Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0373/2008

Ingivna texter :

B6-0373/2008

Debatter :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0400

Antagna texter
PDF 109kWORD 55k
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
Kloning av djur i livsmedelssyfte
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om kloning av djur i livsmedelssyfte

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd är gemenskapen och medlemsstaterna skyldiga att fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av jordbruks- och forskningspolitik.

B.  Få inplanterade embryon överlever kloningsprocessen, och överlevnadsnivån är låg även bland klonade djur. Många klonade djur dör tidigt till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, immunbrist, leversvikt, problem med andningsvägarna samt njuranomalier och muskuloskeletala anomalier.

C.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har i sitt yttrande från 2008 kommit fram till att mortaliteten och morbiditeten bland klonade djur är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning, och det är troligt att missfall och missbildningar sent i dräktigheten påverkar surrugatmödrarnas välmående.

D.  På grund av det lidande och de hälsoproblem som surrogatmoderdjur och djurkloner i dagsläget utsätts för ifrågasätter Europeiska gruppen för etik och teknik (EGE) huruvida det är etiskt berättigat att klona djur i livsmedelssyfte, och anser inte att det finns några övertygande argument som rättfärdigar livsmedelsproduktion från klonade djur och deras avkomma.

E.  I rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur(1) fastställs det att "naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som orsakar eller kan orsaka lidande eller skada för något av de berörda djuren" inte får tillämpas (punkt 20 i bilagan).

F.  Kloning skulle leda till en betydande minskning av den genetiska mångfalden inom besättningarna, vilket skulle öka riskerna för att hela besättningar slogs ut av sjukdomar som de är särskilt känsliga för.

G.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) offentliggjorde den 24 juli 2008 ett vetenskapligt yttrande över de konsekvenser som kloning av djur får för livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välfärd samt miljön. I yttrandet fastställde myndigheten att en betydande del av klonade djurs hälsa och välfärd påverkades negativt, ofta allvarligt och dödligt.

H.  Det främsta syftet med kloning är att ta fram flera kopior av djur som växer snabbt eller ger hög avkastning, men även den traditionella selektiva aveln har redan förorsakat benfel samt hjärt- och kärlsjukdomar hos snabbt växande grisar, liksom lamhet och mastit hos boskap som ger hög avkastning eller för tidig slakt av sådan boskap. Kloning av de djur som växer snabbast och ger högst avkastning kommer att medföra allt fler hälso- och välfärdsproblem.

I.  Konsekvenserna av djurkloning i livsmedelssyfte har inte undersökts tillräckligt, och dessutom utgör kloningen ett allvarligt hot mot den europeiska jordbruksmodellens image och innehåll, som grundas på produktkvalitet, miljövänliga principer och efterlevnad av stränga villkor för djurens välfärd.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att i livsmedelssyfte förbjuda (i) djurkloning, (ii) avel av klonade djur eller deras avkomma, (iii) utsläpp på marknaden av kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur eller deras avkomma och (iv) import av klonade djur, deras avkomma, sädesvätska och embryon av klonade djur eller deras avkomma samt kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur eller deras avkomma, med hänsyn till rekommendationer från EFSA och EGE.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 221, 8.8.1998, s. 23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy