Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0377/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

Přijaté texty
PDF 238kWORD 74k
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel
Rozvojové cíle tisíciletí - Cíl 5: zlepšit zdraví matek
P6_TA(2008)0406RC-B6-0377/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 o zhodnocení dosažených výsledků rozvojových cílů tisíciletí v oblasti mateřské úmrtnosti před summitem OSN dne 25. září 2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí, jež byly přijaty na summitu tisíciletí OSN v září roku 2000,

-   s ohledem na Akční program EU pro rozvojové cíle tisíciletí, kterým se zabývala Evropská rada v červnu 2008 a jeho klíčové milníky do roku 2010,

-   s ohledem na schůzku na vysoké úrovni, která se má konat v sídle OSN v New Yorku dne 25. září 2008 o rozvojových cílech tisíciletí,

-   s ohledem na zprávu Komise o rozvojových cílech tisíciletí EU pro období 2000–2004 (SEC(2005)456),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2004, v nichž Evropská unie v plném rozsahu potvrdila svůj závazek splnit rozvojové cíle tisíciletí a zajistit soudržnost politiky,

-   s ohledem na Deklaraci práv dítěte, kterou OSN ze dne 20. listopadu 1959, podle níž "se [dítěti] i jeho matce poskytuje zvláštní péče a ochrana včetně přiměřené péče v době před jeho narozením a po něm", a s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, podle níž smluvní strany "[poskytnou] odpovídající [péči] matkám před i po porodu",

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce" (KOM(2007)0100),

-   s ohledem na společnou strategii Afrika–EU, která byla přijata na vrcholné schůzce EU-Afrika v Lisabonu v roce 2007,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce(1),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí(2) a ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty(3),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 17.listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku(4) a ze dne 25. října 2007 o současných vztazích mezi EU a Afrikou(5),

-   s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijaté v Pekingu a na následné závěrečné dokumenty přijaté při příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking +5 a Peking +10, které se týkají dalších kroků a iniciativ pro provádění Pekingské deklarace ze dne 10. června 2000 a akční platformy ze dne 11. března 2005,

-   s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: "Evropský konsensus" (Evropský konsensus o rozvoji)(6) a na Evropský konsensus o humanitární pomoci(7),

-   s ohledem na výroční zprávy Populačního fondu OSN (UNFPA) o stavu světové populace s názvem "Slib rovnosti: rovnost mezi ženami a muži, reprodukční zdraví a rozvojové cíle tisíciletí" z roku 2005 a "Cesta za nadějí: ženy a mezinárodní migrace" z roku 2006,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI))(8),

-   s ohledem na Protokol o právech žen v Africe připojený k Africké listině lidských a občanských práv, známý též jako "Maputský protokol", který vstoupil v platnost dne 25. listopadu 2005, a na akční plán z Maputa pro uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv na období let 2007–2010, který byl přijat na zvláštním zasedání konference ministrů zdravotnictví Africké unie v září roku 2006,

-   s ohledem na Mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se v září roku 1994 konala v Káhiře, na konečný akční program přijatý v Káhiře a na následující závěrečné dokumenty přijaté v roce 1999 při příležitosti zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN o dalších opatřeních k provedení akčního programu ICPD (ICPD+5),

-   s ohledem na bruselský akční rámec a doporučení o zdraví pro udržitelný rozvoj, které bylo přijato na 1. zasedání ministrů zdravotnictví africké, karibské a tichomořské skupiny zemí (AKT) v Bruselu v říjnu roku 2007,

-   s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který vstoupil v platnost dne 3. ledna 1976, a zejména na článek 12 tohoto paktu,

-   s ohledem na obecnou poznámku č. 14 Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva k článku 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech – právo na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 3. září 1981,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že zdraví matek (rozvojový cíl tisíciletí č. 5) je oblastí, která v rámci plnění rozvojových cílů tisíciletí vykazuje nejmenší pokrok, a proto nebude s největší pravděpodobností do roku 2015 splněn, a to zejména v subsaharské Africe a jižní Asii,

B.   vzhledem k tomu, že každoročně během těhotenství nebo při porodu umírá více než půl milionu žen a že k 99 % těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že se tato úmrtnost v subsaharské Africe za posledních 20 let takřka nezměnila, neboť roční míra úmrtnosti byla v této oblasti snížena o pouhých 0,1 %, a místní ženy jsou tak vystaveny celoživotnímu riziku úmrtí v průběhu těhotenství a při porodu v poměru jedna ku šestnácti; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost je nejdramatičtějším ukazatelem celosvětové nerovnosti v oblasti zdraví,

C.   vzhledem k tomu, že praxe a průzkum v oblasti mateřské úmrtnosti odhaluje, že kromě geografické nerovnosti závisí rozdíly v míře mateřské úmrtnosti na finanční situaci, rase a etnické příslušnosti, bydlišti ve městě či na venkově, úrovni gramotnosti a dokonce jazykovém nebo náboženském rozdělení v rámci zemí, včetně průmyslově vyspělých zemí, kde tento rozdíl představuje největší rozpor ve statistikách zdraví obyvatelstva,

D.   vzhledem k tomu, že skupina G8 odsouhlasila balíček opatření v oblasti zdravotnictví, která v Africe pomohou přijmout a vyškolit 1,5 milionu zdravotníků a 80 % matkám tak při porodu zajistí odbornou asistenci; vzhledem k tomu, že součástí balíčku je i závazek zvýšit v 36 afrických zemí s kritickým nedostatkem zdravotníků jejich počet tak, aby na 1000 lidí připadalo 2,3 pracovníka; vzhledem k tomu, že se však nehovoří o vyčlenění 10 miliard USD, což je podle aktivistů z řad občanské společnosti každoročně nezbytná částka k záchraně životů šesti milionů matek a dětí,

E.   vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost a nemocnost představuje naléhavý celosvětový problém: podle odhadů zemře každý rok během porodu přibližně 536 000 žen, přičemž každá dvacátá žena navíc prodělá vážné komplikace, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl, či k celoživotnímu postižení,

F.   vzhledem k tomu, že ženy umírají během těhotenství a při porodu ze zjevných důvodů – příčiny mateřské úmrtnosti jsou zřejmé a známé stejně jako opatření, která by tomu mohla zabránit,

G.   vzhledem k tomu, že příčiny mateřské úmrtnosti by mohly být odstraněny poskytováním bezpečné péče matkám, dostupností účinné antikoncepce a zákonným bezpečným prováděním umělého přerušení těhotenství,

H.   vzhledem k tomu, že mateřské úmrtnosti lze zabránit zlepšením přístupu k metodám plánování rodičovství a přijetím těchto metod, zpřístupněním bezpečné a kvalitní péče o matky a poskytováním této péče zejména v průběhu těhotenství a při porodu, poskytováním pohotovostní porodnické péče a poporodní péče a zlepšováním zdraví a výživy žen a jejich postavení ve společnosti,

I.   vzhledem k tomu, že tento preventivní přístup má mimo jiné za cíl naučit ženy a zdravotní pracovníky rozpoznávat komplikace v těhotenství a při porodu a nabádat ženy k vyhledání potřebné péče, vybudovat síť odpovídajících zdravotnických zařízení, k nimž se bude možné dostat během přiměřené doby v závislosti na místní infrastruktuře a dopravě, a zajistit, aby v těchto nedalekých zdravotnických zařízeních poskytoval potřebnou péči školený personál, aby tato zařízení byla účinně řízena a zásobována elektřinou, vodou a lékařským materiálem a aby byla dostupná i na venkově,

J.   vzhledem k tomu, že úmrtí matek, kterým lze zabránit, představují porušení práva žen a dívek na život stanovená v četných mezinárodních závazcích v oblasti lidských práv, včetně Všeobecné deklarace lidských práv OSN, a že příčiny mateřské úmrtnosti a nemocnosti mohou zahrnovat také porušování jiných lidských práv, včetně práva na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a práva na nediskriminační přístup k základní zdravotní péči,

K.   vzhledem k tomu, že právo na sebeurčení v souvislosti se sexuálním životem a reprodukcí zahrnuje právo dobrovolně uzavřít sňatek, založit rodinu a navázat sexuální vztah a právo na ochranu před sexuálním násilím a nátlakem,

L.   vzhledem k tomu, že podle práva je povinností jednotlivých vlád poskytovat služby zdravotní péče či pověřit jejich poskytováním jiné subjekty, a vzhledem k tomu, že i vlády s omezenými prostředky mohou okamžitě přijmout opatření, která budou mít příznivý vliv na zdraví matek,

M.   vzhledem k tomu, že za mateřskou úmrtností a poškozením zdraví v souvislosti s porodem nelze zřejmě spatřovat praktické či strukturální nedostatky, ale spíše nedostatky symptomatické povahy v důsledku nedocenění a nízkého postavení žen, jež jsou ve společnosti všeobecně znevýhodňovány, a při zvážení toho, že v zemích se srovnatelnou úrovní hospodářského rozvoje platí, že čím vyšší postavení je ženám přiznáváno, tím nižší je výskyt případů mateřské úmrtnosti,

N.   vzhledem k tomu, že ženy jsou v době těhotenství a porodu obzvláště zranitelné kvůli různým formám diskriminace, mezi něž patří nerovné postavení žen a mužů v domácnosti, místní zvyklosti poškozující zdraví žen, násilí páchané na ženách, nedostatek možností rozhodovat o svém reprodukčním zdraví a prosadit svá práva, odmítání novorozeňat ženského pohlaví a stereotypní chápání primární úlohy ženy jako matky a pečovatelky; vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen,

O.   vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN přijalo "univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví do roku 2015" jako jeden z dílčích cílů na seznam rozvojových cílů tisíciletí, a to v rámci rozvojového cíle tisíciletí č. 5, s cílem snížit úmrtnost matek,

P.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství přislíbilo v průběhu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji nové zdroje, přičemž "reprodukčnímu zdraví" (včetně služeb v oblasti plánovaného rodičovství a zdraví matek) přiznalo v rámci úsilí o mezinárodní rozvoj ústřední postavení;

Q.   vzhledem k tomu, že místo zvýšení finanční podpory je nyní celková dotace na plánované rodičovství mnohem nižší než v roce 1994, kdy ze 723 milionů USD v roce 1995 klesla na 442 milionů USD v roce 2004 v absolutních hodnotách dolaru,

R.   vzhledem k tomu, že v zájmu důsledného plnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 EU pravidelně přijímá závazky – naposledy ve výše zmíněném Akčním programu EU pro rozvojové cíle tisíciletí,

S.   vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti tohoto problému a porušování lidských práv zůstávají služby v oblasti péče o zdraví matky na okraji programu mezinárodního společenství, které se zaměřuje na intervence vůči konkrétním onemocněním, což odsunulo problematiku mateřské úmrtnosti do pozadí, a vzhledem k tomu, že vysoký výskyt případů HIV přispívá ke stagnaci a zaostávání vývoje směřujícího k snížení výskytu případů mateřské úmrtnosti a nemocnosti,

1.   vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že mateřská úmrtnost (v rámci rozvojového cíle tisíciletí č. 5) je jediným z těchto cílů, u kterého nejenže nebyl od roku 2000 zaznamenán žádný pokrok, a to zejména v subsaharské Africe a jižní Asii, ale současné údaje se dokonce shodují s počtem případů zaznamenaným před 20 lety;

2.   konstatuje, že ke zlepšování zdraví matek (rozvojový cíl tisíciletí č. 5), přispívá kromě vzdělávání výrazně také posílení pravomocí žen;

3.   vyzývá Radu a Komisi, aby před zasedáním OSN na vysoké úrovni, kde se budou projednávat rozvojové cíle tisíciletí, učinila prioritou opatření, která povedou ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5;

4.   vyzývá Radu a Komisi, aby snížily rozdíly v počtu výskytů mateřské úmrtnosti mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi tím, že zvýší investice a přijmou opatření zaměřená na zlepšení lidských zdrojů ve zdravotnictví, dále zvýší finanční prostředky a přijmou ambicióznější závazky s cílem posílit systémy zdravotnictví a základní zdravotnickou infrastrukturu a vyčlení prostředky na sledování a dohled, poskytování základní veřejné zdravotní péče, opatření na úrovni komunit a další nezbytná podpůrná opatření;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby zvýšily úsilí v boji za předcházení mateřské úmrtnosti a nemocnosti tím, že budou rozvíjet, provádět a pravidelně hodnotit "plány činnosti" a akční plány zmírňování celosvětového problému mateřské úmrtnosti a nemocnosti, které zaujmou systematický přístup založený na rovnosti a uznávání lidských práv, jenž bude vhodně podpořen a usnadněn silnými institucionálními mechanismy a finanční podporou;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily opatření týkající se zdravotních služeb pro matky v rámci primární zdravotní péče, jež budou založena na přijímání informovaných rozhodnutí, vzdělávání v oblasti bezpečného mateřství, odborné a účinné prenatální péči, programech o výživě matek, náležité porodní asistenci, která omezí příliš četné porody císařským řezem a poskytne první pomoc při porodních komplikacích, a dále na poradenských službách pro komplikace v těhotenství, při porodu a potratu, na poporodní péči a plánovaném rodičovství;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby podporovala přístup všech žen k informacím o pohlavním a reprodukčním zdraví a příslušné zdravotní péči;

8.   vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly a rozvíjely již zavedené ukazatele a kritéria pro snížení mateřské úmrtnosti (včetně dotací z veřejné rozvojové pomoci) a aby zavedly mechanismy dohledu a odpovědnosti, jež by umožnily neustálé zlepšování stávajících politik a programů;

9.   vyzývá Radu a Komisi, aby zaručily, že služby reprodukční zdravotní péče budou finančně dostupné, přístupné a kvalitní, a aby politikám a programům v oblasti mateřské úmrtnosti věnovaly maximální dostupné zdroje;

10.   vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily shromáždění spolehlivých a aktuálních údajů, které by byly k dispozici při provádění opatření zaměřených na snižování mateřské úmrtnosti a nemocnosti;

11.   vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily školení, vytvoření kapacit a infrastruktury pro dostatečný počet odborných porodních asistentů, a tím i jejich dostupnost pro všechny těhotné ženy a dívky, a aby zajistily, že plány činnosti a vnitrostátní akční plány tento cíl zohlední;

12.   vyzývá k posílení vnitrostátních zdravotních programů zaměřených na testy HIV před těhotenstvím a v jeho průběhu, antiretrovirální léčbu těhotných žen, jež jsou HIV pozitivní, a opatření k prevenci HIV, jako jsou např. informační kampaně a osvěta;

13.   naléhavě vyzývá EU, aby i nadále stála v čele úsilí o prosazování práva na pohlavní a reprodukční zdraví tím, že zachová stávající úroveň financování pro provádění akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, a lituje, že v subsaharské Africe je nejvyšší úmrtnost matek, nejnižší míra používání antikoncepce na světě (19%) a že 30% všech úmrtí matek v Africe je způsobeno neodborně prováděnými potraty;

14.   je přesvědčen, že v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí, pokud jde o všeobecný přístup k službám reprodukčního zdraví do roku 2015, musí být zvýšeny finanční prostředky EU, jinak budou v důsledku těhotenství a s ním spojených zdravotních potíží umírat další ženy;

15.   vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly programy a politiky zaměřené na základní faktory zdraví, jež jsou klíčové pro předcházení mateřské úmrtnosti, jako jsou např. účast na rozhodovacích postupech týkajících se zdraví, poskytování informací o pohlavním a reprodukčním zdraví, gramotnost, výživa, nediskriminace a společenské normy pro rovnost mužů a žen;

16.   vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly na pokrok při snižování úmrtnosti matek a aktivně se účastnily celosvětových fór, např. fóra "Countdown to 2015", v jejichž rámci jsou předávány osvědčené postupy pro příslušné programy a politiky a na nichž mohou podpořit další úsilí o zlepšení situace v této oblasti;

17.   naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly finanční závazky, které přijaly v zájmu splnění rozvojových cílů tisíciletí, včetně cíle č. 5, a vyzývá předsednictví Rady, aby se ujalo iniciativy a svým příkladem zajistilo dostatečné a předvídatelné financování a znásobení úsilí o záchranu lidských životů;

18.   připomíná, že se členské státy zavázaly dosáhnout do roku 2015 toho, aby bylo na oficiální rozvojovou pomoc vynakládáno 0,7 % hrubého národního důchodu (HND), a vyzývá členské státy, jež se od tohoto cíle odchýlily, aby se v tomto ohledu více angažovaly;

19.   vyzývá země, které dosud nezavedly zákaz škodlivých praktik a tradic, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, aby tak učinily a aby podporovaly příslušné informační kampaně;

20.   žádá Komisi, aby zajistila, aby se smlouvy týkající se rozvojových cílů tisíciletí soustředily hlavně na oblast zdravotnictví a školství;

21.   vyjadřuje politování nad tím, že církve usilují o zákaz antikoncepce, neboť používání kondomů má zásadní význam pro prevenci nemocí a nechtěných těhotenství;

22.   odsuzuje "globální roubíkové pravidlo" uplatňované USA, které znemožňuje zahraničním nevládním organizacím, jež na plánované rodičovství čerpají finanční podporu z fondů USAID (Agentury USA pro mezinárodní rozvoj), používat vlastní finanční prostředky, které získají ze zdrojů mimo USA, na zákonné umělé přerušení těhotenství, zdravotní poradenství a doporučení uměle přerušit těhotenství;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, meziparlamentní unii a Výboru pro rozvojovou pomoc OECD.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0103.
(2) Úř. věst. C33 E, 9.2.2006, s. 311.
(3) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 232.
(4) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 475.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2007)0483.
(6) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1.
(8) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

Právní upozornění - Ochrana soukromí