Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0067(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0317/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0317/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0403

Hyväksytyt tekstit
PDF 277kWORD 65k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
Keski-Aasian maiden kelpoisuus saada rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Keski-Aasian maiden kelpoisuudesta saada rahoitusta yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tehdyn neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0172),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0182/2008),

–   ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategiasta(1),

–   ottaa huomioon Keski-Aasian maiden uutta kumppanuutta koskevan EU:n strategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 21. ja 22. päivänä kesäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevan asian C-155/07, Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0317/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   pyytää komissiota vetämään pois ehdotuksensa, jos Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa parhaillaan käsiteltävänä oleva päätös 2006/1016/EY kumotaan;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Päätösehdotus
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3a)  On yleisesti tunnustettua, että EIP:n olisi Keski-Aasiassa keskitettävä luotonantonsa energiahuolto- ja energian kuljetushankkeisiin, jotka edistävät myös EU:n etuja energia-alalla.
Tarkistus 2
Päätösehdotus
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3b)  Energiahuoltoa ja liikennettä koskevien hankkeiden osalta Keski-Aasiassa toteutettavien EIP:n rahoitusoperaatioiden olisi oltava yhdenmukaisia energianlähteiden monipuolistamista ja Kioton pöytäkirjan vaatimusten noudattamista koskevien EU:n poliittisten tavoitteiden kanssa ja niiden olisi tuettava kyseisten tavoitteiden saavuttamista sekä edistettävä ympäristönsuojelua.
Tarkistus 3
Päätösehdotus
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3c)  Kaikkien Keski-Aasiassa toteutettavien EIP:n rahoitusoperaatioiden olisi oltava yhdenmukaisia EU:n ulkopolitiikan kanssa ja niiden olisi tuettava kyseistä politiikkaa, myös erityisiä alueellisia tavoitteita, ja operaatioiden olisi myös edistettävä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamisen kehittämistä ja vahvistamista koskevaa yleistä tavoitetta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista koskevaa tavoitetta sekä niiden kansainvälisten ympäristöä koskevien sopimusten noudattamista, joiden osapuolia Euroopan yhteisö tai sen jäsenvaltiot ovat.
Tarkistus 4
Päätösehdotus
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)
(3d)  EIP:n olisi varmistettava, että yksittäisille hankkeille tehdään hankevastaavista ja EIP:sta riippumaton kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi.
Tarkistus 5
Päätösehdotus
Johdanto-osan 4 kappale
Keski-Aasian maiden makrotaloudelliset olosuhteet ja erityisesti ulkoisen rahoitusaseman ja velanhoidon tilanne ovat kohentuneet viime vuosina vahvan taloudellisen kasvun ja varovaisen makrotalouspolitiikan ansiosta, ja sen vuoksi niille olisi voitava myöntää EIP:n rahoitusta.
(4)  Keski-Aasian maiden makrotaloudelliset olosuhteet ja erityisesti ulkoisen rahoitusaseman ja velanhoidon tilanne ovat kohentuneet viime vuosina vahvan taloudellisen kasvun ja varovaisen makrotalouspolitiikan ansiosta, ja sen vuoksi niille olisi voitava myöntää EIP:n rahoitusta. EIP:n lainojen kelpoisuusedellytyksille olisi kuitenkin asetettava seuraavia ennakkoehtoja: kyseisten maiden on osoitettava, että selkeää edistymistä on tapahtunut oikeusvaltion periaatteen, sanan- ja lehdistönvapauden, kansalaisjärjestöjen vapauden ja vuosituhannen kehitystavoitteiden vakiinnuttamisessa EU:n kumppanuus- ja yhteistyösopimusten mukaisesti. Niihin ei pitäisi olla kohdistettu EU:n sanktioita ihmisoikeusloukkauksista ja niiden pitäisi olla todellakin parantanut ihmisoikeustilannettaan, kuten Euroopan parlamentin EU:n Keski-Aasian strategiasta 20. helmikuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa vaaditaan.1
___________________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0059.
Tarkistus 6
Päätösehdotus
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5a)  Luotonannolla olisi tuettava EU:n poliittista tavoitetta edistää alueen vakautta.
Tarkistus 10
Päätösehdotus
1 artikla
Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan ovat kelpoisia saamaan yhteisön takuun piiriin kuuluvaa EIP:n rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla.
Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan ja Turkmenistan ovat kelpoisia saamaan yhteisön takuun piiriin kuuluvaa EIP:n rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla. Uzbekistan on kelpoinen saamaan rahoitusta, kun maan vastaiset EU:n pakotteet kumotaan.
Tarkistus 7
Päätösehdotus
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Komission ja EIP:n välisessä takuusopimuksessa on neuvoston päätöksen 2006/1016/EY 8 artiklan mukaisesti vahvistettava yhteisön takuuta koskevat yksityiskohtaiset määräykset ja menettelyt ja siihen on sisällytettävä ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia selkeitä kriteerejä koskevia ehtoja.
Tarkistus 8
Päätösehdotus
1 b artikla (uusi)
1 b artikla
Komission on EIP:ltä saatujen tietojen perusteella laadittava tämän päätöksen nojalla toteutetuista EIP:n rahoitusoperaatioista vuosittainen arviointi ja vuosittainen kertomus, jotka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen olisi sisällytettävä arvio EIP:n rahoitustoimien osuudesta EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti niiden osuudesta demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen yleistavoitteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tavoitteen saavuttamisessa sekä kansainvälisten ympäristösopimusten, joissa Euroopan unioni tai sen jäsenvaltiot ovat osallisia, noudattamisesta.
Tarkistus 9
Päätösehdotus
1 c artikla (uusi)
1 c artikla
EIP:n on varmistettava, että pankin ja kyseisten maiden väliset puitesopimukset julkistetaan ja että annetaan ajoissa riittävästi objektiivista tietoa, jotta ne voivat osallistua päätöksentekoprosessiin täysimääräisesti.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0059.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö