Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0373/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0373/2008

Συζήτηση :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 03/09/2008 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0400

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 39k
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων καλεί την Κοινότητα και τα κράτη μέλη να δίνουν μεγίστη προσοχή στις απαιτήσεις για καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της γεωργικής και ερευνητικής πολιτικής τους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες κλωνοποίησης δείχνουν μικρά ποσοστά επιβίωσης για τα μεταφερόμενα έμβρυα και τα κλωνοποιημένα ζώα, καθώς πολλοί από τους κλώνους πεθαίνουν σε πρώιμο στάδιο από καρδιαγγειακή, ανοσοποιητική ή ηπατική ανεπάρκεια, αναπνευστικά προβλήματα και νεφρικές και μυοσκελετικές ανωμαλίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (ΕAAT) κατέληξε στη γνωμοδότησή της, το 2008, ότι η θνησιμότητα και η νοσηρότητα των κλώνων είναι μεγαλύτερες από ό τι στα παραγόμενα σεξουαλικώς ζώα, ενώ οι απώλειες και οι διαταραχές της όψιμης εγκυμοσύνης είναι πιθανόν να επηρεάσουν την ευζωία των παρένθετων μητέρων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των σημερινών επιπέδων ταλαιπωρίας και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι παρένθετες μητέρες και τα κλωνοποιημένα ζώα, η ευρωπαϊκή ομάδα δεοντολογίας αμφισβητεί κατά πόσον η κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς είναι δεοντολογικά δικαιολογημένη και δεν βλέπει πειστικά επιχειρήματα που να δικαιολογούν την παραγωγή τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20 Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(1) ορίζει ότι "Δεν πρέπει να εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο" (Παράρτημα, παράγραφος 20),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλωνοποίηση θα μείωνε σημαντικά τη γενετική ποικιλία του ζωικού κεφαλαίου, αυξάνοντας την πιθανότητα να αποδεκατίζονται ολόκληρα κοπάδια από ασθένειες στις οποίες είναι επιρρεπή,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΑΤ δημοσίευσε στις 24 Ιουλίου 2008 επιστημονική γνωμοδότηση για τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης των ζώων στην επισιτιστική ασφάλεια, στην υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και στο περιβάλλον, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υγεία και την ευεξία σημαντικού ποσοστού κλωνοποιημένων ζώων, με συχνά σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο κύριος σκοπός της κλωνοποίησης είναι η παραγωγή πολλαπλών αντιγράφων των ζώων που εμφανίζουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης ή υψηλή απόδοση, η παραδοσιακή επιλεκτική εκτροφή έχει ήδη οδηγήσει σε παθήσεις των ποδιών και καρδιαγγειακές δυσλειτουργίες στους χοίρους ταχείας ανάπτυξης, καθώς και σε χωλότητα, μαστίτιδα και πρώιμη θανάτωση στα βοοειδή υψηλής απόδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλωνοποίηση των ζώων που αναπτύσσονται με τους ταχύτερους ρυθμούς και εκείνων με την υψίστη απόδοση θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα προβλημάτων υγείας και ευζωίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της κλωνοποίησης ζώων για επισιτιστικούς λόγους δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί, απειλείται επίσης σοβαρά η εικόνα και η ουσία του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου που βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων, στις φιλοπεριβαλλοντικές αρχές και στον σεβασμό για αυστηρές προϋποθέσεις ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων,

1.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που να απαγορεύουν (α) την κλωνοποίηση ζώων, (β) την εκτροφή κλωνοποιημένων ζώων ή των απογόνων τους, (γ) τη διάθεση στην αγορά κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων προερχομένων από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους και (δ) την εισαγωγή κλωνοποιημένων ζώων, των απογόνων τους, σπέρματος και εμβρύων από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους, καθώς και κρέατος και γαλακτοκομικών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της ΕΑΑΤ και της EGE (Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών)·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 221, 8.8.1998, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου