Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0067(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0317/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0317/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0403

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 369kWORD 70k
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για έργα εκτός της Κοινότητας (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0172),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 181α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0182/2008),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1),

–   έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ για νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την υπόθεση C-155/07, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0317/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης 2006/1016/EΚ που επί του παρόντος εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Είναι αναγνωρισμένη ανάγκη ότι η δανειοδότηση της ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να εστιάζεται στα προγράμματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέργειας τα οποία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)
(3β) Όσον αφορά τα προγράμματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφορών, οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να είναι συνεκτικές με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τις απαιτήσεις του Κιότο, και να τους στηρίζουν, καθώς και να ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)
(3γ) Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να είναι συνεκτικές και να στηρίζουν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών περιφερειακών στόχων, και πρέπει να συμβάλλουν στον γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3δ (νέα)
(3δ) Η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μεμονωμένα έργα θα υπόκεινται σε αξιολόγηση αντικτύπου βιωσιμότητας που θα διενεργείται ανεξάρτητα από τους χρηματοδότες του έργου και την ΕΤΕπ.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η διαχείριση του χρέους, έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή συνετών μακροοικονομικών πολιτικών, και επομένως παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.
(4)  Οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η διαχείριση του χρέους, έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή συνετών μακροοικονομικών πολιτικών, και επομένως παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Θα πρέπει εντούτοις να τεθούν προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητά τους προκειμένου να δανειοδοτηθούν από την ΕΤΕπ: οι χώρες αυτές πρέπει να δείξουν σαφή πρόοδο όσον αφορά την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ελευθερίας των ΜΚΟ καθώς και όσον αφορά την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, όπως προσδιορίζεται στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας της ΕΕ. Δεν πρέπει να τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να έχουν επιτύχει πραγματική πρόοδο όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία1.
___________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0059.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Οι δανειοδοτικές πράξεις πρέπει να στηρίζουν τον στόχο της πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή της σταθερότητας στην περιοχή.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
Το Καζακστάν, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν θεωρούνται επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης, σύμφωνα με την απόφαση 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου.
Το Καζακστάν, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν θεωρούνται επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης, σύμφωνα με την απόφαση 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου. Το Ουζμπεκιστάν θα καταστεί επιλέξιμο μόλις αρθούν οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στη χώρα αυτή.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η εγγυητική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου, ορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις και τις διαδικασίες που αφορούν την κοινοτική εγγύηση και περιέχει όρους με σαφή κριτήρια αναφοράς σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή εκπονεί αξιολόγηση και υποβάλλει έκθεση, σε ετήσια βάση, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δράσεις χρηματοδότησης που υλοποιεί η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ιδιαίτερα της συμβολής στον γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στο στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1γ (νέο)
Άρθρο 1γ
Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και των ενδιαφερομένων χωρών θα διατίθενται στο κοινό και ότι θα παρέχεται επαρκής και έγκαιρη αντικειμενική ενημέρωση ώστε το κοινό να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0059.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου