Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0199/2008

Внесени текстове :

A6-0199/2008

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0401

Приети текстове
PDF 285kWORD 59k
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел
Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете
P6_TA(2008)0401A6-0199/2008

Резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (2008/2038(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално член 2, член 3, параграф 2 и член 152 от него,

–   като взе предвид достиженията на общностното право в областта на правата на жените и равенството между половете,

–   като взе предвид платформата за действие, приета на Четвъртата световна конференция на жените, която се проведе в Пекин на 15 септември 1995 г. и резолюцията си от 18 май 2000 г. относно последващите действия от пекинската платформа за действие(1),

–   като взе предвид Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до доставянето на аудиовизуалните медийни услуги (директивата за аудиовизуални медийни услуги )(2),

–   като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(3),

–   като взе предвид пътната карта на Комисията за равенството на жените и мъжете за периода 2006-2010 г.(COM(2006)0092) и свързаната с нея оценка на въздействието (SEC(2006)0275),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 юли 1997 г.относно дискриминацията срещу жените в рекламите(4),

–   като взе предвид Резолюция 1557 (2007) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена "Образът на жените в рекламите",

–   като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете, приет от Европейския съвет в Брюксел, състоял се на 23 и 24 март 2006 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0199/2008),

A.   като има предвид, че социализирането (чрез училищното възпитание, семейството и социалната и културна среда) е процес, с който се кове идентичност, ценности, вярвания и отношение, които дават на личността място и роля в обществото, в което той/тя израства; като има предвид, че отъждествяването е основна концепция за разбирането как работи този процес;

Б.   като има предвид, че следва от детска възраст да се насърчава повече, както в училище, така и вкъщи, разумното и отговорно използване на телевизията и новите технологии;

В.   като има предвид, че дискриминиращите и/или унизителни послания въз основа на пола и всякакъв вид стереотипи, свързани с пола, в рекламите представляват пречка за появата на едно модерно и равноправно общество;

Г.   като има предвид, че стереотипите могат да допринасят за различни видове поведение, които представляват вектори за отъждествяване;

Д.   като има предвид, че рекламите и маркетингът отразяват културата и също така допринасят за създаването ѝ;

Е.   като има предвид, че рекламите са съставна част на пазарната икономика и че са един от аспектите на действителността, с който всеки се сблъсква в ежедневието;

Ж.   като има предвид, че понякога рекламите могат да представят по карикатурен начин реалния живот на жените и мъжете;

З.   като има предвид, че дискриминацията въз основа на пол е все още широко разпространена в медиите; като име предвид, че половото стереотипизиране в рекламите и медиите може да бъде смятано за част от тази дискриминация;

И.   като има предвид, че по този начин половото стереотипизиране в рекламите отразява неравномерното разпределение на власт между половете;

Й.   като има предвид, че е необходимо противопоставяне на половото стереотипизиране на всички нива в обществото с цел насърчаване на равенството и сътрудничеството между жените и мъжете в частната и публичната сфера;

К.   като има предвид, че половото стереотипизиране, от първите години на социализирането на децата, допринася за дискриминацията въз основа на пол и подсилва по този начин запазването на неравенствата между жените и мъжете през целия живот и появата на специфични за половете клишета;

Л.   като има предвид, че концепцията за полово стереотипизиране е непродуктивна и допринася за разделяне на професиите на пазара на труда по полове, като жените по принцип печелят по-малко от мъжете;

М.   като има предвид, че цялото общество трябва да участва в усилията за избягване на увековечаването на половото стереотипизиране; като има предвид, че отговорността за това трябва да се подели между всички;

Н.   като има предвид, че следва да се премахнат пречките пред представянето на положителен образ на мъжете и жените в различните социални ситуации;

О.   като има предвид, че децата са особено уязвима група, която вярва не само на авторитети, но и на герои от митове, телевизионни програми, комикси, включително и образователни материали, телевизионни игри, реклами на играчки и др.; като има предвид, че децата се учат чрез имитиране и подражаване на това, което току що са видели; като има предвид, че по тази причина половото стереотипизиране в рекламите влияе върху развитието на личността и засилва възприятието, че полът диктува какво е възможно и какво не;

П.   като има предвид, че рекламите посредством различните медии са част от нашето ежедневие; като има предвид, че е особено важно рекламите в медиите да бъдат обект на съществуващи етични и/или правни норми и/или етични кодекси, с които да се избягват реклами, които носят дискриминиращите или унизителни послания въз основа на половото стереотипизиране, както и подстрекаване към насилие;

Р.   като има предвид, че отговорното рекламиране може да има положително влияние върху общественото възприемане на теми като: "представа за тялото", "роли, свързани с пола" и "представа за нормално"; като има предвид, че рекламите могат да бъдат силен инструмент за оспорване и оборване на стереотипи;

1.  Подчертава значението на предоставянето на жените и на мъжете на еднакви възможности за развитие като личности;

2.  Отбелязва продължаващото широкоразпространено съществуване на мъжки и женски стереотипи независимо от множеството програми на Общността за насърчаване на равенството между половете;

3.  Отбелязва, че по-нататъшно изследване би помогнало за разясняване на връзката между половото стереотипизиране в рекламите и неравенството между половете;

4.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да използват гореспоменатото изследване и да разпространяват резултатите от него;

5.  Подчертава значението на това държавите-членки да спазват ангажиментите, поети по гореспоменатия Европейския пакт за равенство между половете;

6.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да се придържат към приетите насоки посредством различни общностни програми като EQUAL и насоки, посветени на равенството между половете;

7.  Призовава Съвета и Комисията да наблюдават прилагането на съществуващите разпоредби в общностното законодателство относно половата дискриминация и подбуждането към ненавист на полова основа;

8.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да предприемат осведомителни действия, насочени срещу сексистки обиди или унизителни образи на жените и мъжете в рекламите и маркетинга;

9.  Призовава държавите-членки да извършат проучвания и представят информация относно образа на жените и мъжете в рекламите и маркетинга;

10.  Подчертава, че стереотипите в реклами към детски телевизионни предавания представляват особен проблем, поради потенциалното им въздействие върху половото социализиране и, съответно, върху представите на децата за самите тях, за членовете на семействата и за външния свят;

11.  Отбелязва, че борбата срещу половото стереотипизиране в медиите и рекламите следва да се придружава от възпитателни стратегии и мерки за повишаване на осведомеността от ранна възраст и развиване на критично мислене още от юношеска възраст;

12.  Подчертава основната роля, която следва да играе училищната система за развиване на критично мислене у децата по отношение на образите и представи, и медиите като цяло, с цел предотвратяване на вредното въздействие на увековечаването на половите стереотипи в маркетинга и рекламите;

13.  Отбелязва необходимостта да се оспорят традиционните роли на половете, за да се постигне равенство между половете;

14.  Обръща внимание по-специално на необходимостта да се премахнат от учебниците, играчките, телевизионните игри, телевизионните реклами, интернет и новите информационни и комуникационни технологии посланията, които не зачитат човешкото достойнство и изразяват полови стереотипи, както и рекламите в различните видове медии;

15.  Отбелязва с изключителна загриженост рекламите на секс услуги, които укрепват стереотипите за жените като предмети, публикувани например в местни вестници, които са лесно забележими и достъпни за деца;

16.  Отбелязва необходимостта от непрекъснато обучение за работещите в медиите и от осъществяване, в сътрудничество с тях, на действия за повишаване на информираността на обществото относно отрицателните последици от половите стереотипи;

17.  Обръща внимание на факта, че нараства използването на телевизията и новите технологии от децата и юношите, че това започва в много ранна възраст и че се увеличава гледането на телевизия без наблюдение;

18.  Отбелязва, че изобразяването в маркетинга и рекламите на представата за идеалното тяло може да повлияе отрицателно върху себеоценката на жените и мъжете, особено на подрастващите и на склонните към хранителни нарушения като анорексия невроза и булимия невроза; призовава създателите на реклами да обмислят внимателно използването на прекомерно слаби жени за реклама на продукти;

19.  Призовава държавите-членки да осигурят чрез съответни мерки, че маркетингът и рекламите гарантират зачитане на човешкото достойнство и неприкосновеност на личността и че те не са нито пряко нито косвено дискриминиращи, не съдържат подбудителство към ненавист въз основа на пол, раса или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че не съдържат материал, който в своя контекст разрешава, насърчава или възвеличава насилието срещу жени;

20.  Оценява работата, извършена от медийните регулаторни органи в някои държави-членки за изследване на последиците от половото стереотипизиране и насърчава регулаторните органи във всички държави-членки да споделят най-добрите практики в тази област;

21.  Припомня на Комисията, че първоначално нейното предложение за гореспоменатата Директива 2004/113/ЕО обхващаше също така и дискриминацията в медиите; призовава Комисията да увеличат усилията си за борба с тази форма на дискриминация;

22.  Подчертава необходимостта от наличието на положителни примери (от гледна точка на половете) в медиите и рекламния свят, за да се покаже, че промяна е възможна и желателна; счита, че следва държавите-членки да уредят официално връчване на награда от рекламни специалисти на техни колеги и на награда на публиката и тези награди да се присъждат за реклами, в които най-добре се разчупва половото стереотипизиране и се дава положителен и утвърждаващ образ на жените, мъжете или на отношенията между тях;

23.  Подчертава необходимостта от разпространяване на принципите на равенство между половете посредством медиите чрез публикации и програми, насочени към различни възрастови групи, с цел популяризиране на най-добрите практики и зачитане на разликите между половете;

24.  Подчертава необходимостта от непрекъснати дискусии относно маркетинга и рекламите и тяхната роля в създаването и затвърждаването на половите стереотипи;

25.  Призовава държавите-членки да създадат и започнат образователни инициативи, разработени в дух на толерантност и избягващи всякакъв вид стереотипизиране, с цел насърчаване на култура на равенство между половете посредством подходящи образователни програми;

26.  Подчертава, че стереотипите, свързани с пола трябва да бъдат премахнати;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
(2) ОВ L 298, 17.10.1989 г., стp. 23.
(3) ОВ L 373, 21.12.2004 г, стp. 37.
(4) ОВ C 304, 6.10.1997 г., стр. 60.

Правна информация - Политика за поверителност