Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2038(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0199/2008

Předložené texty :

A6-0199/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Hlasování :

PV 03/09/2008 - 9.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0401

Přijaté texty
PDF 283kWORD 57k
Středa, 3. září 2008 - Brusel
Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen
P6_TA(2008)0401A6-0199/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (2008/2038(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 2, čl. 3 odst. 2 a článek 152 této smlouvy,

-   s ohledem na acquis communitaire v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví,

-   s ohledem na akční platformu přijatou na čtvrté světové konferenci o ženách, která se konala dne 15. září 1995 v Pekingu, a na její usnesení ze dne 18. května 2000 o opatřeních navazujících na pekingskou akční platformu(1),

-   s ohledem na směrnici Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)(2),

-   s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování(3);

-   s ohledem na dokument Komise "Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů na období 2006–2010" (KOM(2006) 0092) a na související hodnocení dopadu (SEK(2006)0275),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. července 1997 o diskriminaci žen v reklamě(4),

-   s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1557 (2007) s názvem "Obraz žen v reklamě",

-   s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů přijatý Evropskou radou na zasedání v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2006,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0199/2008),

A.   vzhledem k tomu, že socializace (prostřednictvím školy, rodiny a sociokulturního prostředí) je proces, jenž formuje identitu, hodnoty, přesvědčení a postoje, které určují postavení a úlohu jednotlivce ve společnosti, v níž vyrůstá; vzhledem k tomu, že identifikace je klíčovou koncepcí pro to, abychom pochopili fungování tohoto procesu,

B.   vzhledem k tomu, že jak ve škole, tak doma by mělo být učiněno více na podporu rozumného a odpovědného užívání televize a nových technologií od útlého věku,

C.   vzhledem k tomu, že reklama šířící diskriminační nebo degradující názory, které vycházejí z předsudků o ženách a mužích a ze všech ostatních forem genderových stereotypů, je překážkou pro dosažení moderní a rovnoprávné společnosti,

D.   vzhledem k tomu, že stereotypy mohou přispívat k vytváření vzorců chování, jež mají zásadní význam pro identifikaci,

E.   vzhledem k tomu, že reklama a marketing jsou odrazem kultury, k jejímuž vytváření rovněž přispívají,

F.   vzhledem k tomu, že reklama je součástí tržního hospodářství a že je jedním z aspektů reality, se kterou se všichni v každodenním životě srovnávají,

G.   vzhledem k tomu, že reklama může někdy karikovat život žen a mužů,

H.   vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví je v médiích stále velmi rozšířená; vzhledem k tomu, že genderové stereotypy v reklamě a médiích lze považovat za součást této diskriminace,

I.   vzhledem k tomu, že genderové stereotypy v reklamě tímto odrážejí nerovné postavení mužů a žen,

J.   vzhledem k tomu, že proti genderovým stereotypům je třeba bojovat na všech úrovních společnosti s cílem podpořit rovné postavení žen a mužů a jejich spolupráci v soukromé i veřejné sféře,

K.   vzhledem k tomu, že hned od prvních let socializace dítěte mohou genderové stereotypy přispívat k diskriminaci na základě pohlaví, což celoživotně utužuje zachování nerovného postavení žen a mužů a vede k vytváření klišé na základě pohlaví;

L.   vzhledem k tomu, že pojetí genderových stereotypů je kontraproduktivní a přispívá k rozdělení pracovního trhu na profese podle pohlaví, přičemž ženy obecně vydělávají méně než muži,

M.   vzhledem k tomu, že celá společnost musí usilovat o to, aby se neopakovaly genderové stereotypy; vzhledem k tomu, že by za to měly nést odpovědnost všichni,

N.   vzhledem k tomu, že je potřeba odstranit překážky, které brání zprostředkování pozitivního obrazu mužů a žen v různých sociálních situacích,

O.   vzhledem k tomu, že děti jsou obzvláště zranitelnou skupinou, která důvěřuje nejen autoritám, ale i postavám z bájí, televizních programů, obrázkových knih, výukového materiálu, televizních her, reklam na hračky atd.; vzhledem k tomu, že děti se učí napodobováním a kopírováním toho, co právě zažily; vzhledem k tomu, že genderové stereotypy v reklamě z tohoto důvodu ovlivňují nejen vývoj jednotlivce, ale také zdůrazňují skutečnost, že pohlaví předurčuje jednotlivce k tomu, co je pro něj možné a co nikoli,

P.   vzhledem k tomu, že reklama v různých sdělovacích prostředcích je součástí našeho každodenního života; vzhledem k tomu, že má-li se zabránit diskriminačním nebo ponižujícím genderově stereotypním reklamám a podněcování k násilí, je velmi důležité, aby reklama ve sdělovacích prostředcích podléhala stávajícím etickým normám, právně závazným předpisům nebo kodexům chování;

Q.   vzhledem k tomu, že odpovědná reklama může mít pozitivní vliv na to, jak společnost vnímá např. tělesný vzhled, mužské a ženské role či "normalitu"; vzhledem k tomu, že reklama může být silným nástrojem boje proti stereotypům a jejich odstranění,

1.   zdůrazňuje, že je důležité, aby ženy a muži měli stejné příležitosti k osobnímu rozvoji;

2.   upozorňuje na to, že navzdory různým programům Společenství na podporu rovného postavení mužů a žen jsou i nadále genderové stereotypy velmi rozšířené;

3.   konstatuje, že další výzkum by pomohl objasnit souvislosti mezi genderovými stereotypy v reklamě a nerovným postavením žen a mužů;

4.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby využily výše uvedený výzkum a aby zveřejnily jeho výsledky;

5.   zdůrazňuje význam toho, aby členské státy dodržovaly závazky, které přijaly v rámci výše zmíněného Evropského paktu pro rovnost žen a mužů;

6.   žádá Radu, Komisi i členské státy, aby dodržovaly hlavní zásady, které byly přijaty v různých programech Společenství, jako je například program EQUAL, a hlavních směrech zaměřených na rovnost pohlaví;

7.   žádá Radu a Komisi, aby sledovaly provádění stávajících ustanovení práva Společenství o diskriminaci na základě pohlaví a podněcování k nenávisti na základě pohlaví;

8.   žádá Radu a Komisi i členské státy, aby zavedly informační programy, pokud jde o sexistické urážky nebo ponižující obraz žen a mužů v reklamě a marketingu;

9.   žádá členské státy, aby studovaly obraz žen a mužů v reklamě a marketingu a podávaly o tom zprávy;

10.   zdůrazňuje, že stereotypy v reklamě během dětských televizních pořadů jsou zvláštním problémem kvůli jejich potenciálnímu dopadu na genderovou socializaci a následně na dětský sebenáhled a názory dětí na rodinné příslušníky a vnější svět;

11.   konstatuje, že úsilí o odstranění genderových stereotypů ve sdělovacích prostředcích a v reklamě by mělo být doprovázeno vzdělávacími strategiemi a opatřeními na zlepšování povědomí od raného věku a osvojení kritického uvažování v době dospívání;

12.   zdůrazňuje, že zásadní úlohu při formování kritického myšlení u dětí vůči koncepcím předávaným sdělovacími prostředky i vůči médiím obecně musí hrát vzdělávací systém, má-li se zabránit negativním vlivům způsobeným opakováním genderových stereotypů v marketingu a reklamě;

13.   upozorňuje na to, že v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role;

14.   zejména upozorňuje na to, že je nutné z učebnic, hraček, videoher, počítačových her, internetu a nových informačních a komunikačních technologií odstranit obsah, který je v rozporu s lidskou důstojností a který zprostředkovává stereotypy spojené s pohlavím, a ve všech sdělovacích prostředcích zamezit reklamě obsahující takové prvky;

15.   s vážnými obavami upozorňuje na reklamu na sexuální služby, která posiluje stereotypní pohled na ženy jako objekty, v publikacích, jako je například místní denní tisk, jenž je pro děti snadno viditelný a dostupný;

16.   konstatuje, že pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích je nutné organizovat soustavná školení a ve spolupráci s nimi vzdělávací akce pro veřejnost, které budou občany informovat o negativních důsledcích genderových stereotypů;

17.   upozorňuje na skutečnost, že děti, a to již ve velmi útlém věku, a mládež stále více užívají televizi a nové technologie a že nekontrolované sledování televize je na vzestupu;

18.   připomíná, že obraz ideálního tělesného vzhledu vytvářený marketingem a reklamou může negativně ovlivnit sebedůvěru žen a mužů, zejména mládeže a osob náchylných k poruchám příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie; vyzývá reklamní agentury, aby pečlivě zvažovaly najímání extrémně štíhlých žen pro propagaci produktů;

19.   vyzývá členské státy, aby vhodnými prostředky zajistily, aby marketing a reklama zaručovaly respektování lidské důstojnosti a osobní integrity a aby nebyly přímo ani nepřímo diskriminační, nepodněcovaly k nenávisti za základě pohlaví nebo rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, a aby neobsahovaly materiály, které, jsou-li posouzeny v příslušném kontextu, schvalují, propagují nebo oslavují násilí páchané na ženách;

20.   vyjadřuje uznání práci, kterou odvedly regulační orgány pro mediální oblast v některých členských státech, když prozkoumaly dopady genderových stereotypů, a vybízí regulační orgány všech členských států, aby si vyměňovaly osvědčené postupy týkající se těchto otázek;

21.   připomíná Komisi, že do prvního návrhu výše zmíněné směrnice Rady 2004/113/ES rovněž zahrnula diskriminaci ve sdělovacích prostředcích; vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí v boji proti této diskriminaci;

22.   zdůrazňuje, že v mediálním a reklamním světě je zapotřebí kladných příkladů z hlediska rovnosti pohlaví, aby se ukázalo, že změna je možná a žádoucí; domnívá se, že by členské státy měly formálně vyhlásit cenu, která by byla udělována reklamními agenturami členům jejich vlastního odvětví, jakož i cenu udělovanou veřejností za reklamu, která nejúčinněji narušuje genderové stereotypy a vytváří pozitivní nebo prestižnější obraz žen, mužů nebo vztahů mezi nimi;

23.   zdůrazňuje, že sdělovací prostředky musí prostřednictvím publikací a pořadů určených různým věkovým skupinám šířit zásady rovnosti mužů a žen a popularizovat osvědčené postupy a respektování rozdílů mezi pohlavími;

24.   zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v diskusi o marketingu a reklamě a jejich úloze při vytváření a udržování genderových stereotypů;

25.   vyzývá členské státy, aby vypracovaly a zavedly vzdělávací iniciativy vytvořené v duchu tolerance a překonávání veškerých forem stereotypů a aby pomocí vhodných vzdělávacích programů propagovaly kulturu rovnosti mužů a žen;

26.   zdůrazňuje, že genderové stereotypy musí být odstraněny;

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
(2) Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23.
(3) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(4) Úř. věst. C 304, 6.10.1997, s. 60.

Právní upozornění - Ochrana soukromí