Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0067(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0317/2008

Pateikti tekstai :

A6-0317/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0403

Priimti tekstai
PDF 377kWORD 68k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 4 d. - Briuselis
Centrinės Azijos šalių atitiktis reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0172),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 181a straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0182/2008),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą ES strategiją dėl naujos partnerystės su Vidurine Azija,

–   atsižvelgdamas į bylą C–155/07, Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą, nagrinėjamą Europos Bendrijų Teisingumo Teisme,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A6–0317/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą, remiantis EB sutarties 250 straipsnio 2 dalimi;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą, jei šiuo metu Europos Bendrijų Teisingumo Teisme nagrinėjamas Sprendimas 2006/1016/EB bus panaikintas;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Pripažinta, kad EIB paskolos Centrinėje Azijoje turi būti pirmiausiai skirtos energijos tiekimo ir energijos transportavimo projektams, kurie taip pat atitinka ES interesus energetikos srityje.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  Vykdant su energijos tiekimo ir transportavimo projektais susijusias EIB finansavimo operacijas Centrinėje Azijoje turėtų būti nepažeidžiami ir remiami ES politikos tikslai diversifikuoti energijos šaltinius, laikytis Kioto reikalavimų ir stiprinti aplinkos apsaugą.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  Vykdant visas EIB operacijos Centrinėje Azijoje turėtų būti laikomasi ES išorės politikos ir ji turėtų būti remiama, įskaitant specialius regioninius tikslus, taip pat turėtų būti prisidedama prie bendro tikslo vystyti ir stiprinti demokratiją bei teisinės valstybės principus, gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei laikytis tarptautinių susitarimų aplinkos srityje, kurių šalimi yra Europos bendrija arba jos valstybės narės.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(3d)  EIB turėtų užtikrinti, kad konkretiems projektams būtų taikomas poveikio tvarumui įvertinimas, kuris turėtų būti atliktas nepriklausomai nuo projekto rėmėjų ir EIB.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
Centrinės Azijos šalių makroekonominės sąlygos, ypač išorės finansų ir skolos tvarumo padėtis, pastaraisiais metais pagerėjo dėl didelio ekonomikos augimo ir protingos makroekonominės politikos, todėl joms turėtų būti suteikta galimybė gauti EIB finansavimą;
Centrinės Azijos šalių makroekonominės sąlygos, ypač išorės finansų ir skolos tvarumo padėtis, pastaraisiais metais pagerėjo dėl didelio ekonomikos augimo ir protingos makroekonominės politikos, todėl joms turėtų būti suteikta galimybė gauti EIB finansavimą. Nepaisant to, joms taip pat turėtų būti nustatytos išankstinės sąlygos EIB paskoloms gauti: šios šalys turi parodyti, kad pasiekė akivaizdžios pažangos kuriant teisinę valstybę, žodžio ir žiniasklaidos, taip pat nevyriausybinių organizacijų laisvę bei siekiant tūkstantmečio vystymosi tikslų, kaip nurodyta ES partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose. Joms neturėtų būti taikomos ES sankcijos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir jos turėtų būti padariusios tikrą pažangą žmogaus teisių srityje, kaip reikalaujama 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu1.
___________________
Priimti tekstai, P6_TA(2008)0059.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Teikiant paskolas turėtų būti remiamas ES politikos tikslas skatinti stabilumą regione.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas atitinka reikalavimus EIB finansavimui pagal Bendrijos garantiją gauti pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB.
Kazachstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas ir Turkmėnistanas atitinka reikalavimus EIB finansavimui pagal Bendrijos garantiją gauti pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB. Uzbekistanas atitiks šiuos reikalavimus, kai tik bus panaikintos šaliai taikomos ES sankcijos.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Komisijos ir EIB susitarime dėl garantijos, kaip numatyta Tarybos sprendimo 2006/1016/EB 8 straipsnyje, išdėstomos su Bendrijos garantija susijusios išsamios nuostatos ir tvarka, taip pat nurodomi reikalavimai su aiškiais vertinimo kriterijais, susijusiais su žmogaus teisių laikymusi.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)
1b straipsnis
Remdamasi informacija, gauta iš EIB, Komisija kasmet atlieka vertinimą ir parengia Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiamą ataskaitą apie EIB finansavimo operacijas, atliktas pagal šį sprendimą. Ataskaitoje turėtų būti pateikiamas įvertinimas, kaip, atliekant EIB finansinės operacijas, prisidedama prie ES išorės politikos tikslų įgyvendinimo, ypač prie bendro demokratijos ir teisinės valstybės vystymo ir stiprinimo tikslo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms tikslo, taip pat prie tarptautinių aplinkos apsaugos susitarimų, kurių šalimi yra Europos bendrija arba jos valstybės narės, laikymosi.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)
1c straipsnis
EIB užtikrina, kad bendrieji EIB ir atitinkamų šalių susitarimai būtų viešai paskelbti ir kad visuomenė laiku gautų tinkamą ir objektyvią informaciją tam, kad ji turėtų galimybę visapusiškai dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0059.

Teisinė informacija - Privatumo politika