej polityki rybackiej;

336.   odnotowuje w tym względzie, że najoszczędniejsze są te mechanizmy kontroli, w których osoby zainteresowane widzą swój interes w zachowaniu zrównoważonego rybołówstwa;

337.   zwraca się do państw członkowskich w ramach ograniczenia nakładu połowowego o podjęcie decyzji, czy taka redukcja zostanie osiągnięta w drodze:

   a) skrócenia czasu połowów bez ograniczenia zdolności połowowej;
   b) skrócenia zdolności połowowej bez skracania czasu połowów;
   c) połączenia obu sposobów,
  

oraz o wdrożenie odpowiednich działań strukturalnych w celu ograniczenia skutków społecznych omawianej redukcji;

338.   zwraca się do Komisji o kontynuowanie starań w celu zmiany odpowiednich przepisów, tak aby rozwiązać między innymi problem nadmiernych zdolności połowowych, oraz o przygotowanie działań służących strukturalnej nadmiernej zdolności połowowej w sektorze rybackim.

339.   wzywa Komisję do dokonania przeglądu alternatywnych rozwiązań politycznych, które zmniejszałyby konieczność kontroli i sankcji dzięki zwiększeniu odpowiedzialności poszczególnych zawodowych rybaków za utrzymanie odpowiedniej liczebności stad oraz korzyści wynikających dla nich z utrzymywania takiej liczebności;

Część VII: Sprawozdanie specjalne nr 9/2007 (przedstawione na mocy art. 248 ust. 4 akapit drugi traktatu WE) dotyczące oceny realizowanych przez Unię Europejską programów ramowych badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz kwestii, czy można ulepszyć podejście przyjęte przez Komisję

340.   uznaje, że przeprowadzona kontrola objęła rozwiązania w zakresie monitorowania i oceny stosowane od 1995 r. w trzech ostatnich okresach programowania, a także perspektywy w tym zakresie dla 7. PR badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013;

341.  podkreśla, że na programy ramowe zrealizowane w latach 1995-2006 przeznaczono 42,63 mld EUR, przez co stały się one najważniejszym instrumentem finansowym służącym realizacji strategii lizbońskiej; w ramach obecnej perspektywy finansowej na 7. PR przeznaczono 50,52 mld EUR;

342.   zwraca uwagę, że Trybunał starał się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Komisja przyjęła odpowiednie podejście do oceny rezultatów programów ramowych, i przeanalizował uważnie logikę interwencji, strategię oceny i zastosowaną metodologię;

343.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wprowadziła z czasem znaczną liczbę ulepszeń;

344.   zauważa, że Trybunał stwierdził niedostatecznie określone cele programu, oraz brak wyraźnej logiki interwencji; podkreśla jednak, że o celach programów decydują podmioty zaangażowane oraz organy współtworzące przepisy; wzywa zatem organy decyzyjne do zwrócenia szczególnej uwagi na zdefiniowanie możliwych do osiągnięcia celów; uznaje, że wyraźniejsza logika interwencji widoczna jest w 7. programie ramowym badań i rozwoju technologicznego(73); podkreśla, że cele powinny być wykonalne i mierzalne ("benchmarking"), tak aby możliwe było zastosowanie wskaźników wydajności i skutecznego monitorowania;

345.   zwraca uwagę, że Trybunał skrytykował brak kompleksowej strategii oceny PR; podkreśla w tym kontekście usprawnienia związane z oceną wpływu oraz oceną ex ante 7. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego (SEC(2005)0430);

346.   bierze pod uwagę krytyczne uwagi Trybunału dotyczące istniejących mechanizmów koordynacji działań poszczególnych DG wdrażających programy ramowe badań i rozwoju technologicznego, które nie były skuteczne; na obecnym etapie nie jest jednak przekonany co do pomysłu utworzenia wspólnego urzędu ds. oceny; proponuje, aby Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przyjęła szersze obowiązki oraz rolę koordynatora; podziela pogląd Trybunału, zgodnie z którym doradztwo ekspertów zewnętrznych powinno zostać wykorzystane na wczesnym etapie i zostać utrzymane jako gwarancja stałej i spójnej strategii, zwłaszcza w ramach planowania ocen na 2008 r. (ocena ex-post 6. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego), na 2009 (sprawozdanie tymczasowe w sprawie 7. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego), na 2010 r. (ocena śródokresowa 7. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego) oraz na 2015 r. (ocena ex-post 7. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego);

347.   odnotowuje uwagę Trybunału dotyczącą nieodpowiednich wytycznych, metodologicznych; wzywa zatem Komisję, aby rozważyła opublikowanie podręcznika oceny; ma świadomość, że wymogi dotyczące sprawozdawczości zostały zmienione w ramach 7. programu ramowego badań i rozwoju technologicznego w celu stworzenia obszerniejszej bazy danych do celów oceny i monitorowania;

348.   jest zdania, że jakość oceny śródokresowej i oceny ex-post będzie tym lepsza, im jaśniejsze będą ich kryteria (tj. wymierne cele, spodziewany wpływ, skuteczne monitorowanie, wiarygodna baza danych); podkreśla, że oceny będą bardziej przydatne, jeżeli programy ramowe będą adaptowalne (programy nauki), zaś formułowane wnioski będą mogły służyć do poprawy realizowanych programów;

349.   wzywa Komisję do uwzględnienia zaleceń Trybunału w ramach ocen zaplanowanych na 2008, 2009, 2010 i 2015 r.;

o
o   o

350.  wzywa Trybunał do kontynuowania kontroli w ramach procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2010 r. oraz do przedłożenia sprawozdania Komisji Kontroli Budżetowej; zwraca się do Trybunału o przeanalizowanie kwot wydanych na ocenę w zestawieniu z wartością poszczególnych programów oraz odniesienie tych wartości do innych programów badawczo-rozwojowych w krajach trzecich (np. w Kanadzie).

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1
(4) Dz.U. C 216 z 14.9.2007, str. 3.
(5) Dz.U. C 273, 15.11.2007, str. 1.
(6) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(7) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(8) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(10) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 32.
(11) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1.
(12) Dz.U. C 216 z 14.9.2007, str. 3.
(13) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 13.
(14) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(15) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(16) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.
(17) Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1821/2005 (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 10).
(18) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35. Decyzja zmieniona decyzją 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
(19) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(20) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(21) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 29.
(22) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1.
(23) Dz.U. C 216 z 14.9.2007, str. 3.
(24) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 18.
(25) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(26) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(27) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.
(28) Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1821/2005 (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 10).
(29) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 85. Decyzja zmieniona decyzją 2007/372/WE (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52).
(30) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(31) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(32) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1.
(33) Dz.U. C 216 z 14.9.2007, str. 3.
(34) Dz.U. C 273, z 15.11.2007, str. 1.
(35) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(36) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(37) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.
(38) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(39) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(40) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1.
(41) Dz.U. C 216 z 14.9.2007, str. 3.
(42) Dz.U. C 273, z 15.11.2007, str. 1.
(43) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(44) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(45) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 25.
(46) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1, zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, str. 7).
(47) Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1
(48) Dz.U. L 270 z 21. 10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 293/2008 (Dz.U. L 90 z 2.4.2008, str. 5).
(49) Oświadczenie Komisji w działaniu 1 zawartym w swoim wyżej wymienionym sprawozdaniu w sprawie postępów z 2008 r. w sprawie realizacji planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej.
(50) Działanie 11N brzmi: "W celu stwierdzenia, czy system odzyskiwania środków oraz system kompensacji działają efektywnie, Komisja, ustalając kwoty odzyskane w latach 2005-2006 oraz ich związek z błędami zidentyfikowanymi w trakcie kontroli sporządzi typologię błędów dla zarządzania bezpośredniego oraz określi związek pomiędzy kwotami odzyskanymi, korektami finansowymi i dostosowaniami płatności, natomiast w przypadku zarządzania dzielonego Komisja zbada wiarygodność krajowych systemów sprawozdawczości i monitorowania".e
(51) Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych 2007-2013 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1).
(52) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 12.
(53) Dz.U. L 378, z 27.12.2006, str. 41.
(54) Kwota środków pieniężnych, którymi dysponowały agencje na koniec 2006 r. (z wyjątkiem Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej i Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej): 213 mln EUR, w porównaniu do 810 mln EUR środków.
(55) Fundusze strukturalne służą finansowaniu programów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego w państwach członkowskich. Działania i programy powinny służyć przede wszystkim wspieraniu innowacji, badań i rozwoju, technologii informacyjnych, czystego i wydajnego zużycia energii, ochrony środowiska naturalnego, uczenia się przez całe życie i integracji społecznej. W nowym okresie programowania starano się osiągnąć większy stopień koncentracji, bardziej zdecentralizowane struktury zarządzania, większą skuteczność i ściślejszą kontrolę budżetową (posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie – marzec 2000 r.).
(56) W latach 2000-2006 na działania strukturalne wydano około 260 mld euro. W tym 213 mld euro zostało przeznaczone na 15 starych państw członkowskich: na programy funduszy strukturalnych przeznaczono 195 mld euro, zaś na Fundusz Spójności 18 mld euro. 47 mld euro odłożono na nowe państwa członkowskie (fundusze przedakcesyjne i działania strukturalne). W latach 2004-2006 około 16 mld euro zostało rozdzielonych pomiędzy około 200 programów w nowych państwach członkowskich.
(57) Efekt deadweight występuje, gdy dane działanie lub inwestycja miałyby miejsce również przy braku dofinansowania.
(58) Punkt 51.
(59) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.
(60) Dz.U. L 177 z 6.7.2007, str. 3.
(61) Art. 102 rozporządzenia finansowego.
(62) Dz.U. L 187, z 15.7.2008, str. 3.
(63) Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące roku budżetowego 1999, ust. 6.30 (Dz.U. C 342 z 1.12.2000, str. 1).
(64) Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 w ramach programu solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi (Dz.U. L 144 z 6.6.2007, str. 1).
(65) Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 12).
(66) Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które, z innych powodów, potrzebują ochrony międzynarodowej, oraz zakresu przyznanej ochrony (Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 12).
(67) Dz.U. L 8 z 11.1.2008, str. 1.
(68) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 183.
(69) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.09.2007, str. 1).
(70) Rec. 2005, str. I-6263.
(71) Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 1.
(72) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, str. 46.
(73) Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1).


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, Sekcja I - Parlament Europejski
PDF 461kWORD 234k
Decyzja
Rezolucja
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja I – Parlament Europejski (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
P6_TA(2008)0134A6-0091/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2006, Sekcja I – Parlament Europejski(3),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami instytucji(4),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rzetelności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw, wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(5),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 traktatu WE, a także art. 179a traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), w szczególności art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(7),

–   uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, na mocy którego instytucje wspólnotowe podejmują wszelkie działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wytycznych dla sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r.(8),

–   uwzględniając art. 71, art. 74 ust. 3 i załącznik V do regulaminu Parlamentu Europejskiego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0091/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas audytu, iż "wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrola wybranej próbki wykazała nieznaczny poziom błędu"(9),

B.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wykazał niedociągnięcia w opracowanych przez Prezydium i kwestorów uregulowaniach dotyczących płatności dodatków na pomoc parlamentarną, a także w ich wdrażaniu,

C.   mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył w dniu 21 lutego 2007 r., iż ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że system kontroli i nadzoru daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji,

1.   udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, a także rezolucji, która stanowi jej nieodłączną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja I – Parlament Europejski (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(10),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(11),

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2006, Sekcja I – Parlament Europejski(12),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami instytucji(13),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rzetelności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw, wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(14),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 traktatu WE, a także art. 179a traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15), w szczególności art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(16),

–   uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, na mocy którego instytucje wspólnotowe podejmują wszelkie działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wytycznych dla sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r.(17),

–   uwzględniając art. 71, art. 74 ust. 3 i załącznik V do regulaminu Parlamentu Europejskiego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0091/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas audytu, iż "wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrola wybranej próbki wykazała nieznaczny poziom błędu"(18),

B.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wykazał niedociągnięcia w opracowanych przez Prezydium i kwestorów uregulowaniach dotyczących płatności dodatków na pomoc parlamentarną, a także w ich wdrażaniu,

C.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wykazał, iż Prezydium nie upewniło się, czy przepisy dotyczące płatności dodatków na pomoc parlamentarną, wymagające odpowiednich dokumentów potwierdzających, zostały prawidłowo wdrożone,

D.   mając na względzie, że sekretarz generalny zaświadczył w dniu 21 lutego 2007 r., iż ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że system kontroli i nadzoru daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji,

E.   mając na uwadze, że należy zapewnić uwzględnienie postanowień rezolucji z dnia 26 września 2006 r.(19) i rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r.(20) w sprawie udzielenia absolutorium za lata budżetowe 2004 i 2005 oraz ocenić postępy we wdrażaniu zawartych w nich zaleceń,

F.   mając na uwadze priorytety polityczne na rok budżetowy 2006, a mianowicie: konsolidację rozszerzenia z 2004 r., przygotowanie rozszerzenia z 2007 r., poprawę polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz poprawę obsługi posłów,

1.   z zadowoleniem przyjmuje i popiera zdecydowane zobowiązanie swojego przewodniczącego do zapewnienia wejścia w życie statutu asystentów – który zaproponuje Komisja, a zatwierdzi Rada – równocześnie z wejściem w życie statutu posłów(21);

2.   wzywa Komisję i Radę do pełnej współpracy z Parlamentem celem zagwarantowania, że nowy statut asystentów zostanie przyjęty przed następnymi wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.;

Absolutorium – zadanie polityczne

3.   podkreśla, że Parlament jest jedynym organem udzielającym absolutorium(22) oraz że absolutorium jest decyzją polityczną; aby ją podjąć, Parlament uwzględnia – zgodnie z art. 276 ust. 1 i 2 traktatu WE – nie tylko dokumenty w nich wymienione, lecz również wszelkie informacje, które uzna za stosowne;

4.   uważa, że wszystkie instytucje i organy, o których mowa w art. 70 i 71 regulaminu, powinny być traktowane jednakowo, według tych samych zasad i procedur, które mają zastosowanie do corocznego udzielania absolutorium;

5.   przypomina, że wszystkie instytucje i organy mogą tworzyć struktury polityczne lub administracyjne najlepiej dostosowane do ich potrzeb; podkreśla w związku z tym, że aby uwzględnić wspomniane struktury, Parlament powinien udzielać absolutorium instytucjom i organom jako takim, które w celu zapewnienia przejrzystości może reprezentować jedna osoba;

6.   potwierdza, że zarówno Parlament, jak i każda inna instytucja oraz organ powinny wskazać najwłaściwszy szczebel odpowiedzialności za odpowiedź na uwagi przedstawione przez Parlament w procedurze udzielania absolutorium;

7.   przypomina, że Parlament oświadczył we wspomnianej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r., iż absolutorium powinno obejmować również decyzje podejmowane przez przewodniczącego, Prezydium i Konferencję Przewodniczących, gdyż odpowiedzialność polityczną ponoszą nie urzędnicy, lecz posłowie wyłaniani w wyborach; w związku z tym zachęca przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ds. budżetu do udziału w przyszłych posiedzeniach Komisji Kontroli Budżetowej w celu nawiązania dialogu politycznego;

8.   przypomina, że posiedzenie plenarne udziela absolutorium Parlamentowi reprezentowanemu przez przewodniczącego, zgodnie z art. 71 regulaminu;

9.   wyraża zadowolenie, że przewodniczący Parlamentu zaakceptował zasadę dialogu politycznego w kontekście procedury udzielania absolutorium oraz że na jego wniosek wiceprzewodniczący Parlamentu odpowiedzialny za sprawy budżetu i kontroli budżetowej, który jest również przewodniczącym Komitetu ds. Audytu, uczestniczył w dialogu politycznym z Komisją Kontroli Budżetowej podczas posiedzenia otwartego, które miało miejsce w dniu 21 stycznia 2008 r.; wnioskuje, by w przyszłości dialog opierał się na dokumentach pisanych zawierających decyzje Prezydium i Konferencji Przewodniczących, które wywołują skutki finansowe;

10.   z zadowoleniem przyjmuje i akceptuje złożoną przez sekretarza generalnego podczas przesłuchania w dniu 21 stycznia 2008 r. ofertę odbywania z Komisją Kontroli Budżetowej regularnych spotkań dotyczących wdrażania budżetu Parlamentu, poza ramami corocznej procedury udzielania absolutorium;

11.   odnotował również inicjatywę przewodniczącego Parlamentu, której celem jest wzmocnienie związków między Prezydium a Komisją Budżetową oraz między Prezydium a Komisją Kontroli Budżetowej poprzez utworzenie grupy roboczej, której powierzono zadanie trwałej konsolidacji tych związków; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dniu 14 stycznia 2008 r. odbyła się pierwsza wspólna debata, a także informację, że debata ta przyniosła klimat zaufania i woli współpracy między zainteresowanymi organami; wyraża nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane, i oczekuje przedstawienia wniosków;

12.   uważa, że procedurę budżetową i procedurę udzielania absolutorium należy traktować jak uzupełniające się narzędzia: budżet nie powinien być przyjmowany bez przeanalizowania podjętych już decyzji o udzieleniu absolutorium, a decyzja o udzieleniu absolutorium powinna być podejmowana ze znajomością celów politycznych wyznaczonych podczas procedury budżetowej na rok, którego dotyczy absolutorium; zwraca się o pogłębienie wzajemnej zależności procedury budżetowej i procedury udzielania absolutorium;

Priorytety budżetowe na rok 2006

13.   podkreśla, że przyjął następujące priorytety budżetowe na rok 2006(23):

   utworzenie stanowisk potrzebnych w związku z rozszerzeniem, w szczególności zatrudnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych tłumaczy ustnych i pisemnych we wszystkich językach urzędowych, aby wszyscy posłowie mogli czynnie uczestniczyć w pracach Parlamentu;
   wdrożenie polityki informacyjnej i komunikacyjnej, aby przybliżyć Parlament obywatelom; w tym kontekście dalsze rozwijanie roli biur zewnętrznych i współpracy z Komisją,
   rozważenie, czy należy zmieniać strukturę administracyjną Parlamentu, czy w większym stopniu wspierać działalność podstawową, aby zoptymalizować prace instytucji;
   zagwarantowanie dostatecznej pomocy i obecności ekspertów, aby czuwać nad jakością prac legislacyjnych;
   wprowadzenie statutu asystentów, jak również
   zapewnienie zobowiązania finansowego do pokrycia wydatków związanych z udziałem delegacji Parlamentu w posiedzeniach organizowanych poza miejscami pracy;

Prezentacja sprawozdania finansowego Parlamentu

14.   stwierdza, że w 2006 r. Parlament uzyskał przychody w wysokości 126 126 604 EUR (w 2005 r. 112 393 557 EUR: +12,2%);

15.   odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zostały zamknięte rachunki Parlamentu za rok budżetowy 2006:

Wykorzystanie środków w 2006 r.(24)

I. Środki w 2006 r.

- środki początkowe

- korekta budżetu

- środki ostateczne

1 321 600 000

brak

1 321 600 000

II. Środki ostateczne w 2006 r.

- zobowiązania

(% środków ostatecznych)

- płatności

(% zobowiązań)

1 306 325 432

(98,76%)

1 117 578 610

(85,49%)

III. Środki przeniesione na 2007 r.

- środki przeniesione automatycznie na 2007 r.

(% środków ostatecznych)

(% zobowiązań)

- środki przeniesione w drodze decyzji (przeniesione środki niewykorzystane)

(% środków ostatecznych)

188 746 822

(14,26%)

(14,43%)

4 817 000

(0,36%)

IV. Środki anulowane

- środki anulowane

(% środków ostatecznych)

15 274 568

(1,15%)

V. Środki przeniesione na 2006 r.

- środki przeniesione automatycznie

- płatności z tytułu przeniesionych środków

(% przeniesionych środków)

- poziom anulowania

307 163 636

285 578 104

(92,95%)

21 585 532

VI. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.

- środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

- zobowiązania

(% środków z dochodów przeznaczonych na określony cel)

- płatności

(% środków wykorzystanych z dochodów przeznaczonych na określony cel)

- dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

40 017 311

30 778 877

(73,86%)

5 858 229

(18,75%)

9 238 434

VII. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.

- przeniesione środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

34 831 297

VIII. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r.

- przeniesione środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

- zobowiązania

- płatności

(% zobowiązań)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,.36 %)

16.   zauważa, że prezentacja sprawozdania finansowego w sprawozdaniu dotyczącym zarządzania budżetem i finansami zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem; wyraża nadzieję, że administracja opracuje i utrzyma prezentację umożliwiającą łatwe porównanie wykonania budżetu w kolejnych latach;

17.   stwierdza, że w 2006 r. wykorzystano 98,76% środków z budżetu Parlamentu, a stopa anulowania wyniosła 1,15% oraz że – podobnie jak w poprzednich latach – osiągnięto bardzo wysoki poziom wykonania budżetu;

18.   przypomina jednak, że wysoki poziom wykonania wynika po części z konsekwentnie stosowanej od 1992 r. praktyki przesuwania wszystkich środków niewykorzystanych na koniec roku do linii budżetowych przeznaczonych na budynki, w szczególności na wcześniejszą spłatę kapitału w celu obniżenia przyszłych płatności odsetek; odnotowuje, że w 2007 r. kwota przesuniętych w ten sposób środków wyniosła 37 246 425 EUR;

19.   zaznacza, że w 2006 r. przeznaczono 124 071 425 EUR (71,4% przesuniętych środków) na zasilenie niektórych linii budżetowych związanych z polityką nieruchomości (w tym 38 603 580 EUR z rezerwy); przypomina, że pierwotnie w liniach budżetowych 2001-2008 zapisano jedynie 14 287 887 EUR ;

20.   przypomina również, że zatwierdzono ogółem 37 przesunięć na kwotę 173 751 700 EUR (to jest 13% ostatecznych środków; w Komisji środki przeniesione stanowią około 4% środków na płatności); zauważa, że duża liczba przesunięć może naruszać zasady budżetowe;

Uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2006

21.   odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż "wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrola wybranej próbki wykazała nieznaczny poziom błędu"(25);

22.   stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy określił następujące mankamenty w przyznawaniu dodatku na pomoc parlamentarną: "Trybunał [...] zauważa, że Prezydium nie upewniło się, czy istniejące zasady okazywania odpowiednich dokumentów były skutecznie stosowane [...]. Prezydium powinno podjąć środki, których celem jest uzyskanie dokumentów uznawanych za niezbędne do wykazania zasadności wydatków [...]"(26);

23.   przedstawia swoje komentarze na ten temat w pkt. 56-68, uwzględniając uwagi audytora wewnętrznego;

Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego

24.   stwierdza, że w 2006 r. sekcja audytu wewnętrznego przyjęła lub opublikowała w formie projektu 16 sprawozdań z audytu; wśród nich znajduje się audyt z procedur udzielania zamówień, audyt z wypłacania dodatków na pomoc parlamentarną i monitorowanie 452 działań jednostkowych wynikających z analizy wewnętrznego mechanizmu kontroli przeprowadzonej na poziomie instytucji;

25.   wyraża zadowolenie, że audytor wewnętrzny mógł oficjalnie przedstawić Komisji Kontroli Budżetowej wnioski ze sprawozdania rocznego za 2006 r., wskazując tym samym, że jego sprawozdanie nie tylko stanowi instrument zarządzania wewnętrznego, lecz również ważny punkt odniesienia dla corocznej procedury udzielania absolutorium;

26.   zgadza się z audytorem wewnętrznym, że należy nadać większe znaczenie wprowadzeniu skutecznego mechanizmu kontroli wewnętrznej; w tym kontekście odnotowuje środki zmierzające do poprawy przestrzegania norm i celów kontroli; zauważa, że wykonanie 20 działań o determinującym charakterze, o których audytor wewnętrzny poinformował podczas pierwszego audytu, będzie ponownie monitorowane w 2008 r.; zapoznał się z informacjami administracji, z których wynika, że wdrożono 18 z 20 działań, a wdrożenie pozostałych dwóch jest w toku;

27.   z zadowoleniem przyjmuje przedstawione przez administrację postępy w dziedzinie procedur udzielania zamówień, w szczególności utworzenie Forum Zamówień Publicznych; zauważa, że audytor wewnętrzny przeprowadzi w 2008 r. kolejny audyt obejmujący monitorowanie wdrażania 144 działań jednostkowych wynikających z audytu procedur udzielania zamówień;

Zarządzanie finansowe Parlamentu i sprawozdania z działalności dyrektorów generalnych

28.   przypomina swoim właściwym organom o decyzji(27), zgodnie z którą "płatności związane z budynkami [...] powinny [...] być ustalane w ramach strategii budżetowej"; ubolewa, że jego właściwe organy nigdy nie wykonały decyzji posiedzenia plenarnego i kontynuowały praktykę nieuwzględniania w budżecie polityki nieruchomości Parlamentu w odniesieniu do przyszłych zakupów (w latach 2005, 2006 i 2007 linia budżetowa zatytułowana "Zakup nieruchomości" zawiera jedynie adnotację "p.m.");

29.   zauważa, że na posiedzeniu otwartym Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 21 stycznia 2008 r. sekretarz generalny zapowiedział plan strategiczny dotyczący polityki nieruchomości Parlamentu; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie tego planu Komisji Kontroli Budżetowej przy okazji procedury udzielania absolutorium za rok 2007;

30.   ponawia wniosek o zmianę art. 16 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego, aby każdy projekt w dziedzinie nieruchomości mający istotny wpływ na budżet Parlamentu wymagał aprobaty Komisji Budżetowej;

31.   wyraża zadowolenie, że sekretarz generalny i wszyscy dyrektorzy generalni oświadczyli, iż mają wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że środki przyznane na poszczególne działania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zasadą dobrego zarządzania finansami; odnotował z satysfakcją, że stwierdzili oni również, iż wprowadzone procedury kontroli dają dostateczne gwarancje legalności i prawidłowości odpowiednich transakcji;

32.   zwraca się do administracji Parlamentu, aby przestrzegała zasad budżetowych i sporządziła projekt budżetu lepiej odzwierciedlający rzeczywiste potrzeby różnych sektorów działalności Parlamentu; zwraca się do delegowanych intendentów o jasne przedstawienie w rocznych sprawozdaniach z działalności, w formie odrębnej tabeli zbiorczej na początku sprawozdania, środków ostatecznych, środków przyznanych, płatności, środków przeniesionych, środków anulowanych i niewykorzystanych kwot, które dyrekcja generalna przekazuje do linii budżetowych przeznaczonych na budynki;

33.   wyraża zadowolenie, że dyrektorzy generalni ponownie przeanalizowali wykaz umów długoterminowych;

34.   zwraca się do dyrekcji generalnych o dołożenie większych starań podczas przygotowywania sprawozdań, które nie powinny ograniczać się do wspólnej struktury, lecz powinny zawierać również porównywalne informacje, dzięki czemu staną się bardziej czytelne;

35.   wyraża zadowolenie, że audytor wewnętrzny i poszczególne sekcje doszły do porozumienia w kwestii wdrożenia planu działania, którego celem jest utworzenie w Parlamencie skutecznego mechanizmu kontroli wewnętrznej; w tym kontekście w latach 2003 i 2004 podjęto decyzję o 452 działaniach jednostkowych; stwierdza, że w 2006 r. z 452 działań całkowicie zrealizowano 225, a 121 zrealizowano częściowo; zauważa również, że audytor wewnętrzny określił 20 działań "o determinującym charakterze" w dziedzinach obarczonych wysokim ryzykiem; odnotował, że zgodnie z oświadczeniem administracji na obecnym etapie 18 z 20 działań zostało wdrożonych oraz że audytor wewnętrzny przeanalizuje je podczas drugiego audytu monitorującego w 2008 r.;

Udzielanie zamówień

36.   przypomina, że zgodnie z art. 54 i 119 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego(28) instytucje przekazują władzy budżetowej sprawozdania z procedur negocjacyjnych i umów nieobjętych dyrektywami w sprawie zamówień publicznych; przypomina również, że lista wykonawców, którym zostały udzielone zamówienia o wartości powyżej 50 000 EUR, lecz poniżej progu wyznaczonego we wspomnianych dyrektywach, jest publikowana w Dzienniku Urzędowym, zaś zamówienia o wartości mieszczącej się w przedziale od 13 800 EUR do 50 000 EUR publikowane są na stronach internetowych instytucji;

37.   stwierdza, że sprawozdanie roczne zawiera następujące informacje na temat zamówień udzielonych w 2006 r.:

Rodzaj zamówienia

Liczba

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Wartość procentowa

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Kwota w EUR

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Wartość procentowa

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Usługi

199 (199)

69% (64%)

67 315 809

(89 551 639)

23% (44%)

Dostawy

56 (53)

20% (17%)

61 441 090

(29 036 604)

21% (14%)

Roboty budowlane

31 (48)

11% (15%)

20 026 192

(13 763 856)

7% (7%)

Budynki

1 (12)

0% (4%)

143 125 000

(73 149 658)

49% (35%)

Ogółem

287 (312)

100%

291 908 091

(205 501 756)

100%

38.   stwierdza, że zamówienia udzielone w 2006 r. (oprócz zamówienia o wartości 143 125 000 EUR na zakup budynków w Strasburgu udzielonego w procedurze negocjacyjnej) w podziale na rodzaj procedury rozkładały się następująco:

Rodzaj procedury

Liczba

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Wartość procentowa

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Kwota w EUR

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Wartość procentowa

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Średnia kwota

[w nawiasie dane z 2005 r.]

Otwarta

73 (64)

25  (21%)

93 681 193

(94 187 176)

62% (71%)

1 283 304

(1 471 675)

Ograniczona

84 (112)

30% (37%)

7 044 607

(26 676 276)

5% (20%)

83 863

(238 181)

Negocjacyjna

129 (124)

45% (42%)

48 057 291

(11 488 646)

33% (9%)

372 537

(92 650)

Ogółem

286 (300)

100%

148 783 091

(132 352 098)

100%

520 220

(441 174)

39.   stwierdza, że w 2006 r. udzielono 128 zamówień o wartości co najmniej 50 000 EUR i 159 zamówień o wartości mieszczącej się w przedziale od 13 800 EUR do 50 000 EUR; podkreśla, że dane te wskazują, iż zamówienia o wartości mniejszej niż 50 000 EUR stanowią jedynie 1,7% łącznej wartości, lecz 55% łącznej liczby zamówień udzielonych przez Parlament;

40.   stwierdza, że 67% zamówień (pod względem wartości) udzielono w procedurach otwartych (62%) i ograniczonych (5%); wyraża jednak ubolewanie, że 33% zamówień (pod względem wartości) udzielono w procedurze negocjacyjnej; zwraca się do sekretarza generalnego o wyjaśnienie wzrostu w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego;

41.   zauważa jednak, że porównanie wymagane w art. 54 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego (między liczbą zamówień udzielonych w roku n i w roku n-1 na jednego delegowanego intendenta) nie było w 2006 r. możliwe, ponieważ w ciągu roku nastąpiła zmiana przepisów, które dotyczyły wyłącznie zamówień ogłoszonych od 22 sierpnia; w 2006 r. Parlament zastosował procedurę negocjacyjną do 74 umów (w 2005 r. – do 136 umów);

42.   przypomina, że audytor wewnętrzny przeprowadził audyt procedur udzielania zamówień na skalę instytucji; pochwala porozumienie między audytorem wewnętrznym a poszczególnymi sekcjami w sprawie szeroko zakrojonego planu działań obejmującego wdrożenie 144 działań jednostkowych; wyraża zadowolenie, że jednym z głównych zadań uwzględnionych w programie prac audytora wewnętrznego na 2008 r. jest kolejny audyt procedur udzielania zamówień w celu zbadania osiągniętych postępów;

43.   zwraca się do sekretarza generalnego o wyjaśnienie stanu wdrażania bazy danych dotyczących zamówień zgodnie z art. 95 rozporządzenia finansowego; zauważa również, że zmienione rozporządzenie finansowe przewiduje utworzenie jednej centralnej bazy danych dla wszystkich instytucji, zarządzanej przez Komisję;

Grupy polityczne (przegląd rachunków i procedur – pozycja budżetowa 4000)

44.   ponownie stwierdza, że na grupach politycznych spoczywa odpowiedzialność za wykorzystanie przydzielonych im środków budżetowych Parlamentu i że zakres działania sekcji audytu wewnętrznego Parlamentu nie obejmuje warunków wykorzystania środków z pozycji budżetowej 4 0 0 0;

45.   wyraża zadowolenie, że grupy polityczne opublikowały swoje sprawozdania z audytu zewnętrznego i rachunki za 2006 r. na stronie internetowej Parlamentu;

46.   zauważa, że w 2006 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 0 zostały wykorzystane w następujący sposób:

(w tys. EUR)

Łączna kwota przewidziana w budżecie na 2006 r.

70 900

Posłowie niezrzeszeni

1 644

Dostępne kwoty w podziale na grupy

69 256

Grupa

Środki przyznane z budżetu Parlamentu

Środki własne grup i środki przeniesione

Wydatki w 2006 r.

Wskaźnik wykorzystania dostępnych środków

Pułap środków przeniesionych*)

Środki przeniesione na 2007 r.

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6%

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8%

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1%

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0%

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5%

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3%

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7%

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3%

692

136

ŁĄCZNIE

49 606

21 294

47 821

67,4%

24 803

22 767

*) Zgodnie z art. 2.1.6 przepisów dotyczących wykorzystania środków z pozycji budżetowej 4 0 0 0

47.   stwierdza, że audytorzy zewnętrzni potwierdzili, iż rachunki grup politycznych są zgodne z obowiązującymi przepisami i międzynarodowymi standardami rachunkowości;

48.   zauważa, że grupy polityczne wykorzystały średnio zaledwie 67,4% dostępnych środków (66% w 2005 r. i 74% w 2004 r.);

49.   stwierdza, że w dniu 9 lipca 2007 r. Prezydium przeanalizowało sprawozdania grup politycznych w sprawie wykonania budżetu oraz sprawozdania sporządzone przez odpowiednich audytorów; w tym kontekście zauważa, że Prezydium zobowiązało intendenta do ściągnięcia od grupy ALDE niewykorzystanych środków w wysokości 25 403,77 EUR, które nie mogły zostać przeniesione;

Partie polityczne na poziomie europejskim

50.   stwierdza, że po zamknięciu roku budżetowego 2006 odpowiednie rachunki przedstawiały się następująco:

Wykonanie budżetu na 2006 r. w ramach porozumienia (w EUR)

Partia *)

Środki własne

Łączna kwota dotacji z PE

Łączna kwota dochodów

Dotacje w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 75%)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,5%

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49%

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97%

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20%

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82%

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75%

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57%

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75%

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75%

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59%

Ogółem

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13%

PPP: Europejska Partia Ludowa; PSE: Partia Europejskich Socjalistów; ELDR: Europejska Liberalno-Demokratyczna Partia Reform; EFGP: Europejska Federacja Partii Zielonych; GE: Zjednoczona Lewica Europejska; PDE: Europejska Partia Demokratyczna; AEN: Unia na rzecz Europy Narodów; ADIE: Unia Niezależnych Demokratów w Europie; EFA: Wolny Sojusz Europejski; EUD: Demokraci UE

51.   podkreśla, że audytorzy zewnętrzni potwierdzili, iż rachunki partii politycznych są zgodne z przepisami art. 6, 7, 8 i 10 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania(29) i że przedstawiają uczciwy i wierny obraz sytuacji finansowej partii politycznych w momencie zamknięcia roku budżetowego 2006;

52.   wyraża zadowolenie, że partie polityczne na poziomie europejskim osiągnęły wysoki poziom wykorzystania udostępnionych środków;

53.   zauważa jednak, że intendent został zobowiązany do:

   ściągnięcia nadwyżki w wysokości 248 953,91 EUR od PDE, 215 498,59 EUR od AEN, 69 317,14 EUR od ADIE i 24 799,11 EUR od EUD,
   ściągnięcia kwoty 121 670,10 EUR od EUD i 70 902,64 EUR od ADIE ze względu na brak zgodności z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003;

54.   zwraca się do sekretarza generalnego z pytaniem, czy kwoty te zostały ściągnięte;

55.   zauważa, że audytor wewnętrzny zweryfikował wdrażanie przepisów dotyczących dotacji dla partii politycznych na poziomie europejskim i przedstawił sprawozdanie w tej sprawie w sierpniu 2007 r.; wyraża zadowolenie, że dzięki temu powstał szczegółowy plan działań zatwierdzony przez administrację; wnioskuje, by wyniki audytu były przedmiotem procedury udzielenia absolutorium za 2007 r.;

56.   zauważa, że od 2008 r. budżet partii politycznej na poziomie europejskim może być finansowany w 85% z budżetu Parlamentu (do końca 2007 r. – w 75%); podkreśla, że taki poziom dotacji z Parlamentu nakłada na partie większą odpowiedzialność za prowadzoną działalność;

Dodatki na pomoc parlamentarną

57.   odnotowuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził i skrytykował niedociągnięcia w uregulowaniach Prezydium oraz że większość kwot wypłaconych posłom Parlamentu z tytułu dodatków na pomoc parlamentarną nie została dostatecznie udokumentowana w postaci potwierdzeń wydatków poniesionych w imieniu posłów; jednocześnie dostrzega wysiłki Prezydium i administracji podjęte w 2007 r. w celu naprawienia sytuacji; wyraża zadowolenie, że według informacji administracji do końca 2007 r. otrzymała ona 99% potwierdzeń za 2006 r.;

58.   zauważa jednak, że za lata 2004 i 2005 administracja otrzymała jedynie odpowiednio 57% i 51% wymaganych dokumentów; w tym kontekście odnotowuje decyzję polityczną o zastosowaniu wstecz przepisów przyjętych w dniu 13 grudnia 2006 r. do okresu 2004-2005;

59.   chciałby, w odniesieniu do obowiązku dostarczenia dowodów wykorzystania dodatków na pomoc parlamentarną w latach 2004 i 2005, by wszyscy posłowie zostali poinformowani, czy muszą jeszcze dostarczyć administracji wymagane dokumenty za ten okres, czy też ich sytuacja jest uregulowana;

60.   wzywa administrację do stosowania przepisów dotyczących dodatków dla posłów(30) w sposób prawidłowy i spójny, a także do szybkiego wykrycia nieprawidłowości i niedopatrzeń;

61.   zwraca się do administracji, aby ustanowiła procedurę przewidującą lepszą i przejrzystszą komunikację z posłami oraz systematyczne przestrzeganie terminów wysyłania dowodów, o których mowa w przepisach dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów, aby posłowie otrzymywali informacje pozwalające na dostosowanie się do procedury i do obowiązkowego kalendarza Trybunału Obrachunkowego w zakresie sporządzania sprawozdania rocznego, a także ostateczne potwierdzenie dla posłów po zamknięciu sprawy;

62.   zachęca grupę roboczą Prezydium ds. statutu posłów do przedstawienia uwag, które pozwolą szybko udzielić stosownej odpowiedzi na uwagi audytora wewnętrznego przedstawione w sprawozdaniu na temat dodatków na pomoc parlamentarną; w świetle sprawozdania grupy roboczej i w kontekście nowych przepisów przygotowywanych przez właściwe organy polityczne potwierdza odpowiedzialność administracji za dopilnowanie, by dodatki na pomoc parlamentarną były przyznawane zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansami, legalności i prawidłowości; rozumie problemy i trudności związane z harmonizacją dodatków na pomoc parlamentarną z przepisami socjalnymi i podatkowymi każdego z 27 państw członkowskich; zwraca się o niezwłoczne rozpoczęcie niezbędnych negocjacji z państwami członkowskimi i z rządem belgijskim; podkreśla, że ta niewątpliwie złożona operacja nie może zablokować równoczesnego wdrażania nowych przepisów w sprawie dodatków na pomoc parlamentarną;

63.   zauważa, że sprawozdanie audytora wewnętrznego zawiera zalecenie dotyczące dwuetapowej zmiany warunków zatrudnienia asystentów posłów: w pierwszym etapie stosunek umowny między asystentem (asystentami) a posłem powinien we wszystkich przypadkach być oparty na umowie o pracę z wykorzystaniem obowiązkowego poprawionego wzoru umowy; celem drugiego etapu jest objęcie asystentów warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

64.   podkreśla, że pomoc parlamentarna wymaga elastyczności i mobilności, a nowy statut asystentów powinien określać minimalne standardy w zakresie wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, zgodnie z właściwym prawodawstwem europejskim;

65.   odnotowuje jednogłośne decyzje Konferencji Przewodniczących i Prezydium z dnia 6 i 10 marca 2008 r.:

   wzywające swoją administrację do zapewnienia spójnego stosowania i wdrażania wewnętrznych przepisów Parlamentu w sprawie zwrotu wydatków na pomoc parlamentarną;
   udzielające sekretarzowi generalnemu mandatu do nawiązania kontaktu z Komisją i Radą w celu zapewnienia możliwości ustanowienia nowego zestawu zasad dotyczących asystentów posłów w postaci zmienionego systemu dla pracowników kontraktowych, przy równoczesnym zachowaniu swobody posłów co do rekrutacji asystentów i niezależnego określania poziomu ich wynagrodzenia;
   zobowiązujące grupę roboczą ds. statutu posła, asystentów i funduszu emerytalnego do pilnego przeprowadzenia szczegółowej oceny funkcjonowania obecnych przepisów oraz – we względu na wagę sprawy – do przedstawienia propozycji niezbędnych ich zdaniem zmian w przepisach;
  

podkreśla z naciskiem, że w skład wspomnianej grupy roboczej w charakterze obserwatora powinien wchodzić członek Komisji Kontroli Budżetowej jako komisji właściwej w sprawach dotyczących absolutorium; w tym kontekście przypomina Prezydium o komentarzach dotyczących Sekcji I – Parlament Europejski zawartych w rezolucji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(31) i w rezolucji z dnia 26 września 2006 r. zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja I – Parlament Europejski(32); wzywa właściwe organy do przedstawienia Komisji Kontroli Budżetowej sprawozdania z postępów osiągniętych przed końcem 2008 r.;

66.   nalega w szczególności, by:

   zgodnie z ust. 76 wspomnianej rezolucji z dnia 26 września 2006 r. Parlament zawierał umowy ramowe wyłącznie z przedsiębiorstwami z państw członkowskich, które specjalizują się w zarządzaniu umowami pod względem kwestii podatkowych i spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego zgodnie z właściwym prawem krajowym, i oczekuje, że administracja opracuje harmonogram pełnego wdrożenia tego ustępu do 1 września 2008 r.;
   do czasu znalezienia stałego rozwiązania umowami z usługodawcami zarządzali tymczasowo płatnicy z państw członkowskich, zważywszy, że nieprawidłowości ujawnione w audycie wewnętrznym dotyczą przede wszystkim tych właśnie umów; płatnik był odpowiedzialny za zgodność umów z usługodawcami z prawodawstwem danego państwa członkowskiego w zakresie podatków i ubezpieczenia społecznego oraz z przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów i diet posłów, które nadal wymagają odpowiedniego dostosowania; nie akceptowano żadnej umowy z usługodawcą, która nie spełnia tych przepisów;
   pozycja administracji PE umożliwiała jej wykazanie Trybunałowi Obrachunkowemu, jakie kwoty i na jakich warunkach wypłacono posłom dla asystentów, płatników i usługodawców;
   nie zatrudniano krewnych posłów;
   niezgodność z prawodawstwem państw członkowskich lub z (następnie zrewidowanymi) przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów i diet posłów musiała powodować automatyczne zawieszenie wypłat i ściągnięcie nienależnie wypłaconych kwot;

67.   wnioskuje, by przepisy wykonawcze statutu posłów(33) mające skutki finansowe były oficjalnie przedkładane Komisji Kontroli Budżetowej do uprzedniego zaopiniowania;

68.   wyraża zadowolenie, że Prezydium zatwierdziło w dniu 25 września 2006 r. Kodeks asystentów i stażystów w Parlamencie Europejskim, którego egzemplarz otrzymali wszyscy posłowie;

69.   zwraca się do sekretarza generalnego o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej do końca 2008 r. o liczbie wydanych poleceń ściągnięcia nienależnych kwot i o łącznej sumie objętej tymi poleceniami;

Dobrowolny fundusz emerytalny

70.   stwierdza, że w listopadzie 2006 r. dobrowolny fundusz emerytalny liczył 659 członków; stwierdza, że miesięczne składki do funduszu na jednego posła wynoszą 3354,21 EUR i są pokrywane w następujący sposób: jedną trzecią, to jest 1180,07 EUR, płaci poseł (ta część składki jest automatycznie potrącana z jego diety), zaś dwie trzecie, to jest 2236,14 EUR, płaci Parlament;

71.   zwraca uwagę na kwestie dotyczące przejrzystości i źródeł dochodów, poruszone we wspomnianej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r.;

72.   podkreśla, że deficyt aktuarialny dobrowolnego funduszu emerytalnego (istniejący od 2001 r.) zmniejszył się z 43 756 745 EUR w 2004 r. i 28 875 471 EUR w 2005 r. do 26 638 000 w 2006 r., co poprawiło aktuarialny poziom finansowania (76,8% w 2004 r., 86,1% w 2005 r. i 88,4% w 2006 r.); podkreśla, że w ciągu ostatnich lat rynki giełdowe okazały się bardzo niestabilne, dlatego też nie ma żadnej pewności co do przyszłego stanu deficytu aktuarialnego funduszu; podkreśla w tym kontekście, że fundusz zainwestował 73% środków w akcje; zauważa, że zarządzający funduszem mieli dokonać aktualizacji deficytu aktuarialnego do końca grudnia 2007 r. w terminie do 15 marca 2008 r.;

73.   zwraca uwagę Prezydium na pkt 84 wspomnianej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r., zgodnie z którym po wejściu w życie Statutu posłów do Parlamentu Europejskiego dobrowolny fundusz emerytalny powinien ograniczyć się do honorowania istniejących praw (nabytych do czerwca 2009 r.), co oznacza, że ani obecni posłowie, ani inni członkowie nie będą mogli dalej płacić składek do funduszu;

74.   wyraża zdziwienie niedawnym zaleceniem Konferencji Przewodniczących z dnia 13 marca 2008 r., wydanego po tym, jak o opinię zwróciła się grupa robocza Prezydium ds. statutu posłów, asystentów i funduszu emerytalnego, zgodnie z którym członkowie dobrowolnego funduszu emerytalnego będą mogli nadal nabywać kolejne prawa emerytalne po wejściu w życie statutu posłów; przypomina Prezydium jako organowi decyzyjnemu w tej sprawie o politycznej woli Parlamentu, wyrażonej w rezolucjach w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu za lata budżetowe 2004 i 2005, zgodnie z którą po wejściu w życie statutu posłów działalność dobrowolnego funduszu emerytalnego powinna być stopniowo ostatecznie zamykana i ograniczać się do honorowania nabytych praw; nalega, by grupa robocza Prezydium przygotowała niezbędne środki zgodnie z decyzjami Parlamentu;

Przygotowanie wdrożenia traktatu lizbońskiego

75.   przypomina, że w 2006 r. Parlament zamierzał " zbadać, czy należy zmienić strukturę administracyjną, czy też w większym stopniu wspierać podstawową działalność, aby zoptymalizować prace instytucji "(34); przypomina również, że Parlament stwierdził jednocześnie, "że zwiększenie odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego w ramach decyzji legislacyjnych oznacza konieczność przeznaczenia znacznie większych środków na tę główną działalność"(35);

76.   odnotowuje odpowiedź administracji na temat wdrożenia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa;

77.   przypomina również, że traktat lizboński znacznie rozszerza zakres współdecyzji, która staje się normalną procedurą legislacyjną; w związku z tym Parlament staje się równoprawnym współprawodawcą w przypadku 95% prawodawstwa europejskiego;

78.   w tym kontekście zwraca się do administracji, aby do 30 listopada 2008 r. przedstawiła:

   tabelę stanu personelu Parlamentu (urzędników i innych pracowników) w podziale na stopień, dyrekcję generalną, narodowość i płeć, wraz z oceną,
   analizę wykorzystania budżetu na badania w dyrekcjach generalnych;

79.   przypomina, że w procedurze budżetowej na 2007 r. Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o przeprowadzenie średnioterminowej oceny jej zapotrzebowania na pracowników i dostarczenie szczegółowego sprawozdania na temat personelu pomocniczego i jego funkcji koordynacyjnych; zwraca się do swojej administracji o przeprowadzenie oceny stanu personelu na tej samej podstawie i przy użyciu tych samych instrumentów; chce, aby sprawozdanie z oceny przekazano Komisji Kontroli Budżetowej w stosownym czasie do celów absolutorium za 2007 r.; w tym kontekście chce wiedzieć, ilu urzędników i innych pracowników wspiera posłów w działalności współlegislacyjnej, ilu pracowników pracuje dla delegacji parlamentarnych, a ilu zapewnia wsparcie administracyjne Parlamentu;

Monitorowanie absolutorium za 2005 r.

80.   z satysfakcją zauważa, że szacowane koszty funkcjonowania instytucji związane z rozproszeniem miejsc pracy obniżono z 203 000 000 EUR w 2002 r. do 155 000 000 EUR w 2007 r.; podkreśla, że zmniejszenie kosztów wyniosło blisko 24% w ciągu pięciu lat; zwraca się do swojej administracji o dalszą racjonalizację wydatków; podkreśla, że wymóg utrzymania kilku miejsc pracy Parlamentu ustanowiono w traktatach; uważa, że należy zapewnić jak najlepszą koordynację między tymi miejscami pracy; zaznacza, że obywatele nie rozumieją, dlaczego Parlament musi utrzymywać trzy miejsca pracy;

81.   odnotowuje odpowiedź administracji(36) na pytanie o możliwość utworzenia europejskiego organu ds. nieruchomości, zgodnie z którą " utworzenie jednego dużego urzędu, który będzie zlecał budowę i utrzymywanie lokali dla instytucji i organów Unii Europejskiej, nie odpowiada zaleceniom ekonomicznym i najlepszym praktykom zarządzania"; stwierdza jednocześnie, że pożądana jest ściślejsza współpraca;

82.   zauważa, że nie odnotowano żadnego postępu w negocjacjach z rządem belgijskim w sprawie działek zajmowanych przez budynki D4-D5 i ich uzbrojenia; zwraca się do wiceprzewodniczącego ds. polityki nieruchomości o jak najszybsze nawiązanie kontaktu z nowym rządem belgijskim;

83.   odnotowuje postępy w sprawie wniosków o opracowanie planu Kioto-plus; przypomina, że w dniu 18 czerwca 2007 r. Prezydium:

   zwróciło się do sekretarza generalnego o ogłoszenie przetargu na ocenę powodowanej przez Parlament Europejski emisji CO2;
   zapoznało się z przeprowadzonym przez dyrekcję przeglądem celów środowiskowych i kluczowych działań na przyszłość i zatwierdziło go;
   przyjęło kalendarz przyszłych etapów EMAS;
   zwróciło się do sekretarza generalnego o sporządzenie szczegółowego planu działań;
   postanowiło utworzyć grupę roboczą odpowiedzialną za monitorowanie emisji CO2, składającą się z dwóch członków Prezydium, którzy zostaną wyznaczeni na późniejszym etapie procesu EMAS;
   potwierdziło zasadę włączenia wszystkich inicjatyw środowiskowych do EMAS i zgodziło się, że należy dopilnować dostępności środków na udoskonalenie EMAS;

84.   wnioskuje, by Komisji Kontroli Budżetowej sygnalizowano również wszelkie inne postępy;

Wielojęzyczność

85.   podkreśla rosnące znaczenie kodeksu postępowania w sprawie wielojęzyczności dla prac parlamentarnych posłów; wyraża zaniepokojenie faktem, że oba sprawozdania półroczne z 2006 r. w sprawie wdrożenia kodeksu postępowania wykazały niedociągnięcia dotyczące wydajnego korzystania z usług tłumaczenia ustnego; stwierdza w związku z tym, że dostępne środki nie zostały przyznane w najbardziej ekonomiczny sposób oraz że niedobór dotknął w największy stopniu komisje i delegacje parlamentarne oraz grupy polityczne; w tym kontekście, a także biorąc pod uwagę sprawozdanie w sprawie wielojęzyczności przyjęte w dniu 5 września 2006 r., zwraca się do sekretarza generalnego o znalezienie wraz z użytkownikami wspólnego rozwiązania;

Polityka informacyjna i komunikacyjna

86.   przypomina, że w ramach polityki informacyjnej i komunikacyjnej Parlamentu rozszerzono działania i utworzono nowe instrumenty mające znaczny wpływ finansowy na budżet na 2006 r. (wszechnica, telewizja internetowa, infrastruktura audiowizualna); zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie sprawozdania na temat wdrożenia i oceny polityki informacyjnej i komunikacyjnej przed końcem lipca 2008 r.;

Technologie informacyjne

87.   podkreśla znaczenie technologii informacyjnych dla Parlamentu ogólnie, a w szczególności dla jego działalności parlamentarnej; wyraża ubolewanie, że wprowadzone udoskonalenia dotyczyły przede wszystkim prezentacji instytucji w Internecie i intranecie, a nie sposobów ułatwienia i zwiększenia skuteczności prac legislacyjnych;

Różne

88.   zwraca się do sekretarza generalnego o przesyłanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej kopii wszystkich sprawozdań Prezydium, w tym sprawozdań grup roboczych, a także Konferencji Przewodniczących, które przynoszą skutki finansowe;

89.   zauważa, że sprawa różnicy w wysokości 4 136 125 franków belgijskich między otrzymanymi kwotami a odpowiednimi zapisami księgowymi została rozwiązana w 2007 r., w związku z czym sprawa ta zostanie ujęta w absolutorium za rok budżetowy 2007;

Wnioski z debaty w komisji nad projektem sprawozdania

90.   ponownie zwraca uwagę na znaczenie priorytetów budżetowych w procedurze udzielania absolutorium, a jednocześnie jest nadal przekonany, że wyniki procedury udzielania absolutorium mają nieocenioną wartość dla procedury budżetowej; wyraża zatem zadowolenie, że ścisła współpraca między Komisją Budżetową a Komisją Kontroli Budżetowej zyska na znaczeniu w ramach traktatu z Lizbony;

91.   z zadowoleniem zauważa postępy we wdrażaniu priorytetów budżetowych na 2006 r.; będzie jednak nadal zwracać uwagę na realizację wszystkich priorytetów;

92.   odnotowuje (poufne) sprawozdanie audytora wewnętrznego w sprawie dodatków na pomoc parlamentarną, w którym przeanalizowano mechanizmy kontroli wewnętrznej w tej dziedzinie i zaproponowano usprawnienia; podkreśla, że na wszystkich etapach przygotowywania projektu sprawozdania administracja w pełni i zgodnie z zasadą przejrzystości współpracowała ze sprawozdawcą; podkreśla również że Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Trybunał Obrachunkowy zostały wezwane do zbadania sprawozdania z audytu wewnętrznego i do podjęcia stosownych działań na podstawie płynących z niego wniosków; wyraża ubolewanie z powodu naruszenia postanowień regulaminu Parlamentu dotyczących poufności oraz z powodu publikacji osobistych i politycznych interpretacji informacji poufnych; uważa że takie interpretacje dają fałszywy obraz celów i wniosków sprawozdania;

93.   wzywa swoje właściwe organy, by podjęły odpowiednie działania w celu przyjęcia na posiedzeniu plenarnym, zgodnie z załącznikiem VII sekcja A ust. 1 akapit czwarty regulaminu Parlamentu i wystarczająco wcześnie z punktu widzenia procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2007, postanowień dotyczących obiegu administracyjnego dokumentów poufnych, zatwierdzonych przez Prezydium w dniu 13 listopada 2006 r.;

94.   ubolewa, że nie odnotowano żadnego postępu w negocjacjach z rządem belgijskim w sprawie działek zajmowanych przez budynki D4-D5 i w sprawie ich uzbrojenia; nalega, by rząd belgijski wywiązał się ze stanowczego zobowiązania politycznego podjętego wobec Parlamentu.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 318 z 29.12.2007.
(4) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(5) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 156.
(9) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, pkt 10.6.
(10) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(11) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(12) Dz.U. C 318 z 29.12.2007.
(13) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(14) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(15) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(16) PE 349.540/Bur/ann/def.
(17) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 156.
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, pkt 10.6.
(19) Dz.U. L 177 z 6.7.2007, str. 3.
(20) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 3..
(21) Decyzja Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, str. 1).
(22) Art. 276 ust. 1 traktatu WE.
(23) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 156.
(24) Dz.U. C 318 z 29.12.2007, str. 3.
(25) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, pkt 10.6.
(26) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, pkt 10.12.
(27) Ust. 5 swojej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r.
(28) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1). Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).
(29) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.
(30) Dokument PE 113.116/BUR./rev. XXIV/03-2007 z dnia 1 marca 2007 r.
(31) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0474, zwłaszcza ust. 23 i 24.
(32) Dz.U. L 177 z 6.7.2007, str. 3, ust. 73-79.
(33) PE 388.087/BUR/GT/REV 10.
(34) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 156, ust. 19.
(35) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 156, ust. 20.
(36) Pismo sekretarza generalnego z dnia 29 października 2007 r. (317124).


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja II - Rada
PDF 221kWORD 55k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, Sekcja II - Rada (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
P6_TA(2008)0135A6-0096/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1)

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0364/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0096/2008),

1.   udziela Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, jak również krajowym i regionalnym organom kontroli w państwach członkowskich, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja II– Rada (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0364/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0096/2008),

1.   zauważa, że w 2006 r. Rada dysponowała środkami na zobowiązania w łącznej kwocie 626 102 378,31 EUR (2005 r.: 586 182 640,52 EUR), z czego wykorzystano 91,79%, mniej niż w 2005 r. (96,69%);

2.   zwraca uwagę, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r., sprawozdania finansowe Rady wykazują pozytywny wynik ekonomiczny w wysokości 90 578 934 EUR oraz identyczne kwoty (498 579 523 EUR) po stronie aktywów i pasywów;

3.   wyraża ubolewanie, ze w przeciwieństwie do innych instytucji Rada nie przedstawia Parlamentowi rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na dżentelmeńską umowę z 1970 r. (rezolucja zapisana w protokole posiedzenia Rady w dniu 22 kwietnia 1970 r.) oraz brak jakiegokolwiek odpowiedniego wymogu w rozporządzeniu finansowym; wzywa Radę do ponownego rozważenia decyzji o niepublikowaniu i nieprzekazywaniu Parlamentowi sprawozdania z działalności i do wykazania się większą odpowiedzialnością wobec obywateli i podatników;

4.   podkreśla widniejące w ust. 10.14 wyżej wymienionego sprawozdania rocznego stwierdzenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), że Rada przedłużyła umowę na dostawę usług telekomunikacyjnych na posiedzenia Rady Europejskiej, które to przedłużenie zostało niewłaściwie uzasadnione powołaniem się na art. 126 ust. 1 lit.e) przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego;

5.   zgadza się w tym kontekście z ETO, że przed wygaśnięciem umowy należało zastosować otwartą procedurę przetargową; rozumie jednak wyjątkowe okoliczności opisane przez Radę w odpowiedziach, a mianowicie, że cały wysiłek sekretariatu Rady musiał być skoncentrowany na projektach związanych z zajmowaniem nowego budynku LEX; odnotowuje, że dalsze przedłużenie umowy bez przetargu miało miejsce w 2007 r.; z zadowoleniem przyjmuje jednak fakt, że nowa procedura przetargowa została rozpoczęta, a po jej rozstrzygnięciu powinna zostać zawarta nowa umowa poczynając od lipca 2008 r.;

6.   z satysfakcją zauważa, że Rada zdołała zmniejszyć o około dwie trzecie nagromadzony i niewykorzystany urlop wyrównawczy przyznany personelowi dawnych kategorii A i B przed 31 grudnia 1997 r.; odnotowuje, że administracja Rady wydała instrukcje nakazujące zupełną eliminację nagromadzonego urlopu do 2009 r., oraz zachęca Radę do respektowania tego narzuconego z własnej woli terminu;

7.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe wewnętrzne zasady Sekretariatu Generalnego Rady odnoszące się do delegacji i dotyczące kosztów zakwaterowania weszły w życie z dniem1 czerwca 2007 r., wcześniej niż Rada pierwotnie przewidywała (październik 2007 r.) w reakcji na uwagi ETO za rok budżetowy 2005;

8.   odnotowuje z satysfakcją powołanie grupy zadaniowej oraz wydane przez nią zalecenia w celu zreformowania systemu zwrotu kosztów podróży delegatów członków Rady; wspiera zamiar Rady kontynuowania przeprowadzania surowych kontroli oświadczeń składanych przez państwa członkowskie dopóki nie zacznie prawidłowo działać nowy elektroniczny system identyfikatorów, który ma być wprowadzony na początku 2009 r.;

9.   zwraca uwagę, że Wydział Ogólnych Spraw Administracyjnych otrzymał między 1 stycznia 2005 r. i 1 lipca 2007 r. zadanie, między innymi, koordynacji i monitorowania wdrożenia zaleceń audytora wewnętrznego, uniemożliwiając mu w ten sposób zapewnienie kontroli działań prowadzonych w następstwie jego własnych zaleceń; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że obowiązek ten znowu spoczywa na audytorze wewnętrznym;

10.   podkreśla, że wyżej wymieniona dżentelmeńska umowa stanowi, jeśli chodzi o sekcję budżetu dotyczącą Parlamentu, że "Rada zobowiązuje się do niezmieniania preliminarza wydatków Parlamentu Europejskiego. Zobowiązanie to jest wiążące jedynie wtedy, gdy preliminarz ten nie stoi w sprzeczności z przepisami Wspólnoty, w szczególności odnoszącymi się do Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników oraz do siedziby instytucji";

11.   podtrzymuje swoją opinię, że biorąc pod uwagę datę podpisania dżentelmeńskiej umowy oraz znaczne rozbieżności między użytymi w niej słowami a nadawanym im sensem lub interpretacją, powinna ona zostać poddana rewizji; w każdym razie nie ma obecnie przeszkód, aby Rada została poddana zwykłej procedurze udzielania absolutorium, tak jak inne instytucje;

12.   w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada oraz wszystkie pozostałe organy i instytucje Wspólnoty akceptują najlepszą praktykę, zgodnie z którą Parlament udziela swoim sekretarzom generalnym absolutorium z wykonania budżetu; wyraża jednak zdecydowaną krytykę w związku z tym, że rozporządzenie finansowe nie zawiera żadnych odniesień do tej procedury, a jedynie przepisy dotyczące udzielenia absolutorium Komisji;

13.   wzywa do maksymalnej przejrzystości w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); wzywa Radę do zagwarantowania, że – zgodnie z pkt 42 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją i dotyczącego dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(11) – w budżecie Rady nie pojawią się żadne wydatki operacyjne w dziedzinie WPZiB;

14.   nalega, aby Rada wskazała dokładny charakter wydatków, pozycja po pozycji, w ramach tytułu 3 (Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych)(12) w sekcji 2 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 r., który dotyczy Rady, tak aby umożliwić Parlamentowi kontrolę czy wyżej wymienione porozumienie instytucjonalne jest przestrzegane; zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków, w miarę potrzeb, jeśli porozumienie jest łamane;

15.   zwraca się do Rady o dostarczenie Parlamentowi oceny ex-post poszczególnych misji w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz działań specjalnych przedstawicieli UE, których działalność jest rzekomo regularnie kontrolowana i oceniana.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(11) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/29/WE (Dz.U. L 6, 10.1.2008, s.7).
(12) Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. I/273.


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości
PDF 220kWORD 58k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
P6_TA(2008)0136A6-0097/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0365/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0097/2008),

1.   udziela Sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L)

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0365/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0097/2008),

1.   zwraca uwagę, że dostępne środki na zobowiązania, jakimi Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) dysponował w 2006 r. wynosiły 252 306 372,60 EUR (w 2005 r.: 232 602 467,74 EUR), przy czym stopień ich wykorzystania wyniósł 94,58%;

2.   zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej ze skutkiem od 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe ETS wykazuje negatywny wynik ekonomiczny za dany rok (1 529 933 EUR) oraz identyczne kwoty po stronie aktywów i pasywów (72 187 617 EUR);

3.   z satysfakcją odnotowuje zatwierdzenie przez ETS w lipcu 2007 r. zasad etyki obowiązujących członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do spraw Służby Publicznej(11), zawierających obowiązek przedłożenia oświadczenia o powiązaniach finansowych prezesowi Trybunału Sprawiedliwości; podkreśla jednak swe ponawiane już wezwanie do publikowania konkretnych oświadczeń, na przykład na stronie internetowej ETS, w celu zachowania jawności, pomimo iż obecnie brak takiego wymogu prawnego;

4.   wyraża zadowolenie z faktu, że z dniem 1 października 2007 r. utworzono dwie oddzielne jednostki administracyjne (jednostka audytu wewnętrznego i jednostka odpowiedzialna za weryfikację) posiadające dwóch niezależnych kierowników, kładąc tym samym kres sytuacji z lat ubiegłych, krytykowanej zarówno przez ETO jak i przez Parlament, w której szef służby kontroli wewnętrznej był odpowiedzialny za weryfikację ex-ante operacji finansowych urzędnika zatwierdzającego;

5.   z zadowoleniem przyjmuje informacje zawarte w odpowiedziach ETS na kwestionariusz sprawozdawcy na temat dokładnego charakteru i treści zaleceń wewnętrznej kontroli przeprowadzonej w 2006 r., z których wynika, że kontroler wewnętrzny ETS przeprowadził pięć kontroli szczegółowych i wystosował zalecenia dla sprawdzanych jednostek (w sprawie organizacji i zarządzania budżetem wizyt, w sprawie umów ubezpieczeniowych, procedur dotyczących minimalnych norm kontroli wewnętrznej, zarządzania kosztami przeprowadzki oraz w sprawie korzystania z telefonów); podkreśla jednak, że te zalecenia powinny zostać w pełni wdrożone;

6.   wyraża także zadowolenie z faktu, że po 2005 r., kiedy nie przeprowadzono żadnej weryfikacji ex-post, w 2006 r. jednostka audytu wewnętrznego i pomocy finansowej przeprowadziła weryfikację ex-post trzech typów wydatków, a mianowicie wydatków na dokumentację i bibliotekę oraz na pojazdy i połączenia telekomunikacyjne, która potwierdziła prawidłowość i zgodność kontrolowanych wydatków;

7.   z zadowoleniem przyjmuje redukcję liczby negocjowanych umów w stosunku do liczby zawartych umów z 38% w 2005 r. do 34% w 2006 r. (o wartości ponad 60 000 EUR, po zmianie przepisów wykonawczych(12) rozporządzenia finansowego); wzywa jednak o więcej starań ze strony ETS w kierunku dalszej redukcji tych proporcji;

8.   zwraca uwagę, że rok 2006 był pierwszym rokiem działalności, ściśle mówiąc, nowo powołanego Sądu do spraw Służby Publicznej po objęciu przez niego obowiązków w grudniu 2005 r.;

9.   zwraca uwagę, że choć liczba przetłumaczonych stron wzrosła o 24% w porównaniu z rokiem 2005 osiągając 669 668 stron w 2006 r., to liczba stron wysyłanych do tłumaczenia pozostała na stałym poziomie (645 176 w 2005 r. i 642 113 w 2006 r.), oraz że zaległości spowodowane rozszerzeniem w 2004 r. zostały zredukowane, dzięki działaniom podjętym przez ETS;

10.   zwraca uwagę na krytykę zawartą w sprawozdaniu specjalnym ETO nr 2/2007 dotyczącym wydatków na budynki, że niezależny ekspert, którego wyznaczenie przewidziano w umowie ramowej na rozbudowę głównego budynku ETS ("Palais"), nie został wyłoniony od początku, a pierwotna umowa ramowa określała tylko ogólne zasady;

11.   z satysfakcją zauważa, że niezależny ekspert (KPMG) został teraz w końcu wyłoniony i rozpoczął pracę kontrolując umowę i weryfikując ex-post wszystkie zapisy księgowe; ma nadzieję, że początkowy budżet będzie respektowany i zachęca ETS to ścisłego monitorowania wszystkich aspektów postępów projektu za pomocą przepisów wykonawczych regulujących monitoring;

12.   odnotowuje także z satysfakcją, że Wielkie Księstwo Luksemburga i ETS podpisały umowę najmu-kupna określającą przepisy konieczne dla uzupełnienia umowy ramowej z 2001 r. i przewidującą sprzedaż ETS gruntu, na którym kompleks się znajduje, za symboliczną kwotę 1 EUR kiedy ETS stanie się właścicielem budynków;

13.   przypomina, że Trybunał Obrachunkowy w ust. 35 swojego sprawozdania specjalnego nr 2/2007 dotyczącego wydatków instytucji na budynki skomentował następującymi słowami finansowanie rozbudowy budynku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu: "(…) Trybunał Sprawiedliwości nie był zaangażowany w przetarg i szczegółowe negocjacje dotyczące umowy (której klauzul i opcji nie zaaprobował wcześniej), nie jest też sygnatariuszem umów finansowych, mimo iż będzie musiał ponosić koszty finansowe (np. stopy procentowe, opłaty za zarządzanie). Departamenty Trybunału Sprawiedliwości zbadały procedurę zastosowaną przez rząd przy udzieleniu zamówienia na sfinansowanie projektu i podniosły kwestię niezapewnienia odpowiedniej konkurencji. (…)"; wzywa Komisję do przedstawienia wyników badań, których przeprowadzenie Komisja zapowiedziała w związku z tym w odpowiedzi na pytanie pisemne E-4016/2007, dotyczących naruszeń dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, najpóźniej do lipca 2008 r.;

14.   zwraca uwagę, że w 2006 r. liczba zatrudnionych urzędników i innych pracowników (personel pomocniczy, personel zatrudniony na czas określony i pracownicy kontraktowi) wzrosła w ciągu roku o 4,8% do 1786 osób;

15.   zauważa jednak z zaniepokojeniem nadal trwające problemy ETS z rekrutacją wykwalifikowanego personelu w ramach Regulaminu pracowniczego na niektóre stanowiska (głównie tłumacze ustni i eksperci od IT) w oparciu o organizowane przez EPSO konkursy;

16.   gratuluje ETS uwzględnienia w sprawozdaniu z działalności rozdziału opisującego działania podjęte w ciągu roku w reakcji na wcześniejsze decyzje Parlamentu w sprawie absolutorium i na sprawozdania ETO; domaga się jednak, aby ta sekcja, a także sprawozdanie dotyczące wewnętrznych kontroli wysłane przez ETS do organu udzielającego absolutorium, były bardziej szczegółowe.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(11) Dz.U. C 223 z 22.9.2007, str. 1.
(12) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).


Absolutorium z rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja V- Trybunał Obrachunkowy
PDF 219kWORD 56k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
P6_TA(2008)0137A6-0093/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0366/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. ,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając sprawozdanie zewnętrznego biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2006(4),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(5),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0093/2008),

1.   udziela Sekretarzowi Generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(7),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0366/2007)(8),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. ,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(9),

–   uwzględniając sprawozdanie zewnętrznego biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2006(10),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(11),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(12), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0093/2008),

1.   zauważa, że w 2006 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) dysponował środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 113 596 668,31 EUR (2005 r.: 107 548 618,24 EUR), a stopa ich wykorzystania w wysokości 89% była poniżej średniej wartości dla innych instytucji;

2.   zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej, która zaczęła obowiązywać w dniu 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe ETO wykazuje negatywny wynik ekonomiczny za rok budżetowy 2006 (32 000 EUR) oraz że pasywa przewyższają aktywa o 11 418 000 EUR;

3.   przypomina, że w roku budżetowym 2006 (jak również w roku budżetowym 2005) analizę sprawozdania finansowego ETO przeprowadziła spółka zewnętrzna, KPMG, która stwierdziła, że: "(...) sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz jego wyników operacyjnych za rok zamknięty tego dnia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., zawartymi w nim przepisami wykonawczymi, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego";

4.   odnotowuje pisemną odpowiedź ETO na pytania sprawozdawcy dotyczące księgowania świadczeń emerytalnych dla byłych członków ETO, zgodnie z którą zobowiązanie z tytułu emerytur na dzień 31 grudnia 2006 r. jest przez ETO ujęte w bilansie, a gwarancja państw członkowskich jest ujawniona w uwagach do tego samego bilansu, ale nie jest uwzględniona jako długoterminowe roszczenie wobec państw członkowskich; zauważa również, że w roku budżetowym 2006 świadczenia emerytalne na rzecz członków ETO wyniosły 2,3 mln EUR;

5.   ponownie wyraża opinię, że konieczne jest zapisanie w bilansie zarówno zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń emerytalnych, jak i długoterminowego roszczenia wobec państw członkowskich (na mocy udzielonej gwarancji finansowania systemu emerytalnego) w celu wyraźnego przedstawienia istniejących zobowiązań oraz rzeczywistych kosztów przeprowadzenia kontroli w UE, a także odzwierciedlenia zasad rachunkowości memoriałowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2005 r.;

6.   zauważa, że sprawozdanie wewnętrznego biegłego rewidenta ETO za rok 2006 było w znacznej mierze pozytywne oraz stwierdzało, że jakość dokumentacji przetargowych i umów była zadowalająca, chociaż "wybór uproszczonych procedur lub procedur derogacji mógłby być lepiej uzasadniony, natomiast dokumentację na poziomie ocen ofert należy poprawić"; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zalecenia przedstawione przez wewnętrznego biegłego rewidenta (ulepszenie odpowiednich szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz rejestrowanie wszystkich umów w pojedynczej bazie danych) zostały uwzględnione;

7.   wyraża zaniepokojenie, że, zgodnie z odpowiedziami na pytania sprawozdawcy, ETO w dalszym ciągu napotka trudności w zakresie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu spośród kandydatów wyłonionych w konkursach zorganizowanych przez EPSO, częściowo ze względu na wyższe koszty utrzymania w Luksemburgu oraz mniej atrakcyjną wysokość wynagrodzenia dla kategorii AD5 na podstawowym poziomie; przyjmuje jednak z zadowoleniem znaczący spadek liczby wolnych stanowisk z 74 w 2006 r. do 56 w 2007 r. i wyraża uznanie dla zamiaru ETO dalszego zmniejszania liczby wolnych stanowisk oraz ich względnego udziału w planie zatrudnienia w roku bieżącym i latach nadchodzących ;

8.   zauważa, że pięciu nowych członków dołączyło do ETO w 2006 r.; ponownie wyraża nadzieję, że możliwe będzie opracowanie bardziej racjonalnej struktury ETO przed kolejnym rozszerzeniem; zwraca się do ETO z prośbą o dokonanie analizy istniejących modeli w celu zmniejszenia całkowitej liczby członków; zwraca się ponownie z prośbą o uwzględnienie propozycji wprowadzenia systemu rotacyjnego, analogicznego do systemu obowiązującego w Radzie Prezesów EBC bądź systemu opartego na jednym głównym rewidencie; wzywa ETO do informowania Parlamentu o działaniach podejmowanych w następstwie przyjęcia niniejszego zalecenia do dnia 30 września 2008 r.;

9.   odnotowuje, że ETO przyjął nowe vademecum kontroli audytu oraz plan dalszego rozwoju audytu IT i przystosowania organizacji grup ds. audytu, tak by odzwierciedlały one wpływ budżetowania zadaniowego na audyt; zauważa również, że ETO dokonał samooceny w 2006 r., czego wynikiem było powstanie planu działania;

10.   zauważa, że wspomniany plan działania podlega wzajemnej weryfikacji przez międzynarodowy zespół przeprowadzający wzajemną weryfikację; zwraca się do prezesa ETO o przedkładanie aktualnych informacji odnośnie przebiegu analizy i wdrożenia planu działania,

11.   w odniesieniu do oświadczeń majątkowych członków ETO odnotowuje, że zgodnie z kodeksem postępowania przyjętym przez ETO jego członkowie składają oświadczenia o majątku i innych posiadanych aktywach (w tym udziałach, obligacjach zamiennych i świadectwach udziałowych, a także nieruchomościach gruntowych i budynkowych, wraz z informacją o działalności zawodowej małżonków) na ręce prezesa ETO, który zapewnia ich tajność, oraz że oświadczenia te nie są podawane do publicznej wiadomości;

12.   ponownie wzywa do zastosowania wymogu stanowiącego, że, z zasady i ze względu na przejrzystość, członkowie wszystkich instytucji UE powinni składać oświadczenia majątkowe dostępne w Internecie za pośrednictwem rejestru publicznego; wyraża rozczarowanie ze względu na fakt, że pomimo prośby wystosowanej w ubiegłym roku do dnia 30 września 2007 r. ETO nie poinformował Parlamentu o stosownych środkach, które podejmie w tym względzie.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 292 z 5.12.2007, str. 1.
(5) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(7) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(8) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(10) Dz.U. C 292 z 5.12.2007, str. 1.
(11) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(12) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
PDF 222kWORD 56k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C6-0367/2007 –2007/2042(DEC))
P6_TA(2008)0138A6-0098/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0367/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0098/2008),

1.   udziela Sekretarzowi Generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L)

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczny-Społeczny (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0367/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0098/2008),

1.   zwraca uwagę, że dostępne środki na zobowiązania, jakimi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) dysponował w 2006 r. wynosiły 112 389 673,52 EUR (w 2005 r.: 106 880 105,67 EUR), przy czym stopień ich wykorzystania wyniósł 97,01%;

2.   zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe EKES wykazuje negatywny wynik ekonomiczny w wysokości 2 204 729 EUR (deficyt) oraz identyczne kwoty po stronie aktywów i pasywów (164 448 636 EUR);

3.   z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w grudniu 2007 nowego porozumienia o współpracy administracyjnej między EKES i Komitetem Regionów (KR) na okres 2008-2014; wyraża przekonanie, że współpraca między tymi dwoma instytucjami będzie korzystna z finansowego punktu widzenia dla podatnika europejskiego;

4.   z zadowoleniem przyjmuje wyraźne zobowiązanie obydwu Komitetów mające na celu harmonizację standardów kontroli wewnętrznej w oparciu o najlepsze praktyki, jak również wszelkie inne procedury odnoszące się do Wspólnych Służb;

5.   zauważa, że w nowym porozumieniu najważniejsze obszary (infrastruktura, informatyka i telekomunikacja, jak również tłumaczenia wraz ze sporządzaniem dokumentów) pozostawiono w gestii Wspólnych Służb, podczas gdy pewna ograniczona liczba zadań - takich jak usługi wewnętrzne, usługi społeczno-medyczne, biblioteka i prasa - została rozdzielona;

6.   podkreśla jednak, że taki rozdział powinien pozostać bez wpływu na budżet i w związku z tym wzywa obydwa Komitety do przeprowadzenia, w ramach oceny średniookresowej, wspólnej analizy celem sprawdzenia czy takie przesunięcie środków będzie korzystne dla obydwu stron; wzywa obydwa Komitety do ciągłego informowania o drobnych porozumieniach o współpracy w dziedzinach objętych rozdziałem;

7.   podkreśla uwagę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawartą w ustępie 10.19 wyżej wspomnianego sprawozdania rocznego, że w odniesieniu do zamówień publicznych zaistniały pewne uchybienia w zarządzaniu i kontroli; zauważa niepokojąco wysoki odsetek procedur negocjacyjnych przeprowadzanych zamiast przetargów w ramach całości wydatków na zamówienia; przyjmuje jednak z zadowoleniem informację Wspólnych Służb, z której wynika, że na większość prac budowlanych, które wcześniej zlecano w ramach procedur negocjacyjnych, podpisano nowe umowy po przeprowadzeniu przetargów, lub że procedury przetargowe są w toku;

8.   w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w ramach Wspólnych Służb działu ds. zleceń udzielającego wsparcia w dziedzinie zamówień publicznych wszystkim departamentom operacyjnym Wspólnych Służb; zauważa, że zgodnie z nowym porozumieniem, dział ds. weryfikacji Wspólnych Służb został przeniesiony do odpowiednich służb w ramach Komitetów;

9.   zauważa, że zgodnie z odpowiedziami Wspólnych Służb na kwestionariusz sprawozdawcy, po zajęciu w roku 2007 budynków Remorqueur i Van Maerlant, wykorzystane jest obecnie 92% całkowitej powierzchni biurowej Komitetów i potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone na najbliższe kilka lat;

10.   odnotowuje, w związku z remontem hallu wejściowego do budynku Montoyer, że audytor wewnętrzny EKES stwierdził w swoim sprawozdaniu, że "nie odnalazł elementów sugerujących, że można zakwestionować nałożenie kar za opóźnienia w remoncie hallu budynku Montoyer". podkreśla, że sprawozdanie to zostało przekazane do OLAF i że nie spowodowało żadnych skutków znanych EKES lub KR;

11.   zauważa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności EKES uznał za niewystarczającą liczbę kontroli ex post przeprowadzonych w 2006 r. ; z satysfakcją przyjmuje działania podjęte przez EKES celem poprawy tej sytuacji, w tym stworzenie stabilnej sytuacji w dziedzinie zatrudnienia, poprawę interoperacyjności inspektorów itd.;

12.   uważa za sprawę o zasadniczym znaczeniu, aby kontrole przeprowadzane na przykład przez urzędników zatwierdzających, inspektorów i audytorów były wystarczająco rygorystyczne; podkreśla w tym kontekście znaczenie odpowiedniej liczby wyrywkowych kontroli we wszystkich sektorach, prowadzonych jako uzupełnienie kilku kontroli o strategicznym znaczeniu w obszarach większego ryzyka;

13.   odnotowuje z satysfakcją w tym kontekście osobiste zapewnienie parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej przez sekretarza generalnego EKES o odpowiednich gwarancjach i zabezpieczeniach odnośnie do skuteczności i regularności kontroli ex ante i ex post;

14.   przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie komitetu złożonego z trzech członków EKES, wspomaganego przez audytora zewnętrznego i przedkładającego sprawozdania przewodniczącemu EKES i którego zadania obejmują między innymi kontrolę niezależności służby audytu wewnętrznego oraz ocenę działań podejmowanych w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniach z audytu;

15.   w nawiązaniu do postępowania karnego wszczętego w Belgii przeciwko byłemu członkowi EKES w sprawie kosztów podróży (o którym mowa w ustępie 4 rezolucji Parlamentu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium(11)), zauważa z ubolewaniem, że rozprawa przed sądem została pięciokrotnie odroczona, w tym trzy razy na wniosek obrony; odnotowuje z satysfakcją, że administracja EKES przedstawiła pisemne dowody, że EKES nie podejmował działań na rzecz takiego odraczania;

16.   odnotowuje z satysfakcją, że ogólny przegląd przepisów w sprawie zwrotu kosztów podróży i spotkań członków EKES przeprowadzony dnia 10 października 2007 r. miał na celu poprawę i uproszczenie odpowiednich procedur, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i równego traktowania wszystkich członków, z uwzględnieniem postępu technologicznego (rozwiązania takie jak: e-bilet, internetowa rezerwacja miejsc hotelowych oraz video-konferencje).

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(11) Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, str. 171.


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VII - Komitet Regionów
PDF 224kWORD 62k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja VII – Komitet Regionów (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
P6_TA(2008)0139A6-0095/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0368/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komitetu Regionów dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0095/2008),

1.   udziela Sekretarzowi Generalnemu Komitetu Regionów absolutorium z wykonania budżetu Komitetu Regionów na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja VII – Komitet Regionów (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0368/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komitetu Regionów dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0095/2008),

1.   zauważa, że w 2006 r. Komitet Regionów dysponował środkami na zobowiązania w łącznej kwocie 74.391.953,27 EUR (2005 r.: 69.570.456,32 EUR), z czego wykorzystano 97,94%;

2.   zauważa, że po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2005 r. zasady rachunkowości memoriałowej sprawozdania finansowe Komitetu Regionów wykazują ujemny wynik ekonomiczny za rok budżetowy 2006 (8.306.761 EUR) oraz identyczne kwoty aktywów i pasywów (101.124.165 EUR);

3.   wyraża zadowolenie z podpisania w grudniu 2007 r. nowego porozumienia o współpracy administracyjnej między Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów na lata 2008-2014; jest przekonany, że współpraca między tymi dwoma instytucjami będzie korzystna pod względem finansowym dla europejskich podatników;

4.   wyraża zadowolenie z wyraźnego dążenia obu Komitetów do realizacji celu polegającego na zharmonizowaniu, w oparciu o najlepsze praktyki, wewnętrznych standardów kontroli, a także wszystkich innych procedur finansowych związanych ze wspólnymi służbami;

5.   zauważa, że nowe porozumienie utrzymuje najważniejsze dziedziny (infrastrukturę, technologie informatyczne i telekomunikację oraz tłumaczenia, z uwzględnieniem przygotowywania dokumentów) w zakresie uprawnień wspólnych służb, natomiast oddzielona jest ograniczona liczba służb, jak służby wewnętrzne, służba socjalno-medyczna, biblioteka i mała poligrafia;

6.   nalega jednak, aby to oddzielenie nie miało wpływu na budżet i w związku z tym apeluje do obu Komitetów, aby w ramach przeglądu śródokresowego dokonały wspólnej analizy umożliwiającej ocenę, czy to przesunięcie zasobów jest dla nich obu korzystne; wzywa oba Komitety, aby informowały Parlament o mikro-porozumieniach o współpracy w dziedzinach, których dotyczy oddzielenie;

7.   wskazuje na uwagę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zawartą w punkcie 10.19 wyżej wspomnianego sprawozdania rocznego, że wystąpiły pewne niedociągnięcia w zakresie zarządzania i kontroli w związku z zamówieniami publicznymi; z niepokojem zauważa wśród wszystkich wydatków na udzielanie zamówień dużą liczbę procedur negocjacyjnych zamiast zaproszeń do składania wniosków; wyraża jednak zadowolenie z informacji dostarczonych przez wspólne służby, z których wynika, że w odniesieniu do większości usług związanych z budynkami, na które wcześniej udzielano zamówień po procedurach negocjacyjnych, nowe mowy podpisano po przetargu lub trwają właśnie procedury przetargowe;

8.   w tym kontekście wyraża zadowolenie z utworzenia w ramach wspólnych służb wydziału ds. umów udzielającego wsparcia wszystkim departamentom operacyjnym wspólnych służb w zakresie zamówień publicznych; zauważa, że zgodnie z nowym porozumieniem służba weryfikacyjna wspólnych służb została przekazana do własnych służb każdego z Komitetów;

9.   zauważa, że – jak wynika z odpowiedzi wspólnych służb na kwestionariusz sprawozdawcy – po objęciu w 2007 r. budynków Remorqueur i Van Maerlant, zajęte jest obecnie 92% łącznej powierzchni biurowej Komitetów, a ich potrzeby w zakresie pomieszczeń zostały zaspokojone na najbliższe lata;

10.   zauważa, że w związku z remontem holu wejściowego w budynku Montoyer audytor wewnętrzny EKES stwierdził w swoim sprawozdaniu, że "nie znalazł elementów, które sugerowałyby, że rozliczenie kar za opóźnione zakończenie remontu holu wejściowego w budynku Montoyer było bezzasadne"; wskazuje, że to sprawozdanie zostało przesłane do OLAF i że nie spowodowało to żadnych dalszych działań, o których wiedziałby EKES lub Komitet Regionów;

11.   zauważa, że służba weryfikacji została w 2006 r. przeniesiona z wydziału ds. budżetu i finansów do ogólnego wydziału administracyjnego w celu lepszego podkreślenia zasady podziału zadań i niezależności tej służby; zauważa także, iż Komitet Regionów uważa, że w 2006 r. przeprowadził zadowalającą liczbę kontroli ex-post i że zażądał od wszystkich swoich służb w 2007 r. skontrolowania 5% wszystkich akt; wyraża zadowolenie z faktu, że Komitet Regionów znacznie zwiększył zasoby i zdolności swojej służby kontroli finansowej;

12.   uważa za niezwykle istotne, aby kontrole przeprowadzane na przykład przez urzędników zatwierdzających, kontrolerów i audytorów były wystarczająco rygorystyczne; w tym kontekście podkreśla znaczenie wystarczającej liczby wyrywkowych kontroli we wszystkich sektorach, a nie tylko w tych kilku strategicznych sektorach wiążących się z większym ryzykiem;

13.   wskazuje na uwagę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zawartą w punkcie 10.23 wyżej wspomnianego sprawozdania rocznego, że w kontekście procedury weryfikacyjnej ex post administracja Komitetu Regionów stwierdziła, że w przypadku jednej z delegacji krajowych koszty podróży zrefundowane członkom delegacji (bilety lotnicze) na podstawie faktur odręcznie wypisanych przez biuro podróży były przeciętnie o 83% wyższe niż cena rzeczywiście naliczona przez linie lotnicze za wykorzystany bilet;

14.   zauważa, że w związku z tym administracja Komitetu Regionów przeprowadziła rozległe dochodzenie w tej sprawie, które zostało zakończone w lipcu 2007 r. i którego wyniki, zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, nie wykazały, że kwoty zapłacone za koszty administracyjne były uzasadnione;

15.   zauważa z zadowoleniem, że Komitet Regionów zdecydował, że dalsze refundacje będą uzależnione od spełnienia pewnej liczby warunków i wstrzymał wszystkie zwroty kosztów na podstawie dokumentów podróży zakupionych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami; wyraża zadowolenie, że Komitet Regionów poinformował także OLAF o przebiegu kontroli ex post i środkach przyjętych przez administrację Komitetu;

16.   zauważa, że kontrola wewnętrzna dotycząca przelewów wynagrodzeń, która została zakończona w 2006 r. i która obejmowała dogłębny przegląd wszystkich istniejących przelewów ujawniła, że "istniały niedociągnięcia jeżeli chodzi o podział funkcji w tym obszarze (funkcje związane z przelewami i kontrolą wewnętrzną), a środowisku kontroli należało nadać większy priorytet w związku z przedmiotowym ryzykiem"; zauważa także, że w lutym 2007 r. miały miejsce dalsze działania związane z zaleceniami wewnętrznego audytora; apeluje do administracji Komitetu Regionów o zapewnienie pełnej realizacji wszystkich zaleceń audytu;

17.   zauważa, że w wyniku dochodzenia OLAF stwierdził, że osiem przelewów nie było zgodnych z przepisami i zalecił odzyskanie nadpłaconych kwot od zainteresowanych urzędników; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie środki odzyskano już na początku 2007 r.; zauważa także, że w odniesieniu do sześciu pracowników OLAF zalecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a w przypadku pięciu z nich przekazał także akta władzom belgijskim;

18.   zauważa, że w odpowiedzi na wniosek władz belgijskich organ mianujący Komitetu Regionów w dniu 6 lipca 2007 r. odebrał immunitet zainteresowanym urzędnikom, aby mogli zostać przesłuchani przez władze; zauważa również, że do tej pory administracja Komitetu Regionów nie otrzymała żadnych informacji na temat dalszych kroków, jakie władze belgijskie zamierzają podjąć w związku z tymi aktami;

19.   zauważa z zadowoleniem, że sekretarz generalny Komitetu Regionów wszczął postępowanie administracyjne, które przeprowadził były zastępca dyrektora generalnego Komisji; wskazuje, że w dwóch spośród pięciu przypadków, w których akta przekazano władzom belgijskim, organ mianujący Komitetu Regionów podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną; rozumie, że zgodnie z regulaminem pracowniczym ostateczną decyzję w tych sprawach można podjąć jedynie po wydaniu ostatecznego wyroku przez sąd belgijski;

20.   zauważa, że w trzech pozostałych przypadkach organ mianujący podejmie decyzję o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego gdy tylko otrzyma konieczne informacje co do dalszych działań, jakie władze belgijskie zamierzają podjąć w związku z tymi aktami; zauważa także, że w innej sprawie, w której OLAF nie przekazał akt władzom belgijskim organ mianujący, zgodnie z zaleceniami z postępowania administracyjnego, podjął decyzję o skierowaniu ostrzeżenia do zainteresowanego urzędnika; ponownie domaga się, aby surowo ścigać wszystkie przypadki, w których można udowodnić nieuczciwe zachowania;

21.   zwraca się do Komitetu Regionów o rozważanie zastosowania proporcjonalnych środków dyscyplinarnych, jeżeli będzie tego wymagał wynik spraw oczekujących na rozstrzygnięcie przez właściwe sądy;

22.   zauważa z zadowoleniem, że Komitet Regionów nie ma już szczególnych problemów w zakresie rekrutacji i że dysponuje już niemal pełną kwotą wynegocjowaną z pozostałymi instytucjami.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
PDF 270kWORD 53k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0369/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0092/2008),

1.   udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0369/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0092/2008),

1.   zwraca uwagę, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Rzecznik) dysponował w 2006 r. środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 7 682 538 EUR (w 2005 r.: 7 224 554 EUR), przy stopie wykorzystania wynoszącej 88,13%, co jest poniżej średniej innych instytucji;

2.   zauważa, że sprawozdania finansowe Rzecznika za rok 2006 ukazują negatywny wynik finansowy za ten rok (EUR 1 214 375) oraz identyczne sumy całkowite aktywów i pasywów (2 308 799 EUR);

3.   zauważa, że w okresie 2003 do 2006 miał miejsce systematyczny wzrost środków na zobowiązania z 4 438 653 EUR do 7 682 538 EUR (+73%) i etatów z 31 do 57 (+84%), podczas gdy liczba skarg wzrosła z 2 436 do 3 830 (+57%), a liczba nowo rozpoczętych dochodzeń z 253 do 258 (+2%);

4.   podkreśla, że Europejski Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie dała podstaw do żadnych uwag w odniesieniu do Rzecznika;

5.   podkreśla, że Biuro Rzecznika przejęło od stycznia 2006 r. pełną odpowiedzialność za zarządzanie swym personelem; w tym kontekście zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem z audytu wewnętrznego instytucji nr 06/04, audyt przeprowadzony w celu oceny rzetelności zarządzania i procedur kontrolnych dotyczących ustalania indywidualnych uprawnień pracowników "nie wykazał obszarów poważnego ryzyka w zarządzaniu i procedurach kontrolnych, ale potwierdził, że instytucja powinna zająć się szeregiem konkretnych kwestii";

6.   zwraca uwagę, że informacje przedstawione w sprawozdaniu z działalności za rok 2006 przez głównego intendenta delegowanego, iż samoocena skuteczności wewnętrznych ram kontroli służb Rzecznika przeprowadzona została ponownie na początku 2007 r., i wypływająca z tego ogólna sytuacja, ukazały zadowalający poziom wdrożenia norm kontroli wewnętrznej (85% w stosunku do 76% w 2004 r.); ponadto zauważa jednak, że stwierdzono konieczność poprawy skuteczności w niektórych obszarach (identyfikacja newralgicznych funkcji); zachęca Rzecznika do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz dalszej poprawy skuteczności ram kontroli wewnętrznej;

7.   z zadowoleniem zauważa, że nowa umowa ramowa o współpracy na czas nieokreślony pomiędzy Rzecznikiem i Parlamentem dotycząca zapewnienia określonych usług administracyjnych, w tym budynków, IT, łączności, doradztwa prawnego, usług medycznych, szkoleń, tłumaczeń pisemnych i ustnych, została wynegocjowana w 2005 r., podpisana w marcu 2006 r., i weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.; ponadto zauważa, że zdaniem Rzecznika nowa umowa jest w pełni zadowalająca;

8.   z zadowoleniem zwraca uwagę, że pierwszy sekretarz generalny Rzecznika mianowany został w dniu 1 sierpnia 2006 r.;

9.   z niepokojem dostrzega w sprawozdaniu rocznym Rzecznika, że jego instytucja napotkała w 2006 r. trudności związane z naborem pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do wykwalifikowanych prawników, ze względu na dwie kolejne fale rozszerzenia (zakończenie naboru z państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i przygotowanie naboru na 2007 r.), rotacji pracowników oraz trudności z przyciągnięciem i utrzymaniem kandydatów w Strasburgu na umowach czasowych; zauważa, że w nadchodzących latach Rzecznik spodziewa się mniejszych trudności związanych z rekrutacją personelu;

10.   wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Rzecznika w dniu 14 grudnia 2007 r. decyzji w sprawie rocznej deklaracji interesów Rzecznika; z zadowoleniem zauważa, że deklaracja ta została opublikowana na stronie internetowej Rzecznika;

11.   z zadowoleniem przyjmuje gotowość Rzecznika do przystąpienia do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(11) w drodze stosowania systemu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999(12); z zadowoleniem zauważa, że Rzecznik w piśmie wysłanym 9 stycznia 2008 r. zaprosił OLAF do przedstawienia poglądów dotyczących przydatności i warunków potencjalnego przystąpienia Rzecznika do tego porozumienia.

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(11) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.
(12) Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1).


Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych
PDF 267kWORD 50k
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
P6_TA(2008)0141A6-0094/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0370/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego wraz z odpowiedziami udzielonymi przez kontrolowane instytucje(3),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0094/2008),

1.   udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0370/2007)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego wraz z odpowiedziami udzielonymi przez kontrolowane instytucje(8),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0094/2008),

1.   zwraca uwagę, że Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) dysponował w 2006 r. środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 4 138 378 EUR (w 2005 r: 2 840 733 EUR), z czego wykorzystano 93,3%;

2.   odnotowuje, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie dopatrzył się żadnych istotnych uchybień podczas kontrolowania EIOD; zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej ze skutkiem od 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe EIOD wykazuje negatywny wynik ekonomiczny za 2006 rok (1 402 513 EUR) oraz identyczne kwoty po stronie aktywów i pasywów (23 517 EUR);

3.   odnotowuje, że dnia 7 grudnia 2006 r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu i Rady wraz z EIOD podpisali porozumienie o współpracy administracyjnej, które zostało przedłużone o kolejne 3 lata ze skutkiem od dnia16 stycznia 2007 r.;

4.   odnotowuje, że w oparciu o powyższe porozumienie o współpracy Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych zapewnia obsługę administracyjną wszystkich misji EIOD oraz te same przepisy wewnętrzne mają zastosowanie do zwrotu kosztów zakwaterowania poniesionych w czasie delegacji dla obu kategorii pracowników EOID: dla inspektora i jego zastępcy oraz dla personelu;

5.   zauważa z satysfakcją, że procedury wcześniejszej kontroli ex post i wydawania ostatecznych opinii przez EIOD są dosyć zaawansowane, oraz że narzucony przez EIOD termin wyznaczony na wiosnę 2007 r. spowodował nasilenie starań instytucji i organów w kierunku wypełnienia obowiązku powiadomienia;

6.   odnotowuje, że decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. EIOD postanowił powołać strukturę kontroli wewnętrznej adekwatną do jego działalności i wymogów;

7.   z zadowoleniem przyjmuje coroczną publikację przez EIOD i jego zastępcę oświadczenia o powiązaniach finansowych w formie podobnej do tej, jaka jest corocznie publikowana przez posłów do Parlamentu Europejskiego, zawierającej istotne informacje o kwestiach takich jak podlegająca opodatkowaniu działalność zawodowa oraz piastowanie stanowisk lub działalność, za którą pobierają wynagrodzenie;

8.   gratuluje EIOD decyzji z dnia 12 września 2007 r. o przystąpieniu do porozumienia międzyinstytucjonalnego z 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie wewnętrznego dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(11) podczas stosowania systemu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999(12);

(1) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(2) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(4) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(6) Dz.U. L 78 z 15.3.2006.
(7) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.
(8) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1
(9) Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.
(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(11) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.
(12) Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
PDF 448kWORD 97k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
P6_TA(2008)0142A6-0111/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 Rady z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0111/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 Rady z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(9), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0111/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 Rady z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(14), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0111/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   zachęcał Fundację do zwrócenia baczniejszej uwagi na przeniesione w 2005 r. środki na zobowiązania związane z wydatkami administracyjnymi (tytuł II) oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem (tytuł III), pozostające na wysokim poziomie i wynoszące odpowiednio 37 % oraz 44 %;
   zachęcał Fundację do przedstawienia programu prac wyrażającego jej wkład pod względem wykonanych zadań i w wymierny sposób;
   wyraził zaniepokojenie faktem, że w roku 2005 nie został sporządzony ani kompleksowy dokument analizujący ryzyko związane z aspektami finansowym i operacyjnym działalności Fundacji, ani też nie dokonano walidacji procedur wprowadzonych przez urzędników zatwierdzających w celu zagwarantowania dokładności i kompletności informacji finansowych wysyłanych przez nią do księgowego, z wyjątkiem aspektów dotyczących przetwarzania danych;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżki kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje ustalenie, że pewne agencje skrytykowane zostały za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego etc.; uważa, że główną tego przyczyną jest fakt, że przepisy i rozporządzenie finansowe są dostosowane do większych instytucji, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących agencje i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie odpowiednich przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić w życie zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym, rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami oraz wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ustęp 23 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r(17)., w którym PE zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobnie do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29)(18), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedstawiony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Kwestie szczegółowe

32.   zauważa, że w przypadku roku budżetowego 2006 Trybunał Obrachunkowy ponownie stwierdził wysokie kwoty przeniesionych środków (43% środków na wydatki administracyjne (tytuł II) i 45% środków na działalność związaną z funkcjonowaniem (tytuł III));

33.   zwraca uwagę na fakt, że chociaż Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że Fundacja w roku budżetowym 2006 r. przestrzegała we wszystkich głównych założeniach przepisów dotyczących wiarygodności, zaobserwowano liczne wady, szczególnie w odniesieniu do zasady jednoroczności budżetowej, do przyznania dwóch umów oraz do zapisania w budżecie na rok 2006 kwot, które wydane zostaną w całości w roku 2007, a także do niespełnienia kryteriów selekcji urzędników, co wzbudza podejrzenia, że w trakcie procedur nie przestrzegano zasad przejrzystości i niedyskryminacji;

34.   zwraca uwagę na krytyczne stwierdzenie Trybunału, że jeśli chodzi o procedury rekrutacyjne, kryteriów wyboru nie ustalały na początku komisje rekrutacyjne ani nie były one określane zgodnie z ogłoszeniami o naborze, a także na odpowiedź Fundacji, że obecnie wszystkie ogłoszenia o naborze zawierają wyraźną informację o tym, czy zdanie testu jest warunkiem niezbędnym do przejścia konkursu;

35.   zauważa, że w bilansie Fundacji grunty i nieruchomości wyceniono na 1,8 mln EUR (chociaż koszt budowy w 1992 r. wyniósł 7,2 mln EUR), a skumulowana nadwyżka wynosi 4,09 mln EUR;

36.   zwraca uwagę na fragment rocznego sprawozdania Fundacji za 2006 r., w którym podaje ona, że w 2006 r. wprowadziła system zarządzania projektami w celu poprawienia sprawności organizacyjnej poprzez zwiększenie przejrzystości i lepszą koordynację wykorzystywania zasobów oraz że wprowadzono też system monitorowania działalności dla dalszego zwiększenia wydajności; ponadto rozszerzono system zamówień, aby zwiększyć jego elastyczność;

37.   zauważa ponadto, że w 2006 r. Fundacja rozpoczęła ocenę ex post programu prac w latach 2001–2004 w połączeniu ze śródokresową oceną wybranych aspektów bieżącej pracy Fundacji, co ma na celu ustalenie wpływu, wartości dodanej i skuteczności organizacji; zwraca się o informacje dotyczące wyników oceny.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 60
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 116
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str.1,. Rozporządzenie ostatni zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str 1).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 60.
(7) Dz.U. C 309, 19.12.2007, str.116.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 139 z 30.5.1975 str.1,. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L184 z 15.7.2005, str 1).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 60.
(12) Dz.U. C 309, 19.12.2007, str.116.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str.1,. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str 1).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 85.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu na rok finansowy 2003 dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 75).
(18) Dz.U. C 273, z 15.11.2007, str.1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Fundacja Kształcenia
PDF 445kWORD 100k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
P6_TA(2008)0143A6-0114/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), a w szczególności jego art. 11,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0114/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(9), a w szczególności jego art. 11,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0114/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Fundacji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(14), a w szczególności jego art. 11,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0114/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   zwrócił uwagę Fundacji na wysoki (ponad 40 %) wskaźnik przeniesienia środków na zobowiązania, przeznaczonych na działania operacyjne; zachęcał Fundację do poprawy programowania swoich działań;
   krytycznie podchodził do faktu opublikowania przez Fundację w Dzienniku Urzędowym – niezgodnie ze swoim rozporządzeniem finansowym – jedynie budżetu w wersji skróconej, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach;
   ubolewał nad tym, że Fundacja wciąż nie ukończyła wprowadzania swojego systemu kontroli wewnętrznej oraz nad tym, że pod koniec 2005 r. nie było analizy zagrożeń operacyjnych i kontroli ex post oraz że księgowy nie zatwierdził jeszcze systemów informacji księgowej i inwentaryzacji;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenie techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów agencji przeznaczonych na określony cel, a więc również do obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt krytykowania niektórych agencji za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; uważa, że główną tego przyczyną jest fakt, iż większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez łączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć ową masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność), lub o pilne opracowanie odpowiednich przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiednio rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do swojej właściwej komisji o honorowanie tej rewizji, a jeżeli Komisja jej nie dokona – o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić w życie zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dopasować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do ich różnych indywidualnych rozporządzeń finansowych;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym, a także rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, oraz wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 25 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)) ), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o: i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedstawiony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Kwestie szczegółowe

32.   wyraża zadowolenie ze skutecznego wykonania budżetu za rok budżetowy 2006;

33.   odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału za 2006 r., w której stwierdza on, że wbrew przepisom art. 31 ramowego rozporządzenia finansowego, który wymaga, aby w budżecie publikowanym w Dzienniku Urzędowym podawano zarówno środki na zobowiązania, jak i środki na płatności wraz z harmonogramem płatności w przypadku środków zróżnicowanych, w swoim budżecie za 2006 r. Fundacja opublikowała tylko środki na zobowiązania, co narusza zasady prezentacji budżetu;

34.   zwraca ponadto uwagę na ustalenie Trybunału odnośnie do dwóch obowiązujących wieloletnich umów między Fundacją a Komisją zawartych w 2004 r. i dotyczących programów MEDA i TEMPUS, w którym Trybunał stwierdza, że Fundacja wpisała do budżetu całkowitą kwotę umowną tych dochodów, zamiast rozbić ją na poszczególne kwoty otrzymywane w każdym roku;

35.   wyraża zaskoczenie, że w sprawozdaniu Trybunału nie ma wzmianki o fakcie, że poświadczenie wiarygodności sporządzone przez dyrektora (załączone do rocznego sprawozdania z działalności Fundacji) zostało wydane z zastrzeżeniami dotyczącymi

   niepewności politycznej w krajach partnerskich,
   zarządzania finansami w związku z umową z Tempus,
   ewentualnych społecznych, prawnych, finansowych lub związanych z renomą Fundacji skutków pomocy technicznej w ramach Tempus;

36.   zauważa uwzględnienie w bilansie pozycji "prawo użytkowania" w kwocie 5 mln EUR (stanowiącej część kosztów przebudowy budynku) oraz kwoty 12 mln EUR na rachunkach bankowych;

37.   zauważa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji stwierdza ona, w odniesieniu do stosowania regulaminu pracowniczego i rozporządzenia finansowego wobec agencji, że:

   poprzez ograniczenie standardowych grup zaszeregowania regulamin pracowniczy nie pozwala na sprostanie zapotrzebowaniu kadrowemu wyspecjalizowanych agencji, które muszą zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych lub doświadczonych specjalistów na główne stanowiska, a także stwarza problemy pod względem mobilności i rozwoju kariery zawodowej;
   rozporządzenie finansowe niekoniecznie jest odpowiednie dla niewielkiej agencji takiej jak Fundacja, która zarządza funduszami pochodzącymi z różnych źródeł i prowadzi działalność dokonując stosunkowo niewielkich transakcji w krajach partnerskich, które mogą posiadać niskiej jakości usługi finansowe i administracyjne oraz wysoki poziom korupcji.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 63.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 122.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 131 z 23.5.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1638/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 22).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 63.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 122.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 131 z 23.5.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1638/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 22).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 63.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 122.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 131 z 23.5.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1638/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 22).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 142.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora Europejskiej Fundacji Kształcenia z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, str. 114).
(18) Dz.U. C 273, z 15.11.2007, str. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
PDF 449kWORD 102k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
P6_TA(2008)0144A6-0110/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(4), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0110/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(9), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0110/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(14), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0110/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały, z jednym zastrzeżeniem, przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   przypomniał, że środki na działalność operacyjną nie zostały w pełni wykorzystane (anulowanie 15% środków na zobowiązania i 20% środków na płatności oraz 15% środków przeniesionych na rok kolejny), w szczególności po reorganizacji procedur dotyczących udzielania zamówień;
   domagał się pełnego zastosowania zasady rozdziału obowiązków intendenta i księgowego, aby uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce w 2005 r., kiedy to niektóre obowiązki księgowych były wykonywane przez działy, za które odpowiedzialny jest intendent;
   nalegał, aby Centrum stosowało standardowe procedury rekrutacji w celu uniknięcia sytuacji, jaka miała miejsce w 2005 r., kiedy wysokie stanowisko kierownicze zostało obsadzone w wewnętrznej procedurze selekcyjnej, choć zewnętrzna procedura zapewniłaby szerszy wybór kandydatów;
   wyraził zaniepokojenie z powodu wysokiego poziomu nieprawidłowości odnotowanych przez Trybunał Obrachunkowy w przeanalizowanych szczęściu umowach, z których tylko jedna nie wykazała nieprawidłowości;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Kluczowe zagadnienia

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe należy zastosować potrącenie techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczynę tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność), lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiednio rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić w życie zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym, a także rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, oraz wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy: a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu, a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 27 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29)(18), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o: i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedstawiony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Kwestie szczegółowe

32.   wyraża zadowolenie z właściwego wykonania budżetu za rok budżetowy 2006;

33.   zauważa, że Centrum dołożyło starań, umocniło i rozwinęło swój wewnętrzny system nadzoru poprzez poprawę skuteczności swojej roli i działań operacyjnych;

34.   jest przekonany, że Centrum odgrywa kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji na szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym, a także wśród społeczeństwa obywatelskiego; nalega, aby stał się bardziej skuteczny w realizacji swoich celów; ponownie wyraża uznanie dla pracy wykonywanej przez Centrum, który nadal spełnia powierzone mu zadania niezwykle skutecznie;

35.  zauważa, że w przypadku roku budżetowego 2006 Trybunał Obrachunkowy opatrzył wydane przez siebie poświadczenie wiarygodności zastrzeżeniem, że mimo iż w sprawozdaniu za rok poprzedni Trybunał zwracał uwagę na brak podstawy prawnej do decyzji Komisji Odwoławczej Centrum o przyznaniu pracownikowi odszkodowania za szkodę niemajątkową nieuwzględnioną w regulaminie pracowniczym, odszkodowanie to zostało mimo wszystko wypłacone w 2006 r.;

36.   odnotowuje odpowiedź Centrum, iż zgodność z prawem zakwestionowanej decyzji została następnie potwierdzona przez Służbę Prawną Komisji; odnotowuje również późniejszą odpowiedź Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą problem został rozwiązany w taki sposób, że zastrzeżenie Trybunału powinno być odtąd interpretowane jako uwaga na temat ryzyka w zarządzaniu;

37.   zwraca uwagę na pozostałe uwagi Trybunału Obrachunkowego zawarte w jego sprawozdaniu na temat Centrum, dotyczące:

   wysokiego odsetka środków przeniesionych lub anulowanych, wraz z dużą liczbą przesunięć budżetowych;
   braku odpowiednich procedur inwentaryzacji w odniesieniu do identyfikacji, rejestracji i kapitalizacji zasobów;
   niepełnej dokumentacji procesów kontroli wewnętrznej;
   braku podstawy prawnej do zwrotu czesnego za szkoły, do których uczęszczają dzieci niektórych pracowników Centrum;
   braku skutecznej kontroli wiarygodności dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe osób ubiegających się o pracę;
   nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień;

38.   z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Centrum w grudniu 2006 r. audytora wewnętrznego;

39.   odnotowuje oświadczenie zawarte w księgach rachunkowych Centrum, zgodnie z którym w sprawozdaniu z kontroli służby IAS z grudnia 2006 r. potwierdzono, że procedury są obecnie odpowiednie, a wcześniejsze zalecenia IAS zostały albo w pełni wdrożone, albo znajdują się na zaawansowanym etapie wdrażania;

40.   odnotowuje informację zawartą w sprawozdaniu rocznym, zgodnie z którą w 2006 r. podjęto znaczne wysiłki w celu poprawy warunków kontroli wewnętrznej oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie zawarte w sprawozdaniu rocznym, że po raz pierwszy w rocznym planie zarządzania na 2007 r. zawarto planowy mechanizm zarządzania ryzykiem ex-ante;

41.   zauważa, że ustalenia OLAF-u dotyczące określonych zamówień w latach 2001-2005 zostały przekazane właściwym organom sądowniczym w Grecji;

42.   odnotowuje stworzenie ram współpracy pomiędzy Centrum i Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, które zostały zatwierdzone podpisami dyrektorów dwóch agencji w 2006 r., a ich celem jest zapewnienie wykorzystywania dostępnych funduszy na badania w obszarach wspólnego zainteresowania;

43.   zauważa, że po stronie aktywów w bilansie Centrum figuruje zapis dotyczący gruntów i budynków (4,57 mln EUR), wraz ze skumulowaną nadwyżką w wysokości 5 mln EUR po stronie pasywów.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 46.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 86.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 46.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 86.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 46.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 86.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 78.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, str. 69).
(18) Dz.U. C 273, z 15.11.2007, str.1
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135)..


Absolutorium za rok 2006: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
PDF 414kWORD 88k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
P6_TA(2008)0145A6-0124/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej(4), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0124/2008),

1.   udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu centrum na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Centrum(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej(9), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0124/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Centrum(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej(14), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0124/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

   - wyraził zaniepokojenie faktem, że anulowano ponad 50% całkowitej kwoty zobowiązań przeniesionej z roku budżetowego 2004; wezwał Centrum do poprawy programowania wydatków administracyjnych;
   - wezwał Centrum do rozwiązania problemu związanego z prawem własności intelektualnej w odniesieniu do bazy danych IATE;
   - wyraził nadzieję, że konflikt pomiędzy Centrum a Komisją dotyczący uiszczanej przez pracodawcę części składek emerytalnych dla pracowników Centrum zostanie jak najszybciej rozwiązany;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swoje potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną tego przyczynę uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełną zgodność z wymogami;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiednio rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła przynajmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji i szczegółowych rozporządzeń finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 27 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, punkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do punktu 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, punkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych przedstawiony przez Komisję (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (punkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

32.   odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału za 2006 r., w której stwierdza on, że skumulowana nadwyżka budżetowa za 2006 r. wyniosła 16,9 mln EUR i w 2007 r. Centrum zwróci swoim klientom 9,3 mln EUR; zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że taka kumulacja nadwyżek świadczy o tym, że stosowano niewystarczająco precyzyjną metodę ustalania cen;

33.   zwraca ponadto uwagę na ustalenie Trybunału, że w procedurze rekrutacji tłumaczy Centrum nie przedstawiło dokumentacji zasad stosowanych do oceny kwalifikacji kandydatów;

34.   na podstawie ostatecznego sprawozdania finansowego zauważa, że Centrum ujęło w rezerwie kwotę 2 021 126 EUR na część składek emerytalnych uiszczaną przez pracodawcę oraz kwotę 197 000 EUR na niewykorzystane urlopy;

35.   zauważa, że zarząd Centrum mianował nowego dyrektora, który objął stanowisko w dniu 1 maja 2006 r.;

36.   wyraża nadzieję, że wkrótce zostanie rozwiązany problem pomieszczeń biurowych Centrum oraz rozwiązana zostanie kwestia płatności składek emerytalnych uiszczanych przez pracodawcę;

37.   z zadowoleniem przyjmuje informację zawartą w sprawozdaniu z działalności Centrum dotyczącą tego, że w 2006 r. kontynuowało ono wdrażanie zaleceń IAS Komisji w zakresie ukończenia oraz aktualizacji opisów funkcji, uświadomienia urzędnikom zatwierdzającym ich obowiązków, dłuższych terminów publikowania zawiadomień o wolnych stanowiskach, odpowiedniego monitorowania działań Centrum, oceny ryzyka, jasnego zdefiniowania statusu agencji jako instytucji dotowanej lub samofinansującej się oraz zagwarantowania procedury "hand-over" dla wszystkich głównych funkcji;

38.   zauważa, że Centrum zatrudniło audytora wewnętrznego w lutym 2008 r.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 42.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 94.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(4) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 13).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 42.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 94.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(9) Dz.U. L 314 z 07.12.1994, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 13).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 42.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 94.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(14) Dz.U. L 314 z 07.12.1994, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 13).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 122.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 101).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
PDF 446kWORD 98k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
P6_TA(2008)0146A6-0117/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(4), a w szczególności jego art. 23,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0117/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(9), a w szczególności jego art. 23,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0117/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(14), a w szczególności jego art. 23,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0117/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu centrum za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   zauważył, że wykonanie budżetu na rok budżetowy 2005 cechował niski poziom środków na zobowiązania (84%) i znaczący wskaźnik przeniesienia środków na zobowiązania (całościowo 35%, a prawie 90% na wydatki operacyjne), lecz sytuacja ta została częściowo spowodowana problemami ściśle związanymi z okresem rozpoczęcia działalności przez centrum;
   wyraził ubolewanie, że żadne zobowiązania budżetowe na rok budżetowy 2005 nie zostały podjęte przed zobowiązaniami prawnymi, a w tym samym okresie wszystkie płatności centrum zostały przeprowadzone przez księgowego bez wydania polecenia zapłaty przez intendenta;
   zauważył, że przeciwnie do postanowień regulaminu finansowego centrum, w 2005 r. rozliczenia centrum nie były prowadzone zgodnie z zasadą podwójnego księgowania, powodując ryzyko wystąpienia błędów;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez ETO, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżki kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt krytykowania niektórych agencji za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; uważa, że główną tego przyczyną jest fakt, że przepisy i rozporządzenie finansowe są dostosowane do większych instytucji, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących agencje i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie odpowiednich przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o honorowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, do wprowadzenia zmian w omawianym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykonania budżetu przez omawianą agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła przynajmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami finansowymi; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego powinny być zawarte w ramowym rozporządzeniu finansowym agencji i w ich różnych indywidualnych rozporządzeniach finansowych;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym, rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami oraz wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w której zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedłożony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Kwestie szczegółowe

32.   uznaje centrum za instytucję odgrywającą ważną rolę we wzmacnianiu i rozwoju europejskiego nadzoru nad chorobami, systemów wczesnego ostrzegania i wydawania autorytatywnych naukowych opinii na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe i nowo pojawiające się choroby zakaźne; odnotowuje z satysfakcją, że celem wypełnienia swego mandatu centrum zdołało wypracować istotny szereg produktów i usług w 2006 r.;

33.   odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2006 r., w której stwierdza on, że prawie 45% zobowiązań zaciągniętych w ciągu roku zostało przeniesione i w drugiej połowie 2006 r. dokonano wielu przesunięć spowodowanych głównie niedokładnym oszacowaniem potrzeb kadrowych, o czym nie poinformowano w odpowiednim terminie zarządu centrum;

34.   wyraża zaniepokojenie ustaleniem Trybunału, że ponownie zaciągnięte zobowiązania prawne nie były poprzedzone zobowiązaniami budżetowymi, co stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia finansowego;

35.   zwraca się do centrum o podjęcie koniecznych działań w związku z uwagą Trybunału, który stwierdził, że prawa dostępu do komputerowego systemu zarządzania budżetem nie zawsze były zgodne z upoważnieniami udzielonymi przez dyrektora oraz że księgowy nie zatwierdził jeszcze głównych procedur zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności;

36.   zauważa odpowiedzi centrum zawierające informacje, że:

   oszacowano wewnętrzne możliwości oraz podjęto środki w celu zlikwidowania zidentyfikowanych słabych punktów i usprawnienia systemów wewnętrznej kontroli;
   centrum wyznaczyło urzędnika ds. bezpieczeństwa systemów finansowych (SI2) i ustanowiło służby kontroli wewnętrznej;

37.   na podstawie rachunku dochodów i wydatków centrum stwierdza, że w 2006 r. dzięki dochodom w wysokości 15,8 mln EUR osiągnęło ono wynik ekonomiczny w kwocie 5,3 mln EUR, a łączne środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 7,2 mln EUR, oraz że w bilansie ujęto kwotę 400 000 EUR na prefinansowanie, która ma zostać zwrócona Komisji;

38.   przypomina, że budżet centrum zwiększył się z 4,53 mln EUR w 2005 r. do 17,15 mln EUR w 2006 r., a liczba pracowników wzrosła z 43 do 85; zauważa, że poza kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał Obrachunkowy, w maju 2006 r. Centrum zostało skontrolowane przez IAS Komisji, czego skutkiem był plan działania, oraz że w 2006 r. centrum ustanowiło komitet audytu;

39.   z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w sprawozdaniu rocznym centrum 24 standardów kontroli wewnętrznej; jest zdania, że stanowi to pożyteczny przykład dla wszystkich agencji.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 49.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 99.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 49.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 99.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 1.
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 49.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 99.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 1.
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 170.
(17) Wszystkie rezolucje dotyczące agencji zostały opublikowane w Dz.U. L 196 z 27.7.2005.
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
PDF 446kWORD 97k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
P6_TA(2008)0147A6-0116/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), a w szczególności jego art. 15,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0116/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Centrum(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(9), a w szczególności jego art. 15,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0116/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006,

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Centrum(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(14), a w szczególności jego art. 15,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0116/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie 40% odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środków;
   zwrócił uwagę na braki proceduralne w przypadku rekrutacji personelu i delegacji służbowych i zachęcił Centrum do właściwego stosowania tych procedur;
   zwrócił uwagę, że kontrola procedur zamówień i kontraktów wykazała pewną liczbę uchybień;
   zachęcił Centrum do zawarcia inwentarza materialnych aktywów trwałych w rachunkach ogólnych, ponieważ brak odpowiedniego systemu oznakowania uniemożliwia zapewnienie kontroli lokalizacji tych aktywów;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   podkreśla, że wśród podlegających obecnie audytowi i absolutorium organów zewnętrznych UE znajdują się nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze powołane w celu realizacji określonych programów, a w niedalekiej przyszłości również znajdą się wśród nich wspólne przedsiębiorstwa powołane na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.  7 nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną tego przyczynę uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiednio rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła przynajmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji i szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami lub o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia te sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 25 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o (i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz (ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedłożony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.  30 w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Kwestie szczegółowe

32.   przyjmuje do wiadomości następujące uwagi Trybunału Obrachunkowego zawarte w sprawozdaniu za rok 2006

   Centrum ograniczyło wysokość przeniesień do 25% w 2006 r. (40% w 2005 r.);
   nastąpiły opóźnienia płatności w ramach umów o przyznaniu dotacji na rzecz krajowych centralnych punktów Reitox (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii);
   jedna z zatrudnionych osób nadal pobierała wynagrodzenie od Centrum, mimo że po zakończeniu długotrwałego oddelegowania do Komisji w Brukseli nie podjęła pracy w Lizbonie; zauważa, że sprawa ta jest obecnie przedmiotem postępowania prawnego w ramach regulaminu pracowniczego;

33.   z zadowoleniem przyjmuje starania Centrum na rzecz poprawy wykonania budżetu; wyraża jednak ubolewanie z powodu wciąż zbyt wysokiego poziomu przeniesień;

34.   odnotowuje zawartą w sprawozdaniu Centrum informację, że w czerwcu 2006 r. zakończona została fizyczna kontrola inwentarza i wynik jej został wprowadzony do odpowiedniego programu komputerowego;

35.   zauważa, że w bilansie Centrum wykazana jest działka i budynki wycenione na 2,5 miliona EUR;

36.   zauważa, że w bardzo obszernym sprawozdaniu rocznym z działalności Centrum zawarta jest informacja, iż ocena działalności została przeprowadzona w 2007 r.; zauważa ponadto, że w zakresie kontroli wewnętrznej Centrum polega na Służbie Audytu Wewnętrznego Komisji;

37.   przyjmuje do wiadomości z planu prac Centrum na rok 2007 i okres 2007-2009 przyjęcie planu realizacji niedawnych zaleceń Służb Audytu Wewnętrznego Komisji oraz następujących celów strategicznych:

   wprowadzenia kontroli ex-post operacji finansowych;
   rozwoju wewnętrznych zdolności oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej;
   opracowania instrumentów i procedur zintegrowanego zarządzania środkami i rozwoju synergii zewnętrznych, szczególnie z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) z siedzibą w Lizbonie;
   wprowadzenia bardziej ustrukturyzowanej i skutecznej polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
   zakończenia z powodzeniem przeprowadzki do nowej centrali w Lizbonie.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 67.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 128.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 67.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 128.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 1.
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 67.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 128.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 1.
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 99.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z wykonania budżetu na rok finansowy 2003 (Dz.U. L 196, 27.7.2005, str. 121).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135)..


Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
PDF 446kWORD 91k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
P6_TA(2008)0148A6-0113/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(4), a w szczególności jego art. 21,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0113/2008),

1.   udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dawnego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(9), a w szczególności jego art. 21,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0113/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) na rok budżetowy 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(14), a w szczególności jego art. 21,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0113/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   zauważył, że zarządzanie kosztami działań nie zostało wdrożone, mimo że w rozporządzeniu finansowym Centrum przewidziano jego wprowadzenie zgodnie z modelem zastosowanym do budżetu ogólnego, z myślą o lepszym monitorowaniu wyników;
   wezwał Centrum do wprowadzenia systemu planowania i zarządzania zakupem sprzętu oraz zwrócił uwagę, że nie przeprowadziło ono żadnych cyklicznych kontroli zapasów;
   zauważył, że system kontroli wewnętrznej Centrum ma wiele braków oraz że nie stosowano konsekwentnie zasady rozdziału obowiązków, zwłaszcza w przypadku inicjowania i kontroli;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Kwestie podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczynę tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić w życie zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ustęp 27 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym PE zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobnie do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina przedstawiony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

32.   zauważa, że zawarta w sprawozdaniu z 2006 r. uwaga Trybunału, że Agencja dokonała przesunięcia kwoty 235 000 EUR z rezerwy operacyjnej (Tytuł III) do Tytułu I (wydatki na personel) w celu pokrycia zwiększonych kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych bez udokumentowania uzasadnienia tego przesunięcia, zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego Agencji;

33.   zauważa na podstawie oświadczenia z wyniku budżetu, że w 2006 r. Agencja zwróciła Komisji dodatnie saldo w wysokości 1 170 985 EUR;

34.   przypomina, że w grudniu 2006 r. Rada ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych doszła do porozumienia w sprawie rozszerzenia mandatu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii i przekształcenia go w Agencję Praw Podstawowych;

35.   ubolewa nad faktem, że sprawozdanie roczne i księgi dotyczące programu prac na lata 2006 i 2007 zawierają stosunkowo mało informacji na temat wykonania budżetu, sprawozdawczości finansowej, ryzyka, oceny i audytu; zwraca się do agencji o poprawę w zakresie jakości sprawozdawczości finansowej oraz o opublikowanie rocznego sprawozdania z działalności na stronie internetowej Agencji;

36.   podkreśla konieczność przestrzegania przez Agencję przepisów i celów regulaminu pracowniczego w procedurach rekrutacji;

37.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Agencję w celu zastosowania się do uwag Trybunału Obrachunkowego i wzywa Agencję do dalszego usprawniania zarządzania finansowego.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 1.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 6.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, str. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 1.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 6.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, str. 1.
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 1.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 6.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, str. 1.
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 92.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii z wykonania budżetu za rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, str. 127).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Odbudowy
PDF 447kWORD 101k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
P6_TA(2008)0149A6-0112/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(4), a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0112/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(9), a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0112/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(14), a w szczególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0112/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   z zadowoleniem przyjął środki przyjęte przez Agencję w celu poprawy procedur przydzielania zamówień w następstwie obserwacji poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniach rocznych za lata 2003 i 2004 r., co przełożyło się na zwiększenie przejrzystości w różnych dziedzinach;
   zauważył, że w sprawozdaniu za rok 2004 r. Trybunał Obrachunkowy wykrył w przeglądzie operacji powierzonych Misji Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie (UNMIK) brak dostatecznej kontroli finansowej przy dokonywaniu płatności oraz poważne problemy w operacjach zamknięcia, głównie z powodu braku odpowiedniego rozliczenia projektów oraz wystarczającego uzasadnienia kosztów;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE i na podstawie których udzielane jest absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1 080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR , dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje ustalenie, że pewne agencje skrytykowane zostały za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego, itp.; za główną przyczyną tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do swojej właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w 200  r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła przynajmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji i szczegółowych rozporządzeń finansowych poszczególnych agencji;

13.   wyraża zaniepokojenie faktem zatrudniania znacznej części personelu na czas określony, co może mieć negatywny wpływ na jakość wykonywanej pracy; wnioskuje więc do Komisji o poprawę nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu pracowniczego przez agencje;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

14.  14 zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

15.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

16.   przypomina ust. 41 rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

17.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

18.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

19.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29)(18), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

20.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

21.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

22.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

23.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

24.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

25.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

26.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte zgodnie z tymi zaleceniami; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

27.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

28.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

29.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

30.   przypomina przedstawiony przez Komisję projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

31.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

32.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

33.   z zadowoleniem przyjmuje wielki wkład wniesiony przez Agencję w rozwój i konsolidację stabilizacji w regionie poprzez różne programy i właściwe zarządzanie programem CARDS;

34.   uważa, że działalność tej agencji przyczyniła się ogromnie do rozwoju regionu oraz że wypełniła ona swój mandat w sposób zadowalający; odnotowuje decyzję o zakończeniu działalności przez agencję do 2008 r., aby powierzyć zarządzanie pomocą dla Serbii, Kosowa, Czarnogóry i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (skreślenie) delegacjom Komisji w tych krajach; nalega, aby zgromadzoną wiedzę i zebrane doświadczenie przekazać odpowiednim delegacjom Komisji na przykład poprzez ponowne zatrudnianie pracowników agencji do zarządzania odpowiednimi programami w tych delegacjach;

35.   w tym kontekście ponawia swój apel do Komisji o regularne przekazywanie przez nią Parlamentowi informacji dotyczących transferu działań z agencji do tych delegacji.

36.   gratuluje dyrektorowi i jego podwładnym pracy wykonanej w bardzo trudnym środowisku, która znacznie poprawiła wizerunek UE i jej widoczność;

37.  37 uważa, że Agencja nie tylko dysponuje systemami (logistycznymi, informatycznymi i innymi) do szybkiego udzielania znacznego wsparcia na obszarach, w których miały miejsce konflikty, ale udowodniła również swoją bogatą specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie powojennej odbudowy;

38.   wyraża przekonanie, że w momencie, gdy Komisja przejmuje zarządzanie nowym instrumentem pomocy przedakcesyjnej w kontekście związanych z dorobkiem wspólnotowym zadań dotyczących Bałkanów, powinna ona ostatecznie przedstawić Radzie nowy mandat dla Agencji, która zgodnie z uprzednimi postanowieniami powinna zakończyć swoją działalność na Bałkanach do końca 2008 r. i przekształcić się w prawdziwą europejską Agencję ds. działań zewnętrznych;

39.   uważa, że nowy mandat dla tej dobrze działającej Agencji stanowiłby najskuteczniejszy sposób podjęcia nowych zadań w ramach działań zewnętrznych, które nie mogą być realizowane przez służby Komisji w Brukseli lub delegacje Komisji;

40.   uważa, że dysponując tym nowym mandatem Agencja mogłaby odegrać niezwykle skuteczną rolę w obszarach, w których nie da się udzielać tradycyjnej pomocy rozwojowej; uważa ponadto, że znacznie poprawiłoby to widoczność UE;

41.   zauważa spostrzeżenie Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do roku budżetowego 2006, że pomimo satysfakcjonującego tempa wykonania budżetu, należy jednakże zwrócić uwagę Agencji na poziom środków, które dopiero zostaną przeznaczone, co będzie wymagało szczególnego monitorowania programów Agencji, mając na uwadze, że jej mandat wygasa z końcem 2008 r.;

42.   zauważa również ustalenia Trybunału, że system księgowy oraz system kontroli wewnętrznej poprawiły się w porównaniu z poprzednimi latami, w szczególności w odniesieniu do monitorowania funduszy zarządzanych przez organy zewnętrzne oraz wdrażania procedur zamówień;

43.   przypomina, że Agencja ma wyraźnie największy budżet (2006 r.: 271 mln EUR) spośród agencji podlegających procedurze absolutorium;

44.   zauważa jednak, że według ksiąg rachunkowych Agencji, całość środków przeniesionych na rok 2007 wynosiła 678 mln EUR;

45.   zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej o sposobach rozporządzania saldem środków, które pozostaną niewykorzystane po wygaśnięciu mandatu Agencji;

46.   zauważa, że dyrektor Agencji podpisał poświadczenie wiarygodności, bez zastrzeżeń, w dniu 30 maja 2007 r.;

47.   zauważa, że pod koniec 2004 r. służba IAS przeprowadziła badania zgodności w odniesieniu do wydajności i efektywności pięciu oddziałów Agencji, oraz że w 2006 r. zarząd Agencji podjął szereg działań w celu wyjaśnienia obaw wyrażanych przez IAS;

48.   wzywa Komisję do zmiany wygasającego w 2008 r. mandatu Agencji i przekształcenia jej w agencję realizującą określone działania UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych, przede wszystkim w regionach znajdujących się w sytuacji pokryzysowej.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 13.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 40.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1756/2006 (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 18).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 13.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 40.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(9) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1756/2006 (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 18).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, str. 13.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 40.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
(14) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1756/2006 (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 18).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 182.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora Europejskiej Agencji Odbudowy z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, str. 61).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, str. 135)..


Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
PDF 421kWORD 97k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
P6_TA(2008)0150A6-0122/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(4), a w szczególności jego art. 13,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0122/2008),

1.   udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(9), a w szczególności jego art. 13,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0122/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(14), a w szczególności jego art. 13,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0122/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   - zauważył, że poziom przeniesień (ponad 30 %) na zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej (tytuł III) jest wysoki; zachęcił Agencję do redukcji przeniesień;
   - zwrócił się do Agencji o rozwiązanie problemu braku opisu systemów kontroli wewnętrznej;
   - zwrócił się do Agencji o zareagowanie na uwagi Trybunału, który stwierdził wciąż obecne niedociągnięcia w rocznym sprawozdaniu z działalności urzędnika zatwierdzającego, które nie zawiera właściwych informacji na temat wyników działań w danym roku w odniesieniu do obranych celów, na temat powiązanego z nimi ryzyka, wykorzystania zasobów oraz funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej;
   - domagał się, aby do dnia 1 stycznia 2010 r., a następnie co pięć lat, Agencja zlecała przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny własnych osiągnięć w oparciu o rozporządzenie ustanawiające Agencję oraz program prac, co do którego decyzje podejmuje zarząd;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.   nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczynę tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełną zgodność z wymogami;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji i szczegółowych rozporządzeń finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ustęp 26 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym PE zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobnie do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, punkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do punktu 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, punkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte zgodnie z tymi zaleceniami; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych przedstawiony przez Komisję (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (punkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

32.   uważa, że poziom wykonania operacyjnych i administracyjnych linii budżetowych Agencji jest zadowalający;

33.   uznaje Agencję za źródło ważnych informacji w dziedzinie ochrony środowiska dla wszystkich instytucji UE i dla określania jej polityki; odnotowuje z zadowoleniem, że agencji udało się przekształcić niektóre ze skomplikowanych danych w jasne wnioski i przedstawić je opinii publicznej, jak na przykład oświadczenie na temat środowiska naturalnego na 2006 r. lub szczegółowe sprawozdania na temat bioenergii oraz tendencji i przewidywań w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Europie;

34.   odnotowuje jednak przeniesienie na rok budżetowy 2007 znacznych kwot środków budżetowych przeznaczonych na działania operacyjne po części w związku z późnym otrzymaniem przez Agencję środków finansowych na aktualizację bazy danych Corine Land Cover, która ma służyć wdrożeniu Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES);

35.   przypomina sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznych sprawozdań finansowych Agencji za rok budżetowy 2006 oraz odpowiedzi agencji i wzywa Agencję do rozwijania budżetowej zasady jednoroczności;

36.   zwraca ponadto uwagę, że Trybunał stwierdził, iż wbrew zasadzie rozdziału obowiązków ten sam subdelegowany urzędnik zatwierdzający nie tylko prowadził kontrole ex ante, lecz także kontrolował prawa dostępu do informatycznego systemu rachunkowości budżetowej;

37.   zaznacza, że według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Agencji wynosiły 6 097 252,79 EUR, a skumulowana nadwyżka wynosiła 4 241 797,28 EUR;

38.   zwraca uwagę na stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu Agencji w sprawie zarządzania budżetem i finansami, że ma ona prawo otrzymać od Komisji kwotę 3,3 mln EUR stanowiącą odpowiednik niewypłaconych subsydiów za lata 1994-2005;

39.   na podstawie sprawozdania rocznego zauważa, że jedna trzecia pracowników posiada takie samo obywatelstwo, a celem Agencji (podanym w sprawozdaniu rocznym) jest zwiększenie równowagi i różnorodności personelu;

40.   uważa, że w dążeniu do większej przejrzystości i lepszej sprawozdawczości inne agencje powinny iść za przykładem tej Agencji i wykorzystać "zrównoważoną kartę wyników", stanowiącą załącznik do jej sprawozdania rocznego, która zawiera wskaźniki wyników odnoszące się do zasobów agencji, okresów płatności, punktu widzenia klientów i nastawienia pracowników i która ma na celu kompleksowe przedstawienie postępów w zakresie realizacji strategicznych celów Agencji;

41.   zwraca uwagę na złożoną strukturę Agencji obejmującą członków zarządu, komitetu naukowego, krajowych centrów koordynacji i europejskich centrów tematycznych;

42.   przypomina, że w dniu 1 marca 2006 r. Agencja przejęła rolę koordynatora dyrektorów agencji regulacyjnych.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 4.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 24.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(4) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 1).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 4.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 24.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(9) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 1).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 4.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 24.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(14) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 1).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 106.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s.81).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
PDF 417kWORD 90k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
P6_TA(2008)0151A6-0128/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2062/94 Rady z dnia 18 lipca 1994 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(4), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0128/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2062/94 Rady z dnia 18 lipca 1994 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(9), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0128/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2062/94 Rady z dnia 18 lipca 1994 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(14), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0128/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   - stwierdził, że w wydatkach operacyjnych procent przeniesień na następny rok budżetowy był wysoki oraz że dokonano dużej liczby przesunięć środków między liniami budżetowymi bez odpowiedniego udokumentowania;
   - wezwał agencję do rozwiązania problemu niepełnego wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej w 2005 r. oraz braku analiz ryzyka lub list kontrolnych dla intendentów i pracowników prowadzących kontrole operacyjne;
   - uznał za godny pożałowania fakt, że w przypadku procedur zamówień publicznych często brakowało odpowiednich dowodów potwierdzających jakość ofert dla celów kontroli dokonywanej przez komitet oceniający;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.  nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczyną tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 26 rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte zgodnie z tymi zaleceniami; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o: (i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz (ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych przedstawiony przez Komisję (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

32.   odnotowuje uwagę Trybunału w sprawozdaniu za rok 2006, iż w 2006 r. dyrektor podpisał 19 decyzji opiewających na kwotę około 880 000 EUR zatwierdzających przesunięcia środków z artykułu do artykułu w ramach rozdziałów, oraz że niezgodnie z rozporządzeniem finansowym rada zarządzająca nie otrzymała wymaganych informacji i tym samym budżetowa zasada specyfikacji nie była ściśle przestrzegana;

33.   zauważa w rocznym sprawozdaniu agencji (budżetowy rachunek wyniku), że saldo dodatnie z 2005 r. w wysokości 378 878,09 EUR w 2006 r. zostało zwrócone Komisji i że następna kwota w wysokości 170 095,07 EUR zostanie zwrócona za rok budżetowy 2006;

34.   przyjmuje do wiadomości, że w bilansie za 2006 r. jednak występuje skumulowana nadwyżka w wysokości 1 820 135,58 EUR;

35.   stwierdza, że w 2006 r. z ogółu 59 pracowników 26 przypadało na jedno obywatelstwo;

36.   jest przekonany, że agencja odgrywa kluczową rolę w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk na szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym w celu promowania w UE bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy; ponownie wyraża uznanie dla pracy wykonywanej przez agencję, która nie ustaje w spełnianiu powierzonych jej zadań i to z nieocenionym skutkiem;

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 26.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 62.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(4) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, r. 5).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 26.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 62.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(9) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 5).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 26.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 62.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(14) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 5).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 114.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi towarzyszące decyzji w sprawie udzielenia dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 87).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Leków
PDF 422kWORD 97k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
P6_TA(2008)0152A6-0125/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(4), a w szczególności jego art. 68,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, (A6-0125/2008),

1.   udziela dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji Leków, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(9), a w szczególności jego art. 68,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0125/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Leków zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Leków, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(14), a w szczególności jego art. 68,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, (A6-0125/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   - zauważył, że ponad 40% podjętych zobowiązań przeniesiono na kolejny rok budżetowy;
   - zauważył, że budżet Agencji znacznie się zwiększył w związku z rozszerzeniem UE;
   - zwrócił się do Agencji, aby w swoich sprawozdaniach ujmowała środki finansowe otrzymane od innych agencji i organów z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego działu obsługi, pracującego nad rozwojem informatycznych systemów zarządzania finansowego;
   - zwrócił się, aby do 1 stycznia 2010 r., a następnie co pięć lat, Agencja zlecała przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny własnych osiągnięć w oparciu o rozporządzenie ustanawiające Agencję oraz programy pracy, co do których decyzje podejmuje zarząd;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.  nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczynę tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

13.   wyraża zaniepokojenie faktem zatrudniania znacznej części personelu na czas określony, co może mieć negatywny wpływ na jakość wykonywanej pracy; zwraca się więc do Komisji o poprawę nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu pracowniczego przez agencje;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

14.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

15.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

16.   przypomina ust. 28 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

17.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

18.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

19.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

20.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

21.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

22.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

23.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

24.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

25.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

26.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte zgodnie z tymi zaleceniami; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

27.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

28.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o (i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz (ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

29.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

30.   przypomina projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych przedstawiony przez Komisję (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

31.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

32.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

33.   zwraca uwagę na stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2006 r., zgodnie z którym w przypadku wydatków administracyjnych wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł poniżej 60%;

34.   podkreśla odpowiedzialność Agencji za ochronę i promowanie zdrowia publicznego oraz zwierząt za pomocą oceny i kontroli leków stosowanych u ludzi i zwierząt; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Agencji na rzecz zapewnienia naukowych ekspertyz na wczesnych etapach prac nad rozwojem nowych leków, a także wprowadzenie środków na rzecz przyspieszenia oceny leków, które mają decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego;

35.   zauważa, że znaczna część środków budżetowych na rok 2006 została przeniesiona na rok 2007 ze względu na charakter projektów realizowanych przez Agencję;

36.   zwraca ponadto uwagę na odpowiedź Agencji na uwagę Trybunału dotyczącą pobierania przez Agencję opłat i kalkulacji kosztów, w której Agencja informuje, że w grudniu 2006 r. jej zarząd podjął decyzję o rewizji skali systemu opłat w konsultacji z właściwymi władzami krajowymi;

37.   przypomina, że dochody Agencji pochodzą z dotacji wspólnotowych oraz opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa za otrzymanie i posiadanie wspólnotowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, a także za inne usługi świadczone przez Agencję;

38.   na podstawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji zauważa, że w 2006 r. otrzymała ona kwotę 119 mln EUR z tytułu opłat i innych dochodów oraz dotację wspólnotową w wysokości 31 mln EUR; zauważa, że wynik ekonomiczny Agencji za ten rok wyniósł 16 mln EUR, która to kwota w połączeniu ze skumulowaną nadwyżką w wysokości 27 mln EUR dała aktywa netto o łącznej wartości 44 mln EUR;

39.   przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że skumulowana nadwyżka nie jest nadwyżką budżetową, ale wynikiem ekonomicznym obliczonym przy zastosowaniu zasad rachunkowości memoriałowej, i została wykorzystana na pokrycie nakładów kapitałowych na aktywa trwałe, głównie kosztów zagospodarowania budynków i rozwoju sieci informatycznej;

40.   na podstawie tymczasowych sprawozdań finansowych zauważa, że w 2006 r. Agencja zarządzała w imieniu 19 agencji budżetem wspólnego działu obsługi, który składał się z wydatków na honoraria konsultantów służących wsparciem w odniesieniu do narzędzia sprawozdawczości budżetowej i systemu sprawozdawczości finansowej SI2;

41.   na podstawie tymczasowych sprawozdań finansowych zauważa ponadto, że w 2006 r. dochody z opłat za ocenę wzrosły o 31,5 % w stosunku do roku 2005;

42.   zauważa, że dyrektor zarządzający Agencji przygotował roczne sprawozdanie z działalności, ale nie sporządził poświadczenia wiarygodności (uzasadniając to brakiem wymogu sporządzenia takiego poświadczenia w stałych instrukcjach Komisji);

43.   zaznacza jednak, że w rocznym sprawozdaniu z działalności dyrektor zarządzający stwierdza, iż nie zgłasza zastrzeżeń; przyjmuje do wiadomości oświadczenie Agencji, że dyrektor zarządzający byłby gotowy podpisać poświadczenie wiarygodności w przyszłości;

44.   z zadowoleniem przyjmuje analizę i ocenę rocznego sprawozdania z działalności dyrektora zarządzającego przedstawione przez zarząd; w szczególności zwraca uwagę na obawę zarządu dotyczącą zwiększającej się liczby zadań Agencji, na realizację których nie otrzymuje ona odpowiednich środków finansowych z budżetu UE ani nie uzyskuje nowych dochodów z opłat; zaznacza, że analiza ta wydaje się nie odpowiadać całkowicie sytuacji finansowej Agencji wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2006 r.;

45.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2006 r. zarząd Agencji przyjął zmienioną procedurę dotyczącą konfliktu interesów, której zakres objął również członków zarządu; pochwala również wydanie noty objaśniającej procedurę zgłaszania nieprawidłowości;

46.   zauważa, że w 2005 r. służba IAS przeprowadziła pierwszą, podstawową kontrolę Agencji i we wrześniu 2006 r. wydała ostateczne sprawozdanie, w którym stwierdziła, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej daje wystarczającą pewność co do osiągnięcia celów działalności Agencji ustalonych w przypadku skontrolowanych procesów, z wyjątkiem kilku bardzo istotnych ustaleń w obszarach środowiska kontroli, informacji i komunikacji oraz działań kontrolnych;

47.   podkreśla, że przygotowanie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii(22) miało poważny wpływ na pracę Agencji w 2006 r.; z zadowoleniem przyjmuje wspólny dokument Komisji i Agencji dotyczący priorytetów wdrożenia powyższego rozporządzenia.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 10.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 34.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(4) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 10.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 34.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(9) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 10.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 34.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(14) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 128.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 94).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 135).
(22) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 1.


Absolutorium za rok 2006: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
PDF 421kWORD 98k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
P6_TA(2008)0153A6-0120/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(4), a w szczególności jego art. 44,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0120/2008),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(9), a w szczególności jego art. 44,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0120/2008),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006(11),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu(12),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13), w szczególności art. 185 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(14), a w szczególności jego art. 44,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0120/2008),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2006 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu urzędu za rok budżetowy 2005(16), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   - zauważył, że rok budżetowy 2005 charakteryzował się znacznie niższym od przewidywanego poziomem wykorzystania środków budżetowych: wykorzystano jedynie 80% środków na zobowiązania i środków na płatności;
   - zauważył, że urząd napotkał trudności przy rekrutacji wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego do pracy w Parmie;
   - stwierdził, że budynki przewidziane na docelową siedzibę urzędu nie zostały jeszcze udostępnione oraz że w związku z tym urząd był zmuszony wynająć i wyposażyć pomieszczenia tymczasowe (ich koszt w 2005 r. wyniósł około 3,5 mln EUR);zwrócił się do urzędu, aby wspólnie z Komisją wyjaśnił tę sytuację z władzami krajowymi, zwłaszcza w kontekście ewentualnej wypłaty odszkodowania finansowego;

Kwestie ogólne, które odnoszą się do zagadnień horyzontalnych dotyczących agencji UE, a tym samym mają znaczenie także dla procedur udzielania absolutorium poszczególnym agencjom

1.   zauważa, że w 2006 r. budżety 24 agencji i innych organów zdecentralizowanych skontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy wyniosły ogółem 1080,5 mln EUR (największym budżetem, w wysokości 271 mln EUR, dysponowała Europejska Agencja Odbudowy, a budżetem najmniejszym, wynoszącym 5 mln EUR – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL));

2.   zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne);

3.   zauważa, że w przypadku Parlamentu liczba agencji podlegających procedurze udzielania absolutorium zmieniała się w sposób następujący: rok budżetowy 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agencji regulacyjnych i 2 agencje wykonawcze (nie licząc 2 agencji kontrolowanych przez Trybunał Obrachunkowy, lecz podlegających wewnętrznej procedurze udzielania absolutorium);

4.   stwierdza zatem, że proces kontroli / udzielania absolutorium stał się uciążliwy i nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę względną wysokość budżetów agencji / organów zdecentralizowanych; zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu procesu udzielania absolutorium agencjom i organom zdecentralizowanym z myślą o opracowaniu prostszego i bardziej racjonalnego podejścia, uwzględniając fakt, że w przyszłych latach trzeba będzie sporządzać oddzielne sprawozdania z udzielenia absolutorium coraz większej liczbie organów;

Rozważania podstawowe

5.   zwraca się do Komisji, aby przed utworzeniem nowej agencji lub reformą agencji istniejącej przedstawiała jednoznaczne informacje dotyczące następujących aspektów: rodzaj agencji, cele agencji, wewnętrzna struktura zarządzania, produkty, usługi, główne procedury, grupa docelowa, klienci agencji i zainteresowane strony, oficjalne stosunki z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialność za budżet, planowanie finansowe oraz polityka kadrowa;

6.   nalega, aby prace każdej agencji regulowane były sporządzaną przez agencję i właściwą DG roczną umową dotyczącą działalności, która powinna zawierać główne cele na nadchodzący rok, ramy finansowe oraz jasne wskaźniki umożliwiające pomiar wyników;

7.  nalega, aby działalność agencji podlegała regularnej kontroli (oraz kontroli ad hoc) Trybunału Obrachunkowego lub innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz powinny dotyczyć również efektywności i skuteczności administracji oraz obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

8.   jest zdania, że w przypadku agencji, które stale zawyżają swe potrzeby budżetowe, należy zastosować potrącenia techniczne w oparciu o liczbę nieobsadzonych stanowisk; wyraża opinię, że w perspektywie długoterminowej doprowadzi to do zmniejszenia dochodów przeznaczonych dla agencji, a więc również obniżenia kosztów administracyjnych;

9.   za poważny problem uznaje fakt, że niektóre agencje są krytykowane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, rozporządzenia finansowego, regulaminu pracowniczego itd.; za główną przyczyną tego uważa fakt, że większość przepisów i rozporządzenie finansowe wprowadzono z myślą o większych instytucjach, a większość mniejszych agencji nie dysponuje masą krytyczną umożliwiającą spełnienie tych wymogów regulacyjnych; dlatego zwraca się do Komisji o szybkie znalezienie rozwiązania w celu poprawy efektywności poprzez połączenie funkcji administracyjnych rozmaitych agencji, co pozwoli osiągnąć masę krytyczną (przy uwzględnieniu niezbędnych zmian podstawowych przepisów regulujących działalność agencji i ich budżetową niezależność) lub o pilne opracowanie szczegółowych przepisów dla agencji (w szczególności przepisów wykonawczych), które umożliwią agencjom pełne przestrzeganie wymogów;

10.   nalega, aby podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu Komisja uwzględniała wyniki wykonania budżetu przez poszczególne agencje w poprzednich latach, zwłaszcza w roku n-1, oraz dokonywała odpowiedniej rewizji budżetu wnioskowanego przez poszczególne agencje; zwraca się do właściwej komisji o respektowanie tej rewizji, a jeśli Komisja jej nie dokona, o wprowadzenie zmian w danym budżecie, tak aby odpowiadał on realistycznej kwocie dostosowanej do możliwości wykorzystania i wykonania budżetu przez daną agencję;

11.   przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2005, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podejmowały niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją; zwraca uwagę, że w 2007 r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła co najmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2007, zaczynając od najstarszych agencji;

12.   uważa, że należy szybko wprowadzić zalecenia Trybunału Obrachunkowego, a poziom subsydiów wypłacanych agencjom dostosować do ich faktycznych potrzeb finansowych; uważa ponadto, że poprawki do ogólnego rozporządzenia finansowego należy włączyć do ramowego rozporządzenia finansowego agencji oraz do szczegółowych regulacji finansowych poszczególnych agencji;

Sposób przedstawienia danych sprawozdawczych

13.   zauważa, że agencje nie stosują jednego standardowego podejścia, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich działalności w przedmiotowym roku budżetowym oraz ich rachunków i sprawozdań w sprawie zarządzania budżetem i finansami, ani jeśli chodzi o wskazanie, czy dyrektor agencji powinien sporządzić poświadczenie wiarygodności; zauważa, że nie wszystkie agencje dokonują wyraźnego rozróżnienia pomiędzy a) przedstawieniem pracy agencji społeczeństwu a b) sprawozdaniami technicznymi z zarządzania budżetem i finansami;

14.   zauważa, że chociaż stałe instrukcje Komisji dotyczące przygotowywania sprawozdań z działalności nie wymagają jednoznacznie od agencji sporządzenia poświadczenia wiarygodności, wielu dyrektorów poświadczenia takie sporządziło w odniesieniu do roku 2006, a w jednym przypadku zostało wniesione istotne zastrzeżenie;

15.   przypomina ust. 27 swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r.(17), w którym PE zachęcał dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali poświadczenie wiarygodności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych przez dyrektorów generalnych Komisji;

16.   zwraca się do Komisji o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej stałych instrukcji dla agencji;

17.   proponuje ponadto, aby Komisja podjęła współpracę z agencjami w celu sporządzenia zharmonizowanego modelu, który obowiązywałby wszystkie agencje i organy zdecentralizowane i zawierał wyraźne rozróżnienie pomiędzy

   - przeznaczonym dla ogółu czytelników sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;
   - sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu;
   - sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji;
   - poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

Ogólne ustalenia Trybunału Obrachunkowego

18.   zwraca uwagę na ustalenie Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 10.29(18)), zgodnie z którym transfer środków na subsydia dokonywany przez Komisję z budżetu wspólnotowego nie jest oparty na wystarczająco uzasadnionych oszacowaniach potrzeb finansowych agencji oraz że fakt ten w połączeniu z wysokością środków przeniesionych prowadzi do dysponowania przez agencje znacznymi zasobami finansowymi; ponadto zwraca uwagę na zalecenie Trybunału, aby poziom subsydiów wypłacanych agencjom był zgodny z ich faktycznymi potrzebami;

19.   zauważa, że na koniec 2006 r. 14 agencji wciąż nie wprowadziło systemu księgowego ABAC (sprawozdanie roczne, przypis do pkt. 10.31);

20.   odnotowuje uwagę Trybunału (sprawozdanie roczne, pkt 1.25) dotyczącą rozliczeń międzyokresowych biernych za niewykorzystane urlopy, które są uwzględniane przez niektóre agencje; zaznacza, że w poświadczeniu wiarygodności Trybunał zgłosił zastrzeżenia w przypadku trzech agencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), CEPOL i Europejska Agencja Kolejowa) w odniesieniu do roku 2006 (2005 r.: CEDEFOP, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Odbudowy);

Kontrola wewnętrzna

21.   przypomina, że zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego audytor wewnętrzny Komisji jest również audytorem wewnętrznym agencji regulacyjnych, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu UE; zaznacza, że audytor wewnętrzny podlega zarządowi i dyrektorowi danej agencji;

22.   zwraca uwagę na zastrzeżenie zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności audytora wewnętrznego za 2006 r. o następującej treści:"

Audytor wewnętrzny Komisji nie może właściwie wypełnić określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego obowiązków wewnętrznego audytora organów wspólnotowych z powodu braku zasobów kadrowych

"

23.   przyjmuje jednak do wiadomości uwagę audytora wewnętrznego, który w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2006 r. stwierdza, że od 2007 r. wszystkie agencje regulacyjne będą corocznie podlegały kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) dysponującą dodatkowymi zasobami kadrowymi przyznanymi przez Komisję;

24.   zwraca uwagę na coraz większą liczbę agencji regulacyjnych i wykonawczych oraz wspólnych przedsięwzięć, które na mocy art. 185 rozporządzenia finansowego podlegają kontroli przeprowadzanej przez IAS; zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej, czy zasoby kadrowe, którymi dysponuje IAS, będą wystarczające do przeprowadzania corocznych kontroli wszystkich takich organów w przyszłych latach;

25.   zauważa, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 72 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 każdego roku każda agencja przesyła organowi udzielającemu absolutorium oraz Komisji sprawozdanie sporządzone przez dyrektora, podsumowujące liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania podjęte zgodnie z tymi zaleceniami; zwraca się do agencji o sprecyzowanie, czy wymaganie to jest spełniane, a jeśli tak – to w jaki sposób;

26.   w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu 14 września 2006 r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego;

Ocena agencji

27.   przypomina wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(19) uzgodnione na posiedzeniu pojednawczym przed posiedzeniem Rady ECOFIN ds. budżetu w dniu 13 lipca 2007 r., w którym apelowano o (i) spis agencji, które Komisja zamierza ocenić, oraz (ii) spis już ocenionych agencji wraz z podsumowaniem najważniejszych ustaleń;

Procedury dyscyplinarne

28.   zauważa, że ze względu na swoją wielkość poszczególne agencje mają trudności z tworzeniem rad dyscyplinarnych ad hoc złożonych z pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej oraz że IDOC (Biuro Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych) Komisji nie jest organem właściwym dla agencji; wzywa agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej;

Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego

29.   przypomina projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych przedstawiony przez Komisję (COM(2005)0059), którego celem było ustanowienie horyzontalnych ram dla tworzenia, struktury, funkcjonowania, oceny i kontroli europejskich agencji regulacyjnych; zauważa, że projekt ten stanowi pożyteczną inicjatywę w ramach wysiłków zmierzających do racjonalizacji tworzenia i działania agencji; zwraca uwagę na stwierdzenie Komisji zawarte w sprawozdaniu podsumowującym za 2006 r. (pkt 3.1, COM(2007)0274), że chociaż po opublikowaniu projektu postępy w negocjacjach utknęły w martwym punkcie, pod koniec 2006 r. ponownie podjęto merytoryczną dyskusję, tym razem na forum Rady; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dalsze postępy w kierunku przyjęcia projektu nie były możliwe;

30.   w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia komunikatu w sprawie przyszłości agencji regulacyjnych w roku 2008;

Agencje samofinansujące się

31.   przypomina, że w przypadku dwóch agencji samofinansujących się absolutorium dyrektorowi udziela rada administracyjna; zauważa, że obydwie agencje odnotowują wysokie skumulowane nadwyżki z przychodów z opłat przeniesionych z lat ubiegłych:

   Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 281 mln EUR(20);
   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 18 mln EUR(21);

Uwagi szczegółowe

32.   odnotowuje, że 2006 r. był czwartym z kolei rokiem działalności Urzędu oraz pierwszym rokiem od jej przeprowadzki do stałej siedziby w Parmie;

33.   podkreśla rolę Urzędu w udzielaniu niezależnych porad naukowych na temat wszystkich kwestii, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo żywności, w tym na temat zdrowia zwierząt, dobrostanu i ochrony roślin; przyjmuje do wiadomości znaczący postęp i odnotowuje 323 wnioski o wydanie naukowej opinii, skierowane do Urzędu w 2006 r., oraz przyjęcie i opublikowanie 132 opinii i czterech sprawozdań;

34.   wyraża zadowolenie z wykonania linii budżetowych na 2006 r., choć wykonanie budżetu wykazuje, że struktury Urzędu wciąż wymagają stabilizacji;

35.   odnotowuje, że niepełne wykorzystanie środków na płatności w 2006 r. związane jest w głównej mierze z trudnościami Urzędu w naborze do Parmy wysoko wykwalifikowanej kadry; podkreśla, że jedynie dwie trzecie z 250 stanowisk dostępnych w planie zatrudnienia Urzędu zostało obsadzonych do końca 2006 r.; podkreśla, że brak pracowników prowadzi do niższego poziomu wykorzystania środków operacyjnych;

36.   odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału za 2006 r., w której stwierdza on, że w 2006 r. wskaźniki realizacji płatności wyniosły 56 % w przypadku środków przyznanych na wydatki administracyjne (Tytuł II) i 50 % w przypadku środków przyznanych na działania operacyjne (Tytuł III); 20 % środków przeniesionych z 2005 r. anulowano z końcem 2006 r.; dokonano wielu przesunięć, przy czym najwięcej z nich nastąpiło pod koniec roku, w związku z czym budżetowa zasada specyfikacji nie była ściśle przestrzegana;

37.   odnotowuje kolejną uwagę Trybunału, że urząd nie przeprowadził kompleksowej oceny ryzyka, nie określił właściwych wskaźników wyników ani też nie przestawił dokumentacji systemów i procedur kontroli wewnętrznej regulujących jego działalność, co uniemożliwiło wdrożenie skutecznej polityki zarządzania ryzykiem, która stanowi podstawę zarządzania budżetem zadaniowym;

38.   na podstawie sprawozdania finansowego odnotowuje środki pieniężne w kwocie 10,6 mln EUR, zysk zatrzymany w wysokości 3,68 mln EUR i wynik ekonomiczny wynoszący 1,1 mln EUR;

39.   zauważa zawartą w załączniku do sprawozdania finansowego informację, zgodnie z którą w 2007 r. kwota 2,7 mln EUR, stanowiąca anulowane prefinansowanie i odsetki bankowe (wynik za 2005 r.), zostanie zwrócona Komisji;

40.   zauważa ponadto globalne przesunięcie środków w kwocie 6,9 mln EUR zatwierdzone (roczne sprawozdanie z działalności) przez zarząd we wrześniu 2006 r., co miało na celu dostosowanie wysokości dostępnych środków do faktycznych potrzeb oraz uniknięcie nadwyżki na koniec roku ze względu na niższą niż oczekiwano liczbę zatrudnionych pracowników i opóźnienia w realizacji dotacji na współpracę naukową;

41.   na podstawie rocznego sprawozdania z działalności urzędu zauważa, że we wrześniu 2006 r. mianowany został nowy dyrektor, a w październiku 2006 r. wyznaczono audytora wewnętrznego.

(1) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 35.
(2) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 80
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(4) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, s. 3).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 35.
(7) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 80.
(8) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(9) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, s. 3).
(10) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(11) Dz.U. C 261 z 31.10.2007, s. 35.
(12) Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 80.
(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(14) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, s. 3).
(15) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(16) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, str. 163.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium dla Dyrektora Wykonawczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 133).
(18) Dz.U. C 273 z 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 141).
(21) Źródło: Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Urzędu (Dz.U. C 309 z 19.12.2007, s. 135).


Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
PDF 500kWORD 100k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
P6_TA(2008)0154A6-0115/2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu(4), a w szczególności jego art. 19,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A6-0115/2008),

1.   udziela dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2006;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006(6),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu