Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0067(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0317/2008

Esitatud tekstid :

A6-0317/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0403

Vastuvõetud tekstid
PDF 295kWORD 61k
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel
Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0172);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 181a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0182/2008);

–   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta(1);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 2007. aasta istungil vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtus menetletavat kohtuasja C-155/07 Euroopa Parlament vs Euroopa Liidu Nõukogu;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A6-0317/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   palub komisjonil oma ettepanek tagasi võtta, juhul kui Euroopa Ühenduste Kohtus hetkel menetluses olev otsus 2006/1016/EÜ tühistatakse;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  On ilmne, et EIP laenutegevus Kesk-Aasias peaks keskenduma energiavarustuse ja transpordiprojektidele, mis vastab ka ELi energiaalastele huvidele.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)
(3b)  Energiavarustuse ja transpordiprojektide osas peaksid kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias olema kooskõlas ELi poliitiliste eesmärkidega – mitmekesistada energiaallikaid ja järgida Kyoto protokolli nõudeid – ning toetama nende eesmärkide saavutamist; need tehingud peaksid edendama keskkonnakaitset.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus)
(3c)  Kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias peaksid olema kooskõlas ELi välispoliitikaga, ka konkreetsete piirkondlike eesmärkide osas, ja seda toetama ning peaksid teenima demokraatia ja õigusriigi arendamise ning tugevdamise üldist eesmärki, nendes tehingutes tuleks austada inimõigusi ja põhivabadusi ning järgida rahvusvahelisi keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus)
(3d)  EIP peaks tagama, et konkreetsete projektide kohta koostatakse projekti rahastajatest ja EIPst sõltumatu jätkusuutlikkuse mõjuhinnang.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
(4)  Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele;
(4)  Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele. Siiski peaksid need riigid EIP laenude saamiseks täitma abikõlblikkuse eeltingimused: nad peavad näitama selgeid edusamme õigusriigi põhimõtete, sõna- ja ajakirjandusvabaduse ja valitsusväliste organisatsioonide vabaduse juurutamise ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamise osas vastavalt ELi partnerlus- ja koostöölepingutele. EL ei tohiks olla nende suhtes rakendanud sanktsioone inimõiguste rikkumise eest ja nad peaksid olema saavutanud sisulist edu inimõiguste olukorra parandamisel, nagu seda nõutakse Euroopa Parlamendi 20. veebruari 2008. aasta resolutsioonis ELi Kesk-Aasia strateegia kohta1.
___________________
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0059.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  Laenutegevus peaks toetama ELi poliitika eesmärki edendada stabiilsust piirkonnas.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1
Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan vastavad Euroopa Investeerimispanga poolse rahastamise suhtes kohaldatava ühenduse tagatise andmise tingimustele vastavalt nõukogu otsusele 2006/1016/EÜ.
Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Türkmenistan vastavad Euroopa Investeerimispanga poolse rahastamise suhtes kohaldatava ühenduse tagatise andmise tingimustele vastavalt nõukogu otsusele 2006/1016/EÜ. Usbekistan vastab kõnealustele tingimustele niipea, kui ELi sanktsioonid selle riigi vastu on tühistatud.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1a
Komisjoni ja EIP vahel sõlmitavas tagatislepingus sätestatakse vastavalt nõukogu otsuse 2006/1016/EÜ artiklile 8 ühenduse tagatise andmise üksikasjalikud tingimused ja kord ning see sisaldab selgete kriteeriumidega tingimusi inimõiguste austamise osas.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus)
Artikkel 1b
EIP-lt saadud teabe alusel peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule hinnangu ja aruande EIP finantstehingute kohta, mis on sooritatud vastavalt käesolevale otsusele. Aruandes peaks sisalduma hinnang selle kohta, kuidas EIP finantstehingud on aidanud saavutada ELi välispoliitika eesmärke ning eelkõige demokraatia ja õigusriigi arendamise ja tugevdamise üldist eesmärki ning inimõiguste ja põhivabaduste austamise eesmärki ning aidanud järgida neid rahvusvahelisi keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)
Artikkel 1c
EIP tagab, et panga ja kõnealuste liikmesriikide vahelised raamlepingud avaldatakse ja avalikkusele antakse piisavalt ning õigeaegselt objektiivset teavet, et avalikkusel oleks võimalik otsustusprotsessis täielikult osaleda.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0059.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika