Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2038(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0199/2008

Ingivna texter :

A6-0199/2008

Debatter :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0401

Antagna texter
PDF 126kWORD 67k
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män
P6_TA(2008)0401A6-0199/2008

Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om hur marknadsföring och reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (2008/2038(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artiklarna 2, 3.2 och 152,

–   med beaktande av gemenskapsrättens regelverk om kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–   med beaktande av handlingsplanen som antogs vid den fjärde världskonferensen för kvinnor i Peking den 15 september 1995 och sin resolution av den 18 maj 2000 om uppföljningen av handlingsplanen från Peking(1),

–   med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)(2),

–   med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster(3),

–   med beaktande av kommissionens färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män 2006–2010 (KOM(2006)0092) och konsekvensbedömningen i anslutning till denna (SEK(2006)0275),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 juli 1997 om diskriminering av kvinnor i reklam(4),

–   med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1557 (2007) om kvinnobilden i reklam ("Image of women in advertising"),

–   med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten som antogs av Europeiska rådet i Bryssel den 23–24 mars 2006,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0199/2008), och av följande skäl:

A.  Socialisering (genom skolutbildning, familjen och den sociokulturella omgivningen) är en process som genererar identitet och värderingar, tro och attityder, och som ger individen en plats och en funktion i det samhälle som hon eller han växer upp i. Begreppet identifikation är av avgörande betydelse för att förstå hur den här processen går till.

B.  Mer bör göras både i skolan och i hemmen för att barn och ungdomar tidigt ska lära sig använda televisionen och den nya tekniken på ett rationellt och ansvarsfullt sätt.

C.  Diskriminerande och/eller nedvärderande reklambudskap baserade på kön och alla former av könsstereotypa framställningar utgör hinder för ett modernt, jämställt samhälle.

D.  Stereotyper kan bidra till beteenden som ger upphov till identifikation.

E.  Reklam och marknadsföring avspeglar kulturen och bidrar även till att skapa den.

F.  Reklam utgör en del av marknadsekonomin, och är en aspekt av verkligheten som alla möter i sin vardag.

G.  Reklam kan ibland visa upp en karikerad bild av kvinnors och mäns liv.

H.  Könsdiskriminering i medierna är alltjämt vanligt förekommande, och könsstereotyper i reklam och medier kan ses som en del av denna diskriminering.

I.  Könsstereotyp reklam reproducerar således ojämlika maktförhållanden mellan könen.

J.  För att främja jämställdhet och samarbete mellan kvinnor och män, både inom den privata sfären och inom den offentliga, måste man bekämpa stereotypa könsroller på alla nivåer i samhället.

K.  Stereotypa könsroller kan redan från de första åren av barnets socialisering bidra till könsdiskriminering som vidmakthåller livslång ojämlikhet mellan kvinnor och män och bidrar till uppkomsten av könsstereotyper.

L.  Uppkomsten av stereotypa könsroller är kontraproduktiv och bidrar till att arbetsmarknaden är uppdelad i yrken efter kön, en uppdelning där kvinnor generellt tjänar mindre än män.

M.  För att undvika att stereotypa könsroller upprätthålls måste hela samhället involveras. Ansvaret för detta bör delas av samhällets alla aktörer.

N.  Hindren för en förmedling av positiva bilder av kvinnor och män i olika sociala situationer måste undanröjas.

O.  Barn är en särskilt utsatt grupp. Barn sätter sin tilltro inte bara till auktoriteter utan också till karaktärer från sagor, tv-program, bilderböcker, läroböcker, tv-spel, reklam för leksaker osv. Barn härmar för att lära sig och gestaltar det som de just upplevt. Av den anledningen påverkar könsstereotyp reklam individens utveckling och framhäver uppfattningen att könet avgör vad som är möjligt, och vad som inte är det.

P.  Reklam i olika slags medier är en del av allas vår vardag. Det är av särskild vikt att tv-reklam omfattas av befintliga etiska och/eller juridiskt bindande regler och/eller uppförandekoder för att förhindra reklam med diskriminerande eller förnedrande budskap baserade på könsstereotyper liksom reklam som uppmanar till våld.

Q.  Ansvarsfull reklam kan ha ett positivt inflytande på samhällets syn när det gäller till exempel "kroppsuppfattning", "könsroller" och "normalitet". Reklamen kan vara ett effektivt redskap för att utmana och ta itu med stereotypa könsroller.

1.  Europaparlamentet understryker vikten av att kvinnor och män ges samma möjligheter att utvecklas som individer.

2.  Europaparlamentet noterar att stereotypa könsrollsmönster fortfarande existerar i hög grad, trots olika gemenskapsprogram för att uppnå jämställdhet mellan könen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att ytterligare forskning skulle kunna bidra till att klargöra det eventuella sambandet mellan könsstereotyp reklam och bristande jämställdhet mellan könen.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att tillgodogöra sig – och sprida kunskap om – ovanstående forskning och dess resultat.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av att medlemsstaterna följer åtagandena som man förbundit sig till genom den ovannämnda europeiska jämställdhetspakten.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att följa de riktlinjer man förbundit sig till genom olika gemenskapsprogram, t.ex. Equal, och riktlinjer med inriktning på jämställdhet mellan könen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att övervaka tillämpningen av befintliga bestämmelser i gemenskapsrätten om könsdiskriminering och hatbrott på grund av kön.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att utveckla program för att öka medvetenheten om, och agera mot, sextrakasserier och nedsättande bilder av kvinnor och män i reklam och marknadsföring.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att studera och rapportera om kvinno- och mansbilden i reklam och marknadsföring.

10.  Europaparlamentet betonar att könsstereotyp reklam i barnprogram på tv utgör ett särskilt problem på grund av programmens potentiella inverkan på könssocialiseringen och i förlängningen barnens syn på sig själva, familjemedlemmarna och världen omkring dem.

11.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärderna för att komma till rätta med könsstereotyper i medier och reklam bör åtföljas av pedagogiska strategier och åtgärder för att skapa medvetenhet från tidig ålder och utveckla förmågan till kritiskt tänkande redan från tonåren.

12.  Europaparlamentet betonar utbildningsskolsystemets grundläggande betydelse för att utveckla barns kritiska förmåga när det gäller bilder och medier i allmänhet och för att förhindra de ovälkomna effekterna av de könsstereotyper som upprätthålls i marknadsföring och reklam.

13.  Europaparlamentet konstaterar att de traditionella könsrollerna måste ifrågasättas för att jämställdhet mellan könen ska kunna uppnås.

14.  Europaparlamentet uppmärksammar särskilt behovet av att se till att läroböcker, leksaker, tv- och datorspel, Internet och den nya informations- och kommunikationstekniken samt reklam i olika slags medier inte innehåller budskap som kränker den mänskliga värdigheten eller förmedlar könsstereotyper.

15.  Europaparlamentet noterar med stor oro att det i olika publikationer, t.ex. lokaltidningar, förekommer reklam för sexuella tjänster, vilket förstärker den stereotypa bilden av kvinnan som ett objekt, och att denna reklam är helt synlig och tillgänglig för barn.

16.  Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att genomföra fortbildningsinsatser för personer som är verksamma i medierna, och att i samarbete med dem genomföra insatser för att göra samhället medvetet om de negativa effekterna av könsstereotyper.

17.  Europaparlamentet erinrar om att användningen av tv och ny teknik bland barn och ungdomar ökar. Denna användning börjar vid mycket unga år, och det oövervakade tv-tittandet blir allt vanligare.

18.  Europaparlamentet konstaterar att marknadsföringens och reklamens kroppsideal kan få negativa konsekvenser för kvinnors och mäns självuppfattning. Det gäller framför allt tonåringar och personer med tendens till ätstörningar som anorexia nervosa och bulimia nervosa. Parlamentet uppmanar reklamproducenterna att vara försiktiga med användningen av extremt smala kvinnor i samband med produktreklam.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med lämpliga metoder se till att marknadsföring och reklam respekterar människans värdighet och integritet och att den varken direkt eller indirekt är diskriminerande eller på något sätt uppmanar till hets mot personer på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och inte innehåller material som, bedömt i sitt sammanhang, godkänner, främjar eller glorifierar våld mot kvinnor.

20.  Europaparlamentet värdesätter det arbete som tillsynsmyndigheter för medier redan gjort i några medlemsstater för att undersöka stereotypa könsrollsmönsters inverkan och uppmuntrar tillsynsmyndigheterna i alla medlemsstater att utbyta information om bästa praxis på detta område.

21.  Europaparlamentet erinrar kommissionen om att ovannämnda direktiv 2004/113/EG när det först lades fram av kommissionen också omfattade diskriminering i medierna. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser mot denna form av diskriminering.

22.  Europaparlamentet understryker behovet av positiva exempel inom medie- och reklamvärlden utifrån ett könsperspektiv för att visa på att förändring är möjlig och önskvärd. Parlamentet anser att medlemsstaterna formellt bör utlysa ett pris som delas ut av annonsörer till kolleger i branschen samt ett pris som delas ut av allmänheten för att belöna den reklam som bäst bryter mot könsstereotyper och som ger en positiv eller bejakande bild av kvinnor och män och förhållandet mellan dem.

23.  Europaparlamentet betonar vikten av att informera om principerna för jämställdhet i medierna genom publikationer och program riktade till olika åldersgrupper i syfte att sprida bästa praxis och respekt för könsskillnader.

24.  Europaparlamentet understryker behovet av att ha en ständigt pågående debatt om marknadsföring och reklam och deras roll när det gäller att producera och upprätthålla könsstereotyper.

25.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och lansera utbildningsinitiativ som utformats i en anda av tolerans och som undviker alla former av stereotyper och att främja en jämställdhetskultur genom lämpliga utbildningsprogram.

26.  Europaparlamentet understryker att könsstereotyper måste elimineras.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT C 59, 23.2.2001, s. 258.
(2) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23.
(3) EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
(4) EGT C 304, 6.10.1997, s. 60.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy