Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2038(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0199/2008

Predkladané texty :

A6-0199/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 03/09/2008 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0401

Prijaté texty
PDF 286kWORD 58k
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel
Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi
P6_TA(2008)0401A6-0199/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (2008/2038(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej články 2, 3 ods. 2 a 152,

–   so zreteľom na acquis Spoločenstva v oblasti práv žien a rodovej rovnosti,

–   so zreteľom na akčnú platformu prijatú na Štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej v Pekingu 15. septembra 1995 a na svoje uznesenie z 18. mája 2000 o opatreniach v nadväznosti na Pekinskú akčnú platformu(1),

–   so zreteľom na smernicu Rady č. 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)(2),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(3),

–   so zreteľom na plán Komisie týkajúci sa uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM(2006)0092) a súvisiace hodnotenie vplyvu (SEK(2006)0275),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. júla 1997 o diskriminácii žien v reklame(4),

–   so zreteľom na uznesenie parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1557 (2007) s názvom Obraz ženy v reklame,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, prijatý Európskou radou v Bruseli 23.- 24. marca 2006,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0199/2008),

A.   keďže socializácia (v rámci školy, rodiny a sociálno-kultúrneho prostredia) je procesom napomáhajúcim vytváraniu identity, hodnôt, presvedčení a postojov, ktorý umožňuje jednotlivcovi nájsť svoje miesto a úlohu v spoločnosti, v ktorej vyrastá; keďže identifikácia je kľúčom k pochopeniu fungovania tohto procesu,

B.   keďže v škole aj doma by sa malo už od útleho detstva stále viac podporovať rozumné a zodpovedné používanie televízie a nových technológií,

C.   keďže reklama s diskriminačnými a/alebo ponižujúcimi odkazmi založenými na rode a rodových stereotypoch predstavuje prekážku vytvárania modernej a rovnostárskej spoločnosti,

D.   keďže stereotypy môžu prispieť k správaniu, ktoré je nositeľom identifikácie,

E.   keďže reklama a marketing odzrkadľujú kultúru a tiež prispievajú k jej tvorbe,

F.   keďže reklama je čiastkovou súčasťou trhového hospodárstva a je jedným z aspektov skutočnosti, s ktorými sú všetci konfrontovaní v každodennom živote,

G.   keďže reklama môže niekedy predstavovať skreslený pohľad na životy žien a mužov,

H.   keďže rodová diskriminácia je v médiách stále rozšírená; keďže rodové stereotypy v reklame a médiách možno považovať za súčasť tejto diskriminácie,

I.   keďže rodové stereotypy v reklame sa potom prejavujú v nerovnom rozdelení moci medzi pohlaviami,

J.   keďže proti rodovým stereotypom treba bojovať na všetkých úrovniach spoločnosti s cieľom podporovať rovnosť a spoluprácu medzi ženami a mužmi v súkromnej, ako aj verejnej oblasti,

K.   keďže rodové stereotypy už od prvých rokov socializácie detí môžu prispieť k rodovej diskriminácii, ktorá prispieva k pretrvávaniu celoživotných nerovností medzi ženami a mužmi a vedie k vytváraniu rodovo určených klišé,

L.   keďže uplatňovanie rodových stereotypov je kontraproduktívne a prispieva k rozdeleniu trhu práce na jednotlivé profesie podľa pohlavia, pričom ženy vo všeobecnosti zarábajú menej ako muži,

M.   keďže spoločnosť ako celok sa musí zapojiť do úsilia o odstránenie pretrvávania rodových stereotypov; keďže zodpovednosť za túto úlohu by mali prevziať všetci,

N.   keďže je potrebné odstrániť prekážky brániace prenosu pozitívneho obrazu mužov a žien do všetkých spoločenských situácií,

O.   keďže deti sú zvlášť citlivou skupinou, ktorá dôveruje nielen autoritám, ale aj fiktívnym postavám, televíznym programom, obrázkovým knihám, vzdelávacím materiálom, televíznym hrám, reklamám na hračky atď.; keďže deti sa učia napodobovaním a opakujú bezprostredné skúsenosti; keďže rodové stereotypy v reklame z tohto dôvodu ovplyvňujú vývoj jednotlivca a zdôrazňujú dojem, že pohlavie človeka diktuje, čo je možné a čo nie je možné,

P.   keďže reklama prostredníctvom rôznych druhov médií je súčasťou nášho každodenného života; keďže je zvlášť dôležité, aby sa v televíznej reklame dodržiavali existujúce etické a/alebo právne záväzné pravidlá a/alebo kódexy správania na predchádzanie reklamám šíriacim diskriminačné alebo ponižujúce myšlienky založené na rodových stereotypoch, ako aj podnecovaniu násilia,

Q.   keďže zodpovedná reklama môže pozitívnym spôsobom ovplyvňovať spoločenské vnímanie záležitostí, akými sú napríklad: "telesný vzhľad", "rodové úlohy" a "normálnosť"; keďže reklama môže byť účinným nástrojom pri riešení problému stereotypov,

1.   zdôrazňuje dôležitosť rovnakých príležitostí pre ženy aj mužov, aby sa mohli vyvíjať ako osobnosti;

2.   poukazuje na pretrvávajúcu rozšírenú existenciu mužských a ženských stereotypov napriek rôznym programom Spoločenstva na podporu rodovej rovnosti;

3.   konštatuje, že ďalší výskum by pomohol objasniť akékoľvek prepojenie medzi rodovými stereotypmi v reklame a rodovou nerovnosťou;

4.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby využili vyššie uvedený výskum a jeho výsledky a zverejnili ich;

5.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty plnili záväzky, ktoré prijali prostredníctvom vyššie uvedeného Európskeho paktu pre rodovú rovnosť;

6.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali usmernenia prijaté prostredníctvom rôznych programov Spoločenstva, ako napríklad EQUAL, a usmernenia zamerané na rodovú rovnosť;

7.   vyzýva Radu a Komisiu, aby monitorovali vykonávanie platných ustanovení právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa rodovej diskriminácie a podnecovania k rodovej nenávisti;

8.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali akčné programy zamerané na zvyšovanie informovanosti proti sexistickým urážkam alebo ponižujúcim obrazom žien a mužov v reklame a marketingu;

9.   vyzýva členské štáty, aby preskúmali obraz žien a mužov v reklame a marketingu a aby o tom vypracovali správy;

10.   zdôrazňuje, že stereotypy v reklame v rámci televíznych programov pre deti sú osobitným problémom z dôvodu ich potenciálneho vplyvu na rodovú socializáciu a následne na vnímanie seba samého, členov rodiny a okolitého sveta z pohľadu detí;

11.   konštatuje, že úsilie zamerané na boj proti rodovým stereotypom v médiách a reklame by malo byť sprevádzané vzdelávacími stratégiami a opatreniami na zvýšenie povedomia od raného veku a na osvojenie kritického myslenia od veku dospievania;

12.   zdôrazňuje, že vzdelávací systém by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvíjaní schopnosti kritického pohľadu detí, pokiaľ ide o zobrazenia a médiá vo všeobecnosti, s cieľom zamedziť nevítanému vplyvu pretrvávania rodových stereotypov v marketingu a reklame;

13.   upozorňuje na potrebu spochybniť tradičné rodové úlohy s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť;

14.   poukazuje najmä na potrebu odstrániť odkazy, ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a vyjadrujú rodové stereotypy, z učebníc, hračiek, videohier a počítačových hier, z internetu a nových informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj z reklamy prezentovanej prostredníctvom rôznych druhov médií;

15.   konštatuje s veľkým znepokojením výskyt reklamy na sexuálne služby, ktorá posilňuje stereotypy žien ako objektov, v publikáciách, akými sú napríklad miestne noviny, ktoré sú ľahko viditeľné a dostupné deťom;

16.   poukazuje na potrebu zabezpečiť súvislé školenia pre odborníkov v oblasti médií a v rámci spolupráce s nimi akcie zamerané na zvyšovanie povedomia spoločnosti o negatívnych vplyvoch rodových stereotypov;

17.   upozorňuje na skutočnosť, že používanie televízie a nových technológií deťmi a dospievajúcimi narastá, používajú ich už od útleho detstva, a nekontrolované sledovanie televízie je na vzostupe;

18.   konštatuje, že zobrazovanie ideálneho telesného vzhľadu v marketingu a reklame môže mať nepriaznivý vplyv na sebaúctu žien a mužov, najmä dospievajúcich a tých, ktorí sú náchylní na poruchy stravovania, ako je mentálna anorexia a mentálna bulímia; vyzýva producentov reklamy, aby pozornejšie zvažovali zobrazovanie neprimerane chudých žien v reklame na výrobky;

19.   vyzýva členské štáty, aby vhodnými prostriedkami zabezpečili, že v rámci marketingu a reklamy sa bude garantovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej integrity, marketing a reklama nebudú priamo ani nepriamo diskriminovať, nebudú obsahovať ani žiadne podnecovanie nenávisti z dôvodu rodu, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, a že nebudú obsahovať žiadny materiál, ktorý svojim obsahom schvaľuje, podporuje alebo oslavuje násilie na ženách;

20.   oceňuje doterajšiu činnosť regulačných orgánov pre médiá v niektorých členských štátoch v oblasti prieskumu vplyvov rodových stereotypov a vyzýva regulačné orgány vo všetkých členských štátoch, aby sa podelili o osvedčené postupy v tejto oblasti;

21.   pripomína Komisii, že jej pôvodný návrh vyššie uvedenej smernice 2004/113/ES zahŕňal aj diskrimináciu v médiách; vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie namierené proti tejto diskriminácii;

22.   zdôrazňuje potrebu pozitívnych príkladov (z rodového hľadiska) v médiách a svete reklamy s cieľom ukázať, že zmena je možná a želateľná; domnieva sa, že členské štáty by mali oficiálne zaviesť udeľovanie ocenení zo strany verejnosti a producentov reklamy pre subjekty z oblasti reklamy, ktoré najviac upustili od používania rodových stereotypov a prezentujú pozitívny obraz žien a mužov a vzťahov medzi nimi;

23.   zdôrazňuje, že v médiách je potrebné šíriť zásadu rodovej rovnosti prostredníctvom publikácií a programov určených pre rôzne vekové skupiny, s cieľom popularizovať osvedčené postupy a rešpekt pre rodové rozdiely;

24.   zdôrazňuje potrebu pokračovať v rozhovoroch o marketingu a reklame a ich úlohe pri vytváraní a pretrvávaní rodových stereotypov;

25.   vyzýva členské štáty, aby navrhli a začali realizovať vzdelávacie iniciatívy vypracované v duchu tolerancie a prekonania všetkých foriem zobrazovania stereotypov, s cieľom podporovať kultúru rodovej rovnosti prostredníctvom vhodných vzdelávacích programov;

26.   zdôrazňuje, že rodové stereotypy sa musia odstrániť;

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
(2) Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(4) Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 60.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia