Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0326/2008

Внесени текстове :

A6-0326/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0409

Приети текстове
PDF 288kWORD 68k
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел
Товарен транспорт в Европа
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Резолюция на Европейския парламент 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа (2008/2008(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщенията на Комисията: "Програма на ЕС за товарния транспорт: засилване на ефективността, интеграцията и устойчивостта на товарния транспорт в Европа" (COM(2007)0606), "План за действие в областта на логистиката на превоза на товари" (COM(2007)0607), "Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози" (COM(2007)0608) и "Многогодишни договори за качеството на железопътната инфраструктура" (COM(2008)0054),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност" (COM(2006)0336),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно въвеждането на Европейската система за управление на железопътния трафик/Европейската система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 29-30 ноември и 3 декември 2007 г. относно съобщението на Комисията относно "План за действие в областта на логистиката на превоза на товари", както и от 7 април 2008 г. относно съобщението на Комисията относно "Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози",

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията "Към нова култура за градска мобилност" (COM(2007)0551),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно "Към нова култура за градска мобилност"(2),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0326/2008),

A.   като има предвид, че транспортният сектор е отговорен за почти 30 % от емисиите на CO2 в ЕС – в градовете дори за 40 % – и че въпреки някои усилия, положени за техническо подобрение и иновации, между 1990 г. и 2005 г. трафикът е нараснал с 26 %, докато емисиите на CO2 в другите сектори са намалели с 10 % в резултат на значителните инвестиции (достигащи до милиарди евра);

Б.   като има предвид, че устойчивият и ефективен товарен транспорт в Европа играе жизненоважна роля за успеха и конкурентоспособността на икономиката, за посрещане на потребителското търсене и за създаването на значителен брой работни места и благосъстояние за европейските граждани;

В.   като има предвид, че товарният транспорт се предвижда да нарасне с около 50 % (в тонкилометри (ткм)) между 2000 г. и 2020 г., както се прогнозира в Бялата книга на Комисията'Европейската транспортна политика до 2010 г.: време за вземане на решения" (COM(2001)0370) и че между 1995 г. и 2005 г. товарният транспорт е нараствал с около 30 % по-бързо от БВП; като има предвид, в допълнение, че в сравнение с другите видове транспорт, общото нарастване в товарния транспорт до голяма степен се дължи на разрастването на автомобилния и въздушен транспорт;

Г.   като има предвид, че решения в полза на по-устойчиви и по-ефективни логистични системи и системи за товарен транспорт, а така също и в полза на комбинираното включване на всички видове транспорт, ще доведат не само до подобряване на икономиката и сигурността, но ще удовлетворят и целите на ЕС в областта на изменението на климата и спестяването на енергия, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.;

Д.   като има предвид, че за да отговорят на тези изисквания, държавите-членки следва, в настоящия контекст на недостатъчно бюджетни средства, да определят редица съгласувани приоритети, да концентрират своите ресурси в ограничен брой мерки в полза на устойчивостта и интермодалността на товарния транспорт и да вземат под внимание чувствителните региони;

Е.   като има предвид, че европейската мрежа от коридори следва да бъде развита по-добре, при което се изхожда от съществуващите мрежа и съществуващите структури и технологии, и че следва в нея също да се включат "зелените коридори" за всички видове товарен транспорт, заедно с амбициозни устойчиви екологични критерии;

Ж.   като има предвид, че целта на горепосочения план за действие в областта на логистиката на превоза на товари трябва да бъде улесняването на дейностите в областта на товарния транспорт в Европа и осигуряването на ползи за всички европейски дружества и за европейската конкурентоспособност като цяло;

1.  Подчертава, че европейските системи за товарен транспорт трябва да преодолеят неотложни предизвикателства, за да се постигне по-ефективна интеграция и устойчиво развитие на товарния транспорт в Европа, като допринесат по-интензивно за повишена мобилност, енергийна ефективност, намаляване на потреблението на течни горива и емисиите–замърсители, както и на външните разходи, и затова приветства гореспоменатите съобщения на Комисията и заключенията на Съвета; поощрява Комисията, държавите-членки и промишленият сектор да подпомагат за в бъдеще една политика за товарния транспорт, която е по-устойчива с оглед на мобилността за околната среда, климата, икономиката, сигурността и социалните интереси, като насърчават прилагането на по-ефективни логистични системи в един разширен Европейски съюз, като част от процеса на постепенна интеграция на приоритетни трансгранични коридори за железопътен превоз на товари, на възлови точки и на конвенционални мрежи, и като насърчават принципа "потребителят и замърсителят плащат" по отношение на всички видове транспорт;

2.  Подкрепя позицията на Комисията, че съмодалността и интермодалността продължават да бъдат ключови фактори в създаването на устойчив и ефективен товарен транспорт в Европа;

3.  Изтъква все пак, че компетентностите и средствата на ЕС за подобряване на пазарите за товарен транспорт са ограничени; отбелязва, че ключови части от мрежата вече се използват в пълна степен; поради тази причина настоятелно призовава транспортните министри, отговорни за основните европейски коридори да се заемат с въпроса за инвестициите в инфраструктурата и най-малкото да постигнат съгласие относно координацията на техните национални планове за инвестиции по отношение на съответните коридори;

4.  Изразява убедеността си, че логистиката на градския товарен транспорт изисква специален подход; надява се, че дебатът относно посочената по-горе зелена книга относно градската мобилност, заедно с Плана за действие в областта на логистиката на превоза на товари могат да доведат до обмен на добри практики между градовете, с цел да бъдат намерени устойчиви начини за превоза на доставки до градовете;

5.  Изисква от Комисията да предложи, не по-късно от края на 2008 г., програма за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки, отговорни за проектите в тази област, както и да способства за и да оцени решения във връзка със съществуващите препятствия, като обърне специално внимание на превоза на стоки и отчете добавената стойност на логистичния фактор;

6.  Подкрепя идеята за мрежи, предназначени за превоз на стоки, които следва да използват съществуващите конвенционални мрежи на трафик, освободени в резултат на развитието на високоскоростните влакове;

7.  Подчертава, че мрежата за железопътни товари следва да се опира на коридорите за превоз на товари, които в най-голяма степен са съобразени с пазара, като се вземат предвид съществуващите коридори в рамките на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) (т.е. да бъде разширена според потребностите, така че да обхваща конкретни области, които генерират особено интензивен трафик, напр. пристанищата); счита, че следва да бъдат определени "координатори на високо равнище относно коридорите", в случаите, в които това още не е сторено; призовава Европейската железопътна агенция, в ролята й на системен орган за ERTMS, да осигури оперативната съвместимост на тези маршрути;

8.  Очаква, че Комисията ще определи "зелените коридори" като проекти, които да бъдат образец за мобилност и интермодалност, насочени към преминаването към по-благоприятни за околната среда видове транспорт, с цел намаляване на общия брой произшествия, претоварванията, шума, токсичното и нетоксичното замърсяване на въздуха на местно равнище, емисиите на CO2, разхода на ландшафт и енергия, както и повишаване на използването на възобновяеми енергийни източници (най-вече на вятърна и слънчева енергия) в съответствие със законодателството на ЕС, неговите цели и интелигентните транспортни системи;

9.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да предлагат, в тази връзка, по-силни стимули за насърчаване на екологичната съвместимост на всички видове транспорт и да подпомагат оптималното им комбиниране, така че да се гарантира минимално въздействие върху околната среда, преди всичко в "зелените коридори";

10.  Предлага да се подпомогне интеграцията на регионалното планиране, производствените процеси и пазарната структура – включително избягването на ненужния транспортен трафик – и стремежът към по-кратки разстояния и адаптирани скорости в товарния транспорт; счита, че отнемащото много време и енергия "движение, съпроводено с често спиране" в товарния транспорт следва да се избягва чрез компютризирана адаптация на скоростите;

11.  Счита за приоритет подобряването на правилното прилагане и засилването на съществуващото законодателство в областта на превоза на опасни и замърсяващи товари;

12.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки за обмен на най-добри практики в чувствителни трансгранични области (планински и гъсто населени райони и градове), както и в големите градове, като се отчитат препоръките, съдържащи се в по-горе посочената резолюция на Парламента относно градската мобилност и опитът, получен благодарение на програмата CIVITAS за по-чист и добър транспорт в градовете посредством подобряване на логистичния аспект;

13.  Призовава Комисията да съсредоточи съфинансирането от страна на ЕС върху ефективността, оперативната съвместимост и модернизацията на железопътната инфраструктура, интермодалните възлови точки и всички други видове товарен транспорт;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки, предвид на очакваното преразглеждане на бюджета на Европейския парламент за 2009 г., да обсъдят позицията на транспорта в този бюджет, с цел да се избегне повторение на предишни грешки и да се гарантират достатъчно бъдещи инвестиции в стратегическа инфраструктура, така че да бъдат постигнати целите, които Съюзът си постави по отношение на устойчивото развитие и намаляването на емисиите;

15.  Подчертава важното значение на оперативно съвместимите системи за заплащане на пътни такси в Европа;

16.  Счита, че по-добрите връзки на морските и речните пристанища с вътрешната железопътна и пътна мрежа представляват важен елемент на транспортната инфраструктура; изтъква важната роля на вътрешните платформи и сухите докове;

17.  Изразява убедеността си относно потенциала на вътрешните водни пътища във връзка с товарния транспорт и настоятелно призовава Комисията да осигури правилното прилагане на програмата за действие NAIADES за насърчаване на превоза по вътрешните водни пътища в Европа;

18.  Подчертава, че инвестициите в сухопътни терминали могат да се реализират по гъвкав и бърз начин и по този начин могат да отстранят недостатъците в интермодалната верига като цяло;

19.  Призовава за спазване на и/или въвеждане на постоянни интермодални стандарти по отношение на размерите и теглото на превозните средства, контейнерите и товарните устройства, което ще играе стратегическа роля с оглед пренасочването на товарния транспорт към железопътни и устойчиви водни пътища с цел намаляване на инфраструктурните разходи;

20.  Потвърждава, че различните хоризонтални техники, които биха допринесли за по-опростени начини за претоварване на товари от товарни автомобили върху релси, а също и при преминаване върху релси с различна широчина на коловоза, често са недостатъчно стандартизирани; настоява, по тази причина, международните и европейските органи да стандартизират тези технологии с цел по-голяма ефективност и намаляване на разходите; в тази връзка изтъква значението на бързото приемане на световен стандарт за интермодални транспортни единици;

21.  Приканва Комисията да формулира своите насоки относно помощите за околната среда и железниците по такъв начин, че да се улеснят инвестициите в полза на устойчивия железопътен товарен транспорт; подчертава в тази връзка стратегическото значение на съфинансирането за намаляване на шума, включително в първоизточника (преоборудване на товарните вагони), какъвто е случаят с оборудването ERTMS на подвижния състав;

22.  Изразява убеждението си, че управлението на инфраструктурата и предоставянето на услуги трябва да се осъществява трансгранично, недискриминационно и прозрачно, за да се постигне ефикасна, интероперативна и безпроблемна логистика на товарния транспорт; в тази връзка, подчертава значението на стремежа към пълна завършеност на вътрешния транспортен пазар за всички видове транспорт; по този повод, приветства предложението на Комисията за създаването на европейско пространство за морски транспорт без бариери и подкрепя идеята за единен транспортен документ и единни точки на достъп за всички видове транспорт;

23.  Подчертава, че ефективно действащият вътрешен пазар на автомобилни превози би могъл да помогне за подобряването на ефективността на транспорта и за намаляването на броя на превозите без товар; призовава Комисията стриктно да приложи законодателството на ЕС по отношение на международните автомобилни превози на товари и каботаж; признава, че на държавите-членки е разрешено да ограничават каботажа при определени условия, но призовава Комисията, като пазител на Договора, да предприеме строги действия срещу несъразмерните ограничения и санкции, налагани от редица държави-членки на чуждите превозвачи в тази област;

24.  Призовава Комисията, в рамките на многогодишни договори за качеството на железопътната инфраструктура, да изработи рамкови условия за минимални европейски стандарти за качеството; предлага на държавите-членки да обвържат тези стандарти за качеството с достъпа до средства за строителство, разширяване и поддръжка на железопътна инфраструктура и да ги разглежда като неделими пакети, като допринесе по този начин за повишаването на ефективността и за спестяване на средства;

25.  Призовава Комисията да наблюдава и насърчава ефективно и последователно прилагане на най-добра практика при многогодишни договори за качество на инфраструктурата; приканва Комисията, на основата на гореспоменатото съобщение COM(2008)0054, да разработи образец на критерии за сравнение и оценка на инфраструктурни услуги в тясно сътрудничество с управителите на инфраструктури, включително публикуване на ключовите показатели за резултатите;

26.  Призовава Комисията да представи по-настойчиви препоръки относно многогодишните договори за качество и капацитет на инфраструктурата (на основата на прозрачно наблюдение на настоящото прилагане на член 6 от Директива 2001/14/EО(3)); в тази връзка призовава Комисията да насърчи държавите-членки да прилагат тези многогодишни рамки за финансиране с цел да се гарантира финансова стабилност на управителите на железопътна инфраструктура по отношение на техните потребности от поддръжка и обновяване (които предполагат адекватно публично финансиране);

27.  Призовава Комисията да подпомага проекти относно диференцираната употреба на високоскоростни линии, напр. за лекотоварен транспорт;

28.  Настоятелно призовава Комисията да осъществи проучване на товарните вагони в Европейския съюз, оборудвани със сателитно управление, за да провери трансграничната оперативна съвместимост и/или съвместимостта на такива системи със съществуващите технологии, да гарантира оборудването на новите товарни вагони с оперативно съвместими системи за сателитно управление и да насърчи преоборудването на съществуващите товарни вагони; подкрепя приемането на най-добра практика относно техниките на натоварване, които оформят интермодалната верига от началото до края на процеса на претоварване и разтоварване по такъв начин, че се подобрява ефективността на целия отрасъл;

29.  Подчертава необходимостта от стандартизиране и опростяване на административните процедури на органите, участващи в пазара на товарния транспорт, в съчетание с опростени митнически правила и процедури по границите; по-специално приветства решението за създаване на европейско пространство за морски транспорт без бариери и настойчиво призовава Комисията да изиска от съответните международни асоциации и организации да разработят единен интермодален документ;

30.  Подчертава липсата на добро университетско образование в областта на логистиката и поради тази причина, призовава държавите-членки да отдадат най-голям приоритет на висшето образование и обучението в областта на логистиката и товарния транспорт;

31.  Настоятелно призовава Комисията да подкрепи проекти, изследвания и дейности, посветени на стандартните информационни потоци, с цел да се гарантира интеграцията и оперативната съвместимост на видовете транспорт на равнище данни;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр.154.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0356.
(3) Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност (OВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 29).

Правна информация - Политика за поверителност