Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0067(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0317/2008

Ingivna texter :

A6-0317/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0403

Antagna texter
PDF 308kWORD 60k
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
Berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2008 om förslaget till rådets beslut om berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0172),

–   med beaktande av artikel 181a i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0182/2008),

–   med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien(1),

–   med beaktande av EU-strategin för ett nytt partnerskap med Centralasien som antogs av Europeiska rådet den 21–22 juni 2007,

–   med beaktande av mål C-155/07, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, som för närvarande är anhängigt vid EG-domstolen,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6-0317/2008), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Kommissionen uppmanas att dra tillbaka sitt förslag om beslut 2006/1016/EG, som för närvarande är anhängigt vid domstolen, skulle ogiltigförklaras.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Det har konstaterats att EIB:s utlåningsverksamhet i Centralasien måste fokusera på energiförsörjning och energitransportprojekt som även gynnar EU:s intressen på energiområdet.
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)
(3b)  När det gäller projekt för energiförsörjning och transporter bör EIB:s finansieringsverksamhet i Centralasien vara förenlig med och stödja EU:s politiska mål att diversifiera energikällor samt Kyotokraven, och förbättra miljöskyddet.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt)
(3c)  EIB:s finansieringsverksamhet i Centralasien bör vara förenlig med och stödja EU:s externa politik, inklusive särskilda regionala mål, samt bidra till det allmänna målet att utveckla och konsolidera demokratin och rättsstatsprincipen, målet att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och att följa internationella miljöavtal som Europeiska gemenskapen eller dess medlemsstater har undertecknat.
Ändring 4
Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt)
(3d)  EIB bör se till att enskilda projekt genomgår en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling som görs oberoende av projektets sponsorer och EIB.
Ändring 5
Förslag till beslut
Skäl 4
(4)  De rådande makroekonomiska förhållandena i de centralasiatiska länderna, och särskilt betalningsbalanssituationen och skuldsättningens hållbarhet, har de senaste åren förbättrats som ett resultat av en stark ekonomisk tillväxt och ansvarsfull ekonomisk politik, och länderna bör därför ges tillgång till finansiering från EIB.
(4)  De rådande makroekonomiska förhållandena i de centralasiatiska länderna, och särskilt betalningsbalanssituationen och skuldsättningens hållbarhet, har de senaste åren förbättrats som ett resultat av en stark ekonomisk tillväxt och ansvarsfull ekonomisk politik, och länderna bör därför ges tillgång till finansiering från EIB. Det bör emellertid finnas villkor för att de ska vara behöriga för lån från EIB – länderna måste uppvisa klara framsteg i införandet av rättsstatsprincipen, yttrandefriheten, mediefrihet, frihet för icke-statliga organisationer och i uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen i enlighet med EU:s partnerskaps- och samarbetsavtal. De bör inte vara föremål för sanktioner för brott mot de mänskliga rättigheterna och de bör ha gjort verkliga framsteg beträffande människorättssituationen enligt vad som krävs i Europaparlamentets resolution av den 20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien1.
____________________
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0059.
Ändring 6
Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Låneverksamheten bör stödja EU:s politiska mål att främja stabiliteten i regionen.
Ändring 10
Förslag till beslut
Artikel 1
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ska vara berättigade till EIB-finansiering inom ramen för gemenskapsgarantin i enlighet med rådets beslut 2006/1016/EG.
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Turkmenistan ska vara berättigade till EIB-finansiering inom ramen för gemenskapsgarantin i enlighet med rådets beslut 2006/1016/EG. Uzbekistan kommer att vara berättigat till finansiering så snart som EU:s sanktioner mot landet hävs.
Ändring 7
Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
I garantiavtalet mellan kommissionen och EIB, enligt artikel 8 i rådets beslut 2006/1016/EG, ska de detaljerade bestämmelser och förfaranden som gäller för gemenskapens garantier fastställas och avtalet ska innehålla villkor med tydliga normer avseende respekten för mänskliga rättigheter.
Ändring 8
Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)
Artikel 1b
På grundval av information från EIB bör kommissionen årligen göra en utvärdering och en rapport som skickas till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansieringsverksamhet enligt detta beslut. Rapporten bör inbegripa en utvärdering av vilket bidrag EIB:s finansiella transaktioner ger till målen för EU:s utrikespolitik, och särskilt det övergripande målet att befästa demokratin och rättsstatsprincipen, målet att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och iaktta internationella miljöavtal som ingåtts av Europeiska gemenskapen eller dess medlemsstater.
Ändring 9
Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)
Artikel 1c
EIB ska se till att ramavtalen mellan banken och de berörda länderna görs tillgängliga för allmänheten och att korrekt och läglig objektiv information görs tillgänglig för att de ska kunna ta aktiv del i beslutsprocessen.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0059.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy