Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg
Cezhraničná spolupráca v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti *
 Výkon funkcie ombudsmana
 Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické kroky na úrovni EÚ
 Prínos dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
 Výročná správa EIB za rok 2006
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III - Komisia
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel I - Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel II - Rada
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IV - Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel V - Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VII - Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VIII - Európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2006: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
 Absolutórium za rok 2006: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2006: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2006: Agentúra Európskej únie pre základné práva (predtým Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie)
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre obnovu
 Absolutórium za rok 2006: Európska enviromentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2006: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2006: Európska železničná agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
 Absolutórium za rok 2006: EUROJUST
 Absolutórium za rok 2006: Európska policajná akadémia
 Absolutórium za rok 2006: šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond (ERF)
 Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS
 Problém pouličného bezdomovstva

Cezhraničná spolupráca v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti *
PDF 413kWORD 96k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o podnete Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o vykonávaní rozhodnutia 2008/.../SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na podnet Spolkovej republiky Nemecko (11563/2007 a 11045/1/2007),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0409/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 a článok 41 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0099/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený podnet Spolkovej republiky Nemecko;

2.   vyzýva Radu, aby text zodpovedajúco zmenila;

3.   vyzýva Radu a Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy venovali prioritnú pozornosť každému budúcemu návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia v súlade s vyhlásením č. 50 týkajúcim sa článku 10 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

4.   je rozhodnutý preskúmať každý takýto budúci návrh naliehavým postupom v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 a v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

5.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Spolkovej republiky Nemecko;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Spolkovej republiky Nemecko.

Text predložený Spolkovou republikou Nemecko   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Je potrebné, aby Rada čo najskôr prijala rámcové rozhodnutie o určitých procesných právach v trestnom konaní v celej Európskej únii s cieľom ustanoviť určité minimálne pravidlá o dostupnosti právnej pomoci pre jednotlivcov v členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Pravidlá o ochrane údajov stanovené v rozhodnutí 2008/..../SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, sa vytvárajú s ohľadom na neexistenciu primeraného právneho nástroja tretieho piliera týkajúceho sa ochrany údajov. Po svojom prijatí by sa mal tento všeobecný právny nástroj vzťahovať na celú oblasť policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach za predpokladu, že jeho úroveň ochrany údajov je primeraná a v žiadnom prípade nie je nižšia ako ochrana stanovená v dohovore Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981 a v jeho dodatkovom protokole z 8. novembra 2001 týkajúcom sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)  Osobitné kategórie údajov, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženského vyznania alebo filozofického presvedčenia, členstva v strane alebo odboroch, sexuálnej orientácie alebo zdravia, by sa mali spracovať len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné a primerané účelu konkrétneho prípadu a v súlade so špecifickými ochrannými opatreniami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 d (nové)
(3d)  Vytváranie spoločných operačných jednotiek na účely efektívnej policajnej spolupráce by malo prebiehať rýchlo a bez zbytočnej byrokracie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. decembra 2007.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 2 - písmeno -a (nové)
(-a) "osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjektu údajov"); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä pomocou odkazu na identifikačné číslo alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho alebo jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 2 – písmeno e
e) "nekódujúca časť DNA" znamená chromozómové časti, ktoré sa geneticky neprejavujú, t. j. o ktorých nie je známe, že by zabezpečovali akékoľvek funkčné vlastnosti organizmu;
e) "nekódujúca časť DNA" znamená chromozómové zóny, ktoré neobsahujú genetickú informáciu, t. j. o ktorých nie je známe, že by poskytovali informácie o osobitných dedičných znakoch; bez ohľadu na prípadný vedecký pokrok sa z nekódujúcej časti DNA nezískajú teraz ani v budúcnosti žiadne ďalšie informácie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Žiadosti týkajúce sa osôb zbavených viny alebo prepustených osôb
V súlade s kapitolami 3 a 4 tohto rozhodnutia sa hlásenia, ktoré porovnávajú profily DNA alebo daktyloskopické údaje osôb, ktoré boli zbavené viny alebo prepustené, vymieňajú iba v prípade, že je databáza presne vymedzená a kategória údajov, ktorá je predmetom vyšetrovania, je jasne definovaná podľa vnútroštátneho práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a) kód členského štátu pre žiadajúci členský štát;
a) kód členského štátu pridelený žiadajúcemu členskému štátu a kód vnútroštátneho orgánu, ktorý uskutočňuje konzultáciu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 17 – odsek 3 – pododsek i
(i) právomoci, ktoré počas operácie môžu dôstojníci a ďalší úradníci vysielajúcich členských štátov uplatňovať v hostiteľskom členskom štáte;
i) právomoci, ktoré počas operácie môžu dôstojníci a ďalší úradníci vysielajúcich členských štátov uplatňovať v hostiteľskom členskom štáte; k týmto právomociam patrí predovšetkým právo na sledovanie, prenasledovanie, zatknutie a vypočutie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 18 – odsek 1
1.  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa technického a administratívneho vykonávania rozhodnutia 2007/.../SVV sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada môže prílohu upraviť rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny.
1.  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa technického a administratívneho vykonávania rozhodnutia 2008/.../SVV sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada môže prílohu upraviť rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny po porade s Európskym parlamentom v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. c) a článkom 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 20 – odsek 1
1.  Rada prijíma rozhodnutie uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2007/…/SVV na základe hodnotiacej správy vypracovanej podľa dotazníka, ktorý sa uvádza v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
1.  Rada prijíma rozhodnutie uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/…/SVV na základe hodnotiacej správy vypracovanej podľa dotazníka, ktorý sa uvádza v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu. Nezávislé orgány na ochranu údajov v členskom štáte (štátoch) musia byť plne zapojené do postupu hodnotenia stanoveného v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 21 – odsek 1
1.  Hodnotenie administratívnej, technickej a finančnej realizácie výmeny údajov podľa kapitoly 2 rozhodnutia 2007/…/SVV sa uskutočňuje každoročne. Hodnotenie sa týka tých členských štátov, ktoré už v čase hodnotenia uplatňujú rozhodnutie 2007/…/SVV, a týka sa tých kategórií údajov, ktorých výmena medzi dotknutými členskými štátmi sa už začala. Hodnotenie sa zakladá na správach príslušných členských štátov.
1.  Hodnotenie administratívnej, technickej a finančnej realizácie výmeny údajov podľa kapitoly 2 rozhodnutia 2008/…/SVV sa uskutočňuje každoročne. Takéto hodnotenie zahŕňa posúdenie dôsledkov rozdielov v technikách a kritériách zbierania a uchovávania údajov DNA v členských štátoch. Hodnotenie zahŕňa aj posúdenie výsledkov týkajúcich sa proporcionality a efektívnosti cezhraničnej výmeny rôznych druhov údajov DNA. Hodnotenie sa týka tých členských štátov, ktoré už v čase hodnotenia uplatňujú rozhodnutie 2008/…/SVV, a týka sa tých kategórií údajov, ktorých výmena medzi dotknutými členskými štátmi sa už začala. Hodnotenie sa zakladá na správach príslušných členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
2a.  Generálny sekretariát Rady bude Európskemu parlamentu a Komisii pravidelne odovzdávať výsledky hodnotenia výmeny údajov vo forme správy podľa kapitoly 4 bod 2.1 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Dodatok k podnetu – kapitola 1 – bod 1.1 – pododsek 3
Pravidlá začlenenia:
Pravidlá začlenenia:
Profily DNA poskytnuté členskými štátmi na účely vyhľadávania a porovnávania, ako aj profily DNA zaslané na účely vyhľadávania a porovnávania musia obsahovať aspoň 6 loci a môžu obsahovať ďalšie loci alebo medzery v závislosti od ich dostupnosti. Referenčné profily DNA musia obsahovať aspoň šesť zo siedmich ESS/ISSOL loci. V záujme zvýšenia presnosti zhody sa odporúča, aby všetky dostupné alely boli uložené v indexovanej databáze profilov DNA.
Profily DNA poskytnuté členskými štátmi na účely vyhľadávania a porovnávania, ako aj profily DNA zaslané na účely vyhľadávania a porovnávania musia obsahovať aspoň 6 loci a musia obsahovať dodatočné loci alebo medzery v závislosti od ich dostupnosti. Referenčné profily DNA musia obsahovať aspoň šesť zo siedmich ESS/ISSOL loci. V záujme zvýšenia presnosti zhody majú byť všetky dostupné alely uložené v indexovanej databáze profilov DNA a využívané na účely vyhľadávania a porovnávania. Každý členský štát implementuje v čo najkratšom čase prípadné nové ESS loci prijaté Európskou úniou.

Výkon funkcie ombudsmana
PDF 406kWORD 75k
Text
Zjednotený text
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatý 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008

Tento návrh rozhodnutia bol prijatý(1) a predložený Rade a Komisii v súlade s článkom 195 ods. 4 Zmluvy o ES a s článkom 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome:

Rozhodnutie Európskeho parlamentu ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 195 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 107d ods. 4,

so zreteľom na svoje uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so súhlasom Rady,

keďže:

(1)  Charta základných práv Európskej únie(2) uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov Únie.

(2)  Dôvera občanov v schopnosť ombudsmana viesť podrobné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného nesprávneho úradného postupu je základnou podmienkou úspešnosti jeho činnosti.

(3)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa odstránila prípadná neistota v súvislosti s jeho schopnosťou viesť dôsledné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného nesprávneho úradného postupu.

(4)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana s cieľom zohľadniť možný vývoj právnych ustanovení alebo judikatúry v súvislosti so zásahmi orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie vo veciach pred Súdnym dvorom.

(5)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa zobrali do úvahy zmeny, ku ktorým došlo v nedávnych rokoch, čo sa týka úlohy inštitúcií a orgánov EÚ v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, najmä zriadenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby tak ombudsman mohol upozorňovať inštitúcie alebo orgány na skutočnosti, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.

(6)  Je vhodné prijať kroky, ktoré ombudsmanovi umožnia rozvinúť spoluprácu s podobnými inštitúciami na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, dokonca aj v prípade, keď pokrývajú väčší rozsah činností ako Európsky ombudsman, ako je ochrana ľudských práv, pretože takáto spolupráca môže pozitívne prispievať k zefektívneniu činnosti ombudsmana.

(7)  Účinnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sa skončila v roku 2002,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Citácia 1, odôvodnenie 3, článok 1 ods. 1, pododseky 1 a 5 článku 3 ods. 2, článok 4 a článok 5 rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euratom sa menia a dopĺňajú takto:"

Štatút ombudsmana   Návrh zmien a doplnení
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1
so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, čl. 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na článok 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3
keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné pre výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú orgány a inštitúcie spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov tajných informácií a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti ohľadne takýchto informácií; keďže príslušné orgány členských štátov sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky potrebné informácie, pokiaľ tieto informácie nepodliehajú predpisom o tajných informáciách alebo zachovaní mlčanlivosti; keďže v prípade, ak ombudsmanovi nebude poskytnutá požadovaná pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;
keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú orgány a inštitúcie Spoločenstva povinné poskytovať ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti o týchto informáciách a zaobchádzania s utajovanými informáciami či dokumentmi v súlade s predpismi, ktoré sú rovnaké ako pravidlá platné v príslušných inštitúciách alebo orgánoch; keďže inštitúcie či orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty informujú ombudsmana o tomto utajení; keďže ombudsman a príslušné inštitúcie a orgány by sa mali dohodnúť na pracovných podmienkach na poskytovanie utajovaných informácií či dokumentov; keďže príslušné orgány členských štátov sú povinné poskytovať ombudsmanovi všetky potrebné informácie, ak tieto informácie nepodliehajú predpisom o utajovaných informáciách alebo zachovaní mlčanlivosti; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1
1.  Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, čl. 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
1.  Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s článkom 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článkom 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 2 pododsek 1
2.  Orgány a inštitúcie spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Odmietnutie je možné len na základe riadnych dôvodov utajenia.
2.  Orgány a inštitúcie Spoločenstva sú povinné poskytovať ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. V súvislosti s prístupom k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/20011, ombudsman dodržiava rovnaké pravidlá, ako sú pravidlá platné v príslušných inštitúciách alebo orgánoch.
Inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v prvom pododseku, informujú ombudsmana o tomto utajení.
Čo sa týka vykonávania pravidiel uvedených v prvom pododseku, ombudsman sa môže s inštitúciami alebo orgánmi dohodnúť na pracovných podmienkach prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť profesionálneho utajenia.
___________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 2 pododsek 5
Úradníci a ostatní zamestnanci orgánov a inštitúcií spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana poskytnúť svedectvo; vyjadrujú sa za svoj úrad a v súlade s jeho inštrukciami a zostávajú viazaní mlčanlivosťou.
Úradníci a ostatní zamestnanci orgánov a inštitúcií Spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana poskytnúť svedectvo; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, najmä mlčanlivosťou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4
1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článok 47 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Táto povinnosť sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, vzťahuje aj na informácie, ktoré môžu poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.
1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Povinnosť nevyzrádzať utajované informácie alebo dokumenty poskytované ombudsmanovi, ako sú citlivé dokumenty v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, sa vzťahuje aj na dokumenty, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj na informácie, ktoré môžu poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2.
Ombudsman a jeho zamestnanci skúmajú žiadosti tretích strán o prístup k dokumentom, ktoré ombudsman získal počas vyšetrovania v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001, najmä v jeho článku 4.
2.  Ak sa v priebehu šetrenia ombudsman dozvie o skutočnostiach, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách, a ak je to potrebné európsky orgán, z ktorého príslušný úradník alebo zamestnanec pochádza a ktorý môže uplatniť druhý odsek článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže o týchto skutočnostiach tiež informovať príslušný orgán alebo inštitúciu Spoločenstva poukazujúcich na otázne správanie sa niektorého z jeho/jej úradníkov z disciplinárneho hľadiska.
2.  Ak sa ombudsman počas vyšetrovania dozvie o skutočnostiach, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách alebo príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva; ombudsman podľa potreby informuje aj inštitúciu či orgán Spoločenstva, z ktorého príslušný úradník alebo zamestnanec pochádza a ktorý môže uplatniť druhý odsek článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže informovať príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva o skutočnostiach spochybňujúcich správanie sa niektorého zo zamestnancov z disciplinárneho hľadiska.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5
S cieľom zvýšiť efektívnosť vyšetrení ombudsmana a zlepšenia ochrany práv a záujmov sťažovateľov môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v určitých členských štátoch, rešpektujúc pritom vnútroštátne zákony. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.
S cieľom zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšenia ochrany práv a záujmov sťažovateľov môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v určitých členských štátoch, rešpektujúc pritom príslušné vnútroštátne právne predpisy. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3. Ombudsman môže za rovnakých podmienok spolupracovať s inými inštitúciami propagujúcimi a ochraňujúcimi ľudské práva.
"

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament

predseda

(1) Hlasovanie o návrhu uznesenia (A6-0076/2008) bolo odložené do skončenia postupu podľa článku 195 ods. 4 Zmluvy o ES a článku 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome.
(2) Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.


Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické kroky na úrovni EÚ
PDF 259kWORD 121k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o darcovstve orgánov a transplantáciách: politické kroky na úrovni Európskej únie (2007/2210(INI))
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 152 ods. 4 písm. a) Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pre Európsky parlament a Radu s názvom Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické kroky na úrovni EÚ (KOM (2007)0275) a pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Súhrn hodnotenia vplyvu (SEK(2007)0705), ktorý je prílohou k oznámeniu,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúcu normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek(1),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(2),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi(4),

–   so zreteľom na usmerňujúce zásady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre transplantácie ľudských orgánov,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne a jeho dodatkový protokol týkajúci sa transplantácie orgánov a tkanív ľudského pôvodu,

–   so zreteľom na správu Rady Európy s názvom Riešenie problému nedostatku orgánov. Aktuálny stav a stratégie na zlepšenie darcovstva orgánov (1999),

–   so zreteľom na správu Rady Európy s názvom Pokyny pre zaručenie bezpečnosti a kvality orgánov, tkanív a buniek(5),

–   so zreteľom na dokument z prvého stretnutia národných expertov na tému darcovstvo orgánov a transplantácie na úrovni Spoločenstva, konaného v Bruseli 13. septembra 2007(6),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0090/2008),

A.   keďže potreba transplantácií orgánov v Európskej únii narastá neustále a rýchlejšie než počet darovaných orgánov; keďže v celej EÚ je na zoznamoch čakateľov viac ako 60 000 pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu, a keďže značný počet pacientov zomiera kvôli chronickému nedostatku orgánov; keďže zvyšovanie počtu darcov nevedie k redukcii zoznamov čakateľov,

B.   keďže obchodovanie s orgánmi, komercializácia a transplantačná turistika, nezlučiteľné s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, sa rýchlo rozmáhajú; keďže medzi nedostatkom orgánov a obchodovaním s orgánmi existuje prepojenie; keďže o obchodovaní s orgánmi je potrebných viac údajov,

C.   keďže otázky bezpečnosti sa pri vykonávaní nezákonných komerčných transplantácií orgánov často ignorujú, čo môže ohroziť život darcov i príjemcov,

D.   keďže štyri členské štáty doteraz neratifikovali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, päť členských štátov neratifikovalo jeho dodatkový Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi ("Palermský protokol"), deväť členských štátov neratifikovalo Opčný protokol OSN k Dohovoru o právach dieťaťa týkajúci sa predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografie, a 17 členských štátov neratifikovalo dohovor Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi,

E.   keďže napriek tomu, že podľa súčasných odhadov je obchodovanie s orgánmi a tkanivami v porovnaní s ostatnými druhmi obchodovania na relatívne nízkej úrovni, stáva sa čoraz väčším globálnym problémom, ktorý sa objavuje v rámci jednotlivých štátov a má aj cezhraničný charakter, pričom sa riadi dopytom (v EÚ ide podľa odhadov o 150 – 250 prípadov ročne),

F.   keďže obchodovanie s orgánmi a tkanivami je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi, ktorá vedie k závažnému porušovaniu základných ľudských práv, najmä práva na ľudskú dôstojnosť a fyzickú integritu, a môže oslabiť dôveru občanov v legitímny transplantačný systém, čo môže mať za následok ešte väčší nedostatok dobrovoľne darovaných orgánov a tkanív,

G.   keďže kvalita, bezpečnosť, účinnosť a transparentnosť sú rozhodujúce, ak má spoločnosť využiť prínosy, ktoré môže transplantácia ako liečba ponúknuť,

H.   keďže transplantácia orgánov je jedinou dostupnou liečbou v terminálnom štádiu zlyhania orgánov, ako sú pečeň, pľúca a srdce, a zároveň finančne najefektívnejšou liečbou v terminálnom štádiu zlyhania obličiek; keďže transplantácie orgánov umožňujú zachraňovať životy a ponúkať lepšiu kvalitu života,

I.   keďže medzi členskými štátmi a v rámci nich existujú významné rozdiely, pokiaľ ide o podiel transplantácií, zdroj (žijúci alebo zosnulý darca) orgánov a dokonca aj o kvalitatívne a minimálne bezpečnostné požiadavky v súvislosti s darcovstvom orgánov a transplantáciami, a medzi jednotlivými členskými štátmi sa líši aj organizačný prístup k transplantáciám, čo vedie k nerovnakým normám v rámci EÚ,

J.   keďže členské štáty majú rôzne právne rámce (možnosť rozhodnúť sa pre darovanie alebo odmietnutie darovania) a skúsenosti v rôznych členských štátoch ukazujú, že vplyv právneho systému na počet darcov je dosť obmedzený,

K.   keďže alternatívou transplantácie je často intenzívna starostlivosť, ktorá je pre pacientov nepríjemná a zaťažuje systémy zdravotnej starostlivosti, rodinu a osoby starajúce sa o pacientov,

L.   keďže darcovstvo orgánov a transplantácie sú citlivými a komplexnými otázkami zahŕňajúcimi nielen lekárske, ale aj právne a etické aspekty, a ich rozvoj vyžaduje plnú účasť občianskej spoločnosti,

M.   keďže využívanie orgánov pri liečbe zahŕňa riziko prenosu infekčných a iných ochorení,

N.   keďže medzi členskými štátmi už dochádza k výmene orgánov a existujú rôzne európske organizácie, ktoré sa touto výmenou zaoberajú (napr. Scandiatransplant, Eurotransplant),

O.   keďže doterajšie skúsenosti (napr. španielsky model, belgický projekt GIFT, DOPKI a Aliancia pre darcovstvo orgánov a transplantácie - Aliancia-O) ukazujú pozitívne výsledky a mali by sa zohľadniť,

P.   keďže verejné povedomie, konkrétne a pozitívne informácie, pokročilá odborná príprava a komunikačné schopnosti odborníkov zohrávajú významnú úlohu pri zvyšovaní ochoty darovať orgány,

Q.   keďže na to, aby sa minimalizoval počet osôb, ktoré budú v budúcnosti potrebovať transplantáciu orgánu, je potrebné zaviesť účinné opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré by umožnili včasné zistenie a manažment chronických chorôb, ktoré spôsobujú zlyhanie orgánov, ako napríklad chronická choroba obličiek,

1.   víta vyššie uvedené oznámenie Komisie, v ktorom sa navrhuje mimoriadne vítaný jednotný prístup založený na troch pilieroch;

Právny nástroj

2.   očakáva od Komisie návrh smernice stanovujúcej kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky v súvislosti s darovaním, odoberaním, testovaním, uchovávaním, prevozom a prideľovaním orgánov v rámci EÚ a zdroje potrebné na splnenie uvedených požiadaviek; zdôrazňuje však, že pripravovaný legislatívny rámec by nemal spôsobiť dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov alebo poskytovateľov služieb a nemal by ani ohroziť využívanie existujúcich osvedčených postupov a postupov prispôsobených podmienkam a okolnostiam prevládajúcim v jednotlivých členských štátoch alebo obsahovať také požiadavky, ktoré by viedli k zníženiu počtu potenciálnych a aktuálnych darcov;

3.   upozorňuje, že nová smernica by mala dopĺňať a posilňovať úsilie členských štátov o dosiahnutie aktívnej a účinnej metódy koordinácie bez toho, aby bránila zavádzaniu a zachovávaniu prísnejších opatrení;

4.   zdôrazňuje, že smernica by mala zohľadniť pokrok dosiahnutý v oblasti lekárskej vedy;

Spolupráca medzi členskými štátmi

5.   vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom dostupných orgánov na transplantácie s ohľadom na potreby pacientov; obmedzovanie nedostatku orgánov a darcov považuje za hlavnú výzvu, ktorej čelia členské štáty v súvislosti s transplantáciami orgánov; pripomína, že v Európe je v súčasnosti na zoznamoch čakateľov zaregistrovaných mnoho tisíc pacientov so značnou mierou úmrtnosti;

6.   poznamenáva, že orgány by sa mali prideľovať podľa zdravotnej schopnosti pacienta prijať ich; zastáva názor, že diskriminácia na základe zdravotného postihnutia, ktoré nemá na schopnosť pacienta prijať orgán žiaden vplyv, by sa nemala tolerovať;

7.   kladie dôraz na to, že darovanie orgánov je dar; zdôrazňuje preto, že hoci je mimoriadne dôležité vyriešiť problém vážneho nedostatku orgánov v EÚ, je zároveň potrebné rešpektovať a chrániť slobodnú voľbu, pokiaľ ide o to, či darovať alebo nedarovať orgány;

8.   berie na vedomie významné rozdiely v rámci EÚ, pokiaľ ide o zdroj orgánov (zosnulí alebo žijúci darcovia), značne sa odlišujúcu mieru úspechu jednotlivých členských štátov pri rozširovaní fondu darcov, rozdiely medzi členskými štátmi v súvislosti s kvalitatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami, rozdielne organizačné prístupy k darcovstvu orgánov a transplantáciám a rozdiely vo vzdelávaní a odbornej príprave lekárov a stredného zdravotného personálu; domnieva sa, že rozdiely možno čiastočne vysvetliť kombináciou ekonomických, štrukturálnych, administratívnych, kultúrnych, etických, náboženských, historických, sociálnych a právnych faktorov, hoci rozhodujúcim faktorom je zrejme spôsob, akým je celý proces vedúci k darovaniu a transplantácii organizovaný;

9.   je preto pevne presvedčený, že existuje výrazný potenciál na výmenu odborných poznatkov medzi členskými štátmi, čo môže zvýšiť počet darcov a zrovnoprávniť prístup ku transplantácii v rámci celej EÚ; z tohto dôvodu očakáva akčný plán Komisie na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom:

   - zlepšovať dostupnosť orgánov,
   - zvyšovať účinnosť a dostupnosť transplantačných systémov,
   - zvyšovať verejné povedomie,
   - zaručiť kvalitu a bezpečnosť;

10.   zdôrazňuje preto, že zavedenie dobre štruktúrovaných prevádzkových systémov a podporovanie úspešných modelov v členských štátoch a medzi nimi, prípadne na medzinárodnej úrovni, má mimoriadny význam; navrhuje, aby prevádzkové systémy zahŕňali primeraný právny rámec, technickú a logistickú infraštruktúru, psychologickú a organizačnú podporu a vhodnú organizačnú štruktúru na úrovni nemocnice a vyššie s vysoko kvalifikovaným personálom a jednoznačné ustanovenia o sledovateľnosti a o spravodlivom, účinnom a nestrannom prideľovaní a prístupe k transplantačnému systému;

Zvyšovanie dostupnosti orgánov

11.   upozorňuje na to, že členské štáty sú zodpovedné za svoje právne modely; poznamenáva, že v EÚ existujú dva modely, pričom každý má rôzne varianty; domnieva sa, že nie je nevyhnutné prispôsobovať alebo harmonizovať právne systémy; vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré umožnia ustanoviť právneho zástupcu, ktorý bude môcť po smrti človeka rozhodovať o darovaní;

12.   vyzýva členské štáty na dosiahnutie plného potenciálu darcovstva post mortem; naliehavo preto žiada členské štáty, aby v čo najvyššej miere investovali do zlepšovania svojich organizačných systémov pomocou:

   - zvyšovania citlivosti, vzdelávania a odbornej prípravy lekárov a stredného zdravotného personálu,
   - finančného podporovania nemocníc pri ustanovovaní "interných transplantačných koordinátorov" (lekárov pracujúcich na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ktorí budú mať podporu lekárskeho tímu); ktorých úlohou by bolo aktívne určovať potenciálnych darcov a nadviazať kontakt s ich rodinami,
   - vykonávania programov na zvyšovanie kvality v každej nemocnici alebo skupine nemocníc v rámci EÚ, kde existuje preukázaný potenciál na darcovstvo orgánov;

13.   žiada členské štáty, aby s cieľom zvýšiť dostupnosť orgánov posúdili využívanie rozšíreného okruhu darcov (starší darcovia alebo osoby s určitými chorobami) berúc do úvahy otázky kvality a bezpečnosti;

14.   domnieva sa, že pri transplantáciách možno použiť aj nie celkom optimálny orgán; rozhodnutia o použití orgánov pre jednotlivých pacientov by potom prijímal transplantačný tím na základe analýzy rizík a prínosov a po konzultácii s pacientom a/alebo s jeho rodinou;

15.   žiada členské štáty, ktoré umožňujú darovanie orgánov od žijúcich darcov, aby zohľadňovali otázky kvality a bezpečnosti; zdôrazňuje však, že darovanie orgánov od žijúcich darcov by sa malo považovať za doplnok k darcovstvu post mortem;

16.   uznáva, že keď sa rozšíri fond darcov, lekári sa môžu obávať zvýšenej pravdepodobnosti odmietnutia orgánov a postupného znižovania funkčnosti transplantovaného orgánu, a preto žiada Komisiu a členské štáty o podporu metód, ktoré zabraňujú odmietnutiu orgánu a riešia tento problém, aby lekári mohli rozšírený fond orgánov s dôverou využívať;

17.   uznáva, že biotechnológia už ponúka riešenia v súvislosti s rizikom odmietnutia transplantovaných orgánov, napríklad pomocou liečby, ktorá znižuje počty odmietnutia, čo následne podporí väčšiu dostupnosť orgánov, pretože lekári budú môcť odmietanie liečiť alebo mu dokonca predchádzať; zastáva názor, že takýto postup by pomohol podporiť rozšírený fond darcov prostredníctvom zníženia rizika spojeného s rozšírenými programami orgánov;

18.   žiada členské štáty, aby do januára 2010 odstránili právne predpisy, ktoré vyhradzujú použitie darovaných orgánov výlučne pre daný členský štát;

19.   žiada členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, tímovej spolupráce a odmien transplantačných chirurgov;

20.   zdôrazňuje, že je dôležité financovať získavanie orgánov a transplantácie z osobitného rozpočtového riadku, aby vykonávanie transplantácií nebolo pre nemocnice odrádzajúce;

21.   kladie dôraz na potrebu zabezpečiť, aby darcovstvo orgánov zostalo prísne nekomerčné;

22.   podporuje opatrenia, ktoré sú zamerané na ochranu žijúcich darcov, a to z lekárskeho, ako aj psychologického a sociálneho hľadiska, a na zabezpečenie toho, aby darovanie orgánov bolo altruistické a dobrovoľné, a ktoré tak vylučujú platby medzi darcami a príjemcami, pričom akákoľvek platba musí slúžiť výlučne ako náhrada, ktorá je striktne obmedzená na vykompenzovanie výdavkov a ťažkostí súvisiacich s darovaním; žiada členské štáty, aby zaručili, že sa zachová anonymita zosnulých a žijúcich darcov, ktorí nie sú geneticky alebo emocionálne spojení s príjemcami, ak ich vnútroštátne právne predpisy takéto darovanie umožňujú; naliehavo žiada členské štáty, aby určili podmienky, za akých sa náhrada môže poskytnúť;

23.   naliehavo žiada členské štáty, aby v súvislosti s transplantáciami od žijúcich darcov bez príbuzenského vzťahu k príjemcom prijali alebo zachovali prísne právne ustanovenia s cieľom zabezpečiť transparentnosť systému a vylúčiť možnosť nezákonného predaja orgánov alebo nátlaku na darcov; darcovstvo od žijúcich darcov bez príbuzenského vzťahu k príjemcom by tak bolo povolené len za podmienok určených vnútroštátnym právom a po schválení príslušným nezávislým orgánom;

24.   naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili, že žijúci darcovia nebudú diskriminovaní, najmä pokiaľ ide o systémy zdravotného poistenia;

25.   naliehavo žiada členské štáty, aby žijúcim darcom zabezpečili náhradu nákladov na sociálne zabezpečenie;

26.   domnieva sa, že biotechnológia môže za predpokladu, že bude zaručená sledovateľnosť, umožniť v budúcnosti výskumníkom kultivovať orgány z existujúcich tkanív a buniek, a to buď od samotných pacientov alebo od iných darcov tkanív; žiada Komisiu, aby podporovala takýto výskum, ktorý často uskutočňujú rozvíjajúce sa malé a stredné biotechnologické podniky v EÚ v kultúrnych a etických rámcoch stanovených v členských štátoch a v Charte základných práv a Dohovore Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne;

27.   konštatuje, že účinnosť liečby založenej na dospelých kmeňových bunkách pri viacerých terapiách prostredníctvom výmeny buniek sa preukázala už niekoľkými klinickými testami uskutočnenými na ľuďoch;

Účinnosť a dostupnosť transplantačných systémov

28.   berie na vedomie, že hoci niektoré členské štáty zaviedli povinnú registráciu transplantačných činností a existuje aj niekoľko dobrovoľných registrácií, nie je vytvorený žiaden komplexný systém na zhromažďovanie údajov o rôznych druhoch transplantácií a ich výsledkoch; dôrazne odporúča vytvorenie vnútroštátnych registrov následnej kontroly žijúcich darcov, pacientov po transplantácii a transplantačných postupov; kladie dôraz na to, že registre musia byť pravidelne aktualizované; zdôrazňuje, že je dôležitá porovnateľnosť údajov medzi členskými štátmi;

29.   žiada Komisiu, aby členským štátom odporučila určité usmernenia, pokiaľ ide o registráciu, s cieľom zabezpečiť, že registrované osoby predložia určité informácie o svojej anamnéze, a zaručiť kvalitu a bezpečnosť orgánov od darcov, pretože registrácia nie je len jednoduchým zapísaním mena, ale vyplývajú z nej dôsledky pre darcu i príjemcu;

30.   vyzýva Komisiu, aby uľahčila vytvorenie kľúčových technických a etických noriem pre riadenie bezpečnosti, kvality a účinnosti darovania orgánov v kontexte darcovstva a transplantácií, ktoré by mohli slúžiť ako vzor pre členské štáty; žiada Komisiu, aby zaviedla mechanizmus EÚ, ktorý by podporoval koordinačné činnosti medzi členskými štátmi súvisiace s darcovstvom orgánov a transplantáciami;

31.   domnieva sa, že ďalším prínosom spolupráce medzi členskými štátmi, ktorý nie je dostatočne zdôraznený vo vyššie uvedenom oznámení Komisie, je potenciálna hodnota výmeny orgánov medzi členskými štátmi z hľadiska lekárskych a technických príležitostí berúc vždy do úvahy geografické obmedzenia takýchto výmen a potenciálny vplyv na životaschopnosť orgánov; v tejto súvislosti zdôrazňuje pozitívne výsledky medzinárodných systémov; je presvedčený, že výmena orgánov môže byť veľmi prospešná, najmä pokiaľ ide o náročné transplantačné postupy (napr. v prípade vysoko citlivých alebo urgentných pacientov a pacientov so zvláštnym zdravotným stavom, pre ktorých je ťažké nájsť vhodného darcu);

32.   vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vypracovala štúdiu o všetkých otázkach týkajúcich sa transplantácií orgánov pre občanov štátov mimo EÚ, ktorí majú trvalý pobyt v členských štátoch, a aby vytvorila kódex správania stanovujúci pravidlá a podmienky, za akých možno orgány darované zosnulými darcami z EÚ prideliť občanom štátov mimo EÚ, ktorí majú trvalý pobyt v členských štátoch;

33.   kladie dôraz na to, že dobrá spolupráca medzi odborníkmi v oblasti zdravotníctva a zodpovednými orgánmi je nevyhnutná a poskytuje pridanú hodnotu; žiada Komisiu, aby uľahčila vytváranie spojenectiev medzi národnými transplantačnými organizáciami v členských štátoch, ktoré by zahŕňali spoluprácu právnej, etickej a technickej povahy; uznáva, že v transplantačnej medicíne existujú situácie, ktoré nemožno primerane riešiť v členských štátoch s obmedzeným fondom darcov; je presvedčený, že najmä malé členské štáty by jednoznačne mohli mať osoh z európskej spolupráce;

34.   požaduje, aby sa zaviedol preukaz EÚ pre darcov orgánov ako doplnok k existujúcim vnútroštátnym systémom;

35.   domnieva sa, že je žiaduca medzinárodná spolupráca na podporu dostupnosti a bezpečnosti orgánov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že by boli užitočné všeobecné pravidlá upravujúce osvedčené lekárske postupy, diagnostické techniky a uchovávanie; žiada členské štáty, aby takúto spoluprácu aktívne podporovali a aby tento systém všeobecných pravidiel uplatňovali;

Zvyšovanie verejného povedomia

36.   zdôrazňuje význam zvyšovania verejného povedomia o darcovstve orgánov a transplantáciách s cieľom uľahčiť identifikáciu darcov orgánov, a tak zvýšiť dostupnosť orgánov; vyzýva preto Komisiu, členské štáty a občiansku spoločnosť, aby štrukturálne posilňovali propagáciu darcovstva orgánov, okrem iného u mladých ľudí v školách; v tejto súvislosti navrhuje, aby sa zaangažovali známe osobnosti (napr. športovci) a aby sa využívali vzdelávacie balíčky;

37.   poukazuje na to, že informácie o darcovstve orgánov a transplantáciách by sa mali poskytovať transparentným, objektívnym a nedirektívnym spôsobom a zameriavať sa na rozsah darcovstva, t. j. že darcovstvo môže zahŕňať darovanie viacerých orgánov i darovanie tkanív;

38.   zdôrazňuje, že slobodné rozhodnutie darovať alebo nedarovať orgán je výhradným právom darcu a je nutné ho rešpektovať, a že darcovstvo orgánov sa musí považovať za dar jedného človeka druhému; upozorňuje na to, že túto skutočnosť musí odrážať použitý jazyk bez ekonomickej terminológie, ktorá navodzuje pocit, že s orgánmi možno nakladať ako s komoditou na vnútornom trhu;

39.   vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalší rozvoj existujúcej európskej internetovej stránky o darcovstve orgánov(7), ako aj internetovej stránky WHO(8), a jej rozšírenie na všetky členské štáty vo všetkých úradných jazykoch EÚ s cieľom poskytnúť všetky dôležité informácie a údaje o darcovstve orgánov a transplantáciách;

40.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili ustanovenie Dňa darcov, a odporúča, aby sa podnikli kroky, ktoré zdôraznia dobré výsledky a dôležitosť transplantácií;

41.   je presvedčený, že veľmi účinným spôsobom zvyšovania dostupnosti orgánov je poskytovať verejnosti viac informácií aj na miestnej a regionálnej úrovni; vyzýva Komisiu, členské štáty a organizácie občianskej spoločnosti, cirkvi, náboženské a humanistické komunity, aby sa podieľali na tomto úsilí o zvyšovanie verejného povedomia o možnosti darovania orgánov, pričom budú brať do úvahy kultúrne špecifiká každého členského štátu; zdôrazňuje, že registrovaní darcovia hrajú dôležitú úlohu pri propagovaní darcovstva orgánov medzi členmi svojej rodiny a priateľmi tým, že ich presviedčajú, aby sa tiež stali darcami;

42.   uznáva, že je dôležité zlepšiť komunikačné schopnosti odborníkov v oblasti zdravotníctva napríklad pomocou vypracovania informačných usmernení; zdôrazňuje potrebu profesionálneho prístupu ku komunikácii, ako aj podpory zo strany odborníkov v tejto oblasti; osobitná pozornosť by sa mala venovať tak obsahu posolstva, ako aj najlepším prostriedkom na riešenie najkontroverznejších tém; zdôrazňuje význam pravidelných stretnutí so zástupcami médií s cieľom propagovať dobré výsledky a dôležitosť transplantácií;

43.   podporuje zriadenie transplantačnej "horúcej linky" s jediným telefónnym číslom, ktorú by prevádzkovala národná transplantačná organizácia, ak takáto organizácia v danom štáte existuje, a ktorú by 24 hodín denne obsluhovali náležite vyškolení a skúsení odborníci schopní rýchlo poskytovať všetkým zainteresovaným účastníkom relevantné a presné lekárske a právne informácie;

44.   žiada Komisiu, aby podporovala cezhraničný výskum darcovstva orgánov a transplantácií s cieľom riešiť vplyv etnickej príslušnosti, krajiny pôvodu, náboženstva, úrovne vzdelania a sociálno-ekonomickej triedy na rozhodnutie ponúknuť orgány na darovanie; požaduje, aby Komisia a členské štáty rýchlo rozširovali výsledky výskumu s cieľom informovať verejnosť a odstrániť nepochopenia;

Zvyšovanie kvality a bezpečnosti

45.   uznáva, že je životne dôležité zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť darcovstva orgánov a transplantácií; zdôrazňuje, že zvýšená kvalita a bezpečnosť bude mať vplyv vo forme zníženia transplantačných rizík a následne obmedzí nepriaznivé účinky; uznáva, že kroky zamerané na kvalitu a bezpečnosť by mohli mať vplyv na dostupnosť orgánov a naopak; žiada Komisiu, aby pomohla členským štátom pri vytváraní možností pre vypracovávanie a rozvíjanie vnútroštátnych právnych predpisov a regulačného rámca na zvyšovanie kvality a bezpečnosti bez toho, aby to malo negatívny vplyv na dostupnosť orgánov na transplantácie;

46.   uznáva, že potransplantačné výsledky a výsledky po darovaní by sa mali monitorovať a hodnotiť; zdôrazňuje, že by sa mala presadzovať spoločná metodika analýzy údajov na základe osvedčených postupov, ktoré aktuálne uplatňujú členské štáty, aby sa dosiahla optimálna porovnateľnosť výsledkov z rôznych členských štátov;

47.   žiada členské štáty, aby predĺžili obdobie monitorovania pacientov po transplantácii na niekoľko rokov, a pokiaľ možno na tak dlho, kým pacient žije a/alebo kým je transplantát funkčný;

48.   vyzýva Komisiu, aby v rámci Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) vyčlenila finančné prostriedky na podporu výskumu lepších a citlivejších diagnostických techník, ktoré umožnia včas a účinne odhaliť nepriaznivé stavy ako HIV/AIDS, hepatitída a iné, pretože dôležitým aspektom transplantácie orgánov je zaistiť bezpečnosť pred rôznymi škodlivými faktormi a činiteľmi pôsobiacimi v orgánoch darcu;

Obchodovanie s orgánmi

49.   poukazuje na to, že medzi nedostatkom orgánov a obchodovaním s orgánmi existuje prepojenie, pretože obchodovanie s orgánmi oslabuje dôveryhodnosť systému pre potenciálnych dobrovoľných a neplatených darcov; zdôrazňuje, že akékoľvek komerčné využitie orgánov je neetické a je v rozpore s najzákladnejšími ľudskými hodnotami; kladie dôraz na to, že finančne motivované darcovstvo orgánov degraduje darovaný orgán na obyčajnú komoditu, čo predstavuje porušenie ľudskej dôstojnosti a článku 21 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne a je zakázané podľa článku 3 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie;

50.   žiada Komisiu, aby v súvislosti s tretími krajinami bojovala proti obchodovaniu s orgánmi a tkanivami, ktoré by malo byť všeobecne zakázané, vrátane transplantácií orgánov a tkanív neplnoletých osôb, osôb s mentálnym postihnutím alebo popravených väzňov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili informovanosť medzinárodného spoločenstva v súvislosti s touto otázkou;

51.   domnieva sa, že v záujme boja proti obchodovaniu s orgánmi v chudobnejších častiach sveta je nevyhnutné prijať dlhodobú stratégiu s cieľom odstrániť sociálne rozdiely, ktoré sú príčinou takýchto praktík; zdôrazňuje, že na účely boja proti predávaniu orgánov za peniaze (najmä v krajinách rozvojového sveta) by sa mali zaviesť mechanizmy sledovateľnosti, aby sa zabránilo dovozu týchto orgánov do EÚ;

52.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom zabrániť transplantačnej turistike a aby na tento účel vypracovali usmernenia na ochranu najchudobnejších a najzraniteľnejších darcov, ktorým hrozí, že sa stanú obeťami obchodovania s orgánmi, a aby prijali opatrenia, ktoré zvýšia dostupnosť legálne odobratých orgánov, a zabezpečili výmenu informácií o registráciách na zoznamy čakateľov medzi existujúcimi organizáciami na výmenu orgánov s cieľom zabrániť zaregistrovaniu sa na viaceré zoznamy súčasne; žiada Komisiu, aby prostredníctvom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podporovala spoločný prístup, ktorý sa zameriava na zhromažďovanie informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa obchodovania s orgánmi, a aby identifikovala hlavné problémy a potenciálne riešenia; na tento účel zdôrazňuje, že v súvislosti s ľudským materiálom sa musí zaviesť systém sledovateľnosti a zodpovednosti;

53.   naliehavo žiada členské štáty, aby v prípade potreby upravili svoje trestné zákonníky a zabezpečili, že osoby zodpovedné za obchodovanie s orgánmi budú primerane stíhané, vrátane trestov pre zdravotnícky personál zapojený do transplantácií orgánov získaných prostredníctvom obchodovania, pričom vyvinú maximálne úsilie o odradenie potenciálnych príjemcov od vyhľadávania takýchto orgánov a tkanív; zdôrazňuje, že by sa malo zvážiť zavedenie trestnej zodpovednosti občanov EÚ za kúpu orgánov v EÚ alebo mimo nej;

54.   vyzýva členské štáty, aby podnikli nevyhnutné kroky s cieľom zabrániť kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom napomáhať obchodovaniu s orgánmi a tkanivami (t. j. odporučiť pacientovi zahraničnú transplantačnú službu, ktorá by mohla byť zapojená do obchodovania) a zabrániť poskytovateľom zdravotného poistenia umožňovať činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú obchodovanie s orgánmi, napríklad preplácaním nákladov vzniknutých pri zabezpečovaní nezákonných transplantácií orgánov;

55.   domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť odbornú prípravu svojich orgánov činných v trestnom konaní a zdravotníckeho personálu, pokiaľ ide o obchodovanie s orgánmi, s cieľom ohlásiť každý prípad, o ktorom sa dozvedia, polícii;

56.   žiada členské štáty, aby podpísali, ratifikovali a vykonávali Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a Palermský protokol, ak tak ešte neurobili;

57.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Europol nepredložil štúdiu o predaji orgánov a obchodovaní s nimi, pretože Europol tvrdí, že žiadne takéto doložené prípady neexistujú; odvoláva sa na správy Rady Európy a WHO, ktoré poskytujú jasný dôkaz o tom, že obchodovanie s orgánmi je takisto problémom pre členské štáty EÚ a žiada Komisiu a Europol, aby zlepšili monitorovanie prípadov obchodovania s orgánmi a vyvodili potrebné závery;

58.   žiada Komisiu a Radu, aby aktualizovali akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zahrnuli doň akčný plán boja proti obchodovaniu s orgánmi s cieľom umožniť užšiu spoluprácu medzi zúčastnenými orgánmi;

59.   okrem toho žiada, aby akčný plán odkazoval na správne a overené údaje v súvislosti s množstvom, druhom a pôvodom orgánov, s ktorými sa nezákonne obchoduje;

o
o   o

60.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, WHO, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 48.
(2) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(3) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(4) Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
(5) Tretie vydanie, 2007.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (a/alebo www.eurocet.org)
(8) www.transplant-observatory.org


Prínos dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
PDF 239kWORD 72k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť (2007/2149(INI))
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM(2007)0273),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2006/144/ES z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 2007 – 2013)(3),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti(4),

–   so zreteľom na uznesenie z 13. novembra 2006, prijaté Radou a zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o plnení spoločných cieľov v oblasti účasti a informovanosti mladých ľudí na účely podpory ich aktívneho európskeho občianstva(5),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora plnohodnotnej účasti mladých ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a dianí v spoločnosti (KOM(2007)0498),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES z 10. júla 2001 týkajúce sa mobility študentov, osôb zvyšujúcich si kvalifikáciu, dobrovoľníkov, učiteľov a inštruktorov v Spoločenstve(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo(7),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov o prínose dobrovoľníckej práce k hospodárskej a sociálnej súdržnosti(8),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému "Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv"(9),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k úlohe dobrovoľníckych organizácií – prínos pre európsku spoločnosť(10),

–   so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0070/2008),

A.   keďže podľa spoľahlivých odhadov vykonáva dobrovoľnícku prácu viac ako 100 miliónov občanov EÚ(11),

B.   keďže podľa prvých zistení bezprostredne po implementácii príručky OSN o neziskových inštitúciách predstavuje hospodársky prínos neziskových inštitúcií v priemere 5 % HDP, pričom aj striedmy odhad času venovaného dobrovoľníckej práci predstavuje viac ako štvrtinu tejto hodnoty(12),

C.   keďže dobrovoľnícka činnosť je významnou hnacou silou rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania solidarity ako jednej z kľúčových hodnôt EÚ, ako aj nevyhnutnou súčasťou pri podpore programov na rozvoj spoločenstiev, najmä v tých členských štátoch, ktoré práve prekonali prechodné obdobie po páde komunizmu,

D.   keďže nedávna štúdia organizácií zahŕňajúcich dobrovoľníkov v celej Európe ukázala vysokú mieru pridanej hodnoty: za každé euro, ktoré organizácie vydali na podporu dobrovoľníkov, sa im vrátilo v priemere 3 až 8 EUR(13),

E.   keďže je potrebné plne si uvedomiť nesmierne dôležitý prínos dobrovoľníckej práce pre tvorbu sociálneho kapitálu,

F.   keďže udržateľné financovanie, najmä financovanie na administratívne účely, má zásadný význam pre dobrovoľnícke organizácie a všeobecne pre dobrovoľnícku prácu,

G.   keďže z nedávnej správy Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok vyplýva, že sociálny kapitál je kľúčovým prvkom v úsilí o rozvíjanie politík na podporu vidieckeho hospodárskeho rozvoja(14),

H.   keďže ústredným bodom nedávnej štúdie o mestskom programe (Urban) v Aarhuse je skutočnosť, že pre úspešnú realizáciu programu mali kľúčový význam miestni občania a úsilie dobrovoľníkov(15),

I.   keďže dobrovoľnícka práca sa nevyznačuje len merateľnou hospodárskou hodnotou, ale takisto môže viesť k výrazným úsporám v oblasti verejných služieb; keďže v tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť, aby dobrovoľnícka činnosť bola doplnkom verejných služieb, a nie ich náhradou,

J.   keďže dobrovoľnícka práca je prínosom pre osobnostný a sociálny rozvoj dobrovoľníka a má pozitívny dosah v rámci komunity, a to napríklad na medziľudské vzťahy,

K.   keďže dobrovoľníci zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení cieľa lisabonskej stratégie, ktorým je sociálno-ekonomická súdržnosť, a to tým, že sa podieľajú na finančnom začleňovaní, napríklad zakladaním regulovaných úverových združení a neziskových finančných družstiev, ktoré vedú a spravujú dobrovoľníci,

L.   keďže podniková sociálna zodpovednosť spoločností je jednak významným hnacím motorom obchodu a zároveň predstavuje základný prvok európskeho sociálneho modelu,

M.   keďže dobrovoľnícka práca a udržateľný rozvoj spolu súvisia,

N.   keďže medzi organizáciami zahŕňajúcimi dobrovoľníkov je dôležité presadzovať a podporovať najlepšie postupy riadenia dobrovoľníckej činnosti,

O.   keďže dobrovoľnícka činnosť vedie k priamemu zapájaniu občanov do miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej spoločnosti a demokracie,

P.   keďže v uvedenom uznesení Rady o aktívnom občianstve Rada vyzýva na výraznejšiu účasť mladých ľudí na občianskom živote, v účastníckych štruktúrach a na dobrovoľníckej práci,

Q.   keďže v dôsledku demografických zmien v Európe možno v súčasnosti konštatovať vysoký počet starších potenciálnych dobrovoľníkov,

R.   keďže dobrovoľnícka práca môže pozitívne vplývať na ľudské zdravie(16); keďže z tohto pozitívneho vplyvu na zdravie môžu profitovať všetky vekové kategórie a môže pomáhať pri predchádzaní telesným a duševným chorobám,

S.   keďže dobrovoľnícka práca má svoje miesto v rámci posilňovania miestnych iniciatív rozvoja a podpory úspešného vykonávania množstva iniciatív financovaných Spoločenstvom, napríklad programov LEADER, INTERREG a PEACE,

1.   vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uznali hodnotu dobrovoľníckej práce pri podpore sociálnej a hospodárskej súdržnosti; okrem toho ich vyzýva na partnerskú spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami a uskutočňovanie užitočných konzultácií s dobrovoľníckym sektorom s cieľom rozvíjať plány a stratégie na uznanie, ohodnotenie, podporu, uľahčenie a podnecovanie dobrovoľníckej práce; takisto naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvorili stabilný a inštitucionálny rámec na účasť mimovládnych organizácií na verejných diskusiách;

2.   vyzýva príslušných odborníkov Komisie, aby jasnejšie rozlišovali medzi dobrovoľníckymi a mimovládnymi organizáciami, ktorých činnosť nie je organizovaná na rovnakom dobrovoľníckom základe, a žiada o komplexný celoeurópsky prieskum povahy, úrovne a vnútorných mechanizmov sociálnej účasti vrátane dobrovoľníckej účasti a financovania tohto účelu;

3.   vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa skutočne snažili umožniť dobrovoľníckym organizáciám prístup k dostatočným a udržateľným finančným prostriedkom, či už na administratívne účely alebo projekty, bez nadmerného vypisovania formulárov, formalít alebo byrokracie, a zároveň zachovať nevyhnutnú kontrolu využívania verejných financií;

4.   naliehavo vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby v záujme zabezpečenia rýchlej reakcie na prírodné katastrofy a nehody podporovali zriaďovanie dobrovoľníckych pohotovostných služieb v každej lokalite;

5.   upriamuje pozornosť Komisie na skutočnosť, že zásada partnerstva, zakotvená v strategických usmerneniach Komisie pre rozvoj vidieka (programové obdobie 2007 až 2013) a strategických usmerneniach Komisie pre súdržnosť, sa nie vždy dodržiava na vnútroštátnej úrovni(17), a preto dôrazne vyzýva Komisiu, aby prijala náležité administratívne a inštitucionálne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa jej politiky, postupy a protokoly počas konzultácií a rokovaní o štrukturálnych fondoch a následných operácií skutočne dodržiavali a presadzovali;

6.   odporúča, aby všetky členské štáty predkladali pravidelné satelitné účty neziskových inštitúcií, a žiada, aby sa do týchto účtov zahrnula aj dobrovoľnícka práca a tvorcovia politiky tak mohli pri vypracúvaní politík zohľadniť neziskové inštitúcie; vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako by sa mohla dobrovoľnícka práca začleniť ako osobitná kategória do štatistických záznamov Eurostatu;

7.   rozhodne podporuje názor, že dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť by nemali nahrádzať platenú prácu;

8.   vyzýva Komisiu, aby svoje úsilie smerovala k zavedeniu systému pre všetky fondy Spoločenstva, pričom dobrovoľnícku činnosť možno uznávať ako prínos k spolufinancovaniu projektov, a aby vytvorila mechanizmy, ktorými by bolo možné dobrovoľnícku prácu primerane ohodnotiť; víta úsilie niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie o prijatie pružnejšieho prístupu k akceptácii dobrovoľníckej činnosti ako prínosu zodpovedajúceho financovaniu Spoločenstva v spoločne financovaných projektoch;

9.   vyzýva Komisiu, aby pre rastúce množstvo mimoriadne skúsených starších občanov ochotných venovať sa dobrovoľníckej práci podporovala možnosti pre starších dobrovoľníkov a vypracovala program Seniori v akcii, ktorý by bol súbežným a doplnkovým programom k spomínanému programu Mládež v akcii, a navyše aby podporovala osobitné programy pre medzigeneračnú dobrovoľnícku prácu a pre inštruktáže;

10.   nabáda členské štáty, aby podporovali a uľahčovali dobrovoľnícku činnosť vo všetkých spoločenstvách, a to skutočných aj virtuálnych, napríklad dobrovoľníctvo v rodine, okrajových skupinách alebo skupinách, pre ktoré dobrovoľnícka činnosť nie je až tak typická, a aby zdôrazňovali veľký význam organizovania dobrovoľníckej práce s cieľom zabezpečiť, aby bola zlučiteľná s rodinným a pracovným životom;

11.   nabáda firmy a ďalšie subjekty v súkromnom sektore, aby ako súčasť svojej podnikovej stratégie sociálnej zodpovednosti finančne podporovali iniciatívy na propagáciu a posilňovanie dobrovoľníckej práce, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s dobrovoľníckou prácou v podnikoch poskytovali súkromnému sektoru stimuly na financovanie a podporu dobrovoľníckeho sektora, a teda prispievali k zabezpečeniu prenosu podnikových postupov a know-how zo súkromného do verejného sektora a takisto aby zlepšili kvalitu života na miestnej úrovni tým, že budú vyzývať na svojpomoc pri riešení miestnych problémov;

12.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila uznanie dobrovoľníckej práce ako primeranej činnosti na nadobudnutie schopností a zručností prostredníctvom "pasu mládeže" (Youthpass) s prepojením na Europass a zároveň aby zabezpečila, že dobrovoľnícka práca sa nebude považovať za alternatívu k formálnej odbornej príprave, ale za jej doplnenie; okrem toho vyzýva na prijatie celoštátnych a miestnych opatrení na zvýšenie mobility dobrovoľníkov;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali odloženie prijatia navrhovanej európskej charty dobrovoľníkov, v ktorej by sa mala vymedziť úloha dobrovoľníckych organizácií a mali by sa stanoviť ich práva a povinnosti; odporúča, aby sa v každoročných vzájomných hodnoteniach (peer-reviews) posúdila dobrovoľnícka práca vykonávaná členskými štátmi a v rámci konkrétnych odvetví a organizácií;

14.   odporúča Komisii a členským štátom, aby vytvorili európsku databázu so základnými údajmi o dobrovoľníckych organizáciách, ako aj s podrobnými informáciami o najlepších postupoch, ktoré by priniesli užitočné usmernenia na zdokonalenie systémov dobrovoľníckej činnosti;

15.   vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili, že dobrovoľníci budú v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti primerane krytí úrazovým poistením a poistením osobnej zodpovednosti a že kryté budú aj akékoľvek schválené výdavky dobrovoľníkov súvisiace s ich dobrovoľníckou činnosťou;

16.   vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby propagovali dobrovoľníctvo prostredníctvom vzdelávania na všetkých stupňoch, a to tým, že vytvoria príležitosti na dobrovoľnícku činnosť na ranom stupni vzdelávacieho systému tak, aby sa vnímala ako bežný prínos k životu komunity, aby naďalej podporovali tieto aktivity aj v prípade starších študentov, aby napomáhali učeniu sa službou iným (tzv. service learning), pri ktorom študenti pracujú v partnerstve s dobrovoľníckymi skupinami alebo skupinami určitého spoločenstva v rámci svojej diplomovej práce alebo štúdia na získanie určitej kvalifikácie, aby vyzývali na vytváranie väzieb medzi dobrovoľníckym sektorom a sektorom vzdelávania na všetkých úrovniach, aby propagovali dobrovoľnícku činnosť a aby uznávali učenie v rámci dobrovoľníckej činnosti ako súčasť celoživotného vzdelávania;

17.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala vytvorenie právneho základu v práve Spoločenstva na oslobodenie dobrovoľníckych organizácií od DPH z nákupov určených na plnenie ich cieľa a na oslobodenie darcov od dane z darovania na účely dobrovoľníckej práce;

18.   vyzýva členské štáty, aby v súlade so zásadou subsidiarity vytvorili udržateľnú infraštruktúru pre dobrovoľnícku prácu, ktorá by riešila otázky ako je základné financovanie dobrovoľníckych organizácií;

19.   odporúča, aby sa rok 2011 vyhlásil za Európsky rok dobrovoľníckej práce;

20.   uznáva rozmanitosť dobrovoľníckych činností v členských štátoch, ale nabáda členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa podľa možnosti vzájomne obohacovali prostredníctvom výmeny najlepších postupov;

21.   vyzýva Komisiu, aby zaviedla podporné programy s cieľom vytvoriť účinnejšie systémy spolupráce a budovania sietí medzi dobrovoľníckymi organizáciami a aby posilňovala programy medzinárodnej dobrovoľníckej výmeny, ktoré by v niektorých prípadoch mohli prispieť k dosiahnutiu rozvojových cieľov milénia; osobitne vyzýva na vytvorenie programov na podporu oživenia dobrovoľníckych aktivít v členských štátoch, v ktorých sa dobrovoľnícka činnosť spojila s opatreniami záväzného charakteru;

22.   odporúča podporovať cezhraničné dobrovoľnícke projekty;

23.   vyzýva Komisiu, aby mala porozumenie pre situáciu dobrovoľníkov vo všetkých oblastiach politiky a zákonodarstva;

24.   vyzýva príslušné miestne a regionálne zainteresované strany, dobrovoľnícke organizácie a médiá, aby občanom poskytovali náležité informácie o možnostiach dobrovoľníckej práce spolu s primeranou odbornou prípravou a osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny spoločnosti a skupiny vytláčané na okraj spoločnosti a potreby vzdialených a nedostupných regiónov;

25.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby okrem Plánu D pre demokraciu, dialóg a diskusiu zaviedla aj Plán V pre ocenenie, uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníkov (Valuing, Validating and ensuring the Visibility of Volunteers);

26.   žiada Komisiu o preskúmanie jej vízovej politiky voči účastníkom z tretích krajín v rámci uznaných dobrovoľníckych programov EÚ s cieľom zaviesť voľnejší vízový režim najmä voči dobrovoľníkom z krajín susediacich s EÚ;

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.
(2) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.
(4) Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006, s. 6.
(6) Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30.
(7) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
(8) Ú. v. EÚ C 105, 25.4.2008, s. 11.
(9) Ú. v. EÚ C 325, 30.12.2006, s. 46.
(10) Ú. v. ES C 180, 11.6.1998, s. 57.
(11) Správa prieskumu Eurobarometer s názvom "Social Reality Stocktaking", február 2007.
(12) Správa s názvom "Measuring Civil Society and Volunteering" (Hodnotenie občianskej spoločnosti a dobrovoľníckej činnosti), ktorú uverejnila Johns Hopkins University, september 2007, www.jhu.edu/ccss.
(13) "Volunteering Works" (Dobrovoľnícka práca), Institute for volunteering research and volunteering, Anglicko, september 2007.
(14) Pozri Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C.: European Foundation for Living and Working Conditions (Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok). http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Pozri Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community (Od znevýhodnených sídlisk k udržateľným komunitám) English Summary. The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.
(16) Pozri "The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research" (Výhody dobrovoľníckej práce z hľadiska zdravia – hodnotenie nedávneho výskumu) (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Pozri "Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds" (Občianska spoločnosť ako partner v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie). European Citizen Action Service, november 2004.


Výročná správa EIB za rok 2006
PDF 393kWORD 89k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2006 (2007/2251(INI))
P6_TA(2008)0132A6-0079/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 266 a 267 Zmluvy o ES týkajúce sa Európskej investičnej banky (EIB) a so zreteľom na protokol č. 11 o štatúte EIB(1),

–   so zreteľom na článok 248 Zmluvy o ES týkajúci sa úlohy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007 hlavami štátov a predsedami vlád členských štátov Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o výročnej správe EIB za rok 2005(2),

–   so zreteľom na Rozhodnutie Rady 2007/247/ES z 19. apríla 2007 o účasti Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu,(3)

–   so zreteľom na rozsudok súdu z 10. júla 2003 týkajúci sa vyšetrovacích právomocí Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) voči EIB(4),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/1016/ES z 19. decembra 2006(5), ktorým sa EIB udeľuje nový mandát oprávňujúci EIB schváliť pôžičky do výšky 12,4 miliárd EUR susedným krajinám Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí(6) a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností(7) (ktoré sa týka mechanizmu financovania s rozdelením rizík),

–   so zreteľom na podpis dohody o spolupráci medzi EIB a Komisiou z 11. januára 2008, ktorou sa zriaďuje nástroj záruky za pôžičky na projekty týkajúce sa transeurópskej dopravnej siete (LGTT),

–   so zreteľom na Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006 ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)(8),

–   so zreteľom na 49. výročnú správu (2006) EIB a na jej politiku zverejňovania z 28. marca 2006,

–   so zreteľom na iniciatívu "Európske zásady pre životné prostredie", ktorú v roku 2006 začala EIB,

–   so zreteľom na plán činností banky na roky 2007 – 2009 schválený správnou radou na jej schôdzi 12. decembra 2006,

–   so zreteľom na vystúpenie Philippa Maystadta, prezidenta EIB, pred Výborom pre kontrolu rozpočtu 11. septembra 2007,

–   so zreteľom na finančné vyhlásenia za rok 2006, ktoré boli schválené nezávislým audítorom a výborom EIB pre audit, ktoré im udelili aj priaznivý audit,

–   so zreteľom na štúdiu o nových finančných nástrojoch v oblasti európskej dopravnej infraštruktúry a  služieb(9),

–   so zreteľom na prácu a závery sympózia, ktoré sa konalo 14. decembra 2007 v Clermont-Ferrand (Francúzsko) na tému: "územné plánovanie a rozvoj územia Európskej únie: investičné výzvy v Únii a ich financovanie: úloha Európskej investičnej banky",

–   so zreteľom na pokrok v prebiehajúcej revízii politík a postupov EIB zameraných proti podvodom,

–   so zreteľom na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci prijaté 2. marca 2005 a na Konsenzus o rozvoji(10),

–   so zreteľom na články 45 a 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0079/2008),

A.   keďže úlohou EIB je prispievať prostredníctvom tak kapitálových trhov ako aj vlastných fondov k vyrovnanému rozvoju bez narušenia vnútorného trhu,

B.   berúc do úvahy úlohu, ktorú EIB zohráva v harmonickom rozvoji Európskej únie a v znižovaní rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov vrátane najvzdialenejších regiónov,

C.   berúc do úvahy výšku upísaného kapitálu EIB, ktorá k 31. decembru 2006 dosiahla 163,7 miliardy EUR, z ktorého členské štáty zaplatili 8,2 miliardy EUR,

D.   keďže podľa štatútu EIB nesmie celková hodnota pôžičiek a záruk schválených EIB prekročiť 250 % jej upísaného kapitálu;

E.   keďže EIB nepodlieha záväzkom Bazilej II, rozhodla sa však, že bude dobrovoľne rešpektovať z nich vyplývajúce pravidlá v prípade, že sa týkajú jej činnosti,

F.   so zreteľom na súhlas dozorného výboru finančného sektora Luxemburska s bližším sledovaním politík riadenia rizík EIB, avšak len ako neformálneho a čisto konzultačného orgánu, pričom EIB bude aj naďalej určovať rámec uplatňovania pravidiel Bazilej II podľa vlastných potrieb,

G.   keďže EIB stanovila ako jednu zo svojich priorít spoľahlivé, konkurencieschopné a trvalo udržateľné dodávky energie, naviac k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, podpore výskumu, technológie a inovácií, transeurópskym sieťam (TEN) v oblasti dopravy a energetiky, dlhodobej životaschopnosti životného prostredia, boju proti klimatickým zmenám a podpore malých a stredných podnikov (MSP),

H.   so zreteľom na významné potreby Európskej únie v oblasti financovania infraštruktúr, ktoré boli ohodnotené na 600 miliárd EUR,(11)

I.   so zreteľom na prvoradú úlohu EIB v rozvoji TEN, kde poskytuje rôzne nástroje a mechanizmy,

J.   so zreteľom na ťažkosti, s ktorými sa EÚ pri financovaní projektov európskeho rozsahu, napríklad projektu Galileo, stretáva,

K.   so zreteľom na kvalitu ľudských zdrojov EIB, najmä v oblastiach finančného inžinierstva a pomoci zostavovania projektov,

L.   so zreteľom na významnú úlohu, ktorú EIB zohráva pri financovaní projektov v rozvojových krajinách,

Všeobecne

1.   víta správu EIB o činnosti za rok 2006 a podporuje ju v ďalšej činnosti v prospech rozvoja európskeho hospodárstva, aby sa zabezpečil rast, vytváranie pracovných príležitostí, medziregionálna a sociálna súdržnosť;

2.   víta transparentnosť a plnú spoluprácu EIB s Európskym parlamentom;

3.   žiada o informačnú schôdzu o realizácii investičných nástrojov Európskeho rozvojového fondu (ERF), ktorá by sa konala aspoň raz ročne medzi EIB a Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, súbežne s postupom udeľovania absolutória ERF;

Kontrola rozpočtu a riadiace postupy

4.   vyzýva EIB, aby vykonala všetko potrebné s cieľom zachovať hodnotenie AAA, ktoré je zárukou jej činností a najlepších úrokov jej pôžičiek, aby v tomto zmysle prispôsobila svoju politiku obozretnosti bez toho, aby zanedbala veľmi dlhodobé investovanie;

5.   zdôrazňuje, že EIB uplatňuje politiku nulovej tolerancie podvodu a korupcie, víta zvýšený počet vyšetrovaní, ako aj posilnenú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); vyzýva tiež EIB, aby do uplatňovania svojej politiky a postupov zameraných proti podvodom začlenila opatrenia, ktoré budú viesť k:

   i) mechanizmom administratívneho vylúčenia pre spoločnosti, ktorých EIB a iné banky pre multilaterálny rozvoj uznajú vinnými z korupcie;
   ii) politike ochrany tých osôb, ktoré oznámia nezákonnú činnosť, a
   iii) revízii súčasných usmernení pre obstarávanie;

6.   víta fungovanie úradu pre sťažnosti, ktoré prijíma a spracúva vonkajšie sťažnosti, ako aj odvolací mechanizmus pre sťažnosti adresované prostredníctvom európskeho ombudsmana; víta a aktívne podporuje dialóg medzi európskym ombudsmanom a EIB; vyzýva preto EIB, aby zrevidovala svoj vnútorný mechanizmus pre sťažnosti a aby vydala nové usmernenia pre postup odvolania sa, ktoré sa budú týkať všetkých operácií financovaných EIB;

7.   víta snahu EIB o transparentnosť v rámci politiky zverejňovania a skutočnosť, že EIB poskytuje množstvo informácií určených širokej verejnosti vrátane každoročného zverejňovania zoznamov financovaných projektov so stručnými informáciami o týchto projektoch; podporuje EIB v rozvoji činností jej odboru hodnotenia operácií, ktorý vykonáva hodnotenia reprezentačných vzoriek projektov a programov ex post;

Mechanizmy účtovných kontrol a kontrol obozretnosti a mechanizmy hodnotenia výsledkov

8.   berie na vedomie pozitívne stanovisko vonkajšieho auditu a závery výročnej správy overovacieho výboru; opakuje svoje želanie, aby EIB podliehala tým istým pravidlám obozretnosti, akým podliehajú úverové inštitúcie, a skutočnej kontrole obozretnosti, konštatuje pritom, že sa zdá, že porovnateľné medzinárodné finančné inštitúcie takéto pravidlá neuplatňujú;

9.   požaduje, aby sa vytvorila nezávislá regulačná skupina, ktorej úlohou by bolo dohliadať na stav finančnej situácie EIB, na presné vyhodnotenie jej výsledkov a na dodržiavanie pravidiel dobrého výkonu povolania; odporúča, aby sa spolu s touto implementáciou zároveň posilnil nezávislý výbor pre audit EIB;

10.   odporúča, aby EIB požiadala Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS) o vypracovanie stanoviska k tejto regulačnej úlohe, v ktorom by sa malo spresniť, kto by ju mohol vykonávať, kým sa nevytvorí skutočný európsky bankový regulačný orgán; navrhuje uvažovať o všetkých riešeniach, napríklad o zapojení CEBS, národného regulačného orgánu alebo viacerých národných regulačných orgánov formou každoročnej rotácie;

11.   gratuluje EIB k snahám, ktoré vynaložila pri zahrnutí účtovných noriem IFRS (International Financial Reporting Standards – medzinárodné normy finančného výkazníctva) do svojich konsolidovaných finančných výkazov, ako aj do výkazov Európskeho investičného fondu (EIF), pre ktorý bol rok 2006 prvým finančným rokom, v ktorom sa uplatňovali normy IFRS;

12.   s podmienkou, že sa všetky informácie poskytnú tretím osobám, zdieľa zdržanlivosť EIB v urýchlení uplatňovania účtovných noriem IFRS pre štatutárne účty, pokiaľ sa v tejto oblasti nedosiahne medzi členskými štátmi široký konsenzus, najmä v otázke účtovania v objektívnych hodnotách, ktorým sa môže zaviesť príliš letmé stanovovanie nekonsolidovaných finančných výsledkov EIB;

13.   odporúča však sledovať túto otázku z technického hľadiska, ktoré sa s vývojom operácií rizikového kapitálu, financovania MSP a nevyhnutného finančného inžinierstva, ktoré bude musieť EÚ zaviesť na financovanie svojej infraštruktúry, stane pri predkladaní, schvaľovaní a používaní účtovných výsledkov kľúčovým;

14.   berie na vedomie voľby metodológie EIB na hodnotenie rizík úveru, ktorých cieľom je vyvážiť nevýhody súvisiace s nedostatkom skúseností v oblasti úverových strát, pričom upozorňuje na potrebu preventívnych opatrení na minimalizovanie rizika v súvislosti s maximálnou ochranou finančných zdrojov s cieľom uskutočniť ciele európskej politiky;

15.   berie na vedomie úsilie vynaložené na prekonanie ťažkostí EIB na základe transpozičných techník vnútorných a vonkajších parametrov a želá si byť informovaný o novej metodike zavedenej na hodnotenie klientov EIB a úverových rizík; poznamenáva, že zjednodušený prístup, ktorý sa v súčasnosti používa, sa v budúcnosti môže zrevidovať, pretože ide o sekuritizačné transakcie;

16.   pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel Bazilej II vyjadruje želanie, aby EIB mohla preukázať svoju schopnosť plniť svoje úlohy z vlastného kapitálu, ktorý činí 33,5 miliardy EUR a zachovať si najvyššie hodnotenie AAA;

Stratégia a ciele

17.   víta prístup prijatý v novej stratégii na roky 2007 – 2009 vrátane posilnenia pridanej hodnoty, postupného zvyšovania prijímaného rizika okrem iného v činnostiach zameraných na MSP a miestnu správu, využívania nových finančných nástrojov a zintenzívnenia spolupráce s Komisiou; bez výhrad podporuje plán činností EIB na obdobie rokov 2007 – 2009;

Nové strategické priority a nástroje

18.   víta zahrnutie podpory bezpečných, konkurencieschopných a dlhodobých dodávok energie medzi hlavné črty programu činností EIB, vrátane alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie a vyzýva na vývoj environmentálne priaznivých kritérií financovania, ktoré budú v súlade so strategickými cieľmi EÚ znížiť emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt;

19.   víta skutočnosť, že trvalo udržateľný rozvoj zostáva pre EIB zásadnou požiadavkou; víta vynikajúce výsledky EIB v rámci úverovej činnosti na podporu ochrany životného prostredia a sociálnej a hospodárskej súdržnosti; vyzýva EIB, aby posilnila svoje environmentálne a sociálne politiky s cieľom ďalej zlepšovať a aktualizovať súčasné normy, najmä v oblasti vonkajších pôžičiek; žiada EIB, aby objasnila ciele a metodológiu hodnotiaceho procesu, aby do svojich operácií začlenila rozmanitejšie sociálne a environmentálne faktory, ako aj aby v tejto oblasti činností, presnejšie na africkom kontinente, zabezpečila súlad s Európskym konsenzom o rozvoji a dosiahnutie rozvojových cieľov milénia OSN; žiada, aby EIB aktívne spolupracovala s občianskou spoločnosťou okrem iného prostredníctvom konzultačných postupov;

20.   víta rámcové zmluvy EIB uzatvorené medzi EIB a Komisiou: Finančný nástroj na zdieľanie rizík (RSFF) a Nástroj pre úverové záruky za projekty v oblasti transeurópskych dopravných sietí (LGTT); povzbudzuje Komisiu a EIB vo vytváraní ďalších spoločných nástrojov podporujúcich politiky EÚ, pričom vyvinie úsilie na mobilizáciu ďalšieho súkromného kapitálu s cieľom zabezpečiť plné uskutočnenie prioritných cieľov EIB;

Financovanie veľkých projektov v oblasti infraštruktúry

21.   pripomína, že aj keď jej aktivitiy sa s aktivitami súkromného sektora dopĺňajú, EIB sa musí vyhýbať akejkoľvek forme súťaže so súkromným sektorom, aj keď s ním pri hľadaní optimálneho pákového efektu financovania európskych projektov spolupracuje;

22.   opätovne potvrdzuje svoju podporu EIB pri uprednostňovaní financovania TEN vrátane cezhraničných infraštruktúr umožňujúcich navzájom prepojiť vnútroštátne siete, ktoré sú základným predpokladom rozvoja trhovej ekonomiky založenej na sociálnej súdržnosti; vyzýva EIB, aby v súvislosti s financovaním TEN uprednostnila projekty infraštruktúry alebo dopravy produkujúcich menej uhlíka alebo žiaden uhlík;

23.   navrhuje, aby Komisia vzhľadom na kvalitu ľudských zdrojov EIB, jej nestrannosť a skúsenosti vo financovaní veľkých projektov v oblasti infraštruktúr, zverila EIB strategické úvahy o financovaní infraštruktúr, pričom zohľadní potrebu vyrovnaného regionálneho rozvoja a nevylúči žiadnu možnosť: granty, splatenie súm, ktoré členské štáty upísali ako kapitál EIB, pôžičky (vrátane pôžičiek EIB, najmä tých, ktoré sa opierajú o postup zvláštnych pôžičiek členských štátov(12)), inovačné nástroje ako RSFF a LGTT, finančné inžinierstvo prispôsobené dlhodobým projektom, ktoré nie sú okamžite rentabilné, vypracovanie systému záruk, vytvorenie oddielov v rámci rozpočtu EÚ, finančné konzorciá vytvorené orgánmi na európskej, národnej a miestnej úrovni, partnerstvá verejného a súkromného sektora atď.;

Pomoc MSP

24.   vyzýva EIB, aby malým a stredným podnikom, ktoré majú problém prilákať rizikový kapitál, zabezpečila jeho dostatok; víta uvedenie iniciatívy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky), ktorú v roku 2005 vypracovali Generálne riaditeľstvo Komisie pre regionálnu politiku a EIB, aby umožnili lepší prístup podnikov k nástrojom finančného inžinierstva,  podporuje rozvoj programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) v rámci priorít lisabonskej agendy;

25.   pripomína, že schválil účasť EÚ na navýšení kapitálu EIF s cieľom poskytnúť EIF prostriedky, ktoré na pokračovanie vo svojej činnosti a na implementáciu politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti potrebuje;

26.   potvrdzuje potrebu lepšie reagovať na zlyhávanie trhu v oblasti financovania MSP a vyzýva Komisiu, EIB a EIF, aby pokračovali v diverzifikácii finančných nástrojov Spoločenstva v počiatočnej fáze (t.j. transfer technológií) aj v záverečnej fáze (t.j. mezanínové financovanie) rizikového kapitálu, ako aj aby podporili rozvoj mikroúverov v Európe v rámci novej európskej iniciatívy za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (KOM(2007)0708);

Pomoc pri príprave projektov

27.   zdôrazňuje úlohu odborných znalostí EIB pri príprave projektov, okrem iného vďaka programu JASPERS (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions - Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch); pripomína, že významný prínos EIB spočíva v jej schopnostiach vypracovať financovanie projektov a partnerstiev verejného a súkromného sektora, najmä v rámci Európskeho odborného centra pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC), a žiada EIB, aby zlepšila komunikáciu o technickej pomoci, ktorú môže poskytnúť, s osobami zodpovednými za projekt na miestnej úrovni;

28.   víta otvorenie nových kancelárií EIB v členských štátoch, ktoré umožnia jej lepšie zviditeľnenie a umožnia bližší kontakt s osobami zodpovednými za projekty s cieľom zjednodušiť prácu na projektoch, a ktoré EIB pomôžu nadviazať užšie spojenie s organizáciami, inštitúciami a miestnymi orgánmi pri pozitívnom uplatňovaní politiky EÚ v oblasti vyrovnaného regionálneho rozvoja, ako aj pri rýchlejšom zapájaní sa krajín, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004;

Operácie mimo Európskej únie

29.   s uspokojením berie na vedomie pozitívne závery prehľadu činností Nástroja pre európsko-stredomorské investície a partnerstvo (FEMIP); na základe tohto prehľadu víta skutočnosť, že Rada vyzvala na ďalšie rozšírenie nástroja FEMIP s cieľom posilniť európsko-stredomorské partnerstvo; v tejto súvislosti dúfa, že mandát na poskytovanie pôžičiek udelený EIB na obdobie rokov 2007 – 2013 doplnený o príslušné rozpočtové zdroje umožní urýchliť proces hospodárskej integrácie v tomto regióne;

30.   vyzýva EIB, aby pracovala v rozvojových oblastiach v súlade so zásadami Parížskeho vyhlásenia o účinnosti pomoci, a aby zabezpečila súlad s Európskym konsenzom o rozvoji, najmä pri poskytovaní účinnej pomoci, posilňovaní vzájomnej zodpovednosti a pri prijímaní merateľných ukazovateľov rozvoja;

31.   domnieva sa, že nástroj FEMIP musí zostať základom, od ktorého sa budú odvíjať všetky európske iniciatívy, ktoré sa usilujú o ďalší rozvoj stredomorského regiónu;

32.   vyjadruje podporu EIB v pokračovaní jej politiky vydávania dlhopisov v rozmanitej škále mien, vrátane mien rozvíjajúcich sa krajín, pričom sa bude aj naďalej zabezpečovať proti kurzovým rizikám;

o
o   o

33.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Protokoly pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva
(2) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 544.
(3) Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2007, s. 5.
(4) Vec C-15/00, Zb. 2003, s. I-07281.
(5) Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 95.
(6) Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(10) Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: "Európsky konsenzus" – Európsky konsenzus o rozvoji (Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184
(12) Článok 6 Štatútu EIB.


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III - Komisia
PDF 810kWORD 439k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)), (SEK(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
P6_TA(2008)0133A6-0109/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007, SEK(2007)1055 – C6-0362/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) a na pracovný dokument útvarov Komisie – prílohu k správe Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (SEK(2007)1185, SEK(2007)1186),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2006 (KOM(2007)0067),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zhrnutie dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2006 (KOM(2007)0274),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2007)0280) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k výročnej správe o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (SEK(2007)0708),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2005 (KOM(2007)0118),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Dvor audítorov o pokroku Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2007)0086) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2007)0311),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(4),

–   so zreteľom na akčný plán na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097),

–   so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami inštitúcií(5) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(6),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská ostatných príslušných výborov (A6-0109/2008),

A.   keďže podľa článku 274 Zmluvy o ES Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2006 (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)), (SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(8),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007, SEK(2007)1055 – C6-0362/2007)(9),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2006(10),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) a na pracovný dokument útvarov Komisie – prílohu k správe Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (SEK(2007)1185, SEK(2007)1186),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2006 (KOM(2007)0067),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zhrnutie dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2006 (KOM(2007)0274),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2007)0280) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k výročnej správe o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (SEK(2007)0708),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2005 (KOM(2007)0118),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(11),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Dvor audítorov o pokroku Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2007)0086) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2007)0311),

-   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(12),

-   so zreteľom na akčný plán na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097),

-   so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2008)0259),

-   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(13),

-   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(14),

-   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5855/2008 – C6-0083/2008),

-   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15), a najmä na jeho článok 55,

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(16), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

-   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva(17), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 ods. 1 a 2,

-   so zreteľom na rozhodnutie Komisie č. 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry v zmysle uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(18),

-   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská ostatných príslušných výborov (A6-0109/2008),

A.   keďže podľa článku 274 Zmluvy o ES Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2006,

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia, a uznesením, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej správy pre inteligentnú energiu za rozpočtový rok 2006 (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)), (SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Európsky parlament,

-   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(19),

-   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007, SEK(2007)1055 – C6-0362/2007)(20),

-   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Výkonnej správy pre inteligentnú energiu za rozpočtový rok 2006(21),

-   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) a na pracovný dokument útvarov Komisie – prílohu k správe Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (SEK(2007)1185, SEK(2007)1186),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2006 (KOM(2007)0067),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zhrnutie dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2006 (KOM(2007)0274),

-   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2007)0280) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k výročnej správe o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (SEK(2007)0708),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2005 (KOM(2007)0118),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(22),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Dvor audítorov o pokroku Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2007)0086) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2007)0311),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(23),

–   so zreteľom na akčný plán na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097),

–   so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inteligentnú energiu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(24),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(25),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(26), a najmä na jeho článok 55,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(27), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva(28), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 ods. 1 a 2,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 o zriadení výkonného orgánu ako "výkonnej správy pre inteligentnú energiu" na riadenie činnosti spoločenstva v oblasti energii na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(29),

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská ostatných príslušných výborov (A6-0109/2008),

A.   keďže podľa článku 274 Zmluvy o ES Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonnej správy pre inteligentnú energiu absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia, a uznesením, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Výkonnej správy pre inteligentnú energiu, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

4.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke týkajúcej sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)), (SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(30),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007, SEK(2007)1055 – C6-0362/2007)(31),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) a na pracovný dokument útvarov Komisie – prílohu k správe Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (SEK(2007)1185, SEK(2007)1186),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2006 (KOM(2007)0067),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zhrnutie dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2006 (KOM(2007)0274),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2007)0280) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k výročnej správe o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (SEK(2007)0708),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2005 (KOM(2007)0118),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(32),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Dvor audítorov o pokroku Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2007)0086) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2007)0311),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(33),

–   so zreteľom na akčný plán na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097),

–   so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami inštitúcií(34) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(35),

–   so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 a 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(36), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov spoločenstva(37), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A6-0109/2008),

A.   keďže podľa článku 275 Zmluvy o ES je Komisia zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky,

1.   schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

5.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22 apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)), (SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(38),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1056 – C6-0390/2007, SEK(2007)1055 – C6-0362/2007)(39),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (KOM(2007)0538, KOM(2007)0537) a na pracovný dokument útvarov Komisie – prílohu k správe Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (SEK(2007)1185, SEK(2007)1186),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2006 (KOM(2007)0067),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zhrnutie dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2006 (KOM(2007)0274),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2007)0280) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k výročnej správe o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006 pre orgán udeľujúci absolutórium (SEK(2007)0708),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2005 (KOM(2007)0118),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(40),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Dvor audítorov o pokroku Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2007)0086) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k uvedenej správe (SEK(2007)0311),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(41),

–   so zreteľom na akčný plán na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097),

–   so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami inštitúcií(42) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(43),

–   so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 a 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(44), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A6-0109/2008),

A.   keďže článok 274 Zmluvy o ES stanovuje, že zodpovednosť za plnenie rozpočtu Spoločenstva nesie Komisia, ktoré sa má vykonávať v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia v spolupráci s členskými štátmi,

B.   keďže osobitnou črtou vykonávania politík EÚ je tzv. zdieľané riadenie rozpočtu Spoločenstva Komisiou a členskými štátmi, na základe ktorého členské štáty spravujú 80 % výdavkov Spoločenstva,

C.   keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 24. apríla 2007(45) o absolutóriu za rozpočtový rok 2005 navrhol, aby bol každý členský štát povinný prevziať na seba zodpovednosť za riadenie jemu poskytnutých finančných prostriedkov EÚ, a to buď prostredníctvom jedného národného vyhlásenia o hospodárení alebo v podobe viacerých vyhlásení v národnom rámci,

D.   keďže Európsky parlament poukázal na naliehavosť zaviesť na vhodnej politickej úrovni národné vyhlásenie, ktoré by sa vzťahovalo na všetky finančné prostriedky Spoločenstva v zdieľanom hospodárení, už vo svojich uzneseniach o absolutóriu za roky 2003 a 2004,

E.   keďže Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rozpočtový rok 2006 (bod 0.10) uznal dôležitosť národných vyhlásení, ako aj ročných súhrnov v tom zmysle, že "ak sa všetky tieto prvky správne implementujú, môžu podporiť lepšie spravovanie a kontrolu finančných prostriedkov EÚ v členských štátoch" a za určitých podmienok "môžu byť tieto prvky pridanou hodnotou a využité Dvorom audítorov – v súlade s požiadavkami medzinárodných kontrolných štandardov",

F.   keďže Dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov a národným vyhláseniam členských štátov taktiež zdôraznil, že národné vyhlásenia možno považovať za nový prvok vnútornej kontroly, a ak sa v nich zdôraznia silné a slabé stránky, prispejú k zlepšeniu kontroly finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia,

G.   keďže zlepšovanie finančného hospodárenia v EÚ je nutné podporovať dôkladným monitorovaním pokroku Komisie a členských štátov a keďže členské štáty by mali prevziať zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ, a tým zabezpečiť dokončenie integrovaného rámca vnútornej kontroly v EÚ s cieľom získať kladné vyhlásenie o vierohodnosti,

H.   keďže uplatňovanie bodu 44 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID)(46) a článku 53b ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách by v súvislosti so súhrnmi dostupných auditov a vyhlásení malo predstavovať významný prínos k zlepšeniu riadenia rozpočtu Spoločenstva,

I.   keďže zásada riadneho finančného hospodárenia, vrátane zásady účinnej vnútornej kontroly sa stanovuje ako jedna z rozpočtových zásad v nariadení o rozpočtových pravidlách potom ako bolo toto nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006(47), ako uvádza Komisia v akčnom pláne na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly,

J.   keďže práca parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu vo všeobecnosti a postup udelenia absolutória konkrétne sú procesom, ktorého cieľom je stanoviť plnú zodpovednosť Komisie ako celku a jej jednotlivých členov a zodpovednosť všetkých ostatných príslušných zúčastnených strán, ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria členské štáty, za finančné hospodárenie EÚ v súlade so zmluvou, čím sa vytvorí stabilnejší základ pre prijímanie rozhodnutí,

K.   keďže Európsky parlament v budúcom rozpočtovom postupe riadne zohľadní výsledky a odporúčania vyplývajúce z postupu absolutória za rozpočtový rok 2006,

L.   keďže Rada by sa mala zameriavať na zvýšenie reformného úsilia a zodpovednosti členských štátov s cieľom odstraňovať problémy, ktoré odhalil Dvor audítorov, a zabezpečiť lepšie finančné hospodárenie v EÚ,

M.   keďže rok 2006 bol Európskym rokom mobility pracovníkov, ktorý zvýšil povedomie o mobilite pri vytváraní skutočného európskeho trhu práce a pripravil cestu pre Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007;

HLAVNÉ ZÁVERY

1.   víta napredovanie Komisie k efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov EÚ a napredovanie v celkovom kontrolnom prostredí, čo sa odzrkadľuje vo vyhlásení Dvora audítorov o vierohodnosti (DAS); víta v tomto zmysle stanovisko Dvora audítorov o finančnom dosahu chýb; vyzýva Komisiu, aby to v budúcnosti uplatňovala na všetky kapitoly výročnej správy;

2.   víta významný pokrok dosiahnutý pri riadení finančných prostriedkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), najmä vďaka fungovaniu systému integrovanej administratívnej kontroly (IACS), a pripomína Grécku jeho povinnosť zaviesť systém IACS v súlade s jeho akčným plánom;

3.   víta záväzok Komisie podávať raz za mesiac Výboru pre kontrolu rozpočtu správu o vykonávaní opatrení, ktoré nasledujú po udelení absolutória za rok 2006, uvedený záväzok znamená, že každý mesiac jeden člen Komisie predstaví pokrok v oblasti svojej zodpovednosti, ktorý sa bude zaoberať národnými vyhláseniami a ročnými súhrnmi, vonkajšími opatreniami a vykonávaním akčných plánov s cieľom posilniť úlohu dohľadu Komisie v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení;

Národné vyhlásenia

4.   víta záväzok Komisie dať pevnú politickú podporu národným iniciatívam s cieľom vypracovať a zverejniť národné vyhlásenia kontrolované vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami a pokračovať v podpore členských štátov, aby si brali príklad z Dánska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva; očakáva preto, že Komisia vnesie nový impulz do podpory národných vyhlásení o hospodárení ako súčasť prehodnotenia a následných krokov vyššie uvedeného akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly; okrem toho očakáva, že Komisia a členské štáty zabezpečia, že národné súhrny úplne zohľadnia účel a zmysel bodu 44 MID;

5.   domnieva sa, že Komisia musí podniknúť kroky na splnenie dôležitých požiadaviek uvedených v uznesení Európskeho parlamentu, ktoré je pripojené k rozhodnutiu o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, k čomu nedošlo v prípade národných vyhlásení, kde Európsky parlament vyzval Komisiu, aby Rade do konca roka 2007 predložila návrh národného vyhlásenia o hospodárení zahŕňajúceho všetky finančné prostriedky Spoločenstva v rámci zdieľaného hospodárenia; vyjadruje poľutovanie nad tichým súhlasom Komisie s kolektívnou nezodpovednosťou členských štátov s výnimkou Dánska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o finančné hospodárenie v EÚ;

6.   domnieva sa, že Komisia musí predkladať úplné a spoľahlivé údaje o sumách získaných späť s uvedením presného rozpočtového riadku a roku, ku ktorému sa jednotlivé sumy získané späť vzťahujú; poskytovanie údajov v akejkoľvek inej podobe znemožňuje dôkladnú kontrolu; uvedomuje si, že Komisia musí tieto informácie z veľkej časti získať od členských štátov; upozorňuje, že Európsky parlament na tento účel počas posledných troch rokov navrhoval zaviesť národné vyhlásenia o hospodárení, aby tak Komisii umožnil prezentovať tieto chýbajúce informácie a vyplniť medzeru, pokiaľ ide o transparentnosť;

Štrukturálne fondy

7.   víta uverejnenie vyššie uvedeného akčného plánu zameraného na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení v reakcii na obavy, ktoré vzniesol Európsky parlament v priebehu postupu udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2006; bude podrobne sledovať podávanie správ o tomto akčnom pláne počas prípravy na udelenie absolutória za plnenie rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2007;

8.   víta pevný záväzok Komisie s cieľom zabezpečiť, že všetky neoprávnene vyplatené sumy sa vymôžu späť počas zostávajúceho obdobia pred ukončením uzatváracích postupov týkajúcich sa obdobia rokov 2000 až 2006;

9.   víta záväzok Komisie s cieľom úplného uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä v súvislosti s ročnými súhrnmi; očakáva, že Komisia bude naďalej úplne informovať Európsky parlament o všetkých právnych krokoch vznesených voči členským štátom a nedostatkoch, ktoré musia členské štáty odstrániť; víta v tejto súvislosti predbežné hodnotenia kvality ročných súhrnov v súvislosti s poľnohospodárstvom a štrukturálnymi fondmi; očakáva konečné hodnotenia vo výročných správach o činnosti jednotlivých generálnych riaditeľstiev;

10.   považuje za hlavný úspech postupu na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2006 záväzok Komisie zameraný na nápravu jednotlivých chýb uvedených vo výročnej správe Dvora audítorov a najmä záväzok uskutočniť 100 % náprav vo všetkých prípadoch závažného porušenia postupov verejného obstarávania a uplatniť finančné nápravy na paušálnom alebo odvodenom základe vždy, keď nájde systematické problémy v postupe verejného obstarávania;

11.   žiada však Komisiu, aby predložila objektívne, jasné a úplné informácie o jej možnostiach spätne vymáhať neoprávnene vyplatené sumy;

12.   víta skutočnosť, že v priamom dôsledku postupu udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2006 sa Komisia nakoniec zaviazala uplatňovať politiku pozastavenia platieb, hneď ako sa zistia možné vážne nedostatky systému;

13.   s potešením očakáva štvrťročné informovanie Európskeho parlamentu o nápravách a sumách získaných späť, ktoré by mali podliehať auditu zo strany Dvora audítorov, vrátane vytvorenia systému a režimu podávania správ, ktoré umožnia, aby sa sumy získané späť ex-post previazali s rokom, v ktorom boli finančné prostriedky vyčlenené; očakáva, že po prvýkrát a na obdobie postupu udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2007 toto informovanie prinesie dobrý prehľad aktuálnej situácie v tejto oblasti; zastáva názor, že Komisia by mala predložiť výsledkovú správu a konečné termíny realizácie vyššie uvedeného akčného plánu na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení;

14.   pripomína Komisii záväzky, ku ktorým sa zaviazala na mimoriadnom vypočutí Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktoré sa konalo 25. februára 2008

   a) v súvislosti s realizáciou vyššie uvedeného akčného plánu na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení zlepšiť audítorské kontroly, rozhodovať o zavádzaní postupov pozastavenia a nápravných postupov a zlepšiť spätné získavanie súm a podávať štvrťročne správy o jeho vykonávaní;
   b) vytvoriť v úzkej spolupráci s Dvorom audítorov nový režim podávania správ o  získavaní súm späť a o finančných nápravách a predložiť podrobný harmonogram rozvoja a zavádzania tohto nového režimu podávania správ;
   c) predložiť akčný plán s podrobnými opatreniami o tom, ako predchádzať vysokému výskytu náhodných chýb;

15.   súhlasí so stanoviskom Komisie, že ak sa zistia nezrovnalosti, je potrebné podniknúť nápravné opatrenia vrátanie pozastavenia platieb a  získania neoprávnene alebo chybne vyplatených súm späť, a že Komisia bude v tejto súvislosti najmenej dvakrát ročne informovať Európsky parlament;

Vonkajšie činnosti

16.   domnieva sa, že v dôsledku postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2006 si Komisia vo zvýšenej miere uvedomuje význam transparentnosti, zviditeľňovania a politického usmernenia všetkých finančných prostriedkov EÚ vynaložených v oblasti vonkajších činností, či už ide o prostriedky spravované priamo Komisiou, prostredníctvom decentralizovanej správy alebo prostredníctvom medzinárodných trustových fondov;

17.   víta záväzok splnomocnenca OSN pre Irak zlepšiť včasné informovanie Komisie a domnieva sa, že 13-mesačné obdobie podrobného skúmania využitia prostriedkov EÚ prostredníctvom medzinárodných trustových fondov prispelo k zvýšenému uvedomeniu si potreby zodpovednosti v súvislosti s využívaním peňazí daňových poplatníkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby s Európskym parlamentom užšie spolupracovala na revízii finančnej a administratívnej rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a OSN (FAFA);

18.   víta skutočnosť, že Komisia zahrnula informácie o preverovacích pracovných návštevách v rámci FAFA, ako aj príslušné závery, do výročných správ o činnosti, ktoré príslušní generálni riaditelia podpísali na konci marca 2008, a že to Európskemu parlamentu umožnilo zohľadniť tieto informácie pri hlasovaní o tomto uznesení;

19.   prijíma návrh Komisie prediskutovať otázku vymedzenia definície mimovládnej organizácie (MVO) po tom, ako budú k dispozícii výsledky práve prebiehajúceho auditu MVO, ktorý uskutočňuje Európsky dvor audítorov;

20.   vyzýva Komisiu, aby:

   a) z vlastnej iniciatívy a na žiadosť Európskeho parlamentu pravidelne informovala Parlament o financovaní trustových fondov na báze viacerých prispievateľov zo strany EÚ;
   b) predložila opatrenia na to, ako zlepšiť zviditeľnenie finančných prostriedkov EÚ pri uskutočňovaní vonkajšej prostredníctvom ostatných organizácií;
   c) predložila opatrenia, ktoré by umožnili lepší prístup audítorom EÚ (Dvor audítorov, Komisia alebo súkromné audítorské firmy) s cieľom uskutočňovať audity projektov najmä v rámci spoločného hospodárenia s OSN;

21.   víta záväzok Komisie pokračovať v informovaní Európskeho parlamentu o prijímateľoch finančných prostriedkov v súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj ďalší nárast politického smerovania, zviditeľňovania a kontroly týchto finančných prostriedkov, najmä prostriedkov spravovaných prostredníctvom medzinárodných trustových fondov;

22.   trvá na verejnom prístupe k informáciám o všetkých členoch expertných a pracovných skupín pôsobiacich v rámci Komisie, ako aj na úplnom zverejnení všetkých prijímateľov finančných prostriedkov EÚ;

HORIZONTÁLNE OTÁZKY
Vyhlásenie o vierohodnosti
Spoľahlivosť účtov

23.   s uspokojením berie na vedomie kladné stanovisko Dvora audítorov k spoľahlivosti konečnej účtovnej závierky, ako aj jeho vyhlásenie, že s výnimkou niektorých pripomienok vyjadruje účtovná závierka verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu Spoločenstiev a výsledky transakcií a toku hotovosti k 31. decembru 2006 v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami prijatými účtovníkom Komisie (kapitola 1, vyhlásenie o vierohodnosti, body VII až IX);

24.   napriek tomu však vyjadruje znepokojenie nad pripomienkami Dvora audítorov, ktoré sa týkajú zistených chýb v sumách zaznamenaných v účtovnom systéme ako faktúry alebo výkazy výdavkov a predbežné financovanie, ktoré nadhodnocujú vyplatené sumy približne o 201 mil. EUR a celkovú sumu dlhodobého a krátkodobého predbežného financovania približne o 656 mil. EUR; vyjadruje poľutovanie predovšetkým nad nedostatkami v účtovných systémoch niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie, ktoré naďalej ohrozujú kvalitu finančných údajov (najmä v prípade rozdelení účtovných období a zamestnaneckých výhod), čo viedlo k niekoľkým opravám po predložení predbežnej účtovnej závierky;

25.   odsudzuje skutočnosť, že členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu nemajú k dispozícii finančné dokumenty vo všetkých úradných jazykoch EÚ;

26.   berie na vedomie, že účtovník Komisie nemohol overiť lokálne systémy Úradu pre spoluprácu EuropeAid, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy za rozpočtový rok 2006;

27.   pripomína Komisii jej záväzok uvedený v jej výročnej správe pre orgán udeľujúci absolutórium o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005, že bude rozpočtovému orgánu zasielať polročné správy o riadení predbežných finančných operácií, ako bolo požadované v uznesení Európskeho parlamentu, ktoré je pripojené k rozhodnutiu o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že táto správa zatiaľ Európskemu parlamentu nebola zaslaná;

Zákonnosť príslušných transakcií

28.   s uspokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov zastáva názor, že v oblastiach, v ktorých sú systémy dohľadu a kontroly zavedené tak, že umožňujú náležité riadenie rizika, sa pri transakciách ako celku nevyskytujú významné chyby;

29.   vyjadruje však ľútosť nad skutočnosťou, že v prípade mimoriadne dôležitých oblastí výdavkov Spoločenstva, ako štrukturálne opatrenia, vnútorné politiky a vonkajšie opatrenia sa pri platbách na úrovni vykonávacích organizácií stále vyskytujú významné chyby;

30.   vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov naďalej zisťuje nedostatky v činnosti systémov dohľadu a kontroly a vo výhradách k uisteniam, ktoré poskytli generálni riaditelia, najmä pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, a pripomína členským štátom a Komisii ich jednotlivé zodpovednosti v tomto ohľade;

Informácie a rámec vyhlásenia o vierohodnosti

31.   víta prácu, ktorú Dvor audítorov vykonáva s cieľom ďalšieho zvýšenia prehľadnosti DAS, pokiaľ ide o faktory prispievajúce k efektívnejším a účinnejším systémom kontroly v každom sektore z roka na rok, a vyzýva Dvor audítorov, aby pravidelne informoval Európsky parlament o pokroku;

32.   vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou jasnosťou, pokiaľ ide o zákonnosť správ Dvora audítorov týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ, ktoré dostávajú určití noví prijímatelia (železničné spoločnosti, jazdecké kluby/kluby zaoberajúce sa chovom koní a golfové/rekreačné kluby a mestské rady) v súlade s pravidlami oprávnenosti, ako aj nad nevyhnutným dosahom tejto skutočnosti na média; poukazuje na to, že z formálno právneho hľadiska tu v podstate ide o diskusiu o pravidlách oprávnenosti; zdôrazňuje však, že Európsky parlament v minulosti podporil Dvor audítorov a v tom bude naďalej pokračovať, keď sa bude vyjadrovať k účelnosti a účinnosti v jeho osobitných správach;

33.   opätovne pripomína, že Dvor audítorov zaradil využívanie dostupných auditov a správ národných audítorských inštitúcií ako integrálnu súčasť svojej novej metodiky; žiada Dvor audítorov, aby informoval parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu o tom, ako využíva tieto informácie, a aby navyše poskytol stanovisko k prospešnosti informácií získaných od národných kontrolných inštitúcií na prípravu svojej výročnej správy;

34.   oceňuje kvalitu špecifických častí Výročnej správy Dvora audítorov, ako napríklad časti týkajúcej sa štrukturálnych opatrení, ktorá všetkým zúčastneným stranám umožňuje zistiť problémy a sústrediť sa na nevyhnutné zlepšenia;

Rozpočtové riadenie

35.   berie na vedomie úsilie, ktoré útvary Komisie vynaložili v roku 2006 na zabezpečenie úplného a správneho zaznamenávania nových platieb v rámci predbežného financovania, neuhradených faktúr a výkazov výdavkov a rozdelenia účtovných období;

36.   konštatuje, že rok 2006 bol pre štrukturálne fondy posledným rokom programového obdobia 2000 – 2006, do konca ktorého museli byť viazané všetky záväzky na dané obdobie;

37.   je znepokojený, že nesplatené rozpočtové záväzky na konci roka 2006 preto vyjadrujú plnú výšku zvyšných platieb, ktoré sa majú vykonať za obdobie finančného výhľadu na roky 2000 až 2006, čo zodpovedá 28 % celkových súm príslušných okruhov finančného výhľadu za celé obdobie;

38.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že nesplatené rozpočtové záväzky – t. j. nevyužité záväzky prenesené na použitie do budúcich rokov, hlavne pri viacročných programoch – týkajúce sa štrukturálnych operácií a Kohézneho fondu sa v roku 2006 zvýšili o 12,6 mld. EUR (10,6 %) na 131,6 mld. EUR;

39.   vyjadruje obavy, že naliehavé výdavky vyplývajúce z pravidla n + 2 by mohli narušiť riadne vykonanie postupov na skončenie pomoci zo štrukturálnych programov a projektov; upozorňuje, že už na rok 2007 sa platby týkajúce sa štrukturálnych fondov zvýšili v porovnaní s rokom 2006 o 50 %; zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť účinný postup na skončenie pomoci a vyzdvihuje významnú úlohu členských štátov v rámci tohto postupu;

40.   vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že miera čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu, ERRF a ESF bola v nových členských štátoch nižšia ako odhad, čo súvisí s ťažkosťami, ktoré mali členské štáty so zvládnutím výdavkov; žiada Komisiu, aby podrobnejšie vysvetlila nižšiu mieru čerpania prostriedkov na vnútroštátnej úrovni v prípade štrukturálnych operácií, ktorá bola nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo;

Národné vyhlásenia o hospodárení a bod 44 medziinštitucionálnej dohody (MID)

41.   pripomína naliehavú potrebu zaviesť na vhodnej politickej úrovni národné vyhlásenia, ktoré by sa vzťahovali na všetky finančné prostriedky Spoločenstva v zdieľanom hospodárení, ako Európsky parlament požadoval vo svojich uzneseniach pripojených k rozhodnutiam o absolutóriu za rozpočtové roky 2003, 2004 a 2005;

42.   pripomína, že ako Európsky parlament vo svojom uznesení pripojenom k rozhodnutiu o absolutóriu za rozpočtový rok 2005 vyzval Komisiu, aby do konca roka 2007 predložila Rade návrh národného vyhlásenia o hospodárení, ktoré by zahŕňalo všetky finančné prostriedky Spoločenstva v zdieľanom hospodárení a ktoré by vychádzalo z príslušných čiastkových vyhlásení jednotlivých národných orgánov zodpovedných za riadenie výdavkov; odmieta odpoveď, ktorú Komisia uviedla v prílohe k správe o následných opatreniach k postupu udelenia absolutória za rok 2005, ktorá znie: "Komisia nepodnikne odporúčané opatrenie, keďže vzhľadom na odlišnú štruktúru správy a riadiace systémy pre finančné prostriedky EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia 27 členských štátov by jednotné štandardné vyhlásenie neprinieslo výrazný úžitok. Komisia však bude naďalej podporovať také iniciatívy zo strany vnútroštátnych správnych orgánov"; považuje túto odpoveď za veľmi neuspokojivú vzhľadom na skutočnosť, že viac ako 80 % všeobecného rozpočtu EÚ spadá do tzv. zdieľaného hospodárenia, a tým skôr vzhľadom na súčasný stav v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, ako to vyjadril Dvor audítorov vo svojej výročnej správe;

43.   dôrazne podporuje iniciatívu niektorých členských štátov (Dánska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva) prijať národné vyhlásenie o hospodárení s finančnými prostriedkami Spoločenstva a vyjadruje znepokojenie nad tým, že napriek týmto iniciatívam väčšina ostatných členských štátov sa jeho zavedeniu vzpiera; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predstavila výhody, pokiaľ ide o kontrolné vzťahy medzi Komisiou a tými členskými štátmi, ktoré prijali uvedenú iniciatívu; žiada, aby Komisia podávala Výboru pre kontrolu rozpočtu pravidelné správy o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

44.   berie na vedomie prvé ročné súhrny, ktoré predložili členské štáty, a žiada Komisiu, aby začala konania o porušení proti tým členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti; zdôrazňuje, že Európsky parlament tieto ročné súhrny považuje za prvý krok k národným vyhláseniam o hospodárení; žiada Komisiu, aby pred prvým čítaním rozpočtu na rok 2009 vypracovala dokument s analýzou silných a slabých miest národného systému riadenia a kontroly finančných prostriedkov Spoločenstva za každý členský štát, v ktorom by boli uvedené aj výsledky uskutočnených auditov, a aby tento dokument predložila Európskemu parlamentu a Rade; vyzýva Komisiu, aby taktiež podávala správy o kvalite ročných súhrnov a zabezpečovala pridanú hodnotu postupu, napríklad prostredníctvom určenia spoločných problémov, možných riešení a osvedčených postupov;

45.   všíma si však kritické vyjadrenie Dvora audítorov o národných auditoch, v ktorom tvrdí, že "nezávislý audítor, ktorý sa chce spoliehať na výrok alebo výsledky práce iných alebo ich využiť, musí získať priamy dôkaz o tom, že tieto výsledky sú riadne podložené."; považuje preto činnosť pracovnej skupiny kontaktného výboru zodpovednej za "vypracovanie spoločných audítorských štandardov a porovnateľných audítorských kritérií prispôsobených oblasti EÚ" za nevyhnutnú a žiada Komisiu, aby všetky členské štáty povzbudzovala k zapájaniu sa do tejto činnosti;

Riadenie

46.   pripomína Komisii svoju predchádzajúcu kritiku základu, o ktorý Komisia opiera tvrdenie, že prevzala svoju politickú zodpovednosť prostredníctvom súhrnnej správy, zatiaľ čo Komisia nemá úplný prehľad o 80 % prostriedkov v zdieľanom hospodárení a kvalita výročných správ kolíše; poukazuje na to, že tento neúplný prehľad pramení z dvoch príčin: na jednej strane nepostačujúce monitorovanie a dohľad Komisie a na druhej strane nedostatok konkrétnych riešení a zodpovednosti na úrovni členských štátov;

47.   vyjadruje poľutovanie nad tichým súhlasom Komisie s kolektívnou nezodpovednosťou väčšiny členských štátov, pokiaľ ide o finančné hospodárenie v EÚ; víta a podporuje iniciatívy, ktoré v tejto súvislosti prijali niektoré členské štáty, a vyzýva ostatné členské štáty, aby nasledovali ich príklad;

48.   konštatuje, že rozpočet plní Komisia a jej členovia, a nie generálni riaditelia, ktorí sú delegovanými povoľujúcimi úradníkmi, a preto vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zvýšenie zodpovednosti generálnych riaditeľov nebolo sprevádzané schválením priamej (a nie iba politickej) zodpovednosti členov Komisie; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na nápravu tejto situácie, ktorá je v rozpore s článkom 274 Zmluvy;

49.   víta spoľahlivú analýzu Dvora audítorov týkajúcu sa systému vnútornej kontroly Komisie (kapitola 2 jeho výročnej správy); nabáda Dvor audítorov, aby pokračoval v tomto pozitívnom vývoji tým, že do správy zahrnie aj analýzu konania či nekonania jednotlivých členov Komisie s ohľadom na túto situáciu;

50.   pripomína, že riadenie vychádza z pozície zamestnancov s účtovníckymi alebo kontrolnými funkciami vo vzťahu k úrovni riadenia, z ich právomocí presadzovať konanie, z ich skúseností a kvalifikácie;

51.   žiada generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre rozpočet, aby vydal oficiálne stanovisko ku kvalite a efektívnosti systémov vnútornej kontroly;

52.   žiada generálneho tajomníka, aby vydal oficiálne vyhlásenie o vierohodnosti, čo sa týka kvality jednotlivých vyhlásení od generálnych riaditeľov;

53.   žiada vnútorného audítora Komisie, aby posúdil vyhlásenie o vierohodnosti od generálneho tajomníka v podobe audítorského stanoviska;

54.   pripomína dôležitosť funkčných organizačných vzťahov – otvorenej komunikácie medzi rovnakými skupinami špecializovaných zamestnancov v rozličných GR, ako napríklad IT zamestnancami, zamestnancami zodpovednými za vnútornú kontrolu, zamestnancami zodpovednými za vnútorný audit, účtovníkmi, atď. – v organizáciách typu silo, ako je Komisia; vyjadruje poľutovanie nad veľmi nízkou mierou úsilia o zavedenie takéhoto typu nástroja riadenia; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zabezpečila zavedenie povinných funkčných organizačných vzťahov a aby podala správu Výboru pre kontrolu rozpočtu najneskôr do konca septembra 2008;

55.   vyzýva Komisiu, aby povýšila účtovníka do rovnakej triedy, v akej sú zaradení funkční partneri účtovníka;

56.   okrem toho vyzýva Komisiu, aby zmenila zloženie Výboru pre pokrok v oblasti auditu tak, aby bol počet externých členov rovnaký ako počet členov Komisie; navyše vyzýva Komisiu, aby spomedzi externých členov vybrala kandidáta na funkciu predsedu Výboru pre pokrok v oblasti auditu;

57.   očakáva, že Komisia bude vydávať každoročné inštitucionálne vyhlásenie o vierohodnosti za celú Komisiu, ktoré predseda Komisie predloží Výboru pre kontrolu rozpočtu;

Systém vnútornej kontroly Komisie
Akčný plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly

58.   víta celkové napredovanie vo vývoji systému vnútornej kontroly Komisie;

59.   nesúhlasí s vyjadrením Komisie v jej vyššie uvedenej správe z roku 2008 o pokroku týkajúcej sa akčného plánu na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly, že opatrenia 1, 3, 3N, 5, 8 a 13 sú ukončené; poukazuje na to, že Európsky parlament zatiaľ nevie o podpornej dokumentácii ani o vyhláseniach odôvodňujúcich takéto vyjadrenie; preto je nútený vysloviť vážne pochybnosti, či sa tieto opatrenia prijali, nehovoriac o tom, či sa vykonali alebo mali dosah na napredovanie vykonávania akčného plánu;

60.   víta však polročné výsledkové správy o realizácii tohto akčného plánu;

61.   zdôrazňuje, že pokiaľ ide o vykonávanie opatrení 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 a 15, Komisia je závislá od spolupráce s členskými štátmi; zdôrazňuje, že Európsky parlament tieto činnosti plne podporuje, a preto dôrazne vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje, ktoré umožnia čo najskoršie vykonávanie týchto činností;

62.   očakáva, že príslušné správy s výsledkami sa doručia Európskemu parlamentu do 1. januára 2009 na účely postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2007;

Analýza súčasnej rovnováhy medzi prevádzkovými výdavkami a nákladmi na systém kontroly finančných prostriedkov EÚ

63.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament dodnes nedostal žiadne informácie o analýze nákladov a prínosov systémov kontroly finančných prostriedkov EÚ, ako to požadoval v uznesení pripojenom k rozhodnutiu o absolutóriu za rozpočtový rok 2005;

Súhrnná správa

64.   považuje za neprijateľné, aby Komisia zredukovala výsledky auditu Dvora audítorov, ktoré sa zakladajú na všeobecne uznávaných medzinárodných štandardoch, na "názorové rozdiely týkajúce sa typológie a dôsledku chýb a hodnotenia systémových nedostatkov a čiastočne rôzne vnímania týkajúce sa používania mechanizmov pre finančné korekcie" (strana 2, posledný odsek);

65.   zastáva názor, že všetky výhrady k nedostatočnej vierohodnosti týkajúcej sa za zákonnosti a správnosti výdavkov Spoločenstva by sa mali premietnuť do výročných správ o činnosti a aj do súhrnnej správy; vzhľadom na to považuje za nanajvýš prekvapujúce, že traja generálni riaditelia sa až v roku 2006 rozhodli vyjadriť výhrady k riadeniu a kontrole iniciatívy INTERREG, pričom problémy podľa nich pretrvávali už niekoľko rokov (strana 4, posledný odsek);

66.   je znepokojený vyhláseniami vnútorného audítora v jeho prvej správe, z ktorých vyplýva, že napriek istému pokroku polovica z rozhodujúcich a veľmi dôležitých odporúčaní ešte nebola zavedená pred stanovenými cieľovými termínmi (strana 8, pred posledným odsekom); žiada Komisiu, aby na vykonávanie týchto odporúčaní kládla väčší dôraz;

Politická a administratívna zodpovednosť Komisie
Výročné správy o činnosti

67.   s poľutovaním konštatuje, že podľa Dvora audítorov "(....) v rozsiahlych častiach o rozpočte EÚ podávajú generálni riaditelia pozitívnejšiu správu o zákonnosti a správnosti výdavkov EÚ, než to zodpovedá auditu vykonanému Dvorom audítorom." (bod 2.13 výročnej správy za rok 2006);

68.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe opätovne zdôraznil, že niektoré z výročných správ o činnosti stále neposkytujú dostatočný základ pre jeho vyhlásenie o vierohodnosti (body 2.15 až 2.18 výročnej správy);

69.   víta skutočnosť, že v súhrnnej správe sa zdôrazňuje, že "[i] v každom prípade, ak existuje rozdiel medzi stanoviskom Európskeho dvora audítorov a generálnym riaditeľom, generálny riaditeľ bude musieť vysvetliť túto skutočnosť vo svojej výročnej správe o činnosti v nasledujúcom roku." (bod 2) a dúfa, že zlepšenia sa prejavia vo výročných správach o činnosti v roku 2007 a neskôr;

70.   žiada Komisiu, aby vylepšila výročné správy o činnosti vytvorením spoločných kritérií na podávanie výhrad a ich väčšou formalizáciou, ktorá zlepší porovnateľnosť výročných správ o činnosti rôznych generálnych riaditeľstiev a aj z časového hľadiska; žiada Komisiu, aby zohľadnila postrehy Dvora audítorov k výročným správam o činnosti a po dôkladnej konzultácii s ním napravila situáciu;

Transparentnosť a etika

71.   víta zverejnenie oznámenia nazvaného Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu o "Európskej iniciatíve za transparentnosť" (KOM(2007)0127), v ktorom Komisia v súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách uvádza, že informácie o prijímateľoch finančných prostriedkoch EÚ budú verejne prístupné od roku 2008 (časť 2.3.2), a vyhlasuje, že "na jar 2008" sprístupní register pre zástupcov záujmových skupín (lobistov);

72.   uvedomuje si argumenty v prospech dobrovoľnej aj povinnej registrácie lobistov; berie na vedomie rozhodnutie Komisie začať s dobrovoľným registrom a po roku tento systém vyhodnotiť; je si vedomý právneho základu pre povinnú registráciu, ktorý je stanovený v Lisabonskej zmluve; pripomína, že súčasný register Európskeho parlamentu už má povinný charakter a pravdepodobný spoločný register by bol de facto povinný, pretože zaregistrovanie sa je v oboch prípadoch podmienkou pre vstup do Európskeho parlamentu;

73.   pripomína potrebu nového kódexu správania pre členov Komisie s cieľom zlepšiť a jasnejšie vymedziť ich individuálnu a kolektívnu politickú zodpovednosť a zodpovednosť za ich politické rozhodnutia a vykonávanie politiky zo strany ich útvarov;

74.   trvá na tom, že Komisia je zodpovedná zabezpečiť úplnosť, možnosť vyhľadávania a porovnateľnosť údajov poskytovaných o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ, a pripomína písomnú odpoveď Komisie Európskemu parlamentu, v ktorej sa uvádza úmysel dokončiť spoločné normy týkajúce sa týchto údajov a a dohodnúť ich s členskými štátmi pred aprílom 2008;

75.   pripomína svoju poznámku uvedenú v odseku 85 uznesenia, ktoré je prílohou rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, ktorou požadoval jednoduchý prístup k informáciám o osobách zastúpených v rozličných formách skupín expertov a o ich úlohách, a svoju poznámku v odseku 86, ktorou vyzýval Komisiu, aby zverejnila mená osôb pôsobiacich v týchto skupinách a mená osobitných poradcov, ktorých zamestnali jednotliví členovia Komisie, generálne riaditeľstvá alebo kabinety; žiada o zverejnenie mien všetkých expertov a poradcov v pracovných skupinách Komisie;

76.   pripomína odpovede, ktoré za Komisiu uviedol počas vypočutia Výboru pre kontrolu rozpočtu 21. januára 2008 člen Komisie zodpovedný za absolutórium, ktorých obsahom bolo, že registre expertných skupín budú obsahovať všetky skupiny expertov, ako aj informácie o členoch komitologických výborov, jednotlivých expertoch, spoločných subjektoch a výboroch pre sociálny dialóg;

77.   pripomína tiež svoje požiadavku uvedenú v odseku 76 svojho uznesenia, ktoré je prílohou rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, v ktorej požadoval "(zaviesť) do záväzného kódexu správania členov Komisie základné etické normy a hlavné zásady, ktoré budú členovia Komisie povinní dodržiavať pri výkone svojej činnosti a predovšetkým pri vymenúvaní spolupracovníkov, najmä v rámci svojich kabinetov";

78.   vyjadruje poľutovanie nad odpoveďou, ktorú Komisia uviedla v prílohe k vyššie uvedenej správe o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2005 (strana 18), že tieto pravidlá ešte nejestvujú, a naliehavo žiada Komisiu, aby ich prijala;

79.   pripomína dôležitosť úplnej transparentnosti a uverejňovania, čo sa týka zamestnancov kabinetov členov Komisie, ktorí neboli prijatí podľa služobného poriadku;

SEKTOROVÉ OTÁZKY
Príjmy

80.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel k názoru, že systémy colného dohľadu sú vo všetkých významných hľadiskách uspokojivé, že účty tradičných vlastných zdrojov sú spoľahlivé a že príslušné transakcie boli zákonné a správne, aj keď pretrvávajú isté nedostatky;

81.   víta tiež skutočnosť, že podľa Dvora audítorov Komisia správne vypočítala a vybrala zdroje DPH a HND a zahrnula ich do účtovníctva Spoločenstva;

82.   s uspokojením konštatuje, že čo sa týka zdroja DPH, Komisia zachovala frekvenciu a kvalitu svojich inšpekcií; vyjadruje však znepokojenie nad počtom nevyriešených výhrad, a vyzýva preto Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi naďalej vyvíjala úsilie o to, aby boli výhrady v prijateľnom čase stiahnuté;

83.   žiada Komisiu, aby mu oznámila, aké opatrenia zamýšľa prijať v prípade členských štátov s pretrvávajúcimi výhradami;

Spoločná poľnohospodárska politika

84.   víta všeobecné zlepšenie v oblasti výdavkov na SPP v roku 2006, ako aj vyhlásenie Dvora audítorov, že IACS, ktorý je hlavným nástrojom kontroly v oblasti pomoci, prémií za zvieratá a systému jednotnej platby na plochu, je pri správnom uplatnení efektívnym systémom, ktorý znižuje riziko neoprávnených výdavkov;

85.   oceňuje úsilie Komisie o rozšírenie uplatňovania systému IACS a očakáva, že Komisia v súlade s plánmi a odpoveďami predloženými Európskemu parlamentu zabezpečí, aby podiel poľnohospodárskych výdavkov spadajúcich do systému IACS dosiahol najmenej 89 % do roku 2010 a 91,3 % do roku 2013;

86.   vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že pri výdavkoch na SPP sa stále vyskytujú významné chyby, ako aj nad tým, že previerky a kontroly realizované v rámci systému IACS sa stále účinne nepresadzujú a v niektorých štátoch stále nie sú úplne spoľahlivé. Nalieha preto na Komisiu, aby znova s členskými štátmi zabezpečila, aby bol systém IACS plne implementovaný vo všetkých členských štátoch EÚ 15 a aby sa napravili nedostatky zistené v členských štátoch EÚ 10;

87.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov naďalej konštatuje existenciu problémov pri vykonávaní systému IACS v Grécku; plne podporuje úmysel Komisie (uvedený Výboru pre kontrolu rozpočtu) zabezpečiť striktné uplatnenie súčasných právnych predpisov týkajúcich sa pozastavenia platieb v prípade, že grécka vláda neodstráni zistené problémy v stanovených termínoch;

88.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade agroenvironmentálnych opatrení v oblasti rozvoja vidieka je vysoká tendencia výskytu chýb , pretože poľnohospodári nespĺňajú často zložité podmienky oprávnenosti; domnieva sa, že Komisia by mala v prípade týchto opatrení venovať náležitú pozornosť tomu, či sú podmienky oprávnenosti primerané, a preskúmať možnosť ich zjednodušenia;

89.   berie na vedomie poznámku Komisie o možnej potrebe uplatňovať rôzne stupne prijateľného rizika v agroenvironmentálnej oblasti, aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi zlepšovaním a ochranou životného prostredia a nákladmi na kontrolu uplatňovaných opatrení; nalieha však na zabezpečenie správneho uplatňovania a dostatočnej kontroly finančných prostriedkov Spoločenstva a vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala a zhodnotila možné náklady a prínosy v oblasti agroenvironmentálnych opatrení, ako aj ich prepojenie s inými oblasťami výdavkov, a aby túto analýzu predložila Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov ako minimálny základ pre diskusiu o potrebe reformy, o ktorej sa zmienila Komisia;

90.   poznamenáva, že vzhľadom na to, že nový postup finančného zúčtovania umožňuje, aby v prípade nezrovnalostí, ktoré členské štáty považujú za nevymožiteľné, boli sumy účtované Spoločenstvu na základe informácií od členských štátov, Komisia teraz musí dôsledne sledovať, či sú dlhy správne a či sú riadne účtované na ťarchu rozpočtu Spoločenstva;

91.   pripomína, že náklady na finančné opravy nesú členské štáty, a to zvyčajne daňoví poplatníci, a nie prijímatelia neregulárne vyplácanej pomoci;

92.   konštatuje, že podľa Dvora audítorov Komisia pri audite schémy jednotnej platby (po prvý raz v roku 2006) nešpecifikovala rozsah a intenzitu práce pre orgány osvedčovania a že niektoré orgány osvedčovania (napríklad v Taliansku) vyňali overovanie nárokov a iba to uvádzajú vo svojich osvedčeniach, pričom Komisia túto skutočnosť akceptovala bez pripomienok;

93.   s poľutovaním konštatuje, že Komisia zatiaľ nepozná ani neodhadla mieru neregulárnych platieb v rámci SPP spôsobom, ktorý by Dvor audítorov považoval za primeraný; poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že opravy neregulárnych platieb s maximálnou odhadovanou sumou 100 miliónov EUR sa nemohli zrealizovať, pretože boli odhalené až po dvojročnej lehote; vyzýva Komisiu, aby v záujme opravy neregulárnych platieb v danej lehote vyčlenila primerané zdroje na audity zhody;

94.   domnieva sa, že všetky nedostatky, ktoré Dvor audítor uviedol vo svojej výročnej správe, by Komisia mala vyriešiť, aby bolo možné zabezpečiť väčšiu mieru istoty z práce orgánov osvedčovania;

95.   berie na vedomie závery uvedené v bodoch 5.20 a 5.21 výročnej správy Dvora audítorov a nalieha na Komisiu, aby zlepšila kontroly v Spojenom kráľovstve, ktoré nedodržalo právne predpisy Spoločenstva, keď priznalo nároky a vyplatilo pomoc v rámci systému jednotnej platby (SPS) a rozvoja vidieka vlastníkom pôdy prenajatej a obhospodarovanej nájomcami, a tiež v niektorých členských štátoch (Rakúsko, Írsko a Spojené kráľovstvo), ktoré neuplatňovali správne určité kľúčové prvky SPS a rozšírili vyrovnávanie nárokov nad rámec ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov(48);

96.   berie na vedomie veľmi jasné uistenie od Komisie, uvedené v odpovediach Dvoru audítorov (bod 5.27 výročnej správy) aj pred Výborom pre kontrolu rozpočtu, že žiadny prijímateľ nie je oprávnený na poľnohospodársku podporu, ak nevykonáva poľnohospodársku činnosť; očakáva, že Komisia prijme v prípadoch, ktoré zistil Dvor audítorov, následné opatrenia a zabezpečí, aby sa neuskutočnili žiadne platby vlastníkom pôdy, ktorí nevykonávajú poľnohospodársku činnosť, a aby už vyplatené platby získané späť;

97.   vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s vyjadrením Dvora audítorov v tom zmysle, že viac ako 700 nových prijímateľov patrí do kategórií, ako sú golfové kluby, kluby kriketu, zábavné parky/zoologické záhrady, jazdecké kluby, železničné spoločnosti a mestské rady a podobné, poskytla prehľad a zhodnotenie vývoja poskytovania poľnohospodárskej pomoci takýmto prijímateľom, ktorí majú podľa súčasných pravidiel nárok na financovanie;

98.   pripomína členským štátom existujúcu možnosť vyvíjať vplyv a prijímať na národnej úrovni rozhodnutia o ďalšom obmedzení rozsahu činností a prijímateľov s nárokom na financovanie; vyzýva Komisiu, aby v prípade, keď je to vzhľadom na vývoj a podľa jej zhodnotenia predpokladaného účelu opatrení podpory vhodné, predložila návrh na úpravu alebo revíziu týchto pravidiel;

Štrukturálne opatrenia, zamestnanosť a sociálne veci

99.   pripomína, že celkové finančné prostriedky Spoločenstva na štrukturálne politiky dosiahli v roku 2006 sumu 32,4 miliardy EUR; zdôrazňuje, že v roku 2007 táto suma stúpla na 46,4 miliardy EUR bez spolufinancovania zo strany členských štátov;

100.   s hlbokým znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uvádza, že náhrada výdavkov na projekty štrukturálnych politík predstavuje významnú chybu, a že podiel uhradených prostriedkov vo vzorke, v ktorej sa identifikovala chyba, bol 44 % a že "sa nemalo uhradiť minimálne 12 % z celkovej sumy vyplatenej na projekty štrukturálnych politík";

101.   s hlbokým znepokojením si všíma pripomienky Dvora audítorov, podľa ktorých:

s poľutovaním prijíma záver Dvora audítorov, že je odôvodnene presvedčený, že najmenej 12 % z celkovej sumy vyplatenej na projekty štrukturálnych politík sa nemalo uhradiť;

   a) len 31 % projektov vo vzorke kontrolovanej Dvorom audítorov bolo správne uhradených a neovplyvnených chybami nesúladu;
   b) systémy kontroly v členských štátoch sú spravidla neúčinné alebo len priemerne účinné;
   c) len viac než polovica auditov Komisie, ktoré Dvor audítorov preskúmal, vykazovala všetky znaky účinného nástroja dohľadu;

102.   považuje za neprijateľné, že podľa Dvora audítorov sú systémy prvostupňovej kontroly v členských štátoch spravidla neúčinné alebo len priemerne účinné a že množstvo vnútroštátnych a regionálnych orgánov nevenuje hospodáreniu s finančnými prostriedkami EÚ dostatočnú pozornosť; konštatuje, že vo vzorke kontrolovanej Dvorom audítorov (19 systémov prvostupňovej kontroly) nebol žiadny zo systémov účinný, len 6 z nich bolo priemerne účinných a 13 neúčinných, a v porovnaní s rokom 2005 teda v oblasti štrukturálnych fondov nedošlo k žiadnemu pokroku; je veľmi znepokojený neschopnosťou Rady jasne rozpoznať jej zodpovednosť v tejto situácii, ktorá je veľkej časti výsledkom nedostatočných kontrol členských štátov;

103.   preto naliehavo žiada Komisiu, aby využila kontroly ex-ante a preskúmala, či systémy dohľadu a kontroly na obdobie 2007 – 2013 fungujú vo všetkých členských štátoch, a aby tieto kontroly vykonávala pravidelne;

104.   taktiež vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa Dvora audítorov Komisia vykonáva len priemerne účinný dohľad systémov kontroly v členských štátoch a nezabráni uhradeniu nadhodnotených alebo neoprávnených výdavkov;

105.   s poľutovaním konštatuje, ako uvádza Dvor audítorov, že v súvislosti s výdavkami v rámci štrukturálnych politík (ako napríklad v oblasti SPP a vnútorných politík) majú komplikované alebo nejasné kritériá oprávnenosti prípadne zložité právne požiadavky nepriaznivý dosah na zákonnosť a správnosť príslušných transakcií;

106.   považuje za neprijateľné, ako uvádza Komisia(49), že na roky 2007 – 2013 sa očakáva slabý pokrok v súvislosti so zjednodušovaním existujúcich predpisov, ktorými sa upravujú štrukturálne fondy a že ďalšie zjednodušenie sa navrhne až v rámci nasledujúceho legislatívneho kola;

107.   naliehavo žiada Komisiu, aby sa pridŕžala odporúčaní týkajúcich sa kohézneho fondu, ktoré jej poskytol Dvor audítorov (bod 6.45 výročnej správy), a aby čo najskôr predložila ďalšie návrhy na zjednodušenie týkajúce sa, okrem iného, jasných a priamych pravidiel, usmernení a kritérií oprávnenosti;

108.   konštatuje a plne súhlasí s Dvorom audítorov, že orgány členských štátov majú dôležitú úlohu pri účinnej realizácii štrukturálnych fondov a že Komisia by mala posilniť svoje kontroly a vyvinúť dodatočné úsilie zamerané na dohľad nad riadiacimi orgánmi v členských štátoch;

109.   vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcimi stimulmi pre členské štáty, aby účinne kontrolovali výdavky, keďže neoprávnené výdavky zistené Komisiou alebo Dvorom audítorov možno nahradiť oprávnenými výdavkami zo strany členských štátov; žiada Komisiu, aby zaručila, že v budúcnosti by mohli byť nahradené inými výdavkami bez akejkoľvek straty finančných prostriedkov pre daný členský štát len nezrovnalosti, ktoré zistia samotné členské štáty;

110.   víta uvedený akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci štrukturálnych opatrením uskutočnených zdieľaným hospodárením, ktorý obsahuje 37 opatrení zameraných na obmedzenie neregulárnych platieb zo strany členských štátov; víta tiež záväzok Komisie podávať Európskemu parlamentu každý štvrťrok správy o napredovaní tohto akčného plánu, ktorý verejne deklarovala na vypočutí Výboru pre kontrolu rozpočtu 25. februára 2008; očakáva, že Komisia zlepší systém podávania správ v spolupráci s Dvorom audítorov; vyzýva Komisiu, aby popri prevzatí zodpovednosti za plnenie rozpočtu a dodržiavaní zásady riadneho finančného hospodárenia, ktorá jej vyplýva zo zmluvy, prijala v spolupráci s členskými štátmi tieto opatrenia týkajúce sa zdieľaného hospodárenia so štrukturálnymi fondmi:

  a) formálne sa zaviazala k úplnej realizácii akčného plánu a pristúpila najmä na:
   - štvrťročné podávanie správ o pokroku hodnotenom podľa možnosti z kvantitatívneho, a nie z kvalitatívneho hľadiska, v prijateľnej podobe pre Dvor audítorov, a najmä poskytnutie správ o pokroku do 31. októbra 2008 a do 31. januára 2009;
   - poskytovanie úplných a presných štvrťročných správ o opravách a  sumách získaných späť Komisiou, najmä poskytnutím správ o pokroku v tejto oblasti do 31. októbra 2008 a 31. januára 2009;
   - získavanie informácií od členských štátov, týkajúcich sa opráv, ktoré vykonali, prostredníctvom stiahnutia projektov alebo kompenzácie chýb, najmä predložením správ o pokroku do 31. októbra 2008 a 31. januára 2009, po tom, ako Komisia overí úplnosť a presnosť týchto opráv;
   b) prijala ďalšie opatrenia na predchádzanie chybám v budúcnosti, najmä zlepšením prvostupňových kontrol;

111.   žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu správu o výsledkoch a konečné termíny vykonávania tohto akčného plánu vrátane spoločného systému kvantitatívnych ukazovateľov a priebežných termínov jeho vykonávania;

112.   zastáva názor, že Komisia by sa mala zamerať na spoľahlivosť vnútroštátnych systémov monitorovania a podávania správ, usmerňovanie členských štátov a koordináciu audítorských štandardov a mala by vždy poskytnúť rozčlenenie podľa členských štátov;

113.   očakáva, že Komisia začne konania o porušení voči tým členským štátom, ktoré nesplnili svoje záväzky v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch, nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích predpisov a MID, najmä voči tým členským štátom, ktoré nepredkladajú správy o sumách získaných späť a o finančných opravách, ktoré nepredkladajú ročné súhrny v súlade s usmerneniami a ktorých kvalita ročných súhrnov je nedostatočná;

114.   zdôrazňuje význam usmernení Komisie pre efektívne plnenie MID; zastáva názor, že tieto usmernenia by mali v prvom rade prinajmenšom obsahovať to, čo sa už vyžaduje v rámci sektorového nariadenia pre poľnohospodárstvo (t. j. vyhlásenie o vierohodnosti podpísané predstaviteľom riadiaceho orgánu, ku ktorému je priložená certifikačná správa);

115.   trvá na tom, že Komisia by mala začať postupy pozastavenia voči členským štátom, ktorých systémy prvostupňovej kontroly sú neprimerané, a že musí zrýchliť svoj sankčný systém a predložiť Európskemu parlamentu konkrétny plán harmonogramu a sankcií, ktoré sa uvalia po zistení nezrovnalostí;

116.   trvá na podávaní správ Komisie o opravách a sumách získaných späť (stiahnutia, spätne získané sumy členských štátov, spätne získané sumy Komisie, čisté korekcie, pozastavenie platieb), overiteľných auditom, vo vzťahu k všetkým neoprávnene vyplateným sumám pre všetky fondy, s presnými vymedzeniami rôznych kategórií finančných opráv, a na tom, aby bola podporná dokumentácia v plnej miere k dispozícii Dvoru audítorov; očakáva, že Komisia jasne prepojí sumy získané späť s rokom, v ktorom došlo k nezrovnalosti a vypracuje tieto systémy podávania správ v spolupráci s Dvorom audítorov;

117.   berie na vedomie vyjadrenie Komisie, že žiadna z neoprávnene vyplatených súm v roku 2006 nebude stratená v dôsledku účinnosti kontrol ex-post; očakáva, že predloží objektívne, jasné a úplné informácie o svojich možnostiach získať späť neoprávnene vyplatené sumy a poskytne o nich Európskemu parlamentu príslušné dôkazy;

118.   pripomína opatrenie 11N(50), ktorého konečný termín na vykovanie bol 31. december 2007; a vyzýva Komisiu, aby ho čím skôr vykonala;

119.   vyjadruje znepokojenie nad vyjadrením Komisie v  uvedenej správe o pokroku z roku 2008, že do centrálneho finančného a účtovné ho systému sa zaznamenajú len sumy, ktoré boli získané späť až v roku 2008; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zaznamenávala do centrálneho finančného a účtovného systému informácie o kontrolnom orgáne a druhu chýb a aby spätne priradila všetky sumy získané späť za obdobia rokov 1994 – 1999 a 2000 – 2006;

120.   žiada v tomto zmysle Komisiu, aby zhodnotila účinnosť a účelnosť systémov viacročného spätného získavania platieb a podala o tom správu vo výkazoch za rok 2008 alebo 2009;

121.   očakáva, že Komisia predloží Európskemu parlamentu vyhodnotenie kvality všetkých ročných súhrnov, ktoré prijala v súvislosti s poľnohospodárstvom, štrukturálnymi politikami a rybným hospodárstvom; toto vyhodnotenie by malo zahŕňať rozčlenenie podľa členských štátov a podľa oblastí politík a malo by poskytnúť stanovisko o celkovom uistení a celkovej analýze, ktoré zo súhrnov možno vyvodiť;

122.   vyjadruje poľutovanie nad rozličnosťou informácií, ktoré o finančných opravách a sumách získaných späť poskytla Komisia a očakáva, že informácie predložené v súvislosti s absolutóriom použijú rovnaké vymedzenia finančných opráv ako sú vo vyššie uvedených štvrťročných správach;

123.   žiada Komisiu, aby v rámci preskúmania v polovici obdobia podala správu o výsledkoch dojednaní tzv. zmluvy o dôvernosti vrátane základnej otázky, či tieto zmluvy možno považovať za prínosné;

124.   očakáva, že Komisia bude Európskemu parlamentu každoročne podávať správy o tom, či členské štáty plnia povinnosti vyplývajúce z nariadenia o štrukturálnych fondoch a MID; víta skutočnosť, že Komisia získala národné súhrny odvetvových auditov, ktoré sa vyžadujú v rámci revidovanej MID a revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách; odsudzuje však skutočnosť, že nie všetky členské štáty túto požiadavku splnili; dôrazne vyzýva Komisiu, aby začala konanie o porušení proti tým členským štátom, ktoré nepredložili národné súhrny odvetvových auditov;

125.   v súvislosti s absolutóriom za rozpočtový rok 2007 žiada Komisiu o predloženie údajov o hotovosti aj časovo rozlíšených údajov, jasnú informáciu o tom, či ide o ročné alebo viacročné údaje a zreteľné objasnenie povahy finančných opráv (paušálne opravy v prípade systémových nedostatkov alebo sumy získané späť na úrovní konečných prijímateľov) a príslušné zlepšenia v systéme ABAC, a očakáva, že informácie predložené v súvislosti s udelením absolutória použijú rovnaké vymedzenie finančných opráv ako sa uvádza v ďalších správach o finančných opravách, uverejnených v priebehu roka;

126.   vyzýva Komisiu, aby po ukončení posledného z projektov zahrnutých do rozpočtového postupu na rok 2006 informovala Európsky parlament o celkovej výške súm získaných späť a v prípade potreby o eventuálnych stratách a ich príčinách;

127.   so znepokojením poukazuje na značný pokles objemu platieb v niektorých členských štátoch EÚ-15, ktorý viedol k výraznému nárastu neuhradených záväzkov;

128.   pripomína Komisii, že kvalita systémov auditu v značnej miere ovplyvňuje hodnotenie projektov, takže v budúcnosti bude mimoriadne dôležitá prísna regulácia kvality postupov finančných kontrol;

129.   vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že podobne ako v roku 2005 neuhradené rozpočtové záväzky naďalej rástli a že táto skutočnosť môže spolu s nahradením pravidla "n + 2" pravidlom "n + 3" v niektorých členských štátoch v období 2007 – 2013 ešte viac zhoršiť súčasný stav, čoho výsledkom bude, že sa predĺži čas, za ktorý sa prostriedky dostanú ku konečným prijímateľom a zročnosť a konečné termíny programov sa budú čoraz menej dodržiavať;

130.   súhlasí s názorom Dvora audítorov, že je nutné čím skôr zvýšiť efektívnosť kontrolných systémov členských štátov, aby bolo možné predchádzať chybám v začiatočných etapách projektov, a domnieva sa, že národní úradníci, ktorí sa zúčastňujú na hodnotení a analýze projektov by mali byť riadne vyškolení, aby sa zabezpečilo, že konajú primerane rýchlo pri využívaní štrukturálnych fondov;

131.   poukazuje na veľkú dôležitosť odporúčania Komisie pre členské štáty, aby začali hneď využívať zjednodušenia, ktoré sú stanovené v nových pravidlách vzťahujúcich sa na štrukturálne fondy(51), napríklad používanie paušálnych súm na nepriame náklady v rámci Európskeho sociálneho fondu, ktoré by sa však malo obmedziť na minimum a špecifikovať čo najpresnejšie;

132.   považuje za nevyhnutné merať trendy štrukturálnych politík na základe užitočných, porovnateľných a súhrnných ukazovateľov a cieľov, a to pokiaľ možno v krátkodobom horizonte, čím sa predíde príliš všeobecným a nejasným hodnoteniam, ktoré by neponechali dostatok času na nápravu;

Vnútorné politiky

133.   so znepokojením konštatuje, že audit Dvora audítorov odhalil pri vnútorných politikách vo všeobecnosti dva významné nedostatky, a to na jednej strane "významnú mieru chybovosti v platbách uskutočnených v prospech prijímateľov" a na strane druhej "v systémoch dohľadu a kontroly Komisie", ktoré "neumožňujú dostatočne zmierniť inherentné riziko, že sa preplatia nadhodnotené výdavky" (výročná správa, závery, bod 7.30);

134.   okrem toho tiež poznamenáva, že Dvor audítorov podobne ako v predchádzajúcich rokoch upozornil na pretrvávajúce oneskorenia Komisie pri úhrade platieb prijímateľom;

135.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad kritickým hodnotením Dvora audítora v tejto oblasti, ktorá spadá pod priame finančné hospodárenie Komisie, a naliehavo žiada Komisiu, aby vyvinula maximálnu snahu o prijatie potrebných krokov na predídenie rovnakému počtu nedostatkov na budúci rok;

136.   domnieva sa, že zjednodušenie pravidiel výpočtu deklarovaných nákladov je dôležitým krokom k zlepšeniu situácie, a vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie o zabezpečenie najjednoduchšie uplatniteľných pravidiel pre prijímateľov;

137.   zdôrazňuje, že Komisia musí dodržiavať ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa lehôt pre výdavkové operácie, a žiada Komisiu, aby prijala rázne opatrenia s cieľom predísť súčasným pretrvávajúcim oneskoreniam pri úhrade platieb;

138.   víta možnosť priznania nepriamych nákladov v prípade grantov na základe paušálnej sadzby, ako je ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde(52);

139.   vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou vylepšili systémy dohľadu a kontroly nákladov, ktorých náhradu si nárokujú prijímatelia finančných príspevkov;

140.   súhlasí so stanoviskom Dvora audítorov, že je nutné zlepšiť finančné riadenie vnútorných politík a vynaložiť úsilie na zjednodušenie pravidiel vzťahujúcich sa na programy využitím pravidla financovania jednorazovou sumou a prechodom na systém financovania založený na výsledkoch;

141.   poukazuje na to, že rok 2006, ktorý bol Európskym rokom mobility pracovníkov, umožnil napriek skromnému rozpočtu odhaliť niektoré  prekážky voľného pohybu, aj keď zatiaľ neviedol k žiadnej skutočnej zmene;

142.   oceňuje investície do novej platformy EURES zavedenej v roku 2006, ktorá už ukázala svoj prínos ku skutočnej mobilite a voľnému pohybu na európskom trhu práce; konštatuje, že napriek tejto investícii sa vyskytuje mnoho jazykových bariér, na základe ktorých možno predpokladať, že jazykový prístup podobný tomu, aký sa uplatňuje v prípade študentov zapojených do európskych programov mobility by mohol byť správnou voľbou;

Doprava a cestovný ruch

143.   poznamenáva, že do rozpočtu na rok 2006, ako bol s konečnou platnosťou prijatý a zmenený a doplnený počas roka, bolo na dopravné politiky zahrnutých celkovo 963,8 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 891,4 miliónov EUR bolo k dispozícii vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch; ďalej poznamenáva, že z týchto súm bolo:

   - na projekty v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) k dispozícii 699,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 684 miliónov EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch,
   - na bezpečnosť dopravy k dispozícii18,1 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 19,1 miliónov EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch,
   - na program Marco Polo k dispozícii 36 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 11,7 milióna EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch,
   - na pilotný projekt o bezpečnosti cestnej nákladnej dopravy k dispozícii 5,5 miliónov vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch, a výdavkové rozpočtové prostriedky sa znížili na 0,15 miliónov EUR prostredníctvom globálneho presunu;

144.   víta trvalo vysokú mieru využitia viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkov na projekty v rámci TEN-T, ktorá v oboch prípadoch dosahuje takmer 100 %, a žiada členské štáty, aby zabezpečili, že v národných rozpočtoch budú k dispozícii primerané finančné prostriedky na splnenie tohto záväzku Spoločenstva;

145.   so znepokojením berie na vedomie nízku mieru využitia viazaných rozpočtových prostriedkov na bezpečnosť dopravy (34 %), na ktorú sa v roku 2007 vyčlenila prostredníctvom prenosu veľká časť sumy, ktorá bola pôvodne k dispozícii v roku 2006 a nízku mieru využitia výdavkových rozpočtových prostriedkov na program Marco Polo (44,8 %) a je obzvlášť znepokojený veľmi nízkou mierou využitia výdavkových rozpočtových prostriedkov na pilotný projekt o bezpečnosti v oblasti cestnej dopravy TEN-T (29,6 %) – čiastočne z dôvodu neskorého podpísania zmlúv a následného neskorého začatia pilotného projektu; preto žiada Komisiu, aby v budúcnosti vyhlasovala výzvy na predkladanie návrhov a verejných súťaží čo najskôr s cieľom plne využiť viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky;

146.   žiada Komisiu a rozpočtový orgán, aby zabezpečili, že sa v prípade schválenia rozpočtu na pilotné projekty nájde správna rovnováha medzi sumami k dispozícii vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch a že táto rovnováha bude odrážať skutočnosť, že čas potrebný na dovedenie projektu do fázy platenia je zvyčajne dlhší než jeden rozpočtový rok;

147.   s uspokojením poznamenáva, že analýza Dvora audítorov o implementácii interných noriem kontroly zákonnosti a správnosti príslušných finančných transakcií ukazuje, že transakcie uskutočnené generálnym riaditeľstvom pre energetiku a dopravu sú v súlade s požiadavkami v oblasti analýzy a riadenia rizika, informácií o riadení, oznamovania nečestného konania a dohľadu; napriek tomu žiada Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu, aby pomocou analýzy typov a mier chybovosti vytvorila stratégiu kontroly zameranú na riziká vo svojom ex-ante hodnotení výkazov o nákladoch prijatých od príjemcov finančných prostriedkov;

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

148.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe neuviedol žiadne kritické pripomienky k politike vnútorného trhu, colnej politike ani k politike ochrany spotrebiteľa;

149.   domnieva sa, že miera plnenia 85 % v rozpočtovom riadku 12 02 01 v oblasti politiky vnútorného trhu si vyžaduje zlepšenie, so zreteľom na vyhlásenie Komisie, podľa ktorého táto miera plnenia vyplýva zo zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov o 1,05 milióna EUR, ktoré pridal rozpočtový orgán počas rozpočtového postupu a s ktorými sa pri rozpočtovom plánovaní nerátalo; oceňuje však úsilie o zlepšenie rozpočtového plánovania, ktoré dokazuje miera plnenia takmer 100 % v roku 2007;

150.   domnieva sa, že miera plnenia 48 % v rozpočtovom riadku 14 02 01 v oblasti colnej politiky je veľmi nízka, čo je podľa Komisie dôsledok zmeny politiky týkajúcej sa výberových konaní, kde sa prechádza od zadávania jednotlivých zákaziek k využívaniu dlhodobých rámcových zmlúv; oceňuje preto, že miera plnenia sa v roku 2007 zvýšila na 83 %, čo odzrkadľuje pozitívne výsledky tejto zmeny politiky, aj keď naďalej pretrváva potreba ďalšieho zlepšenia;

151.   víta mieru plnenia 96 % v rozpočtovom riadku 17 02 01 v oblasti politiky ochrany spotrebiteľa;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

152.   víta skutočnosť, že v miere plnenia rozpočtových platieb týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol dosiahnutý pokrok (86,3 % v porovnaní so 79,8 % v roku 2005); žiada Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, aby týmto smerom pokračovalo vo svojom úsilí, vyjadruje však poľutovanie nad relatívne nízkou mierou plnenia záväzkov (94,5 % v porovnaní s 97,7 % v roku 2005); žiada Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, aby sa pokúsilo maximalizovať mieru plnenia záväzkov a platieb v roku 2007 napriek oneskoreniam v legislatívnych postupoch na vytvorenie fondov;

153.   berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov uvedené v jeho osobitnej správe č. 3/2007 o riadení Európskeho fondu pre utečencov v rokoch 2000 – 2004; žiada Komisiu, aby zohľadnila tieto pripomienky, najmä pokiaľ ide o využívanie Európskeho fondu pre utečencov (EFU III) a iných fondov vytvorených v roku 2007;

Práva žien a rodová rovnosť

154.   pripomína Komisii, že podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je presadzovanie rodovej rovnosti hlavným cieľom Spoločenstva a malo by sa rešpektovať vo všetkých jeho činnostiach; ďalej zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť, aby sa rodová rovnosť brala do úvahy pri plnení rozpočtu a aby sa každá činnosť hodnotila z hľadiska jej rozdielneho dosahu na mužov a ženy;

155.   s poľutovaním konštatuje, že postup tvorby a čerpania rozpočtu z hľadiska rodovej rovnosti sa zatiaľ nerealizuje; preto opakuje svoju požiadavku, aby sa pri plánovaní rozpočtu a financovaní programov Spoločenstva zaviedlo do praxe zohľadňovanie rodového hľadiska;

156.   berie na vedomie trvalo nízku mieru využívania platieb v prípade programu Daphne a nalieha na Komisiu, aby podnikla kroky potrebné na zlepšenie tejto situácie a na zabránenie zrušeniu viazanosti výdavkov;

157.   domnieva sa, že by sa mala venovať väčšia pozornosť podpore účasti žien na znalostnej spoločnosti a na trhu práce, a teda aj vysokokvalitnej odbornej príprave a zamestnávaniu žien v oblasti informačných a komunikačných technológií;

Výskum a vývoj

158.   víta pružné a jednoznačné kroky, ktoré podnikli útvary zamerané na výskum po udelení absolutória za rok 2005, aby napravili zaznamenané nedostatky; je si vedomý toho, že výsledky bude možné pozorovať najskôr v roku n + 2;

159.   víta zlepšenia v kontrolnej stratégii Komisie a zvýšený počet finančných auditov ex-post vykonaných v rámci šiesteho rámcového programu v roku 2006;

160.   konštatuje však, že Dvor audítorov podobne ako v predchádzajúcich rokoch uviedol významné chyby v tejto oblasti politiky, a vyzýva Komisiu, aby naďalej v tejto práci pokračovala s cieľom dosiahnuť skutočný pokles miery chybovosti v budúcom roku;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

161.   považuje celkové miery plnenia rozpočtových kapitol pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín za uspokojivé;

162.   predovšetkým zdôrazňuje, že pri realizácii programu LIFE III, ktorý predstavuje 58 % prevádzkového rozpočtu v oblasti politiky životného prostredia, sa dosiahla miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov nad 98,7 %;

163.   upozorňuje však na to, že realizácia určitých viazaných rozpočtových prostriedkov, napríklad niektorých prvkov činnosti Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany a znečisťovania morí, sa javí ako problematická, a to najmä v dôsledku nízkej kvality návrhov a predkladaných ponúk a určitých obmedzení vyplývajúcich z právneho základu, napríklad obmedzeného maximálneho finančného príspevku Spoločenstva;

164.   zdôrazňuje celkovú mieru plnenia výdavkových rozpočtových prostriedkov v oblasti životného prostredia vo výške 85,76 % , čo predstavuje významné zvýšenie v porovnaní s rokom 2005 (78,39 %);

165.   konštatuje, že úrovne platieb v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín sú relatívne nízke, najmä v dôsledku ťažkostí pri plánovaní potrieb výdavkových rozpočtových prostriedkov a čiastočne v dôsledku toho, že množstvo rozpočtových prostriedkov nie je diferencovaných, a preto sa významná časť platieb uskutočňuje rok po vzniku záväzkov; uznáva, že Komisia čiastočne závisí od pohotového predkladania účtov prijímateľmi a zmluvnými dodávateľmi a sumy konečných platieb na projekty sú často nižšie, než sa spočiatku očakáva;

166.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zlepšovanie týchto administratívnych postupov, ktoré majú vplyv na využívanie viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov;

Kultúra a vzdelávanie

167.   so znepokojením konštatuje, že z auditu zmlúv v oblasti vzdelávania a kultúry vyplynula 12,3 % miera úhrady neoprávnených nákladov v prospech Komisie v dôsledku auditov, čím zostáva nezodpovedaná otázka oprávnenosti uhrádzania nákladov pri projektoch, v ktorých prípade sa audit neuskutočnil;

168.   konštatuje, že čo sa týka politiky kultúry a vzdelávania, napriek tomu, že od roku 2005 došlo k napredovaniu a najnovšie audity poskytli ďalšie informácie, sa nástroj pre audit a dohľad nad národnými agentúrami v podstate nezmenil a Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) muselo uznať viaceré nedostatky;

169.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil oneskorenia Komisie pri úhrade platieb príjemcom a že GR EAC nemá o týchto oneskorených platbách žiadne spoľahlivé informácie;

170.   so znepokojením konštatuje, že podľa výročnej správy Dvora audítorov "Komisia nedodržala povinnosť stanovenú v nariadení o rozpočtových pravidlách vykonať overenie systémov riadenia a kontroly národných agentúr predtým, ako tieto agentúry poverí realizáciou opatrení Spoločenstva" (príloha, bod 7.1);

171.   s veľkým znepokojením konštatuje, že pre program elektronického vzdelávania e-learning predstavovali priemerné administratívne náklady na úspešnú realizáciu 22 000 EUR, zatiaľ čo priemerná suma na grant na tento program je iba 4 931 EUR; žiada Komisiu, aby vysvetlila veľký rozdiel medzi týmito dvoma údajmi a prijala potrebné protiopatrenia na zníženie tohto rozdielu;

172.   konštatuje, že podľa výročnej správy GR EAC o činnosti za rok 2006 Komisia implementuje viacero akčných plánov (najmenej šesť) na odstránenie nedostatkov vo svojom riadení, no vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasná situácia v súvislosti s týmito akčnými plánmi nie je jasná; ľutuje, že na vypočutí počas prípravy na toto absolutórium neboli poskytnuté konkrétne odpovede;

173.   žiada Komisiu, aby poskytla Výboru pre kontrolu rozpočtu komplexný a aktualizovaný zoznam národných agentúr a stav analýzy vyhlásení o vierohodnosti predložených týmito agentúrami; naliehavo tiež vyzýva Komisiu, aby zlepšila rozsah a kvalitu systémových auditov národných agentúr v oblasti vzdelávania a kultúry, ako aj nadväznosť opatrení na tieto audity;

174.   berie na vedomie opakované odporúčanie Dvora audítorov, že treba "pokračovať v zjednodušovaní pravidiel, ktorými sa riadia tieto programy, prípadne viac používať financovanie formou jednorazových platieb a prejsť na systém financovania v závislosti od výsledkov"; požaduje preto vyššiu mieru zjednodušenia a rozsiahlejšie využívanie paušálnych riešení;

175.   víta odporúčanie Dvora audítorov pre Komisiu, aby v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách vo vyššej miere využívala financovanie jednorazovými a paušálnymi sumami s cieľom uľahčiť udeľovanie grantov;

176.   konštatuje, že približne 70 % rozpočtu v oblasti vzdelávania a kultúry spravujú národné agentúry; so znepokojením konštatuje, že v niekoľkých prípadoch boli v roku 2006 zistené závažné a systematické nedostatky v hospodárení s finančnými prostriedkami; zároveň uznáva, že Komisia podniká kroky na posilnenie rámca kontroly; očakáva, že Komisia pred postupom udeľovania absolutória za rok 2007 podá správu o výsledkoch prijatých opatrení;

177.   súhlasí s názorom, že členské štáty by si mali lepšie uvedomovať svoju zodpovednosť za fungovanie národných agentúr; vyjadruje nádej, že nové "vyhlásenia o vierohodnosti" vydávané národnými orgánmi zlepšia postupy, ktoré členské štáty používajú pri kontrole a audite národných agentúr;

178.   vyzýva Komisiu, aby vydala prísne usmernenia k transparentnosti postupov podávania žiadostí a výberu viacročných programov; očakáva, že Komisia bude spolu s výkonnými agentúrami a národnými agentúrami ďalej zlepšovať komunikáciu s uchádzačmi a príjemcami;

179.   vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami v dostupných údajoch o určitých aspektoch realizácie viacročných programov; požaduje predovšetkým, aby Komisia poskytla podrobné informácie o rozsahu oneskorených platieb prijímateľom; podporuje nové vyšetrovanie z vlastného podnetu, ktoré v tejto veci vedie ombudsman; konštatuje, že v roku 2007 bolo neskoro vyplatených 23 % platieb; konštatuje, že Komisia práve reviduje definíciu pojmu oneskorené platby, a očakáva viac informácií v tomto ohľade;

180.   berie na vedomie, že Komisia vyvíja väčšie úsilie o posilnenie svojej kapacity, aby si mohla vypočuť záujmy občanov prostredníctvom svojich komunikačných nástrojov; vyzýva Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, aby lepšie využívalo zjednodušené mechanizmy financovania pri svojich opatreniach týkajúcich sa občianskej spoločnosti, v súlade so smerovaním, ktoré v programe Európa pre občanov stanovilo GR pre vzdelávanie a kultúru;

Vonkajšie opatrenia

181.   naliehavo žiada Komisiu, aby vymedzila definíciu mimovládnej organizácie so zameraním nielen na legislatívnu stránku, ale aj na spôsob, akým je zabezpečené financovanie týchto organizácií z mimovládnych zdrojov;

182.   pripomína, že finančné prostriedky vynaložené na vonkajšie činnosti dosiahli v roku 2006 celkovú výšku 5,867 miliardy EUR a v platbách 5,186 miliardy EUR; so znepokojením berie na vedomie tieto závery vo výročnej správe Dvora audítorov:

   - v skúmanej vzorke bol zistený veľký výskyt chýb na úrovni organizácií realizujúcich projekty,
   - pretrvávali nedostatky v systémoch dohľadu a kontroly zameraných na zabezpečenie zákonnosti a správnosti na úrovni organizácií realizujúcich projekty,
   - medzi najviac rizikové oblasti opäť patrili postupy uzatvárania zmlúv, oprávnenosť výdavkov na úrovni projektov a nedostatočná podporná dokumentácia;

183.   vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že pokiaľ ide výročnú správu o činnosti GR AIDCO "vo výročnej správe o činnosti a vyhlásení Úradu pre spoluprácu EuropeAid sa dostatočne neodráža významný výskyt chýb a nedostatky systémov dohľadu a kontroly, ktorých cieľom je zabezpečiť zákonnosť a správnosť transakcií na úrovni implementačných organizácií v oblasti vonkajších opatrení, zistené Dvorom audítorom" (bod 2.17 a tabuľka 2.1. výročnej správy);

184.   taktiež s poľutovaním poznamenáva, že opätovne v analýzach výročných plánov riadenie niektorých GR neexistuje zmienka o nezávislých audítoroch, ani o osobitných rizikách súvisiacich s rôznymi druhmi implementačných organizácií (mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie, vládne inštitúcie) alebo so spôsobmi financovania (grant, rozpočtová podpora, trustový fond) (bod 8.28 výročnej správy);

185.   so znepokojením konštatuje, že zistenia Dvora audítorov uvedené vyššie sú rovnaké ako v jeho výročnej správe za rok 2005, t. j. nesúrodosť informácií nezávislého auditu poskytnutých riaditeľstvu, neexistencia systematického zjednotenia informácií s cieľom vyvodiť závery a nedostatočné následné opatrenia, a preto žiada Komisiu, aby na tieto zistenia bezodkladne reagovala;

186.   vyjadruje rovnako poľutovanie na skutočnosťou, že podľa výročnej správy Dvora audítorov "útvar vnútorného auditu v súčasnosti neposkytuje celkové ročné vyhodnotenie situácie v oblasti vnútornej kontroly v úrade EuropeAid a v GR ECHO... Napriek vytvoreniu dvoch ďalších pracovných miest v štruktúre útvaru vnútorného auditu v roku 2006 sa zdá, že so súčasným doplneným stavom zamestnancov je v priebehu navrhovaného trojročného cyklu nemožné úplne pokryť oblasti auditu uvedené vo vyhodnotení potrieb auditu úradu EuropeAid." (bod 8.30 výročnej správy);

187.   žiada Komisiu, aby uskutočňovala výročné celkové hodnotenie aktuálneho stavu vnútornej kontroly v úrade GR AIDCO a aby zhodnotila, či sú potrebné dodatočné pracovné miesta v útvare vnútorného auditu;

188.   berie na vedomie situáciu kritizovanú Dvorom audítorov, pokiaľ ide o kontrolné činnosti Komisie ex-post (body 8.23 a 8.33 výročnej správy), a žiada Komisiu, aby pravidelne informovala Výbor pre kontrolu rozpočtu o krokoch prijatých na nápravu situácie;

189.   vyzýva Komisiu, aby naďalej rozvíjala hodnotenie rizika úradu GR AIDCO prostredníctvom uvádzania vzťahu k zisteniam audítorov na úrovni projektov a prostredníctvom rozlišovania jednotlivých druhov realizačných organizácií a metód financovania;

190.   vyzýva GR AIDCO, aby zlepšilo rozsah úloh svojich nezávislých auditov s cieľom pokryť všetky známe oblasti rizika vrátane overenia súladu s požiadavkami Komisie týkajúcimi sa zmluvných postupov a oprávnenosti výdavkov;

191.   zdôrazňuje, že v období rokov 2000 až 2006 sa príspevky EÚ do rozpočtu OSN zvýšili o 700 % (z 200 miliónov EUR v roku 2000 na 1,4 miliardy EUR v roku 2007); nerozumie, prečo neexistuje následná kontrola finančných prostriedkov presunutých trustovým fondom zo strany Komisie;

192.   v tejto súvislosti vyjadruje svoje obavy kvôli nedostatku základných informácií potrebných na to, aby orgán udeľujúci absolutórium mohol pristúpiť k udeleniu zmysluplného absolutória v súvislosti s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci okruhu vonkajších činností;

193.   trvá na tom, aby sa vytvoril harmonizovaný informačný systém s cieľom poskytnúť najmä orgánu udeľujúcemu absolutórium a širokej verejnosti plne transparentnú databázu obsahujúcu úplný prehľad projektov financovaných z prostriedkov EÚ vo svete a konečných prijímateľov týchto prostriedkov; zastáva názor, že predovšetkým databáza spoločného informačného systému pre vonkajšie činnosti (CRIS) by sa mala prispôsobiť na poskytovanie takýchto informácií;

194.   pripomína, že vzhľadom na nariadenie o rozpočtových pravidlách by mala byť Komisia od mája 2007 schopná bezodkladne identifikovať konečných prijímateľov a implementačné subjekty pre každý projekt financovaný alebo spolufinancovaný z prostriedkov EÚ;

195.   domnieva sa, že je potrebné posilniť zviditeľnenie, politické usmernenie a možnosť kontroly medzinárodných trustových fondov zo strany Komisie (ak je EÚ hlavným darcom) bez toho, aby sa znížila účinnosť činností v tejto oblasti;

196.   vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predstavila plán, ako si EÚ ďalej zvýši osvojenie výsledkov svojich vonkajších činností;

197.   vyjadruje svoje obavy nad skutočnosťou, že v dvoch prípadoch Európsky parlament požiadal o zoznam projektov financovaných EÚ, pričom trvalo 2 a pol mesiaca, kým Komisia poskytla zoznam projektov financovaných v rámci CARDS (Pomoc Spoločenstva na obnovu, rozvoj a stabilizáciu), a 13 mesiacov, kým poskytla základné informácie o projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v Iraku; trvá na bezodkladnej náprave tejto situácie v súvislosti so všetkými finančnými zdrojmi spravovanými v rámci vonkajších akcií;

198.   naliehavo žiada Komisiu, aby sa veľmi vážne zaoberala nedostatkami týkajúcimi sa zmluvných postupov a oprávnenosti výdavkov, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad kritickým hodnotením Dvora audítorov v tejto oblasti, ktorá spadá pod priame finančné hospodárenie Komisie;

199.   súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia by mala zahrnúť informácie o všetkých auditoch projektov do CRIS a mala by lepšie prepojiť tieto informácie s informáciami o riadení projektov; taktiež žiada riaditeľstvo úradu Komisie EuropeAid, aby preskúmalo finančné informácie poskytované delegáciami s cieľom zaručiť úplnosť a jednotnosť týchto informácií;

200.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť a prístup k dokumentom týkajúcim sa projektov riadených agentúrami OSN a aby pokračovala v rozvoji jasných usmernení a postupov v rámci FAFA stanovujúcich rámec riadenia finančných príspevkov Komisie určených OSN;

201.   vyzýva Komisiu, aby mu podávala správy o kontrolách vykonaných v rámci FAFA;

202.   oceňuje výsledky auditu vykonávania nástrojov PHARE a ISPA v Bulharsku a Rumunsku a programu pomoci pre Turecko, ktorý zistil nepodstatnú mieru chýb; berie na vedomie chyby a nedostatky, ktoré sa objavili v súvislosti s implementáciou nástroja SAPARD v Bulharsku a Rumunsku; žiada Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s orgánmi oboch krajín a zabezpečila, že budú splnené všetky požiadavky verejného obstarávania a riadneho finančného hospodárenia a že sa poskytne primerané zabezpečenie správnosti, zákonnosti a oprávnenosti žiadostí o pomoc Spoločenstva;

203.   berie na vedomie hodnotenie Dvora audítorov, podľa ktorého sú vnútroštátne systémy dohľadu v súvislosti s decentralizovaným implementačným systémom (DIS) Bulharska, Rumunska a Turecka stále slabé;

204.   opätovne zdôrazňuje svoju obavu nad oneskorením akreditácie rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS) v Bulharsku a naliehavo žiada Komisiu a bulharské orgány, aby zintenzívnili svoju spoluprácu s cieľom zabezpečiť, že sa zavedie primeraná štruktúra riadenia a kontroly a tiež administratívne kapacity, ktoré umožnia účinné fungovanie EDIS;

205.   podporuje odporúčania Dvora audítorov pre Komisiu, aby Komisia dôkladne monitorovala účinné fungovanie vnútroštátnych systémov dohľadu a kontroly, konkrétne prípravu a riadenie verejnej súťaže v Turecku, postupy v rámci EDIS v Bulharsku a Rumunsku a včasné zabezpečenie spolufinancovania zo strany jednotlivých štátov; zdôrazňuje potrebu posilniť administratívne kapacity členských štátov, ktoré nedávno pristúpili a krajín, ktoré sú zapojené do prístupového procesu;

206.   víta hodnotenie Dvora audítorov, podľa ktorého Komisia zaviedla viaceré nápravné opatrenia ako reakciu na osobitnú správu Dvora audítorov o twinningu z roku 2003; vyzýva Komisiu, aby výraznejšie motivovala vlády prijímajúcich krajín s cieľom využiť výsledky projektov uskutočnených v súvislosti s ich reformným úsilím; podporuje odporúčania Európskeho dvora audítorov adresované Komisii, aby znížila úroveň podrobnosti twinningových zmlúv s cieľom umožniť väčšiu pružnosť projektového riadenia;

207.   berie na vedomie zistenia Dvora audítorov o zákonnosti a správnosti transakcií v oblasti vonkajších činností a s nimi súvisiacimi systémami dohľadu a kontroly; vyzýva Komisiu, aby podnikla všetky potrebné zlepšenia systému na zabezpečenie toho, že sa odstránia nezrovnalosti zistené na úrovni organizácií realizujúcich projekty v tretích krajinách;

208.   vyzýva Komisiu, aby mu predložila správu o tom, čo sa presne vykonalo na zlepšenie situácie irackých utečencov a presídlených osôb;

209.   zdôrazňuje svoj záujem v súvislosti s pomocou poskytnutou Afganistanu a vyzýva Komisiu, aby mu predložila správu o aktuálnom stave využívania finančných prostriedkov EÚ pre Afganistan a aby sa vyjadrila k vyhosteniu úradujúceho zástupcu EÚ z dôvodu obvinenia z komunikácie s afganským Talibanom;

210.   očakáva, že bude každoročne dostávať správy o dohodách o plnení rozpočtu, výročný zoznam projektov a ich umiestnenie a zoznam konečných príjemcov; domnieva sa, že spravodajca pre udelenie absolutória by mal mať prístup k informáciám, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov vyhlásené za utajené; víta záväzok Komisie prerokovať s OSN príslušné dohody o trustových fondoch s cieľom dospieť k spoločným pokynom pre podávanie správ a zverejneniu všetkých príjemcov; víta aj záväzok Komisie zorganizovať výročné stretnutia Európskeho parlamentu a vysokých úradníkov OSN zodpovedných za riadenie trustových fondov na báze viacerých prispievateľov a domnieva sa, že pre OSN by sa tak zabezpečil rámec na poskytovanie dodatočných informácií o finančných prostriedkoch EÚ;

Humanitárna pomoc a rozvoj

211.   vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov zhodnotil vnútorné audity v GR ECHO iba ako "čiastočne uspokojivé" (bod 8.2 výročnej správy);

212.   plne podporuje tieto závery Dvora audítorov týkajúce sa GR ECHO, uvedené vo výročnej správe: "GR ECHO by malo objasniť pravidlá o oprávnenosti výdavkov, aby sa predišlo rôznym výkladom, a mala by sa zvážiť vyváženosť medzi inšpekciami GR ECHO v sídlach implementačných partnerov a inšpekciami v teréne (na mieste), aby sa dosiahol lepší obraz o skutočných výdavkoch na projekty" (body 8.11 a 8.18 výročnej správy);

213.   s poľutovaním prijíma zistenie uvedené v bode 2.1 výročnej správy o činnosti Generálneho riaditeľstva pre rozvoj (GR DEV), podľa ktorého "zabezpečovanie spojitosti politík Spoločenstva s dosahom na rozvojové krajiny je významným zdrojom rizika. Toto riziko sa najvýraznejšie prejavuje v súvislosti s obchodom, konkrétne pri rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve. Tie predstavujú kľúčový rozmer rozvojovej politiky, kapacity pre túto oblasť sú však sústredené v GR TRADE. Toto riziko pretrváva napriek posilneniu a sústredeniu úloh súvisiacich s obchodom po reorganizácii GR DEV v júli 2006";

214.   žiada Komisiu, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu objasnila svoje predstavy o spôsobe riešenia tejto situácie a o opatreniach, ktoré treba prijať v roku 2008 na zlepšenie fungovania systému vnútornej kontroly v DG DEV so zreteľom na mieru vykonávania noriem vnútornej kontroly;

Euro-stredomorské partnerstvo

215.   s uspokojením konštatuje, že podľa osobitnej správy Dvora audítorov č. 5/2006 týkajúcej sa programu MEDA "Komisia urobila v spravovaní programu MEDA jasný pokrok v porovnaní so začiatkom a možno hovoriť o uspokojivom riadení";

216.   okrem toho si všíma, že podľa záverov Dvora audítorov zastávali delegácie Komisie v dôsledku postúpenia právomocí významnú úlohu pri realizácii programu tým, že pomáhali partnerským krajinám vyrovnať sa s procedurálnymi stránkami verejného obstarávania;

217.   žiada Komisiu, aby ho pravidelne informovala o vykonávaní kontrol a inšpekcií na mieste, o zistení zjavných prípadov podozrenia z podvodu alebo iných finančných nezrovnalostí počas posledného roku vykonávania programu MEDA;

218.   s potešením očakáva zvýšenie viditeľnosti činností, ktoré financuje EÚ prostredníctvom medzinárodných trustových fondov, najmä v súvislosti so sumami prevyšujúcimi 1 miliardu EUR, ktoré boli presunuté z rozpočtu EÚ do fondov OSN a Svetovej banky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila posilnené politické usmernenie, zviditeľnenie a kontrolu použitých prostriedkov;

219.   vyzýva Komisiu, aby mu pravidelne predkladala osobitné opatrenia s cieľom viac posilniť viditeľnosť EÚ v súvislosti s vonkajšími činnosťami v ich zemepisnom kontexte (v súlade so zásadami účinnosti, zodpovednosti a viditeľnosti);

220.   vyzýva Komisiu, aby ho efektívne a rýchlo informovala o využití prostriedkov EÚ prostredníctvom medzinárodných trustových fondov pre Irak; vyzýva Komisiu, aby aktualizovala a konkretizovala tieto informácie a aby navrhla systém, ktorý umožní Európskemu parlamentu jasným a prehľadným spôsobom sledovať, čo presne sa kdekoľvek na svete spolufinancovalo z prostriedkov EÚ prostredníctvom medzinárodných trustových fondov;

221.   víta skutočnosť, že sa významne zvýšila miera plnenia viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov v predvstupovej stratégii v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005;

Rozvoj

222.   blahoželá Komisii k jej iniciatíve týkajúcej sa zlepšenia podávania správ o pokroku, ktorý sa dosiahol pri intervenciách rozvojovej politiky pri plnení rozvojových cieľov milénia; verí, že bude skutočným prínosom k zlepšeniu zodpovednosti v tejto oblasti; očakáva podrobnosti hodnotenia pilotnej fázy, ktorá začala v roku 2007;

223.   upozorňuje na referenčnú hodnotu, ktorú schválila Komisia, že 20 % finančných prostriedkov v rámci nástroja rozvojovej spolupráce by malo byť určených na základné a stredoškolské vzdelávanie a základné zdravotnícke služby; očakáva podrobnosti uplatňovania tejto referenčnej hodnoty v roku 2007;

224.   víta iniciatívu Komisie, aby sa vytvorila štruktúrovaná koncepcia podpory najvyšších kontrolných úradov v krajinách, ktoré dostávajú rozpočtovú pomoc; konštatuje však, že demokratickú zodpovednosť na úrovni partnerských krajín nemožno dosiahnuť bez posilnenia parlamentných orgánov kontroly rozpočtu, ako sa vyžaduje v čl. 25 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(53);

225.   konštatuje, že v roku 2006 sa 91 % rozpočtovej podpory z rozpočtu Spoločenstva poskytlo formou sektorovej rozpočtovej podpory, ktorá je zameraná lepšie ako všeobecná rozpočtová podpora, a preto vedie k nižším rizikám; vyjadruje pochybnosti o "dynamickej interpretácii" Komisie v súvislosti s kritériami na získanie rozpočtovej podpory, ktorá podľa Dvora audítorov zvyšuje riziko; vyjadruje presvedčenie, že rozpočtová podpora by sa mala využívať len v krajinách, ktoré už plnia minimálne normy spoľahlivého riadenia verejných financií;

226.   vyzýva Komisiu, aby zdokonalila transparentnosť a prístup k dokumentom týkajúcim sa činností v oblasti rozpočtovej podpory, najmä prostredníctvom uzavretie dohôd s vládou prijímajúcich krajín, ktoré sú obdobou FAFA stanovením rámca riadenia finančných príspevkov Komisie určených OSN;

227.   blahoželá Komisii k zníženiu úrovne neuhradených záväzkov (RAL) z obdobia pred rokom 2001 v rámci záväzkov EuropeAid v roku 2006 o 39 %; požaduje pravidelne aktualizované údaje o zmenách úrovne bežných a mimoriadnych RAL;

228.   berie na vedomie kritiku projektov technickej pomoci Komisie zo strany Dvora audítorov uvedenú v jeho osobitnej správe č. 6/2007; berie ďalej na vedomie, že Komisia tieto otázky bude riešiť vo svojej Stratégii pre splnenie cieľov účinnej pomoci EÚ týkajúce sa technickej spolupráce a jednotiek plnenia projektov, ktorá má byť pripravená do júna 2008; v príslušnom čase očakáva hodnotenie výsledkov uplatňovania tejto stratégie;

229.   víta opatrenia, ktoré Komisia prijala s cieľom podporiť spoluprácu darcov v oblasti technickej pomoci; zdôrazňuje význam koordinovaného prístupu nielen na úrovni EÚ, ale aj medzi všetkými darcami, a s radosťou očakáva podrobné informácie o vývoji tejto iniciatívy;

Administratívne výdavky
Agentúry

230.   konštatuje, že v roku 2006 fungovalo 24 agentúr (vrátane 2 výkonných agentúr) v porovnaní so 16 v roku 2005, ktoré plnili celý rad funkcií na rôznych miestach v EÚ;

231.   konštatuje, že vnútorný audítor Komisie rovnako ako v rokoch 2003, 2004 a 2005 uviedol vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2006 výhradu k auditom regulačných agentúr: "Aj keď útvaru vnútorného auditu boli poskytnuté pracovné miesta na vykonávanie auditu regulačných agentúr, súčasný nárast počtu agentúr, ktorých je teraz 23, naďalej neumožňuje útvaru IAS riadne si plniť povinnosť, ktorá mu vyplývajúcu z článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ku koncu roka 2006 bol vo všetkých agentúrach vykonaný audit aspoň raz za tri roky namiesto raz ročne, ako stanovuje nariadenie o rozpočtových pravidlách" (bod 3.b);

232.   požaduje analýzu decentralizácie a jej dosahu na zamestnancov Komisie; žiada Komisiu, aby predložila časový plán zhodnotenia svojej vnútornej organizácie z hľadiska decentralizácie;

233.   požaduje partnerské hodnotenie (peer review) príslušnej výkonnej agentúry po 3 rokoch jej existencie na posúdenie prínosu realizácie programov prostredníctvom výkonných agentúr v porovnaní s príslušným generálnym riaditeľstvom;

234.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov uvedené v bode 10.29 jeho výročnej správy, že "Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený. To spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky(54). Dvor audítorov odporúča, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov";

235.   žiada Komisiu, aby dôkladnejšie sledovala hotovostné zostatky agentúr a aby sprísnila povinnosť agentúr predkladať vo svojich žiadostiach o platby precízne odhady skutočnej potreby finančných prostriedkov, aby sa predišlo zbytočným pohybom hotovosti a aby boli k dispozícii lepšie budúce odhady;

236.   žiada o subkonsolidáciu účtovných závierok agentúr;

Politika Spoločenstva v oblasti nehnuteľností

237.   je znepokojený celkovým štrukturálnym schodkom v roku 2006, ktorý opäť dosiahol významnú výšku 5 000 000 EUR na údržbu a renovačné projekty týkajúce sa všetkých budov vo vlastníctve Komisie (vrátane budovy Berlaymont); víta štúdiu o majetku, ktorej vypracovanie zadal v roku 2007 Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB) a ktorá by mala poskytnúť prvý odôvodnený odhad potrebných finančných prostriedkov a časový harmonogram potrebných prác, ktoré treba vykonať s cieľom čo najlepšie zabezpečiť riadenie investícií Komisie do nehnuteľností;

238.   očakáva, že Komisia bude jeho príslušné výbory informovať o výsledkoch tejto štúdie a o predpovediach plánovania s osobitným dôrazom na podrobnosti o budove Berlaymont;

239.   vyzýva Komisiu, aby ho informovala o svojich nadväzných opatreniach k osobitnej správe Dvora audítorov č. 2/2007, najmä pokiaľ ide o zlepšenie spolupráce, vrátane formulovania spoločnej politiky vlastníctva, ktorej súčasťou je vytvorenie nástroja Spoločenstva zahŕňajúceho nehnuteľnosti a súvisiace finančné a personálne otázky;

240.   žiada Komisiu, aby integrovala výsledky previerky zamestnancov a výsledky svojho oznámenia o politike umiestňovania útvarov Komisie v Bruseli a Luxemburgu (KOM(2007)0501), aby podľa toho prehodnotila priestorové potreby uvedené v tomto oznámení a aby podala správu o výsledkoch tohto postupu do septembra 2008;

241.   navrhuje, aby v konsolidovaných účtovných závierkach EÚ existovalo ustanovenie o rozsiahlych prácach v rámci údržby budov;

242.   opätovne pripomína názor, že by sa mala vykonať štúdia o tom, či je možné vytvoriť Európsky úrad pre majetok inštitúcií so zodpovednosťou za stavbu a údržbu budov inštitúcií a orgánov EÚ;

ZÁVERY K OSOBITNÝM SPRÁVAM DVORA AUDÍTOROV
Časť I: Osobitná správa č. 1/2007 týkajúca sa implementácie procesov v polovici obdobia – Štrukturálne fondy na obdobie 2000 – 2006

243.   konštatuje, že Európska rada na svojom zasadnutí v marci 1999 v Berlíne odsúhlasila, že zo štrukturálnych fondov(55) treba na obdobie 2000 – 2006 vyčleniť sumu 195 miliárd EUR (219 miliárd EUR v cenách roku 2005) a že na roky 2004 – 2006 treba vyčleniť ďalších 16 miliárd EUR na približne 200 programov v nových členských štátoch(56);

244.   konštatuje, že pri realizácii programov z obdobia 1994 – 1999 došlo k oneskoreniu, ktorého dôsledkom bolo okrem iného neskoré plánovanie na obdobie 2000 – 2006;

245.   preto je znepokojený tým, že databáza procesov hodnotenia v polovici obdobia nemusí byť dostatočne veľká na to, aby poskytla spoľahlivé závery;

246.   okrem toho berie na vedomie zistenia Dvora audítorov uvedené v osobitných správach č. 7/2003 a 10/2006 o predbežnom a následnom hodnotení výdavkov na štrukturálne fondy, v ktorých Dvor audítorov zdôraznil, že:

   - výška pridelených rozpočtových prostriedkov bola určená maximalizáciou pravdepodobnej schopnosti čerpať finančné prostriedky,
   - predbežné hodnotenia mali len malý dosah na proces plánovania;
   - boli zistené závažné nedostatky v následných hodnoteniach a dohľade Komisie nad nimi;

247.   zdôrazňuje, že Komisia vo svojom pracovnom dokumente č. 8 opísala celkový cieľ hodnotenia v polovici obdobia takto:

   - posúdiť, či sú rôzne formy pomoci aj naďalej vhodnými prostriedkami na riešenie problémov, pred ktorými stoja regióny či sektory;
   - preveriť, či sú strategické osi, priority a ciele súdržné, vhodné a stále relevantné;
   - zhodnotiť mieru dosiahnutého pokroku pri plnení týchto cieľov, ako aj mieru, do akej možno tieto ciele naozaj dosiahnuť;
   - posúdiť kvantifikáciu cieľov, najmä mieru, do akej uľahčili sledovanie a hodnotenie; posúdiť, v akom rozsahu boli do jednotlivých foriem pomoci integrované horizontálne priority, predovšetkým rovnaké príležitosti a životné prostredie;
   - analyzovať vhodnosť opatrení na implementáciu a monitorovanie a predstaviť výsledky prostredníctvom ukazovateľov dohodnutých pre výkonnostnú rezervu;

248.   oceňuje, že z hodnotení sa ukázalo, že stratégie prijaté členskými štátmi sú naďalej primerané a že schopnosť čerpania finančných prostriedkov sa jednoznačne zlepšila; nebolo však možné posúdiť účinnosť programov/projektov ani zmerať ich dosah, keďže dostupné súbory dát boli často považované za nepostačujúce;

249.   vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Komisia označila monitorovacie systémy členských štátov za nedostatočné; v dôsledku toho bolo ťažké zistiť chybnú realizáciu programov a projektov, boli obmedzované následné hodnotenia a nebola zabezpečená ochrana finančných záujmov Spoločenstva; len v roku 2005 boli v oblasti štrukturálnych fondov zistené nezrovnalosti vo výške 600 miliónov EUR;

250.   trvá preto na tom, aby sa v budúcnosti výrazne uprednostňovalo zriaďovanie primeraných systémov monitorovania v členských štátoch ako opatrenie na predchádzanie nezrovnalostiam a prípadným podvodom;

251.   okrem toho podčiarkuje dôležitosť analytických hodnotení vedúcich k operatívnym záverom a odporúčaniam;

252.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že porovnať výsledky hodnotení bolo náročné, pretože členské štáty neboli požiadané, aby použili štandardizovaný model hodnotenia; vyzýva preto Komisiu, aby zostavila systém ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, ktorý časom povedie k harmonizovanejším hodnotiacim správam, čím sa zlepší ich porovnateľnosť a následne aj analytická hĺbka;

253.   konštatuje, že pravidlo n + 2 viedlo k väčšiemu využitiu rozpočtových prostriedkov; zdôrazňuje však, že aj schopnosť čerpať finančné prostriedky sa tak stala cieľom sama osebe;

254.   okrem toho poznamenáva, že rozpočtové prostriedky výkonnostnej rezervy boli prideľované na základe vnímanej potreby maximalizovať čerpanie finančných prostriedkov EÚ, a nie s cieľom sústrediť výdavky na činnosti zhodnotené ako mimoriadne účinné; prvoradými príjemcami boli preto projekty infraštruktúry; na opatrenia s nedostatočným čerpaním prostriedkov sa celkovo vyčleňovalo menej rozpočtových prostriedkov;

255.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku venovania prednostnej pozornosti čerpaniu prostriedkov neboli často zohľadňované horizontálne priority, ako napr. životné prostredie a rovnaké príležitosti, ani politické priority, ako napr. Lisabonská či Göteborská stratégia;

256.   ľutuje tiež, že sa často neprihliadalo na tzv. efekt mŕtvej váhy(57) či substitučný efekt;

257.   súhlasí s vyjadrením Dvora audítorov o "(...) existencii rozporov pri plánovaní a riadení štrukturálnych fondov (...)"(58) v období 2000 - 2006, ako napr.:

   - rozporu medzi efektívnym a hospodárnym vynakladaním prostriedkov (účelným využívaním prostriedkov) a maximalizáciou schopnosti čerpať prostriedky,
   - rozporu spôsobeného pravidlom n + 2, ktoré na jednej strane umožňuje dobré plánovanie výdavkov a na druhej strane umožňuje ľahké vyčleňovanie prostriedkov z rezerv,
   - a rozporu medzi dobre zamýšľaným hodnotením v polovici obdobia a nedostatkom údajov;

258.   súčasne uznáva, že Komisia sa podujala odstrániť viacero slabých miest v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde(59):

   - všeobecná požiadavka hodnotenia v polovici obdobia bola nahradená priebežnými hodnoteniami podľa potreby zameranými na hodnotenie realizácie programu a reagovanie na zmeny vonkajšieho prostredia;
   - bola pridaná možnosť národných výkonnostných rezerv a rezerv na nepredvídané výdavky a
   - pravidlo n + 2 sa (na obmedzený čas) stalo pravidlom n + 3 pre členské štáty, v ktorých bol HDP na obyvateľa v rokoch 2001 – 2003 nižší ako 85 % priemeru EÚ 25;

259.   vyzýva Komisiu, aby vydala jasné usmernenia dostupné členským štátom na začiatku programového obdobia;

260.   víta skutočnosť, že výsledky hodnotiacich správ boli zohľadnené pri príprave nových nariadení upravujúcich štrukturálne fondy v období 2007 – 2013; vyjadruje však ľútosť nad tým, že zistenia Európskeho parlamentu nadväzujúce na zverejnenie osobitnej správy Dvora audítorov č. 1/2007 budú mať pre súčasné programové obdobie iba obmedzenú hodnotu;

261.   vyzýva preto Komisiu, aby podnikla potrebné kroky na to, aby Európsky parlament plne zapojila do zmien nariadení upravujúcich štrukturálne fondy, ktoré zamýšľa zaviesť pri príprave na budúce obdobie finančného plánovania začínajúce v roku 2014;

262.   zastáva názor, že nariadenia upravujúce štrukturálne fondy by mali zabezpečovať, aby bol proces postupného učenia zachytený v právnych predpisoch; čo je o to dôležitejšie vzhľadom na to, že následné hodnotenia na konci programového obdobia nemožno ukončiť včas pred tým, ako nadobudne účinnosť nariadenie vzťahujúce sa na nové finančné a programové obdobie; okrem toho by mali byť príslušné výbory Európskeho parlamentu pravidelne konzultované v rôznych etapách počas obdobia finančného plánovania;

263.   vyzýva Dvor audítorov a Komisiu, aby podali správu o opatreniach prijatých v nadväznosti na zistenia Európskeho parlamentu počas postupu udelenia absolutória za rok 2006; okrem toho žiada Komisiu, aby príslušnému Výboru pre kontrolu rozpočtu predložila zistenia k ex-post hodnoteniam za obdobie 2000 – 2006;

264.   žiada Dvor audítorov, aby uskutočnil analýzu efektívnosti, účinnosti a vplyvu opatrení financovaných zo štrukturálnych fondov v osobitnej správe k danému okamihu;

Časť II: Osobitná správa č. 2/2007 o výdavkoch inštitúcií na budovy

265.   súhlasí s tým, že v oblasti nehnuteľností je náročné uskutočňovať dlhodobé plánovanie a pripravovať rozpočtové odhady, pretože o rozpočtových prostriedkoch sa rozhoduje každý rok a kľúčové politické rozhodnutia s najväčším vplyvom na kancelárske priestory, ako napr. rozšírenia, nemožno presne predvídať; okrem toho si realizácia rozhodnutí v sektore budov vyžaduje značne dlhý prípravný čas; navrhuje, aby v konsolidovaných účtoch Spoločenstva existovalo ustanovenie o dôležitých údržbárskych prácach;

266.   víta skutočnosť, že inštitúcie EÚ poskytujú voleným zástupcom a úradníkom vo všeobecnosti primerané pracovné podmienky;

267.   vyjadruje však poľutovanie nad tým, že inštitúcie EÚ sa nikdy nepodujali na vytvorenie spoločnej politiky v oblasti budov, čo im mohlo priniesť významné úspory; vyzýva inštitúcie EÚ, aby obnovili úsilie o vypracovanie spoločnej politiky v oblasti budov a aby o tom v dostatočnom predstihu pred začatím postupu udelenia absolutória za rok 2007 podali správu príslušnému výboru Európskeho parlamentu;

268.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby vypracovali spoločné kritériá na plánovanie kancelárskych priestorov a nákladov a aby následne zhodnotili krátkodobé aj dlhodobé potreby;

269.   oceňuje v tejto súvislosti, že inštitúcie EÚ uprednostňujú kúpu budov, keďže nadobudnutie je o 40 až 50 % lacnejšie ako prenájom;

270.   konštatuje, že Dvor audítorov už v roku 1979 odporúčal, aby nájomné zmluvy obsahovali možnosť odkúpenia za cenu, v ktorej sa zohľadňuje výška už zaplateného nájmu (emfyteutické právo);

271.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že poznámky Dvora audítorov ku kúpe budov IPE 1 až 3 v Štrasburgu poskytujú neúplný obraz o situácii v roku 2006; v tejto súvislosti poukazuje na závery svojho uznesenia z 26. septembra 2006, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2004(60), a najmä na jeho odseky 19 a 20;

272.   kladie Komisii otázku, prečo bol nevyhnutný prenájom budovy MONDRIAN a aké alternatívne riešenia zvažovala;

273.   oceňuje, že inštitúcie EÚ uprednostňujú združovanie útvarov pôsobiacich v podobných oblastiach;

274.   uznáva existenciu rozporu medzi praktickými výhodami geografickej blízkosti v prípade zotrvania v Európskej štvrti a finančnými nevýhodami vyplývajúcimi z vytvorenia vysokého a predpovedateľného dopytu na miestnom trhu s bývaním;

275.   oceňuje v tejto súvislosti úsilie Komisie o zníženie podielu svojich kancelárskych priestorov v Európskej štvrti, ktorý v súčasnosti predstavuje 82 %;

276.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby pri sťahovaní častí svojich útvarov dôkladne zhodnotili potrebu zotrvať v Európskej štvrti;

277.   kladie svojej administratíve otázku, prečo došlo k oneskoreniu pri odovzdaní budov D4-D5 a prečo nebolo možné v skorších etapách zohľadniť právne predpisy o verejnom obstarávaní, zložité postupy vyjednávania a politiku dobrého susedstva;

278.   pýta sa inštitúcií EÚ, prečo podľa Dvora audítorov v takej veľkej miere využívajú rokovacie konania a vyhýbajú sa verejnej súťaži, čím platia za výstavbu budov alebo za práce cenu, ktorá nebola určená verejnou súťažou;

279.   trvá na tom, že inštitúcie EÚ by mali vo veľkej miere využívať postupy verejných súťaží;

280.   zdôrazňuje, že pri absencii postupov verejných súťaží by nákupné ceny stavieb a/alebo dlhodobé nájmy nemali prekračovať náklady na výstavbu;

281.   domnieva sa, že v zmluvách o dlhodobom prenájme by mala byť uvedená kúpná cena a že od dodávateľov treba požadovať primerané finančné zábezpeky s cieľom zaručiť splnenie zákazky v plnom rozsahu až do konečného prijatia(61);

282.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaviedli tzv. zmluvy o sídle s hostiteľskými krajinami hlavných pracovísk inštitúcií EÚ;

283.   poukazuje na to, že podľa článku 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách nemôžu Spoločenstvá ani subjekty nimi zriadené brať pôžičky; v tejto súvislosti navrhuje, aby sa vo väčšej miere využívali finančné služby Európskej investičnej banky a postupy verejných súťaží na finančných trhoch na určenie úrokovej sadzby;

284.   opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko k zahrnutiu svojej politiky v oblasti nehnuteľností do rozpočtu, ako je opätovne uvedené v bode 5 uznesenia z 24. apríla 2007, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, oddiel I – Európsky parlament(62): (...) pripomína svojim príslušným orgánom svoje rozhodnutie, že "... spätné platby za budovy ... by sa mali stanoviť v rámci stratégie rozpočtu"; kriticky sa preto vyjadruje na adresu svojich príslušných orgánov, že stále nie sú schopné s dostatočnou jasnosťou zostaviť rozpočet pre politiku Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností s ohľadom na nadobúdanie nehnuteľností v budúcnosti (v rozpočtovom riadku "obstaranie nehnuteľného majetku" je za roky 2005, 2006 a 2007 iba symbolický záznam "p.m.");

285.   žiada Dvor audítorov, aby vysvetlil, akým spôsobom by inštitúcie EÚ mohli lepšie využívať "diferencované rozpočtové prostriedky";

286.   zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ by mali mať úplnú administratívnu, technickú aj finančnú kontrolu nad svojimi stavebnými projektmi; na tento účel by mali využívať buď vysokokvalifikovaných konzultantov, alebo rozvíjať príslušné odborné znalosti v medziinštitucionálnom rámci(63);

287.   pripomína inštitúciám EÚ svoju požiadavku vyjadrenú v odseku 20 uvedeného uznesenia, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2004: "(...) poveruje svoju administratívu, aby v konzultácii s ostatnými inštitúciami EÚ preverila, či by nebolo užitočné zriadiť európsky úrad pre správu budov, ktorý by bol zodpovedný za výstavbu a údržbu budov inštitúcií EÚ; táto správa by sa mala predložiť Výboru pre kontrolu rozpočtu najneskôr do 1. októbra 2007";

Časť III: Osobitná správa č. 3/2007 o riadení Európskeho fondu pre utečencov (2000 – 2004)

288.   pripomína všetkým aktérom, že Európsky fond pre utečencov (EFU) bol založený s cieľom vytvoriť rámec na prípravu spoločnej azylovej politiky, ako aj spoločné európske opatrenia pre azyl, ktoré tvoria súčasť cieľa EÚ postupne vytvárať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý bude otvorený pre ľudí hľadajúcich v ňom v súlade so zákonom ochranu;

289.   zdôrazňuje skutočnosť, že od vytvorenia fondu EFU I bolo prijatých mnoho smerníc, nariadení a rozhodnutí, pričom niektoré z nich boli priamo či nepriamo podporované vytvorením fondu;

290.   zdôrazňuje skutočnosť, že fond EFU II(64) bude fungovať za iných podmienok ako EFU I; preto by mal byť úzko naviazaný na implementáciu smerníc Rady 2001/55/ES(65) a 2004/83/ES(66);

291.   zdôrazňuje, že EFU III by však mal naďalej prispievať k ďalšiemu rozvoju politiky EÚ v tejto oblasti, najmä k príprave preskúmania Dublinského dohovoru II, a opätovne sa zamerať na dobrovoľný presun žiadateľov o azyl v rámci EÚ, aby sa bremeno rozložilo medzi viaceré štáty;

292.   žiada Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí zabrániť rôznemu výkladu pravidiel EFU v členských štátoch, a víta začatie seminárov o osvedčených postupoch, čím by sa rozširovali skúsenosti získané v niektorých členských štátoch do ďalších štátov, a najmä do nových členských štátov, ktoré ešte nie sú dostatočne oboznámené s problematikou EFU;

293.   žiada Komisiu, aby urobila všetko pre to, aby urýchlila platby členským štátom a zvýšila informovanosť v členských štátoch o potrebe uhrádzať platby načas, a to najmä v prípade menších príjemcov, aby sa neohrozovali inovačné projekty a umožnilo sa mimovládnym organizáciám s menším rozpočtom tiež sa zúčastniť fondu EFU III;

294.   trvá na tom, že národné vyhlásenia o vierohodnosti by mali obsahovať všetky oblasti, v ktorých sú členské štáty spoluzodpovedné za vynakladanie prostriedkov z fondov EÚ, ako napr. EFU;

295.   vyzýva Generálne riaditeľstvo pre rozpočet, aby prehodnotilo svoj postup vymáhania finančných prostriedkov, keďže vymáhanie prostriedkov cez nesúvisiace projekty je kontraproduktívne vo vzťahu k fungovaniu konkrétnych programov (najmä spôsobuje oneskorenie platieb predbežného financovania); príkazy na vymáhanie pohľadávok by mali byť vydávané ministerstvu financií v príslušnom členskom štáte, namiesto toho, aby boli prostriedky automaticky strhnuté z akejkoľvek pripravovanej platby pre daný členský štát;

296.   žiada Komisiu, aby využívala fond EFU ešte aktívnejšie s cieľom dosiahnuť väčší pokrok v úsilí o spoločnú azylovú politiku;

297.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o harmonizáciu štatistických údajov s cieľom zabrániť deformáciám v prípade programov, v rámci ktorých správne prerozdelenie financií závisí od štatistických údajov Eurostatu;

Časť IV: Osobitná správa č. 4/2007 o fyzických a náhradných kontrolách zásielok vývozných náhrad

298.   víta zverejnenie osobitnej správy č. 4/2007 a nalieha na Komisiu, aby zobrala na vedomie nedostatky zistené v správe a podnikla kroky v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov;

299.   súhlasí s Komisiou, že kým sa nevyplatí posledná vývozná náhrada, "musí zostať v činnosti plne prevádzkovateľný kontrolný systém"; očakáva preto, že Komisia využije svoju iniciatívnu právomoc a predloží konkrétne návrhy na zlepšenie situácie;

300.   víta v tejto súvislosti nariadenie Rady (ES) č. 14/2008 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 386/90 o monitorovaní vykonávanom v čase vývozu poľnohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované náhrady alebo iné finančné čiastky(67), ktoré umožňuje členským štátom, ktoré uplatňujú analýzu rizika, stanoviť kontrolnú mieru na 5 % na členský štát, a nie na colný úrad; vyjadruje však, vzhľadom na krátku dobu pred ukončením vývozných náhrad, poľutovanie nad nedostatkom jasného časového plánovania v odpovediach Komisie týkajúcich sa jej budúcich návrhov;

301.   vyjadruje hlboký nesúhlas s viacerými nedostatkami, ktoré znižujú efektívnosť fyzických kontrol, najmä čo sa týka predvídateľnosti kontrol, vysokého počtu kontrolovaných vývozov tovarov s nízkou hodnotou alebo nízkym rizikom a čo sa týka metód používaných na kontrolu objemných zásielok tovaru;

302.   pokiaľ ide o náhradné kontroly, vyjadruje poľutovanie nad tým, že kontroly neboli v niektorých prípadoch dostatočne podrobné a že členské štáty si požiadavku o počte kontrol, ktoré majú vykonať, vysvetľovali rôzne;

303.   víta dostatočný počet kľúčových kontrol zo strany Komisie pri monitorovaní kontrol; súhlasí však s obavami Dvora audítorov, že Komisia nereagovala zmenami v právnych predpisoch ani vo vhodnej chvíli nevykonala finančné oprav, hoci je už značný čas informovaná o nedostatkoch;

304.   konštatuje a víta skutočnosť, že na východných hraniciach EÚ príslušné orgány kontrolujú neporušenosť plomb, a vyzýva ostatné členské štáty, aby tento príklad nasledovali;

305.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala v snahe upraviť príslušné právne predpisy s cieľom, okrem iného, riešiť problém "kontrol zadných dverí" a zaviesť povinné využívanie analýzy rizika pre vývozné postupy v súlade s hodnotením Dvora audítorov;

Časť V: Osobitná správa č. 5/2007 o riadení programu CARDS Komisiou

306.   domnieva sa, že program CARDS prispel vo veľkej miere k politike stabilizácie a zblíženia;

307.   vyjadruje poľutovanie nad výrazne nedostatočnou transparentnosťou riadenia zo strany Komisie a delegácií, čo znemožňuje hodnotenie; považuje za neprijateľné, aby Komisia nemala prehľad o celkovom rozsahu projektov financovaných v rámci programu CARDS, zatiaľ čo Európska agentúra pre obnovu (EAR) zverejňuje zoznam uzavretých zmlúv spolu s uvedením programov a projektov;

308.   pripomína odporúčania uvedené vo svojom uznesení z 24. apríla 2007, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005(68), a najmä jeho bod 23;

309.   vyjadruje prekvapenie nad skutočnosťou, že v krajinách, v ktorých bolo riadenie programu CARDS pod záštitou EAR, je táto agentúra poverená realizáciou plánovania nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na roky 2007 a 2008, ako aj prípravou verejných súťaží, ktoré si vyžadujú podpis Komisie; v tejto súvislosti pripomína, že to je v rozpore s mandátom EAR, a najmä že postup pri príprave verejných súťaží pripomína prax úradov TAO (úrady technickej pomoci), ktoré Európsky parlament odmietol a ktoré boli odvtedy zatvorené;

310.   v tejto súvislosti sa nazdáva, že Komisia v roku 2006 nesplnila povinnosti vyplývajúce z jej vlastného rozhodnutia prijatého v roku 2005 o postupnom vyradení EAR, ktoré stanovovalo, že delegácie Komisie v jednotlivých balkánskych krajinách mali plne fungovať už od začiatku nástroja IPA;

311.   žiada Dvor audítorov, aby vykonal nadväzný audit zameraný na porovnanie toho, ako riadi program CARDS Komisia a ako EAR v mene Komisie, a aby jeho výsledky predložila Komisii do septembra 2008;

Časť VI: Osobitná správa č. 7/2007 (podľa článku 248 ods. 4 druhého pododseku Zmluvy o ES) o systémoch kontrol, inšpekcií a sankcií týkajúcich sa pravidiel zachovania zdrojov rybného hospodárstva Spoločenstva

312.   víta uverejnenie správy a blahoželá Dvoru audítorov k jeho hodnotnému prínosu pri zaoberaní sa touto veľmi dôležitou otázkou európskej politiky;

313.   s vážnosťou pristupuje ku kritike Dvora audítorov a domnieva sa, že jej výsledkom by mali byť ďalekosiahle zmeny politiky;

314.   víta vyhlásený zámer Komisie vziať na vedomie nedostatky uvedené v správe, ako aj podniknúť kroky v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov; vyjadruje však poľutovanie nad absenciou jasného časového plánovania v odpovediach Komisie, pokiaľ ide jej budúce návrhy;

315.   víta iniciatívu slovinského predsedníctva o zvolaní mimoriadnej Rady pre rybolov o kontrole rybolovu na 18. februára 2008 s cieľom rokovať o tejto správe;

316.   opätovne zdôrazňuje, že riadne riadenie zdrojov v súlade so zásadou prevencie a zásadou udržateľného rozvoja si vyžaduje posilnenie existujúcich kontrolných mechanizmov, aby mali štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví, a pobrežný štát, v ktorého vodách sa plavidlá nachádzajú, kedykoľvek prístup k informáciám v reálnom čase o polohe plavidla a vykonávaných rybolovných úkonoch;

317.  Zároveň vyzýva Komisiu, aby pri revízii nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (kontrolné nariadenie)(69) navrhla opatrenia na zaručenie kvality a spoľahlivosti údajov o úlovkoch;

318.  Všíma si, že okrem kontrolných mechanizmov existuje základný problém, a to v súvislosti s výškou rybolovných kvót, ktoré vyjednali členské štáty; zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby členské štáty každý rok zvyšovali kvóty nad úroveň, ktorú odporúčajú výskumníci pre trvalo udržateľný rybolov;

319.  Zdôrazňuje, že okrem kontrolných mechanizmov je základným problémom systém dohodnutých kvót; považuje za neuspokojivé, aby sa kvóty rok čo rok neustále zvyšovali nad úroveň odporúčanú výskumníkmi v záujme zachovania životaschopných zásob rýb;

320.   víta rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-304/02 Komisia/Francúzska republika(70), ktorý poskytol Spoločenstvu jasné potvrdenie úloh a povinností členských štátov v súvislosti s kontrolou a presadzovaním pravidiel v spoločnej politike rybného hospodárstva (SPRH);

321.   poznamenáva však, že uplynulo 21 rokov medzi okamihom, kedy sa zistili porušenia, a časom vydania uvedeného rozhodnutia a že udržateľnosť európskeho rybolovu neumožňuje s takým časovým odstupom napraviť krivdy;

322.  Zdôrazňuje význam opatrení Komisie voči jednotlivým členským štátom, ak existuje podozrenie, že porušujú alebo ignorujú kontrolné, inšpekčné alebo sankčné systémy SPRH;

323.   víta iniciatívu Komisie, že preskúma možnosť začleniť do nových plánovaných iniciatív týkajúcich sa nezákonného, neregulovaného a nenahláseného rybolovu (NNN) harmonizované administratívne sankcie, ktoré sa budú uplatňovať na určité konkrétne "priestupky NNN";

324.   víta oznámenie Komisie (KOM(2007)0039), ktorým začala debatu o zlepšení ukazovateľov rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH), a preto očakáva, že Komisia využije svoju iniciatívnu právomoc a predloží konkrétne návrhy na skutočné zlepšenie SPRH;

325.   berie na vedomie a víta skutočnosť, že po uverejnení nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania(71) Komisia bezodkladne pripravila svoje pravidlá implementácie (nariadenie Komisie (ES) č. 1566/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania(72));

326.   vyjadruje poľutovanie nad tým, hoci Komisia navrhla skôr jednoduchý a kontrolovateľný režim rybolovného úsilia, že systém sa značne skomplikoval z dôvodu vyššieho počtu zavedených odchýlok na žiadosť členských štátov počas rozpráv v Rade, čo výrazne znížilo kontrolovateľnosť celého systému;

327.   domnieva sa, že súčasný legislatívny rámec je príliš zložitý a neaktualizovaný, a naliehavo žiada Komisiu, aby využila svoju iniciatívnu právomoc a predložila konkrétne návrhy na zlepšenie situácie s cieľom zjednodušiť a harmonizovať právne predpisy SPRH;

328.   vyjadruje poľutovanie nad viacerými nedostatkami, ktoré znižujú účinnosť fyzických kontrol, a zlyhaniami systému prenosu dát ako celku v členských štátoch, ako aj nad absenciou kultúry európskej kontroly v odvetví rybného hospodárstva;

329.   víta úsilie Komisie zlepšiť situáciu v súvislosti s údajmi o úlovkoch a predaji a načasovaní vykazovania prostredníctvom využitia nových technológií; domnieva sa, že nariadenie týkajúce sa elektronického zaznamenávania a vykazovania zvýši efektívnosť systémov validácie, napr. zabezpečí okamžité elektronické zaslanie kópie záznamu o predaji štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví, a orgánom štátu miesta vykládky, čo umožní krížovú kontrolu s vyhlásením o vykládke;

330.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila vzájomnú podporu a administratívnu spoluprácu medzi orgánmi členských štátov a výmenu informácií medzi zodpovednými vnútroštátnymi úradníkmi prostredníctvom vytvorenia systému podobného tomu, ktorý funguje v Spoločenstve v oblasti DPH;

331.   považuje za veľmi dôležité v súvislosti s kontrolou a SPRH ako celkom mať systém, ktorý umožní sledovanie úlovkov od počiatku až po konečného spotrebiteľa, ktorý na vnútornom trhu už existuje v súvislosti so všetkými inými potravinových produktov, a naliehavo žiada Komisiu, aby takýto systém zaviedla;

332.  Zdôrazňuje, že stanovené rybolovné kvóty sa musia rešpektovať a dodržiavať; domnieva sa, že Komisia musí rázne a rozhodne zasiahnuť v prípade každého podozrenia z porušovania systému kvót alebo súvisiaceho podvodu;

333.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili právomoci Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a podporovali dôležitú výkonnú úlohu agentúry pri kontrole a harmonizácii SPRH a pri zlepšovaní transparentnosti a koordinácie prostredníctvom vytvorenia spoločných postupov v rámci spoločných plánov nasadenia;

334.   vyzýva Komisiu, aby navrhla zvýšenie právomocí kontrolórov Komisie, a členské štáty, aby uznali právomoci týchto kontrolórov, ktorí by mali mať väčšie právomoci s cieľom vytvoriť spoločnú európsku stratégiu na kontrolu SPRH;

335.   v tejto súvislosti sa domnieva, že pomer nákladov a prínosov medzi prostriedkami vynaloženými na kontrolné činnosti v SPRH a výsledkami týchto kontrol (proporcionalita a nákladová efektívnosť kontrol) by mal byť základným faktorom, ktorý musí Komisia zohľadniť  vo svojich budúcich návrhoch týkajúcich sa SPRH;

336.   v tejto súvislosti poznamenáva, že najrentabilnejšie mechanizmy kontroly sú tie, kde majú zainteresované strany priamy záujem na zachovaní trvalej udržateľnosti rybného hospodárstva;

337.   vyzýva členské štáty, aby v rámci znižovania rybolovného úsilia rozhodli, či je možné takéto zníženie dosiahnuť prostredníctvom:

a zaviedli potrebné štrukturálne opatrenia na zmiernenie sociálnych dôsledkov tohto zníženia;

   a) skrátenia času rybolovu bez zníženia kapacity,
   b) zníženia kapacity bez skrátenia času rybolovu alebo
   c) ich kombináciou,

338.   vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí upraviť príslušné právne predpisy s cieľom riešiť okrem iného otázku nadmernej kapacity a aby navrhla opatrenia na zníženie štrukturálnej nadmernej kapacity v odvetví rybného hospodárstva;

339.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala alternatívne politické riešenia, na základe ktorých by sa znížila potreba kontrol a sankcií zvyšovaním osobnej profesijnej zodpovednosti rybárov za životaschopné zásoby a ich záujmu o ne;

Časť VII: Osobitná správa 9/2007 (podľa článku 248 ods. 4 druhého pododseku Zmluvy o ES) o hodnotení rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja – je možné zlepšiť prístup Komisie?

340.   oceňuje, že pri audite sa kontrolovali mechanizmy monitorovania a hodnotenia zavedené v roku 1995 na posledné tri programové obdobia a že sa takisto poskytol výhľad pre rámcový program RTD na roky 2007 – 2013;

341.   zdôrazňuje, že na rámcové programy uskutočnené v období 1995 až 2006 sa pridelilo 42,63 mld. EUR, čím sa stali najdôležitejším finančným nástrojom prispievajúcim k lisabonskej stratégii; v rámci súčasného finančného rámca sa na 7. rámcový program pridelilo 50,52 mld. EUR;

342.   poznamenáva, že Dvor audítorov riešil otázku, či bol prístup Komisie k posudzovaniu výsledkov rámcových programov primeraný, pričom sa osobitne preverovala intervenčná logika, stratégia hodnotenia a metodika;

343.   víta skutočnosť, že Komisia za posledné roky zaviedla značný počet zlepšení;

344.   konštatuje, že Dvor audítorov zistil nedostatočne definované ciele programu a chýbajúcu jasnú intervenčnú logiku; oceňuje však, že o cieľoch programu rozhodujú zainteresované strany a orgány tvorby práva preto žiada subjekty zodpovedné za rozhodovanie, aby venovali osobitnú pozornosť stanoveniu dosiahnuteľných cieľov; uznáva, že jasnejšia intervenčná logika je obsiahnutá v 7. rámcovom programe RTD(73); zdôrazňuje, že ciele musia byť prevádzkové a merateľné ("benchmarking"), aby sa umožnilo používanie výkonnostných ukazovateľov a účinné monitorovanie;

345.   poznamenáva, že Dvor audítorov kritizoval absenciu komplexnej stratégie hodnotenia; v tejto súvislosti poukazuje na zlepšenia zavedené prostredníctvom hodnotenia vplyvu a hodnotenia ex-ante 7. rámcového programu RTD (SEK(2005)0430);

346.   berie na vedomie kritiku Dvora audítorov, že mechanizmy zavedené na koordináciu generálnych riaditeľstiev, ktoré vykonávajú rámcové programy RTD, boli neúčinné; v tejto fáze však zatiaľ nenadobudol presvedčenie o myšlienke vytvorenia "úradu pre spoločné hodnotenie"; navrhuje skôr, aby Generálne riaditeľstvo pre výskum prevzalo väčšiu zodpovednosť a koordinačnú úlohu; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že by sa malo v prvotných fázach zaviesť poradenstvo zo strany nezávislých odborníkov a malo by sa zachovať s cieľom zaručiť jednotný a ucelený prístup, najmä pre hodnotenia naplánované na rok 2008 (hodnotenie ex-post 6. rámcového programu RTD), na rok 2009 (faktická predbežná správa o 7. rámcovom programe RTD), na rok 2010 (hodnotenie 7. rámcového programu RTD v polovici obdobia) a na rok 2015 (hodnotenie ex-post 7. rámcového programu RTD);

347.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že poskytnuté metodické usmernenie nebolo dostatočné; preto žiada Komisiu, aby zvážila uverejnenie príručky na hodnotenie; je si vedomý, že požiadavky na predkladanie správ boli revidované v rámci 7. rámcového programu RTD s cieľom vytvoriť rozsiahlejšiu databázu na hodnotenie a monitorovanie;

348.   zastáva názor, že kvalita hodnotení v polovici obdobia a hodnotení ex-post zlepší tým viac, čím budú poskytnuté podmienky zadania jasnejšie (t. j. merateľné ciele, očakávaný účinok, účinné monitorovanie a spoľahlivá databáza); zdôrazňuje, že hodnotenia budú užitočnejšie, ak budú rámcové programy adaptabilné (programy "učenia") a vyvodené závery sa budú môcť využiť na zlepšenie prebiehajúcich programov;

349.   žiada Komisiu, aby vzala na vedomie odporúčania Dvora audítorov pri uskutočňovaní plánovaných hodnotení v rokoch 2008, 2009, 2010 a 2015;

o
o   o

350.   žiada Dvor audítorov, aby uskutočnil svoj audit včas pred postupom udelenia absolutória za rok 2010 a aby podal správu Výbor pre kontrolu rozpočtu; žiada Dvor audítorov, aby sa tiež zaoberal sumami vynaloženými na hodnotenia v súvislosti s hodnotou osobitných programov a tým, v akom vzťahu je táto percentuálna hodnota k ostatným programom RTD v tretích krajinách (napr. v Kanade).

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
(5) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(7) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(8) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 32.
(11) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
(13) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 13.
(14) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(15) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(16) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(17) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1821/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 10).
(18) Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
(19) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(20) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(21) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 29.
(22) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(23) Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
(24) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 18.
(25) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(26) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(27) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(28) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1821/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 10).
(29) Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 85. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/372/ES (Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 52).
(30) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(31) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(32) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(33) Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
(34) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(35) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(36) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(37) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(38) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(39) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(40) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(41) Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
(42) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(43) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(44) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(45) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 25.
(46) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).
(47) Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1.
(48) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 293/2008 (Ú. v. EÚ L 90, 2.4.2008, s. 5).
(49) Vyjadrenie Komisie v rámci akcie 1 v jej vyššie uvedenej správe z roku 2008 o akčnom pláne na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly.
(50) Opatrenie 11N znie: "s cieľom určiť, či systémy vymáhania a náhrady fungujú efektívne, tým, že určí sumy vymožené v rokoch 2005 a 2006 a ich súvislosť s chybami zistenými v priebehu kontrol, vypracuje v prípade priameho hospodárenia typológiu chýb a vzťah s vymoženými finančnými prostriedkami, opravami financovania a úpravami platieb a v prípade štrukturálnych fondov preskúma uistenie vnútroštátnych systémov monitorovania a podávania správ."
(51) Nariadenia o štrukturálnych fondoch 2007–2013 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006, s. 1).
(52) Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006, s. 12.
(53) Ú. v. EÚ L 378, 27. 12. 2006, s. 41.
(54) Výška hotovostných zostatkov agentúr na konci roka 2006 (okrem Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie a Európskeho úradu pre dohľad nad GNSS): 213 mil. EUR v porovnaní s rozpočtovými prostriedkami vo výške 810 mil. EUR.
(55) Štrukturálne fondy sú zamerané na financovanie programov trvalo udržateľného sociálno-ekonomického a environmentálneho rozvoja v členských štátoch. Opatrenia a programy by mali podporovať predovšetkým inovácie, výskum a vývoj, informačné technológie, čisté a účinné využívanie energie, ochranu životného prostredia, celoživotné vzdelávanie a sociálne začlenenie. Cieľom nového programového obdobia je dosiahnuť vyšší stupeň koncentrácie, vyššiu zainteresovanosť štruktúr riadenia, vyššiu efektívnosť a prísnejšiu rozpočtovú kontrolu (zasadnutie Európskej rady v Lisabone, marec 2000).
(56) Na štrukturálne opatrenia bolo v období 2000 – 2006 vydaných približne 260 miliárd EUR. Z toho bolo 213 miliárd EUR vyčlenených pre 15 starých členských štátov: štrukturálnom fondom bolo pridelených 195 miliárd EUR a Kohéznemu fondu 18 miliárd EUR. 47 miliárd EUR bolo vyčlenených pre nové členské štáty (predvstupové fondy a štrukturálne opatrenia). V rokoch 2004 – 2006 bolo približne 16 miliárd EUR pridelených približne na 200 programov v nových členských štátoch.
(57) K tzv. efektu mŕtvej váhy (deadweight) dochádza tam, kde by sa činnosť alebo investícia uskutočnila aj za neprítomnosti financovania.
(58) Bod 51.
(59) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
(60) Ú. v. EÚ L 177, 6. 7. 2007, s. 3.
(61) Článok 102 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(62) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 3.
(63) Výročná správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 1999, bod 6.30 (Ú. v. ES C 342, 1.12.2000, s. 1).
(64) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007, s. 1).
(65) Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7. 8. 2001, s. 12).
(66) Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, 30. 9. 2004, s. 12).
(67) Ú. v. EÚ L 8, 11.1.2008, s. 1.
(68) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 183.
(69) Ú. v. ES L 261, 20. 10. 1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).
(70) Zb. 2005, s. I-6263.
(71) Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 1.
(72) Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 46.
(73) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel I - Európsky parlament
PDF 528kWORD 251k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel I - Európsky parlament (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
P6_TA(2008)0134A6-0091/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1055 – C6-0363/2007)(2),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2006, oddiel I – Európsky parlament(3),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES, ako aj článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7),

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o udelení absolutória,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2005 o usmerneniach pre oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a o predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2006(8),

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0091/2008),

A.   keďže v audite Dvora audítorov sa uvádza, že "všetky inštitúcie uspokojivo zaviedli systémy dohľadu a kontroly v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v kontrolnej vzorke sa nevyskytli žiadne významné chyby"(9),

B.   keďže Dvor audítorov poukázal na nedostatky regulačného rámca, ktorý zaviedlo predsedníctvo a kvestori na vyplácanie príspevkov pre asistentov poslancov, ako aj na nedostatky v následnom vykonávaní,

C.   keďže generálny tajomník potvrdil dňa 21. februára 2007, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu bol vykonávaný v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že systém kontroly a monitorovania poskytuje potrebnú záruku o zákonnosti a správnosti uskutočnených transakcií,

1.   udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v nižšie uvedenom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel I – Európsky parlament (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(10),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – zväzok I (SEK(2007)1055 - C6-0363/2007)(11),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2006, oddiel I – Európsky parlament(12),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(13),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(14),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES, ako aj článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(16),

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky vhodné opatrenia, aby zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o udelení absolutória,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2005 o usmerneniach pre oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a o predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2006(17),

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0091/2008),

A.   keďže audit Dvora audítorov uvádza, že "všetky inštitúcie uspokojivo zaviedli systémy dohľadu a kontroly v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v kontrolnej vzorke sa nevyskytli žiadne významné chyby"(18),

B.   keďže Dvor audítorov poukázal na nedostatky regulačného rámca, ktorý zaviedlo predsedníctvo a kvestori na vyplácanie príspevkov na asistentskú výpomoc, ako aj na nedostatky v následnom vykonávaní,

C.   keďže Dvor audítorov poukázal na to, že predsedníctvo nezabezpečilo efektívne vykonávanie pravidiel vyplácania príspevkov na asistentskú výpomoc, ktoré si vyžaduje predkladanie primeranej podpornej dokumentácie,

D.   keďže generálny tajomník potvrdil dňa 21. februára 2007, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu bol vykonávaný v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že systém kontroly a monitorovania poskytuje dostatočnú záruku zákonnosti a správnosti uskutočnených transakcií,

E.   keďže je optrebné zabezpečiť následné kroky týkajúce sa svojho uznesenia z 26. septembra 2006(19) a uznesenia z 24. apríla 2007(20) o udelení absolutória za roky 2004 a 2005 a vyhodnotiť pokrok pri realizácii jeho odporúčaní,

F.   vzhľadom na politické priority na rozpočtový rok 2006, t. j. konsolidácia rozšírenia z roku 2004, príprava rozšírenia v roku 2007, zlepšenie informačnej a komunikačnej politiky a zlepšenie asistentskej pomoci poslancom,

1.   víta a podporuje pevný záväzok svojho predsedu s cieľom zabezpečiť, aby štatút asistentov poslancov, ktorý má predložiť Komisia a schváliť Rada, nadobudol účinnosť zároveň so štatútom poslancov(21);

2.   vyzýva Komisiu a Radu, aby v plnej miere spolupracovali s Európskym parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby sa nový štatút asistentov prijal pred najbližšími európskymi voľbami v júni 2009;

Absolutórium – výkon politickej moci

3.   zdôrazňuje, že Európsky parlament je jediným orgánom udeľujúcim absolutórium(22) a že udelenie absolutória je politickým rozhodnutím; pri prijímaní tohto politického rozhodnutia Európsky parlament zohľadňuje v súlade s článkom 276 ods. 1 a 2 Zmluvy o ES nielen dokumenty, ktoré sú v nich uvedené, ale všetky informácie, ktoré považuje za potrebné;

4.   domnieva sa, že všetky inštitúcie a orgány uvedené v článkoch 70 a 71 rokovacieho poriadku by mali mať rovnaké postavenie na základe rovnakých zásad a postupov ako pri každoročnom udeľovaní absolutória;

5.   pripomína, že všetky inštitúcie a orgány môžu vytvárať politické a/alebo administratívne štruktúry, ktoré najlepšie zodpovedajú ich potrebám; zdôrazňuje, že v záujme rešpektovania týchto rozmanitých štruktúr by mal preto Európsky parlament udeliť absolutórium týmto inštitúciám a orgánom ako takým, ktoré môže zastupovať jedna osoba s cieľom zaručiť ich viditeľnosť;

6.   potvrdzuje, že rovnako Európskemu parlamentu, ako aj každej inštitúcii a orgánu prislúcha určiť najvhodnejšiu mieru zodpovednosti na odpovedanie na pripomienky Európskemu parlamentu uskutočnené pri postupe udeľovania absolutória;

7.   pripomína, že Európsky parlament vyhlásil vo svojom uznesení z 24. apríla 2007, že, ako je uvedené vyššie, udeľovanie absolutória by sa malo vzťahovať aj na rozhodnutia prijaté predsedom, predsedníctvom a konferenciou predsedov, pretože politickú zodpovednosť nesú zvolení poslanci, a nie úradníci; vyzýva preto predsedu a podpredsedu zodpovedného za rozpočet, aby sa zúčastňovali na ďalších schôdzach Výboru pre kontrolu rozpočtu s cieľom zaviesť politický dialóg;

8.   pripomína, že plénum udeľuje absolutórium Európskemu parlamentu, ktorý zastupuje jeho predseda, v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku;

9.   víta skutočnosť, že predseda Európskemu parlamentu prijal zásadu politického dialógu v kontexte postupu udeľovania absolutória a že na jeho žiadosť sa podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za rozpočet a kontrolu rozpočtu, ktorý je zároveň predsedom Výboru pre audit, zúčastnil na politickom dialógu s Výborom pre kontrolu rozpočtu na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutočnilo 21. januára 2008; žiada, aby sa tento dialóg opieral v budúcnosti o písomnú dokumentáciu uvádzajúcu rozhodnutia predsedníctva a konferencie predsedov, ktoré majú finančný dosah;

10.   víta a prijíma ponuku, ktorú predložil generálny tajomník počas vypočutia dňa 21. januára 2008, týkajúcu sa uskutočnenia pravidelných stretnutí nad rámec obvyklého každoročného postupu udeľovania absolutória s Výborom pre kontrolu rozpočtu o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu;

11.   taktiež poukazuje na iniciatívu predsedu Európskeho parlamentu zameranú na posilnenie väzby medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet na jednej strane a predsedníctvom a Výborom pre kontrolu rozpočtu na strane druhej prostredníctvom vytvorenia pracovnej skupiny poverenej konsolidáciou týchto väzieb trvalo udržateľným spôsobom; víta skutočnosť, že 14. januára 2008 sa uskutočnila prvá spoločná diskusia, ktorá vniesla do spolupráce zúčastnených orgánov atmosféru dôvery; predpokladá, že sa v tejto diskusii bude pokračovať, a očakáva jej závery;

12.   domnieva sa, že rozpočtový postup a postup udeľovania absolutória by sa mali považovať za doplnkové: rozpočet by sa nemal prijímať bez toho, aby sa preskúmali už prijaté rozhodnutia o udelení absolutória, a rozhodnutie o udelení absolutória sa musí prijímať so zreteľom na politické ciele stanovené v rámci rozpočtového postupu na rok, na ktorý sa vzťahuje absolutórium; žiada, aby sa prehĺbila súčinnosť rozpočtového postupu a postupu udeľovania absolutória;

Rozpočtové priority na rok 2006

13.   zdôrazňuje, že na rok 2006 stanovil tieto rozpočtové priority(23):

   - vytvoriť potrebné pracovné miesta v dôsledku rozšírenia a najmä zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov a prekladateľov pre všetky úradné jazyky s cieľom umožniť všetkým poslancom aktívne sa zúčastňovať na práci Európskeho parlamentu;
   - vytvoriť informačnú a komunikačnú politiku s cieľom priblížiť Európsky parlament občanom: v tejto súvislosti ďalej rozvíjať úlohu externých kancelárií Európskeho parlamentu a spoluprácu s Komisiou;
   - preskúmať, či sa má zmeniť štruktúra administratívy Európskeho parlamentu alebo vo väčšej miere podporovať jeho základné činnosti s cieľom optimalizovať prácu tejto inštitúcie;
   - zaručiť dostatočnú pomoc a účasť odborníkov v záujme kvality legislatívnej činnosti;
   - vytvoriť štatút pre asistentov poslancov; a
   - zabezpečiť finančné prostriedky s cieľom pokryť výdavky na účasť delegácií Európskeho parlamentu na schôdzach organizovaných mimo pracovísk Európskeho parlamentu;

Predloženie účtovnej závierky Európskeho parlamentu

14.   konštatuje, že v roku 2006 dosiahol Európsky parlament príjmy vo výške 126 126 604 EUR (112 393 557 EUR v roku 2005: + 12,2 %);

15.   berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2006, a to:

Použitie rozpočtových prostriedkov v roku 2006(24)

I. Rozpočtové prostriedky 2006

– počiatočné rozpočtové prostriedky

– opravný rozpočet

– konečné rozpočtové prostriedky

1 321 600 000

žiadny

1 321 600 000

II. Konečné rozpočtové prostriedky 2006

– záväzky

(% z konečných rozpočtových prostriedkov)

– platby

(v % zo záväzkov)

1 306 325 432

(98,76 %)

1 117 578 610

(85,49 %)

III. Prenosy do roku 2007

– automatické prenosy do roku 2007

(v % z konečných rozpočtových prostriedkov)

(v % zo záväzkov)

– neautomatické prenosy (neviazané prenesené rozpočtové prostriedky)

(v % z konečných rozpočtových prostriedkov)

188 746 822

(14,26 %)

(14,43 %)

4 817 000

(0,36 %)

IV. Zrušenie

– zrušené pridelené prostriedky

(v % z konečných rozpočtových prostriedkov)

15 274 568

(1,15 %)

V. Prenosy do roku 2006

– automatické prenosy

– platby v rámci týchto prenosov

(v % z prenosov)

– miera zrušenia

307 163 636

285 578 104

(92,95 %)

21 585 532

VI. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2006

– rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

– záväzky

(v % z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov)

– platby

(v % z viazaných rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov)

– rozpočtové prostriedky dostupné z pripísaných príjmov

40 017 311

30 778 877

(73,86 %)

5 858 229

(18,75 %)

9 238 434

VII. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2007

– prenesené rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

34 831 297

VIII. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2006

– prenesené rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

– záväzky

– platby

(v % zo záväzkov)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,.36 %)

16.   poznamenáva, že prezentácia účtovnej závierky, ako sa uvádza v správe o rozpočtovom a finančnom riadení, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenila; dúfa, že administratíva vytvorí a zachová takú prezentáciu, ktorá umožní jednoduché porovnanie plnenia rozpočtu v priebehu rokov;

17.   poukazuje na to, že v roku 2006 bolo viazaných 98,76 % rozpočtových prostriedkov z rozpočtu Európskeho parlamentu, pričom miera zrušenia dosiahla 1,15 %, a podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu;

18.   pripomína však, že táto vysoká miera plnenia sa dá čiastočne pripísať pravidelnému vykonávaniu tzv. zberných prenosov od roku 1992, ktoré spočívajú v prevode všetkých disponibilných rozpočtových prostriedkov na konci roka do rozpočtových riadkov na budovy a najmä na kapitálové zálohové platby s cieľom znížiť budúce platby úrokov; poznamenáva, že v tejto súvislosti bolo v roku 2007 zberným prenosom prevedených 37 246 425 EUR;

19.   poukazuje na to, že v roku 2006 sa 124 071 425 EUR (71,4 % prevodov) použilo na posilnenie určitého počtu rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa na politiku v oblasti nehnuteľností (z tejto sumy pochádzalo 38 603 580 EUR z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov); pripomína, že rozpočtové prostriedky počiatočne zapísané do rozpočtových riadkov 2 0 0 1 – 2 0 0 8 dosahovali iba 14 287 887 EUR;

20.   taktiež pripomína, že celkovo bolo povolených 37 prevodov vo výške 173 751 700 EUR (t. j. 13 % konečných rozpočtových prostriedkov; v Komisii predstavovali prevody približne 4 % platobných rozpočtových prostriedkov); poznamenáva, že veľký počet prevodov by mohlo byť v rozpore s rozpočtovými zásadami;

Pripomienky Dvora audítorov k rozpočtovému roku 2006

21.   poznamenáva, že Dvor audítorov konštatoval, že "všetky inštitúcie uspokojivo zaviedli systémy dohľadu a kontroly v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v kontrolnej vzorke sa nevyskytli žiadne významné chyby"(25);

22.   pripomína, že Dvor audítorov poukázal na tieto nedostatky pri poskytovaní príspevkov pre asistententov poslancov: "Dvor audítorov (...) poznamenáva, že predsedníctvo nezabezpečilo účinné zavedenie pravidiel na predkladanie primeranej podpornej dokumentácie (...). Predsedníctvo by malo prijať opatrenia na získanie dokumentov, ktoré sú kľúčové pre odôvodnenie výdavkov"(26);

23.   so zreteľom na poznámky vnútorného audítora uvádza svoje pripomienky k tejto téme v odsekoch 56 až 68;

Výročná správa vnútorného audítora

24.   poukazuje na to, že v roku 2006 oddelenie vnútorného auditu prijalo alebo zverejnilo vo forme návrhu 16 správ o audite; k týmto správam patrí audit postupu verejného obstarávania, audit príspevkov na asistentskú výpomoc a monitorovanie 452 individuálnych opatrení vyplývajúcich z preskúmania rámca vnútornej kontroly na úrovni inštitúcie;

25.   víta skutočnosť, že vnútorný audítor mohol oficiálne predložiť závery svojej výročnej správy za rok 2006 Výboru pre kontrolu rozpočtu, čím sa táto správa stala nielen vnútorným nástrojom riadenia, ale aj dôležitým referenčným bodom pri ročnom udeľovaní absolutória;

26.   zdieľa názor vnútorného audítora, že je potrebné prisúdiť väčší význam zavedeniu účinného rámca vnútornej kontroly; vyzdvihuje v tejto súvislosti opatrenia zamerané na zlepšenie dodržiavania pravidiel a cieľov kontroly; poznamenáva, že zavedenie 20 opatrení s rozhodujúcim významom, ktoré uviedol vnútorný audítor vo svojej prvej správe o následnom audite, sa bude opätovne monitorovať v roku 2008; berie na vedomie informácie administratívy, že 18 z 20 opatrení bolo vykonaných a že vykonanie dvoch zostávajúcich opatrení práve prebieha;

27.   víta pokrok zaznamenaný zo strany administratívy v oblasti postupu verejného obstarávania, a predovšetkým vytvorenie fóra pre verejné obstarávanie; poznamenáva, že vnútorný audítor začne v roku 2008 nový audit týkajúci sa monitorovania vykonávania 144 individuálnych opatrení vyplývajúcich z auditu postupu verejného obstarávania;

Finančné hospodárenie Európskeho parlamentu a správy o činnosti generálnych riaditeľov

28.   pripomína svojim príslušným orgánom svoje rozhodnutie(27), že "spätné platby za budovy [...] by sa mali [...] stanoviť v rámci stratégie rozpočtu"; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že jeho príslušné orgány nikdy nevykonali rozhodnutia prijaté na plenárnom zasadnutí a že naďalej nezahŕňali politiku Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností do rozpočtu v prípade ďalších akvizícií (rozpočtový riadok s názvom Obstarávanie nehnuteľností obsahuje iba zmienku "p. m." na roky 2005, 2006 a 2007);

29.   poznamenáva, že na verejnom vypočutí vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo 21. januára 2008, oznámil generálny tajomník strategický plán pre politiku Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností; žiada, aby generálny tajomník predložil tento plán Výboru pre kontrolu rozpočtu pri príležitosti postupu udeľovania absolutória za rok 2007;

30.   opakovane žiada o zmenu a doplnenie článku 16 vnútorných pravidiel plnenia rozpočtu Európskeho parlamentu, aby každý projekt v oblasti nehnuteľností, ktorý výrazne finančne zasahuje do rozpočtu Európskeho parlamentu, podliehal schváleniu Výboru pre rozpočet;

31.   víta skutočnosť, že generálny tajomník a všetci generálni riaditelia potvrdili, že majú primeranú istotu, že zdroje pridelené na ich dané činnosti boli použité na stanovené účely a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia; s uspokojením konštatuje, že taktiež potvrdili, že zavedené kontrolné postupy poskytujú dostatočnú záruku zákonnosti a správnosti príslušných transakcií;

32.   žiada, aby administratíva dodržiavala rozpočtové zásady a vytvorila návrh rozpočtu, ktorý zaručí, že sumy v návrhu rozpočtu budú lepšie odrážať skutočné potreby jednotlivých oblastí činnosti Európskeho parlamentu; žiada povoľujúcich úradníkov, aby vo svojich výročných správach o činnostiach v samostatnej prehľadovej tabuľke na začiatku správy jasne uviedli konečné rozpočtové prostriedky, viazané rozpočtové prostriedky, platby, prenosy, zrušené rozpočtové prostriedky a výšku prostriedkov, ktoré prideľuje generálne riaditeľstvo na tzv. zberné prenosy;

33.   víta skutočnosť, že generálni riaditelia prehodnotili zoznam dlhodobých zmlúv;

34.   33.žiada svoje generálne riaditeľstvá, aby zdvojnásobili svoje úsilie a zabezpečili, že ich správy sa neobmedzia na spoločnú štruktúru, ale budú obsahovať aj porovnateľné informácie, čím sa zlepší ich čitateľnosť;

35.   víta skutočnosť, že vnútorný audítor a príslušné oddelenia sa zhodli na zavedení akčných plánov s cieľom zabezpečiť Európskemu parlamentu účinný rámec vnútornej kontroly; v tejto súvislosti sa v roku 2003 a 2004 rozhodlo o prijatí 452 individuálnych opatrení; konštatuje, že z týchto 452 opatrení sa v roku 2006 v plnej miere vykonalo 225 opatrení a 121 čiastočne; taktiež poznamenáva, že vnútorný audítor zistil, že 20 opatrení s rozhodujúcim významom sa týkalo oblastí predstavujúcich zvýšené riziko; berie na vedomie vyhlásenie administratívy, že v tomto štádiu sa vykonalo 18 z týchto 20 opatrení, a poznamenáva, že vnútorný audítor ich posúdi v rámci druhého následného auditu v roku 2008;

Verejné obstarávanie

36.   pripomína, že podľa článkov 54 a 119 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách(28) predkladajú inštitúcie rozpočtovému orgánu správy o rokovacích konaniach a o zmluvách, ktoré nespadajú do pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní; taktiež pripomína, že zoznam zmluvných dodávateľov, ktorým sa zadali zákazky s hodnotou vyššou ako 50 000 EUR, ale nižšou ako hranica stanovená v uvedených smerniciach, sa uverejňuje v úradnom vestníku a zákazky s hodnotou medzi 13 800 EUR a 50 000 EUR sa uverejňujú na internetových stránkach inštitúcií;

37.   konštatuje, že výročná správa obsahuje tieto informácie o zákazkách zadaných v roku 2006:

Druh zmluvy

Počet

[2005 v ( )]

Percentuálny podiel

[2005 v ( )]

Suma v EUR

[2005 v ( )]

Percentuálny podiel

[2005 v ( )]

Služby

199 (199)

69 % (64 %)

67 315 809

(89 551 639)

23 % (44 %)

Dodávky

56 (53)

20 % (17 %)

61 441 090

(29 036 604)

21 % (14 %)

Práce

31 (48)

11 % (15 %)

20 026 192

(13 763 856)

7 % (7 %)

Nehnuteľnosti

1 (12)

0 % (4 %)

143 125 000

(73 149 658)

49 % (35 %)

Spolu

287 (312)

100 %

291 908 091

(205 501 756)

100 %

38.   konštatuje, že zákazky zadané v roku 2006 (s výnimkou zákazky na nehnuteľnosti zadanej prostredníctvom rokovacieho konania – nákup budov v Štrasburgu –, ktorá má sama osebe hodnotu 143 125 000 EUR) sa podľa druhu použitej zmluvy rozdeľujú takto:

Druh postupu

Počet

[2005 v ( )]

Percentuálny podiel

[2005 v ( )]

Suma v EUR

[2005 v ( )]

Percentuálny podiel

[2005 v ( )]

Priemerná suma

[2005 v ( )]

Verejná súťaž

73 (64)

25 % (21 %)

93 681 193

(94 187 176)

62% (71 %)

1 283 304

(1 471 675)

Užšia súťaž

84 (112)

30 % (37 %)

7 044 607

(26 676 276)

5% (20 %)

83 863

(238 181)

Rokovacie konanie

129 (124)

45 % (42 %)

48 057 291

(11 488 646)

33% (9 %)

372 537

(92 650)

Spolu

286 (300)

100 %

148 783 091

(132 352 098)

100 %

520 220

(441 174)

39.   poznamenáva, že v roku 2006 sa zadalo 128 zákaziek v hodnote 50 000 EUR alebo viac a 159 zákaziek v hodnote medzi 13 800 EUR a 50 000 EUR; zdôrazňuje, že tieto čísla ukazujú, že zákazky v hodnote nižšej ako 50 000 EUR predstavujú len 1,7 % z celkovej hodnoty, ale 55 % z celkového počtu zákaziek zadaných Európskym parlamentom;

40.   konštatuje, že pokiaľ ide o hodnotu, 67 % zákaziek sa zadalo na základe verejnej (62 %) alebo užšej súťaže (5 %); v súvislosti s hodnotou vyjadruje poľutovanie nad tým, že 33 % zákaziek sa zadalo na základe rokovacieho konania; žiada generálneho tajomníka, aby vysvetlil tento nárast oproti predchádzajúcemu roku;

41.   poznamenáva, že za rok 2006 nebolo možné vykonať porovnanie, ktoré sa vyžaduje v súlade s článkom 54 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách (počet zákaziek zadaných v roku n a v roku n – 1 povoľujúcim úradníkom delegovaním) z dôvodu úprav pravidiel, ktoré boli vykonané v príslušnom roku, pričom tieto úpravy sa týkajú len zákaziek zadaných od 22. augusta; Európsky parlament v roku 2006 uplatnil rokovacie konanie pri 74 zmluvách (v roku 2005: 136 zmlúv);

42.   pripomína, že vnútorný audítor vykonal audit postupu verejného obstarávania na úrovni inštitúcie; víta dohodu medzi vnútorným audítorom a oddeleniami v súvislosti s rozsiahlym akčným plánom zahŕňajúcim 144 individuálnych opatrení, ktoré sa majú vykonať; víta, že jednou z hlavných úloh v pracovnom programe vnútorného audítora na rok 2008 je uskutočnenie nového auditu postupu verejného obstarávania s cieľom posúdiť realizovaný pokrok;

43.   žiada generálneho tajomníka, aby informoval o stave napredovania pri vytváraní databázy zmlúv v súlade s článkom 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách; takisto poznamenáva, že revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách stanovuje vytvorenie jedinej ústrednej databázy pre všetky inštitúcie, ktorú by spravovala Komisia;

Politické skupiny (preskúmanie účtovných závierok a postupov - rozpočtová položka 4 0 0 0)

44.   opätovne konštatuje, že politické skupiny sú samy zodpovedné za hospodárenie a použitie prostriedkov z rozpočtu Európskeho parlamentu, ktoré im boli pridelené, a že podmienky, podľa ktorých sa používajú rozpočtové prostriedky z položky 4 0 0 0, nespadajú do právomoci oddelenia vnútorného auditu Európskeho parlamentu;

45.   víta skutočnosť, že politické skupiny zverejnili svoje správy o vonkajšom audite a závierky za rok 2006 na intranete Európskeho parlamentu;

46.   poznamenáva, že v roku 2006 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 0 0 využili takto:

(v tisíckach EUR)

Celkové disponibilné prostriedky v rámci rozpočtu na rok 2006

70 900

Nezaradení poslanci

1 644

Suma vyčlenená pre politické skupiny

69 256

Skupina

Prostriedky vyčlenené z rozpočtu Európskeho parlamentu

Vlastné zdroje skupiny a prenesené rozpočtové prostriedky skupín

Výdavky 2006

Miera využitia disponibilných rozpočtových prostriedkov

Strop prenosov*)

Prenosy do roku

2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6 %

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8 %

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1 %

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0 %

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5 %

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3 %

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7 %

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3 %

692

136

SPOLU

49 606

21 294

47 821

67,4 %

24 803

22 767

*) v súlade s článkom 2.1.6 pravidiel o požití prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0 0

47.   konštatuje, že vonkajší audítori potvrdili súlad závierok politických skupín so súčasnými pravidlami a medzinárodnými účtovnými normami;

48.   poznamenáva, že politické skupiny využili priemerne iba 67,4 % disponibilných rozpočtových prostriedkov (v porovnaní so 66 % v roku 2005 a 74 % v roku 2004);

49.   poznamenáva, že predsedníctvo 9. júla 2007 preskúmalo správy politických skupín o plnení rozpočtu, ako aj správy vypracované príslušnými audítormi; v tomto kontexte zdôrazňuje, že predsedníctvo poverilo povoľujúceho úradníka, aby požiadal skupinu ALDE o vrátenie 25 403,77 EUR z nevyužitých rozpočtových prostriedkov, keďže sa táto suma nemohla preniesť;

Politické strany na európskej úrovni

50.   poznamenáva, že v čase ukončenia rozpočtového roku 2006 boli príslušné účty takéto:

Plnenie rozpočtu za rok 2006 v rámci dohody (v EUR)

Strana *)

Vlastné zdroje

Celkový grant od EP

Príjmy spolu

Príspevok ako % oprávnených výdavkov (max. 75 %)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,5 %

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49 %

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97 %

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20 %

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82 %

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75 %

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57 %

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75 %

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75 %

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59 %

Spolu

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13 %

PPE: Európska ľudová strana; PSE: Strana európskych socialistov; ELDR: Európska liberálna demokratická a reformná strana; EFGP: Európska federácia strán Zelených; GE: Strana európskej ľavice; PDE: Európska demokratická strana; AEN: Aliancia pre Európu národov; ADIE: Aliancia nezávislých demokratov v Európe; EFA: Európska slobodná aliancia; EUD: Demokrati EÚ

51.   zdôrazňuje skutočnosť, že vonkajší audítori potvrdili, že účtovné závierky politických strán boli v súlade s ustanoveniami článkov 6, 7, 8 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni(29) a že poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii politických strán ku koncu rozpočtového roka 2006;

52.   víta skutočnosť, že politické strany na európskej úrovni dosiahli vysokú mieru využitia disponibilných rozpočtových prostriedkov;

53.   upozorňuje však, že povoľujúci úradník bol poverený:

   požiadať PDE o vrátenie prebytku vo výške 248 953,91 EUR, AEN o vrátenie prebytku 215 498,59 EUR, ADIE o vrátenie prebytku 69 317,14 EUR a EUD o vrátenie prebytku 24 799,11 EUR,
   požiadať EUD o vrátenie 121 670,10 EUR a ADIE o vrátenie 70 902,64 EUR z dôvodu nesúladu s článkom 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2004/2003;

54.   pýta sa generálneho tajomníka, či boli tieto sumy vrátené;

55.   poznamenáva, že vnútorný audítor preskúmal uplatňovanie pravidiel o príspevkoch pre politické strany na európskej úrovni a v auguste 2007 vydal o tejto otázke správu; víta skutočnosť, že výsledkom bolo vypracovanie podrobného akčného plánu schváleného administratívou; žiada, aby výsledky tohto auditu tvorili súčasť postupu udeľovania absolutória za rok 2007;

56.   poznamenáva, že od roku 2008 sa rozpočet politickej strany na európskej úrovni môže financovať vo výške až 85 % z rozpočtu Európskeho parlamentu (do konca roku 2007 to bolo 75 %); zdôrazňuje, že táto vysoká úroveň príspevkov Európskeho parlamentu si vyžaduje zvýšenú zodpovednosť politických strán v súvislosti s ich činnosťami;

Príspevky na asistentskú výpomoc (PAV)

57.   berie na vedomie kritické pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa nedostatkov v regulačnom rámci vypracovanom predsedníctvom a toho, že veľká časť súm vyplatených poslancom v rámci PAV nebola podložená dostatočnými podpornými dokumentmi v súvislosti s výdavkami v mene poslancov; zároveň uznáva úsilie predsedníctva a administratívy v roku 2007 o nápravu tejto situácie; víta informácie od administratívy, že do konca roka 2007 bolo doručených viac ako 99 % podporných dokumentov;

58.   upozorňuje však, že administratíve bolo za rok 2004 doručených len 57 % a za rok 2005 len 51 % požadovaných dokumentov; v tejto súvislosti berie na vedomie prijaté politické rozhodnutie, aby sa predpisy schválené 13. decembra 2006 uplatnili spätne pre obdobie 2004 – 2005;

59.   vyjadruje želanie, aby sa v súvislosti s povinným predkladaním podporných dokumentov o využití PAV v roku 2004 a 2005 doručilo všetkým poslancom oznámenie o tom, či ešte musia predložiť administratíve podporné dokumenty za toto obdobie alebo či je ich spis v poriadku;

60.   vyzýva administratívu, aby správne a dôsledne uplatňovala pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov pre poslancov Európskeho parlamentu (pravidlá PEAM)(30) a aby urýchlene a bezodkladne identifikovala akékoľvek nezrovnalosti a opomenutia;

61.   žiada administratívu, aby vytvorila postup s kvalitnejšou a viditeľnejšou komunikáciou s poslancami a systematickou kontrolou dodržiavania lehôt na doručenie podporných dokumentov, ktoré stanovujú pravidlá PEAM s cieľom zaručiť, aby sa poskytovali v súlade s postupom a záväzným kalendárom Dvora audítorov pre vypracovanie výročnej správy a so záverečným potvrdením pre poslancov, hneď ako sa ich spis uzavrie;

62.   povzbudzuje pracovnú skupinu predsedníctva pre vypracovanie štatútu poslancov, aby predložila svoje závery, aby sa mohlo urýchlene a vhodne reagovať na pripomienky vnútorného audítora, ktoré uviedol vo svojej správe v súvislosti s PAV; v súvislosti so správou tejto skupiny a v kontexte nových pravidiel, ktoré musia vypracovať príslušné politické orgány, potvrdzuje zodpovednosť administratívy, pokiaľ ide o zabezpečenie vyplácania PAV v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, zákonnosti a správnosti; uvedomuje si problémy a ťažkosti, ktoré vznikajú pri harmonizácii PAV so sociálnymi a daňovými právnymi predpismi každého z 27 členských štátov; žiada, aby sa bezodkladne začali potrebné rokovania s členskými štátmi a s belgickou vládou; zdôrazňuje, že táto nepochybne veľmi zložitá operácia nesmie vytvárať prekážky paralelne prebiehajúcemu zavádzaniu nových pravidiel vyplácania PAV;

63.   poznamenáva, že správa vnútorného audítora navrhuje dvojstupňový priebeh pre podmienky zamestnávania asistentov poslancov: v prvej fáze by zmluvný vzťah medzi asistentom/asistentmi a poslancom systematicky vychádzal z pracovnej zmluvy, pričom by sa používal vylepšený model povinnej zmluvy, v druhej fáze by bolo cieľom zahrnúť asistentov do kategórie zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev;

64.   zdôrazňuje, že asistentská výpomoc poslancom si vyžaduje flexibilitu a mobilitu, zatiaľ čo nový štatút asistentov by mal stanovovať minimálne normy v oblasti práv týkajúcich sa mzdy a sociálnych práv v zhode s platnými európskymi právnymi predpismi; a že je úlohou poslancov, aby formulovali svoje požiadavky a potreby a  rozhodli o systéme im poskytovanej výpomoci;

65.   berie na vedomie jednohlasné rozhodnutia konferencie predsedov zo 6. marca 2008 a predsedníctva z 10. marca 2008, ktorými:

trvá na tom, aby člen Výboru pre kontrolu rozpočtu, keďže tento výbor je zodpovedný za udeľovanie absolutória, bol súčasťou tejto pracovnej skupiny ako pozorovateľ; v tejto súvislosti pripomína predsedníctvu svoje poznámky k oddielu I – Európsky parlament uvedené vo svojom uznesení z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008(31) a svoje uznesenie z 26. septembra 2006 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o udelení absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2004 oddiel I – Európsky parlament(32); žiada príslušné orgány, aby do konca roku 2008 informovali Výbor pre kontrolu rozpočtu o dosiahnutom pokroku;

   - sa vyzýva administratíva, aby zabezpečila dôsledné uplatňovanie a vykonávanie vnútorných predpisov Európskeho parlamentu o úhrade výdavkov na asistentskú výpomoc;
   - sa poveruje generálny tajomník mandátom na nadviazanie kontaktu s Komisiou a Radou s cieľom zabezpečiť možnosť vytvorenia nového súboru pravidiel pre asistentov poslancov prostredníctvom pozmeneného systému zmluvných zamestnancov, pričom sa poslancom musí ponechať možnosť slobodného výberu svojich asistentov a nezávislého určovania výšky ich platu;
   - sa poveruje pracovná skupina pre vypracovanie štatútu poslancov, asistentov a penzijného fondu, aby bezodkladne dôkladne zhodnotila fungovanie existujúcich pravidiel a aby vzhľadom na význam tejto veci predložila návrhy na také zmeny predpisov, ktoré považuje za potrebné;

66.   trvá najmä na tom,

   - aby v súlade s odsekom 76 vyššie uvedeného uznesenia z 26. septembra 2006 Európsky parlament v súlade s príslušným vnútroštátnym právom uzatváral rámcové zmluvy výlučne s podnikmi v členských štátov, ktoré sa špecializujú na oblasť riadenia daní a sociálneho zabezpečenia v súvislosti s pracovnými zmluvami, a očakáva, že administratíva vytvorí do 1. septembra 2008 časový harmonogram na vykonanie tohto odseku v plnom rozsahu;
   - aby vzhľadom na to, že nedostatky odhalené vnútorným auditom sa týkajú najmä zmlúv s poskytovateľmi služieb, sa dočasne, kým sa nenájde trvalé riešenie, zmluvy s poskytovateľmi služieb hradili prostredníctvom platobných agentov v členských štátoch; aby platobní agenti niesli zodpovednosť za súlad zmlúv s poskytovateľmi služieb s právnymi predpismi v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia príslušného členského štátu, a rovnako s pravidlami PEAM, ktoré sa na tieto účely ešte musia upraviť; a aby sa neschválila žiadna zmluva s poskytovateľom služieb, ktorá by nebola v súlade s týmito ustanoveniami;
   - aby administratíva bola v takej pozícii, že by mohla Dvoru audítorov preukazovať, aké sumy a za akých podmienok vyplatili poslanci svojim asistentom, platobným agentom a poskytovateľom služieb;
   - aby sa nezamestnávali žiadni príbuzní poslancov;
   - že nesúlad s  právnymi predpismi členských štátov a/alebo (revidovanými) pravidlami PEAM musí automaticky viesť k pozastaveniu platieb a vymoženiu neoprávnene vyplatených súm;

67.   žiada, aby sa vykonávacie opatrenia štatútu poslancov Európskeho parlamentu(33) s finančným dosahom oficiálne predložili Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby k nim zaujal predbežné stanovisko;

68.   víta skutočnosť, že predsedníctvo 25. septembra 2006 prijalo Kódex asistentov a stážistov v Európskom parlamente a že každému poslancovi bola doručená kópia tohto kódexu;

69.   žiada generálneho tajomníka, aby do konca roka 2008 informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o počte vydaných príkazov na spätné vymáhanie súm a o celkovej vymáhanej sume;

Doplnkový dôchodkový fond

70.   konštatuje, že v novembri 2006 mal doplnkový dôchodkový fond 659 členov; konštatuje, že mesačný príspevok do fondu predstavoval za poslanca 3 354, 21 EUR a skladal sa z týchto položiek: jedna tretina, čiže 1 118,07 EUR, ktorú uhradil poslanec a ktorá sa mu v súčasnosti zráža z jeho príspevku na všeobecné výdavky, a dve tretiny, čiže 2 236,14 EUR, ktoré uhradil Európsky parlament;

71.   pripomína body týkajúce sa transparentnosti a zdrojov príjmov, na ktoré poukázal vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 24. apríla 2007;

72.   konštatuje, že poistno-matematický deficit doplnkového dôchodkového fondu (ktorý existoval už od roku 2001) klesol z 43 756 745 EUR v roku 2004 a z 28 875 471 EUR v roku 2005 na 26 638 000 EUR v roku 2006, čim sa zlepšila poistno-matematická finančná situácia (76,8 % v roku 2004, 86,1 % v roku 2005 a 88,4 % v roku 2006); zdôrazňuje, že počas uplynulých rokov vykazovali akciové trhy vysokú mieru nestability, a preto je neisté, akým smerom sa bude ďalej vyvíjať poistno-matematický deficit fondu; v tomto kontexte zdôrazňuje, že fond investoval celkovo 73 % do akcií; zdôrazňuje, že správcovia fondu mali do 15. marca 2008 aktualizovať poistno-matematický deficit ku koncu decembra 2007;

73.   upozorňuje predsedníctvo na odsek 84 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 24. apríla 2007, v ktorom sa uvádza, že sa rozhodlo, že po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov by sa doplnkový dôchodkový fond mal obmedziť na plnenie existujúcich práv (nadobudnutých do júna 2009), čo znamená, že súčasní poslanci, ani iní členovia fondu nebudú môcť ďalej prispievať do fondu;

74.   po konzultáciách s pracovnou skupinou predsedníctva pre vypracovanie štatútu poslancov, asistentov a penzijného fondu je prekvapený nedávnym odporúčaním konferencie predsedov z 13. marca 2008, že členovia doplnkového dôchodkového fondu môžu naďalej nadobúdať nové dôchodkové oprávnenia, hneď ako štatút poslancov nadobudne účinnosť; pripomína predsedníctvu ako rozhodovaciemu orgánu v tejto oblasti politickú vôľu Európskeho parlamentu, ako ju vyjadril vo svojich uzneseniach o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtové roky 2004 a 2005, že činnosť doplnkového dôchodkového fondu by sa mala účinne postupne ukončiť a obmedziť na plnenie nadobudnutých práv, hneď ako štatút poslancov nadobudne účinnosť; trvá na tom, aby pracovná skupina predsedníctva pripravila potrebné opatrenia v súlade s rozhodnutiami Európskeho parlamentu;

Príprava na uplatňovanie Lisabonskej zmluvy

75.   pripomína, že v roku 2006 chcel Európsky parlament "(...)zvážiť, či by sa mali vykonať úpravy v rámci administratívnej štruktúry Európskeho parlamentu, alebo poskytnúť ďalšiu podporu pre jeho kľúčové činnosti s cieľom optimalizovať činnosti inštitúcie"(34); pripomína tiež, že Európsky parlament sa zároveň domnieval "(...) že zvýšená zodpovednosť Európskeho parlamentu v legislatívnom procese si vyžaduje výrazné zvýšenie zdrojov vyčlenených na podporu tejto kľúčovej činnosti (...)(35)";

76.   berie na vedomie odpoveď administratívy v súvislosti s uplatňovaním medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právnych predpisov;

77.   zároveň pripomína, že Lisabonská zmluva značne rozširuje použitie spolurozhodovacieho postupu, ktorý sa stane bežným legislatívnym postupom, a že Európsky parlament sa tak stane rovnoprávnym spoluzákonodarcom pre 95 % právnych predpisov EÚ;

78.   v tomto kontexte žiada svoju administratívu, aby do 30. novembra 2008 predložila:

   prehľad zamestnancov Európskeho parlamentu (úradníkov a ostatných zamestnancov) podľa triedy, generálneho riaditeľstva, štátnej príslušnosti a pohlavia vrátane hodnotenia,
   analýzu spôsobu využitia rozpočtových prostriedkov určených na výskum v generálnych riaditeľstvách;

79.   pripomína, že v priebehu rozpočtového postupu na rok 2007 Európsky parlament vyzval Komisiu, aby vypracovala strednodobé hodnotenie svojich potrieb týkajúcich sa zamestnancov a aby predložila podrobnú správu o svojich pomocných zamestnancoch a ich koordinačných funkciách; vyzýva svoju administratívu, aby na tomto základe vypracovala hodnotenie počtu svojich zamestnancov, pričom použije tie isté nástroje; vyjadruje želanie, aby sa hodnotiaca správa včas zaslala Výboru pre kontrolu rozpočtu na účely udelenia absolutória za rok 2007; v tomto kontexte by rád vedel, koľko úradníkov a ostatných zamestnancov je poverených pomáhať poslancom pri spolutvorbe právnych predpisov, koľko zamestnancov pracuje pre parlamentné delegácie a koľko zamestnancov zabezpečuje administratívnu pomoc Európskeho parlamentu;

Následné kroky v súvislosti s absolutórium za rok 2005

80.   víta zníženie odhadovaných prevádzkových nákladov vyplývajúcich z požiadavky zachovať viaceré pracoviská z 203 000 000 EUR v roku 2002 na 155 000 000 EUR v roku 2007; zdôrazňuje, že to predstavuje zníženie takmer o 24 % v období piatich rokov; žiada svoju administratívu, aby pokračovala v procese racionalizácie; zdôrazňuje, že požiadavka zachovania viacerých pracovísk je ustanovená v zmluvách; vyjadruje presvedčenie, že sa musí dosiahnuť optimálna koordinácia medzi týmito pracoviskami; zdôrazňuje, že občania nerozumejú, prečo si musí Európsky parlament udržiavať tri pracoviská;

81.   berie na vedomie odpoveď svojej administratívy(36) o možnosti zriadiť európsky orgán pre oblasť nehnuteľností, podľa ktorej vytvorenie jediného veľkého úradu, ktorý by rozhodoval o stavbe a údržbe priestorov inštitúcií a orgánov EÚ, nezodpovedá uvedeným ekonomickým kritériám ani kritériám riadneho hospodárenia; zároveň zdôrazňuje, že by bola vhodná užšia spolupráca;

82.   poznamenáva, že sa nedosiahol žiadny pokrok v rokovaniach s belgickou vládou o pozemkoch, na ktorých stoja budovy D4 a D5, a o ich budúcnosti; žiada podpredsedu zodpovedného za politiku v oblasti nehnuteľností, aby nadviazal kontakt s novou belgickou vládou, hneď ako to bude možné;

83.   poznamenáva, že sa dosiahol pokrok v súvislosti so žiadosťami vypracovať plán Kjóto-plus; pripomína, že predsedníctvo 18. júna 2007:

   vyzvalo generálneho tajomníka, aby začal výberové konanie pre hodnotenie emisií CO2 produkovaných Európskym parlamentom;
   vzalo na vedomie a schválilo revíziu administratívy týkajúcu sa environmentálnych cieľov a kľúčových akcií pre budúcnosť;
   schválilo časový plán procesu EMAS pre budúce fázy;
   požiadalo generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobný akčný plán;
   rozhodlo o zriadení pracovnej skupiny na sledovanie emisií CO2, ktorá sa bude skladať z dvoch členov predsedníctva, ktorí budú určení v neskoršom štádiu procesu EMAS;
   schválilo zásadu, aby sa všetky iniciatívy v oblasti životného prostredia zahrnuli do procesu EMAS, a súhlasilo s tým, že je potrebné zabezpečiť dostupnosť zdrojov pre zlepšenie procesu EMAS;

84.   žiada, aby bol Výbor pre kontrolu rozpočtu informovaný o každom ďalšom pokroku;

Viacjazyčnosť

85.   zdôrazňuje narastajúci význam etického kódexu mnohojazyčnosti pre poslancov v súvislosti s ich prácou v Európskom parlamente; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami uvedenými v dvoch polročných správach z roku 2006 na úrovni účinného využívania tlmočníckych služieb; konštatuje, že disponibilné rozpočtové prostriedky neboli pridelené najhospodárnejším spôsobom a že tieto nedostatky sa týkali najmä parlamentných výborov a delegácií a politických skupín; v tomto kontexte a so zreteľom na správu o mnohojazyčnosti, ktorá bola prijatá 5. septembra 2006, žiada generálneho tajomníka, aby v spolupráci s používateľmi hľadal riešenie;

Informačná a komunikačná politika

86.   pripomína, že v rámci informačnej a komunikačnej politiky Európskeho parlamentu sa činnosti rozšírili a vytvorili sa nové informačné nástroje, ktoré mali značný finančný vplyv na rozpočet na rok 2006 (návštevnícke centrum, Web TV, audiovizuálne zariadenia); žiada generálneho tajomníka, aby do konca júla 2008 predložil správu o realizácii a o vyhodnotení informačnej a komunikačnej politiky;

Informačné technológie

87.   zdôrazňuje význam informačných technológií pre Európsky parlament všeobecne a konkrétne pre parlamentné činnosti; s poľutovaním konštatuje, že zlepšenia sa viac týkajú predstavenia inštitúcie na internete a intranete ako zlepšenia a zefektívnenia legislatívnej práce;

Rôzne

88.   žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu zaslal kópie všetkých správ predsedníctva vrátane správ jeho pracovných skupín a konferencie predsedov, ktoré majú určitý finančný dosah;

89.   konštatuje, že rozdiel zistený v roku 1982 vo výške 4 136 125 BEF medzi hotovostným zostatkom a príslušnými účtami bol v roku 2007 vyriešený, a že táto vec bude preto súčasťou absolutória za rok rozpočtový 2007;

Závery z prerokovania návrhu správy vo výbore

90.   opätovne pripomína význam rozpočtových priorít v postupe udeľovania absolutória a zároveň zostáva presvedčený, že výsledky postupu udeľovania absolutória majú pre rozpočtový postup neoceniteľnú hodnotu; víta preto skutočnosť, že v rámci Lisabonskej zmluvy sa zvýši význam úzkej spolupráce medzi Výborom pre rozpočet a Výborom pre kontrolu rozpočtu;

91.   s uspokojením berie na vedomie dosiahnutý pokrok týkajúci sa zavádzania rozpočtových priorít na rok 2006; naďalej sa však bude snažiť zabezpečiť, aby sa splnili všetky priority;

92.   berie na vedomie (dôvernú) správu vnútorného audítora o PAV, ktorá analyzovala rámec vnútornej kontroly v tejto oblasti a ktorá navrhuje možné zlepšenia; zdôrazňuje, že administratíva plne a otvorene spolupracovala so spravodajcom počas prípravy návrhu správy; takisto zdôrazňuje, že Úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov boli požiadaní, aby preskúmali správu vnútorného auditu a aby z jej záverov vyvodili primerané dôsledky; ľutuje, že došlo k porušeniu ustanovení rokovacieho poriadku týkajúcich sa dôvernosti, ako aj k zverejneniu osobných a politických interpretácií dôverných informácií; domnieva sa, že dané interpretácie vytvárajú o cieľoch a záveroch správy nepravdivý obraz;

93.   žiada príslušné orgány, aby prijali primerané opatrenia s cieľom prijať v pléne v súlade s prílohou VII oddiel A ods. 1 štvrtý pododsek rokovacieho poriadku pravidlá upravujúce administratívne riadenie dôverných dokumentov, ktoré schválilo predsedníctvo 13. novembra 2006, v priebehu postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2007;

94.   ľutuje, že sa nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok v rokovaniach s belgickou vládou o pozemkoch, na ktorých stoja budovy D4-D5, a o ich vybavení inžinierskymi sieťami; vyzýva belgickú vládu, aby splnila svoj pevný politický záväzok voči Európskemu parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 318, 29.12.2007.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnení nariadením Rady (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, bod 10.6.
(10) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(11) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 318, 29.12.2007.
(13) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(15) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(16) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(17) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, bod 10.6.
(19) Ú. v. EÚ L 177, 6.7.2007, s. 3.
(20) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 3.
(21) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).
(22) Článok 276 ods. 1 Zmluvy o ES.
(23) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
(24) Ú. v. EÚ C 318, 29.12.2007, s. 3.
(25) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, bod 10.6.
(26) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, bod 10.12.
(27) Odsek 5 zo svojho vyššie uvedeného uznesenia z 24. apríla 2007.
(28) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).
(29) Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.
(30) Dokument PE 113.116/BUR./rev. XXIV/03-2007 z 1. marca 2007.
(31) Prijaté texty, P6_TA(2007)0474, najmä odseky 23 and 24.
(32) Ú. v. EÚ L 177, 6.7.2007, s. 3, odseky 73 až 79.
(33) PE 388.087/BUR/GT/REV 10.
(34) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 156, odsek 19.
(35) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 156, odsek 20.
(36) List generálneho tajomníka z 29. októbra 2007 (317124).


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel II - Rada
PDF 224kWORD 61k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel II – Rada (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
P6_TA(2008)0135A6-0096/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0364/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Rady pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0096/2008),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel II – Rada (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0364/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Rady pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0096/2008),

1.   konštatuje, že Rada mala v roku 2006 k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 626 102 378,31 EUR (2005: 586 182 640,52 EUR) s mierou využitia 91,79 %, čo je menej ako v roku 2005 (96,69 %);

2.   konštatuje, že po zavedení účtovníctva na základe časového rozlíšenia od 1. januára 2005 vykazujú finančné výkazy Rady kladný hospodársky výsledok vo výške 90 578 934 EUR a zhodné sumy (498 579 523 EUR) aktív a pasív;

3.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na rozdiel od ostatných inštitúcií nepredkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti, pričom sa odvoláva na tzv. džentlmenskú dohodu z roku 1970 (podľa rozhodnutia zaznamenaného v zápisnici zo schôdze Rady z 22. apríla 1970) a na to, že nariadenie o rozpočtových pravidlách neobsahuje žiadnu zodpovedajúcu požiadavku; vyzýva Radu, aby prehodnotila rozhodnutie nezverejňovať výročnú správu a neprekladať ju Európskemu parlamentu a aby tak bola zodpovednejšia voči širokej verejnosti a daňovníkom;

4.   poukazuje na zistenia Európskeho dvora audítorov (EDA) v odseku 10.14 jeho vyššie uvedenej výročnej správy, že Rada predĺžila zmluvu na poskytovanie telekomunikačných služieb na zasadnutiach Európskej rady a nenáležite odôvodnila toto predĺženie zmluvy odkazom na článok 126 ods. 1 písm. e) vykonávacích predpisov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách;

5.   v tejto súvislosti súhlasí s Dvorom audítorov, že pred ukončením zmluvy mala byť uskutočnená verejná súťaž; chápe však výnimočné okolnosti, ktoré Rada uviedla vo svojej odpovedi, najmä to, že sekretariát Rady musel sústrediť všetko úsilie na projekty súvisiace s obsadením novej budovy LEX; konštatuje, že v roku 2007 sa uskutočnilo ďalšie predĺženie zmluvy bez verejnej súťaže; víta však skutočnosť, že sa už začala nová verejná súťaž, ktorej výsledkom by mala byť od júla 2008 nová zmluva;

6.   s uspokojením berie na vedomie, že sa Rade podarilo približne o dve tretiny znížiť počet hodín náhradného voľna, ktoré bolo zamestnancom bývalých kategórií A a B udelené pred 31. decembrom 1997 a ktoré si nečerpali; berie na vedomie, že administratíva Rady vydala záväzné pokyny zamerané na úplné odstránenie zvyšného počtu nazbieraných hodín náhradného voľna do roku 2009, a vyzýva Radu, aby dodržala tento termín, ktorý si sama stanovila;

7.   víta skutočnosť, že nové vnútorné pravidlá generálneho sekretariátu Rady pre služobné cesty týkajúce sa nákladov na ubytovanie nadobudli účinnosť 1. júna 2007, čiže skôr, ako Rada pôvodne stanovila (október 2007) vo svojich nadväzných opatreniach k pripomienkam Dvora audítorov k rozpočtovému roku 2005;

8.   s uspokojením berie na vedomie zriadenie pracovnej skupiny a odporúčania, ktoré táto skupina vydala s cieľom reformovať systém úhrady cestovných nákladov delegátov členov Rady; podporuje úmysel Rady pokračovať v prísnych kontrolách vyhlásení, ktoré predkladajú členské štáty, kým nebude riadne fungovať nový systém elektronických preukazov, ktorý má byť zavedený začiatkom roka 2009;

9.   konštatuje, že útvar všeobecných administratívnych otázok mal v období od 1. januára 2005 do 1. júla 2007 okrem iného za úlohu koordinovať a sledovať uplatňovanie odporúčaní vydaných vnútorným audítorom, čím bránil tomu, aby audítor sám sledoval vlastné odporúčania; víta skutočnosť, že táto zodpovednosť bola v súčasnosti vnútornému audítorovi vrátená;

10.   poukazuje na to, že v uvedenej džentlmenskej dohode je v súvislosti s oddielom rozpočtu týkajúcim sa Európskeho parlamentu uvedené, že "Rada sa zaväzuje, že nebude meniť odhad výdavkov Európskeho parlamentu. Tento záväzok je záväzný len vtedy, ak odhad výdavkov nebude v rozpore s ustanoveniami Spoločenstva, najmä s ohľadom na služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a na sídlo inštitúcií";

11.   opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko, že džentlmenskú dohodu treba revidovať vzhľadom na jej vek a značné rozdiely medzi použitými slovami a zmyslom či interpretáciou, ktoré sa im pripisujú; v každom prípade v súčasnosti nejestvuje prekážka pre to, aby Rada podliehala bežnému postupu udeľovania absolutória ako ostatné inštitúcie;

12.   víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Rada a všetky ostatné orgány a inštitúcie Spoločenstva prijímajú osvedčený postup, podľa ktorého Európsky parlament udeľuje ich generálnym tajomníkom absolutórium za plnenie rozpočtu, vyjadruje však hlboké znepokojenie nad tým, že nariadenie o rozpočtových pravidlách neobsahuje žiadny odkaz na tento postup, ale len ustanovenia v súvislosti s udeľovaním absolutória Komisii.

13.   požaduje maximálnu transparentnosť v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); žiada Radu, aby zabezpečila, že v súlade s bodom 42 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(11) nebudú v rozpočte Rady uvádzané žiadne prevádzkové výdavky na SZBP;

14.   naliehavo vyzýva Radu, aby uviedla presný charakter výdavkov za každú jednotlivú položku v rámci hlavy 3 ("Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie")(12) oddielu II všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006, ktorý je venovaný Rade, aby Európsky parlament mohol overiť, či je vyššie uvedená medziinštitucionálna dohoda dodržaná; vyhradzuje si právo podniknúť v prípade potreby nevyhnutné kroky, keď dôjde k porušeniu tejto dohody;

15.   žiada Radu, aby Európskemu parlamentu predkladala následné hodnotenie jednotlivých služobných ciest v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a činnosti osobitných predstaviteľov EÚ, ktorých činnosti sú údajne pravidelne kontrolované a hodnotené.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15. 3 .2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15. 11. 2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15. 11. 2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27. 12. 2007, s. 9).
(11) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).
(12) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006, s. I/273.


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IV - Súdny dvor
PDF 223kWORD 57k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel IV - Súdny dvor (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
P6_TA(2008)0136A6-0097/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0365/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0097/2008),

1.   udeľuje registrátorovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel IV – Súdny dvor (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0365/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora orgánu udeľujúcemu absolutórium o interných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0097/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Európsky súdny dvor (ESD) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 252 306 372,60 EUR (2005: 232 602 467,74 EUR) s mierou využitia 94,58 %;

2.   konštatuje, že po zavedení účtovníctva na základe časového rozlíšenia od 1. januára 2005 vykazujú finančné výkazy ESD záporný hospodársky výsledok za daný rok (1 529 933 EUR) a zhodné sumy (72 187 617 EUR) aktív a pasív;

3.   s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že ESD prijal v júli 2007 kódex správania vzťahujúci sa na členov a bývalých členov ESD, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu(11) vrátane povinnosti predkladať predsedovi ESD vyhlásenie o finančných záujmoch; zdôrazňuje však svoju opakovanú žiadosť, aby sa v záujme transparentnosti konkrétne vyhlásenia zverejňovali, napríklad na internetových stránkach ESD, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti nejestvuje príslušná právna požiadavka;

4.   vyjadruje spokojnosť s tým, že od 1. októbra 2007 boli zriadené dve samostatné administratívne jednotky (oddelenie vnútorného auditu a oddelenie verifikácie) s dvoma nezávislými vedúcimi oddelenia, čím sa ukončil stav kritizovaný v predchádzajúcich rokoch tak zo strany Dvora audítorov, ako aj Európskeho parlamentu, keď bol vedúci oddelenia vnútorného auditu zodpovedný za predbežné overovanie operácií povoľujúcich úradníkov;

5.   víta informácie obsiahnuté v odpovediach ESD na dotazník spravodajcu o presnej povahe a obsahu odporúčaní z vnútorných auditov vykonaných v roku 2006 v tom zmysle, že vnútorný audítor ESD vykonal päť špecifických auditov a vydal odporúčania pre príslušné útvary (týkajúce sa organizácie návštev a súvisiaceho rozpočtového riadenia, poistných zmlúv, postupov súvisiacich s minimálnymi normami vnútornej kontroly, riadenia výdavkov na sťahovanie a používania telefónov); zdôrazňuje však potrebu plného uplatnenia týchto odporúčaní;

6.   vyjadruje tiež spokojnosť s tým, že po roku 2005, v ktorom sa neuskutočnili žiadne následné overenia, vykonalo oddelenie vnútorného auditu a finančnej pomoci následné overenia troch druhov výdavkov, a to výdavkov na dokumentáciu a knižnicu, vozidlá a telekomunikácie, ktoré potvrdili správnosť a súlad preverovaných výdavkov;

7.   víta zníženie počtu uzavretých zmlúv ako podielu na počte zadaných zákaziek z 38 % v roku 2005 na 34 % v roku 2006 (v hodnote viac ako 60 000 EUR po zmene a doplnení vykonávacích pravidiel(12) k nariadeniu o rozpočtových pravidlách); požaduje však, aby ESD vyvinul väčšie úsilie o ďalšie zníženie tohto podielu;

8.   konštatuje, že rok 2006 bol prvým rokom skutočnej činnosti novozriadeného Súdu pre verejnú službu, po tom, ako sa tento súd ujal svojich povinností v decembri 2005;

9.   konštatuje, že hoci počet preložených strán vzrástol v roku 2006 o 24 % na 669 668 v porovnaní s rokom 2005, počet strán poslaných na preklad zostáva vyrovnaný (645 176 v roku 2005 a 642 113 v roku 2006) a že nahromadenie práce spôsobené rozšírením v roku 2004 sa znížilo vďaka opatreniam, ktoré ESD podnikol;

10.   poukazuje na kritiku Dvora audítorov uvedenú v jeho osobitnej správe č. 2/2007 v súvislosti s výdavkami na budovy týkajúcu sa toho, že nezávislý odborník, ktorého vymenovanie bolo stanovené v rámcovej zmluve o rozšírení hlavnej budovy ESD ("Palais"), nebol vymenovaný od začiatku a že v pôvodnej rámcovej zmluve boli stanovené len všeobecné zásady;

11.   s uspokojením berie na vedomie, že v súčasnosti je už konečne vymenovaný nezávislý odborník (KPMG) a že začal vykonávať činnosť sledovania zmlúv a následného overovania všetkých účtovných záznamov; vyjadruje nádej, že pôvodný rozpočet bude dodržaný, a vyzýva ESD, aby dôkladne sledoval všetky aspekty napredovania projektu prostredníctvom vykonávacích pravidiel vzťahujúcich sa na sledovanie;

12.   okrem toho berie s uspokojením na vedomie, že v súčasnosti je už podpísaná zmluva o prenájme s možnosťou odkúpenia medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a ESD, ktorou sa stanovujú podmienky potrebné na doplnenie rámcovej zmluvy z roku 2001 a ktorá umožňuje predaj pozemku, na ktorom sú budovy situované, za symbolickú cenu 1 EUR, keď sa ESD stane vlastníkom budov;

13.   pripomína, že Dvor audítorov v bode 35 svojej osobitnej správy č. 2/2007 o výdavkoch inštitúcií na budovy komentoval financovanie projektu rozšírenia budovy ESD v Luxemburgu týmito slovami: "(...) Súdny dvor nebol zapojený do verejnej súťaže a rokovaní o podrobnostiach zmluvy, ktorej ustanovenia a možnosti vopred neodsúhlasil, a nie je zmluvnou stranou zmlúv o financovaní, hoci bude musieť znášať finančné náklady (napr. úroky, poplatky za správu). Útvary Súdneho dvora preskúmali postup vlády pri udelení zákazky týkajúcej sa financovania projektu a poukázali na nedostatočnú konkurenciu. (…)"; žiada Komisiu, aby najneskôr do júla 2008 predložila výsledok ďalších preskúmaní týkajúcich sa možného porušenia smerníc o verejnom obstarávaní, ktoré v tejto súvislosti oznámila vo svojej odpovedi na písomnú otázku E-4016/2007;

14.   poukazuje na to, že v roku 2006 sa počet úradníkov a iných zamestnancov (pomocných, dočasných a zmluvných zamestnancov) v aktívnom služobnom pomere medziročne zvýšil o 4,8 % na 1 786;

15.   so znepokojením však berie na vedomie pretrvávajúce ťažkosti ESD pri nábore kvalifikovaných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, na viacero pozícií (najmä tlmočníkov a odborníkov IT) na základe súťaží organizovaných EPSO;

16.   blahoželá ESD k tomu, že do svojej správy o činnosti zahrnul kapitolu s opatreniami prijatými počas roka v nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu a na správy Dvora audítorov; žiada však, aby bola táto kapitola, ako aj správa o vnútorných auditoch, ktorú ESD zasiela orgánu udeľujúcemu absolutórium, podrobnejšia.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007, s. 1
(12) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).


Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel V - Dvor audítorov
PDF 221kWORD 55k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel V- Dvor audítorov (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
P6_TA(2008)0137A6-0093/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0366/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na správu nezávislého audítora o účtovnej závierke Dvora audítorov za rozpočtový rok 2006(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5),

–   so zreteľom na články 272 ods. 10, 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0093/2008),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel V – Dvor audítorov (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(7),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0366/2007)(8),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(9),

–   so zreteľom na správu nezávislého audítora o účtovnej závierke Dvora audítorov za rozpočtový rok 2006(10),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(11),

–   so zreteľom na články 272 ods. 10, 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0093/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Európsky dvor audítorov (EDA) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 113 596 668,31 EUR (2005: 107 548 618,24 EUR) s mierou využitia 89 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií;

2.   konštatuje, že po zavedení účtovníctva na základe časového rozlíšenia od 1. januára 2005 vykazujú finančné výkazy EDA záporný hospodársky výsledok za rozpočtový rok 2006 (32 000 EUR) a prebytok pasív nad aktívami vo výške 11 418 000 EUR;

3.   pripomína, že účtovnú závierku EDA za rozpočtový rok 2006 overovala externá firma KPMG (takisto ako za rozpočtový rok 2005), ktorá dospela k nasledujúcemu záveru: "[...] účtovná závierka verne vyjadruje finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2006 a výsledok hospodárenia za uvedený rozpočtový rok v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, jeho vykonávacími pravidlami, všeobecne uznávanými účtovnými zásadami a vnútornými pravidlami Európskeho dvora audítorov.";

4.   berie na vedomie písomnú odpoveď, ktorú poskytol EDA na dotazník spravodajcu v súvislosti so zaúčtovaním dôchodkov bývalých členov EDA, podľa ktorej EDA uvádza dôchodkové záväzky k 31. decembru 2006 vo svojej súvahe a záruka členských štátov je uverejnená v poznámkach tej istej súvahy, ale nie je zaúčtovaná ako dlhodobá pohľadávka voči členských štátom; ďalej poznamenáva, že v rozpočtovom roku 2006 dosiahli platby dôchodkov, ktoré vyplatil EDA svojim členom, výšku 2,3 milióna EUR;

5.   opätovne zdôrazňuje svoj názor, že s cieľom poskytnúť jasný obraz o existujúcich záväzkoch a skutočných nákladoch auditu v EÚ a s cieľom zohľadniť zásady účtovníctva na základe časového rozlíšenia, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2005, by mali byť v súvahe zahrnuté jednak záväzky budúcich platieb dôchodkov a takisto dlhodobé pohľadávky voči členským štátom, aby bolo možné zabezpečiť financovanie dôchodkového systému;

6.   poznamenáva, že správa vnútorného audítora EDA za rok 2006 bola prevažne pozitívna s konštatovaním, že kvalita dokumentácie a zmlúv v súvislosti s verejnými súťažami bola uspokojivá, hoci "výber zjednodušených alebo neštandardných postupov mohol byť lepšie opodstatnený a dokumentácia na úrovni hodnotenia ponúk by sa mala zlepšiť"; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že sa podnikli kroky v súvislosti so všetkými odporúčaniami navrhnutými vnútorným audítorom (zlepšenie príslušných školení o obstarávaní a uchovávanie všetkých zmlúv v jednej databáze);

7.   s obavou berie na vedomie, že – vzhľadom na odpovede na dotazník spravodajcu – EDA naďalej čelí ťažkostiam pri nábore odborne kvalifikovaných zamestnancov na rozličné pozície z výberových konaní organizovaných EPSO, čiastočne z dôvodu vyšších životných nákladov v Luxemburgu a nižšej atraktívnosti platu v základnej triede AD5; víta však výrazný pokles počtu voľných miest zo 74 v roku 2006 na 56 v roku 2007 a schvaľuje zámer EDA ďalej znižovať počet voľných miest a ich relatívny podiel na celkovom pláne stavu zamestnancov v súčasnom roku i v nadchádzajúcich rokoch;

8.   berie na vedomie, že v roku 2006 prijal EDA päť nových členov; naďalej dúfa, že pred ďalším rozširovaním bude možné navrhnúť pre EDA racionálnejšiu štruktúru; žiada EDA o posúdenie už existujúcich modelov s cieľom znížiť celkový počet členov; opätovne žiada o zváženie návrhov na zavedenie rotačného systému, podobne ako v Rade guvernérov ECB, alebo systému s jediným generálnym audítorom; žiada EDA, aby do 30. septembra 2008 poskytol Európskemu parlamentu informácie o krokoch v nadväznosti na toto odporúčanie;

9.   berie na vedomie, že EDA prijal novú príručku na vykonávanie auditu výkonnosti a plán ďalšieho rozvoja auditu IT a upravil organizáciu audítorských skupín s cieľom zohľadniť dosah rozpočtu založeného na činnostiach na vykonávanie auditu; ďalej poznamenáva, že EDA vykonal v priebehu roka 2006 sebahodnotenie, ktoré malo za následok vypracovanie akčného plánu;

10.   poznamenáva, že tento akčný plán podlieha partnerskému posúdeniu zo strany medzinárodného tímu odborníkov; požaduje, aby predseda EDA podal aktuálne informácie o napredovaní revízie a vykonávaní akčného plánu;

11.   berie na vedomie, že v súvislosti s vyhláseniami o finančných záujmoch členov v súlade so služobným poriadkom EDA predkladajú členovia EDA predsedovi EDA vyhlásenie o svojich finančných záujmoch a iných aktívach (vrátane akcií, konvertibilných obligácií a investičných certifikátov, ako aj pozemkov a nehnuteľností a profesijných činností ich manželov/manželiek) a že predseda EDA tieto vyhlásenia uchováva v dôvernosti bez ich zverejnenia;

12.   opätovne zdôrazňuje, že v záujme transparentnosti by sa malo od členov všetkých inštitúcií EÚ zásadne vyžadovať predloženie vyhlásenia o finančných záujmoch, ktoré by malo byť prístupné na internete prostredníctvom verejného registra; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tejto požiadavke z minulého roka EDA neinformoval Európsky parlament do 30. septembra 2007 o tom, aké vhodné opatrenia prijal v tejto súvislosti.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 292, 5.12.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(7) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(8) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 292, 5.12.2007, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(12) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor
PDF 222kWORD 58k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
P6_TA(2008)0138A6-0098/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0367/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0098/2008),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0367/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0098/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len EHSV) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 112 389 673,52 EUR (2005: 106 880 105,67 EUR) s mierou využitia 97,01 %;

2.   konštatuje, že po zavedení účtovníctva na základe časového rozlíšenia od 1. januára 2005 vykazujú finančné výkazy EHSV záporný hospodársky výsledok vo výške 2 204 729 EUR (deficit) a zhodné sumy (164 448 636 EUR) aktív a pasív;

3.   víta podpísanie novej dohody z decembra 2007 o administratívnej spolupráci medzi EHSV a Výborom regiónov (VR) na obdobie 2008 až 2014; je presvedčený, že spolupráca medzi dvoma inštitúciami bude finančne výhodná pre európskych daňovníkov;

4.   víta jasný záväzok oboch výborov harmonizovať ich normy vnútornej kontroly založené na osvedčených postupoch, ako aj ostatné príslušné finančné postupy súvisiace so spoločnými službami;

5.   poznamenáva, že nová dohoda ponecháva najdôležitejšie oblasti (infraštruktúra, IT a telekomunikácie, ako aj preklady vrátane vytvárania dokumentov) v rámci pôsobnosti spoločných služieb, pričom iba obmedzený počet služieb zostáva rozdelených, ako napríklad vnútorné služby, sociálne služby a služby lekárskej starostlivosti, knižnica a príprava tlače;

6.   trvá na tom, aby rozdelenie služieb nemalo dosah na rozpočet, a preto nalieha na oba výbory, aby uskutočnili spoločnú analýzu ako súčasť revízie v polovici obdobia s cieľom zhodnotiť, či toto presunutie prostriedkov bude výhodné pre oba výbory; žiada oba výbory, aby poskytovali Európskemu parlamentu informácie o malých dohodách o spolupráci v oblastiach týkajúcich sa tohto rozdelenia;

7.   poukazuje na poznámku uvedenú v odseku 10.19 vyššie uvedenej správy Európskeho dvora audítorov, že sa v súvislosti s verejným obstarávaním vyskytlo niekoľko nedostatkov v riadení a kontrole; s obavami berie na vedomie vysoký podiel rokovacích konaní namiesto verejných súťaží v rámci celkových výdavkov na obstarávanie; víta však informácie poskytnuté spoločnými službami, podľa ktorých väčšina zmlúv na služby spojené s budovami, ktoré sa pôvodne uzatvárali po rokovacích konaniach, sa nové zmluvy uzavreli po vyhlásení verejných súťaží alebo sú momentálne súčasťou postupu na vyhlásenie verejnej súťaže;

8.   víta v tejto súvislosti vytvorenie oddelenia pre zmluvy v rámci spoločných služieb, ktoré poskytuje pomoc v oblasti verejného obstarávania všetkým prevádzkovým oddeleniam spoločných služieb; poznamenáva, že v rámci novej dohody sa overovacia služba v rámci oddelení spoločných služieb presunula do vlastných služieb každého výboru;

9.   poznamenáva, že podľa odpovedí spoločných služieb na dotazník spravodajcu, pokiaľ ide o obsadenosť budov Remorqueur a Van Maerlant v roku 2007, je momentálne obsadených 92 % celkových kancelárskych priestorov výborov a potreby kancelárskych priestorov sú pokryté na nadchádzajúce roky;

10.   poznamenáva v súvislosti s renováciou vstupnej haly budovy Montoyer, že vnútorný audítor EHSV uviedol vo svojej správe, že "nenašiel prvky, ktoré by nasvedčovali, že zaplatenie pokút za neskorú dodávku renovácie haly budovy Montoyer nebolo obhájiteľné"; poznamenáva, že táto správa sa zaslala úradu OLAF a že nemala za následok žiadne následné kroky, o ktorých by EHSV alebo VR vedeli;

11.   poznamenáva, že EHSV vo svojej výročnej správe o činnosti považoval počet následných kontrol vykonaných v roku 2006 za nedostatočný; s potešením berie na vedomie kroky, ktoré podnikol EHSV na zlepšenie tejto situácie vrátane zabezpečenia stabilného stavu zamestnancov, zlepšenia interoperability overovateľov a tak ďalej;

12.   považuje za mimoriadne dôležité, aby kontroly vykonávané napríklad povoľujúcimi úradníkmi, overovateľmi a audítormi boli dostatočne prísne; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť dostatočného počtu náhodných previerok vo všetkých oblastiach nad rámec malého počtu strategických previerok, ktoré predstavujú vyššie riziko;

13.   s potešením berie na vedomie v tejto súvislosti osobnú záruku, ktorú dal generálny tajomník EHSV parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu, že v súvislosti s účinnosťou a správnosťou kontrol ex ante a ex post sa zaviedli dostatočné záruky a zabezpečia;

14.   víta zriadenie výboru pre audit pozostávajúceho z troch členov EHSV, ktorému asistuje nezávislý audítor a ktorý je podriadený predsedovi EHSV a ktorého úlohy sú okrem iného overovanie nezávislosti oddelenia pre vnútorný audit a hodnotenie prijatých krokov v reakcii na odporúčania obsiahnuté v audítorských správach;

15.   s poľutovaním konštatuje, že v nadväznosti na belgické súdne konanie proti bývalému členovi EHSV vo veci cestovných výdavkov (na ktoré odkazuje odsek 4 uznesenia Európskeho parlamentu o udelení absolutória z 27. apríla 2006(11)), sa ústne pojednávanie pred súdom päťkrát odročilo, z čoho trikrát na žiadosť obhajoby; s potešením konštatuje, že administratíva EHSV poskytla písomné dôkazy o tom, že EHSV nepodporoval tieto odročenia;

16.   s potešením konštatuje, že celková revízia pravidiel o úhradách výdavkov na cestovanie a schôdze členov EHSV sa prijala 10. októbra 2007 s cieľom zlepšiť a zjednodušiť príslušné postupy, pričom by mala zabezpečiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie pre všetkých členov a zohľadniť technologický vývoj (ako napríklad elektronické lístky, on-line rezervácie hotelov a videokonferencie).

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 171.


Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VII - Výbor regiónov
PDF 227kWORD 60k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VII - Výbor regiónov (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
P6_TA(2008)0139A6-0095/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0368/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006, a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0095/2008),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov v rozpočtovom roku 2006;

2.   uvádza v priloženom uznesení svoje poznámky;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VII – Výbor regiónov (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0368/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0095/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Výbor regiónov (VR) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky vo výške 74 391 953,27 EUR (v roku 2005: 69 570 456,32 EUR) s mierou využitia 97,94%;

2.   konštatuje, že po zavedení účtovania na základe časového rozlíšenia s účinnosťou od 1. januára 2005 uvádzajú účtovné výkazy VR za rozpočtový rok 2006 negatívny hospodársky výsledok vo výške 8 306 761 EUR a zhodné súčty aktív a pasív vo výške 101 124 165 EUR;

3.   víta podpísanie novej dohody v decembri 2007 o administratívnej spolupráci medzi EHSV a VR na obdobie rokov 2008 – 2014; je presvedčený o tom, že spolupráca týchto dvoch inštitúcií bude pre európskych daňových poplatníkov finančne výhodná;

4.   víta jasný záväzok oboch výborov harmonizovať ich normy vnútornej kontroly založené na osvedčených postupoch, ako aj ostatné príslušné finančné postupy súvisiace s oddeleniami spoločných služieb;

5.   poznamenáva, že nová dohoda ponecháva najdôležitejšie oblasti (infraštruktúra, IT a telekomunikácie, ako aj preklady vrátane vytvárania dokumentov) v rámci pôsobnosti oddelení spoločných služieb, pričom iba obmedzený počet služieb zostáva oddelených, ako napríklad vnútorné služby, sociálne služby a služby lekárskej starostlivosti, knižnica a príprava tlače;

6.   trvá na tom, aby rozdelenie služieb nemalo vplyv na rozpočet, a preto nalieha na oba výbory, aby uskutočnili spoločnú analýzu ako súčasť revízie v polovici obdobia s cieľom zhodnotiť, či toto presunutie prostriedkov bude výhodné pre oba výbory; žiada oba výbory, aby poskytovali Európskemu parlamentu informácie o malých dohodách o spolupráci v oblastiach týkajúcich sa tohto rozdelenia;

7.   pripomína poznámku prednesenú Dvorom audítorov v odseku 10.19 vyššie uvedenej výročnej správy, že v súvislosti s verejným obstarávaním sa objavilo niekoľko nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly; s obavami berie na vedomie vysoký podiel rokovacích postupov namiesto verejných súťaží v rámci celkových výdavkov na obstarávanie; víta však informácie poskytnuté oddeleniami spoločných služieb , podľa ktorých sa pre väčšinu služieb spojených s budovami, ktoré sa pôvodne zadávali v rámci rokovacieho postupu, uzatvorili nové zmluvy po vyhlásení verejných súťaží alebo sú predmetom prebiehajúcich verejných súťaží;

8.   v tejto súvislosti víta v rámci spoločných služieb vznik oddelenia pre zmluvy, ktoré poskytuje pomoc všetkým prevádzkovým oddeleniam spoločných služieb v oblasti verejného obstarávania; poznamenáva, že v rámci novej dohody sa overovacia služba v rámci oddelení spoločných služieb presunula do vlastných služieb každého výboru;

9.   poznamenáva, že podľa odpovedí oddelení spoločných služieb na dotazník spravodajcu, pokiaľ ide o využitie budov Remorqueur a Van Maerlant v roku 2007, je momentálne obsadených 92 % celkových kancelárskych priestorov výborov a potreby kancelárskych priestorov sú pokryté na nadchádzajúce roky;

10.   poznamenáva, že v súvislosti s renováciou vstupnej haly budovy Montoyer vnútorný audítor EHSV vo svojej správe konštatoval, že "nenašiel prvky, ktoré by poukazovali na to, že uloženie sankcií za neskoré ukončenie renovácie haly v budove Montoyer nebolo obhájiteľné"; poznamenáva, že táto správa sa zaslala úradu OLAF a že neviedla k žiadnym následným krokom, o ktorých by výbory EHSV alebo VR vedeli;

11.   konštatuje, že v roku 2006 sa kontrolné oddelenie presunulo z oddelenia finančného a rozpočtového do oddelenia všeobecnej administratívy s cieľom zdôrazniť zásady oddelenosti funkcií a nezávislosť tohto oddelenia; ďalej poznamenáva, že VR sa domnieva, že v roku 2006 vykonal dostatočný počet následných kontrol a že v roku 2007 požiadal všetky svoje oddelenia o overenie 5 % všetkých spisov; víta skutočnosť, že VR v značnej miere zvýšil zdroje a kapacity na svojom oddelení finančnej kontroly;

12.   domnieva sa, že je rozhodujúce, aby boli kontroly, vykonávané napríklad povoľujúcimi úradníkmi, kontrolórmi a audítormi, dostatočne dôkladné; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť dostatočného počtu náhodných previerok vo všetkých oblastiach nad rámec malého počtu strategických previerok, ktoré predstavujú vyššie riziko;

13.   zdôrazňuje poznámku Dvora audítorov, ktorá sa nachádza v odseku 10.23 jeho vyššie uvedenej výročnej správy o tom, že v súvislosti s overovacím postupom ex-post administratíva VR zistila, že v prípade jednej národnej delegácie boli sumy preplatené jej členom za cestovné náklady (letenky) na základe ručne písaných faktúr cestovných kancelárií v priemere o 83 % vyššie ako skutočná cena, ktorú letecká spoločnosť účtovala za príslušnú letenku;

14.   konštatuje, že administratíva VR následne uskutočnila rozsiahle prešetrenie tejto záležitosti, ktoré sa ukončilo v júli 2007 a ktorého výsledky podľa Dvora audítorov nepreukázali, že by sumy zaplatené za administratívne náklady boli oprávnené;

15.   s uspokojením konštatuje, že VR sa rozhodol podriadiť ďalšie refundácie splneniu viacerých podmienok a pozastaviť všetky refundácie založené na cestovných dokladoch zakúpených podľa predchádzajúcich podmienok; víta skutočnosť, že v rámci preventívneho opatrenia VR informoval úrad OLAF o vzniku následných kontrol a o opatreniach prijatých administratívou VR;

16.   konštatuje, že interný audit týkajúci sa platových prevodov, ktorý sa dokončil v roku 2006 a ktorý zahŕňal hĺbkové preskúmanie všetkých existujúcich prevodov, preukázal, že "v súvislosti so zásadou oddelenia funkcií v tejto oblasti (funkcie iniciatívy a interná kontrola) existujú nedostatky a že vzhľadom na tieto riziká sa malo kontrolné prostredie považovať za prvoradejšie"; ďalej poznamenáva, že vo februári 2007 sa uskutočnila následná kontrola týkajúca sa odporúčaní interného audítora; naliehavo žiada administratívu VR, aby zabezpečila plné vykonanie odporúčaní audítora;

17.   poznamenáva, že po prešetrení úrad OLAF v prípade ôsmych prevodov určil, že neboli v súlade s príslušnými podmienkami a odporučil vymáhanie preplatených súm od príslušných úradníkov; s uspokojením konštatuje, že všetky vymáhania sa ukončili na začiatku roku 2007; ďalej poznamenáva, že v prípade šiestich pracovníkov úrad OLAF odporučil začatie disciplinárneho konania a v prípade piatich z nich aj postúpil spisy belgickým úradom;

18.   poznamenáva, že na žiadosť belgických úradov menovací orgán VR 6. júla 2007 zrušil imunitu príslušných úradníkov, aby mohli byť vypočúvaní úradmi; ďalej poznamenáva, že administratíva VR dosiaľ nedostala informáciu o tom, či belgické úrady majú v úmysle sa ďalej zaoberať uvedenými prípadmi;

19.   s uspokojením konštatuje, že generálny tajomník VR začal administratívne prešetrovanie, ktoré vykonáva bývalý zástupca generálneho riaditeľa Komisie; konštatuje, že vo dvoch z piatich prípadov, pri ktorých sa spisy predložili úradom, sa menovací orgán VR rozhodol začať disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou; je si vedomý toho, že v súlade s personálnym poriadkom možno v týchto prípadoch dospieť k definitívnemu rozhodnutiu až po vydaní konečného rozsudku belgickým súdom;

20.   poznamenáva, že vo zvyšných troch prípadoch menovací orgán rozhodne o začatí disciplinárneho konania hneď po tom, ako získa potrebné informácie o ďalšom postupe belgických úradov v súvislosti s týmito prípadmi; ďalej poznamenáva, že v ďalšom prípade, pri ktorom úrad OLAF nepostúpil spis belgickým úradom, sa menovací orgán rozhodol napomenúť príslušného úradníka, v súlade s odporúčaniami administratívneho prešetrovania; opakovane žiada o prísne stíhanie vo všetkých prípadoch, pri ktorých sa dokáže podvodné správanie;

21.   žiada VR o zváženie primeraných disciplinárnych opatrení, pokiaľ to bude vyžadovať výsledok prešetrovania prípadov prebiehajúcich na príslušných súdoch;

22.   s uspokojením konštatuje, že v oblasti náborov už VR nemá žiadne ďalšie konkrétne problémy, a že kvóty, na ktorých sa dohodol s ostatnými inštitúciami, má už takmer naplnené.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VIII - Európsky ombudsman
PDF 218kWORD 45k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VIII - Európsky ombudsman (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0369/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho ombudsmana pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0092/2008),

1.   udeľuje Európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel VIII – Európsky ombudsman (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0369/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho ombudsmana pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0092/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Európsky ombudsman (ďalej len ombudsman) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 7 682 538 EUR (2005: 7 224 554 EUR) s mierou využitia 88,13 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií;

2.   konštatuje, že finančné výkazy ombudsmana za rok 2006 vykazujú záporný hospodársky výsledok za daný rok (1 214 375 EUR) a zhodné sumy aktív a pasív (2 308 799 EUR);

3.   konštatuje, že v období od roku 2003 do roku 2006 sa neustále zvyšovali viazané rozpočtové prostriedky zo 4 438 653 EUR na 7 682 538 EUR (+73 %) a počet pracovných miest z 31 na 57 (+84 %), pričom sa zvýšil počet sťažností z 2436 na 3830 (+57 %) a novootvorených podnetov z 253 na 258 (+2 %);

4.   poukazuje na to, že Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka ombudsmana, jeho audit nedal podnet na žiadne pripomienky;

5.   poukazuje na to, že úrad ombudsmana prevzal plnú zodpovednosť za svoje personálne riadenie od januára 2006; v tejto súvislosti poznamenáva, že podľa správy vnútorného audítora č. 06/04 pre inštitúciu audit vykonaný s cieľom posúdiť primeranosť postupov riadenia a kontroly na stanovenie individuálnych nárokov zamestnancov "neodhalil v postupoch riadenia a kontroly oblasti významného rizika, ale potvrdil, že inštitúcia by sa mala zaoberať viacerými konkrétnymi problematickými otázkami";

6.   berie na vedomie informácie od delegovaného hlavného povoľujúceho úradníka uvedené v správe o činnosti za rok 2006, že začiatkom roka 2007 bolo opäť vykonané sebahodnotenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly útvarov ombudsmana a že z tohto postupu celkovo vyplynula všeobecne uspokojivá miera implementácie noriem vnútornej kontroly (85 % oproti 74 % v roku 2004); okrem toho však poznamenáva, že v niektorých oblastiach (identifikácia citlivých funkcií) bola uznaná potreba zvýšiť účinnosť; vyzýva ombudsmana, aby vyvinul maximálne úsilie o ďalšie zvýšenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly jeho inštitúcie;

7.   s uspokojením konštatuje, že nová rámcová dohoda o spolupráci na dobu neurčitú medzi ombudsmanom a Európskym parlamentom týkajúca sa poskytovania určitých administratívnych služieb vrátane budov, IT, komunikácií, právneho poradenstva, služieb lekárskej starostlivosti, školení, prekladov a tlmočenia bola prerokovaná v roku 2005, podpísaná v marci 2006 a účinnosť nadobudla 1. apríla 2006; okrem toho konštatuje, že ombudsman považuje novú dohodu za plne uspokojivú;

8.   s uspokojením berie na vedomie, že 1. augusta 2006 bol vymenovaný prvý generálny tajomník ombudsmana;

9.   so znepokojením berie na vedomie, že podľa výročnej správy ombudsmana mala jeho inštitúcia v roku 2006 problémy s náborom zamestnancov, najmä čo sa týka kvalifikovaných právnikov, a to z dôvodu dvoch po sebe nasledujúcich vĺn rozšírenia (dokončenie náboru zamestnancov z členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004 a príprava na nábor zamestnancov v roku 2007), fluktuácie zamestnancov a ťažkostí prilákať a udržať v Štrasburgu kandidátov s dočasnými zmluvami; konštatuje, že ombudsman očakáva menej ťažkostí v pri prijímaní zamestnancov v nadchádzajúcich rokoch;

10.   víta skutočnosť, že ombudsman 14. decembra 2007 prijal rozhodnutie o ročnom vyhlásení o záujmoch ombudsmana; s uspokojením berie na vedomie, že toto vyhlásenie je zverejnené na internetovej stránke ombudsmana;

11.   víta ombudsmanovu pripravenosť na pristúpenie k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(11) pri uplatňovaní systému zavedeného nariadením (ES) č. 1073/1999(12); s uspokojením berie na vedomie, že ombudsman vyzval listom z 9. januára 2008 úrad OLAF, aby vyjadril svoje názory na užitočnosť a podmienky prípadného pristúpenia ombudsmana k tejto dohode.

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).


Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
PDF 215kWORD 49k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
P6_TA(2008)0141A6-0094/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0370/2007)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0094/2008),

1.   udeľuje Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2006 – Zväzok I (C6-0370/2007)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0094/2008),

1.   konštatuje, že v roku 2006 mal Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (ďalej len EDÚOÚ) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 4 138 378 EUR (2005: 2 840 733 EUR) s mierou využitia 93,3 %;

2.   poznamenáva, že audit EDÚOÚ vykonaný Európskym dvorom audítorov nedal podnet na žiadne vecné pripomienky v súvislosti s EDÚOÚ; konštatuje, že po zavedení účtovníctva na základe časového rozlíšenia od 1. januára 2005 vykazujú finančné výkazy EDÚOÚ za rok 2006 záporný hospodársky výsledok za daný rok (1 402 513 EUR) a zhodné celkové sumy (23 517 EUR) aktív a pasív;

3.   konštatuje, že dohoda o administratívnej spolupráci medzi generálnymi tajomníkmi Komisie, Európskeho parlamentu a Rady podpísaná spolu s EDÚOÚ 7. decembra 2006 bola predĺžená o ďalšie trojročné obdobie s účinnosťou od 16. januára 2007;

4.   konštatuje, že na základe vyššie uvedenej dohody o spolupráci je administratívna správa všetkých služobných ciest EDÚOÚ zabezpečovaná úradom Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (Paymaster's Office) a rovnaké interné pravidlá platia pre úhradu nákladov za ubytovanie počas služobných ciest pre dve kategórie pracovníkov EDÚOÚ, dvoch členov a zamestnancov EDÚOÚ;

5.   s potešením poznamenáva, že postupy predbežnej kontroly ex post a vydávanie konečných stanovísk EDÚOÚ výrazne pokročili a že termín stanovený EDÚOÚ na jar 2007 donútil inštitúcie a orgány k zvýšenému úsiliu o splnenie ich oznamovacej povinnosti;

6.   konštatuje, že rozhodnutím zo 7. novembra 2006 sa EDÚOÚ rozhodol vytvoriť systém vnútornej kontroly zodpovedajúci jeho činnosti a požiadavkám;

7.   víta každoročné uverejňovanie vyhlásenia o finančných záujmoch EDÚOÚ a asistenta EDÚOÚ v podobnej forme, v akej ho predkladajú poslanci Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje príslušné informácie o takých veciach ako sú zdaniteľné profesionálne činnosti a platené funkcie alebo aktivity;

8.   blahoželá EDÚOÚ k jeho rozhodnutiu z 12. septembra 2007 pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(11) pri uplatňovaní systému zavedeného nariadením (ES) č. 1073/1999(12).

(1) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(6) Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.
(7) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 274, 15.11.2007, s. 130.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(11) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).


Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
PDF 420kWORD 99k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
P6_TA(2008)0142A6-0111/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0111/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(9), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0111/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(14), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0111/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vyzval nadáciu, aby venovala väčšiu pozornosť preneseným prostriedkom v prípade administratívnych výdavkov (hlava II) a prevádzkových výdavkov (hlava III) v roku 2005, ktorá zostala na vysokej úrovni 37 % pre administratívne výdavky a 44 % pre prevádzkové výdavky,
   vyzval nadáciu, aby predložila plán práce, v ktorom bude vyjadrený jej príspevok z funkčného a merateľného hľadiska,
   vyjadril znepokojenie, že v roku 2005 nebol k dispozícii komplexný dokument, ktorý by analyzoval riziká vyplývajúce z finančných a prevádzkových aspektov činností nadácie, ani potvrdenie postupov, ktoré zaviedli delegovaní povoľujúci úradníci s cieľom zabezpečiť presnosť a úplnosť finančných informácií zaslaných účtovníkovi, s výnimkou aspektov týkajúcich sa spracovania údajov,

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 23 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné poznámky

32.   konštatuje, že Dvor audítorov za rozpočtový rok 2006 opäť zistil vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov (43 % v prípade administratívnych výdavkov (hlava II) a 45 % v prípade prevádzkových výdavkov (hlava III));

33.   upozorňuje na skutočnosť, že hoci Dvor audítorov potvrdil, že v rozpočtovom roku 2006 nadácia dodržala vo všetkých významných hľadiskách príslušné ustanovenia týkajúce sa spoľahlivosti, vyskytli sa viaceré nedostatky, najmä čo sa týka zásady zročnosti rozpočtu, uzatvorenia dvoch zmlúv, skutočnosti, že sumy, ktoré mali byť v plnej miere uhradené v roku 2007, boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2006, a taktiež nedodržania kritérií výberu vzťahujúcich sa na úradníkov, čo vyvolalo podozrenie, že počas týchto konaní nebola zaručená transparentnosť a nediskriminácia;

34.   berie na vedomie kritiku Dvora audítorov, že vo vzťahu k postupom prijímania zamestnancov neboli kritériá výberu stanovené výberovými komisiami vopred, ani neboli stanovené v súlade s oznámením o voľnom mieste, a taktiež berie na vedomie odpoveď nadácie, že odteraz sa vo všetkých oznámeniach o voľných miestach jasne uvádza, či je úspešné zvládnutie skúšok predpokladom úspechu vo výberovom konaní;

35.   konštatuje, že účtovná závierka nadácie zahŕňa pozemky a budovy v hodnote 1,8 milióna EUR (hoci náklady na výstavbu v roku 1992 boli 7,2 milióna EUR) a akumulovaný prebytok vo výške 4,09 milióna  EUR;

36.   na základe výročnej správy nadácie za rok 2006 berie na vedomie, že nadácia v roku 2006 vytvorila systém riadenia projektov s cieľom zlepšiť efektívnosť organizácie prostredníctvom väčšej transparentnosti a lepšej koordinácie využívania zdrojov a že bol tiež zavedený systém monitorovania výkonnosti s cieľom ďalšieho zvýšenia efektívnosti; okrem toho bol rozšírený systém verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť väčšiu flexibilitu;

37.   ďalej berie na vedomie, že nadácia v roku 2006 začala s ex-post hodnotením pracovného programu za roky 2001 až 2004 v súvislosti s predbežným hodnotením vybraných aspektov pokračujúcich činností nadácie a s cieľom zistiť vplyv, pridanú hodnotu a efektívnosť organizácie; žiada, aby bol informovaný o výsledkoch tohto hodnotenia.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 60.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 116.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s.72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 60.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 116.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 60.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 116.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s.72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 85.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 75).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
PDF 420kWORD 106k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
P6_TA(2008)0143A6-0114/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 11,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0114/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(9), a najmä na jeho článok 11,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0114/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami nadácie(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(14), a najmä na jeho článok 11,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0114/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - upriamil pozornosť na vysokú úroveň (vyše 40 %) prenesených rozpočtových prostriedkov na záväzky v prípade prevádzkovej činnosti; vyzval nadáciu, aby zabezpečila lepšie programovanie činností;
   - kriticky sa vyjadril k tomu, že nadácia rovnako ako v predchádzajúcich rokoch porušila svoje rozpočtové pravidlá a v úradnom vestníku uverejnila len súhrnné údaje o svojom rozpočte;
   - vyslovil poľutovanie nad tým, že nadácia stále nedokončila zavádzanie systému vnútornej kontroly, že do konca roka 2005 nebola vykonaná analýza prevádzkových rizík a nestanovili sa ani následné kontroly a že účtovník doteraz nepotvrdil účtovné údaje a inventarizačné systémy;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 25 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   vyjadruje spokojnosť s riadnym plnením rozpočtu na rozpočtový rok 2006;

33.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov uvedenú v správe za rok 2006, že v rozpore s článkom 31 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý vyžaduje, aby rozpočet uverejnený v úradnom vestníku ukázal viazané a platobné rozpočtové prostriedky s rozvrhom platieb v prípade diferenciácie rozpočtových prostriedkov, nadácia uverejnila iba viazané rozpočtové prostriedky zo svojho rozpočtu na rok 2006, čiže porušila pravidlá na prezentáciu rozpočtu;

34.   ďalej berie na vedomie zistenie Dvora audítorov v súvislosti s dvoma terajšími viacročnými zmluvami v rámci programov MEDA a TEMPUS s Komisiou, pričom obe vstúpili do platnosti v roku 2004, že nadácia zapracovala celkovú zmluvnú sumu týchto príjmov do svojho rozpočtu, namiesto sumy, ktorá sa má získať každý rok;

35.   vyjadruje prekvapenie nad tým, že v správe Dvora audítorov sa nespomína skutočnosť, že riaditeľovo vyhlásenie o vierohodnosti (priložené k výročnej správe o činnosti nadácie) obsahuje výhrady týkajúce sa:

   - politickej neistoty v partnerských krajinách;
   - finančného hospodárenia dohovoru Tempus;
   - možných sociálnych, právnych a finančných následkov technickej pomoci Tempusu v nadácii a následkov pre dobré meno nadácie;

36.   berie na vedomie zahrnutie práva spojeného s usídlením nadácie hodnoteného na 5 000 000 EUR (zodpovedajúceho príspevku na náklady na obnovu a budovy) do súvahy a 12 000 000 EUR na bankových účtoch;

37.   berie na vedomie stanovisko vo výročnej správe nadácie o činnosti týkajúce sa použiteľnosti služobného poriadku a nariadenia o rozpočtových pravidlách v agentúrach, a to že:

   - služobný poriadok obmedzením štandardných tried pri prijatí do pracovného pomeru nezabezpečuje potreby špecializovaných agentúr pri prijímaní, ktoré musia prilákať primerane kvalifikovaných či skúsených odborníkov do kľúčových funkcií, a spôsobuje ťažkosti v súvislosti s mobilitou a kariérnym postupom;
   - nariadenie o rozpočtových pravidlách nie je nevyhnutne vhodné pre malú agentúru, ako je nadácia, ktorá hospodári s prostriedkami z rozličných zdrojov a vykonáva svoje činnosti prostredníctvom pomerne malých transakcií v partnerských krajinách, ktoré môžu mať zlé finančné a administratívne služby a vysokú mieru korupcie.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 63.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 122.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1638/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 22).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 63.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 122.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1638/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 22).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 63.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 122.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1638/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 22).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 142.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje pripomienky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 114).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
PDF 424kWORD 107k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
P6_TA(2008)0144A6-0110/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0110/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(9), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0110/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(14), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0110/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú, s výnimkou jednej výhrady, zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   pripomenul, že rozpočtové prostriedky na prevádzkové činnosti neboli čerpané dostatočne (viazanosť 15 % viazaných rozpočtových prostriedkov bola zrušená a 20 % výdavkových rozpočtových prostriedkov a 15 % rozpočtových prostriedkov bolo prenesených), najmä po reorganizácii postupov zadávania zákaziek,
   žiadal, aby sa v plnom rozsahu uplatnila zásada oddelenia funkcií povoľujúceho úradníka a účtovníka, čo by zabránilo opakovaniu situácie z roku 2005, keď niektoré povinnosti účtovníka vykonávali oddelenia, za ktoré zodpovedal povoľujúci úradník,
   trval na tom, že stredisko musí uplatňovať štandardné postupy prijímania zamestnancov, aby zabránilo zopakovaniu situácie z roku 2005, keď bola dôležitá riadiaca pozícia obsadená vnútorným výberovým postupom, pričom vonkajší postup by bol poskytol širší výber uchádzačov,
   vyjadril znepokojenie nad veľmi vysokou mierou výskytu nezrovnalostí, ktoré Dvor audítorov zistil v skontrolovaných zmluvách, keď zo šiestich zmlúv boli všetky okrem jednej ovplyvnené nezrovnalosťami,

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 27 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné poznámky

32.   vyjadruje spokojnosť s riadnym plnením rozpočtu na rozpočtový rok 2006;

33.   konštatuje, že stredisko vyvíjalo úsilie o rozvoj a posilnenie svojho systému vnútornej kontroly zvyšovaním efektívnosti svojho fungovania aj prevádzkových činností;

34.   domnieva sa, že stredisko zohráva dôležitú úlohu pri šírení informácií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva a taktiež vo vzťahu k občianskej spoločnosti; nalieha naň, aby svoje poslanie plnilo ešte efektívnejšie; oceňuje opätovne prácu strediska, ktoré nezištne a neoceniteľné vykonáva zverené úlohy;

35.   poznamenáva, že v súvislosti s rozpočtovým rokom 2006 Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou, že hoci v minuloročnej správe zdôraznil, že chýba právny základ rozhodnutia odvolacieho výboru strediska poskytnúť zamestnancovi strediska odškodnenie za nefinančnú ujmu, ktoré nie je stanovené v služobnom poriadku, toto odškodnenie bolo napriek tomu v roku 2006 vyplatené;

36.   berie na vedomie odpoveď strediska, že zákonnosť namietaného rozhodnutia už medzitým potvrdilo právne oddelenie Komisie, ako aj následné informácie Dvora audítorov, že táto otázka sa vyriešila v tom zmysle, že výhrada Dvora audítorov by sa teraz mala vykladať ako poznámka týkajúca sa riadenia rizika;

37.   upozorňuje na ďalšie poznámky Dvora audítorov uvedené v jeho správe o stredisku, ktoré sa týkajú:

   vysokého podielu rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené alebo zrušené, ako aj veľkého počtu presunov v rámci rozpočtu;
   neexistencie vhodného inventarizačného postupu na určenie, registrovanie a zhodnotenie aktív;
   neúplnej dokumentácie vnútorných kontrolných postupov;
   neexistencie právneho základu na úhradu školského príspevku deťom niektorých zamestnancov strediska;
   nedostatku účinnej kontroly, či dokumenty, ktoré predložili uchádzači o zamestnanie na podloženie svojich odborných skúseností, sú skutočným dôkazom;
   nezrovnalostí v postupoch verejného obstarávania;

38.   víta, že stredisko menovalo v decembri 2006 vnútorného audítora;

39.   berie na vedomie vyjadrenie v účtovnej závierke strediska, že správa o audite IAS z decembra 2006 potvrdila, že postupy sú teraz v súlade s príslušnými ustanoveniami a že predchádzajúce odporúčania IAS boli buď v plnej miere realizované alebo sa práve realizujú;

40.   berie na vedomie informácie uvedené vo výročnej správe, podľa ktorých sa v roku 2006 vyvinulo veľké úsilie s cieľom skvalitniť mechanizmy vnútornej kontroly a vykonávať odporúčanie týkajúce sa auditu; víta vyjadrenie vo výročnej správe, že ročný riadiaci plán na rok 2007 zahŕňa po prvý raz systematický mechanizmus predbežného riadenia rizík;

41.   konštatuje, že zistenia úradu OLAF, ktoré sa týkajú určitých zmlúv v období od roku 2001 do roku 2005, boli postúpené príslušným gréckym súdnym orgánom;

42.   berie na vedomie vytvorenie rámca spolupráce medzi strediskom a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, ktorý riaditelia oboch agentúr podpísali v novembri 2006 s cieľom zabezpečiť využitie dostupných finančných prostriedkov, ktoré sú určené na výskum v oblastiach spoločného záujmu;

43.   konštatuje, že v rámci súvahy strediska sú na strane aktív uvedené pozemky a budovy (v hodnote 4,57 milióna EUR) a na strane pasív je zaznamenaný kumulatívny prebytok vo výške 5 miliónov EUR.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 86.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 46.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 86.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 46.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 86.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 78.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky priložené k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 69).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
PDF 418kWORD 103k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
P6_TA(2008)0145A6-0124/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0124/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(9), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0124/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil riaditeľovi Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami strediska(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(14), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0124/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie, a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 24. apríla 2007 udelil riaditeľovi Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - vyjadril znepokojenie nad tým, že bolo zrušených viac ako 50 % celkových záväzkov, ktoré boli predtým prenesené z rozpočtového roka 2004; trvá na tom, aby stredisko zlepšilo svoje plánovanie administratívnych výdavkov;
   - vyzval stredisko, aby sa usilovalo o objasnenie s ohľadom na práva duševného vlastníctva súvisiace s databázou IATE;
   - vyjadril nádej, že konflikt medzi strediskom a Komisiou týkajúci sa podielu zamestnávateľa na príspevkoch do systému dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov bude možné čo najskôr vyriešiť;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 27 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné poznámky

32.   berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov v jeho správe z roku 2006, že akumulovaný rozpočtový prebytok za rok 2006 bol 16,9 milióna EUR a že v roku 2007 stredisko vyplatí svojim klientom náhradu vo výške 9,3 milióna EUR; vyjadruje súhlas s Dvorom audítorov v tom, že takáto akumulácia prebytkov naznačuje, že metóda ohodnotenia prekladateľov nie je dostatočne presná;

33.   ďalej berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že pri prijímaní prekladateľov stredisko nedokázalo poskytnúť písomný dôkazový materiál týkajúci sa pravidiel uplatňovaných pri posudzovaní dokumentácie uchádzačov;

34.   z ročnej účtovnej závierky vyrozumel, že stredisko vytvorilo rezervu na príspevky zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia vo výške 2 021 126 EUR a na nevyužité dovolenkové dni vo výške 197 000 EUR;

35.   berie na vedomie, že správna rada strediska vymenovala novú riaditeľku, ktorá sa ujala svojej funkcie 1. mája 2006;

36.   vyjadruje nádej, že čoskoro sa podarí nájsť riešenie na problém priestorov strediska a na otázku vyplatenia príspevkov zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia;

37.   víta informáciu v správe o činnosti strediska, že stredisko v roku 2006 pokračovalo vo vykonávaní odporúčaní IAS Komisie týkajúcich sa finalizácie a aktualizácie opisov  pracovných miest, informovania povoľujúcich úradníkov o ich úlohách, dlhších termínov na zverejňovanie oznámení o voľných pracovných miestach, primeraného monitorovania činností strediska, hodnotenia rizík, jasnej definície statusu agentúry ako dotovaného alebo samofinancovaného orgánu a zabezpečenia procesu odovzdávania v prípade všetkých dôležitých funkcií;

38.   berie na vedomie, že stredisko zamestnalo vnútorného audítora vo februári 2008.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 94.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 314, 7.12.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 94.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 314, 7.12.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 42.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 94.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 314, 7.12.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 122.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 101).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
PDF 419kWORD 106k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
P6_TA(2008)0146A6-0117/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami centra(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0117/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami centra(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(9), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0117/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami centra(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(14), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0117/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - konštatoval, že plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2005 charakterizovala nízka miera záväzkov (84 %) a výrazná miera prenesených rozpočtových prostriedkov (celkovo 35 % a takmer 90 % v prípade prevádzkových výdavkov), ale že táto situácia vznikla sčasti pre problémy vyplývajúce zo skutočnosti, že činnosť centra sa práve začala;
   - vyslovil poľutovanie nad tým, že v prípade výdavkov centra v roku 2005 sa pred uzavretím právnych záväzkov neprijali žiadne rozpočtové záväzky a že v tom istom období účtovník uskutočnil všetky platby centra bez predchádzajúcich platobných príkazov vydaných povoľujúcim úradníkom;
   - konštatoval, že v rozpore s ustanoveniami nariadenia centra o rozpočtových pravidlách neboli účty centra v roku 2005 vedené v súlade s metódou podvojného účtovníctva, čím vzniklo riziko chýb;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína svoje uznesenie z 12. apríla 2005(17) obsahujúce výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   považuje centrum za dôležitú inštitúciu na posilňovanie a rozvoj európskeho dohľadu nad chorobami, systémov včasného varovania a vierohodných vedeckých názorov na riziká nových a objavujúcich sa infekčných chorôb; s uspokojením konštatuje, že centrum dokázalo v rámci plnenia svojho mandátu vyvinúť v roku 2006 množstvo produktov a služieb;

33.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov v jeho správe za rok 2006, že takmer 45 % záväzkov uzavretých v tomto roku bolo prenesených a že počas druhej polovice roku 2006 boli vykonané početné presuny, najmä v dôsledku nepresných odhadov potrieb pracovných miest bez toho, aby bola v primeranom čase informovaná správna rada centra;

34.   vyjadruje znepokojenie nad zistením Dvora audítorov, že boli znova prevzaté záväzky bez toho, aby boli predtým prijaté rozpočtové záväzky, čo je v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách;

35.   vyzýva centrum, aby podniklo všetky nevyhnutné kroky na nápravu skutočnosti, ktorú pripomenul Dvor audítorov, že právo prístupu k informačným systémom riadenia rozpočtu nebolo vždy v súlade s povoleniami, ktoré udelil riaditeľ, a že účtovník doteraz nepotvrdil hlavné postupy preberania záväzkov a výkonu platieb;

36.   berie na vedomie odpovede centra, v ktorých sa uvádza, že:

   - boli zriadené vnútorné kapacity a prijaté opatrenia na riešenie zistených nedostatkov, ako aj na zlepšenie systémov vnútornej kontroly;
   - centrum vymenovalo bezpečnostného zamestnanca pre finančné systémy (SI2) a zriadilo útvar vnútorného auditu;

37.   na základe výkazu hospodárskeho výsledku centra konštatuje, že centrum v roku 2006 na báze príjmov vo výške 15,8 milióna EUR dosiahlo hospodársky výsledok 5,3 milióna EUR, pričom celková hotovosť na účtoch predstavuje 7,2 milióna EUR a súvaha zahŕňa 400 000 EUR na predbežné financovanie, ktoré sa musia vrátiť Komisii;

38.   pripomína, že rozpočet centra narástol zo 4,53 milióna EUR v roku 2005 na 17,15 milióna EUR v roku 2006, pričom počet zamestnancov sa zvýšil zo 43 na 85; konštatuje, že okrem Dvora audítorov vykonalo audit centra v máji 2006 aj IAS, pričom jeho výsledkom bolo vypracovanie akčného plánu, a že v roku 2006 centrum zriadilo výbor pre audit;

39.   víta zahrnutie 24 štandardov vnútornej kontroly do výročnej správy centra; zastáva názor, že by to mohlo byť dobrým príkladom pre všetky inštitúcie.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 49.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 99.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 49.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 99.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 49.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 99.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 170.
(17) Všetky uznesenia týkajúce sa agentúr boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005.
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
PDF 421kWORD 107k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
P6_TA(2008)0147A6-0116/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami monitorovacieho centra(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0116/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami monitorovacieho centra(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(9), a najmä jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0116/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami monitorovacieho centra(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(14), a najmä jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0116/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 24. apríla 2007 udelil riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - konštatoval, že administratívne výdavky vykazovali vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov, a to takmer 40 %; vyzval centrum, aby lepšie riadilo svoju politiku verejného obstarávania a zabránilo tak prenosu rozpočtových prostriedkov;
   - vzal na vedomie nedostatky pri prijímaní nových pracovníkov a v postupoch súvisiacich so služobnými cestami a vyzval centrum, aby tieto postupy správne uplatňovalo;
   - konštatoval, že počas kontrol zameraných na postupy verejného obstarávania a zadávania zákaziek sa zistili mnohé nezrovnalosti;
   - vyzval centrum, aby začlenilo inventarizačné systémy investičného majetku do celkovej účtovnej závierky, pretože bez spoľahlivého systému označovania nemožno zabezpečiť sledovateľnosť aktív zahrnutých do inventárnych súpisov;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 25 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu,
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu,
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie,
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   berie na vedomie zistenia Dvora audítorov v jeho správe za rok 2006, že

   - centrum v roku 2006 znížilo objem prenesených rozpočtových prostriedkov na 25 % (40 % v roku 2005);
   - platby hlavným národným kontaktným miestam REITOX (Európskej informačnej siete pre drogy a drogovú závislosť) v rámci dohôd o grante meškali;
   - centrum napriek skončeniu dlhodobého dočasného preloženia do Komisie v Bruseli naďalej vyplácalo zamestnancov bez toho, aby začali pracovať v Lisabone; konštatuje, že vec je teraz predmetom konania podľa služobného poriadku;

33.   víta úsilie, ktoré vyvinulo centrum na zlepšenie plnenia svojho rozpočtu; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov je stále príliš vysoká;

34.   na základe účtov konštatuje, že centrum v júli 2006 dokončilo kontrolu inventára a že výsledky sa vložili do osobitného počítačového systému;

35.   konštatuje, že súvaha centra obsahuje pozemky a budovy v hodnote 2,5 milióna EUR;

36.   na základe veľmi podrobnej výročnej správy o činnosti centra konštatuje, že hodnotenie jeho činnosti sa uskutočnilo v roku 2007; ďalej konštatuje, že centrum sa vo veci svojho vnútorného auditu spolieha na útvar vnútorného auditu Komisie;

37.   na základe pracovného programu centra na rok 2007 a na obdobie rokov 2007 – 2009 berie na vedomie prijatie plánu riadenia na vykonávanie nedávnych odporúčaní útvaru vnútorného auditu Komisie, ako aj týchto strategických cieľov:

   - vypracovania dodatočnej kontroly finančných transakcií;
   - vypracovania vnútornej kapacity na vyhodnocovanie rizík a vykonávanie vnútorného auditu;
   - vypracovania nástrojov a postupov pre integrované hospodárenie so zdrojmi a podpora vonkajších synergií, najmä s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou so sídlom tiež v Lisabone;
   - vykonávania štruktúrovanejšej a efektívnejšej politiky ľudských zdrojov;
   - úspešného dokončenia sťahovania do nového sídla v Lisabone.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 128.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 67.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 128.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 67.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 128.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 99.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 121).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Agentúra Európskej únie pre základné práva (predtým Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie)
PDF 421kWORD 105k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
P6_TA(2008)0148A6-0113/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0113/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(9), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0113/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva(predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(14), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0113/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   uviedol, že hoci sa to v rozpočtových pravidlách strediska predpokladá, nezaviedlo sa riadenie podľa činností v súlade s postupom použitým vo všeobecnom rozpočte, ktorého cieľom je zlepšiť monitorovanie výkonnosti;
   vyzval stredisko, aby zaviedlo systém na plánovanie a riadenie nákupu vybavenia a konštatoval, že nevykonáva pravidelnú kontrolu inventára;
   uviedol, že systém vnútornej kontroly strediska má rozličné nedostatky a zásada oddelenosti povinností sa striktne nedodržala, najmä pokiaľ ide o oddelenie povinností súvisiacich so začatím a overovaním operácií;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 27 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov uvedenú v jeho správe za rok 2006, že agentúra presunula 235 000 EUR z operačnej rezervy (hlava III) do hlavy I (výdavky na zamestnancov) s cieľom pokryť zvýšené náklady na dočasných zamestnancov bez toho, aby doložila odôvodnenie tohto presunu, ako sa požaduje v rozpočtových pravidlách agentúry;

33.   na základe výkazu rozpočtového výsledku konštatuje, že v roku 2006 agentúra nahradila Komisii kladnú bilanciu vo výške 1 170 985 EUR;

34.   pripomína, že v decembri 2006 Rada SVV dospela k dohode o predĺžení mandátu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, aby sa stalo agentúrou pre základné práva;

35.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročná správa a závierky za pracovný program v rokoch 2006 a 2007 obsahujú pomerne málo informácií o plnení rozpočtu, finančnom výkazníctve, rizikách, hodnotení a audite; vyzýva agentúru, aby zvýšila kvalitu svojho finančného výkazníctva a zverejnila na svojej internetovej stránke svoju výročnú správu o činnosti;

36.   zdôrazňuje, že agentúra musí vo svojich postupoch prijímania zamestnancov dodržiavať pravidlá a ciele uvedené v služobnom poriadku;

37.   víta úsilie agentúry zohľadniť pripomienky Dvora audítorov a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vylepšovaní svojho finančného hospodárenia.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 6.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 6.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 6.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 92.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 127).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre obnovu
PDF 426kWORD 105k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
P6_TA(2008)0149A6-0112/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(4), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0112/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(9), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0112/2008),

1.   berie na vedomie Európskej agentúry pre obnovu pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(14), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0112/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu 24. apríla 2007 absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - privítal opatrenia, ktoré agentúra prijala na zlepšenie postupov zadávania zákaziek v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov uvedené v jeho výročných správach za roky 2003 a 2004, čo viedlo k zvýšeniu transparentnosti vo viacerých oblastiach;
   - konštatoval, že Dvor audítorov na základe prieskumu operácií zverených dočasnej misii Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) zistil vo svojej správe za rok 2004 nedostatok primeranej finančnej kontroly pri platbách a vážne ťažkosti pri uzatváraní operácií, najmä v dôsledku neexistencie vhodných účtov k projektom a nedostatočného zdôvodnenia výdavkov;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

13.   je znepokojený tým, že významný počet pracovníkov je zamestnaných na dobu určitú spôsobom, ktorý by mohol ohroziť kvalitu ich práce; žiada preto Komisiu o zlepšenie dozoru nad uplatňovaním služobného poriadku v agentúrach;

Prezentácia oznamovaných údajov

14.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

15.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

16.   pripomína odsek 41 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

17.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

18.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

19.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

20.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

21.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

22.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

23.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

24.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

25.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

26.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

27.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

28.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

29.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

30.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

31.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

32.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

33.   víta významný prínos agentúry v rozvoji a upevnení stability v regióne prostredníctvom jej rôznych programov a riadneho riadenia programu CARDS;

34.   domnieva sa, že činnosť agentúry značne prispela k rozvoju regiónu a že jej mandát bol úspešne naplnený; berie na vedomie rozhodnutie o postupnom ukončení činnosti agentúry do roku 2008, aby mohla byť pomoc Srbsku, Kosovu, Čiernej Hore a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko riadená delegáciami Komisie v týchto krajinách; trvá na tom, aby sa nadobudnuté know-how a odborné poznatky presunuli na príslušné delegácie Komisie, a to i prostredníctvom presunu personálu agentúry, s cieľom riadiť príslušné programy v týchto delegáciách;

35.   v tejto súvislosti opakuje svoju požiadavku, aby ho Komisia pravidelne informovala o presune aktivít z agentúry na delegácie;

36.   blahoželá riaditeľovi a personálu k práci, ktorú vykonali vo veľmi ťažkých podmienkach, čím výrazne zlepšili obraz EÚ a zviditeľnili ju;

37.   domnieva sa, že agentúra má k dispozícii nielen systémy (logistika, systémy IT a iné) rýchleho nasadenia veľkých objemov prostriedkov na podporu oblastí prekonávajúcich následky konfliktu, ale že takisto dokázala, že má vynikajúce odborné znalosti a know-how v oblasti povojnovej obnovy;

38.   vyjadruje presvedčenie, že v momente, keď Komisia prevezme riadenie nového Nástroja predvstupovej pomoci so zreteľom na úlohy súvisiace s acquis na Balkáne, by konečne mala predložiť Rade nový mandát pre agentúru, ktorá by mala, ako bolo rozhodnuté, ukončiť svoju činnosť na Balkáne do konca roka 2008 a mala by sa zmeniť na skutočne európsku agentúru pre vonkajšie činnosti;

39.   domnieva sa, že nový mandát pre túto úspešnú agentúru by bol najúčinnejším spôsobom plnenia nových úloh v oblasti vonkajších činností, ktoré nemôžu vykonávať útvary Komisie v Bruseli ani delegácie Komisie;

40.   domnieva sa, že s týmto novým mandátom by agentúra mohla zohrávať veľmi účinnú úlohu v oblastiach, v ktorých nemožno realizovať tradičnú rozvojovú pomoc; takisto sa domnieva, že by to viedlo k výraznému zviditeľneniu EÚ;

41.   berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov v súvislosti s rozpočtovým rokom 2006, že miera plnenia rozpočtu bola síce uspokojivá, ale agentúra musí venovať pozornosť objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré sa ešte len budú viazať, čo si bude vyžadovať osobitné sledovanie jej programov, keďže platnosť jej mandátu sa skončí koncom roka 2008;

42.   okrem toho berie na vedomie zistenia dvora, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa skvalitnil systém účtovníctva a systém vnútornej kontroly, najmä pokiaľ ide o sledovanie prostriedkov spravovaných vonkajšími orgánmi a vykonávanie postupov verejného obstarávania;

43.   pripomína, že agentúra ma ďaleko najväčší rozpočet (2006: 271 miliónov EUR) spomedzi agentúr podliehajúcich postupu udeľovania absolutória;

44.   na základe účtovnej závierky agentúry však poznamenáva, že celková suma rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2007 bola 678 miliónov EUR;

45.   vyzýva Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu o tom, ako sa naloží s prostriedkami, ktoré zvyšujú na konci platnosti mandátu agentúry;

46.   poznamenáva, že riaditeľ agentúry podpísal 30. mája 2007 vyhlásenie o vierohodnosti bez výhrad;

47.   poznamenáva, že IAS uskutočnil na konci roku 2004 kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcu sa účinnosti a efektívnosti piatich sídiel agentúry a že v priebehu roku 2006 vedenie agentúry vykonalo sériu opatrení na riešenie ťažkostí, ktoré pomenoval IAS;

48.   vyzýva Komisiu, aby prehodnotila mandát agentúry, ktorého platnosť uplynie v roku 2008, a aby zmenila agentúru na agentúru zodpovednú za vykonávanie určitých opatrení EÚ v oblasti vonkajšej politiky, najmä v regiónoch, ktoré prekonávajú následky kríz.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 13.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 40.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 13.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 40.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 13.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 40.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 182.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky priložené k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 61).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska enviromentálna agentúra
PDF 421kWORD 104k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
P6_TA(2008)0150A6-0122/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete(4), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0122/2008),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006(C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete(9), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0122/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22.apríla 2008s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete(14), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0122/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 24. apríla 2007 udelil výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - konštatoval, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov bola v prípade záväzkov na prevádzkové činnosti (hlava III) vysoká (viac ako 30 %); vyzval agentúru, aby znížila objem prenosov;
   - vyzval agentúru, aby vyriešila absenciu popisu systémov vnútornej kontroly;
   - požiadal agentúru, aby reagovala na pripomienky Dvora audítorov, ktorý konštatoval, že vo výročnej správe o činnosti povoľujúceho úradníka sú doposiaľ nedostatky, pričom táto správa neobsahuje primerané informácie o výsledkoch činností z príslušného roku vo vzťahu k stanoveným cieľom, o súvisiacich rizikách, využívaní zdrojov a fungovaní systémov vnútornej kontroly;
   - žiadal, aby agentúra do 1. januára 2010 a následne každých päť rokov zadala vypracovanie nezávislého externého hodnotenia svojich výsledkov na základe jej zakladajúceho nariadenia a pracovného programu, o ktorých rozhodla správna rada;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 26 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   domnieva sa, že miera plnenia prevádzkových aj administratívnych rozpočtových riadkov agentúry je uspokojivá;

33.   považuje agentúru za zdroj dôležitých informácií o životnom prostredí pre všetky inštitúcie EÚ, ako aj pre politické rozhodovanie; s uspokojením konštatuje, že agentúra dokázala vyjadriť niektoré zložité údaje v zrozumiteľných záveroch a oboznámiť s nimi verejnosť, ako napríklad v prehlásení agentúry o životnom prostredí z roku 2006 a v osobitných správach o bioenergii a o trendoch a prognózach emisií skleníkových plynov v Európe;

34.   konštatuje však, že značný objem rozpočtových prostriedkov na prevádzkové činnosti bol prenesený do rozpočtového roka 2007, a to čiastočne z toho dôvodu, že agentúra neskoro prijala finančné prostriedky na aktualizáciu projektu Corine Land Cover, ktorý prispeje k vykonávaniu iniciatívy Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES);

35.   pripomína správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2006, ako aj odpovede agentúry a vyzýva agentúru, aby posilnila zásadu zročnosti rozpočtu;

36.   ďalej berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že v rozpore so zásadou oddelenia funkcií ten istý subdelegovaný povoľujúci úradník vykonával kontroly ex-ante a zároveň spravoval prístupové práva k počítačovému systému rozpočtového účtovníctva;

37.   konštatuje, že k 31. decembru 2006 mala agentúra peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v objeme 6 097 252,79 EUR s akumulovaným prebytkom v objeme 4 241 797,28 EUR;

38.   berie na vedomie informácie uvedené v správe agentúry o rozpočtovom a finančnom hospodárení, podľa ktorých má právo získať od Komisie 3,3 milióna EUR v dôsledku nedostatočnej platby dotácií v rokoch 1994 až 2005;

39.   z výročnej správy konštatuje, že jedna tretina personálu má jednu štátnu príslušnosť a že cieľom agentúry (uvedeným vo výročnej správe) je zlepšenie rovnováhy a rôznorodosti personálu;

40.   domnieva sa, že v záujme transparentnosti a lepšieho informovania by si iné agentúry mali vziať príklad z "vyváženej tabuľky výsledkov" priloženej k výročnej správe agentúry, v ktorej sa uvádzajú výkonnostné ukazovatele zdrojov agentúry, lehôt platieb, názorov klientov a postojov zamestnancov a ktorej účelom je poskytnúť prehľad o pokroku pri plnení strategických cieľov agentúry;

41.   berie na vedomie komplexnú štruktúru agentúry, ktorá zahŕňa členov správnej rady, vedecký výbor, národné koordinačné orgány a európske tematické centrá;

42.   pripomína, že agentúra prevzala úlohu koordinátora riaditeľov regulačných agentúr 1. marca 2006.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 4.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 24.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 4.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 24.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 4.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 24.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 106.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 81).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
PDF 416kWORD 98k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
P6_TA(2008)0151A6-0128/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0128/2008),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(9), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0128/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(14), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0128/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 24. apríla 2007 udelil riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - konštatoval vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov v prípade prevádzkových výdavkov, ako aj veľký počet presunov medzi rozpočtovými riadkami a nedostatočnú podpornú dokumentáciu;
   - vyzval agentúru, aby vyriešila problematiku neúplnej realizácie systému vnútornej kontroly v roku 2005 a neexistencie analýzy rizika a kontrolných zoznamov, ktoré by spĺňali potreby povoľujúcich úradníkov a zamestnancov vykonávajúcich prevádzkové kontroly;
   - považoval za poľutovaniahodné, že v rámci postupov verejného obstarávania často neboli poskytnuté podporné doklady potrebné na to, aby výbor na vyhodnotenie ponúk do verejnej súťaže mohol posúdiť kvalitu ponúk;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 26 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);;

Osobitné body

32.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov uvedenú v jeho správe za rok 2006, že v roku 2006 podpísal riaditeľ 19 rozhodnutí povoľujúcich rozpočtové presuny v objeme 880 000 EUR z položky do položky v rámci kapitol a v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách správna rada nedostala požadované informácie, takže rozpočtová zásada špecifikácie nebola striktne dodržaná;

33.   na základe ročnej účtovnej závierky agentúry (výsledky rozpočtového hospodárenia) konštatuje, že prebytok z roku 2005 v objeme 378 878,09 EUR bol vrátený Komisii v roku 2006 a že ďalšia suma v objeme 170 095,07 EUR bude vrátená za rozpočtový rok 2006;

34.   konštatuje, že súvaha za rok 2006 obsahuje položku na kumulovaný prebytok v objeme 1 820 135,58 EUR;

35.   konštatuje, že v roku 2006 z celkového počtu 59 zamestnancov malo 26 z nich jednu štátnu príslušnosť;

36.   domnieva sa, že agentúra zohráva kľúčovú úlohu pri šírení osvedčených postupov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v EÚ na národnej, regionálnej a miestnej úrovni; opätovne oceňuje prácu agentúry, ktorá vytrvalo a kvalitne vykonáva zverené úlohy.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 62.
(3) Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).
(5) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 26.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 62.
(8) Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).
(10) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 26.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 62.
(13) Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).
(15) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 114.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky priložené k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 87).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre lieky
PDF 426kWORD 111k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
P6_TA(2008)0152A6-0125/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(4), a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0125/2008),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(9), a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0125/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(14), a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady(ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0125/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky 24. apríla 2007 absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - poznamenal, že viac ako 40 % prijatých záväzkov bolo prenesených do nasledujúceho rozpočtového roka,
   - poznamenal, že rozpočet agentúry značne narástol v dôsledku rozšírenia,
   - vyzval agentúru, aby do svojich účtov zaradila aj prostriedky vybrané od iných agentúr a subjektov určené na financovanie spoločnej služby podpory na vývoj informačných systémov finančnej správy,
   - požiadal, aby agentúra do 1. januára 2010 a následne každých päť rokov zadala vypracovanie nezávislého externého hodnotenia svojich výsledkov na základe jej zakladajúceho nariadenia a pracovných programov, o ktorých rozhodla správna rada,

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

13.   je znepokojený tým, že významný počet pracovníkov je zamestnaných na dobu určitú spôsobom, ktorý by mohol ohroziť kvalitu ich práce; žiada preto Komisiu o zlepšenie dozoru nad uplatňovaním služobného poriadku v agentúrach;

Prezentácia oznamovaných údajov

14.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

15.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

16.   pripomína odsek 28 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

17.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

18.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

19.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

20.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

21.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr [Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

22.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

23.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

24.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

25.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

26.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

27.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

28.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

29.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

30.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

31.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

32.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

33.   berie na vedomie vyhlásenie Dvora audítorov v jeho správe z roku 2006 o tom, že pokiaľ ide o administratívne výdavky, miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola nižšia ako 60 %;

34.   zdôrazňuje zodpovednosť agentúry za ochranu a podporu verejného zdravia a zdravia zvierat prostredníctvom hodnotenia liekov na humánne a veterinárne použitie a dohľadu nad nimi; víta úsilie agentúry o poskytovanie väčšej miery vedeckých odporúčaní v počiatočných fázach vývoja nových liekov, ako aj úsilie o zavedenie opatrení na rýchlejšie posudzovanie liekov, ktoré majú pre verejné zdravie rozhodujúci význam;

35.   poznamenáva, že značný objem rozpočtových prostriedkov na rok 2006 bolo v dôsledku charakteru projektov, ktoré agentúra realizuje, prenesených do roku 2007;

36.   takisto berie na vedomie odpoveď agentúry na pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa účtovania poplatkov a výpočtu nákladov agentúry, že správna rada agentúry sa v decembri 2006 rozhodla uskutočniť revíziu stupnice poplatkov po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

37.   pripomína, že príjmy agentúry pozostávajú z príspevku Spoločenstva a poplatkov, ktoré zaplatili podniky za získanie a ponechanie povolení Spoločenstva na predaj na trhu a za ostatné služby poskytované agentúrou;

38.   na základe konečnej účtovnej závierky agentúry poznamenáva, že v roku 2006 agentúra prijala poplatky a iné príjmy vo výške 119 mil. EUR a subvenciu Spoločenstva vo výške 31 mil. EUR; poznamenáva, že hospodársky výsledok agentúry za tento rok bol 16 000 000 EUR, čo po pripočítaní ku kumulatívnemu prebytku vo výške 27 000 000 EUR predstavuje spolu 44 000 000 EUR;

39.   berie na vedomie odpoveď agentúry, že kumulatívny prebytok nie je rozpočtovým prebytkom, ale skôr hospodárskym výsledkom založeným na uplatňovaní zásad aktuálneho účtovníctva a využíva sa na financovanie kapitálových výdavkov na hmotný investičný majetok, hlavne na vybavenie budov a vývoj IT;

40.   na základe predbežnej účtovnej závierky poznamenáva, že počas roka 2006 agentúra v mene 19 agentúr spravovala rozpočet spoločných podporných služieb, ktorý pozostával z výdavkov za odmenu poradcom v súvislosti s podporou nástroja rozpočtového účtovníctva a systému finančného výkazníctva SI2;

41.   na základe predbežnej účtovnej závierky ďalej poznamenáva, že príjmy z poplatkov za hodnotenie sa z roku 2005 na rok 2006 zvýšili o 31,5 %;

42.   poznamenáva, že výkonný riaditeľ agentúry vypracoval výročnú správu o činnosti, nie však vyhlásenie o vierohodnosti (keďže žiadne takéto vyhlásenie sa na základe obvyklých pokynov Komisie nevyžaduje);

43.   upozorňuje však na to, že výkonný riaditeľ vo svojej výročnej správe o činnosti uvádza, že nemá výhrady; oceňuje vyhlásenie agentúry, že výkonný riaditeľ je pripravený podpísať v budúcnosti vyhlásenie o vierohodnosti;

44.   víta skutočnosť, že správna rada vykonala analýzu a hodnotenie výročnej správy výkonného riaditeľa o činnosti; osobitne berie na vedomie znepokojenie správnej rady nad tým, že agentúra dostáva nové úlohy, ktoré nie sú pokryté dostatočnými finančnými prostriedkami z rozpočtu EÚ alebo novými príspevkami; poukazuje na to, že táto analýza sa nejaví ako plne zlučiteľná s finančnou situáciou agentúry, ako vyplýva z účtovnej ročnej závierky za rok 2006;

45.   víta prijatie revidovaného postupu riešenia konfliktov záujmu, ktorý prijala správna rada agentúry v roku 2006 a ktorého pôsobnosť sa rozšírila aj na členov správnej rady; s potešením víta aj vydanie príručky o postupe pri ohlasovaní nečestného konania;

46.   poznamenáva, že IAS vykonal svoj prvý, základný audit agentúry v roku 2005 a v septembri 2006 vydal konečnú správu so záverom, že zavedený vnútorný kontrolný systém poskytuje dostatočnú záruku, pokiaľ ide o dosiahnutie obchodných cieľov kontrolovaných procesov, s výnimkou niekoľkých veľmi dôležitých zistení v oblasti kontrolného prostredia, informácií a komunikácie a kontrolných aktivít;

47.   zdôrazňuje, že na prácu agentúry v roku 2006 mala značný vplyv príprava vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie(22); víta prijatie spoločného dokumentu Komisie a agentúry o prioritách vykonávania uvedeného nariadenia.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 34.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1394/2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 10.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 34.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1394/2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 10.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 34.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1394/2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 128.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na hodnotenie liekov za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 94).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).
(22) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1.


Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
PDF 421kWORD 105k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
P6_TA(2008)0153A6-0120/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(4), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0120/2008),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho palamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(9), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0120/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(14), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0120/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 24. apríla 2007 udelil výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - vzal na vedomie, že rozpočtový rok 2005 sa vyznačoval výrazne nízkym plnením rozpočtu: využilo sa len 80 % viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov;
   - poznamenal, že úrad mal problémy prijať v Parme vysokokvalifikovaných vedeckých pracovníkov;
   - vzal a vedomie, že budovy, ktoré boli pre určené ako stále sídlo úradu, ešte stále nie sú k dispozícii a úrad si preto musel prenajať a zariadiť dočasné priestory (náklady v roku 2005: približne 3 500 000 EUR); vyzval úrad, aby spolu s Komisiou vyjasnili túto situáciu s vnútroštátnymi orgánmi, najmä v súvislosti s možnou finančnou náhradou;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 27 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   poznamenáva, že rok 2006 bol štvrtým funkčným rokom úradu prvým rokom po jeho presťahovaní do trvalého sídla v Parme;

33.   zdôrazňuje úlohu úradu pri poskytovaní nezávislého vedeckého poradenstva vo všetkých otázkach s priamym alebo nepriamym vplyvom na bezpečnosť potravín vrátane zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a ochrany rastlín; uznáva významný pokrok a konštatuje, že na základe 323 žiadostí o vedecké stanovisko predložených úradu v roku 2006 bolo prijatých a zverejnených 132 stanovísk a 4 správy;

34.   vyjadruje spokojnosť s plnením rozpočtových riadkov za rok 2006, pričom však plnenie rozpočtu ukazuje, že úrad ešte stále potrebuje stabilizovať svoje štruktúry;

35.   poznamenáva, že nedostatočné čerpanie výdavkových prostriedkov v roku 2006 je spojené najmä s problémami úradu pri nábore vysokokvalifikovaných vedeckých pracovníkov do Parmy; zdôrazňuje, že do konca roka 2006 boli obsadené len dve tretiny z 250 voľných miest podľa plánu stavu zamestnancov tohto úradu; zdôrazňuje že nedostatok pracovníkov má za následok nižšiu úroveň čerpania prevádzkových prostriedkov;

36.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov v správe za rok 2006, že za rok 2006 predstavovala úroveň platieb 56 % rozpočtových prostriedkov v prípade administratívnych výdavkov (hlava II) a 50 % v prípade prevádzkových výdavkov (hlava III); 20 % rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2005 bolo zrušených koncom roka 2006; došlo k vysokému počtu presunov s vysokou koncentráciou na konci roka, takže rozpočtová zásada špecifikácie nebola striktne dodržaná;

37.   berie na vedomie ďalšiu poznámku Dvora audítorov, že úrad neuskutočnil komplexné hodnotenie rizika, nestanovil vhodné ukazovatele výkonnosti a nezdokumentoval systémy a postupy vnútornej kontroly svojich činností, čím zabránil zavedeniu účinnej politiky riadenia rizika, ktorá je nevyhnutná pre rozpočtové hospodárenie založené na činnostiach;

38.   na základe účtovnej závierky konštatuje hotovostné aktíva vo výške 10,6 milióna EUR, nerozdelené príjmy vo výške 3,68 milióna EUR a hospodársky výsledok 1,1 milióna EUR;

39.   berie na vedomie vyhlásenie v prílohe účtovnej závierky, že v roku 2007 bude Komisii vrátená suma 2,7 milióna EUR, ktorá zodpovedá zrušenému zálohovému financovaniu a bankovému úroku (výsledok za rok 2005);

40.   ďalej berie na vedomie globálny presun vo výške 6,9 milióna EUR schválený (výročná správa o činnosti) správnou radou v septembri 2006 s cieľom prispôsobiť dostupné rozpočtové prostriedky skutočným potrebám a vyhnúť sa prebytku na konci roka z dôvodu nižšieho než očakávaného náboru zamestnancov a oneskorení v realizácii grantov na vedeckú spoluprácu;

41.   na základe výročnej správy o činnosti úradu berie na vedomie, že v septembri 2006 bol vymenovaný nový výkonný riaditeľ a v októbri 2006 nový vnútorný audítor.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 80.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. ES L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 35.
(7) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 80.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. ES L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).
(10) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(11) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 35.
(12) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 80.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. ES L 343, 27.12.2007, s. 9).
(14) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 163.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie rozpočtu výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 133).
(18) Ú. v. EÚ C 273, 15. 11. 2007, s. 1.
(19) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(20) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 141).
(21) Zdroj: Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami úradu (Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 135).


Absolutórium za rok 2006: Európska námorná bezpečnostná agentúra
PDF 423kWORD 109k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
P6_TA(2008)0154A6-0115/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(4), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0115/2008),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006(6),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(9), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0115/2008),

1.   berie na vedomie konečnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pripojenú k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho palamnetu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006(11),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami agentúry(12),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(14), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0115/2008),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal dostatočné záruky o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2006 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 24. apríla 2007 výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005(16) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   konštatoval, že plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2005 bolo ovplyvnené oneskoreniami v prijímaní zamestnancov a že táto situácia mala vplyv na využitie rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky;
   konštatoval, že dokumentácia transakcií, ktorá je predpokladom účinného systému vnútornej kontroly, vykázala niektoré nedostatky a že evidencia, ktorá sa týka záväzkov a platieb bola často neúplná a nejasná;
   konštatoval rôzne ďalšie nedostatky v riadení verejného obstarávania a trvá na tom, že agentúra musí dodržiavať zákonné požiadavky;

Všeobecné body, ktoré sa týkajú horizontálnych otázok agentúr EÚ a majú tak význam aj pre udeľovanie absolutória každej jednotlivej agentúre

1.   konštatuje, že rozpočty 24 agentúr a ostatných orgánov, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, predstavovali spolu 1 080,5 milióna EUR v roku 2006 (pričom najvyšší rozpočet mala Európska agentúra pre obnovu, a to 271 000 000 EUR, a najmenší vo výške 5 000 000 EUR mala Európska policajná akadémia (CEPOL));

2.   poukazuje na to, že zoznam vonkajších orgánov EÚ, ktoré podliehajú auditu a udeľovaniu absolutória, obsahuje nielen tradičné regulačné agentúry, ale aj výkonné agentúry zriadené na vykonávanie konkrétnych programov, a v blízkej budúcnosti sa rozšíri o spoločné podniky založené v rámci verejno-súkromných partnerstiev (spoločné technologické iniciatívy);

3.   v súvislosti s postupom v Európskom parlamente poznamenáva, že počet agentúr podliehajúcich udeľovaniu absolutória sa vyvíjal takto: rozpočtový rok 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačných agentúr a 2 výkonné agentúry (okrem 2 agentúr, v ktorých vykonáva audit Dvor audítorov, ale podliehajú vnútornému postupu udeľovania absolutória);

4.   preto uzatvára, že audit/postup udeľovania absolutória sa stal ťažkopádnym a neúmerným v porovnaní s pomernou veľkosťou rozpočtov agentúr/ostatných orgánov; poveruje príslušný výbor, aby dôkladne prehodnotil postup udeľovania absolutória v súvislosti s agentúrami a ostatnými orgánmi s cieľom navrhnúť jednoduchší a racionálnejší prístup vzhľadom na rastúci počet orgánov, z ktorých každý bude v nasledujúcich rokoch potrebovať osobitnú správu pre udelenie absolutória;

Zásadné pripomienky

5.   požaduje, aby Komisia pred zriadením novej agentúry alebo reformou existujúcej agentúry poskytla jasné vysvetlenia v súvislosti s týmito otázkami: druh agentúry, ciele agentúry, vnútorná riadiaca štruktúra, produkty, služby, kľúčové operácie, cieľová skupina, zákazníci a zainteresované strany agentúry, formálny vzťah s vonkajšími aktérmi, rozpočtová zodpovednosť, finančné plánovanie, zamestnanci a personálna politika;

6.   požaduje, aby sa každá agentúra riadila ročnou výkonnostnou dohodou, ktorú vypracuje agentúra a príslušné generálne riaditeľstvo a ktorá by mala obsahovať hlavné ciele na nasledujúci rok, finančný rámec a jasné ukazovatele na meranie výkonnosti;

7.   požaduje, aby Dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor pravidelne (a na základe ad hoc) kontroloval výkonnosť agentúr; domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

8.   zastáva názor, že v prípade agentúr, ktoré neustále nadhodnocujú svoje rozpočtové potreby, by sa malo uskutočniť technické zníženie na základe voľných pracovných miest; domnieva sa, že v dlhodobom horizonte to povedie k nižším pripísaným príjmom pre agentúry, a tým aj k nižším administratívnym nákladom;

9.   konštatuje, že vážnym problémom je skutočnosť, že viacero agentúr je kritizovaných za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní, nariadenia o rozpočtových pravidlách, služobného poriadku a pod.; domnieva sa, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že väčšina nariadení a nariadenie o rozpočtových pravidlách sú vypracované pre väčšie inštitúcie a že väčšina malých agentúr nemá kritickú veľkosť na to, aby sa vedela vyrovnať s týmito regulačnými požiadavkami; preto žiada Komisiu, aby hľadala urýchlené riešenie zvýšenia efektívnosti zoskupením administratívnych funkcií rôznych agentúr dohromady s cieľom dosiahnuť túto kritickú veľkosť (s prihliadnutím na nutné zmeny v základných právnych predpisoch upravujúcich činnosť agentúr a ich rozpočtovú nezávislosť) alebo rýchlo vypracovala osobitné pravidlá pre agentúry (najmä vykonávacie pravidlá pre agentúry), ktoré im umožnia dosiahnuť plný súlad s požiadavkami;

10.   nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní predbežného návrhu rozpočtu prihliadala na výsledky plnenia rozpočtu jednotlivých agentúr v predchádzajúcich rokoch, a to najmä v roku n - 1, a v súlade s tým upravila rozpočet, ktorý príslušná agentúra žiada; vyzýva príslušný výbor, aby rešpektoval túto úpravu a v prípade, že to neurobí Komisia, sám upravil príslušný rozpočet na realistickú úroveň zladením absorpčnej a implementačnej schopnosti príslušnej agentúry;

11.   pripomína svoje rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2005, v ktorom vyzval Komisiu na predkladanie štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry každých päť rokov; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili; konštatuje, že Komisia v roku 2007 nevykonala ani jedno hodnotenie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť najmenej 5 takýchto hodnotení pred rozhodnutím o udelení absolutória za rozpočtový rok 2007 a začať s najstaršími agentúrami;

12.   domnieva sa, že odporúčania Dvora audítorov by sa mali vykonávať čo najskôr a že objem dotácií vyplácaných agentúram by sa mal zladiť s ich skutočnými finančnými potrebami; ďalej sa domnieva, že zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali začleniť do rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúr a do ich rôznych špecifických nariadení o rozpočtových pravidlách;

Prezentácia oznamovaných údajov

13.   konštatuje, že neexistuje štandardný prístup agentúr týkajúci sa prezentácie ich činností v príslušnom rozpočtovom roku a ich účtovných závierok a správ o rozpočtovom a finančnom hospodárení a otázky, či by vyhlásenie o vierohodnosti mal vypracovať riaditeľ agentúry; poznamenáva, že nie všetky agentúry jasne rozlišujú medzi a) prezentáciou činnosti agentúry verejnosti a b) technickým informovaním o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

14.   konštatuje, že hoci v obvyklých pokynoch Komisie týkajúcich sa prípravy správ o činnosti sa výslovne nevyžaduje, aby agentúra vypracovala vyhlásenie o vierohodnosti, mnohí riaditelia jednako vypracovali takéto vyhlásenie za rok 2006, v jednom prípade vrátane dôležitej výhrady;

15.   pripomína odsek 26 svojho uznesenia z 12. apríla 2005(17) obsahujúci výzvu riaditeľom agentúr, aby odteraz k výročným správam o činnosti, ktoré sa predkladajú spolu s finančnými údajmi a údajmi o hospodárení, pripájali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií, podobné vyhláseniam, ktoré podpisujú generálni riaditelia Komisie;

16.   žiada Komisiu, aby podľa toho zmenila svoje obvyklé pokyny agentúram;

17.   ďalej navrhuje, aby Komisia spolupracovala s agentúrami na vytvorení harmonizovaného modelu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky agentúry a iné orgány a ktorý bude jasne rozlišovať:

   - výročnú správu určenú pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti a dosiahnutých výsledkov orgánu;
   - účtovné závierky a správu o plnení rozpočtu;
   - správu o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi Komisie;
   - vyhlásenie o vierohodnosti podpísané riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami alebo pripomienkami, v prípade ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

Všeobecné zistenia Dvora audítorov

18.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov (výročná správa, odsek 10.29(18)), že Komisia vypláca dotácie agentúram z rozpočtu Spoločenstva na základe odhadu potreby finančných prostriedkov, ktorý nie je dostatočne odôvodnený a že to spolu s objemom prenesených rozpočtových prostriedkov vedie k tomu, že agentúry majú značne vysoké hotovostné zostatky; ďalej berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby sa dotácie vyplácali agentúram v takej výške, ktorá je v súlade s ich skutočnou potrebou finančných prostriedkov;

19.   konštatuje, že na konci roku 2006 nebol účtovný systém ABAC zavedený v 14 agentúrach (výročná správa, poznámka pod čiarou k odseku 10.31);

20.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov (výročná správa, odsek 1.25) týkajúcu sa nákladov budúcich období na nevyčerpanú riadnu dovolenku, ktoré účtujú niektoré agentúry; zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyslovil svoje vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v prípade troch agentúr (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), CEPOL a Európska železničná agentúra] za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre obnovu);

Vnútorný audit

21.   pripomína, že v súlade s článkom 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútorný audítor Komisie je aj vnútorným audítorom regulačných agentúr, ktoré dostávajú dotácie z rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že vnútorný audítor predkladá správy správnej rade a riaditeľovi každej agentúry;

22.   upriamuje pozornosť na výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti vnútorného audítora za rok 2006:"

Vnútorný audítor Komisie nedokázal riadne plniť svoje povinnosti udelené článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách ako vnútorný audítor orgánov Spoločenstva z dôvodu nedostatočných personálnych zdrojov.

"

23.   berie však na vedomie pripomienku vnútorného audítora v jeho správe o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 bude Komisia prideľovať dodatočné personálne zdroje útvaru vnútorného auditu (IAS) a všetky činné regulačné agentúry budú každoročne podliehať vnútornému auditu;

24.   berie na vedomie rastúci počet regulačných a výkonných agentúr a spoločných podnikov, v ktorých IAS musí vykonávať audit podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu, či personálne zdroje, ktoré bude mať IAS k dispozícii, budú v nasledujúcich rokoch stačiť na vykonávanie každoročného auditu všetkých týchto orgánov;

25.   poznamenáva, že v článku 72 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa vyžaduje, aby každá agentúra každoročne predkladala orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, a Komisii správu vypracovanú jej riaditeľom, v ktorej zhrnie počet a typ vnútorných auditov vykonaných vnútorným audítorom, navrhované odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní; žiada agentúry, aby uvádzali, či sa tak stalo, a ak áno, ako;

26.   s ohľadom na schopnosti vnútorného auditu, najmä vo vzťahu k malým agentúram, berie na vedomie návrh vnútorného audítora predložený príslušnému výboru Európskeho parlamentu 14. septembra 2006, podľa ktorého by malé agentúry mali mať povolenie na nákup služieb vnútorného auditu v súkromnom sektore;

Hodnotenie agentúr

27.   pripomína spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19) prerokované počas zmierovacieho konania pred Radou ECOFIN o rozpočte z 13. júla 2007 požadujúce i) zoznam agentúr, ktoré Komisia mieni vyhodnotiť, a ii) zoznam už vyhodnotených agentúr spolu so súhrnom hlavných zistení;

Disciplinárne konanie

28.   konštatuje, že jednotlivé agentúry majú pre svoju veľkosť ťažkosti s vytvorením disciplinárnych rád ad hoc zložených zo zamestnancov v primeranom pracovnom zaradení a že vyšetrovací a disciplinárny úrad Komisie (IDOC) nezodpovedá za agentúry; vyzýva agentúry, aby posúdili vytvorenie medziagentúrnej disciplinárnej rady;

Návrh medziinštitucionálnej dohody

29.   pripomína návrh medziinštitucionálnej dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry, ktorý predložila Komisia (KOM(2005)0059), na základe ktorej by sa mohol vypracovať horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu európskych regulačných agentúr; konštatuje, že návrh predstavuje užitočnú iniciatívu v úsilí o racionalizáciu zriaďovania a prevádzky agentúr; berie na vedomie stanovisko Komisie v jej súhrnnej správe za rok 2006 (odsek 3.1, KOM(2007)0274), že hoci sa rokovania prerušili po uverejnení uvedeného návrhu, diskusie o podstate sa v Rade obnovili koncom roku 2006; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť ďalší pokrok smerom k prijatiu;

30.   víta preto záväzok Komisie na predloženie oznámenia počas roka 2008 o budúcnosti regulačných agentúr;

Samofinancované agentúry

31.   pripomína, že v prípade oboch agentúr, ktoré sa samofinancujú, udeľuje riaditeľovi absolutórium správna rada; konštatuje, že obe majú významné akumulované prebytky z príjmov z poplatkov prenesených z predchádzajúcich rokov:

   prostriedky v hotovosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a ich ekvivalenty: 281 miliónov EUR(20);
   prostriedky v hotovosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a ich ekvivalenty: 18 miliónov EUR(21);

Osobitné body

32.   konštatuje, že zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006 sa agentúre poskytlo 44,738 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov a 44,738 milióna EUR platobných rozpočtových prostriedkov;

33.   vyjadruje znepokojenie nad zistením Dvora audítorov v jeho správe za rok 2006, že na konci roka 2006 muselo byť 43 % platobných rozpočtových prostriedkov zrušených a že okrem toho sa transakcie sústredili v poslednom štvrťroku, takže nebola prísne dodržaná rozpočtová zásada správnosti;

34.   okrem toho berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že postupy tvorby rozpočtu a plánu stavu zamestnancov neboli dostatočne dôsledné a že to viedlo k vysokému počtu rozpočtových presunov, neadekvátnemu plánovaniu prijímania zamestnancov a nesprávnemu predloženiu rozpočtu;

35.   berie na vedomie nízku miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia proti znečisťovaniu morí (67,7 %), a to napriek trvalej podpore, ktorú Európsky parlament poskytuje týmto opatreniam v postupe v súvislosti s prijímaním rozpočtu; vzhľadom na to, že v rokoch 2006 a 2007 nebolo možné poskytnúť plavidlo na boj proti znečisteniu, ktoré by sa zameralo na Atlantický oblúk zahŕňajúci galícijské pobrežie a Biskajský záliv, naliehavo žiada Komisiu a agentúru, aby zvýšili úsilie o dosiahnutie tohto cieľa v roku 2008 v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2006 z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami(22);

36.   uznáva však, ako agentúra uviedla vo svojich odpovediach, že premiestnenie agentúry v roku 2006 z Bruselu do Lisabonu malo rozpočtové dôsledky, ktoré bolo ťažké predvídať, vrátane odchodu takmer 20 % zmluvných zamestnancov;

37.   so znepokojením berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že niektoré právne záväzky boli uzavreté ešte pred prijatím zodpovedajúcich rozpočtových záväzkov a že niektoré zmluvy umožňovali poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 100 % vopred;

38.   vyzýva agentúru, aby urýchlene prijala opatrenia na nápravu zistenia Dvora audítorov, že inventarizačný systém agentúry je zlý a jej záznamy nedovoľujú fyzicky sledovať všetok majetok, a najmä že počítačové vybavenie nie je v systéme zaznamenané;

39.   zdôrazňuje, že účtovná závierka agentúry zahŕňa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty vo výške 11,6 milióna EUR a akumulovaný prebytok vo výške 7,18  milióna EUR;

40.   upozorňuje na vyhlásenie účtovníka agentúry v jeho správe o rozpočtovom a finančnom hospodárení, že hoci bola snaha agentúry o prijímanie zamestnancov počas celého roka 2006 veľmi vážna, plán stavu zamestnancov a jeho príslušné rozpočtové plnenie utrpeli z dôvodu odchodu mnohých zamestnancov, ktorý vyvolal presun do Lisabonu;

41.   so záujmom si v správe o rozpočtovom a finančnom hospodárení všíma, že s cieľom ukončenia využívania nástroja rozpočtového účtovníctva a systému finančného výkazníctva SI2 v roku 2007 agentúra požiadala, aby sa stala pilotným projektom novej generácie finančného systému nazývaného ABAC (účtovníctvo na základe časového rozlíšenia), a od apríla 2006 agentúra využíva rovnaký súbor finančných systémov ako Komisia v externalizovanej podobe, pričom všetky systémy prevádzkuje a udržiava GR Komisie pre informatiku;

42.   je presvedčený, že by sa mala hlbšie preskúmať uskutočniteľnosť zlúčenia systémov a služieb medzi agentúrami, čo by mohlo mať prínos najmä pre malé agentúry, ktorým chýba potrebná veľkosť, alebo pre nové agentúry v začiatočnej fáze;

43.   berie na vedomie vyhlásenie vo výročnej správe agentúry, že náhrady cestovných výdavkov rastúcemu počtu účastníkov na jej schôdzach sú procesom náročným na prácu a že agentúra v súčasnosti zlepšuje príslušné postupy; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej ďalšej správe o agentúrach preskúmal všeobecnú otázku náhrad cestovných výdavkov agentúrami.

(1) Ú. v. EÚ C 261, 31.10.2007, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2007, s. 55.
(3)</