Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0067(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0317/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0317/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0403

Pieņemtie teksti
PDF 374kWORD 66k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris - Brisele
Vidusāzijas valstu atbilstība saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Vidusāzijas valstu atbilstību saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0172),

–   ņemot vērā EK līguma 181.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0182/2008),

–   ņemot vērā 2008. gada 20. februāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju(1),

–   ņemot vērā rezolūciju par ES stratēģiju jaunai partnerībai ar Vidusāziju, ko Eiropadome pieņēma 2007. gada 21. un 22. jūnija sanāksmē,

–   ņemot vērā Lietu C-155/07 Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi, kuru izskata Eiropas Kopienu Tiesa,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6-0317/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   aicina Komisiju atsaukt priekšlikumu, ja tiks atcelts Lēmums 2006/1016/EK, kuru pašlaik izskata Eiropas Kopienu Tiesa;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Ir konstatēts, ka EIB aizdevumi Vidusāzijā galvenokārt jāizsniedz energoapgādes un enerģijas transporta projektiem, kas atbilst arī ES interesēm enerģētikas jomā.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)  Attiecībā uz energoapgādes un transporta projektiem EIB finansēšanas darbībām Vidusāzijā jāatbilst ES politikas mērķiem saistībā ar enerģijas avotu diversifikāciju un Kioto protokola prasībām, kā arī vides aizsardzības uzlabošanu, un jāatbalsta šie mērķi.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)
(3c)  Visām EIB finansēšanas darbībām Vidusāzijā jāatbilst ES ārpolitikai un jāatbalsta šī politika, tostarp īpaši reģionālie mērķi, kā arī jāpalīdz īstenot vispārējo uzdevumu saistībā ar demokrātijas un tiesiskuma ieviešanu un stiprināšanu, jāatbalsta cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas mērķis, kā arī jāsekmē to starptautisko nolīgumu izpilde vides jomā, kuros Kopiena vai dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)
(3d)  EIB būtu jānodrošina, ka individuāli projekti tiek pakļauti ietekmes novērtējumam attiecībā uz ilgtspējību, ko veic neatkarīgi no projekta sponsoriem un EIB.
Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
Vidusāzijas valstu makroekonomiskā situācija (īpaši ārējās finanses un parāda ilgtspējība) pēdējos gados ir uzlabojusies, pateicoties spēcīgai ekonomiskai izaugsmei un piesardzīgai makroekonomikas politikai, un tāpēc šīm valstīm būtu jādod iespēja piekļūt EIB finansējumam.
Vidusāzijas valstu makroekonomiskā situācija (īpaši ārējās finanses un parāda ilgtspējība) pēdējos gados ir uzlabojusies, pateicoties spēcīgai ekonomiskai izaugsmei un piesardzīgai makroekonomikas politikai, un tāpēc šīm valstīm būtu jādod iespēja piekļūt EIB finansējumam. Tomēr būtu jāparedz priekšnosacījumi to atbilstībai EIB aizdevumu saņemšanai. Šīm valstīm ir jāparāda, ka tiek panākti uzlabojumi tiesiskuma, kā arī vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvības un NVO brīvības ieviešanā un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā, kā noteikts ES partnerības un sadarbības nolīgumos. Tām nedrīkst būt piemērotas Eiropas Savienības sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem un tām vajadzētu būt panākušām reālus uzlabojumus cilvēktiesību jomā, kā prasīts Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūcijā par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju1.
___________________
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0059.
Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Aizdevumu izsniegšanai ir jāatbalsta ES politikas mērķis veicināt stabilitāti reģionā.
Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
1. pants
Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna ir tiesīgas saņemt EIB finansējumu ar Kopienas garantiju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK.
Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna un Turkmenistāna ir tiesīgas saņemt EIB finansējumu ar Kopienas garantiju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK. Uzbekistāna kļūs tiesīga saņemt finansējumu, tiklīdz tiks atceltas ES sankcijas pret šo valsti.
Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
EIB un Komisijas noslēgtajā garantijas nolīgumā, kas paredzēts Padomes Lēmuma 2006/1016/EK 8. pantā, iekļauj sīki izklāstītus noteikumus un procedūras attiecībā uz Kopienas garantiju un nosacījumus, kuros izvirzīti skaidri kritēriji attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
1.b pants (jauns)
1.b pants
Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko tā saņem no EIB, ik gadu sagatavo novērtējumu un ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo lēmumu. Ziņojumā jānovērtē EIB finansēšanas darbību ieguldījums ES ārpolitikas mērķu sasniegšanā un it īpaši tas, kā tas palīdz īstenot vispārējo mērķi saistībā ar demokrātijas un tiesiskuma ieviešanu un stiprināšanu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un to starptautisko nolīgumu izpildi vides jomā, kuros Kopiena vai dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses.
Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
1.c pants (jauns)
1.c pants
EIB nodrošina, ka pamatnolīgumus starp banku un attiecīgajām valstīm dara pieejamus sabiedrībai un ka savlaicīgi tiek nodrošināta atbilstoša un objektīva informācija, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0059.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika