Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0067(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0317/2008

Předložené texty :

A6-0317/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0403

Přijaté texty
PDF 389kWORD 69k
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel
Způsobilost zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0172),

-   s ohledem na článek 181a Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0182/2008),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii(1),

-   s ohledem na usnesení o strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií přijaté Evropskou radou na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007,

-   s ohledem na věc C-155/07, Evropský parlament vs. Rada Evropské unie, kterou dosud projednává Soudní dvůr Evropských společenství,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6–0317/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   žádá Komisi, aby stáhla svůj návrh, pokud by rozhodnutí 2006/1016/ES, které v současné době stále projednává Soudní dvůr Evropských společenství, bylo zrušeno;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a)  Je uznávaným faktem, že je zapotřebí, aby se činnost EIB ve Střední Asii zaměřila na projekty na dodávky a přepravu energie, které slouží také zájmům EU v oblasti energetiky.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3b (nový)
(3b)  Pokud jde o projekty na dodávky a přepravu energie, měly by být finanční operace ve Střední Asii v souladu s cíli politiky EU na diversifikaci zdrojů energie a požadavky z Kjóta a měly by je podporovat a měly by posilovat ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3c (nový)
(3c)  Všechny finanční operace EIB ve Střední Asii by měly být v souladu s vnějšími politikami EU, včetně konkrétních regionálních cílů, a měly by přispívat k dosažení obecného cíle rozvoje a upevňování demokracie a právního státu, cíle dodržování lidských práv a základních svobod a k dodržování mezinárodních dohod o životním prostředí, jichž jsou Evropské společenství nebo jeho členské státy smluvními stranami.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3d (nový)
(3d)  EIB by měla zajistit, aby jednotlivé projekty podléhaly posuzování dopadu na udržitelný rozvoj prováděnému nezávisle na sponzorech projektů a na EIB.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB.
Makroekonomické podmínky převažující v zemích Střední Asie, a především situace vnějšího financování a udržitelnosti zadlužení, se v posledních letech zlepšily v důsledku silného hospodářského růstu a obezřetných makroekonomických politik, a proto by měl být těmto státům umožněn přístup k financování EIB. Pro poskytnutí půjček EIB by však měly existovat předpoklady způsobilosti: tyto země musí prokázat viditelný pokrok při vytváření právního státu, zaručování svobody projevu a sdělovacích prostředků, svobodné činnosti nevládních organizací a při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, jak se konkrétně uvádí v dohodách o partnerství a spolupráci, které uzavírá EU. Na tyto země se nesmějí vztahovat sankce EU za porušování lidských práv a měly by dosáhnout skutečného pokroku v oblasti dodržování lidských práv, jak to požaduje usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii1.
___________________
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0059.
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a)  Úvěrové operace by měly podporovat cíl politiky EU, jímž je podpora stability tohoto regionu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Článek 1
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán splňují kritéria způsobilosti pro financování EIB v rámci záruky Společenství podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES.
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán splňují kritéria způsobilosti pro financování EIB v rámci záruky Společenství podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES. Uzbekistán bude splňovat kritéria způsobilosti, jakmile budou zrušeny sankce EU vůči této zemi.
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Článek 1a (nový)
Článek 1a
Dohoda o záruce mezi Komisí a EIB podle článku 8 rozhodnutí Rady 2006/1016/ES stanoví podrobná ustanovení a postupy týkající se záruky Společenství a obsahuje podmínky s jednoznačnými kritérii ohledně dodržování lidských práv.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Článek 1b (nový)
Článek 1b
Na základě informací obdržených od EIB Komise každý rok Evropskému parlamentu a Radě předloží hodnocení a zprávu o finančních operacích EIB provedených podle tohoto rozhodnutí. Součástí zprávy by mělo být hodnocení přínosu finančních operací EIB k dosažení cílů vnějších politik EU a zejména přínosu k obecnému cíli rozvoje a upevňování demokracie a právního státu, cíle dodržování lidských práv a základních svobod a k dodržování mezinárodních dohod o životním prostředí, jichž jsou Evropské společenství nebo jeho členské státy smluvními stranami.
Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Článek 1c (nový)
Článek 1c
EIB zajistí, aby rámcové dohody mezi bankou a dotyčnými zeměmi byly zveřejněny a aby byly včas poskytnuty adekvátní a objektivní informace tak, aby mohly plně sehrát svou roli v rozhodovacím procesu.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0059.

Právní upozornění - Ochrana soukromí