Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0067(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0317/2008

Indgivne tekster :

A6-0317/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0403

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 64k
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles
Centralasiatiske landes ret til finansiering *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. september 2008 om forslag til Rådets afgørelse om centralasiatiske landes ret til finansiering efter Rådets afgørelse 2006/1016/EF om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0172),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 181a, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0182/2008),

-   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien(1),

-   der henviser til EU's strategi for et nyt partnerskab med Centralasien, der blev vedtaget på Det Europæiske Råd den 21. og 22. juni 2007,

-   der henviser til sag C-155/07, Europa-Parlamentet v. Rådet, der verserer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0317/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   anmoder Kommissionen om at trække forslaget tilbage, hvis afgørelse 2006/1016/EF, der for tiden verserer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol, bliver annulleret;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Der er et anerkendt behov for EIB-långivning i Centralasien for at fokusere på energiforsynings- og energitransportprojekter, som også tjener EU's energiinteresser.
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Vedrørende energiforsynings- og transportprojekter bør EIB- finansieringstransaktioner i Centralasien være i overensstemmelse med og støtte EU's politiske målsætninger om diversificering af energikilder og Kyoto-kravene og om styrkelse af miljøbeskyttelse.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)
(3c)  Alle EIB's finansieringstransaktioner i Centralasien bør være i overensstemmelse med og støtte EU's politik i forhold til tredjelande, herunder også specifikke regionale målsætninger, og bør bidrage til den generelle målsætning om at udvikle og konsolidere demokratiet og retsstaten og målsætningen om at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt til overholdelse af internationale miljøaftaler, hvor Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater er kontraherende parter.
Ændring 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 3 d (ny)
(3d)  EIB bør sikre, at individuelle projekter gøres til genstand for en bæredygtighedsvurdering foretaget uafhængigt af projektsponsorerne og EIB.
Ændring 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 4
(4)  De makroøkonomiske betingelser i de centralasiatiske lande, især de eksterne finanser og gældsbæredygtigheden, er blevet betydeligt bedre i de seneste år som følge af stærk økonomisk vækst og fornuftige makroøkonomiske politikker, og landene bør derfor have adgang til finansiering fra EIB.
(4)  De makroøkonomiske betingelser i de centralasiatiske lande, især de eksterne finanser og gældsbæredygtigheden, er blevet betydeligt bedre i de seneste år som følge af stærk økonomisk vækst og fornuftige makroøkonomiske politikker, og landene bør derfor have adgang til finansiering fra EIB. Der skal ikke desto mindre opfyldes nogle forhåndsbetingelser i forbindelse med deres adgang til EIB-lån: disse lande skal forevise klare fremskridt med indførelsen af retsstatsforhold, ytrings- og mediefriheden og friheden for ngo'er og i forbindelse med de milleniumudviklingsmål, der er fastsat i EU's partnerskabs- og samarbejdsaftaler. De må ikke være genstand for EU-sanktioner vedrørende krænkelser af menneskerettighederne, og de skal kunne forevise reelle fremskridt i forbindelse med menneskerettighedssituationen som krævet i Europa-Parlamentets beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien1.
______________________________________________
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0059.
Ændring 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Låneaktiviteter bør støtte EU's politiske mål om at fremme stabiliteten i området.
Ændring 10
Forslag til afgørelse
Artikel 1
Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan er berettigede til EIB-finansiering under en fællesskabsgaranti i henhold til Rådets afgørelse 2006/1016/EF.
Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan er berettigede til EIB-finansiering under en fællesskabsgaranti i henhold til Rådets afgørelse 2006/1016/EF. Uzbekistan bliver berettiget, så snart EU's sanktioner mod landet hæves.
Ændring 7
Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Garantiaftalen mellem Kommissionen og EIB i henhold til artikel 8 i Rådets afgørelse 2006/1016/EF fastlægger de nærmere bestemmelser og procedurer vedrørende fællesskabsgarantien og skal indeholde betingelser med tydelige referenceværdier med hensyn til respekt for menneskerettighederne.
Ændring 8
Forslag til afgørelse
Artikel 1 b (ny)
Artikel 1b
På grundlag af oplysningerne modtaget fra EIB skal Kommissionen årligt fremlægge en evaluering og en rapport, som skal fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet om de EIB-finansieringstransaktioner, der er gennemført i henhold til denne beslutning. Rapporten bør indeholde en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opnåelse af EU's eksterne politiske mål og navnlig til det generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten, målet om at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og overholdelse af internationale miljøaftaler, som EU eller dens medlemsstater er parter i.
Ændring 9
Forslag til afgørelse
Artikel 1 c (ny)
Artikel 1c
EIB skal sikre, at rammeaftaler mellem EIB og de pågældende lande stilles til rådighed for offentligheden, og at tilstrækkelige objektive oplysninger gives i tide, således at den får mulighed for fuldt ud at deltage i beslutningstagningen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0059.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik