Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0373/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0373/2008

Keskustelut :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0400

Hyväksytyt tekstit
PDF 103kWORD 33k
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
Eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. syyskuuta 2008 eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista edellytetään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön yhteisön maatalous- ja tutkimuspolitiikkaa yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

B.   ottaa huomioon, että kloonausprosesseissa vain pieni osa siirretyistä alkioista ja kloonatuista elämistä jää henkiin, koska monet kloonatut eläimet kuolevat varhaisessa vaiheessa sydän- ja verisuonitauteihin, immuunikatoon, maksan vajaatoimintaan, hengitystievaivoihin sekä munuaisten ja tuki- ja liikuntaelinten poikkeavuuksiin,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on vuonna 2008 antamassaan lausunnossa todennut, että kloonattujen eläinten kuolleisuus- ja sairastuvuusasteet ovat korkeampia kuin suvullisesti tuotetuilla eläimillä ja että raskauden keskeytyminen myöhemmässä vaiheessa ja raskausajan häiriöt vaikuttavat todennäköisesti sijaissynnyttäjien hyvinvointiin,

D.   ottaa huomioon, että sijaisemien ja kloonattujen eläinten nykyisten kärsimysten ja terveysongelmien vuoksi luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä (EGE) asettaa kyseenalaiseksi, onko eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten eettisesti perusteltua, ja katsoo, että elintarviketuotannolle kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä ei ole olemassa vakuuttavia perusteluja,

E.   ottaa huomioon, että tuotantoeläinten suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/58/EY(1) mukaan "sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä tai vammoja kyseisille eläimille, ei saa käyttää" (liitteen 20 kohta),

F.   katsoo, että kloonaus vähentäisi karjakantojen geneettistä monimuotoisuutta huomattavasti ja että sen myötä kokonaiset karjalaumat voisivat altistua sairauksille ja menehtyä niihin,

G.   ottaa huomioon, että EFSA julkaisi 24. heinäkuuta 2008 tieteellisen lausunnon eläinten kloonauksen vaikutuksista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön ja että lausunnon mukaan merkittävällä osalla kloonattuja eläimiä terveys ja hyvinvointi oli kärsinyt ja niillä oli usein vakavia ja kuolemaan johtavia vaurioita,

H.   ottaa huomioon, että vaikka kloonauksen päätarkoituksena on tuottaa useita kopioita nopeasti kasvavista tai runsastuottoisista eläimistä, myös perinteinen valikoiva kasvattaminen on jo johtanut jalkojen kehityshäiriöihin ja sydän- ja verisuonitauteihin nopeasti kasvavilla sioilla sekä runsastuottoisen nautakarjan raajarikkoisuuteen, utaretulehduksiin ja ennenaikaiseen teurastamiseen; ottaa huomioon, että nopeimmin kasvavien ja runsastuottoisimpien eläinten kloonaus johtaa yhä pahempiin terveys- ja hyvinvointiongelmiin,

I.   ottaa huomioon, että sen lisäksi, että elintarviketuotantotarkoituksiin tehtävän eläinten kloonauksen vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu, se muodostaa vakavan uhan eurooppalaisen maatalousmallin julkisuuskuvalle ja sisällölle, joka perustuu laadukkaaseen tuotantoon, ympäristöystävällisyyteen ja eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen ehtojen noudattamiseen,

1.   kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia, joilla kielletään elintarviketuotantoa varten i) eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten, ii) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, iii) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti, ottaen huomioon EFSAn ja EGEn suositukset;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö