Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0067(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0317/2008

Внесени текстове :

A6-0317/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0403

Приети текстове
PDF 395kWORD 72k
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел
Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно това доколко подходящи са държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0172),

–   като взе предвид член 181a от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0182/2008),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия(1),

–   като взе предвид резолюцията Стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21-22 юни 2007 г.,

–   като взе предвид дело C-155/07 Европейски парламент срещу Съвета на Европейския съюз, по което тече производство в Съда на Европейските общности,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на Комисията по външни работи и на Комисията по международна търговия (A6-0317/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Прикзовава Комисията да оттегли предложението си, в случай че Решение 2006/1016/EО, което понастоящем е предмет на висящо дело пред от Съда на Европейските общности, бъде отменено;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)
(3а) Съществува призната необходимост заемите на ЕИБ в Централна Азия да се съсредоточат върху проекти за доставка и транспорт на енергия, които също така служат на енергийните интереси на ЕС.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)
(3б) По отношение на проектите за доставка и транспорт на енергия, финансовите операции на ЕИБ следва да подкрепят и да са съвместими с целите на политиката на ЕС за разнообразяване на енергийните източници и изискванията от Киото, както и укрепването на опазването на околната среда.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 3 в (ново)
(3в) Всички операции по финансиране на ЕИБ следва да са съгласувани и да подпомагат външните политики на ЕС, включително специфични регионални цели, и следва да допринасят за общата цел за развитие и укрепване на демокрацията и правовата държава, целта за зачитане на правата на човека и основните свободи и спазването на международните споразумения в областта на околната среда, по които Европейската общност или нейните държави-членки са страни.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 3 г (ново)
(3г) ЕИБ следва да гарантира, че отделните проекти са предмет на оценка на въздействието върху устойчивото развитие, извършена независимо от поръчителите на проекта и от ЕИБ.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 4
Макроикономическите условия, които преобладават в страните в Централна Азия, и по специално ситуацията с външните финанси и устойчивостта на дълга, са се подобрили в последните години в резултат на силния икономически растеж и разумни макроикономически политики, и следователно на тези страни следва да се предостави достъп до финансиране от ЕИБ;
Макроикономическите условия, които преобладават в страните в Централна Азия, и по специално ситуацията с външните финанси и устойчивостта на дълга, са се подобрили в последните години в резултат на силния икономически растеж и разумни макроикономически политики, и следователно на тези страни следва да се предостави достъп до финансиране от ЕИБ. Независимо от това следва да има предварително условие за тяхната допустимост до заеми от страна на ЕИБ: тези държави трябва да покажат ясен напредък в установяване на правовата държава, свободата на словото и на средствата за информация, и свобода на НПО, както и при постигане на целите за развитие на хилядолетието, както е уточнено в споразуменията за партньорство и сътрудничество на ЕС. Те не следва да бъдат предмет на санкции от страна на ЕС за нарушаване на правата на човека и следва да са осъществили реален напредък по отношение на положението във връзка с правата на човека, както се изисква от резолюцията от 20 февруари 2008 г. на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за Централна Азия1.
___________________
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0059.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)
(5а) Дейностите, свързани с отпускането на заеми, следва да подкрепят целта на политиката на ЕС за насърчаване на стабилност в региона.
Изменение 10
Предложение за решение
Член 1
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан са подходящи за финансиране от ЕИБ по гаранция на Общността в съответствие с Решение 2006/1016/ЕО на Съвета.
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан са допустими за финансиране от ЕИБ по гаранция на Общността в съответствие с Решение 2006/1016/ЕО на Съвета. Узбекистан ще бъде считан за допустим веднага щом бъдат отменени санкциите на ЕС срещу тази държава.
Изменение 7
Предложение за решение
Член 1 a (нов)
Член 1a
Гаранционното споразумение между Комисията и ЕИБ, предвидено в член 8 от Решение 2006/1016/ЕО на Съвета, предвижда подробни разпоредби и процедури по отношение на гаранцията на Общността и съдържа условия с ясни критерии за зачитане на правата на човека..
Изменение 8
Предложение за решение
Член 1 б (нов)
Член 1б
Въз основа на информацията, получена от ЕИБ, Комисията ежегодно изготвя оценка и доклад относно финансовите операции на ЕИБ, извършени по силата на посоченото решение, и ги представя на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва оценка на това, доколко финансовите операции на ЕИБ са допринесли за постигането на целите на външната политика на ЕС, и по-специално на техния принос към общата цел за развитие и заздравяване на демокрацията и правовата държава, за зачитане на правата на човека и основните свободи, и за спазване на международните споразумения за околната среда, по които Европейската общност или нейните държави-членки са страна.
Изменение 9
Предложение за решение
Член 1 в (нов)
Член 1в
ЕИБ следва да гарантира, че рамковите споразумения между банката и съответните държави, се предоставят на обществеността, и че обществеността получава подходяща, навременна и обективна информация, която ѝ позволява да изиграе изцяло своята роля в процеса на вземане на решения.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0059.

Правна информация - Политика за поверителност