Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0243(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0248/2008

Ingivna texter :

A6-0248/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0402

Antagna texter
PDF 192kWORD 25k
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0709),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 71 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0418/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0248/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89
P6_TC1-COD(2007)0243

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 80/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy